RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Miejskie Przedszkole nr 31 2/12

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Muzyka, Renata Dziura. Badaniem objęto 83 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego Miejskie Przedszkole nr 31 3/12

4 Obraz przedszkola Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie znajduje się w dzielnicy Kiedrzyn w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Placówka posiada warunki lokalowe i wyposażenie odpowiednie do realizacji podstawy programowej oraz celów i zadań statutowych. W budynku znajdują się estetyczne i odpowiednio wyposażone sale, dostosowane do potrzeb dzieci toalety oraz szatnie. Na miejscu przygotowywane są posiłki, a ich jakość gwarantuje odpowiednio wyposażona kuchnia. Zaaranżowana sala gimnastyczna pozwala na organizację zajęć ruchowych, rytmicznych oraz uroczystości. Placówka posiada również gabinety specjalistyczne: logopedyczny, psychologiczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta w zakresie objęcia większej liczby dzieci wychowaniem przedszkolnym, w tym dzieci z autyzmem, utworzono grupy integracyjne i grupę terapeutyczną. W latach przedszkole pozyskało środki unijne na realizację projektu "Tęcza dla deszczowych dzieci"- innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej. Priorytetem przedszkola jest indywidualne podejście do każdego dziecka: "Dziecko to największy skarb każdego rodzica, jest najpiękniejsze, najmądrzejsze i najukochańsze. Tak też powinno być traktowane, bez względu na deficyty, trudności wychowawcze, wygląd, rasę czy pochodzenie społeczne. Nie ma nic cenniejszego niż pewność rodziców, że miejsce i ludzie, którym powierzają dziecko dają poczucie bezwzględnej akceptacji i bezpieczeństwa". Placówka prezentuje i upowszechnia w środowisku lokalnym informacje o ofercie zajęć i podejmowanych działaniach, które są spójne z koncepcją pracy przedszkola. Rodzice i partnerzy są informowani o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach m.in. w czasie zebrań ogólnych i grupowych, spotkań indywidualnych, warsztatów, konferencji, poprzez stronę internetową przedszkola i urzędu miasta, tablice ogłoszeń, ulotki promujące przedszkole, plakaty, banery, gadżety. Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje pozwalające na organizację specjalistycznej pomocy psychologicznej i logopedycznej. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy adekwatnie do potrzeb wychowanków. Podejmują działania innowacyjne "Edukacja Daltońska - odpowiedzialność, samodzielność, współpraca", realizują programy opracowywane samodzielnie, np. program kółka plastycznego "Pędzelek", kółka teatralnego. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując wartość wychowania przedszkolnego. Zachęcają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Proponują rodzicom nowe formy współpracy zachęcając ich do współdziałania (grupa wsparcia dla rodziców, konferencje, wspólne zajęcia z dziećmi). W opinii rodziców przedszkole oferuje dzieciom możliwość wszechstronnego, właściwie wspieranego rozwoju, w atmosferze życzliwości, radości i ciepła. Jest miejscem, które daje poczucie rzeczywistej współpracy i wsparcia, zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, gdzie rodzice uzyskują pomoc specjalistów, otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka, mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych oraz czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. W zgodnej opinii rodziców i partnerów przedszkole w szerokim zakresie propaguje wychowanie przedszkolne, buduje klimat, dzięki któremu zarówno rodzice jak i środowisko lokalne rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie. Dobrze przygotowuje dzieci do funkcjonowania w środowisku, cieszy się zaufaniem i dobrą opinią. Miejskie Przedszkole nr 31 4/12

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Miejskie Przedszkole nr 31 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Przedszkole Częstochowa Ludowa 95A Kod pocztowy Urząd pocztowy Częstochowa Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 104 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 20.8 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 7.43 ŚLĄSKIE Częstochowa Częstochowa gmina miejska Miejskie Przedszkole nr 31 5/12

6 Poziom spełniania wymagań państwa Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. (D) A Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B) Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (B) Miejskie Przedszkole nr 31 6/12

7 Wnioski Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem ogłoszeń, ulotek, strony internetowej i poczty elektronicznej. Informuje środowisko lokalne o celowości i efektach podejmowanych przez siebie działań - okazją do zaobserwowania rezultatów pracy dydaktycznej i wychowawczej są m.in. zajęcia otwarte, liczne imprezy i przedsięwzięcia organizowane w przedszkolu, a także wystąpienia nauczycieli podczas konferecji. O wielu działaniach przedszkola można dowiedzieć się za pośrednictwem lokalnych mediów a także z artykułów publikowanych w biuletynach Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Przedszkole promując wartość wychowania przedszkolnego, organizuje imprezy, konkursy, akcje, w których uczestniczą dzieci i rodzice. Spełnia funkcję integrującą środowisko lokalne poprzez włączanie społeczności lokalnej w realizację własnych projektów i przedsiewzięć, z których "Edukacja Daltońska - odpowiedzialność, samodzielność, współpraca", nosi wszelkie znamiona dobrej praktyki. Rodzice i partnerzy wysoko oceniają pracę przedszkola. Podkreślają, że panuje tu przyjazna atmosfera, rodzice i dzieci mogą liczyć na wsparcie i pomoc specjalistyczną. Dzieci czują się bezpieczne, mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach oraz odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. Miejskie Przedszkole nr 31 7/12

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Stan oczekiwany: Priorytetem przedszkola funkcjonującego w społeczeństwie wiedzy powinno być propagowanie wychowania przedszkolnego, tworzącego warunki do uczenia się przez całe życie. Przedszkole buduje klimat, dzięki któremu zarówno rodzice jak i środowisko lokalne rozumieją tę potrzebę. Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole prowadzi skuteczne działania informacyjne w zakresie podejmowanych inicjatyw i osiągnięć dzieci. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym systematycznie upowszechniana jest wartość wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Liczne przedsięwzięcia, realizacja projektów i innowacyjnych programów sprawiają, że pobyt w przedszkolu sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego postrzegają placówkę jako dbającą o jakość wychowania przedszkolnego i pozytywnie oceniają jej funkcjonowanie. Ich zdaniem integracyjny charakter placówki, udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie wychowawczo dydaktycznym na równi ze zdrowymi rówieśnikami, wyróżnia przedszkole wśród innych placowek wychowania przedszkolnego. Zgromadzony materiał badawczy świadczy o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania. Obszar badania: Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przeprowadzone badania dowodzą, że przedszkole prowadzi skuteczne działania informacyjne w zakresie podejmowanych inicjatyw i osiagnięć dzieci. Upowszechnia koncepcję pracy wśród rodziców, nauczycieli szkół i przedszkoli, doradców i konsultantów metodycznych, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, instytucji współpracujących z przedszkolem, np. Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie, Parafia pod wezwaniem Andrzeja Boboli, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy Amicis Ludowa, placówki doskonalenia nauczycieli (SOD i RODN "WOM"), Miejski Dom Kultury, biblioteki. Jak wynika z wywiadów prowadzonych z rodzicami i partnerami placówki do głównych założeń przedszkola należy: Miejskie Przedszkole nr 31 8/12

9 tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zmniejszanie deficytów rozwojowych i dysharmonii występujących u dzieci poprzez zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne, włączanie dzieci w proces socjalizacji poprzez stopniowe zwiększanie ich udziału w rozmaitych zajęciach w przedszkolu, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki oraz poszerzanie oferty edukacyjno - terapeutycznej. Przedszkole upowszechnia w lokalnym środowisku działania realizujące koncepcję pracy, np. w ramach projektu unijnego Tęcza dla deszczowych dzieci zorganizowano konferencję dla rodziców i nauczycieli "Skuteczna terapia wspomagająca rozwój dzieci"; warsztaty dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotyczących terapii i kształcenia pozaprzedszkolnego, konferencje dla nauczycieli przedszkoli, np. Metody terapii behawioralnej jako alternatywa terapeutyczna w pracy z dzieckiem z autyzmem. Zaprezentowano także proces wdrażania "Edukacji Daltońskiej w grupie dzieci z autyzmem" podczas konferencji międzynarodowej. Przedszkole zaangażowane jest w realizację wielu przedsięwzięć np. brało udział w akcji Przedszkolaki 2014 zorganizowanej przez Dziennik Zachodni, Ogólnopolskim Tygodniu Autyzmu Zapal się na niebiesko, Szkoła w ruchu, 5 porcji warzyw i owoców, Dzieciaki - mleczaki, Radosne Przedszkole. Ważnym elementem promującym przedszkole było zorganizowanie konkursu międzyprzedszkolnego Jesienne spotkania z poezją oraz udział dzieci w konkursach, np.: W zdrowym ciele - zdrowy duch - bezpieczeństwo, higiena, ruch, V Ogólnopolskim konkursie plastycznym Razem w nauce i zabawie, Wielkie talenty małych przedszkolaków, Wiosenne symbole. Dzieci z przedszkola zaprezentowały także swoje umiejętności recytatorskie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ja też mogę być magiem słów - inscenizacja wierszy J. Brzechwy. Placówka prowadzi także edukację rodziców w zakresie zwiększenia ich świadomości i dbałości o prawidłową wymowę dzieci. W tym celu oganizuje prelekcje i warsztaty dla rodziców, np. Jak wspomagać rozwój mowy, Kolorowy zawrót buzi. Jak wynika z prowadzonych wywiadów nadrzędnym celem pracy przedszkola jest dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Rodzice stwierdzają, że są systematycznie informowani przez nauczycieli i dyrektora o działaniach przedszkola. W ich opinii źródłem informacji w tym zakresie są również ich dzieci, które "dużo i chętnie mówią o tym, co ciekawego dzieje się w ich przedszkolu". Informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz o podejmowanych działaniach zamieszczane są na stronie internetowej placówki, upowszechniane poprzez gazetki, tablice ogłoszeń, ulotki, plakaty, konsultacje, zebrania, spotkania informacyjne, warsztaty dla rodziców, imprezy i uroczystości przedszkolne. Widoczne postępy edukacyjne i wychowawcze dzieci są dla rodziców informacją o zaangażowaniu i efektach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola (poprawa zachowań dziecka, rozwój społeczno - emocjonalny, rozwój wymowy, niwelowanie zachowań trudnych, poprawa umiejętności poznawczych, poszerzenie wiedzy o świecie). Na bieżąco przekazywane są one także przez wychowawców grup w trakcie codziennych kontaktów (przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola). Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że przedszkole informuje ich o celowości i skuteczności podejmowanych działań. Odbywa się to podczas spotkań indywidualnych i rozmów z dyrektorem i nauczycielami, konferencji organizowanych w placówce dla rodziców, za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie, poprzez udział w akcjach społecznych i charytatywnych, uczestnictwo w imprezach i konkursach oraz lokalne media i prasę (telewizja ORION, NTL, gazeta Dziennik Zachodni). Rodzice otrzymują Miejskie Przedszkole nr 31 9/12

10 też niezbędne informacje o efektach realizowanych działań, m.in. poprzez upowszechnienie osiągnięć dzieci podczas imprez i uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, zamieszczanie informacji na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz poprzez eksponowanie w placówce zdobytych certyfikatów i dyplomów dzieci. Zdaniem partnerów, efektem działań realizowanych przez przedszkole jest zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom i rodzicom, uwrażliwianie na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i angażowanie w pomoc w możliwym dla nich zakresie. Istotne jest, że absolwenci przedszkola nie mają problemów adaptacyjnych w szkole. Przedszkole kładzie nacisk na rozwój zainteresowań i uzdolnień odkrywanie talentów o czym mogą świadczyć sukcesy dzieci w konkursach oraz dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. W zgodnej opinii wszystkich rozmówców przedszkole systematycznie upowszechniania w środwisku lokalnym informacje o wartości realizowanych działań. Obszar badania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego, m.in. poprzez: zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci, wspieranie działań wychowawczych rodziców, urozmaicenie codziennej pracy z dzieckiem, rozwijanie talentów dzieci, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wyposażenie dziecka w umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w nowym środowisku. Prowadzi także działania pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z uczęszczania do przedszkola. Należą do nich m.in.: konkursy (np. "Jesienne wiersze, "Zwierzątko - mój najmilszy przyjaciel, Gala Piosenki Przedszkolnej), uroczystości okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości, akcje społecznościowe i charytatywne (np. zbiórka karmy dla psa, nakrętek, ubrań, zabawek), przedsięwzięcia (np.tydzień bez zabawki, Spotkania kulinarne, Pół godzinki dla rodzinki). Jak wynika z prowadzonych rozmów z partnerami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem działania promujące wartość wychowania przedszkolnego kierowane są do wszystkich grup społeczności lokalnej, ale przede wszystkim do dzieci oraz ich rodziców, oświatowych instytucji lokalnych (publicznych i niepublicznych), instytucji kościelnych, władz miasta, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji. W każdym roku przedszkole podejmuje szereg działań, aby dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiej rzeszy odbiorców, a przede wszystkim do rodziców dzieci. Podejmowane działania to m.in.: organizacja dni otwartych przedszkola, zebrania dla rodziców nowoprzyjętych dzieci z udziałem psychologa i logopedy, zajęcia adaptacyjne, wspólne zabawy w teatr, organizacja spotkań dla rodziców w ramach akcji Mam 6-lat - idę do szkoły. Prawie wszyscy ankietowani rodzice potwierdzili, że nauczyciele lub dyrektor rozmawiali z nimi o korzyściach wynikających z uczęszczania dziecka do przedszkola (wykres 1j). Przedszkole systematycznie podejmuje róznorodne działania mające na celu dotarcie ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłają dzieci do przedszkola. Zamieszczano stosowne informacje na stronie internetowej, starano się dotrzeć do rodziców również za pośrednictwem kontaktów osobistych i gazetki przedszkolnej. Przedszkolny plac zabaw odwiedzają również dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola, ich rodzice mają wtedy okazję do rozmowy z nauczycielami i uzyskania informacji o placówce. Jak wynika z prowadzonych badań istotnymi działaniami przyczyniającymi się do promowania wartości wychowania przedszkolnego jest realizacja w przedszkolu edukacji daltońskiej oraz doskonalenie nauczycieli i propagowanie idei pracy z niepełnosprawnymi, co ma miejsce w czasie konferencji i spotkań z nauczycielami szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez OMEP. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają również publikacje zamieszczane na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Miejskie Przedszkole nr 31 10/12

11 Wykres 1j Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Jak wynika z prowadzonych badań przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Jego przedstawiciele (rodzice, partnerzy) posiadają rzetelne informacje na temat koncepcji pracy placówki. Zwracają szczególną uwagę na: integrację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z autyzmem) z dziećmi zdrowymi, wdrażanie innowacji Edukacja Daltońska odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa, wspieranie ich rozwoju i samodzielności, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rodzice i patrnerzy są informowani o planowanych i realizowanych działaniach w czasie zebrań ogólnych i grupowych, spotkań indywidualnych, warsztatów, konferencji. Pozostali partnerzy, np. podczas rozmów z dyrektorem i nauczycielami, telefonicznie i meilowo, poprzez stronę internetową przedszkola i urzędu miasta, tablice ogłoszeń, ulotki promujące przedszkole, plakaty, banery, gadżety. Założenia pracy przedszkola oraz podejmowane działania w tym zakresie są prezentowane szerszej społeczności podczas imprez i uroczystości, zajęć otwartych, spotkań adaptacyjnych, dni otwartych oraz konferencji lokalnych i międzynarodowych. Partnerzy podczas wywiadu podkreślili, że udział dzieci autystycznych w procesie wychowawczo - edukacyjnym na równi ze zdrowymi rówieśnikami, wyróżnia Miejskie Przedszkole nr 31 wśród innych placówek wychowania przedszkolnego oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. W zgodnej opinii rodziców i partnerów przedszkole cieszy się zaufaniem i dobrą opinią. Dobrze przygotowuje dzieci do funkcjonowania w środowisku oraz w szerokim zakresie oferuje pomoc rodzicom. Miejskie Przedszkole nr 31 11/12

12 Raport sporządzili Anna Muzyka Renata Dziura Kurator Oświaty:... Miejskie Przedszkole nr 31 12/12

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo