RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Miejskie Przedszkole nr 31 2/12

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Muzyka, Renata Dziura. Badaniem objęto 83 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego Miejskie Przedszkole nr 31 3/12

4 Obraz przedszkola Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie znajduje się w dzielnicy Kiedrzyn w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Placówka posiada warunki lokalowe i wyposażenie odpowiednie do realizacji podstawy programowej oraz celów i zadań statutowych. W budynku znajdują się estetyczne i odpowiednio wyposażone sale, dostosowane do potrzeb dzieci toalety oraz szatnie. Na miejscu przygotowywane są posiłki, a ich jakość gwarantuje odpowiednio wyposażona kuchnia. Zaaranżowana sala gimnastyczna pozwala na organizację zajęć ruchowych, rytmicznych oraz uroczystości. Placówka posiada również gabinety specjalistyczne: logopedyczny, psychologiczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta w zakresie objęcia większej liczby dzieci wychowaniem przedszkolnym, w tym dzieci z autyzmem, utworzono grupy integracyjne i grupę terapeutyczną. W latach przedszkole pozyskało środki unijne na realizację projektu "Tęcza dla deszczowych dzieci"- innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej. Priorytetem przedszkola jest indywidualne podejście do każdego dziecka: "Dziecko to największy skarb każdego rodzica, jest najpiękniejsze, najmądrzejsze i najukochańsze. Tak też powinno być traktowane, bez względu na deficyty, trudności wychowawcze, wygląd, rasę czy pochodzenie społeczne. Nie ma nic cenniejszego niż pewność rodziców, że miejsce i ludzie, którym powierzają dziecko dają poczucie bezwzględnej akceptacji i bezpieczeństwa". Placówka prezentuje i upowszechnia w środowisku lokalnym informacje o ofercie zajęć i podejmowanych działaniach, które są spójne z koncepcją pracy przedszkola. Rodzice i partnerzy są informowani o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach m.in. w czasie zebrań ogólnych i grupowych, spotkań indywidualnych, warsztatów, konferencji, poprzez stronę internetową przedszkola i urzędu miasta, tablice ogłoszeń, ulotki promujące przedszkole, plakaty, banery, gadżety. Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje pozwalające na organizację specjalistycznej pomocy psychologicznej i logopedycznej. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy adekwatnie do potrzeb wychowanków. Podejmują działania innowacyjne "Edukacja Daltońska - odpowiedzialność, samodzielność, współpraca", realizują programy opracowywane samodzielnie, np. program kółka plastycznego "Pędzelek", kółka teatralnego. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując wartość wychowania przedszkolnego. Zachęcają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Proponują rodzicom nowe formy współpracy zachęcając ich do współdziałania (grupa wsparcia dla rodziców, konferencje, wspólne zajęcia z dziećmi). W opinii rodziców przedszkole oferuje dzieciom możliwość wszechstronnego, właściwie wspieranego rozwoju, w atmosferze życzliwości, radości i ciepła. Jest miejscem, które daje poczucie rzeczywistej współpracy i wsparcia, zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, gdzie rodzice uzyskują pomoc specjalistów, otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka, mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych oraz czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. W zgodnej opinii rodziców i partnerów przedszkole w szerokim zakresie propaguje wychowanie przedszkolne, buduje klimat, dzięki któremu zarówno rodzice jak i środowisko lokalne rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie. Dobrze przygotowuje dzieci do funkcjonowania w środowisku, cieszy się zaufaniem i dobrą opinią. Miejskie Przedszkole nr 31 4/12

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Miejskie Przedszkole nr 31 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Przedszkole Częstochowa Ludowa 95A Kod pocztowy Urząd pocztowy Częstochowa Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 104 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 20.8 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 7.43 ŚLĄSKIE Częstochowa Częstochowa gmina miejska Miejskie Przedszkole nr 31 5/12

6 Poziom spełniania wymagań państwa Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. (D) A Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B) Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (B) Miejskie Przedszkole nr 31 6/12

7 Wnioski Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem ogłoszeń, ulotek, strony internetowej i poczty elektronicznej. Informuje środowisko lokalne o celowości i efektach podejmowanych przez siebie działań - okazją do zaobserwowania rezultatów pracy dydaktycznej i wychowawczej są m.in. zajęcia otwarte, liczne imprezy i przedsięwzięcia organizowane w przedszkolu, a także wystąpienia nauczycieli podczas konferecji. O wielu działaniach przedszkola można dowiedzieć się za pośrednictwem lokalnych mediów a także z artykułów publikowanych w biuletynach Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Przedszkole promując wartość wychowania przedszkolnego, organizuje imprezy, konkursy, akcje, w których uczestniczą dzieci i rodzice. Spełnia funkcję integrującą środowisko lokalne poprzez włączanie społeczności lokalnej w realizację własnych projektów i przedsiewzięć, z których "Edukacja Daltońska - odpowiedzialność, samodzielność, współpraca", nosi wszelkie znamiona dobrej praktyki. Rodzice i partnerzy wysoko oceniają pracę przedszkola. Podkreślają, że panuje tu przyjazna atmosfera, rodzice i dzieci mogą liczyć na wsparcie i pomoc specjalistyczną. Dzieci czują się bezpieczne, mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach oraz odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. Miejskie Przedszkole nr 31 7/12

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Stan oczekiwany: Priorytetem przedszkola funkcjonującego w społeczeństwie wiedzy powinno być propagowanie wychowania przedszkolnego, tworzącego warunki do uczenia się przez całe życie. Przedszkole buduje klimat, dzięki któremu zarówno rodzice jak i środowisko lokalne rozumieją tę potrzebę. Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole prowadzi skuteczne działania informacyjne w zakresie podejmowanych inicjatyw i osiągnięć dzieci. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym systematycznie upowszechniana jest wartość wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Liczne przedsięwzięcia, realizacja projektów i innowacyjnych programów sprawiają, że pobyt w przedszkolu sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego postrzegają placówkę jako dbającą o jakość wychowania przedszkolnego i pozytywnie oceniają jej funkcjonowanie. Ich zdaniem integracyjny charakter placówki, udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie wychowawczo dydaktycznym na równi ze zdrowymi rówieśnikami, wyróżnia przedszkole wśród innych placowek wychowania przedszkolnego. Zgromadzony materiał badawczy świadczy o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania. Obszar badania: Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przeprowadzone badania dowodzą, że przedszkole prowadzi skuteczne działania informacyjne w zakresie podejmowanych inicjatyw i osiagnięć dzieci. Upowszechnia koncepcję pracy wśród rodziców, nauczycieli szkół i przedszkoli, doradców i konsultantów metodycznych, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, instytucji współpracujących z przedszkolem, np. Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie, Parafia pod wezwaniem Andrzeja Boboli, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy Amicis Ludowa, placówki doskonalenia nauczycieli (SOD i RODN "WOM"), Miejski Dom Kultury, biblioteki. Jak wynika z wywiadów prowadzonych z rodzicami i partnerami placówki do głównych założeń przedszkola należy: Miejskie Przedszkole nr 31 8/12

9 tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zmniejszanie deficytów rozwojowych i dysharmonii występujących u dzieci poprzez zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne, włączanie dzieci w proces socjalizacji poprzez stopniowe zwiększanie ich udziału w rozmaitych zajęciach w przedszkolu, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki oraz poszerzanie oferty edukacyjno - terapeutycznej. Przedszkole upowszechnia w lokalnym środowisku działania realizujące koncepcję pracy, np. w ramach projektu unijnego Tęcza dla deszczowych dzieci zorganizowano konferencję dla rodziców i nauczycieli "Skuteczna terapia wspomagająca rozwój dzieci"; warsztaty dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotyczących terapii i kształcenia pozaprzedszkolnego, konferencje dla nauczycieli przedszkoli, np. Metody terapii behawioralnej jako alternatywa terapeutyczna w pracy z dzieckiem z autyzmem. Zaprezentowano także proces wdrażania "Edukacji Daltońskiej w grupie dzieci z autyzmem" podczas konferencji międzynarodowej. Przedszkole zaangażowane jest w realizację wielu przedsięwzięć np. brało udział w akcji Przedszkolaki 2014 zorganizowanej przez Dziennik Zachodni, Ogólnopolskim Tygodniu Autyzmu Zapal się na niebiesko, Szkoła w ruchu, 5 porcji warzyw i owoców, Dzieciaki - mleczaki, Radosne Przedszkole. Ważnym elementem promującym przedszkole było zorganizowanie konkursu międzyprzedszkolnego Jesienne spotkania z poezją oraz udział dzieci w konkursach, np.: W zdrowym ciele - zdrowy duch - bezpieczeństwo, higiena, ruch, V Ogólnopolskim konkursie plastycznym Razem w nauce i zabawie, Wielkie talenty małych przedszkolaków, Wiosenne symbole. Dzieci z przedszkola zaprezentowały także swoje umiejętności recytatorskie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ja też mogę być magiem słów - inscenizacja wierszy J. Brzechwy. Placówka prowadzi także edukację rodziców w zakresie zwiększenia ich świadomości i dbałości o prawidłową wymowę dzieci. W tym celu oganizuje prelekcje i warsztaty dla rodziców, np. Jak wspomagać rozwój mowy, Kolorowy zawrót buzi. Jak wynika z prowadzonych wywiadów nadrzędnym celem pracy przedszkola jest dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Rodzice stwierdzają, że są systematycznie informowani przez nauczycieli i dyrektora o działaniach przedszkola. W ich opinii źródłem informacji w tym zakresie są również ich dzieci, które "dużo i chętnie mówią o tym, co ciekawego dzieje się w ich przedszkolu". Informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz o podejmowanych działaniach zamieszczane są na stronie internetowej placówki, upowszechniane poprzez gazetki, tablice ogłoszeń, ulotki, plakaty, konsultacje, zebrania, spotkania informacyjne, warsztaty dla rodziców, imprezy i uroczystości przedszkolne. Widoczne postępy edukacyjne i wychowawcze dzieci są dla rodziców informacją o zaangażowaniu i efektach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola (poprawa zachowań dziecka, rozwój społeczno - emocjonalny, rozwój wymowy, niwelowanie zachowań trudnych, poprawa umiejętności poznawczych, poszerzenie wiedzy o świecie). Na bieżąco przekazywane są one także przez wychowawców grup w trakcie codziennych kontaktów (przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola). Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że przedszkole informuje ich o celowości i skuteczności podejmowanych działań. Odbywa się to podczas spotkań indywidualnych i rozmów z dyrektorem i nauczycielami, konferencji organizowanych w placówce dla rodziców, za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie, poprzez udział w akcjach społecznych i charytatywnych, uczestnictwo w imprezach i konkursach oraz lokalne media i prasę (telewizja ORION, NTL, gazeta Dziennik Zachodni). Rodzice otrzymują Miejskie Przedszkole nr 31 9/12

10 też niezbędne informacje o efektach realizowanych działań, m.in. poprzez upowszechnienie osiągnięć dzieci podczas imprez i uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, zamieszczanie informacji na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz poprzez eksponowanie w placówce zdobytych certyfikatów i dyplomów dzieci. Zdaniem partnerów, efektem działań realizowanych przez przedszkole jest zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom i rodzicom, uwrażliwianie na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i angażowanie w pomoc w możliwym dla nich zakresie. Istotne jest, że absolwenci przedszkola nie mają problemów adaptacyjnych w szkole. Przedszkole kładzie nacisk na rozwój zainteresowań i uzdolnień odkrywanie talentów o czym mogą świadczyć sukcesy dzieci w konkursach oraz dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. W zgodnej opinii wszystkich rozmówców przedszkole systematycznie upowszechniania w środwisku lokalnym informacje o wartości realizowanych działań. Obszar badania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego, m.in. poprzez: zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci, wspieranie działań wychowawczych rodziców, urozmaicenie codziennej pracy z dzieckiem, rozwijanie talentów dzieci, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wyposażenie dziecka w umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w nowym środowisku. Prowadzi także działania pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z uczęszczania do przedszkola. Należą do nich m.in.: konkursy (np. "Jesienne wiersze, "Zwierzątko - mój najmilszy przyjaciel, Gala Piosenki Przedszkolnej), uroczystości okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości, akcje społecznościowe i charytatywne (np. zbiórka karmy dla psa, nakrętek, ubrań, zabawek), przedsięwzięcia (np.tydzień bez zabawki, Spotkania kulinarne, Pół godzinki dla rodzinki). Jak wynika z prowadzonych rozmów z partnerami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem działania promujące wartość wychowania przedszkolnego kierowane są do wszystkich grup społeczności lokalnej, ale przede wszystkim do dzieci oraz ich rodziców, oświatowych instytucji lokalnych (publicznych i niepublicznych), instytucji kościelnych, władz miasta, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji. W każdym roku przedszkole podejmuje szereg działań, aby dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiej rzeszy odbiorców, a przede wszystkim do rodziców dzieci. Podejmowane działania to m.in.: organizacja dni otwartych przedszkola, zebrania dla rodziców nowoprzyjętych dzieci z udziałem psychologa i logopedy, zajęcia adaptacyjne, wspólne zabawy w teatr, organizacja spotkań dla rodziców w ramach akcji Mam 6-lat - idę do szkoły. Prawie wszyscy ankietowani rodzice potwierdzili, że nauczyciele lub dyrektor rozmawiali z nimi o korzyściach wynikających z uczęszczania dziecka do przedszkola (wykres 1j). Przedszkole systematycznie podejmuje róznorodne działania mające na celu dotarcie ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłają dzieci do przedszkola. Zamieszczano stosowne informacje na stronie internetowej, starano się dotrzeć do rodziców również za pośrednictwem kontaktów osobistych i gazetki przedszkolnej. Przedszkolny plac zabaw odwiedzają również dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola, ich rodzice mają wtedy okazję do rozmowy z nauczycielami i uzyskania informacji o placówce. Jak wynika z prowadzonych badań istotnymi działaniami przyczyniającymi się do promowania wartości wychowania przedszkolnego jest realizacja w przedszkolu edukacji daltońskiej oraz doskonalenie nauczycieli i propagowanie idei pracy z niepełnosprawnymi, co ma miejsce w czasie konferencji i spotkań z nauczycielami szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez OMEP. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają również publikacje zamieszczane na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Miejskie Przedszkole nr 31 10/12

11 Wykres 1j Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Jak wynika z prowadzonych badań przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Jego przedstawiciele (rodzice, partnerzy) posiadają rzetelne informacje na temat koncepcji pracy placówki. Zwracają szczególną uwagę na: integrację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z autyzmem) z dziećmi zdrowymi, wdrażanie innowacji Edukacja Daltońska odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa, wspieranie ich rozwoju i samodzielności, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rodzice i patrnerzy są informowani o planowanych i realizowanych działaniach w czasie zebrań ogólnych i grupowych, spotkań indywidualnych, warsztatów, konferencji. Pozostali partnerzy, np. podczas rozmów z dyrektorem i nauczycielami, telefonicznie i meilowo, poprzez stronę internetową przedszkola i urzędu miasta, tablice ogłoszeń, ulotki promujące przedszkole, plakaty, banery, gadżety. Założenia pracy przedszkola oraz podejmowane działania w tym zakresie są prezentowane szerszej społeczności podczas imprez i uroczystości, zajęć otwartych, spotkań adaptacyjnych, dni otwartych oraz konferencji lokalnych i międzynarodowych. Partnerzy podczas wywiadu podkreślili, że udział dzieci autystycznych w procesie wychowawczo - edukacyjnym na równi ze zdrowymi rówieśnikami, wyróżnia Miejskie Przedszkole nr 31 wśród innych placówek wychowania przedszkolnego oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. W zgodnej opinii rodziców i partnerów przedszkole cieszy się zaufaniem i dobrą opinią. Dobrze przygotowuje dzieci do funkcjonowania w środowisku oraz w szerokim zakresie oferuje pomoc rodzicom. Miejskie Przedszkole nr 31 11/12

12 Raport sporządzili Anna Muzyka Renata Dziura Kurator Oświaty:... Miejskie Przedszkole nr 31 12/12

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 Gliwice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 7 w Orzeszu Orzesze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "Z UŚMIECHEM" W STAREJ SŁUPI Stara Słupia Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach,,Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera Jan Paweł II 1 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie Bełchatów Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ Lipnica Murowana Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny Mława Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne w Kowali Kowala-Stępocina Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne Stanisława Rak-Lisowska Złocieniec Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 34 Gliwice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Nutka z Oddziałami Integracyjnymi Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 144 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne LEŚNY LUDEK JASKUŁOWSKA HANNA Toruń Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole w Kamionnej Kamionna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami

Roczny plan współpracy z rodzicami Roczny plan współpracy z rodzicami Plan współpracy Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W KĘPNIE 1 I.MISJA PRZEDSZKOLA Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Przygoda" Stargard Szczeciński Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ 1 Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 bajek" Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE PRZEDSZKOLE BAJECZKA Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIepubliczne Przedszkole Kamyczek Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Cel: Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie w roku szkolnym 2012/2013 1.Wprowadzenie Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Nazwa szkoły/placówki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo