Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia""

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. I. Postanowienia ogólne 1. Projekt "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" (dalej zwany Projektem ) jest realizowany na terenie woj. śląskiego, w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego z powiatów: miasto Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia potwierdzającego adres zamieszkania). 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 4. Realizatorem Projektu jest Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek Projekt realizowany jest od r r. 6. Biuro Projektu mieści się w Częstochowie przy Al. Wolności 22/20 B w Częstochowie

2 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: WND-POKL /13. Beneficjencie należy przez to rozumieć firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek z siedzibą we Wrocławiu. Biurze Projektu - należy przez to rozumieć biuro, w którym realizowany jest Projekt tj. przy Al. Wolności 22/20B, Częstochowa, tel , kom Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestniku (Projektu) - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która podpisze deklarację uczestnictwa udziału w Projekcie. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin ten określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników/Uczestniczek, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. Kandydat - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o przyjęcie do udziału w Projekcie. Nr Ewidencyjny - należy przez to rozumieć numer, który zostanie przyporządkowany każdej osobie ubiegającej się o udział w projekcie. Dzięki temu publikując listy osób zakwalifikowanych do dalszych etapów Projektu Beneficjent będzie chronił ich dane osobowe.

3 II. Cel projektu 2 Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej pośród 72 osób (36 kobiet/36 mężczyzn) w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy do końca czerwca 2015 r. poprzez realizację kompleksowego wsparcia. III. Zakres i sposób organizacji wsparcia Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: I) Wsparcie psychologiczno-doradcze Etap I- indywidualne doradztwo zawodowe dla 72 uczestników/uczestniczek Projektu mające na celu określenie predyspozycji zawodowych i stworzenie Indywidualnych Planów Działania - 4 godziny zajęć indywidualnych z uczestnikiem. Etap II- zajęcia z psychologiem dla 72 uczestników/uczestniczek mające na celu zwiększenie motywacji do udziału w Projekcie w formie warsztatów interpersonalnych i integracyjnych - zajęcia 30 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. Etap III- informacja zawodowa dla 72 uczestników/uczestniczek mająca na celu poprawę umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - zajęcia 6 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. Etap IV- zajęcia Autoprezentacja dla 72 uczestnikówuczestniczek mające na celu przygotowanie uczestników Projektu pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą - zajęcia 12 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. II) Szkolenia zawodowe do wyboru w następujących zawodach: 1.Sekretarka 148 godzin -24 spotkania. 2.Pracownik obsługi klienta obsługa sprzedaży internetowej 180 godzin - 30 spotkań 3.Sprzedawca i pokrewni 176 godzin -29 spotkań. 3

4 1.Szkolenie w zawodzie Sekretarki będzie obejmować następujące moduły : Kształtowanie pozytywnego wizerunku menadżera- 7 godzin Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych- 8 godzin Prowadzenie spotkań i zebrań- 6 godzin Przygotowywanie prezentacji firmy- 10 godzin Graficzna prezentacja danych 10 godzin Tworzenie materiałów reklamowych- 15 godzin Wysyłanie i odbieranie faksów- 8 godzin Kopiowanie dokumentów- 8 godzin Oprawianie dokumentów- 6 godzin Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej- 6 godzin Przygotowywanie elektronicznych wizytówek- 8 godzin Tworzenie stron reklamowych w Internecie- 10 godzin Prowadzenie rejestrów i ewidencji- 10 godzin Tworzenie korespondencji seryjnej- 6 godzin Prowadzenie kasy zakładowej- 8 godzin Rekrutacja i dobór pracowników- 8 godzin Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych -8 godzin Ocena i motywowanie pracowników- 6 godzin 2. Szkolenie na stanowisko Pracownik obsługi klienta obsługa sprzedaży internetowej będzie obejmować następujące moduły: Obsługa bazy danych- 8 godzin Marketingowe planowanie oferty sprzedaży- 16 godzin Modyfikowanie zawartości baz danych- 8 godzin Aktualizacja stron WWW- 16 godzin Marketingowe przesłanki informacji o produkcie- 16 godzin

5 Reklama oferty sprzedażowej- 20 godzin Prezentacja informacji w bazie danych- 8 godzin Komunikowanie się z wykorzystaniem poczty elektronicznej- 8 godzin Prowadzenie dyskusji i przesyłanie plików w sieci- 8 godzin Prowadzenie rozmów za pośrednictwem klawiatury- 8 godzin Prowadzenie wideokonferencji- 8 godzin Aktualizowanie bazy danych klientów- 8 godzin Identyfikowanie zamówienia- 12 godzin Warunki sprzedaży- 12 godzin Organizacja dostaw towaru- 8 godzin Utrzymanie kontaktów z klientami- 8 godzin Obsługa reklamacji- 8 godzin 3. Szkolenie na stanowisko sprzedawcy i pokrewni obejmować będzie następujące moduły: Bhp obowiązujące w jednostce handlowej- 3 godziny Udzielenie pierwszej pomocy w miejscu wypadku- 3 godziny Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce- 6 godzin Podejmowanie działalności gospodarczej- 8 godzin Poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego- 8 godzin Marketing i reklama w handlu detalicznym- 8 godzin Rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka- 8 godzin Wyposażenie punktów sprzedaży detalicznej-10 godzin Zaopatrzenie i zakup towarów w handlu detalicznym- 10 godzin Organizacja gospodarki magazynowej- 10 godzin Rozmieszczenie i przechowywanie towarów w handlu detalicznym- 10 godzin Obliczenia sklepowe- 20 godzin Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży- 15 godzin

6 Inkasowanie należności za sprzedane produkty- 10 godzin Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą- 15 godzin Obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży- 10 godzin Zawieranie transakcji sprzedaży- 12 godzin Dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego- 10 godzin Każde ze szkoleń poszerzone zostanie o moduły, których program zostanie dostosowany do konkretnej grupy zawodowej: 4. Nowoczesne technologie w organizacji pracy (w trakcie tych zajęć uczestnicy/uczestniczki nabędą umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem, Internetem, aplikacjami wspomagającymi opiekę nad klientem i komunikowania się z klientami) zajęcia grupowe 18 godzinne dla 6 grup. 5. Savoir vivre w pracy i biznesie - (dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki poznają zasady dobrych obyczajów w biznesie, co będzie przydatne w szczególności dla osób bez doświadczenia zawodowego) zajęcia grupowe 12 godzinne dla 6 grup. 6. Zajęcia będą realizowane w grupach od 8-16 osobowych. 7. Każdy z uczestników/uczestniczek za udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach szkoleniowych otrzyma stypendium szkoleniowe 1, ubezpieczenie i zwrot kosztów dojazdu. II) Organizacja programu stażowego staże w przedsiębiorstwach dla 72 uczestników/uczestniczek Projektu. 1. Każdy z uczestników/uczestniczek Projektu biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600 PLN brutto, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów. 1 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Enterprise Investment. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Enterprise Investment. Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).

7 2. Czas trwania stażu to 6 miesięcy. 3. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia doradcze, szkolenia i do pracy obejmie zwrot kosztów dojazdu dla 72 Uczestników/uczestniczek do wysokości 15 PLN IV Sposób realizacji form wsparcia 4 1. W projekcie przewidziano realizację poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 3 dla dwóch edycji w okresach określonych w harmonogramie zajęć, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Projektu. W I edycji dla 36 uczestników/uczestniczek i w II edycji dla 36 uczestników/uczestniczek. a) Dla I edycji przewidziany termin rozpoczęcia zajęć to r a planowany termin zakończenia staży to r., b) Dla II edycji przewidziany termin rozpoczęcia zajęć to r. a planowany termin zakończenia staży to r. 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i poinformowania o tych zmianach uczestników Projektu poprzez stronę internetową i \ lub telefonicznie. 5 1.Indywidualne doradztwo zawodowe odbywać się będzie w dni robocze lub soboty po uprzednim ustaleniu terminu z uczestnikiem. Pozostałe formy wsparcia odbywać się będą w dni robocze. 2. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia, warsztaty) oraz godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 45 min. 3. Baneficjent w ramach realizowanego wsparcia zapewnia dostęp do odpowiednio przygotowanych sal szkoleniowych / doradczych 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 4. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane uczestnikom/uczestniczkom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Projektu. Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, Realizator zastrzega sobie możliwość

8 zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane uczestnikom/uczestniczkom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu oraz drogą mailową, jak również ustnie przez personel Projektu. 6 1 Udział uczestnika/uczestniczki w Projekcie jest bezpłatny. Koszty udziału uczestników w Projekcie pokrywa Realizator. 2. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 3, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (szkolenia/warsztaty), otrzymania poczęstunku w formie serwisu kawowego i /lub ciepłych posiłków, ubezpieczenia NNW na cały okres realizacji Projektu, zwrotu kosztów za badania lekarskich, zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (każda godzina nieobecności na zajęciach szkoleniowych jest związana z pomniejszeniem wypłaty stypendium szkoleniowego proporcjonalnie do liczby nieobecności), otrzymania stypendium stażowego w okresie odbywania stażu, zwrotu kosztów dojazdu do i z miejsca szkolenia, doradztwa i stażu. otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie (po spełnieniu warunków ukończenia wszystkich zadań) Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie, podpisania Deklaracji

9 udziału w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora oraz wypełnienia wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z wytycznymi POKL. 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany jest do: - uczestnictwa w indywidualnym doradztwie, zajęciach szkoleniowych i stażu zawodowym, - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu, - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy ( tylko i wyłącznie w formie pisemnej). 3. Realizator Projektu Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika/uczestniczki w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 4. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wymienionych w pkt. 1,2 i 3 Realizator może uznać koszty poniesione na uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu od tegoż uczestnika/uczestniczki. 5. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany jest do podpisania trójstronnej umowy stażowej regulującej zasady odbywania stażu pomiędzy stażystą pracodawcą a Realizatorem. Wszystkie formy wsparcia wymienione w 3 będą organizowane i prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz zapisów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8

10 V Zasady rekrutacji 9 1. Grupa docelowa: 72 osoby bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w PUP) od 15 do 30 roku życia (w szczególności osoby w wieku 15-24), w tym: 36 kobiet, 36 mężczyzn, 25% uczestników z obszarów wiejskich, w szczególności osoby bez doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczenie zawodowym. 2. Rekrutacja zostanie podzielona na 2 edycje. a) Rekrutacja I edycji rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu będzie trwać od r. do r. b) Rekrutacja II edycji poprzedzona akcją promocyjną będzie trwać od r. do r. 3. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostaną utworzone listy rezerwowe, obejmujące osoby, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną ale nie znalazły się na liście osób przyjętych do projektu, ze względu na otrzymanie niższej punktacji podczas II etapu rekrutacji. 4. W projekcie mogą wziąć udział 72 osoby (w tym 36 kobiet i 36 mężczyzn), które spełnią następujące kryteria: - są bezrobotne (posiadają status bezrobotnego tzn. zarejestrowane w PUP) - są w wieku do 30 roku życia - zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa śląskiego w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim, miasto Częstochowa. 5. W przypadku gdy do projektu w procesie rekrutacji nie zostanie zebrana zakładana liczba osób przewiduje się przedłużenie rekrutacji. 6. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty (adres patrz 1, pkt. 6). 7. Dokumenty można składać w trakcie ogłoszonego naboru w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 8. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

11 Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru do Projektu nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 9. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty: Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) Zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy 2 Oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 3 do Regulaminu), Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (załącznik nr 4 do Regulaminu). 10. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu (adres patrz 1, pkt. 6), oraz na stronie internetowej projektu 11.Po dostarczeniu oryginałów dokumentów pracownik biura Projektu sprawdzi złożone dokumenty oraz zaświadczy pisemnie przyjęcie dokumentów nadając przy tym Nr Ewidencyjny Kandydatowi. W przypadku niezgodności w dokumentach lub braku jakiegokolwiek dokumentu Kandydat zostanie poinformowany o tym i będzie mógł uzupełnić braki w terminie nie przekraczającym terminu zakończenia procesu rekrutacji. 12. Złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 13.Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 14. Dostarczone Formularze nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 15.Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego. 16. Rekrutacja w Projekcie będzie trzy stopniowa: I etap Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu kandydata do II etapu rekrutacji będą decydowały następujące kryteria formalne: 2 Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata.

12 a) spełnienie kryteriów wymienionych w 9 niniejszego Regulaminu b) złożenie w biurze projektu kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów w określonym przez Realizatora terminie - decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu; II etap Ocena pod względem braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie Osoby które przejdą pozytywnie I stopień rekrutacji zostaną zweryfikowane pod względem braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie na podstawie oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu oraz formularza oceny kandydata wypełnionego przez personel projektu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu. W przypadku osób, które prześlą dokumenty pocztą zostaną one zaproszone na rozmowę rekrutacyjną telefonicznie w wspólnie uzgodnionym terminie. III etap Ocena merytoryczna Do III etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną osoby, które przejdą pozytywnie I i II etap rekrutacji. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria merytoryczne: a) Poziom wykształcenia pkt. (im niższe tym więcej pkt.) b) Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim- 1pkt c) Doświadczenie zawodowe 0-2 pkt. (im niższe tym więcej pkt.) d) Wysoka motywacja do nauki i podjęcia pracy-0-2 pkt 17. W celu wyboru uczestników/uczestniczek projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna (KR). 18.Spełnienie kryterium merytorycznych wymienionych w 9 będzie weryfikowane w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie formularza oceny kandydata wypełnionego przez personel projektu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Przyjęcie do projektu wymagać będzie zdobycia przez kandydata mim 1 punktu kryterium a) lub d) 19.Ocena formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną z zachowaniem zasady bezstronności i zasady równości szans. 20.Spośród kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 36 osób w I edycji i 36 osób w II edycji W przypadku kandydatów, którzy w trakcie procedury rekrutacyjnej uzyskają taką samą liczbę punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

13 21.Po zakwalifikowaniu uczestników każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie oraz drogą elektroniczną o wyniku kwalifikacji, a wstępna lista osób przyjętych do Projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu. Za datę poinformowania o wyniku oceny uznaje się datę umieszczenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie na stronie internetowej Projektu. 22.Kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny (termin poinformowania zgodny z 9 pkt.21), dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 23.Odwołanie jest rozpatrywane przez Kierownika Projektu w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania odwołania. 24.Po rozstrzygnięciu odwołań stworzona zostanie Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatów, a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania umowy uczestnictwa i innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z wytycznym POKL 25.Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub nie później niż po zrealizowaniu zajęć z doradcą). Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 26.Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Umowy Uczestnictwa. VI. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu 1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników Projektu w następujących przypadkach: 10 - naruszenia przez uczestnika/uczestniczkę postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, doradztwa zawodowego i staży zawodowych,

14 -opuszczenia przez uczestnika/uczestniczkę ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik/uczestniczka, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. choroba) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację uczestnika Projektu poprzez żądanie od uczestnika/uczestniczki przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp. 5. Uczestnik/uczestniczka, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 10 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem uczestnika w Projekcie, tj. kosztów związanych z przeprowadzeniem doradztwa zawodowego, szkoleń, stypendiów szkoleniowych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu do miejsca pracy i innych, które poniósł Realizator w związku z jego uczestnictwem w Projekcie. VII. Postanowienia końcowe 1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Uczestnictwa zawartej z każdym z uczestników Projektu oraz obowiązujące przepisy prawa. 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie Uczestnictwa są rozstrzygane przez Kierownika Projektu. 11

15 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora Projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach Instytucji Wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 7. Realizator lub Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników/uczestniczki na stronie internetowej Projektu: 8. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Załączniki: Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 3- Oświadczenie o miejscu zamieszkania Załącznik nr 4 -Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Zatwierdził: Kierownik Projektu Marta Paciepnik

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Pomost do zatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis"

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Informacje o Projekcie: 1. Projekt Jesteśmy dla Was - jesteśmy ważni! jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! Projekt nr POKL.08.01.02-24-085/12-00 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wielkie pole do popisu!,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młody menedżer UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młody menedżer UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00 Projekt Młody menedżer współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU ZAWSZE AKTYWNI NA RYNKU PRACY! POKL.06.01.01-06-059/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo