Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia""

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. I. Postanowienia ogólne 1. Projekt "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" (dalej zwany Projektem ) jest realizowany na terenie woj. śląskiego, w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego z powiatów: miasto Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia potwierdzającego adres zamieszkania). 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 4. Realizatorem Projektu jest Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek Projekt realizowany jest od r r. 6. Biuro Projektu mieści się w Częstochowie przy Al. Wolności 22/20 B w Częstochowie

2 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: WND-POKL /13. Beneficjencie należy przez to rozumieć firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek z siedzibą we Wrocławiu. Biurze Projektu - należy przez to rozumieć biuro, w którym realizowany jest Projekt tj. przy Al. Wolności 22/20B, Częstochowa, tel , kom Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestniku (Projektu) - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która podpisze deklarację uczestnictwa udziału w Projekcie. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin ten określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników/Uczestniczek, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. Kandydat - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o przyjęcie do udziału w Projekcie. Nr Ewidencyjny - należy przez to rozumieć numer, który zostanie przyporządkowany każdej osobie ubiegającej się o udział w projekcie. Dzięki temu publikując listy osób zakwalifikowanych do dalszych etapów Projektu Beneficjent będzie chronił ich dane osobowe.

3 II. Cel projektu 2 Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej pośród 72 osób (36 kobiet/36 mężczyzn) w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy do końca czerwca 2015 r. poprzez realizację kompleksowego wsparcia. III. Zakres i sposób organizacji wsparcia Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: I) Wsparcie psychologiczno-doradcze Etap I- indywidualne doradztwo zawodowe dla 72 uczestników/uczestniczek Projektu mające na celu określenie predyspozycji zawodowych i stworzenie Indywidualnych Planów Działania - 4 godziny zajęć indywidualnych z uczestnikiem. Etap II- zajęcia z psychologiem dla 72 uczestników/uczestniczek mające na celu zwiększenie motywacji do udziału w Projekcie w formie warsztatów interpersonalnych i integracyjnych - zajęcia 30 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. Etap III- informacja zawodowa dla 72 uczestników/uczestniczek mająca na celu poprawę umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - zajęcia 6 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. Etap IV- zajęcia Autoprezentacja dla 72 uczestnikówuczestniczek mające na celu przygotowanie uczestników Projektu pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą - zajęcia 12 godzinne realizowane w 6 grupach 12 osobowych. II) Szkolenia zawodowe do wyboru w następujących zawodach: 1.Sekretarka 148 godzin -24 spotkania. 2.Pracownik obsługi klienta obsługa sprzedaży internetowej 180 godzin - 30 spotkań 3.Sprzedawca i pokrewni 176 godzin -29 spotkań. 3

4 1.Szkolenie w zawodzie Sekretarki będzie obejmować następujące moduły : Kształtowanie pozytywnego wizerunku menadżera- 7 godzin Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych- 8 godzin Prowadzenie spotkań i zebrań- 6 godzin Przygotowywanie prezentacji firmy- 10 godzin Graficzna prezentacja danych 10 godzin Tworzenie materiałów reklamowych- 15 godzin Wysyłanie i odbieranie faksów- 8 godzin Kopiowanie dokumentów- 8 godzin Oprawianie dokumentów- 6 godzin Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej- 6 godzin Przygotowywanie elektronicznych wizytówek- 8 godzin Tworzenie stron reklamowych w Internecie- 10 godzin Prowadzenie rejestrów i ewidencji- 10 godzin Tworzenie korespondencji seryjnej- 6 godzin Prowadzenie kasy zakładowej- 8 godzin Rekrutacja i dobór pracowników- 8 godzin Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych -8 godzin Ocena i motywowanie pracowników- 6 godzin 2. Szkolenie na stanowisko Pracownik obsługi klienta obsługa sprzedaży internetowej będzie obejmować następujące moduły: Obsługa bazy danych- 8 godzin Marketingowe planowanie oferty sprzedaży- 16 godzin Modyfikowanie zawartości baz danych- 8 godzin Aktualizacja stron WWW- 16 godzin Marketingowe przesłanki informacji o produkcie- 16 godzin

5 Reklama oferty sprzedażowej- 20 godzin Prezentacja informacji w bazie danych- 8 godzin Komunikowanie się z wykorzystaniem poczty elektronicznej- 8 godzin Prowadzenie dyskusji i przesyłanie plików w sieci- 8 godzin Prowadzenie rozmów za pośrednictwem klawiatury- 8 godzin Prowadzenie wideokonferencji- 8 godzin Aktualizowanie bazy danych klientów- 8 godzin Identyfikowanie zamówienia- 12 godzin Warunki sprzedaży- 12 godzin Organizacja dostaw towaru- 8 godzin Utrzymanie kontaktów z klientami- 8 godzin Obsługa reklamacji- 8 godzin 3. Szkolenie na stanowisko sprzedawcy i pokrewni obejmować będzie następujące moduły: Bhp obowiązujące w jednostce handlowej- 3 godziny Udzielenie pierwszej pomocy w miejscu wypadku- 3 godziny Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce- 6 godzin Podejmowanie działalności gospodarczej- 8 godzin Poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego- 8 godzin Marketing i reklama w handlu detalicznym- 8 godzin Rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka- 8 godzin Wyposażenie punktów sprzedaży detalicznej-10 godzin Zaopatrzenie i zakup towarów w handlu detalicznym- 10 godzin Organizacja gospodarki magazynowej- 10 godzin Rozmieszczenie i przechowywanie towarów w handlu detalicznym- 10 godzin Obliczenia sklepowe- 20 godzin Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży- 15 godzin

6 Inkasowanie należności za sprzedane produkty- 10 godzin Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą- 15 godzin Obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży- 10 godzin Zawieranie transakcji sprzedaży- 12 godzin Dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego- 10 godzin Każde ze szkoleń poszerzone zostanie o moduły, których program zostanie dostosowany do konkretnej grupy zawodowej: 4. Nowoczesne technologie w organizacji pracy (w trakcie tych zajęć uczestnicy/uczestniczki nabędą umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem, Internetem, aplikacjami wspomagającymi opiekę nad klientem i komunikowania się z klientami) zajęcia grupowe 18 godzinne dla 6 grup. 5. Savoir vivre w pracy i biznesie - (dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki poznają zasady dobrych obyczajów w biznesie, co będzie przydatne w szczególności dla osób bez doświadczenia zawodowego) zajęcia grupowe 12 godzinne dla 6 grup. 6. Zajęcia będą realizowane w grupach od 8-16 osobowych. 7. Każdy z uczestników/uczestniczek za udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach szkoleniowych otrzyma stypendium szkoleniowe 1, ubezpieczenie i zwrot kosztów dojazdu. II) Organizacja programu stażowego staże w przedsiębiorstwach dla 72 uczestników/uczestniczek Projektu. 1. Każdy z uczestników/uczestniczek Projektu biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600 PLN brutto, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów. 1 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Enterprise Investment. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Enterprise Investment. Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).

7 2. Czas trwania stażu to 6 miesięcy. 3. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia doradcze, szkolenia i do pracy obejmie zwrot kosztów dojazdu dla 72 Uczestników/uczestniczek do wysokości 15 PLN IV Sposób realizacji form wsparcia 4 1. W projekcie przewidziano realizację poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 3 dla dwóch edycji w okresach określonych w harmonogramie zajęć, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Projektu. W I edycji dla 36 uczestników/uczestniczek i w II edycji dla 36 uczestników/uczestniczek. a) Dla I edycji przewidziany termin rozpoczęcia zajęć to r a planowany termin zakończenia staży to r., b) Dla II edycji przewidziany termin rozpoczęcia zajęć to r. a planowany termin zakończenia staży to r. 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i poinformowania o tych zmianach uczestników Projektu poprzez stronę internetową i \ lub telefonicznie. 5 1.Indywidualne doradztwo zawodowe odbywać się będzie w dni robocze lub soboty po uprzednim ustaleniu terminu z uczestnikiem. Pozostałe formy wsparcia odbywać się będą w dni robocze. 2. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia, warsztaty) oraz godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 45 min. 3. Baneficjent w ramach realizowanego wsparcia zapewnia dostęp do odpowiednio przygotowanych sal szkoleniowych / doradczych 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 4. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane uczestnikom/uczestniczkom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Projektu. Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, Realizator zastrzega sobie możliwość

8 zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane uczestnikom/uczestniczkom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu oraz drogą mailową, jak również ustnie przez personel Projektu. 6 1 Udział uczestnika/uczestniczki w Projekcie jest bezpłatny. Koszty udziału uczestników w Projekcie pokrywa Realizator. 2. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 3, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (szkolenia/warsztaty), otrzymania poczęstunku w formie serwisu kawowego i /lub ciepłych posiłków, ubezpieczenia NNW na cały okres realizacji Projektu, zwrotu kosztów za badania lekarskich, zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (każda godzina nieobecności na zajęciach szkoleniowych jest związana z pomniejszeniem wypłaty stypendium szkoleniowego proporcjonalnie do liczby nieobecności), otrzymania stypendium stażowego w okresie odbywania stażu, zwrotu kosztów dojazdu do i z miejsca szkolenia, doradztwa i stażu. otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie (po spełnieniu warunków ukończenia wszystkich zadań) Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie, podpisania Deklaracji

9 udziału w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora oraz wypełnienia wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z wytycznymi POKL. 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany jest do: - uczestnictwa w indywidualnym doradztwie, zajęciach szkoleniowych i stażu zawodowym, - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu, - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy ( tylko i wyłącznie w formie pisemnej). 3. Realizator Projektu Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika/uczestniczki w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 4. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wymienionych w pkt. 1,2 i 3 Realizator może uznać koszty poniesione na uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu od tegoż uczestnika/uczestniczki. 5. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany jest do podpisania trójstronnej umowy stażowej regulującej zasady odbywania stażu pomiędzy stażystą pracodawcą a Realizatorem. Wszystkie formy wsparcia wymienione w 3 będą organizowane i prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz zapisów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8

10 V Zasady rekrutacji 9 1. Grupa docelowa: 72 osoby bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w PUP) od 15 do 30 roku życia (w szczególności osoby w wieku 15-24), w tym: 36 kobiet, 36 mężczyzn, 25% uczestników z obszarów wiejskich, w szczególności osoby bez doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczenie zawodowym. 2. Rekrutacja zostanie podzielona na 2 edycje. a) Rekrutacja I edycji rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu będzie trwać od r. do r. b) Rekrutacja II edycji poprzedzona akcją promocyjną będzie trwać od r. do r. 3. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostaną utworzone listy rezerwowe, obejmujące osoby, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną ale nie znalazły się na liście osób przyjętych do projektu, ze względu na otrzymanie niższej punktacji podczas II etapu rekrutacji. 4. W projekcie mogą wziąć udział 72 osoby (w tym 36 kobiet i 36 mężczyzn), które spełnią następujące kryteria: - są bezrobotne (posiadają status bezrobotnego tzn. zarejestrowane w PUP) - są w wieku do 30 roku życia - zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa śląskiego w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim, miasto Częstochowa. 5. W przypadku gdy do projektu w procesie rekrutacji nie zostanie zebrana zakładana liczba osób przewiduje się przedłużenie rekrutacji. 6. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty (adres patrz 1, pkt. 6). 7. Dokumenty można składać w trakcie ogłoszonego naboru w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 8. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

11 Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru do Projektu nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 9. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty: Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) Zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy 2 Oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 3 do Regulaminu), Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (załącznik nr 4 do Regulaminu). 10. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu (adres patrz 1, pkt. 6), oraz na stronie internetowej projektu 11.Po dostarczeniu oryginałów dokumentów pracownik biura Projektu sprawdzi złożone dokumenty oraz zaświadczy pisemnie przyjęcie dokumentów nadając przy tym Nr Ewidencyjny Kandydatowi. W przypadku niezgodności w dokumentach lub braku jakiegokolwiek dokumentu Kandydat zostanie poinformowany o tym i będzie mógł uzupełnić braki w terminie nie przekraczającym terminu zakończenia procesu rekrutacji. 12. Złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 13.Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 14. Dostarczone Formularze nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 15.Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego. 16. Rekrutacja w Projekcie będzie trzy stopniowa: I etap Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu kandydata do II etapu rekrutacji będą decydowały następujące kryteria formalne: 2 Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata.

12 a) spełnienie kryteriów wymienionych w 9 niniejszego Regulaminu b) złożenie w biurze projektu kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów w określonym przez Realizatora terminie - decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu; II etap Ocena pod względem braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie Osoby które przejdą pozytywnie I stopień rekrutacji zostaną zweryfikowane pod względem braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie na podstawie oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu oraz formularza oceny kandydata wypełnionego przez personel projektu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu. W przypadku osób, które prześlą dokumenty pocztą zostaną one zaproszone na rozmowę rekrutacyjną telefonicznie w wspólnie uzgodnionym terminie. III etap Ocena merytoryczna Do III etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną osoby, które przejdą pozytywnie I i II etap rekrutacji. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria merytoryczne: a) Poziom wykształcenia pkt. (im niższe tym więcej pkt.) b) Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim- 1pkt c) Doświadczenie zawodowe 0-2 pkt. (im niższe tym więcej pkt.) d) Wysoka motywacja do nauki i podjęcia pracy-0-2 pkt 17. W celu wyboru uczestników/uczestniczek projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna (KR). 18.Spełnienie kryterium merytorycznych wymienionych w 9 będzie weryfikowane w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie formularza oceny kandydata wypełnionego przez personel projektu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Przyjęcie do projektu wymagać będzie zdobycia przez kandydata mim 1 punktu kryterium a) lub d) 19.Ocena formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną z zachowaniem zasady bezstronności i zasady równości szans. 20.Spośród kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 36 osób w I edycji i 36 osób w II edycji W przypadku kandydatów, którzy w trakcie procedury rekrutacyjnej uzyskają taką samą liczbę punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

13 21.Po zakwalifikowaniu uczestników każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie oraz drogą elektroniczną o wyniku kwalifikacji, a wstępna lista osób przyjętych do Projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu. Za datę poinformowania o wyniku oceny uznaje się datę umieszczenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie na stronie internetowej Projektu. 22.Kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny (termin poinformowania zgodny z 9 pkt.21), dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 23.Odwołanie jest rozpatrywane przez Kierownika Projektu w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania odwołania. 24.Po rozstrzygnięciu odwołań stworzona zostanie Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatów, a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania umowy uczestnictwa i innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z wytycznym POKL 25.Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub nie później niż po zrealizowaniu zajęć z doradcą). Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 26.Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Umowy Uczestnictwa. VI. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu 1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników Projektu w następujących przypadkach: 10 - naruszenia przez uczestnika/uczestniczkę postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, doradztwa zawodowego i staży zawodowych,

14 -opuszczenia przez uczestnika/uczestniczkę ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik/uczestniczka, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. choroba) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację uczestnika Projektu poprzez żądanie od uczestnika/uczestniczki przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp. 5. Uczestnik/uczestniczka, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 10 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem uczestnika w Projekcie, tj. kosztów związanych z przeprowadzeniem doradztwa zawodowego, szkoleń, stypendiów szkoleniowych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu do miejsca pracy i innych, które poniósł Realizator w związku z jego uczestnictwem w Projekcie. VII. Postanowienia końcowe 1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Uczestnictwa zawartej z każdym z uczestników Projektu oraz obowiązujące przepisy prawa. 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie Uczestnictwa są rozstrzygane przez Kierownika Projektu. 11

15 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora Projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach Instytucji Wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 7. Realizator lub Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników/uczestniczki na stronie internetowej Projektu: 8. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Załączniki: Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 3- Oświadczenie o miejscu zamieszkania Załącznik nr 4 -Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Zatwierdził: Kierownik Projektu Marta Paciepnik

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo