X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249"

Transkrypt

1 X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

2 S t r o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 4 OSTRZEŻENIA... 4 INSTALACJA... 4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA... 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU... 5 WIDOK GŁÓWNY PROGRAMU... 5 MENU GŁÓWNE PROGRAMU OMÓWIENIE FUNKCJI... 6 PODSTAWOWE KLAWISZE FUNKCYJNE... 8 KLAWISZE SKRÓTÓW OKNA GŁÓWNEGO... 8 BELKA DOLNA OKNA GŁÓWNEGO... 9 DZIENNIK BIEŻĄCYCH SPRAW... 9 SŁOWNIKI JEDNOSTKI MIAR STAWKI VAT TYPY PŁATNOŚCI KONTRAHENCI Wyszukiwanie kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta Usuwanie kontrahenta Karta kontrahenta KARTY KONTRAHENTÓW POZIOMY RABATÓW W KARTACH ABONAMENTOWYCH STATUSY KART ABONAMENTOWYCH LOKALIZACJE Dodawanie nowego komponentu dla danej lokalizacji Parametry programu X2Manager Parametry programu X2Kasa Parametry programu X2Sys Parametry programu X2Nano OPERATORZY TOWARY Menu i grupy towarowe Zarządzanie wyświetlaniem towarów Dodawanie nowego towaru Omówienie właściwości towaru DOKUMENTY DANE OGÓLNE TYPY DOKUMENTÓW DOKUMENTY PZ Dodawanie / edycja dokumentu PZ Korekta dokumentu PZ DOKUMENTY RW Dodawanie / edycja dokumentu RW DOKUMENTY PR

3 S t r o n a 3 Dodawanie / edycja dokumentu PR DOKUMENTY PR Dodawanie / edycja dokumentu PR DOKUMENTY MM Zatwierdzanie / odrzucanie dokumentu MM DOKUMENTY MM Dodawanie / edycja dokumentu MM INWENTARYZACJA Zakładanie nowej inwentaryzacji Edycja arkuszy inwentaryzacyjnych Zatwierdzanie inwentaryzacji ZLECENIA PRODUKCYJNE Dodawanie / edycja dokumentu zlecenia produkcji DOKUMENTY KP Dodawanie dokumentu KP DOKUMENTY KW Dodawanie dokumentu KW SPRZEDAŻ RACHUNKI I FAKTURY Wystawianie nowej faktury do rachunku / paragonu fiskalnego NARZĘDZIA BIEŻĄCE SPRAWY GLOBALNA WYMIANA SKŁADNIKA RECEPTURY WYŚLIJ WIADOMOŚD DODATEK I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jak dodad nowy towar? Czym jest towar magazynowany a czym kompletowany?... 82

4 S t r o n a 4 Słowo wstępne Dziękujemy i gratulujemy wyboru naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni Paostwa oczekiwania i przyczyni się do zwiększenia efektywności Paostwa pracy. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Pozwoli to nie tylko na efektywne wykorzystanie naszego systemu ale przede wszystkim zapewni maksimum bezpieczeostwa oraz oszczędzi ewentualnych kłopotów podczas użytkowania. Posługiwanie się programem X2Manager nie jest wcale skomplikowane. Jednak z uwagi na mnogośd funkcji jakie posiada, wskazana jest ich chociaż podstawowa znajomośd co pozwoli na sprawne zarządzanie Paostwa biznesem gastromicznym i pozwoli z dnia na dzieo podejmowad coraz to lepsze decyzje na drodze do sukcesu. Zespół dołożył wszelkich starao aby niniejsza instrukcja była prosta nawet dla osób z podstawową wiedzą informatyczną. Życzymy przyjemnej lektury. O Programie X2Manager Program X2Manager jest aplikacją służącą do zarządzania firmami o profilu gastronomicznym. Aplikacja działa w architekturze klient-serwer i wykorzystuje silnik baz danych POSTGRESQL. Ostrzeżenia Instalacja Instalacja programu X2Manager powinna przebiegad zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do pakietu instalacyjnego X2System. Ograniczenie odpowiedzialności producenta 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę programu wynikającą z użytkowania systemu w sposób niezgodny z instrukcją. 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Paostwa wobec podatnika-użytkownika programu wynikające z nie właściwego użytkowania programu lub niezgodnego z niniejszą instrukcją.

5 S t r o n a 5 Pierwsze uruchomienie programu Podczas pierwszego uruchomienia programu zostaniemy poproszeni o podanie LOGIN u oraz HASŁA na ekranie powitalnym X2Manager Domyślny login : admin Domyślne hasło: 1 Widok główny programu Aplikacja X2Manager została zaprojektowana w architekturze MDI (tzw. Okno w oknie).

6 S t r o n a 6 Menu główne programu omówienie funkcji Program o Zakoocz Funkcja służy do opuszczania programu Sprzedaż o Rachunki i faktury Zarządzanie rachunkami oraz fakturami o Zmiany Zarządzanie zmianami głównymi o Zmiany operatorów Zarządzanie zmianami operatorów o Zlecenia ze zmiany Zarządzanie zleceniami sprzedaży o Blokady rachunków Zarządzanie zablokowanymi rachunkami w danym momencie przez operatora (umożliwia również odblokowanie takich rachunków) o Karty abonamentowe Zarządzanie kartami abonamentowymi (w trybie sprzedaży PRE-PAID) o Obecnośd kart abonamentowych Zarządzanie statusami zalogowania/wylogowania kart abonamentowych o Szatnie Obsługa szatni w oparciu o karty magnetyczne/barcod owe o Korekta sprzedaży Tworzenie dokumentów korygujących sprzedaż na zamkniętych rachunkach. Dokumenty o PZ Przyjęcie zewnętrzne o RW Rozchód wewnętrzny o PR+ Protokół różnic na + o PR- Protokół różnic na - o MM+ Przesunięcie między magazynowe na + (używane głównie w trybie sieciowym wiele restauracji) o MM- Przesunięcie między magazynowe na (w trybie jedno lokalizacyjnym tworzy automatycznie MM+) o Inwentaryzacja Dokumenty Inwentaryzacyjne

7 S t r o n a 7 o Zlecenia produkcyjne Dokumenty produkcyjne o KP Kasa przyjmie o KW Kasa wyda o Lista dokumentów Lista wszystkich dokumentów powstałych w ramach pracy systemu. o Zamówienie zakupu Dokumenty zamówienie zakupów Słowniki o Towary o Jednostki miar o Stawki VAT o Typy płatności o Kontrahenci o Karty kontrahentów o Banki kontrahentów o Poziomy rabatów w kartach abonamentowych o Statusy kart abonamentowych o Lokalizacje o Operatorzy o Magazyny o Opisy na bonach o Kurs EURO Zestawienia Narzędzia o Bieżące sprawy o Rezerwacje o Globalna wymiana składnika receptury Okno o Kaskada o Sąsiadująco w pionie o Sąsiadująco w poziomie o Uporządkuj o Zamknij wszystkie okna Administrator o Rok obrotowy o Kontrola danych

8 S t r o n a 8 Podstawowe klawisze funkcyjne Nowy klawisz służy do zakładania nowego elementu w systemie, w zależności od tego gdzie zostanie użyty spowoduje utworzenie np. nowego dokumentu, towaru czy użytkownika. Edycja klawisz służy do edycji aktualnie istniejącego i w danym momencie zaznaczonego przez użytkownika elementu np. towaru, dokumentu etc. Drukuj klawisz wywołuje okno wydruku danego elementu w systemie np. listy towarów, dokumentu etc. Odśwież klawisz służy do odświeżenia informacji zawartych w danym oknie wg ustalonych przez użytkownika kryteriów, klawisza należy używad po zmianie parametrów filtra. Cofnij zaznaczenie klawisz usuwa z pamięci wcześniej zaznaczone pozycje. Zapisz klawisz służy do potwierdzenia/zapisania zmian lub zatwierdzenia dokumentu i zmiany jego statusu z roboczego na permanentny. Usuo klawisz służy do usuwania danego elementu. Klawisze skrótów okna głównego Kontrahenci Lokalizacje Operatorzy Kartoteka towarów Dokumenty PZ Lista faktur VAT Zmiany operatorów Zmiany Lista dokumentów Wyjście z programu Zamknięcie aktywnego onka

9 S t r o n a 9 Belka dolna okna głównego Aktualna data oraz godzina Wskazuje aktualny rok obrotowy Wskazuje numer zmiany Wskazuje aktualnie zalogowanego użytkownika Dziennik bieżących spraw W dzienniku bieżących spraw możemy śledzi aktualne zobowiązania oraz należności jakie mają miejsce w danym momencie, wynikające z poszczególnych dokumentów powstałych w ramach pracy z systemem.

10 S t r o n a 10 Słowniki Jednostki miar System pozwala na zdefiniowanie dowolnych jednostek miar dostosowanych do potrzeb użytkownika. Domyślnie w systemie założone są takie jednostki jak : - Kilogram - Litr - Sztuka Aby zdefiniowad nową jednostkę miary używamy klawisza służy klawisz (edycja). (nowy), natomiast do edycji istniejącej jednostki Przy zakładaniu nowej jednostki miar należy pamiętad o prawidłowym zaznaczeniu pola Podzielna które definiuje czy dana jednostka będzie w przyszłości byd dzielony na mniejsze części jak Litr czy Kilogram lub nie będzie dzielone jak np. Sztuka.

11 S t r o n a 11 Stawki VAT Domyślnie w systemie zdefiniowane są aktualnie obowiązujące stawki VAT które obowiązują w prawie polskim. Aby zdefiniowad nową jednostkę miary używamy klawisza (nowy) Parametry jakie należy wypełni d podczas dodawania nowej stawki VAT to : Nazwa : np. Podstawowa, Zerowa Stawka VAT : podawana w % Opisowy : opis wew. Fisk. Podstaw : symbol stawki zgodny z drukarką fiskalną Fisk. Podstaw #1 : j/w Fisk. Podstaw #2 : j/w

12 S t r o n a 12 Typy płatności Domyślnie w systemie są zdefiniowane dwa typy płatności takie jak : - Gotówka - Karta Aby zdefiniowad nowy typ płatności używamy klawisza (nowy) Podczas zakładania nowego typu płatności należy wypełnid następujące pola : Nazwa Nazwa typu płatności np. przelew, barter etc. Typ Czy płatnośd jest płatnością gotówkową czy nie. Płatnośd domyślna Określa czy dana płatnośd domyślnie będzie przypisana do rachunków Wyższy poziom upr. Określa czy płatnośd wymaga odpowiedniego uprawnienia od operatora by mógł taki typ płatności zrealizowad. Płatnośd terminowa na kontrahenta Pozwala na umożliwienie określania terminu spłaty oraz pozawala śledzid zobowiązania jeśli transakcja zostanie zamknięta przy użyciu takiego typu. Karta abonamentowa Określa czy płatnośd ma zostad zrealizowana przy użyciu karty abonamentowej (PRE-PAID)

13 S t r o n a 13 Kontrahenci Wyszukiwanie kontrahenta W celu wyszukania danego kontrahenta w bazie należy użyd pola wyszukiwania wraz z filtrem rodzaju kontrahenta w oknie głównym kontrahentów Dodawanie nowego kontrahenta Aby dodad nowego kontrahenta do kartoteki kontrahentów należy użyd klawisza (nowy) Edycja istniejącego kontrahenta Aby edytowad dane istniejącego kontrahenta należy użyd klawisza danego kontrahenta na liście. (edycja) lub dwukrotnie kliknąd na Usuwanie kontrahenta W celu usunięcia danego kontrahenta należy użyd klawisza kontrahenta na liście. (usuo), po ówczesnym zaznaczeniu danego

14 S t r o n a 14 Karta kontrahenta Karta kontrahenta podzielona jest na cztery różne zakładki zawierające poszczególne dane dotyczące danego kontrahenta i tak kolejno : Dane kontrahenta Zakładka ta zawiera podstawowe dane kontrahenta takie jak : o Nazwa o Nazwa dodatkowa o Miasto o Kod pocztowy o Poczta o Województwo o Ulica o Telefon o Fax o o NIP (pole wymagane) o NIP UE o Regon o Rodzaj kontrahenta

15 S t r o n a 15 Karty kontrahenta Karta kontrahenta może służyd jako karta identyfikacyjna lub/oraz jako karta rabatowa. Aby dodad nową kartę kontrahenta należy użyd klawisza (dodaj), po wywołaniu funkcji dodawania nowej karty zostaniemy poproszeni o kod karty. Numer karty kontrahenta powinien byd zgodny z numerem zakodowanym na pasku magnetycznym lub w kodzie paskowym, w zależności od tego jaki typ kart i urządzenie czytające stosujemy. Po dodaniu nowej karty należy uzupełnid następujące dane: Ważna do pole określa do kiedy dana karta będzie mogła byd wykorzystywana przez jej posiadacza. Maksymalny udzielony rabat % pole określa wysokośd rabatu który zostanie nadany przy użyciu danej karty Jednak nie większy niż w tym polu wpisujemy górną granice wartości rabatu w zł. (pozostawienie tego pola bez wpisu oznacza brak ograniczenia wartości rabatu dla danej karty). Opis pole ma charakter czysto informacyjny i ma charakter czysto informacyjny.

16 S t r o n a 16 Zobowiązania W tej zakładce znajdziemy wszelkie zobowiązania danego kontrahenta które powstały na podstawie obrotów finansowych przypisanych do danego kontrahenta na przestrzeni czasu, zobowiązania można rozliczyd przy pomocy klawisza (rozlicz), płatnośd można rozliczyd całościowo bądź częściowo odpowiednio wypełniając pola w oknie dialogowym rozliczenia: Należności

17 S t r o n a 17 W tej zakładce znajdziemy wszelkie należności danego kontrahenta które powstały na podstawie obrotów finansowych (np. wystawione faktury na płatnośd terminową) przypisanych do danego kontrahenta na przestrzeni czasu, należnośdi można rozliczyd przy pomocy klawisza (rozlicz), należnośd można rozliczyd całościowo bądź częściowo odpowiednio wypełniając pola w oknie dialogowym rozliczenia: Karty kontrahentów W niniejszym oknie możemy edytowad lub definiowad nowe karty kontrahentów, służące zarówno do identyfikacji oraz/lub rabatowania. Aby dodad nową kartę kontrahenta należy użyd klawisza (nowy) natomiast do edycji już istniejącej karty służy klawisz (edytuj).

18 S t r o n a 18 Okno edycji karty kontrahenta zawiera następujące dane : Data rejestracji określa datę założenia karty w systemie. Nr karty Numer karty kontrahenta powinien byd zgodny z numerem zakodowanym na pasku magnetycznym lub w kodzie paskowym, w zależności od tego jaki typ kart i urządzenie czytające stosujemy. Ważna do pole określa do kiedy dana karta będzie mogła byd wykorzystywana przez jej posiadacza. Maksymalny udzielony rabat % pole określa wysokośd rabatu który zostanie nadany przy użyciu danej karty Jednak nie większy niż w tym polu wpisujemy górną granice wartości rabatu w zł. (pozostawienie tego pola bez wpisu oznacza brak ograniczenia wartości rabatu dla danej karty). Opis pole ma charakter czysto informacyjny i ma charakter czysto informacyjny. Zmiany dokonane w oknie edycji karty należy potwierdzid klawiszem (zapisz). Poziomy rabatów w kartach abonamentowych

19 S t r o n a 19 Funkcja ta służy do definiowania poziomów rabatów procentowych lub złotowych w przy spełnieniu warunku odpowiedniego doładowania karty abonamentowej. UWAGA : Funkcja ma zastosowanie w przypadku prowadzenia sprzedaży bezgotówkowej (za pomocą kart abonamentowych). Aby zdefiniowad nowy poziom rabatów należy użyd klawisza (nowy) lub (edytuj) jeśli chcemy edytowad już istniejący poziom rabatów. Okno edycji poziomu rabatów pozwala na zdefiniowanie następujących parametrów : Powyżej kwoty doładowania Parametr określa próg doładowania po przekroczeniu którego zostanie udzielony rabat dla danej karty. Udzielany rabat procentowy Określa procent rabatu przydzielonego do danej karty (nie może byd stosowany łącznie z rabatem kwotowym) Udzielany rabat kwotowy Określa kwotę rabatu przydzielonego do danej karty (nie może byd stosowany łącznie z rabatem procentowym) Statusy kart abonamentowych Za pomocą słownika statusów możemy zdefiniowad różne rodzaje kart stosowanych w ramach systemu, status karty abonamentowej ma charakter opisowy i może byd to np. status typu VIP,NORMALNY czy GOLD, PLATINUM etc.

20 S t r o n a 20 Aby dodad nowy status należy użyd klawisza klawisza (edytuj). (nowy) natomiast by edytowad już istniejący status używamy Wywołanie funkcji dodawania/edycji statusu wywoła okno nazwy statusu które uzupełniamy odpowiednią wartością potwierdzając klawiszem OK Lokalizacje Za pomocą lokalizacji definiujemy wszelkie ustawienia programów, drukarek, urządzeo zewnętrznych, danych nagłówkowych etc. Działających w ramach danej/ych lokalizacji. Znajdując się na danej lokalizacji możemy definiowad podstawowe dane firmy takie jak na obrazku poniżej: Drzewo główne lokalizacji zawiera domyślnie jedna lokalizację wraz z podstawowymi aplikacjami zdefiniowanymi w ramach danej instalacji. Podstawowymi programami oraz urządzeniami zdefiniowanymi po instalacji są: X2Manager oprogramowania do zarządzania X2System X2Kasa oprogramowanie dedykowane dla punktów obsługi typu POS X2Sys serwer rozchodów oraz wydruków fiskalnych X2Raport aplikacja do wykonywania indywidualnych raportów.

21 S t r o n a 21 Drukarka bonowa służy do wydruków bonów produkcyjnych (zamówieo) Drukarka rachunków służy do wydruków rachunków (!niefiskalnych). komponenty opcjonalne które można dodad do danej lokalizacji to : X2Hotel Aplikacja dedykowana do obsługi Hotelu NANO BT Nadajnik zdalnych bonowników kelnerskich NANO X2Pos Aplikacja dla punktów obsługi sprzedaży w sklepach detalicznych Dodawanie nowego komponentu dla danej lokalizacji Aby dodad nowy komponent dla danej lokalizacji należy użyd podręcznego menu (prawy klawisz myszy) znajdując się na danej lokalizacji w drzewie lokalizacji Po wybraniu nowego komponentu należy w oknie dialogowym nadad mu odpowiednia nazwę Komponenty dostępne na liście wyboru danej lokalizacji to :

22 S t r o n a 22 Parametry programu X2Manager Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Obsługa fiskalna W niniejszym polu należy wskazad program X2Sys który ma byd odpowiedzialny za wydruki fiskalne z programu X2Manager Indywidualne grupy towarowe W tym polu określamy z jakich grup towarowych ma korzystad program X2Manager jeśli prowadzona jest na nim sprzedaż towarów. Aby dodad nową grupę towarową należy posłużyd się klawiszem w zakładce ustawieo podstawowych X2Manager a, po wybraniu funkcji dodawania grupy zostaniemy zapytani o magazyn przez jaki mają przechodzid sprzedawane z owej grupy towary

23 S t r o n a 23 Jeśli zajdzie potrzeba wybrania różnych magazynów dla różnych grup towarowych, należy powtórzyd operacje dodawania grup towarowych zgodnie z instrukcjami powyżej. Aby usunąd już istniejąca grupę obsługiwana przez aplikację należy użyd klawisza w zakładce ustawieo podstawowych programu X2Manager po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej grupy w polu Indywidualne grupy towarowe Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Manager wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Manager. Po wywołaniu właściwości programu X2Manager będziemy mieli do dyspozycji następujące ustawienia : Wysyład e z raportami funkcja określa czy podczas zamykania zmiany w programie X2Manager mają zostad wysłane elektroniczne wiadomości zawierające raport zamykanej zmiany. Drukowad numer paragonu na fakturze VAT parametr określa czy faktura VAT wystawiona z programu X2Manager ma zawierad numer paragonu do którego została wystawiona.

24 S t r o n a 24 Zamknięcie zmiany przy zamkniętych wszystkich stolikach określa czy system ma blokowad zamykanie zmiany jeśli nie zostały zamknięte wszystkie rachunki na aktualnej zmianie. Pokazywad status serwera Parametr pozawala na wyświetlanie graficznego statusu obciążenia procesu serwera (w prawym górnym rogu głównego okna managera) Rozliczanie inwentaryzacji wg FIFO Jeśli parametr jest włączony to dokumenty inwentaryzacji będą rozliczane wg zasad FIFO w przeciwnym przypadku rozliczanie nastąpi wg ostatnich cen zakupu danego towaru. Tryb sprzedaży detalicznej Tryb stosowany do optymalizacji zapytao bazach danych o dużej kartotece towarowej. Wyszukiwanie wiadomości Parametr określa czy program ma wyświetlad wiadomości przesyłane za pomocą funkcji wyślij wiadomośd dostępnej w narzędziach programu. Parametry programu X2Kasa Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Drukarka rachunków Określa drukarkę przez którą mają drukowad się rachunki za pomocą danej Kasy

25 S t r o n a 25 Obsługa fiskalna W niniejszym polu należy wskazad program X2Sys który ma byd odpowiedzialny za wydruki fiskalne z programu X2Kasa Indywidualne grupy towarowe W tym polu określamy z jakich grup towarowych ma korzystad program X2Kasa jeśli prowadzona jest na nim sprzedaż towarów. Aby dodad nową grupę towarową należy posłużyd się klawiszem w zakładce ustawieo podstawowych X2Kasy, po wybraniu funkcji dodawania grupy zostaniemy zapytani o magazyn przez jaki mają przechodzid sprzedawane z owej grupy towary Jeśli zajdzie potrzeba wybrania różnych magazynów dla różnych grup towarowych, należy powtórzyd operacje dodawania grup towarowych zgodnie z instrukcjami powyżej. Aby usunąd już istniejąca grupę obsługiwana przez aplikację należy użyd klawisza w zakładce ustawieo podstawowych programu X2Kasa po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej grupy w polu Indywidualne grupy towarowe Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Kasa wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Kasa. Po wywołaniu właściwości programu X2Kasa będziemy mieli do dyspozycji następujące ustawienia : USTAWIENIA OGÓLNE

26 S t r o n a 26 Przeliczad na euro parametr określa czy na ekranie zamknięcia rachunku w X2Kasa ma byd wyświetlany przelicznik na EURO, kurs euro ustawia się w słownikach programu X2Manager. Przy szybkiej sprzedaży otwierad ostatnią grupę towarową Parametr określa czy w trybie szybkiej sprzedaży za każdym razem otwierad ostatnio używaną grupę towarową. Drukowad numer paragony na fakturze VAT Parametr określa czy w przypadku wystawienia faktury do paragonu fiskalnego ma byd drukowany również nr paragonu. Rodzaj strornowania Parametr pozwala na wybranie przypisanego na stałe rodzaju stornowania do danej X2Kasa, lub wybór rodzaju stornowania przez operatora. Do wyboru mamy następujące rodzaje stronowania: -Wybiera operator, pozwala na włączenie lub wyłączenie rozchodu magazynowego dla wybranej pozycji. -Zawsze rozchoduj, każda stornowana pozycja będzie automatycznie rozchodowana z magazynu. -Zawsze nie rozchoduj, każda stornowana pozycja nie będzie rozchodowana z magazynu. W trybie kart abonamentowych zawsze parametr określa czy rachunki zamykane za pomocą kart pre-paid w czasie gdy system działa w trybie kart abonamentowych mają byd zamykane na rachunek czy też paragon fiskalny. Wyszukiwanie wiadomości Parametr określa czy program ma wyświetlad wiadomości przesyłane za pomocą funkcji wyślij wiadomośd dostępnej w narzędziach programu. Sortowanie pozycji po nazwie / kolorze Parametr określa czy program ma sortowad towary w grupach towarowych alfabetycznie (domyślnie) czy po kolorze danego klawisza.

27 S t r o n a 27 Zabezpiecz system na terminalu Po włączeniu tego parametru system Windows na komputerze zostaje zabezpieczony za pomocą planszy splashscreen, Wszelkie programy i funkcje w systemie Windows (poza oprogramowanie X2System) zostają niedostępne dla użytkownika komputera. USTAWIENIA BONÓW Drukowad bony parametr określa czy X2Kasa ma drukowad bony produkcyjne. Typ wydruku parametr określa w jakim formacie mają byd drukowane bony przez X2Kasa, do wyboru mamy następujące rodzaje bonów : Drukowad storno w kolorze [EPSON] parametr określa czy storno bonów ma byd drukowane w drugim kolorze taśmy barwiącej (opcja dostępna w niektórych modelach drukarek marki EPSON TMU.

28 S t r o n a 28 Grupowad pozycje parametr określa czy pozycje na bonie mają byd grupowane w przypadku wystąpienia więcej niż 1 takiej samej pozycji na jednym bonie. Drukowad podsumowanie parametr określa czy na bonie ma zostad wydrukowane podsumowanie pozycji w nim zawartych. W trybie szybkiej sprzedaży drukowad przy zamknięciu rachunku parametr określa czy bon produkcyjny ma zostad wydrukowany dopiero po zamknięciu rachunku w X2Kasa (domyślnie bon jest drukowany po opuszczeniu ekranu bieżących pozycji rachunku). USTAWIENIA RACHUNKÓW Drukowad rachunki parametr określa czy X2Kasa ma realizowad wydruki rachunków Szerokośd rachunku parametr określa w jakim formacie ma zostad wydrukowany rachunek, zaznaczone 79mm, nie zaznaczone 110mm (np. drukarki marki STAR). Drukowad cenę parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej cena. Drukowad ilośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej ilośd. Drukowad wartośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej wartośd. Drukuj gry wciśnięty klawisz fiskalny parametr określa czy rachunek ma zostad wydrukowany mimo zrealizowania wydruku przez drukarkę fiskalną.

29 S t r o n a 29 Parametry programu X2Sys Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Sys wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Sys.

30 S t r o n a 30 WŁAŚCIWOŚCI Automatycznie uruchamiaj rozchód Parametr określa czy X2Sys ma realizowad rozchody magazynowe na podstawie zamkniętych rachunków. Automatycznie uruchamiaj wydruki fiskalne Parametr określa czy X2Sys ma drukowad zlecona dla niego wydruki fiskalne. Port drukarki Określa na którym porcie COM (RS232) program ma się komunikowad z drukarką fiskalną. Rodzaj drukarki Parametr określa rodzaj drukarki podłączonej do komputera, do wyboru mamy następujące urządzenia : Domyślne wykonywanie backupu bazy danych W przypadku gdy parametr jest zaznaczony, to po każdym zamknięciu zmiany głównej X2Sys wykonuje backup bazy danych który umieszczany jest w katalogu /backup, w głównym drzewie plików X2System, zaleca się by katalog /backup był sciężką sieciową lub wskazaniem na inny dysk twardy. Minimalizuje to ryzyko utraty danych w przypadku awarii nośnika danych czy innego sprzętu. Posnet,Innova paragony z formami płatności Parametr określa czy na paragonach ma zostad wydrukowana forma płatności. (dla drukarek marki POSNET lub INNOVA).

31 S t r o n a 31 Parametry programu X2Nano Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Drukarka rachunków W tym polu wybieramy drukarkę rachunków która będzie obsługiwała wydruki z bonowników zdalnych nano Obsługa fiskalna W tym polu wskazujemy program X2Sys przez który mają byd drukowane paragony fiskalne zamykane na bonownikach zdalnych Nano Właściwości programu X2Nano

32 S t r o n a 32 Ustawienia ogólne Oczekiwanie na zadania z NANO Parametr określa czy X2Nano będzie oczekiwało na zadania z BTAP Wyślij bazę danych do NANO Po wybraniu tego parametru i zapisaniu zmian do BTAP zostanie wysłana baza danych grup / towarów / użytkowników. Po wykonaniu niniejszej operacji należy pobrad bazę danych w menu konfiguracji urządzenia Nano. Port BTAP Pole wyboru portu komunikacyjnego do którego podłączony został BTAP Ustawienia bonów Drukowad bony parametr określa czy X2Kasa ma drukowad bony produkcyjne. Typ wydruku parametr określa w jakim formacie mają byd drukowane bony przez X2Kasa, do wyboru mamy następujące rodzaje bonów : Drukowad storno w kolorze [EPSON] parametr określa czy storno bonów ma byd drukowane w drugim kolorze taśmy barwiącej (opcja dostępna w niektórych modelach drukarek marki EPSON TMU.

33 S t r o n a 33 Grupowad pozycje parametr określa czy pozycje na bonie mają byd grupowane w przypadku wystąpienia więcej niż 1 takiej samej pozycji na jednym bonie. Drukowad podsumowanie parametr określa czy na bonie ma zostad wydrukowane podsumowanie pozycji w nim zawartych. Ustawienia Rachunków Drukowad rachunki parametr określa czy X2Kasa ma realizowad wydruki rachunków Szerokośd rachunku parametr określa w jakim formacie ma zostad wydrukowany rachunek, zaznaczone 79mm, nie zaznaczone 110mm (np. drukarki marki STAR). Drukowad cenę parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej cena. Drukowad ilośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej ilośd. Drukowad wartośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej wartośd. Drukuj gry wciśnięty klawisz fiskalny parametr określa czy rachunek ma zostad wydrukowany mimo zrealizowania wydruku przez drukarkę fiskalną.

34 S t r o n a 34 Operatorzy Okno operatorów służy do definiowania osób które będą pracowaly w X2System, oraz uprawnieo jakie mają posiadad podczas pracy z systemem. Aby dodad nowego użytkownika należy zdefiniowad uprawnienie do którego będą oni należed. Uprawnienie dodajemy za pomocą menu podręcznego (prawy klawisz myszy) będąc na grupie uprawnieo: Po wybraniu funkcji Dodaj uprawnieni należy podad jego nazwę w oknie dialogowym które się pojawiło, np. Kelner, Barman etc. Nazwę zatwierdzamy klawiszem OK.

35 S t r o n a 35 Następnym krokiem jest ustalenie uprawnieo dla użytkowników którzy będą należed do danego uprawnienia, aby to uczynid należy kliknąd na dane uprawnienie. Tabela poniżej przedstawia uprawnienia wraz z ich opisami. X2Kasa Wejście do programu Wystawienie nowego rachunku Edycja obcego rachunku Dzielenie rachunków Podgląd wszystkich zleceo Zmiana płatności Dodawanie kontrahenta Wystawianie faktur VAT Wyloguj po zamknięciu rach. Wystawianie wpłat/wypłat. Korekta sprzedaży Edycja modyfikatorów Udzielanie rabatów Zmiany ceny pozycji na rachunku Uprzywilejowane typy płatności Zamknięcie rachunku Aktywny klawisz rachunek Wydruk wstępnego rachunku Szybka sprzedaż Otwieranie szuflady Parametr określa czy użytkownik może się zalogowad do programu X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może wystawid nowy rachunek w programie X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może edytowad rachunki innych pracujących w systemie operatorów Parametr określa czy użytkownik może dzielid pozycje z istniejącego rachunku na inny własny bądź innego operatora Parametr określa czy użytkownik widzi na ekranie sprzedaży również rachunki innych operatorów Parametr określa czy użytkownik może zmienid formę płatności na rachunku który został już zamknięty. Parametr określa czy użytkownik może dodad do bazy danych nowego kontrahenta (przy wystawianiu faktur VAT lub przypisywaniu rachunku do kontrahenta) Parametr określa czy użytkownik może wystawiad faktury VAT Parametr określa czy program X2Kasa po zamknięciu każdego rachunku ma przejśd na ekran logowania użytkowników. Jeśli parametr jest wyłączony program przechodzi na ekran rachunków aktualnego operatora. Parametr określa czy użytkownik może dokonywad wpłat oraz wypłat za pomocą funkcji programu X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może używad funkcji korekty sprzedaży w programie X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może modyfikowad towary tj. zamieniad ich składniki na inne dozwolone w danej recepturze (tylko dla towarów kompletowanych). Parametr określa czy użytkownik może udzielad rabaty do rachunków Parametr określa czy użytkownik może nadawad ceny inne niż zdefiniowane w systemie dla towarów Parametr określa czy użytkownik może korzystad z uprzywilejowanych typów płatności. Parametr określa czy użytkownik może zamykad rachunki Parametr określa czy użytkownik może korzystad z formy zamknięcia rachunku jako rachunek niefiskalny Parametr określa czy użytkownik może korzystad z funkcji wydruku rachunku wstępnego (informacyjnego). Parametr określa czy użytkownik będzie pracował w tzw. trybie szybkiej sprzedaży. Parametr określa czy użytkownik będzie miał dostęp do klawisza otwarcia szuflady kasowej.

36 S t r o n a 36 Powtarzanie nabitej pozycji Zamknięcie zmiany głównej Zamknięcie własnej zmiany Storno pozycji rachunku Aktywny klawisz fiskalny Aktywny klawisz napiwek Przeniesienie rach. do pokoju hotelowego Wydruk fiskalnego raportu dobowego Podgląd własnego utargu Karty abonamentowe z podziałem na formy płatności Obsługa zamówieo: dostawy na wynos, na miejscy Tryb sprzed. kartami abonamentowymi Rozliczanie kart abonamentowych Zalogowanie i wylogowanie kart Automatycznie wyloguj (w trybie kart abon.) Obsługa szatni Edycja dodatkowych środków na kartach abonam Parametr określa czy użytkownik może używad funkcji powtarzania nabitej pozycji bez ponownego wyszukiwania towaru w danej grupie. Parametr określa czy użytkownik może zamykad zmianę główną Parametr określa czy użytkownik może zamykad własną zmianę. Parametr określa czy użytkownik może wykonywad storno pozycji po ich zabonowaniu. Parametr określa czy użytkownik może korzystad z formy zamknięcia rachunku jako paragon fiskalny Parametr określa czy użytkownik może uzywad funkcji przyznawania sobie napiwków (tryb kart abonamentowych) Parametr określa czy użytkownik może przenosid rachunki do pokojów hotelowych. Parametr określa czy użytkownik może wydrukowad fiskalny raport dobowy Parametr określa czy użytkownik może mied podgląd własnego utargu w dowolnym momencie trwania zmiany. X2POS Wejście do programu Wystawianie nowego rachunku Edycja obcego rachunku Dzielenie rachunków Podgląd wszystkich zleceo Zmiana płatności Dodawanie kontrahenta Wystawianie faktur VAT Pytanie czy zamknąd paragon Wystawianie wpłat/wypłat Korekta sprzedaży Edycja modyfikatorów Udzielanie rabatów Zmiany ceny pozycji na rachunku Uprzywilejowane typy płatności

37 S t r o n a 37 Zamknięcie rachunku Wydruk zamkniętego rachunku Otwieranie szuflady Powtarzanie nabitej pozycji Zamknięcie zmiany głównej Zamknięcie własnej zmiany Storno pozycji rachunku Rozliczanie kart abonamentowych Zalogowanie i wylogowanie kart Edycja dodatkowych środków na kartach abonament. X2Manager Wejście do programu Zamknięcie zmiany Zamknięcie zmian operatorów Zamknięcie tylko własnej zmiany Wystawianie faktur VAT Poprawa danych kontrah. Storno pozycji rachunku Edycja adresów Zarządzanie par fisk na rachunku Zmiana roku obrotowego Konfiguracja oprogramowania Usuwanie blokad rachunku Lista operatorów Rozliczanie kart abonamentowych Edycja dodatkowych środków na kartach abonamentowych Zarządzanie szatnią Edycja statusu karty abonamentowej Lista obecności kart abonamentowych Magazyn Dokumenty PZ/zakupu Dokumenty RW Dokumenty WZ Dokumenty PR+, PR- Dokumenty MM+, MM- Dokumenty AS+, AS- Dokumenty ZWR Zamówienia zakupu Dokumenty KP,KW Produkcja

38 S t r o n a 38 Inwentaryzacja Korekta warości Słowniki Jenostki miar Stawki VAT Typy płatności Lokalizacje Banki Magazyny Stoliki Towary Kontrah,Woj,Kraje Operatorzy Edycja kursu EURO Poziomy rabatów na kartach abonamentowych Edycja typów dokumentów RW/zakupu Usuwanie blokady xkasy/xpos Administrator Uruchomienie xsys Kontrola danych

39 S t r o n a 39 Towary Kartoteka towarowa to miejsce w których zarządzamy wszystkimi symbolami towarowymi istniejącymi lub nowymi które są lub będą miały miejsce w bazie danych. Menu i grupy towarowe W X2System istnieją dwa poziomy porządkowe dla symboli towarowej tj. Menu > Grupa Towarowa. Zarówno dane Menu jak i poszczególne grupy towarowe mogą byd indywidualnie wysyłane do punktów obsługi sprzedaży (X2Kasa lub X2Pos, patrz Lokalizacje ). Menu i grupy towarowe mają strukturę drzewa.

40 S t r o n a 40 Każdy symbol towarowy istniejący w X2System jest zawsze przypisany do danej grupy towarowej istniejącej w określonym menu. Aby przeglądad towary z danego menu czy grupy towarowej wystarczy zaznaczyd odpowiednią pozycję na drzewie. Zarządzanie wyświetlaniem towarów Kartoteka towarowa może byd wyświetlana wg określonych parametrów dzięki czemu użytkownik może określad parametry które pozwolą na elastyczne dopasowanie towarów o wybranych cechach. Aby wyświetlid parametry wyświetlanych towarów należy użyd klawisza towarowej (filtry) w oknie głównym kartoteki Użytkownik do wyboru ma następujące filtry dla wyświetlanych towarów: Bez ograniczeo Zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów bezwzględnie na to jakie będą posiadały parametry. Aktywny Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Aktywny. Nieaktywny Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Nieaktywny. Magazynowany Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które są towarami magazynowanymi (czyli takie które posiadają swój stan na magazynach).

41 S t r o n a 41 Komplet Parametr wyświetli towary posiadające Komplet (komplet to tzw. Receptura). Wyposażenie firmy Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Wyposażenia firmy. Komplet Parametr wyświetli towary posiadające Komplet (komplet to tzw. Receptura). Posiadające przelicznik Parametr wyświetla towary które posiadają przelicznik sprzedażowy. Posiada dodatki Parametr wyświetla towary które posiadają dodatki. Sprzedaż Parametr wyświetla towary które biorą udział w sprzedaży. Tylko aliasy Parametr wyświetla tylko aliasy symboli towarowych. Indywidualne happy hrs Parametr wyświetla towary które posiadają indywidualne happy hrs. Cena brutto <> ceny brutto #2 Parametr pozawala wyświetlid towary których cena sprzedaży brutto 1 różni się od ceny 2 Cena brutto <> ceny brutto #3 Parametr pozawala wyświetlid towary których cena sprzedaży brutto 1 różni się od ceny 3 Wszystkie w/w parametry mogą byd łączone w grupy, czyli zaznaczenie jednego z parametrów nie wyklucza filtrowania towarów wg kolejnych. Za pomocą pola wyszukiwania : Można wyszukiwad towary po symbolu towaru, nazwie czy za pomocą kodu barcode, ostatnie pole określa wyświetlanie towarów wg ich stanu i tak mamy kolejno do wyboru: Dodawanie nowego towaru Aby dodad nowy towar w do kartoteki należy użyd klawisza towarowej. (nowy). W oknie głównym kartoteki Omówienie właściwości towaru

42 S t r o n a 42 Każdy towar posiada szereg właściwości pozwalających na dostosowanie danego symbolu do jego rzeczywistych potrzeb. Nagłówek towaru Każdy towar posiada nagłówek w którym określone są takie jego parametry jak: Nazwa Jest to nazwa główna towaru Skrócona Ze względu na ograniczoną ilośd znaków przy wyświetlaniu towarów w niektórych miejscach X2System stosuje się nazwy skrócone dla towarów (pole nazwy skróconej ograniczone jest do 20 znaków, aby zapisad towar w większej ilości znaków należy posłużyd się polem druga linia Druga linia Jest to uzupełnienie nazwy skróconej towaru. Alternatywna Nazwa alternatywna jest wykorzystywana podczas drukowania paragonów fiskalnych i jeśli jest ona wpisana to zamiast nazwy skróconej zostanie ona wydrukowana na paragonie fiskalnym w przeciwnym przypadku system wykorzysta nazwę skróconą towaru. Parametr ten ma na celu korygowanie błędnie wysłanych do urządzenia fiskalnego towarów i przez to zablokowanych w sprzedaży przez takie urządzenie. Dane ogólne ATRYBUTY TOWARU Każdy towar posiada szereg atrybutów pozwalających na scharakteryzowanie jego podstawowych cech takich jak: Aktywny Parametr określa czy towar jest aktywny(jest widoczny dla wszelkich funkcji X2System). Magazynowany Parametr określa czy symbol jest symbolem magazynowanym przez co posiada swój stan magazynowy w danej jednostce miary / miar i mogą byd na nim wykonywane operacje związane z gospodarka magazynową.

43 S t r o n a 43 Posiada przelicznik Atrybut włącza przeliczniki sprzedaży dla towarów, dzięki czemu towary mogą byd bezpośrednio sprzedawane wg danej ilości ustalonej za pomocą słownika przeliczników. Indywidualne happy hrs Atrybut włącza indywidualne ustalanie happy hours dla danego towaru, w przypadku włączenia globalnego happy hours w lokalizacjach X2Manager taki towar nie będzie brany pod uwagę globalnie, tylko indywidualnie. Posiada komplet Parametr określa czy dany towar jest towarem kompletowanym, czyli takim który nie posiada swojego stanu magazynowanego lecz przy sprzedaży wykorzystuje towary magazynowane i ściąga odpowiednie ich ilości wg receptury. Posiada dodatki Parametr pozwala na zdefiniowanie dodatków do danego symbolu towarowego. Sprzedaż Parametr określa czy symbol towarowy ma byd widoczny w programach X2Kasa lub X2Pos Rabaty z kart kontrah. Atrybut pozwala na wł/wył towaru z rabatowania, funkcję zaleca się przy produktach o nisch marżach. Wyposażenie firmy Atrybut pozwala nadad symbolowi status wyposażenia firmy. Otwarta ilośd Atrybut pozwala na podanie ilości sprzedawanego towaru po fakcie wyprodukowania towaru, parametr może byd wykorzystany w przypadku towarów ważonych/mierzonych dopiero po wykonaniu procesu produkcji. MENU TOWAROWE Pole służy do przypisania towaru do danego menu towarowego. GRUPA TOWAROWA Pole służy do przypisania towaru do danej grupy towarowej. KODY KERSKOWE Za pomocą klawiszy możemy dodawad lub usuwad kody kreskowe dla danego towaru, kodów kreskowych dla jednego symbolu może byd wiele.

44 S t r o n a 44 Ceny W zakładce ceny mamy możliwośd zdefiniowania trzech cen sprzedaży (brutto) dla każdego symbolu towarowego, cena 1 jest ceną podstawową natomiast dwie pozostałe są wykorzystywane przez funkcje happy hours. W zakładce ceny można również zdefiniowad stawkę VAT dla danego symbolu oraz PKWiU. Zakładka posiada również dodatkowe parametry związane z cenami towaru tj. Cena otwarta Włączenie parametru spowoduje każdorazowe pytanie o cenę sprzedaży w momencie umieszczeniu symbolu na rachunku. Cena brutto 2 nie będzie rabatowana. Parametr wyłącza towar z rabatowania w momencie kiedy funkcjonuje cena brutto 2 (happy hours). Cena brutto 3 nie będzie rabatowana. Parametr wyłącza towar z rabatowania w momencie kiedy funkcjonuje cena brutto 3 (happy hours). Dane dodatkowe

45 S t r o n a 45 Sygnalizowanie przekroczenia zmiany ceny zakupu o Parametr pozwala na sygnalizowanie podczas przyjmowania towaru za pomocą dokumentów PZ o zmianie ceny zakupu o ustalony % Ostatnia cena zakupu Wartośd ostatniej ceny zakupu. Optymalna wskaźnikowa różnica inwentaryzacyjna do Parametr określa próg procentowy granicy błędu podczas prowadzenia inwentaryzacji na symbolu. Drukarka zamówieo Określa na której drukarce zamówieo ma byd drukowany towar. Przeliczniki Jeśli towar posiada włączony parametr przeliczników w Danych ogólnych, należy przypisad do niego odpowiedni przelicznik. Aby przypisad przelicznik do towaru należy wejśd do słownika przeliczników za pomocą klawisza następnie zdefiniowad lub wybrad istniejącą grupę przeliczników dla towaru: a

46 S t r o n a 46 Jednostki miar Parametr pozwala na zdefiniowanie jednostek zakupu, magazynowej oraz sprzedaży dla symbolu towarowego. Lista opisów na bonach Funkcja pozawala na przypisanie do towaru opisów słownych które mogą byd używane przez operatora podczas dodawania pozycji do rachunku, istnieje możliwośd wymuszania takich opisów by operator musiał wybrad jeden z nich, służy do tego parametr.

47 S t r o n a 47 Opis Zakładka opisu towaru ma charakter czysto informacyjny i służy do przechowywania indywidualnych komentarzy i innych treści związanych z danym symbolem. Wygląd Zakładka pozwala na zdefiniowanie kolorów poszczególnych obszarów klawisza danego towaru wyświetlanego w programie X2Kasa.

48 S t r o n a 48 Stany min,maks Zakładka pozwala na określenie stanów minimalnych oraz maksymalnych dla danego symbolu magazynowanego które później mogą byd wykorzystywane przez moduł zmówieo zawarty w X2Manager. Aby wprowadzid określony stan minimalny lub maksymalny danego towaru należy posłużyd się polami wartości zapasów: Składniki produkcji Zakładka składników produkcji służy do określania receptur dla danego symbolu których składniki zostaną wykorzystane do zasilenia stanu danego symbolu przy pomocy dokumentu zlecenia produkcyjnego. Aby dodad nowy składnik produkcji należy użyd klawisza (dodaj)

49 S t r o n a 49 Foto Zakładka pozwala na dołączenie zdjęcia w postaci pliku graficznego do symbolu towarowego, takie zdjęcie może byd wyświetlane również w aplikacji X2Kasa X2Pos lub w X2KDS Aby dodad nowy plik graficzny do towaru należy użyd klawisza (fotografia) Komplet, modyfikatory Zakładka kompletów i modyfikatorów występuje tylko w towarach, posiadających parametr Posiada komplet, taki towar nie jest symbolem posiadającym stan magazynowy gdyż zawiera recepturę która jest realizowana podczas sprzedaży takiego symbolu za pomocą X2Kasa lub X2Sys.

50 S t r o n a 50 Recepturę budujemy w oparciu o symbole magazynowane w systemie, aby dodad nowy towar do listy towarów receptury, używamy klawisza (dodaj). W oknie wyszukiwania towarów należy wybrad pożądane do receptury towary za pomocą pola zaznaczenia ( ) na liście towarowej. Przykład: Wybrane towary należy wysład do receptury za pomocą klawisza (wyślij). W oknie receptury należy wpisad ilośd zużywanego surowca Zużycie można określad na dwa sposoby. Sposób pierwszy to podanie ilości zużywanego surowca w danej jednostce miary np. 0,04 L danego produktu: Sposób drugi to podanie ilości porcji w danej jednostce miary np. 25 jednostek na litr danego produktu: Recepturę można budowad również w oparciu o inne istniejące już komplety w systemie, służy do tego klawisz (z kompletu) na belce głównej zakładki kompletów. W przypadku budowania receptury w ten sposób na liście kompletów należy wskazad inny symbol kompletowany którego surowce mają znaleźd się w nowo budowanej recepturze:

51 S t r o n a 51 Każdy z symboli istniejących na liście receptury może byd zamieniany podczas sprzedaży na inny, służą do tego modyfikatory które definiujemy za pomocą listy modyfikatorów która możemy wywoład klawiszem mając zaznaczony dany symbol na liście receptury: Surowce do modyfikatorów uzupełniamy w analogiczny sposób jak to ma miejsce przy budowaniu receptury dla kompletu (patrz wyżej). System pozwala również na usuwanie przez operatora danego symbolu receptury podczas bonowania danego kompletu w programie X2Kasa lub X2Pos. Aby istniała taka możliwośd należy zaznaczyd parametr przy danym symbolu towarowym na liście receptury danego kompletu.

52 S t r o n a 52 Dodatki Zakładka dodatki służy do zdefiniowania dodatkowych towarów które mogą zostad bonowane do danej pozycji rachunku. Dodatki mogą byd bonowane zarówno dodatkowo jak i bezwzględnie (zostaną wymuszone) przy bonowaniu danego symbolu. Dodatkiem może byd zarówno symbol magazynowany jak i recepturowany. Aby zdefiniowad nowy dodatek należy użyd klawisza (dodaj) na belce głównej zakładki dodatków. Dokumenty Dane ogólne System X2Manager zaprojektowany jest do obsługi wielu magazynów. Przychody i rozchody towarowe na magazynach odbywają sie przy pomocy dokumentów magazynowych. Każdy dokument magazynowy jest przypisany do konkretnego magazynu i w zależności od typu tylko na ten magazyn ma dodatni lub ujemny wpływ. Gospodarka cenowa na magazynach jest prowadzona wg cen zakupu netto i jest wg zasady FIFO. Wyjątkiem jest parametryzowana inwentaryzacja, którą można wybrad wg zasady FIFO lub wg ostatnich cen zakupu. Parametry te definiuje się w lokalizacjach (str. 20) (słowniki programu X2Manager) Typy dokumentów Wszelkie stany ilościowe i wartościowe w systemie są efektem działania odpowiednich dokumentów. W systemie rozróżniamy następujące dokumenty: Symbol Nazwa Wpływ na Tryb Opis

53 S t r o n a 53 dokumentu magazyn wykonania PZ Przyjęcie z zewnątrz Dodatni Ręczny Podstawowy dokument zakupu PZ-kor Korekta przyjęcia z Ujemny Ręczny Korekta dokumentu PZ zewnątrz RW Rozchód wewnętrzny Ujemny Ręczny Wykorzystywany np. przy zdejmowaniu ze stanów przeterminowanych produktów PR+ Protokół różnic na plus Dodatni Ręczny Dokument wykorzystywany np. przy uzupełnianiu stanu danego towaru w momencie przenoszenia stanu z jednego symbolu na drugi. PR- MM+ MM- Protokół różnic na minus Przesunięcie międzymagazynowe Przesunięcie międzymagazynowe Ujemny Ręczny Dokument wykorzystywany np. przy zdejmowaniu stanu z danego towaru w momencie przenoszenia stanu z jednego symbolu na drugi. Dodatni Ręczny / Automatyczny Przesunięcie stanów między magazynami na danych towarach. Ujemny Ręczny Przesunięcie stanów między magazynami na danych towarach.

54 S t r o n a 54 AS+ AS- Różnice inwentaryzacyjne na plus Róznice inwentaryzacyjne na minus Dodatni Automatyczny Dodaje stany na symbolach,na których stwierdzono podczas inwentaryzacji ilośd większą w spisie z natury niż ta która znajdowała się w systemie. Ujemny Automatyczny Odejmuje stany na symbolach,na których stwierdzono podczas inwentaryzacji ilośd mniejszą w spisie z natury niż ta która znajdowała się w systemie. WZ Wydanie na zewnątrz Ujemny Automatyczny Wykonywany automatycznie przez program X2Sys na podstawie sprzedaży przeprowadzonej w programie X2Kasa PD+ Produkcja Dodatni Automatyczny Powstaje podczas zamknięcia zlecenia produkcyjnego i zasila stany produkowanych towarów PD- Produkcja Ujemny Automatyczny Powstaje podczas zamknięcia zlecenia produkcyjnego i zdejmuje stany surowców potrzebnych do wyprodukowania określonych towarów. Każdy dokument w systemie, który nie powstaje automatycznie, jest tworzony dwuetapowo. Pierwszym etapem jest stworzenie dokumentu roboczego. Może go wykonad dowolna osoba potrafiąca obsługiwad system. Charakteryzuje się on roboczą budową numeru dokumentu oraz na liście dokumentów znacznikiem Dokument taki nie ma żadnego wpływu na magazyn. W każdej chwili można go edytowad lub całkowicie usunąd. Drugim etapem jest zatwierdzenie dokumentu. Powinna go wykonywad osoba, z wyższym poziomem uprawnieo. Operacja ta ma wpływ na stany magazynowe!!

55 S t r o n a 55 Dokumenty PZ Dodawanie / edycja dokumentu PZ Dodawanie nowego dokumentu PZ odbywa się przez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Okno edycji dokumentu PZ Dane nagłówka o Nazwa kontrahenta W tym polu należy wskazad kontrahenta od którego został zakupiony towar, aby wybrad kontrahenta należy użyd klawisza (wybierz).

56 S t r o n a 56 o Nr faktury Jest to pole numeru faktury wystawionej przez kontrahenta. o Wartośd netto Uzupełniamy zgodnie z dostarczoną fakturą o Wartośd brutto j/w o Magazyn Wskazujemy magazyn na jaki zostanie przyjęty towar o Typ płatności Typ płatności zgodny z fakturą zakupową o Wystawiono Data wystawienia dokumentu zakupu o Sprzedano Data sprzedaży towaru o Płatnośd Data płatności za towar (termin płatności będzie śledzony przez system i przed jego upływem powstanie notatka w dzienniku bieżących spraw (patrz str. 9) o Wartośd rozlicz. Pole określa wartośd jaka została do tej pory rozliczona z kontrahentem o Rozliczona Określa czy faktura zakupu została rozliczona (można określid częściowe rozliczenie faktury poprzez odpowiednie wypełnienie pola wartośd rozlicz. Dodawanie towarów do dokumentu PZ Wybór towarów do dokumentu PZ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PZ. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Ilości przyjmowanych towarów na dokumencie PZ

57 S t r o n a 57 Ilości można uzupełniad w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest po prostu wpisanie faktycznej zakupionej ilości w danej jednostce miary pole Ilośd Drugim sposobem wprowadzania zakupionej ilości jest użycie swoistego kalkulatora składającego się z trzech pól: ilośd zak. Pole określa fizyczną ilośd zakupionego towaru w jednostce innej niż magazynowa (np. magazynową jednostką dla towaru jest litr a towar został zakupiony w butelce o innej zawartości niż 1 litr cena zak. Pole określa cenę zakupu za jedną jednostkę danego towaru użytą w polu ilośd zak. Il.mag w zak. Pole określa faktyczną pojemnośd / wagę etc. zakupionego towaru np. 0,5L itp. Zmiana cen sprzedaży z poziomu dokumentu PZ Z poziomu listy pozycji dokumentu PZ można ustalid cenę sprzedaży dla danego towaru. W celu zmiany ceny zakupu danego towaru wywołujemy okno zmian ceny za pomocą klawisza który znajduje się w oknie pozycji dokumentu PZ. Po wybraniu funkcji zostanie wywołane okno zmiany cen sprzedaży.

58 S t r o n a 58 Zatwierdzanie dokumentu PZ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PZ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on wtedy znacznik widoczny na liście dokumentów PZ. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PZ. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Podpowiedź: Na podstawie utworzonego dokumentu PZ można automatycznie wykonać nowy dokument MM, aby wykonać taki dokument należy użyć klawisza okna dokumentów PZ z menu głównego Korekta dokumentu PZ Aby dokonad korekty istniejącego dokumentu PZ należy użyd funkcji Twórz korektę w menu pod prawym klawiszem myszy na aktualnie podświetlonym dokumencie. Po wybraniu niniejszej funkcji system wyświetli okno dialogowe potwierdzające wybraną operację. Zaakceptowanie operacji spowoduje otrzymanie przez dokument flagi korekty: Podpowiedź: Na podstawie istniejącego dokumentu można utworzyć nowy posiadający te same dane. Funkcję można wykorzystać np. w celu naniesienia poprawek na korygowany dokument, lub wprowadzenia zupełnie nowego podobnego do wcześniejszego który już został wprowadzony do systemu. Aby utworzyć nowy dokument PZ używamy klawisza z menu głównego okna PZ

59 S t r o n a 59 Dokumenty RW Menu Dokumenty > RW Dodawanie / edycja dokumentu RW Dodawanie nowego dokumentu RW odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu RW Magazyn: W tym polu wybieramy symbol magazynu Komentarz: W tym polu wpisujemy komentarz opisowy do dokumentu np. powód jego wykonania Typ dokumentu: Określa jakiego typu jest dany dokument PZ (typy dokumentów są definiowane w słownikach systemu).

60 S t r o n a 60 Dodawanie towarów do dokumentu RW Wybór towarów do dokumentu RW realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu RW. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu RW. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu RW Po wprowadzeniu pozycji, dokument RW możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów RW. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów RW. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie.

61 S t r o n a 61 Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów RW. w oknie głównym Dokumenty PR+ Menu Dokumenty > PR+ Dodawanie / edycja dokumentu PR+ Dodawanie nowego dokumentu PR+ odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu PR+ Magazyn: Wybieramy magazyn którego stany zostaną zasilone przez wybrane towary.

62 S t r o n a 62 Dodawanie towarów do dokumentu PR+ Wybór towarów do dokumentu PR+ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu PR+. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu PR+ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PR+. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów PR+. w oknie głównym

63 S t r o n a 63 Dokumenty PR- Menu Dokumenty > PR- Dodawanie / edycja dokumentu PR+ Dodawanie nowego dokumentu PR+ odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu PR+ Magazyn: Wybieramy magazyn którego stany zostaną zasilone przez wybrane towary. Dodawanie towarów do dokumentu PR+ Wybór towarów do dokumentu PR+ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+.

64 S t r o n a 64 Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu PR+. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu PR+ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PR+. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów PR+. w oknie głównym

65 S t r o n a 65 Dokumenty MM+ Menu Dokumenty >MM+ Zatwierdzanie / odrzucanie dokumentu MM+ Dokumenty MM+ powstają w wyniku wygenerowania odpowiedniego dokumentu MM-, w przypadku gdy system działa w ramach jednej lokalizacji są one generowane oraz zatwierdzane automatycznie, natomiast w przypadku instalacji wielo lokalizacyjnej dokumenty MM+ wymagają zatwierdzania przyjęcia towaru w ramach danej lokalizacji. Jeśli Paostwa instalacja opiera się o jedną lokalizację mogą Paostwo od razu przejśd do lektury działu Dokumenty MM-. Dokumenty MM- Menu Dokumenty > MM- Dodawanie / edycja dokumentu MM- Dodawanie nowego dokumentu MM- odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych).

66 S t r o n a 66 Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu MM- Magazyn: Wybieramy magazyn z którego stanów zostaną przeniesione towary. Magazyn docelowy : Wybieramy magazyn któremu zasilamy stany. Dodawanie towarów do dokumentu MM- Wybór towarów do dokumentu MM- realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu MM-. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar.

67 S t r o n a 67 Zatwierdzanie dokumentu MM- Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) lub (zatwierdź grupowo po zaznaczeniu więcej niż jednego dokumentu) w oknie głównym listy dokumentów MM-. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów MM-. w oknie głównym Inwentaryzacja Menu Dokumenty > Inwentaryzacja Zakładanie nowej inwentaryzacji Aby założyd nowy arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza inwentaryzacji. (nowy dokument) w oknie głównym

68 S t r o n a 68 Po wywołaniu nowej inwentaryzacji zostanie wywołane okno parametrów dla definiowanej inwentaryzacji W oknie wyboru parametrów mamy do wyboru : Magazyn Pole wyboru magazynu na którym zostanie przeprowadzona inwentaryzacja Menu towarowe Pole wyboru menu towarowego które zostanie inwentaryzowane Grupy towarowe Pole definiuje grupę towarową na jaką zostanie przeprowadzona inwentaryzacja (parametr wymaga wybrania Menu towarowego). Pobierz również komplety Parametr określa czy stany magazynowe uzupełniane na spisie z natury będą również uzupełniane na podstawie kompletów. Aby wygenerowad arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza (zapisz arkusz), zostanie wygenerowany roboczy arkusz inwentaryzacji który pojawi się na liście dokumentów inwentaryzacji w oknie głównym Inwentaryzacji. znaczniki R oraz P oznaczają iż jest to dokument roboczy (R) oraz została ona przeprowadzona w trybie pełnej inwentaryzacji (P), dodatkowo może przy dokumencie pojawid się znacznik G w przypadku gdy inwentaryzacja zostanie wygenerowana na dana grupę towarową. Edycja arkuszy inwentaryzacyjnych Aby edytowad istniejący arkusz roboczy inwentaryzacji używamy klawisza (edytuj) w oknie głównym dokumentów inwentaryzacji, lub dwukrotnie klikamy dokument widoczny w oknie głównym inwentaryzacji. Za pomocą arkusza inwentaryzacyjnego należy uzupełnid stany spisu z natury towarów znajdujących się na liście, stany wpisujemy w pole Spis

69 S t r o n a 69 Aby zapisad uzupełniony roboczy arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza arkusza inwentaryzacji. (zapisz) na belce głównej Aby ułatwid zbieranie danych dotyczących stanów magazynowych możemy wydrukowad listy spisu z natury formatu A4 dla towarów znajdujących się na danym arkuszu inwentaryzacyjnym, aby tego dokonad należy użyd klawisza w oknie arkusza inwentaryzacji. W przypadku gdy została wygenerowana inwentaryzacja z opcją pobierz również komplety zaraz pod tabelą główną arkusza zostanie wyświetlona tabela kompletów w której należy uzupełnid wartości spisu z natury inwentaryzowanych kompletów. Omówienie tabeli arkusza inwentaryzacyjnego : Arkusz inwentaryzacyjny zawiera szereg pól zawierających takie wartości jak : L.p. Liczba porządkowa w tabeli Symbol Symbol towaru Nazwa towaru Nazwa towaru

70 S t r o n a 70 Ostatnia cena zakupu ostatnia cena zakupu Spis wartości spisu z natury Spis kompletów wartości spisu z natury kompletów (w przypadku inwentaryzacji wygenerowanej z opcją Pobierz z kompletów Stan aktualny stan towaru w magazynie dla którego wygenerowana jest inwentaryzacja Różnica różnica między spisem z natury a stanami magazynowymi Wartośd stanu wartośd stanu wg ostatniej ceny zakupu Wartośd spisu wartośd spisu z natury wg ostatniej ceny zakupu Wartośd różnicy wartośd różnicy między wartością spisu z natury a wartością stanu magazynowego. Różnica % - wskaźnik różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym w procentach. Różnica % wskaźnikowa wskaźnik różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym w procentach z uwzględnieniem dopuszczalnej różnicy inwentaryzacyjnej we właściwościach danego towaru. Aktualna cena sprzedaży aktualna cena sprzedaży War. Różnicy wg akt. Ceny sprz. Wartośd różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym po cenach sprzedaży danego produktu. Wydruki z arkusza inwentaryzacji Arkusz inwentaryzacji posiada kilka przydatnych wydruków pomocnych w pracy z inwentaryzacją. Wydruków można dokonad wybierając jedną z dostępnych ikon drukarek znajdujących się na belce głównej arkusza: Opis rodzajów wydruku od lewej strony : 1 arkusz spisu z natury 2 -arkusz różnic inwentaryzacyjnych wg cen zakupu 3 arkusz różnic inwentaryzacyjnych wg cen sprzedaży Alternatywne metody uzupełniania danych na arkuszu inwentaryzacyjnym Za pomocą ikon (bar cod, kolektor danych) możemy uzupełniad wartości spisu z natury za pomocą skanera barcodów lub za pomocą przenośnych kolektorów danych. Lista obsługiwanych urządzeo znajduje się w dodatku C do niniejszej instrukcji.

71 S t r o n a 71 Zatwierdzanie inwentaryzacji Każda inwentaryzacja która zostanie wygenerowana w systemie posiada status dokumentu roboczego i by miała ona wpływ na stany magazynowe i ewentualną ich korektę musi zostad zatwierdzona klawiszem (zapisz) w oknie głównym inwentaryzacji. Po zatwierdzeniu inwentaryzacji powstaną automatyczne dokumenty AS+ oraz AS- odpowiedzialne za korekty stanów magazynowych naniesionych podczas pracy z arkuszem inwentaryzacyjnym. Zlecenia Produkcyjne Menu Dokumenty > Zlecenia produkcyjne Dokumenty zleceo produkcyjnych generuje się dla towarów posiadających składniki produkcji w karcie danego towaru. Dokument produkcji spowoduje zasilenie stanów danego produkowanego symbolu oraz zdjęcie wszelkich potrzebnych do tego surowców określonych w składnikach produkcji danego towaru. Dodawanie / edycja dokumentu zlecenia produkcji Aby utworzyd nowy dokument produkcji należy użyd ikony na belce głównej okna zleceo produkcji, natomiast by edytowad już istniejący dokument (edytowad można tylko dokumenty robocze) należy użyd ikony (edytuj)

72 S t r o n a 72 W oknie edycji dokumentu produkcji należy wybrad magazyn którego stany zostaną zasilone przez wyprodukowane towary. Dokument produkcji pozawala również na określenie zaliczki związanej z dana produkcją o ile taka miała miejsce Dokument produkcji może zostad również przywiązany do danego kontrahenta z bazy danych kontrahentów. Aby dodad do dokumentu produkcji towary które maja zostad wyprodukowane należy użyd ikony na głównej belce okna dokumentu produkcji. Wybór towarów zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów (dodaj) Po wyborze pożądanych towarów należy uzupełnid ilości produkowanych towarów zgodnie z jednostką miary przypisaną do danego towaru. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna dokumentu produkcji. Po zapisaniu dokumentu otrzymuje on status dokumentu roboczego który w każdej chwili można edytowad/usunąd, aby zatwierdzid dokument roboczy należy użyd ikony (zapisz) w oknie główny listy dokumentów produkcji.

73 S t r o n a 73 Dokumenty KP Menu Dokumenty > KP Dodawanie dokumentu KP Aby utworzyd nowy dokument KP należy użyd ikony na belce głównej okna dokumentów KP, W oknie edycji dokumentu KP należy uzupełnid następujące wartości: Nazwa kontrahenta : kontrahent od którego przyjmowane są pieniądze, w przypadku płatności wewnętrznych należy wskazad firmę macierzystą w której funkcjonuje X2System. Wartośd : Wartośd brutto przyjmowanych pieniędzy. Tytułem / Tytułem Cd : Opis celu przyjęcia pieniędzy. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna edycji dokumentu KP.

74 S t r o n a 74 Dokumenty KW Menu Dokumenty > KW Dodawanie dokumentu KW Aby utworzyd nowy dokument produkcji należy użyd ikony na belce głównej okna dokumentów KW, W oknie edycji dokumentu KW należy uzupełnid następujące wartości: Nazwa kontrahenta : kontrahent od którego przyjmowane są pieniądze, w przypadku płatności wewnętrznych należy wskazad firmę macierzystą w której funkcjonuje X2System. Wartośd : Wartośd brutto przyjmowanych pieniędzy. Tytułem / Tytułem Cd : Opis celu przyjęcia pieniędzy. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna edycji dokumentu KW.

75 S t r o n a 75 Sprzedaż Rachunki i faktury W oknie rachunków i faktur znajdują się faktury wystawione podczas pracy z X2System Wystawianie nowej faktury do rachunku / paragonu fiskalnego Aby wystawid nową fakturę do rachunku lub paragonu fiskalnego należy użyd klawisza rach.) na belce głównej okna rachunków i faktur. (nowa faktura do Po wybraniu funkcji wystawiania nowej faktury zostanie wyświetlone okno dialogowe danych faktury w którym należy uzupełnid wszystkie niezbędne do jej wystawienia dane.

76 S t r o n a 76 Aby wybrad pożądany rachunek / paragon do którego ma byd wystawiona faktura należy użyd klawisza polu Wybrane rachunki. Następnie z okna dialogowego należy wskazad wybrane rachunki lub paragon fiskalny. w Kolejnym krokiem jest wybór kontrahenta na którego ma zostad wystawiony dokument, robimy to za pomocą klawisza w polu Dane kontrahenta. Kontrahenta wybieramy analogicznie do rachunku czy paragonu za pomocą wyświetlonego okna dialogowego kontrahentów.

77 S t r o n a 77 Jeżeli kontrahent nie znajduje się na liście ponieważ jego dane nie istnieją w bazie danych to możemy go dodad za pomocą klawisza w oknie wyboru kontrahentów. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju drukowanych pozycji na fakturze. Do wyboru mamy fakturę zbiorczą na której pozycje zostaną zamienione na zdefiniowane w systemie nazwy np. Usługa gastronomiczna. Drugą metodą wydruku jest wydruk szczegółowy co spowoduje wydrukowanie na fakturze wszystkich pozycji ze wskazanego rachunku rachunku / paragonu. Do wyboru rodzaju wydruku faktury służą klawisze

78 S t r o n a 78 Narzędzia Bieżące sprawy Okno bieżących spraw służy do śledzenia należności i zobowiązao wynikających z dokumentów zakupu (np. PZ) lub dokumentów sprzedaży (np. Faktura VAT) które są wystawione na wartośd terminową na kontrahenta. Przed upływem daty należności czy zobowiązania w oknie bieżących spraw pojawia się monit o takim zdarzeniu: Płatności lub zobowiązania widniejące w dzienniku bieżących spraw można rozliczad za pomocą funkcji rozlicz pod prawym klawiszem myszy, wybierając daną pozycję.

79 S t r o n a 79 Globalna wymiana składnika receptury Narzędzie służy do wymiany jednego składnika znajdującego się w towarach kompletowanych na inny, funkcja znajduje zastosowanie np. przy zmianie dostawcy danego produktu który występuje w wielu recepturach towarów kompletowanych. Aby dokonad wymiany jednego symbolu na inny należy uzupełnid pola symboli w oknie głównym niniejszego narzędzia: Po uzupełnieniu symboli towarowych należy użyd ikony (odśwież) na belce głównej okna globalnej wymiany składnika receptury, spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich kompletów posiadający w swojej recepturze symbol wymieniany. Aby zatwierdzid wymieniany symbol należy użyd klawisza (zapisz). Wyślij wiadomość Narzędzie realizuje wysyłanie wiadomości do operatorów systemu, wiadomości mogą byd wyświetlane w większości aplikacji w ramach X2System (X2Kasa, X2Manager, X2Pos, X2Hotel).

X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI] X2Hotel Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI] S t r o n a 2 SŁOWO WSTĘPNE...3 ZAKŁADANIE SŁOWNIKÓW I PODSTAWOWE PARAMETRY DLA X2HOTEL...4 DEFINIOWANIE KRAJÓW...4 USTAWIANIE DOBY HOTELOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

X2System. ADITH Technologies [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM]

X2System. ADITH Technologies [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM] X2System [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM] Str o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 3 INSTALACJA SERWERA BAZY DANYCH... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM... 5 ZAKOOCZENIE... 7 Str o n

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT.

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Przygotowanie bazy danych systemu gastronomicznego 4Rest a także drukarki fiskalnej do nowych przepisów fiskalnych 2011,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo