X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249"

Transkrypt

1 X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

2 S t r o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 4 OSTRZEŻENIA... 4 INSTALACJA... 4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA... 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU... 5 WIDOK GŁÓWNY PROGRAMU... 5 MENU GŁÓWNE PROGRAMU OMÓWIENIE FUNKCJI... 6 PODSTAWOWE KLAWISZE FUNKCYJNE... 8 KLAWISZE SKRÓTÓW OKNA GŁÓWNEGO... 8 BELKA DOLNA OKNA GŁÓWNEGO... 9 DZIENNIK BIEŻĄCYCH SPRAW... 9 SŁOWNIKI JEDNOSTKI MIAR STAWKI VAT TYPY PŁATNOŚCI KONTRAHENCI Wyszukiwanie kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta Usuwanie kontrahenta Karta kontrahenta KARTY KONTRAHENTÓW POZIOMY RABATÓW W KARTACH ABONAMENTOWYCH STATUSY KART ABONAMENTOWYCH LOKALIZACJE Dodawanie nowego komponentu dla danej lokalizacji Parametry programu X2Manager Parametry programu X2Kasa Parametry programu X2Sys Parametry programu X2Nano OPERATORZY TOWARY Menu i grupy towarowe Zarządzanie wyświetlaniem towarów Dodawanie nowego towaru Omówienie właściwości towaru DOKUMENTY DANE OGÓLNE TYPY DOKUMENTÓW DOKUMENTY PZ Dodawanie / edycja dokumentu PZ Korekta dokumentu PZ DOKUMENTY RW Dodawanie / edycja dokumentu RW DOKUMENTY PR

3 S t r o n a 3 Dodawanie / edycja dokumentu PR DOKUMENTY PR Dodawanie / edycja dokumentu PR DOKUMENTY MM Zatwierdzanie / odrzucanie dokumentu MM DOKUMENTY MM Dodawanie / edycja dokumentu MM INWENTARYZACJA Zakładanie nowej inwentaryzacji Edycja arkuszy inwentaryzacyjnych Zatwierdzanie inwentaryzacji ZLECENIA PRODUKCYJNE Dodawanie / edycja dokumentu zlecenia produkcji DOKUMENTY KP Dodawanie dokumentu KP DOKUMENTY KW Dodawanie dokumentu KW SPRZEDAŻ RACHUNKI I FAKTURY Wystawianie nowej faktury do rachunku / paragonu fiskalnego NARZĘDZIA BIEŻĄCE SPRAWY GLOBALNA WYMIANA SKŁADNIKA RECEPTURY WYŚLIJ WIADOMOŚD DODATEK I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jak dodad nowy towar? Czym jest towar magazynowany a czym kompletowany?... 82

4 S t r o n a 4 Słowo wstępne Dziękujemy i gratulujemy wyboru naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni Paostwa oczekiwania i przyczyni się do zwiększenia efektywności Paostwa pracy. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Pozwoli to nie tylko na efektywne wykorzystanie naszego systemu ale przede wszystkim zapewni maksimum bezpieczeostwa oraz oszczędzi ewentualnych kłopotów podczas użytkowania. Posługiwanie się programem X2Manager nie jest wcale skomplikowane. Jednak z uwagi na mnogośd funkcji jakie posiada, wskazana jest ich chociaż podstawowa znajomośd co pozwoli na sprawne zarządzanie Paostwa biznesem gastromicznym i pozwoli z dnia na dzieo podejmowad coraz to lepsze decyzje na drodze do sukcesu. Zespół dołożył wszelkich starao aby niniejsza instrukcja była prosta nawet dla osób z podstawową wiedzą informatyczną. Życzymy przyjemnej lektury. O Programie X2Manager Program X2Manager jest aplikacją służącą do zarządzania firmami o profilu gastronomicznym. Aplikacja działa w architekturze klient-serwer i wykorzystuje silnik baz danych POSTGRESQL. Ostrzeżenia Instalacja Instalacja programu X2Manager powinna przebiegad zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do pakietu instalacyjnego X2System. Ograniczenie odpowiedzialności producenta 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę programu wynikającą z użytkowania systemu w sposób niezgodny z instrukcją. 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Paostwa wobec podatnika-użytkownika programu wynikające z nie właściwego użytkowania programu lub niezgodnego z niniejszą instrukcją.

5 S t r o n a 5 Pierwsze uruchomienie programu Podczas pierwszego uruchomienia programu zostaniemy poproszeni o podanie LOGIN u oraz HASŁA na ekranie powitalnym X2Manager Domyślny login : admin Domyślne hasło: 1 Widok główny programu Aplikacja X2Manager została zaprojektowana w architekturze MDI (tzw. Okno w oknie).

6 S t r o n a 6 Menu główne programu omówienie funkcji Program o Zakoocz Funkcja służy do opuszczania programu Sprzedaż o Rachunki i faktury Zarządzanie rachunkami oraz fakturami o Zmiany Zarządzanie zmianami głównymi o Zmiany operatorów Zarządzanie zmianami operatorów o Zlecenia ze zmiany Zarządzanie zleceniami sprzedaży o Blokady rachunków Zarządzanie zablokowanymi rachunkami w danym momencie przez operatora (umożliwia również odblokowanie takich rachunków) o Karty abonamentowe Zarządzanie kartami abonamentowymi (w trybie sprzedaży PRE-PAID) o Obecnośd kart abonamentowych Zarządzanie statusami zalogowania/wylogowania kart abonamentowych o Szatnie Obsługa szatni w oparciu o karty magnetyczne/barcod owe o Korekta sprzedaży Tworzenie dokumentów korygujących sprzedaż na zamkniętych rachunkach. Dokumenty o PZ Przyjęcie zewnętrzne o RW Rozchód wewnętrzny o PR+ Protokół różnic na + o PR- Protokół różnic na - o MM+ Przesunięcie między magazynowe na + (używane głównie w trybie sieciowym wiele restauracji) o MM- Przesunięcie między magazynowe na (w trybie jedno lokalizacyjnym tworzy automatycznie MM+) o Inwentaryzacja Dokumenty Inwentaryzacyjne

7 S t r o n a 7 o Zlecenia produkcyjne Dokumenty produkcyjne o KP Kasa przyjmie o KW Kasa wyda o Lista dokumentów Lista wszystkich dokumentów powstałych w ramach pracy systemu. o Zamówienie zakupu Dokumenty zamówienie zakupów Słowniki o Towary o Jednostki miar o Stawki VAT o Typy płatności o Kontrahenci o Karty kontrahentów o Banki kontrahentów o Poziomy rabatów w kartach abonamentowych o Statusy kart abonamentowych o Lokalizacje o Operatorzy o Magazyny o Opisy na bonach o Kurs EURO Zestawienia Narzędzia o Bieżące sprawy o Rezerwacje o Globalna wymiana składnika receptury Okno o Kaskada o Sąsiadująco w pionie o Sąsiadująco w poziomie o Uporządkuj o Zamknij wszystkie okna Administrator o Rok obrotowy o Kontrola danych

8 S t r o n a 8 Podstawowe klawisze funkcyjne Nowy klawisz służy do zakładania nowego elementu w systemie, w zależności od tego gdzie zostanie użyty spowoduje utworzenie np. nowego dokumentu, towaru czy użytkownika. Edycja klawisz służy do edycji aktualnie istniejącego i w danym momencie zaznaczonego przez użytkownika elementu np. towaru, dokumentu etc. Drukuj klawisz wywołuje okno wydruku danego elementu w systemie np. listy towarów, dokumentu etc. Odśwież klawisz służy do odświeżenia informacji zawartych w danym oknie wg ustalonych przez użytkownika kryteriów, klawisza należy używad po zmianie parametrów filtra. Cofnij zaznaczenie klawisz usuwa z pamięci wcześniej zaznaczone pozycje. Zapisz klawisz służy do potwierdzenia/zapisania zmian lub zatwierdzenia dokumentu i zmiany jego statusu z roboczego na permanentny. Usuo klawisz służy do usuwania danego elementu. Klawisze skrótów okna głównego Kontrahenci Lokalizacje Operatorzy Kartoteka towarów Dokumenty PZ Lista faktur VAT Zmiany operatorów Zmiany Lista dokumentów Wyjście z programu Zamknięcie aktywnego onka

9 S t r o n a 9 Belka dolna okna głównego Aktualna data oraz godzina Wskazuje aktualny rok obrotowy Wskazuje numer zmiany Wskazuje aktualnie zalogowanego użytkownika Dziennik bieżących spraw W dzienniku bieżących spraw możemy śledzi aktualne zobowiązania oraz należności jakie mają miejsce w danym momencie, wynikające z poszczególnych dokumentów powstałych w ramach pracy z systemem.

10 S t r o n a 10 Słowniki Jednostki miar System pozwala na zdefiniowanie dowolnych jednostek miar dostosowanych do potrzeb użytkownika. Domyślnie w systemie założone są takie jednostki jak : - Kilogram - Litr - Sztuka Aby zdefiniowad nową jednostkę miary używamy klawisza służy klawisz (edycja). (nowy), natomiast do edycji istniejącej jednostki Przy zakładaniu nowej jednostki miar należy pamiętad o prawidłowym zaznaczeniu pola Podzielna które definiuje czy dana jednostka będzie w przyszłości byd dzielony na mniejsze części jak Litr czy Kilogram lub nie będzie dzielone jak np. Sztuka.

11 S t r o n a 11 Stawki VAT Domyślnie w systemie zdefiniowane są aktualnie obowiązujące stawki VAT które obowiązują w prawie polskim. Aby zdefiniowad nową jednostkę miary używamy klawisza (nowy) Parametry jakie należy wypełni d podczas dodawania nowej stawki VAT to : Nazwa : np. Podstawowa, Zerowa Stawka VAT : podawana w % Opisowy : opis wew. Fisk. Podstaw : symbol stawki zgodny z drukarką fiskalną Fisk. Podstaw #1 : j/w Fisk. Podstaw #2 : j/w

12 S t r o n a 12 Typy płatności Domyślnie w systemie są zdefiniowane dwa typy płatności takie jak : - Gotówka - Karta Aby zdefiniowad nowy typ płatności używamy klawisza (nowy) Podczas zakładania nowego typu płatności należy wypełnid następujące pola : Nazwa Nazwa typu płatności np. przelew, barter etc. Typ Czy płatnośd jest płatnością gotówkową czy nie. Płatnośd domyślna Określa czy dana płatnośd domyślnie będzie przypisana do rachunków Wyższy poziom upr. Określa czy płatnośd wymaga odpowiedniego uprawnienia od operatora by mógł taki typ płatności zrealizowad. Płatnośd terminowa na kontrahenta Pozwala na umożliwienie określania terminu spłaty oraz pozawala śledzid zobowiązania jeśli transakcja zostanie zamknięta przy użyciu takiego typu. Karta abonamentowa Określa czy płatnośd ma zostad zrealizowana przy użyciu karty abonamentowej (PRE-PAID)

13 S t r o n a 13 Kontrahenci Wyszukiwanie kontrahenta W celu wyszukania danego kontrahenta w bazie należy użyd pola wyszukiwania wraz z filtrem rodzaju kontrahenta w oknie głównym kontrahentów Dodawanie nowego kontrahenta Aby dodad nowego kontrahenta do kartoteki kontrahentów należy użyd klawisza (nowy) Edycja istniejącego kontrahenta Aby edytowad dane istniejącego kontrahenta należy użyd klawisza danego kontrahenta na liście. (edycja) lub dwukrotnie kliknąd na Usuwanie kontrahenta W celu usunięcia danego kontrahenta należy użyd klawisza kontrahenta na liście. (usuo), po ówczesnym zaznaczeniu danego

14 S t r o n a 14 Karta kontrahenta Karta kontrahenta podzielona jest na cztery różne zakładki zawierające poszczególne dane dotyczące danego kontrahenta i tak kolejno : Dane kontrahenta Zakładka ta zawiera podstawowe dane kontrahenta takie jak : o Nazwa o Nazwa dodatkowa o Miasto o Kod pocztowy o Poczta o Województwo o Ulica o Telefon o Fax o o NIP (pole wymagane) o NIP UE o Regon o Rodzaj kontrahenta

15 S t r o n a 15 Karty kontrahenta Karta kontrahenta może służyd jako karta identyfikacyjna lub/oraz jako karta rabatowa. Aby dodad nową kartę kontrahenta należy użyd klawisza (dodaj), po wywołaniu funkcji dodawania nowej karty zostaniemy poproszeni o kod karty. Numer karty kontrahenta powinien byd zgodny z numerem zakodowanym na pasku magnetycznym lub w kodzie paskowym, w zależności od tego jaki typ kart i urządzenie czytające stosujemy. Po dodaniu nowej karty należy uzupełnid następujące dane: Ważna do pole określa do kiedy dana karta będzie mogła byd wykorzystywana przez jej posiadacza. Maksymalny udzielony rabat % pole określa wysokośd rabatu który zostanie nadany przy użyciu danej karty Jednak nie większy niż w tym polu wpisujemy górną granice wartości rabatu w zł. (pozostawienie tego pola bez wpisu oznacza brak ograniczenia wartości rabatu dla danej karty). Opis pole ma charakter czysto informacyjny i ma charakter czysto informacyjny.

16 S t r o n a 16 Zobowiązania W tej zakładce znajdziemy wszelkie zobowiązania danego kontrahenta które powstały na podstawie obrotów finansowych przypisanych do danego kontrahenta na przestrzeni czasu, zobowiązania można rozliczyd przy pomocy klawisza (rozlicz), płatnośd można rozliczyd całościowo bądź częściowo odpowiednio wypełniając pola w oknie dialogowym rozliczenia: Należności

17 S t r o n a 17 W tej zakładce znajdziemy wszelkie należności danego kontrahenta które powstały na podstawie obrotów finansowych (np. wystawione faktury na płatnośd terminową) przypisanych do danego kontrahenta na przestrzeni czasu, należnośdi można rozliczyd przy pomocy klawisza (rozlicz), należnośd można rozliczyd całościowo bądź częściowo odpowiednio wypełniając pola w oknie dialogowym rozliczenia: Karty kontrahentów W niniejszym oknie możemy edytowad lub definiowad nowe karty kontrahentów, służące zarówno do identyfikacji oraz/lub rabatowania. Aby dodad nową kartę kontrahenta należy użyd klawisza (nowy) natomiast do edycji już istniejącej karty służy klawisz (edytuj).

18 S t r o n a 18 Okno edycji karty kontrahenta zawiera następujące dane : Data rejestracji określa datę założenia karty w systemie. Nr karty Numer karty kontrahenta powinien byd zgodny z numerem zakodowanym na pasku magnetycznym lub w kodzie paskowym, w zależności od tego jaki typ kart i urządzenie czytające stosujemy. Ważna do pole określa do kiedy dana karta będzie mogła byd wykorzystywana przez jej posiadacza. Maksymalny udzielony rabat % pole określa wysokośd rabatu który zostanie nadany przy użyciu danej karty Jednak nie większy niż w tym polu wpisujemy górną granice wartości rabatu w zł. (pozostawienie tego pola bez wpisu oznacza brak ograniczenia wartości rabatu dla danej karty). Opis pole ma charakter czysto informacyjny i ma charakter czysto informacyjny. Zmiany dokonane w oknie edycji karty należy potwierdzid klawiszem (zapisz). Poziomy rabatów w kartach abonamentowych

19 S t r o n a 19 Funkcja ta służy do definiowania poziomów rabatów procentowych lub złotowych w przy spełnieniu warunku odpowiedniego doładowania karty abonamentowej. UWAGA : Funkcja ma zastosowanie w przypadku prowadzenia sprzedaży bezgotówkowej (za pomocą kart abonamentowych). Aby zdefiniowad nowy poziom rabatów należy użyd klawisza (nowy) lub (edytuj) jeśli chcemy edytowad już istniejący poziom rabatów. Okno edycji poziomu rabatów pozwala na zdefiniowanie następujących parametrów : Powyżej kwoty doładowania Parametr określa próg doładowania po przekroczeniu którego zostanie udzielony rabat dla danej karty. Udzielany rabat procentowy Określa procent rabatu przydzielonego do danej karty (nie może byd stosowany łącznie z rabatem kwotowym) Udzielany rabat kwotowy Określa kwotę rabatu przydzielonego do danej karty (nie może byd stosowany łącznie z rabatem procentowym) Statusy kart abonamentowych Za pomocą słownika statusów możemy zdefiniowad różne rodzaje kart stosowanych w ramach systemu, status karty abonamentowej ma charakter opisowy i może byd to np. status typu VIP,NORMALNY czy GOLD, PLATINUM etc.

20 S t r o n a 20 Aby dodad nowy status należy użyd klawisza klawisza (edytuj). (nowy) natomiast by edytowad już istniejący status używamy Wywołanie funkcji dodawania/edycji statusu wywoła okno nazwy statusu które uzupełniamy odpowiednią wartością potwierdzając klawiszem OK Lokalizacje Za pomocą lokalizacji definiujemy wszelkie ustawienia programów, drukarek, urządzeo zewnętrznych, danych nagłówkowych etc. Działających w ramach danej/ych lokalizacji. Znajdując się na danej lokalizacji możemy definiowad podstawowe dane firmy takie jak na obrazku poniżej: Drzewo główne lokalizacji zawiera domyślnie jedna lokalizację wraz z podstawowymi aplikacjami zdefiniowanymi w ramach danej instalacji. Podstawowymi programami oraz urządzeniami zdefiniowanymi po instalacji są: X2Manager oprogramowania do zarządzania X2System X2Kasa oprogramowanie dedykowane dla punktów obsługi typu POS X2Sys serwer rozchodów oraz wydruków fiskalnych X2Raport aplikacja do wykonywania indywidualnych raportów.

21 S t r o n a 21 Drukarka bonowa służy do wydruków bonów produkcyjnych (zamówieo) Drukarka rachunków służy do wydruków rachunków (!niefiskalnych). komponenty opcjonalne które można dodad do danej lokalizacji to : X2Hotel Aplikacja dedykowana do obsługi Hotelu NANO BT Nadajnik zdalnych bonowników kelnerskich NANO X2Pos Aplikacja dla punktów obsługi sprzedaży w sklepach detalicznych Dodawanie nowego komponentu dla danej lokalizacji Aby dodad nowy komponent dla danej lokalizacji należy użyd podręcznego menu (prawy klawisz myszy) znajdując się na danej lokalizacji w drzewie lokalizacji Po wybraniu nowego komponentu należy w oknie dialogowym nadad mu odpowiednia nazwę Komponenty dostępne na liście wyboru danej lokalizacji to :

22 S t r o n a 22 Parametry programu X2Manager Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Obsługa fiskalna W niniejszym polu należy wskazad program X2Sys który ma byd odpowiedzialny za wydruki fiskalne z programu X2Manager Indywidualne grupy towarowe W tym polu określamy z jakich grup towarowych ma korzystad program X2Manager jeśli prowadzona jest na nim sprzedaż towarów. Aby dodad nową grupę towarową należy posłużyd się klawiszem w zakładce ustawieo podstawowych X2Manager a, po wybraniu funkcji dodawania grupy zostaniemy zapytani o magazyn przez jaki mają przechodzid sprzedawane z owej grupy towary

23 S t r o n a 23 Jeśli zajdzie potrzeba wybrania różnych magazynów dla różnych grup towarowych, należy powtórzyd operacje dodawania grup towarowych zgodnie z instrukcjami powyżej. Aby usunąd już istniejąca grupę obsługiwana przez aplikację należy użyd klawisza w zakładce ustawieo podstawowych programu X2Manager po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej grupy w polu Indywidualne grupy towarowe Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Manager wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Manager. Po wywołaniu właściwości programu X2Manager będziemy mieli do dyspozycji następujące ustawienia : Wysyład e z raportami funkcja określa czy podczas zamykania zmiany w programie X2Manager mają zostad wysłane elektroniczne wiadomości zawierające raport zamykanej zmiany. Drukowad numer paragonu na fakturze VAT parametr określa czy faktura VAT wystawiona z programu X2Manager ma zawierad numer paragonu do którego została wystawiona.

24 S t r o n a 24 Zamknięcie zmiany przy zamkniętych wszystkich stolikach określa czy system ma blokowad zamykanie zmiany jeśli nie zostały zamknięte wszystkie rachunki na aktualnej zmianie. Pokazywad status serwera Parametr pozawala na wyświetlanie graficznego statusu obciążenia procesu serwera (w prawym górnym rogu głównego okna managera) Rozliczanie inwentaryzacji wg FIFO Jeśli parametr jest włączony to dokumenty inwentaryzacji będą rozliczane wg zasad FIFO w przeciwnym przypadku rozliczanie nastąpi wg ostatnich cen zakupu danego towaru. Tryb sprzedaży detalicznej Tryb stosowany do optymalizacji zapytao bazach danych o dużej kartotece towarowej. Wyszukiwanie wiadomości Parametr określa czy program ma wyświetlad wiadomości przesyłane za pomocą funkcji wyślij wiadomośd dostępnej w narzędziach programu. Parametry programu X2Kasa Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Drukarka rachunków Określa drukarkę przez którą mają drukowad się rachunki za pomocą danej Kasy

25 S t r o n a 25 Obsługa fiskalna W niniejszym polu należy wskazad program X2Sys który ma byd odpowiedzialny za wydruki fiskalne z programu X2Kasa Indywidualne grupy towarowe W tym polu określamy z jakich grup towarowych ma korzystad program X2Kasa jeśli prowadzona jest na nim sprzedaż towarów. Aby dodad nową grupę towarową należy posłużyd się klawiszem w zakładce ustawieo podstawowych X2Kasy, po wybraniu funkcji dodawania grupy zostaniemy zapytani o magazyn przez jaki mają przechodzid sprzedawane z owej grupy towary Jeśli zajdzie potrzeba wybrania różnych magazynów dla różnych grup towarowych, należy powtórzyd operacje dodawania grup towarowych zgodnie z instrukcjami powyżej. Aby usunąd już istniejąca grupę obsługiwana przez aplikację należy użyd klawisza w zakładce ustawieo podstawowych programu X2Kasa po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej grupy w polu Indywidualne grupy towarowe Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Kasa wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Kasa. Po wywołaniu właściwości programu X2Kasa będziemy mieli do dyspozycji następujące ustawienia : USTAWIENIA OGÓLNE

26 S t r o n a 26 Przeliczad na euro parametr określa czy na ekranie zamknięcia rachunku w X2Kasa ma byd wyświetlany przelicznik na EURO, kurs euro ustawia się w słownikach programu X2Manager. Przy szybkiej sprzedaży otwierad ostatnią grupę towarową Parametr określa czy w trybie szybkiej sprzedaży za każdym razem otwierad ostatnio używaną grupę towarową. Drukowad numer paragony na fakturze VAT Parametr określa czy w przypadku wystawienia faktury do paragonu fiskalnego ma byd drukowany również nr paragonu. Rodzaj strornowania Parametr pozwala na wybranie przypisanego na stałe rodzaju stornowania do danej X2Kasa, lub wybór rodzaju stornowania przez operatora. Do wyboru mamy następujące rodzaje stronowania: -Wybiera operator, pozwala na włączenie lub wyłączenie rozchodu magazynowego dla wybranej pozycji. -Zawsze rozchoduj, każda stornowana pozycja będzie automatycznie rozchodowana z magazynu. -Zawsze nie rozchoduj, każda stornowana pozycja nie będzie rozchodowana z magazynu. W trybie kart abonamentowych zawsze parametr określa czy rachunki zamykane za pomocą kart pre-paid w czasie gdy system działa w trybie kart abonamentowych mają byd zamykane na rachunek czy też paragon fiskalny. Wyszukiwanie wiadomości Parametr określa czy program ma wyświetlad wiadomości przesyłane za pomocą funkcji wyślij wiadomośd dostępnej w narzędziach programu. Sortowanie pozycji po nazwie / kolorze Parametr określa czy program ma sortowad towary w grupach towarowych alfabetycznie (domyślnie) czy po kolorze danego klawisza.

27 S t r o n a 27 Zabezpiecz system na terminalu Po włączeniu tego parametru system Windows na komputerze zostaje zabezpieczony za pomocą planszy splashscreen, Wszelkie programy i funkcje w systemie Windows (poza oprogramowanie X2System) zostają niedostępne dla użytkownika komputera. USTAWIENIA BONÓW Drukowad bony parametr określa czy X2Kasa ma drukowad bony produkcyjne. Typ wydruku parametr określa w jakim formacie mają byd drukowane bony przez X2Kasa, do wyboru mamy następujące rodzaje bonów : Drukowad storno w kolorze [EPSON] parametr określa czy storno bonów ma byd drukowane w drugim kolorze taśmy barwiącej (opcja dostępna w niektórych modelach drukarek marki EPSON TMU.

28 S t r o n a 28 Grupowad pozycje parametr określa czy pozycje na bonie mają byd grupowane w przypadku wystąpienia więcej niż 1 takiej samej pozycji na jednym bonie. Drukowad podsumowanie parametr określa czy na bonie ma zostad wydrukowane podsumowanie pozycji w nim zawartych. W trybie szybkiej sprzedaży drukowad przy zamknięciu rachunku parametr określa czy bon produkcyjny ma zostad wydrukowany dopiero po zamknięciu rachunku w X2Kasa (domyślnie bon jest drukowany po opuszczeniu ekranu bieżących pozycji rachunku). USTAWIENIA RACHUNKÓW Drukowad rachunki parametr określa czy X2Kasa ma realizowad wydruki rachunków Szerokośd rachunku parametr określa w jakim formacie ma zostad wydrukowany rachunek, zaznaczone 79mm, nie zaznaczone 110mm (np. drukarki marki STAR). Drukowad cenę parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej cena. Drukowad ilośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej ilośd. Drukowad wartośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej wartośd. Drukuj gry wciśnięty klawisz fiskalny parametr określa czy rachunek ma zostad wydrukowany mimo zrealizowania wydruku przez drukarkę fiskalną.

29 S t r o n a 29 Parametry programu X2Sys Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Właściwości Zaawansowane parametry programu X2Sys wywołuje się za pomocą funkcji Właściwości w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dla programu X2Sys.

30 S t r o n a 30 WŁAŚCIWOŚCI Automatycznie uruchamiaj rozchód Parametr określa czy X2Sys ma realizowad rozchody magazynowe na podstawie zamkniętych rachunków. Automatycznie uruchamiaj wydruki fiskalne Parametr określa czy X2Sys ma drukowad zlecona dla niego wydruki fiskalne. Port drukarki Określa na którym porcie COM (RS232) program ma się komunikowad z drukarką fiskalną. Rodzaj drukarki Parametr określa rodzaj drukarki podłączonej do komputera, do wyboru mamy następujące urządzenia : Domyślne wykonywanie backupu bazy danych W przypadku gdy parametr jest zaznaczony, to po każdym zamknięciu zmiany głównej X2Sys wykonuje backup bazy danych który umieszczany jest w katalogu /backup, w głównym drzewie plików X2System, zaleca się by katalog /backup był sciężką sieciową lub wskazaniem na inny dysk twardy. Minimalizuje to ryzyko utraty danych w przypadku awarii nośnika danych czy innego sprzętu. Posnet,Innova paragony z formami płatności Parametr określa czy na paragonach ma zostad wydrukowana forma płatności. (dla drukarek marki POSNET lub INNOVA).

31 S t r o n a 31 Parametry programu X2Nano Licencja Pole określa klucz licencyjny przypisany do programu aby zmienid / wybrad inny klucz należy użyd klawisza Opis Pole ma charakter czysto informacyjny i służy do dodatkowego opisania danej aplikacji dla zachowania porządku, pole jest przydatne gdy mamy do czynienia z wieloma aplikacjami tego samego typu w ramach jednej lokalizacji. Ważnośd licencji Pole wskazuje do kiedy ważna jest licencja na daną aplikacje. Drukarka rachunków W tym polu wybieramy drukarkę rachunków która będzie obsługiwała wydruki z bonowników zdalnych nano Obsługa fiskalna W tym polu wskazujemy program X2Sys przez który mają byd drukowane paragony fiskalne zamykane na bonownikach zdalnych Nano Właściwości programu X2Nano

32 S t r o n a 32 Ustawienia ogólne Oczekiwanie na zadania z NANO Parametr określa czy X2Nano będzie oczekiwało na zadania z BTAP Wyślij bazę danych do NANO Po wybraniu tego parametru i zapisaniu zmian do BTAP zostanie wysłana baza danych grup / towarów / użytkowników. Po wykonaniu niniejszej operacji należy pobrad bazę danych w menu konfiguracji urządzenia Nano. Port BTAP Pole wyboru portu komunikacyjnego do którego podłączony został BTAP Ustawienia bonów Drukowad bony parametr określa czy X2Kasa ma drukowad bony produkcyjne. Typ wydruku parametr określa w jakim formacie mają byd drukowane bony przez X2Kasa, do wyboru mamy następujące rodzaje bonów : Drukowad storno w kolorze [EPSON] parametr określa czy storno bonów ma byd drukowane w drugim kolorze taśmy barwiącej (opcja dostępna w niektórych modelach drukarek marki EPSON TMU.

33 S t r o n a 33 Grupowad pozycje parametr określa czy pozycje na bonie mają byd grupowane w przypadku wystąpienia więcej niż 1 takiej samej pozycji na jednym bonie. Drukowad podsumowanie parametr określa czy na bonie ma zostad wydrukowane podsumowanie pozycji w nim zawartych. Ustawienia Rachunków Drukowad rachunki parametr określa czy X2Kasa ma realizowad wydruki rachunków Szerokośd rachunku parametr określa w jakim formacie ma zostad wydrukowany rachunek, zaznaczone 79mm, nie zaznaczone 110mm (np. drukarki marki STAR). Drukowad cenę parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej cena. Drukowad ilośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej ilośd. Drukowad wartośd parametr określa czy przy każdej pozycji ma zostad wydrukowana jej wartośd. Drukuj gry wciśnięty klawisz fiskalny parametr określa czy rachunek ma zostad wydrukowany mimo zrealizowania wydruku przez drukarkę fiskalną.

34 S t r o n a 34 Operatorzy Okno operatorów służy do definiowania osób które będą pracowaly w X2System, oraz uprawnieo jakie mają posiadad podczas pracy z systemem. Aby dodad nowego użytkownika należy zdefiniowad uprawnienie do którego będą oni należed. Uprawnienie dodajemy za pomocą menu podręcznego (prawy klawisz myszy) będąc na grupie uprawnieo: Po wybraniu funkcji Dodaj uprawnieni należy podad jego nazwę w oknie dialogowym które się pojawiło, np. Kelner, Barman etc. Nazwę zatwierdzamy klawiszem OK.

35 S t r o n a 35 Następnym krokiem jest ustalenie uprawnieo dla użytkowników którzy będą należed do danego uprawnienia, aby to uczynid należy kliknąd na dane uprawnienie. Tabela poniżej przedstawia uprawnienia wraz z ich opisami. X2Kasa Wejście do programu Wystawienie nowego rachunku Edycja obcego rachunku Dzielenie rachunków Podgląd wszystkich zleceo Zmiana płatności Dodawanie kontrahenta Wystawianie faktur VAT Wyloguj po zamknięciu rach. Wystawianie wpłat/wypłat. Korekta sprzedaży Edycja modyfikatorów Udzielanie rabatów Zmiany ceny pozycji na rachunku Uprzywilejowane typy płatności Zamknięcie rachunku Aktywny klawisz rachunek Wydruk wstępnego rachunku Szybka sprzedaż Otwieranie szuflady Parametr określa czy użytkownik może się zalogowad do programu X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może wystawid nowy rachunek w programie X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może edytowad rachunki innych pracujących w systemie operatorów Parametr określa czy użytkownik może dzielid pozycje z istniejącego rachunku na inny własny bądź innego operatora Parametr określa czy użytkownik widzi na ekranie sprzedaży również rachunki innych operatorów Parametr określa czy użytkownik może zmienid formę płatności na rachunku który został już zamknięty. Parametr określa czy użytkownik może dodad do bazy danych nowego kontrahenta (przy wystawianiu faktur VAT lub przypisywaniu rachunku do kontrahenta) Parametr określa czy użytkownik może wystawiad faktury VAT Parametr określa czy program X2Kasa po zamknięciu każdego rachunku ma przejśd na ekran logowania użytkowników. Jeśli parametr jest wyłączony program przechodzi na ekran rachunków aktualnego operatora. Parametr określa czy użytkownik może dokonywad wpłat oraz wypłat za pomocą funkcji programu X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może używad funkcji korekty sprzedaży w programie X2Kasa Parametr określa czy użytkownik może modyfikowad towary tj. zamieniad ich składniki na inne dozwolone w danej recepturze (tylko dla towarów kompletowanych). Parametr określa czy użytkownik może udzielad rabaty do rachunków Parametr określa czy użytkownik może nadawad ceny inne niż zdefiniowane w systemie dla towarów Parametr określa czy użytkownik może korzystad z uprzywilejowanych typów płatności. Parametr określa czy użytkownik może zamykad rachunki Parametr określa czy użytkownik może korzystad z formy zamknięcia rachunku jako rachunek niefiskalny Parametr określa czy użytkownik może korzystad z funkcji wydruku rachunku wstępnego (informacyjnego). Parametr określa czy użytkownik będzie pracował w tzw. trybie szybkiej sprzedaży. Parametr określa czy użytkownik będzie miał dostęp do klawisza otwarcia szuflady kasowej.

36 S t r o n a 36 Powtarzanie nabitej pozycji Zamknięcie zmiany głównej Zamknięcie własnej zmiany Storno pozycji rachunku Aktywny klawisz fiskalny Aktywny klawisz napiwek Przeniesienie rach. do pokoju hotelowego Wydruk fiskalnego raportu dobowego Podgląd własnego utargu Karty abonamentowe z podziałem na formy płatności Obsługa zamówieo: dostawy na wynos, na miejscy Tryb sprzed. kartami abonamentowymi Rozliczanie kart abonamentowych Zalogowanie i wylogowanie kart Automatycznie wyloguj (w trybie kart abon.) Obsługa szatni Edycja dodatkowych środków na kartach abonam Parametr określa czy użytkownik może używad funkcji powtarzania nabitej pozycji bez ponownego wyszukiwania towaru w danej grupie. Parametr określa czy użytkownik może zamykad zmianę główną Parametr określa czy użytkownik może zamykad własną zmianę. Parametr określa czy użytkownik może wykonywad storno pozycji po ich zabonowaniu. Parametr określa czy użytkownik może korzystad z formy zamknięcia rachunku jako paragon fiskalny Parametr określa czy użytkownik może uzywad funkcji przyznawania sobie napiwków (tryb kart abonamentowych) Parametr określa czy użytkownik może przenosid rachunki do pokojów hotelowych. Parametr określa czy użytkownik może wydrukowad fiskalny raport dobowy Parametr określa czy użytkownik może mied podgląd własnego utargu w dowolnym momencie trwania zmiany. X2POS Wejście do programu Wystawianie nowego rachunku Edycja obcego rachunku Dzielenie rachunków Podgląd wszystkich zleceo Zmiana płatności Dodawanie kontrahenta Wystawianie faktur VAT Pytanie czy zamknąd paragon Wystawianie wpłat/wypłat Korekta sprzedaży Edycja modyfikatorów Udzielanie rabatów Zmiany ceny pozycji na rachunku Uprzywilejowane typy płatności

37 S t r o n a 37 Zamknięcie rachunku Wydruk zamkniętego rachunku Otwieranie szuflady Powtarzanie nabitej pozycji Zamknięcie zmiany głównej Zamknięcie własnej zmiany Storno pozycji rachunku Rozliczanie kart abonamentowych Zalogowanie i wylogowanie kart Edycja dodatkowych środków na kartach abonament. X2Manager Wejście do programu Zamknięcie zmiany Zamknięcie zmian operatorów Zamknięcie tylko własnej zmiany Wystawianie faktur VAT Poprawa danych kontrah. Storno pozycji rachunku Edycja adresów Zarządzanie par fisk na rachunku Zmiana roku obrotowego Konfiguracja oprogramowania Usuwanie blokad rachunku Lista operatorów Rozliczanie kart abonamentowych Edycja dodatkowych środków na kartach abonamentowych Zarządzanie szatnią Edycja statusu karty abonamentowej Lista obecności kart abonamentowych Magazyn Dokumenty PZ/zakupu Dokumenty RW Dokumenty WZ Dokumenty PR+, PR- Dokumenty MM+, MM- Dokumenty AS+, AS- Dokumenty ZWR Zamówienia zakupu Dokumenty KP,KW Produkcja

38 S t r o n a 38 Inwentaryzacja Korekta warości Słowniki Jenostki miar Stawki VAT Typy płatności Lokalizacje Banki Magazyny Stoliki Towary Kontrah,Woj,Kraje Operatorzy Edycja kursu EURO Poziomy rabatów na kartach abonamentowych Edycja typów dokumentów RW/zakupu Usuwanie blokady xkasy/xpos Administrator Uruchomienie xsys Kontrola danych

39 S t r o n a 39 Towary Kartoteka towarowa to miejsce w których zarządzamy wszystkimi symbolami towarowymi istniejącymi lub nowymi które są lub będą miały miejsce w bazie danych. Menu i grupy towarowe W X2System istnieją dwa poziomy porządkowe dla symboli towarowej tj. Menu > Grupa Towarowa. Zarówno dane Menu jak i poszczególne grupy towarowe mogą byd indywidualnie wysyłane do punktów obsługi sprzedaży (X2Kasa lub X2Pos, patrz Lokalizacje ). Menu i grupy towarowe mają strukturę drzewa.

40 S t r o n a 40 Każdy symbol towarowy istniejący w X2System jest zawsze przypisany do danej grupy towarowej istniejącej w określonym menu. Aby przeglądad towary z danego menu czy grupy towarowej wystarczy zaznaczyd odpowiednią pozycję na drzewie. Zarządzanie wyświetlaniem towarów Kartoteka towarowa może byd wyświetlana wg określonych parametrów dzięki czemu użytkownik może określad parametry które pozwolą na elastyczne dopasowanie towarów o wybranych cechach. Aby wyświetlid parametry wyświetlanych towarów należy użyd klawisza towarowej (filtry) w oknie głównym kartoteki Użytkownik do wyboru ma następujące filtry dla wyświetlanych towarów: Bez ograniczeo Zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów bezwzględnie na to jakie będą posiadały parametry. Aktywny Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Aktywny. Nieaktywny Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Nieaktywny. Magazynowany Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które są towarami magazynowanymi (czyli takie które posiadają swój stan na magazynach).

41 S t r o n a 41 Komplet Parametr wyświetli towary posiadające Komplet (komplet to tzw. Receptura). Wyposażenie firmy Zaznaczenie parametru wyświetli towary tylko takie które posiadają status Wyposażenia firmy. Komplet Parametr wyświetli towary posiadające Komplet (komplet to tzw. Receptura). Posiadające przelicznik Parametr wyświetla towary które posiadają przelicznik sprzedażowy. Posiada dodatki Parametr wyświetla towary które posiadają dodatki. Sprzedaż Parametr wyświetla towary które biorą udział w sprzedaży. Tylko aliasy Parametr wyświetla tylko aliasy symboli towarowych. Indywidualne happy hrs Parametr wyświetla towary które posiadają indywidualne happy hrs. Cena brutto <> ceny brutto #2 Parametr pozawala wyświetlid towary których cena sprzedaży brutto 1 różni się od ceny 2 Cena brutto <> ceny brutto #3 Parametr pozawala wyświetlid towary których cena sprzedaży brutto 1 różni się od ceny 3 Wszystkie w/w parametry mogą byd łączone w grupy, czyli zaznaczenie jednego z parametrów nie wyklucza filtrowania towarów wg kolejnych. Za pomocą pola wyszukiwania : Można wyszukiwad towary po symbolu towaru, nazwie czy za pomocą kodu barcode, ostatnie pole określa wyświetlanie towarów wg ich stanu i tak mamy kolejno do wyboru: Dodawanie nowego towaru Aby dodad nowy towar w do kartoteki należy użyd klawisza towarowej. (nowy). W oknie głównym kartoteki Omówienie właściwości towaru

42 S t r o n a 42 Każdy towar posiada szereg właściwości pozwalających na dostosowanie danego symbolu do jego rzeczywistych potrzeb. Nagłówek towaru Każdy towar posiada nagłówek w którym określone są takie jego parametry jak: Nazwa Jest to nazwa główna towaru Skrócona Ze względu na ograniczoną ilośd znaków przy wyświetlaniu towarów w niektórych miejscach X2System stosuje się nazwy skrócone dla towarów (pole nazwy skróconej ograniczone jest do 20 znaków, aby zapisad towar w większej ilości znaków należy posłużyd się polem druga linia Druga linia Jest to uzupełnienie nazwy skróconej towaru. Alternatywna Nazwa alternatywna jest wykorzystywana podczas drukowania paragonów fiskalnych i jeśli jest ona wpisana to zamiast nazwy skróconej zostanie ona wydrukowana na paragonie fiskalnym w przeciwnym przypadku system wykorzysta nazwę skróconą towaru. Parametr ten ma na celu korygowanie błędnie wysłanych do urządzenia fiskalnego towarów i przez to zablokowanych w sprzedaży przez takie urządzenie. Dane ogólne ATRYBUTY TOWARU Każdy towar posiada szereg atrybutów pozwalających na scharakteryzowanie jego podstawowych cech takich jak: Aktywny Parametr określa czy towar jest aktywny(jest widoczny dla wszelkich funkcji X2System). Magazynowany Parametr określa czy symbol jest symbolem magazynowanym przez co posiada swój stan magazynowy w danej jednostce miary / miar i mogą byd na nim wykonywane operacje związane z gospodarka magazynową.

43 S t r o n a 43 Posiada przelicznik Atrybut włącza przeliczniki sprzedaży dla towarów, dzięki czemu towary mogą byd bezpośrednio sprzedawane wg danej ilości ustalonej za pomocą słownika przeliczników. Indywidualne happy hrs Atrybut włącza indywidualne ustalanie happy hours dla danego towaru, w przypadku włączenia globalnego happy hours w lokalizacjach X2Manager taki towar nie będzie brany pod uwagę globalnie, tylko indywidualnie. Posiada komplet Parametr określa czy dany towar jest towarem kompletowanym, czyli takim który nie posiada swojego stanu magazynowanego lecz przy sprzedaży wykorzystuje towary magazynowane i ściąga odpowiednie ich ilości wg receptury. Posiada dodatki Parametr pozwala na zdefiniowanie dodatków do danego symbolu towarowego. Sprzedaż Parametr określa czy symbol towarowy ma byd widoczny w programach X2Kasa lub X2Pos Rabaty z kart kontrah. Atrybut pozwala na wł/wył towaru z rabatowania, funkcję zaleca się przy produktach o nisch marżach. Wyposażenie firmy Atrybut pozwala nadad symbolowi status wyposażenia firmy. Otwarta ilośd Atrybut pozwala na podanie ilości sprzedawanego towaru po fakcie wyprodukowania towaru, parametr może byd wykorzystany w przypadku towarów ważonych/mierzonych dopiero po wykonaniu procesu produkcji. MENU TOWAROWE Pole służy do przypisania towaru do danego menu towarowego. GRUPA TOWAROWA Pole służy do przypisania towaru do danej grupy towarowej. KODY KERSKOWE Za pomocą klawiszy możemy dodawad lub usuwad kody kreskowe dla danego towaru, kodów kreskowych dla jednego symbolu może byd wiele.

44 S t r o n a 44 Ceny W zakładce ceny mamy możliwośd zdefiniowania trzech cen sprzedaży (brutto) dla każdego symbolu towarowego, cena 1 jest ceną podstawową natomiast dwie pozostałe są wykorzystywane przez funkcje happy hours. W zakładce ceny można również zdefiniowad stawkę VAT dla danego symbolu oraz PKWiU. Zakładka posiada również dodatkowe parametry związane z cenami towaru tj. Cena otwarta Włączenie parametru spowoduje każdorazowe pytanie o cenę sprzedaży w momencie umieszczeniu symbolu na rachunku. Cena brutto 2 nie będzie rabatowana. Parametr wyłącza towar z rabatowania w momencie kiedy funkcjonuje cena brutto 2 (happy hours). Cena brutto 3 nie będzie rabatowana. Parametr wyłącza towar z rabatowania w momencie kiedy funkcjonuje cena brutto 3 (happy hours). Dane dodatkowe

45 S t r o n a 45 Sygnalizowanie przekroczenia zmiany ceny zakupu o Parametr pozwala na sygnalizowanie podczas przyjmowania towaru za pomocą dokumentów PZ o zmianie ceny zakupu o ustalony % Ostatnia cena zakupu Wartośd ostatniej ceny zakupu. Optymalna wskaźnikowa różnica inwentaryzacyjna do Parametr określa próg procentowy granicy błędu podczas prowadzenia inwentaryzacji na symbolu. Drukarka zamówieo Określa na której drukarce zamówieo ma byd drukowany towar. Przeliczniki Jeśli towar posiada włączony parametr przeliczników w Danych ogólnych, należy przypisad do niego odpowiedni przelicznik. Aby przypisad przelicznik do towaru należy wejśd do słownika przeliczników za pomocą klawisza następnie zdefiniowad lub wybrad istniejącą grupę przeliczników dla towaru: a

46 S t r o n a 46 Jednostki miar Parametr pozwala na zdefiniowanie jednostek zakupu, magazynowej oraz sprzedaży dla symbolu towarowego. Lista opisów na bonach Funkcja pozawala na przypisanie do towaru opisów słownych które mogą byd używane przez operatora podczas dodawania pozycji do rachunku, istnieje możliwośd wymuszania takich opisów by operator musiał wybrad jeden z nich, służy do tego parametr.

47 S t r o n a 47 Opis Zakładka opisu towaru ma charakter czysto informacyjny i służy do przechowywania indywidualnych komentarzy i innych treści związanych z danym symbolem. Wygląd Zakładka pozwala na zdefiniowanie kolorów poszczególnych obszarów klawisza danego towaru wyświetlanego w programie X2Kasa.

48 S t r o n a 48 Stany min,maks Zakładka pozwala na określenie stanów minimalnych oraz maksymalnych dla danego symbolu magazynowanego które później mogą byd wykorzystywane przez moduł zmówieo zawarty w X2Manager. Aby wprowadzid określony stan minimalny lub maksymalny danego towaru należy posłużyd się polami wartości zapasów: Składniki produkcji Zakładka składników produkcji służy do określania receptur dla danego symbolu których składniki zostaną wykorzystane do zasilenia stanu danego symbolu przy pomocy dokumentu zlecenia produkcyjnego. Aby dodad nowy składnik produkcji należy użyd klawisza (dodaj)

49 S t r o n a 49 Foto Zakładka pozwala na dołączenie zdjęcia w postaci pliku graficznego do symbolu towarowego, takie zdjęcie może byd wyświetlane również w aplikacji X2Kasa X2Pos lub w X2KDS Aby dodad nowy plik graficzny do towaru należy użyd klawisza (fotografia) Komplet, modyfikatory Zakładka kompletów i modyfikatorów występuje tylko w towarach, posiadających parametr Posiada komplet, taki towar nie jest symbolem posiadającym stan magazynowy gdyż zawiera recepturę która jest realizowana podczas sprzedaży takiego symbolu za pomocą X2Kasa lub X2Sys.

50 S t r o n a 50 Recepturę budujemy w oparciu o symbole magazynowane w systemie, aby dodad nowy towar do listy towarów receptury, używamy klawisza (dodaj). W oknie wyszukiwania towarów należy wybrad pożądane do receptury towary za pomocą pola zaznaczenia ( ) na liście towarowej. Przykład: Wybrane towary należy wysład do receptury za pomocą klawisza (wyślij). W oknie receptury należy wpisad ilośd zużywanego surowca Zużycie można określad na dwa sposoby. Sposób pierwszy to podanie ilości zużywanego surowca w danej jednostce miary np. 0,04 L danego produktu: Sposób drugi to podanie ilości porcji w danej jednostce miary np. 25 jednostek na litr danego produktu: Recepturę można budowad również w oparciu o inne istniejące już komplety w systemie, służy do tego klawisz (z kompletu) na belce głównej zakładki kompletów. W przypadku budowania receptury w ten sposób na liście kompletów należy wskazad inny symbol kompletowany którego surowce mają znaleźd się w nowo budowanej recepturze:

51 S t r o n a 51 Każdy z symboli istniejących na liście receptury może byd zamieniany podczas sprzedaży na inny, służą do tego modyfikatory które definiujemy za pomocą listy modyfikatorów która możemy wywoład klawiszem mając zaznaczony dany symbol na liście receptury: Surowce do modyfikatorów uzupełniamy w analogiczny sposób jak to ma miejsce przy budowaniu receptury dla kompletu (patrz wyżej). System pozwala również na usuwanie przez operatora danego symbolu receptury podczas bonowania danego kompletu w programie X2Kasa lub X2Pos. Aby istniała taka możliwośd należy zaznaczyd parametr przy danym symbolu towarowym na liście receptury danego kompletu.

52 S t r o n a 52 Dodatki Zakładka dodatki służy do zdefiniowania dodatkowych towarów które mogą zostad bonowane do danej pozycji rachunku. Dodatki mogą byd bonowane zarówno dodatkowo jak i bezwzględnie (zostaną wymuszone) przy bonowaniu danego symbolu. Dodatkiem może byd zarówno symbol magazynowany jak i recepturowany. Aby zdefiniowad nowy dodatek należy użyd klawisza (dodaj) na belce głównej zakładki dodatków. Dokumenty Dane ogólne System X2Manager zaprojektowany jest do obsługi wielu magazynów. Przychody i rozchody towarowe na magazynach odbywają sie przy pomocy dokumentów magazynowych. Każdy dokument magazynowy jest przypisany do konkretnego magazynu i w zależności od typu tylko na ten magazyn ma dodatni lub ujemny wpływ. Gospodarka cenowa na magazynach jest prowadzona wg cen zakupu netto i jest wg zasady FIFO. Wyjątkiem jest parametryzowana inwentaryzacja, którą można wybrad wg zasady FIFO lub wg ostatnich cen zakupu. Parametry te definiuje się w lokalizacjach (str. 20) (słowniki programu X2Manager) Typy dokumentów Wszelkie stany ilościowe i wartościowe w systemie są efektem działania odpowiednich dokumentów. W systemie rozróżniamy następujące dokumenty: Symbol Nazwa Wpływ na Tryb Opis

53 S t r o n a 53 dokumentu magazyn wykonania PZ Przyjęcie z zewnątrz Dodatni Ręczny Podstawowy dokument zakupu PZ-kor Korekta przyjęcia z Ujemny Ręczny Korekta dokumentu PZ zewnątrz RW Rozchód wewnętrzny Ujemny Ręczny Wykorzystywany np. przy zdejmowaniu ze stanów przeterminowanych produktów PR+ Protokół różnic na plus Dodatni Ręczny Dokument wykorzystywany np. przy uzupełnianiu stanu danego towaru w momencie przenoszenia stanu z jednego symbolu na drugi. PR- MM+ MM- Protokół różnic na minus Przesunięcie międzymagazynowe Przesunięcie międzymagazynowe Ujemny Ręczny Dokument wykorzystywany np. przy zdejmowaniu stanu z danego towaru w momencie przenoszenia stanu z jednego symbolu na drugi. Dodatni Ręczny / Automatyczny Przesunięcie stanów między magazynami na danych towarach. Ujemny Ręczny Przesunięcie stanów między magazynami na danych towarach.

54 S t r o n a 54 AS+ AS- Różnice inwentaryzacyjne na plus Róznice inwentaryzacyjne na minus Dodatni Automatyczny Dodaje stany na symbolach,na których stwierdzono podczas inwentaryzacji ilośd większą w spisie z natury niż ta która znajdowała się w systemie. Ujemny Automatyczny Odejmuje stany na symbolach,na których stwierdzono podczas inwentaryzacji ilośd mniejszą w spisie z natury niż ta która znajdowała się w systemie. WZ Wydanie na zewnątrz Ujemny Automatyczny Wykonywany automatycznie przez program X2Sys na podstawie sprzedaży przeprowadzonej w programie X2Kasa PD+ Produkcja Dodatni Automatyczny Powstaje podczas zamknięcia zlecenia produkcyjnego i zasila stany produkowanych towarów PD- Produkcja Ujemny Automatyczny Powstaje podczas zamknięcia zlecenia produkcyjnego i zdejmuje stany surowców potrzebnych do wyprodukowania określonych towarów. Każdy dokument w systemie, który nie powstaje automatycznie, jest tworzony dwuetapowo. Pierwszym etapem jest stworzenie dokumentu roboczego. Może go wykonad dowolna osoba potrafiąca obsługiwad system. Charakteryzuje się on roboczą budową numeru dokumentu oraz na liście dokumentów znacznikiem Dokument taki nie ma żadnego wpływu na magazyn. W każdej chwili można go edytowad lub całkowicie usunąd. Drugim etapem jest zatwierdzenie dokumentu. Powinna go wykonywad osoba, z wyższym poziomem uprawnieo. Operacja ta ma wpływ na stany magazynowe!!

55 S t r o n a 55 Dokumenty PZ Dodawanie / edycja dokumentu PZ Dodawanie nowego dokumentu PZ odbywa się przez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Okno edycji dokumentu PZ Dane nagłówka o Nazwa kontrahenta W tym polu należy wskazad kontrahenta od którego został zakupiony towar, aby wybrad kontrahenta należy użyd klawisza (wybierz).

56 S t r o n a 56 o Nr faktury Jest to pole numeru faktury wystawionej przez kontrahenta. o Wartośd netto Uzupełniamy zgodnie z dostarczoną fakturą o Wartośd brutto j/w o Magazyn Wskazujemy magazyn na jaki zostanie przyjęty towar o Typ płatności Typ płatności zgodny z fakturą zakupową o Wystawiono Data wystawienia dokumentu zakupu o Sprzedano Data sprzedaży towaru o Płatnośd Data płatności za towar (termin płatności będzie śledzony przez system i przed jego upływem powstanie notatka w dzienniku bieżących spraw (patrz str. 9) o Wartośd rozlicz. Pole określa wartośd jaka została do tej pory rozliczona z kontrahentem o Rozliczona Określa czy faktura zakupu została rozliczona (można określid częściowe rozliczenie faktury poprzez odpowiednie wypełnienie pola wartośd rozlicz. Dodawanie towarów do dokumentu PZ Wybór towarów do dokumentu PZ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PZ. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Ilości przyjmowanych towarów na dokumencie PZ

57 S t r o n a 57 Ilości można uzupełniad w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest po prostu wpisanie faktycznej zakupionej ilości w danej jednostce miary pole Ilośd Drugim sposobem wprowadzania zakupionej ilości jest użycie swoistego kalkulatora składającego się z trzech pól: ilośd zak. Pole określa fizyczną ilośd zakupionego towaru w jednostce innej niż magazynowa (np. magazynową jednostką dla towaru jest litr a towar został zakupiony w butelce o innej zawartości niż 1 litr cena zak. Pole określa cenę zakupu za jedną jednostkę danego towaru użytą w polu ilośd zak. Il.mag w zak. Pole określa faktyczną pojemnośd / wagę etc. zakupionego towaru np. 0,5L itp. Zmiana cen sprzedaży z poziomu dokumentu PZ Z poziomu listy pozycji dokumentu PZ można ustalid cenę sprzedaży dla danego towaru. W celu zmiany ceny zakupu danego towaru wywołujemy okno zmian ceny za pomocą klawisza który znajduje się w oknie pozycji dokumentu PZ. Po wybraniu funkcji zostanie wywołane okno zmiany cen sprzedaży.

58 S t r o n a 58 Zatwierdzanie dokumentu PZ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PZ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on wtedy znacznik widoczny na liście dokumentów PZ. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PZ. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Podpowiedź: Na podstawie utworzonego dokumentu PZ można automatycznie wykonać nowy dokument MM, aby wykonać taki dokument należy użyć klawisza okna dokumentów PZ z menu głównego Korekta dokumentu PZ Aby dokonad korekty istniejącego dokumentu PZ należy użyd funkcji Twórz korektę w menu pod prawym klawiszem myszy na aktualnie podświetlonym dokumencie. Po wybraniu niniejszej funkcji system wyświetli okno dialogowe potwierdzające wybraną operację. Zaakceptowanie operacji spowoduje otrzymanie przez dokument flagi korekty: Podpowiedź: Na podstawie istniejącego dokumentu można utworzyć nowy posiadający te same dane. Funkcję można wykorzystać np. w celu naniesienia poprawek na korygowany dokument, lub wprowadzenia zupełnie nowego podobnego do wcześniejszego który już został wprowadzony do systemu. Aby utworzyć nowy dokument PZ używamy klawisza z menu głównego okna PZ

59 S t r o n a 59 Dokumenty RW Menu Dokumenty > RW Dodawanie / edycja dokumentu RW Dodawanie nowego dokumentu RW odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu RW Magazyn: W tym polu wybieramy symbol magazynu Komentarz: W tym polu wpisujemy komentarz opisowy do dokumentu np. powód jego wykonania Typ dokumentu: Określa jakiego typu jest dany dokument PZ (typy dokumentów są definiowane w słownikach systemu).

60 S t r o n a 60 Dodawanie towarów do dokumentu RW Wybór towarów do dokumentu RW realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu RW. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu RW. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu RW Po wprowadzeniu pozycji, dokument RW możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów RW. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów RW. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie.

61 S t r o n a 61 Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów RW. w oknie głównym Dokumenty PR+ Menu Dokumenty > PR+ Dodawanie / edycja dokumentu PR+ Dodawanie nowego dokumentu PR+ odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu PR+ Magazyn: Wybieramy magazyn którego stany zostaną zasilone przez wybrane towary.

62 S t r o n a 62 Dodawanie towarów do dokumentu PR+ Wybór towarów do dokumentu PR+ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu PR+. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu PR+ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PR+. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów PR+. w oknie głównym

63 S t r o n a 63 Dokumenty PR- Menu Dokumenty > PR- Dodawanie / edycja dokumentu PR+ Dodawanie nowego dokumentu PR+ odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych). Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu PR+ Magazyn: Wybieramy magazyn którego stany zostaną zasilone przez wybrane towary. Dodawanie towarów do dokumentu PR+ Wybór towarów do dokumentu PR+ realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+.

64 S t r o n a 64 Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu PR+. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar. Zatwierdzanie dokumentu PR+ Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) w oknie głównym listy dokumentów PR+. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów PR+. w oknie głównym

65 S t r o n a 65 Dokumenty MM+ Menu Dokumenty >MM+ Zatwierdzanie / odrzucanie dokumentu MM+ Dokumenty MM+ powstają w wyniku wygenerowania odpowiedniego dokumentu MM-, w przypadku gdy system działa w ramach jednej lokalizacji są one generowane oraz zatwierdzane automatycznie, natomiast w przypadku instalacji wielo lokalizacyjnej dokumenty MM+ wymagają zatwierdzania przyjęcia towaru w ramach danej lokalizacji. Jeśli Paostwa instalacja opiera się o jedną lokalizację mogą Paostwo od razu przejśd do lektury działu Dokumenty MM-. Dokumenty MM- Menu Dokumenty > MM- Dodawanie / edycja dokumentu MM- Dodawanie nowego dokumentu MM- odbywa się poprzez użycie klawisza (nowy) natomiast edycji istniejącego dokonujemy klawiszem (edycja możliwa jest tylko w przypadku dokumentów roboczych).

66 S t r o n a 66 Uzupełnianie danych nagłówka dokumentu MM- Magazyn: Wybieramy magazyn z którego stanów zostaną przeniesione towary. Magazyn docelowy : Wybieramy magazyn któremu zasilamy stany. Dodawanie towarów do dokumentu MM- Wybór towarów do dokumentu MM- realizuje się za pomocą klawisza w oknie dokumentu PR+. Po dokonaniu wyboru towarów z listy operację zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów. Wprowadzanie ilości dla wybranych towarów Uzupełnianie ilości wybranych towarów realizujemy za pomocą kolumny ilośd znajdującej się w oknie dokumentu MM-. Przy podawaniu ilości należy zwrócid uwagę na jednostkę miary w jakiej magazynowany jest dany towar.

67 S t r o n a 67 Zatwierdzanie dokumentu MM- Po wprowadzeniu pozycji, dokument PR+ możemy zapisad za pomocą klawisza (zapisz). Zostanie utworzony dokument roboczy który charakteryzuje się możliwością dalszej edycji i/lub usunięcia, posiada on znacznik który jest widoczny na przy danym dokumencie w oknie głównym dokumentów PR+. Dokument roboczy można zatwierdzid za pomocą klawisza (zatwierdź) lub (zatwierdź grupowo po zaznaczeniu więcej niż jednego dokumentu) w oknie głównym listy dokumentów MM-. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje faktyczny wpływ na stany magazynowe zgodnie z wartościami wprowadzonymi w dokumencie. Dokument roboczy posiada możliwośd jego usunięcia, służy do tego klawisz dokumentów MM-. w oknie głównym Inwentaryzacja Menu Dokumenty > Inwentaryzacja Zakładanie nowej inwentaryzacji Aby założyd nowy arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza inwentaryzacji. (nowy dokument) w oknie głównym

68 S t r o n a 68 Po wywołaniu nowej inwentaryzacji zostanie wywołane okno parametrów dla definiowanej inwentaryzacji W oknie wyboru parametrów mamy do wyboru : Magazyn Pole wyboru magazynu na którym zostanie przeprowadzona inwentaryzacja Menu towarowe Pole wyboru menu towarowego które zostanie inwentaryzowane Grupy towarowe Pole definiuje grupę towarową na jaką zostanie przeprowadzona inwentaryzacja (parametr wymaga wybrania Menu towarowego). Pobierz również komplety Parametr określa czy stany magazynowe uzupełniane na spisie z natury będą również uzupełniane na podstawie kompletów. Aby wygenerowad arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza (zapisz arkusz), zostanie wygenerowany roboczy arkusz inwentaryzacji który pojawi się na liście dokumentów inwentaryzacji w oknie głównym Inwentaryzacji. znaczniki R oraz P oznaczają iż jest to dokument roboczy (R) oraz została ona przeprowadzona w trybie pełnej inwentaryzacji (P), dodatkowo może przy dokumencie pojawid się znacznik G w przypadku gdy inwentaryzacja zostanie wygenerowana na dana grupę towarową. Edycja arkuszy inwentaryzacyjnych Aby edytowad istniejący arkusz roboczy inwentaryzacji używamy klawisza (edytuj) w oknie głównym dokumentów inwentaryzacji, lub dwukrotnie klikamy dokument widoczny w oknie głównym inwentaryzacji. Za pomocą arkusza inwentaryzacyjnego należy uzupełnid stany spisu z natury towarów znajdujących się na liście, stany wpisujemy w pole Spis

69 S t r o n a 69 Aby zapisad uzupełniony roboczy arkusz inwentaryzacyjny używamy klawisza arkusza inwentaryzacji. (zapisz) na belce głównej Aby ułatwid zbieranie danych dotyczących stanów magazynowych możemy wydrukowad listy spisu z natury formatu A4 dla towarów znajdujących się na danym arkuszu inwentaryzacyjnym, aby tego dokonad należy użyd klawisza w oknie arkusza inwentaryzacji. W przypadku gdy została wygenerowana inwentaryzacja z opcją pobierz również komplety zaraz pod tabelą główną arkusza zostanie wyświetlona tabela kompletów w której należy uzupełnid wartości spisu z natury inwentaryzowanych kompletów. Omówienie tabeli arkusza inwentaryzacyjnego : Arkusz inwentaryzacyjny zawiera szereg pól zawierających takie wartości jak : L.p. Liczba porządkowa w tabeli Symbol Symbol towaru Nazwa towaru Nazwa towaru

70 S t r o n a 70 Ostatnia cena zakupu ostatnia cena zakupu Spis wartości spisu z natury Spis kompletów wartości spisu z natury kompletów (w przypadku inwentaryzacji wygenerowanej z opcją Pobierz z kompletów Stan aktualny stan towaru w magazynie dla którego wygenerowana jest inwentaryzacja Różnica różnica między spisem z natury a stanami magazynowymi Wartośd stanu wartośd stanu wg ostatniej ceny zakupu Wartośd spisu wartośd spisu z natury wg ostatniej ceny zakupu Wartośd różnicy wartośd różnicy między wartością spisu z natury a wartością stanu magazynowego. Różnica % - wskaźnik różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym w procentach. Różnica % wskaźnikowa wskaźnik różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym w procentach z uwzględnieniem dopuszczalnej różnicy inwentaryzacyjnej we właściwościach danego towaru. Aktualna cena sprzedaży aktualna cena sprzedaży War. Różnicy wg akt. Ceny sprz. Wartośd różnicy między spisem z natury a stanem magazynowym po cenach sprzedaży danego produktu. Wydruki z arkusza inwentaryzacji Arkusz inwentaryzacji posiada kilka przydatnych wydruków pomocnych w pracy z inwentaryzacją. Wydruków można dokonad wybierając jedną z dostępnych ikon drukarek znajdujących się na belce głównej arkusza: Opis rodzajów wydruku od lewej strony : 1 arkusz spisu z natury 2 -arkusz różnic inwentaryzacyjnych wg cen zakupu 3 arkusz różnic inwentaryzacyjnych wg cen sprzedaży Alternatywne metody uzupełniania danych na arkuszu inwentaryzacyjnym Za pomocą ikon (bar cod, kolektor danych) możemy uzupełniad wartości spisu z natury za pomocą skanera barcodów lub za pomocą przenośnych kolektorów danych. Lista obsługiwanych urządzeo znajduje się w dodatku C do niniejszej instrukcji.

71 S t r o n a 71 Zatwierdzanie inwentaryzacji Każda inwentaryzacja która zostanie wygenerowana w systemie posiada status dokumentu roboczego i by miała ona wpływ na stany magazynowe i ewentualną ich korektę musi zostad zatwierdzona klawiszem (zapisz) w oknie głównym inwentaryzacji. Po zatwierdzeniu inwentaryzacji powstaną automatyczne dokumenty AS+ oraz AS- odpowiedzialne za korekty stanów magazynowych naniesionych podczas pracy z arkuszem inwentaryzacyjnym. Zlecenia Produkcyjne Menu Dokumenty > Zlecenia produkcyjne Dokumenty zleceo produkcyjnych generuje się dla towarów posiadających składniki produkcji w karcie danego towaru. Dokument produkcji spowoduje zasilenie stanów danego produkowanego symbolu oraz zdjęcie wszelkich potrzebnych do tego surowców określonych w składnikach produkcji danego towaru. Dodawanie / edycja dokumentu zlecenia produkcji Aby utworzyd nowy dokument produkcji należy użyd ikony na belce głównej okna zleceo produkcji, natomiast by edytowad już istniejący dokument (edytowad można tylko dokumenty robocze) należy użyd ikony (edytuj)

72 S t r o n a 72 W oknie edycji dokumentu produkcji należy wybrad magazyn którego stany zostaną zasilone przez wyprodukowane towary. Dokument produkcji pozawala również na określenie zaliczki związanej z dana produkcją o ile taka miała miejsce Dokument produkcji może zostad również przywiązany do danego kontrahenta z bazy danych kontrahentów. Aby dodad do dokumentu produkcji towary które maja zostad wyprodukowane należy użyd ikony na głównej belce okna dokumentu produkcji. Wybór towarów zatwierdzamy klawiszem (wyślij) w oknie wyboru towarów (dodaj) Po wyborze pożądanych towarów należy uzupełnid ilości produkowanych towarów zgodnie z jednostką miary przypisaną do danego towaru. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna dokumentu produkcji. Po zapisaniu dokumentu otrzymuje on status dokumentu roboczego który w każdej chwili można edytowad/usunąd, aby zatwierdzid dokument roboczy należy użyd ikony (zapisz) w oknie główny listy dokumentów produkcji.

73 S t r o n a 73 Dokumenty KP Menu Dokumenty > KP Dodawanie dokumentu KP Aby utworzyd nowy dokument KP należy użyd ikony na belce głównej okna dokumentów KP, W oknie edycji dokumentu KP należy uzupełnid następujące wartości: Nazwa kontrahenta : kontrahent od którego przyjmowane są pieniądze, w przypadku płatności wewnętrznych należy wskazad firmę macierzystą w której funkcjonuje X2System. Wartośd : Wartośd brutto przyjmowanych pieniędzy. Tytułem / Tytułem Cd : Opis celu przyjęcia pieniędzy. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna edycji dokumentu KP.

74 S t r o n a 74 Dokumenty KW Menu Dokumenty > KW Dodawanie dokumentu KW Aby utworzyd nowy dokument produkcji należy użyd ikony na belce głównej okna dokumentów KW, W oknie edycji dokumentu KW należy uzupełnid następujące wartości: Nazwa kontrahenta : kontrahent od którego przyjmowane są pieniądze, w przypadku płatności wewnętrznych należy wskazad firmę macierzystą w której funkcjonuje X2System. Wartośd : Wartośd brutto przyjmowanych pieniędzy. Tytułem / Tytułem Cd : Opis celu przyjęcia pieniędzy. Aby zapisad naniesione zmiany należy użyd ikony (zapisz) na belce głównej okna edycji dokumentu KW.

75 S t r o n a 75 Sprzedaż Rachunki i faktury W oknie rachunków i faktur znajdują się faktury wystawione podczas pracy z X2System Wystawianie nowej faktury do rachunku / paragonu fiskalnego Aby wystawid nową fakturę do rachunku lub paragonu fiskalnego należy użyd klawisza rach.) na belce głównej okna rachunków i faktur. (nowa faktura do Po wybraniu funkcji wystawiania nowej faktury zostanie wyświetlone okno dialogowe danych faktury w którym należy uzupełnid wszystkie niezbędne do jej wystawienia dane.

76 S t r o n a 76 Aby wybrad pożądany rachunek / paragon do którego ma byd wystawiona faktura należy użyd klawisza polu Wybrane rachunki. Następnie z okna dialogowego należy wskazad wybrane rachunki lub paragon fiskalny. w Kolejnym krokiem jest wybór kontrahenta na którego ma zostad wystawiony dokument, robimy to za pomocą klawisza w polu Dane kontrahenta. Kontrahenta wybieramy analogicznie do rachunku czy paragonu za pomocą wyświetlonego okna dialogowego kontrahentów.

77 S t r o n a 77 Jeżeli kontrahent nie znajduje się na liście ponieważ jego dane nie istnieją w bazie danych to możemy go dodad za pomocą klawisza w oknie wyboru kontrahentów. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju drukowanych pozycji na fakturze. Do wyboru mamy fakturę zbiorczą na której pozycje zostaną zamienione na zdefiniowane w systemie nazwy np. Usługa gastronomiczna. Drugą metodą wydruku jest wydruk szczegółowy co spowoduje wydrukowanie na fakturze wszystkich pozycji ze wskazanego rachunku rachunku / paragonu. Do wyboru rodzaju wydruku faktury służą klawisze

78 S t r o n a 78 Narzędzia Bieżące sprawy Okno bieżących spraw służy do śledzenia należności i zobowiązao wynikających z dokumentów zakupu (np. PZ) lub dokumentów sprzedaży (np. Faktura VAT) które są wystawione na wartośd terminową na kontrahenta. Przed upływem daty należności czy zobowiązania w oknie bieżących spraw pojawia się monit o takim zdarzeniu: Płatności lub zobowiązania widniejące w dzienniku bieżących spraw można rozliczad za pomocą funkcji rozlicz pod prawym klawiszem myszy, wybierając daną pozycję.

79 S t r o n a 79 Globalna wymiana składnika receptury Narzędzie służy do wymiany jednego składnika znajdującego się w towarach kompletowanych na inny, funkcja znajduje zastosowanie np. przy zmianie dostawcy danego produktu który występuje w wielu recepturach towarów kompletowanych. Aby dokonad wymiany jednego symbolu na inny należy uzupełnid pola symboli w oknie głównym niniejszego narzędzia: Po uzupełnieniu symboli towarowych należy użyd ikony (odśwież) na belce głównej okna globalnej wymiany składnika receptury, spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich kompletów posiadający w swojej recepturze symbol wymieniany. Aby zatwierdzid wymieniany symbol należy użyd klawisza (zapisz). Wyślij wiadomość Narzędzie realizuje wysyłanie wiadomości do operatorów systemu, wiadomości mogą byd wyświetlane w większości aplikacji w ramach X2System (X2Kasa, X2Manager, X2Pos, X2Hotel).

X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI] X2Hotel Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI] S t r o n a 2 SŁOWO WSTĘPNE...3 ZAKŁADANIE SŁOWNIKÓW I PODSTAWOWE PARAMETRY DLA X2HOTEL...4 DEFINIOWANIE KRAJÓW...4 USTAWIANIE DOBY HOTELOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo