MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKROKIERUNEK Bioinformatyka"

Transkrypt

1 MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof. UG dr hab. Stanisław Ołdziej Prof. UG dr hab. Marek Ziętara Gdańsk 2009

2 1. Koncepcja kształcenia na makrokierunku to dość nowa dyscyplina naukowa, która narodziła się na początku lat osiemdziesiątych, wraz z tworzeniem baz danych początkowo gromadzących informacje o sekwencjach aminokwasowych białek a nieco później o sekwencjach DNA(RNA). Początkowo mała ilość dostępnych informacji o sekwencjach białek lub DNA/RNA pozwalała na jej przechowywanie w postaci ksiąŝkowej, jednak szybki rozwój biologii molekularnej i genetyki spowodował lawinowy przyrost ilości informacji. Dość szybko biolodzy zorientowali się, Ŝe bez elektronicznego systemu przechowywania, sortowania, klasyfikowania danych o sekwencjach nie będzie moŝliwe racjonalne i skuteczne ich wykorzystanie praktyczne. Tak wiec na początku swojego istnienia bioinformatyka była postrzegana jako dziedzina bardziej technologii zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem informacji. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy w rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę badania nad poznaniem sekwencji całych genomów organizmów Ŝywych. Wtedy okazało się, Ŝe wiele technik informatycznych związanych ze statystycznym przetwarzaniem danych jest nieocenionym narzędziem naukowym, bez którego projekty sekwencjonowania genomów były praktycznie niewykonalne. Od tego teŝ momentu (zastosowania technik informatycznych w sekwencjonowaniu genomów), nastąpił bujny rozwój bioinformatyki, która jest obecnie postrzegana jako odrębna dyscyplina naukowa bazująca na biologii molekularnej i genetyce jako źródle danych i informatyce jako dziedzinie wiedzy dysponującej narzędziami do przetwarzania istniejących danych w nowe informacje. Rozwój genomiki (nauka zajmująca się badaniem całych genomów organizmów Ŝywych) oraz proteomiki (nauka zajmująca się badaniem struktury i biologicznych wszystkich białek kodowanych przez dany genom) przyczynił się do rozwoju samej bioinformatyki, która stała się niezbędnym elementem łączącym ze sobą informacje pochodzące z proteomów i genomów róŝnych organizmów Ŝywych. Znaczenie bioinformatyki jak i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie zaowocowało tworzeniem odrębnych studiów. Pierwsze kursy na poziomie magisterskim i licencjackim z bioinformatyki zaczęto organizować w USA i Wielkiej Brytanii pod koniec XX wieku. Ponadto w chwili obecnej elementy wykształcenia bioinformatycznego są w kanonach nowoczesnego kształcenia biologów, biotechnologów, farmaceutów, diagnostów medycznych, ale równieŝ specjalistów z dziedziny ochrony środowiska. Program studiów na makrokierunku na Uniwersytecie Gdańskim stanowi połączenie klasycznej bioinformatyki związanej z gromadzeniem i analizą danych pochodzących z genomiki i proteomiki z elementami modelowania molekularnego i komputerowych metod projektowania substancji czynnych biologicznie. Tak skonstruowany program studiów pozwala wykształcić absolwenta posiadającego solidną wiedzę podstawową opierającą się na znajomości podstaw biologii i informatyki, ale jednocześnie silnie ukierunkowanego na jej praktyczną aplikację. UmoŜliwia mu to zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych istotnych z punktu widzenia biotechnologicznego lub medycznego. Odzwierciedleniem tej koncepcji kształcenia jest to, Ŝe program opracowano przy ścisłej współpracy czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, co samo w sobie jest wyrazem multidyscyplinarności tworzonego makrokierunku, jak i gwarancją szerokiego dostępu studentów do wysoko wyspecjalizowanej kadry nakowo-dydaktycznej. 2

3 1.1 Cele kształcenia 1. Zapewnienie poprzez najwyŝszej jakości edukację wysoko wykwalifikowanych absolwentów poszukiwanych w przemyśle, usługach publicznych, instytucjach i laboratoriach badawczych a takŝe zapewnienie w przyszłości nauczycieli akademickich oraz naukowców. 2. Wprowadzenie w szeroki zakres wiedzy i umiejętności naukowych poprzez wielokierunkową intelektualną i badawczą eksplorację zagadnień bioinformatycznych. 3. UmoŜliwienie rozwijania wiedzy specjalistycznej 4. Utworzenie intelektualnie stymulującego środowiska sprzyjającemu rozwojowi zainteresowań i pasji naukowych oraz krytycznego naukowego myślenia 5. Przygotowanie do tworzenia planów i rozwiązywania problemów bioinformatycznych oraz wdraŝanie do indywidualnej i zespołowej pracy 6. Tworzenie warunków sprzyjających zachęcaniu wybitnych młodych ludzi o szerokich zainteresowaniach do podjęcia studiów na makrokierunku bioinformatyka. 1.2 Kwalifikacje absolwenta Absolwenci makrokierunku bioinformatyka są przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii i informatyki oraz fizyki, chemii i matematyki. Uzyskują gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania róŝnorodnych metod bioinformatyki i biologii systemów oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi nauk matematycznoprzyrodniczych w problemach biologicznych. Dobrze rozumieją działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych umoŝliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów oraz są przygotowani do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bioinformatyki. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach, zarówno naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi na wszystkich poziomach organizacji: molekularnym, komórkowym, organizmalnym i populacyjnym oraz ich praktycznym wykorzystaniem, a takŝe w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie bioinformatyki. Realizacja celów ogólnych oraz przedmiotowych doprowadzić powinna do uzyskania przez absolwenta makrokierunku bioinformatyka zakładanych rezultatów opisujących kwalifikacje absolwenta. PoniŜej przedstawiono projektowaną zaleŝność efektów kształcenia i przyjętych metod ich realizacji oraz oceny postępów studenta. 2. Standardy kształcenia Standardy kształcenia makrokierunku bioinformatyka uwzględniają większość ramowych treści kształcenia określone w standardach kształcenia kierunków studiów: biologia i informatyka (Dz. U. 164, poz z 2007 r.) 3

4 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA MAKROKIERUNKU STUDIÓW: BIOINFORMATYKA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi nie mniej niŝ 2200, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie mniej niŝ 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent makrokierunku bioinformatyka jest przygotowany do łączenia i wykorzystywania wiedzy z zakresu biologii i informatyki oraz fizyki, chemii i matematyki. Dysponuje gruntowną wiedzą w zakresie róŝnorodnych metod bioinformatyki i biologii systemów oraz umiejętnościami stosowania metod i narzędzi nauk matematycznoprzyrodniczych. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych. Posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych umoŝliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Posiada umiejętności programowania komputerów. Jest przygotowany do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bioinformatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach badawczych i komercyjnych zajmujących się problematyką biologiczną na wszystkich poziomach organizacji: molekularnym, komórkowym, organizmalnym i populacyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem

5 2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Matematyki Chemii Fizyki 60 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: RóŜnorodności i ewolucji organizmów 2. Informatyki 3. Biochemii i biologii molekularnej 4. Bioinformatyki i modelowania 3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treści kształcenia: Podstawy logiki matematycznej i teorii mnogości. Indukcja matematyczna. Ciągi i szeregi liczbowe. Szeregi funkcyjne. Granice ciągów. Granica i ciągłość funkcji. Rachunek róŝniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. Rachunek całkowy: całka oznaczona i nieoznaczona, zastosowania całek oznaczonych, całki wielokrotne. Równania róŝniczkowe i ich zastosowania. Podstawowe struktury algebraiczne. Pierścienie wielomianów. Przestrzenie wektorowe, macierze, wyznaczniki, przekształcenia liniowe, układy równań liniowych. Elementy geometrii analitycznej. Elementy teorii miary i całki. Przestrzenie probabilistyczne, zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezaleŝność zdarzeń. Jednowymiarowe zmienne losowe ich rozkłady. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, momenty. Prawa wielkich liczb. Łańcuchy Markowa. Elementy teorii procesów stochastycznych. Wprowadzenie do metod numerycznych. Interpolacja. Aproksymacja funkcji jednej zmiennej. Numeryczne rozwiązywanie równań nieliniowych Całkowanie numeryczne. Metody numeryczne algebry liniowej. Metody róŝnicowe dla zagadnień początkowych. Optymalizacja liniowa i nieliniowa, algorytmy genetyczne. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się aparatem matematycznym w naukach przyrodniczych; opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie; interpretowania pojęć z zakresu bioinformatyki w terminach funkcji, relacji i macierzy; wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układów równań liniowych; obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń, wartości oczekiwanej, wariancji i momentów; klasyfikowania problemów numerycznych; stosowania algorytmów numerycznych w problemach biologicznych. 2. Kształcenie w zakresie chemii Treści kształcenia: Podstawowe prawa i pojęcia w chemii. Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Elektronowa struktura atomów i cząsteczek. Hybrydyzacja. Typy reakcji chemicznych, stechiometria. Elementy chemii kwantowej. Wiązania chemiczne. Równowaga chemiczna. Klasyfikacja, budowa i właściwości związków wybranych pierwiastków. Roztwory. Równowagi jonowe, kwasowo-zasadowe i redoksowe. Elektroujemność i polaryzacja wiązań. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Układy koloidalne. Chemia związków węgla. Systematyka związków organicznych. Charakterystyka węglowodorów, halogenopochodnych 5

6 węglowodorów, alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, amin, lipidów, monoi disacharydów, aminokwasów. Typy i mechanizmy reakcji związków organicznych: addycja, substytucja i eliminacja. Reakcje przegrupowania, izomeryzacji, dehydratacji, kondensacji, utleniania i redukcji. Izomeria. Stereochemia. Metody oznaczania struktury związków chemicznych. Wiązania wodorowe. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną; opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych; bezpiecznego postępowania z odczynnikami; syntezowania, oczyszczania i określania struktury związków chemicznych; opisu podstawowych typów reakcji chemicznych oraz ich mechanizmów; określania podstawowych właściwości oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym; określania relacji między strukturą, a reaktywnością połączeń chemicznych; interpretacji i opisu fenomenologicznego i molekularnego procesów i właściwości fizykochemicznych; wykorzystania informacji kwantowochemicznych do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów chemicznych. 3. Kształcenie w zakresie fizyki Treści kształcenia: Podstawowe zjawiska i procesy fizyczne. Elementy mechaniki newtonowskiej. Grawitacja. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Fale elektromagnetyczne. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Podstawy termodynamiki. Elementy mechaniki kwantowej spektroskopia. Oddziaływania molekularne i ich rola w kształtowaniu struktur biologicznych. Podstawy fizyczne zjawisk bioelektrycznych w błonach. Biospektroskopia. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych; tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego; posługiwania się modelami w celu przewidywania zdarzeń i stanów; rozumienia procesów fizycznych w układach biologicznych i fizycznych; stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w biologii. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie róŝnorodności i ewolucji organizmów Treści kształcenia: Zasady podziału systematycznego organizmów. Systematyka organizmów Ŝywych. RóŜnorodność świata Ŝywego na poziomie gatunkowym i ekosystemalnym. ZagroŜenia dla świata Ŝywego metody ochrony. ZróŜnicowanie morfologiczno-anatomiczne, metaboliczne, genetyczne i ekologiczne wybranych organizmów wirusów, bakterii, grzybów, glonów, porostów, roślin, pierwotniaków oraz zwierząt wielokomórkowych (bezkręgowych i kręgowców) w aspekcie ewolucji Ŝycia na Ziemi. śycie w ujęciu genetycznym i molekularnym. Biochemiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmów. Zmienność genetyczna na poziomie populacji. Zarys mechanizmów ewolucji na poziomie populacji, klasyfikacja procesów specjacyjnych. Radiacje adaptatywne, prawidłowości makroewolucji. Elementy ekologii ogólnej, ewolucyjnej, populacyjnej i behawioralnej. Adaptacje do warunków środowiska, strategie Ŝyciowe organizmów. Sukcesja, regresja, degeneracja i regeneracja biocenoz. Biom, ekosystem, zbiorowisko, populacja, nisza, gildia. Dobór naturalny i ewolucja neutralna. Dynamika pojawiania się i ekstynkcji taksonów. Powstanie i ewolucja Ŝycia. Ewolucyjna historia wybranych grup. Zwierzęce organizmy modelowe. Dynamika zmian sekwencji DNA, zegar molekularny. Filogeneza i taksonomia molekularna w aspekcie metod bioinformatycznych. Ewolucja białek. Ewolucja genomów. Praktyczne znaczenie doboru naturalnego ewolucja w laboratorium. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia funkcjonowania świata organizmów Ŝywych na róŝnych poziomach organizacji; rozpoznawania procesów specjacji i makroewolucji; rozumienia zjawisk ewolucyjnych i mechanizmów ewolucji na poziomie molekularnym; 6

7 posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w poznawaniu bioróŝnorodności i analizie ewolucyjnej. 2. Kształcenie w zakresie informatyki Treści kształcenia: Reprezentacja liczb całkowitych i rzeczywistych. Architektura i zasady działania systemów komputerowych. Języki skryptowe. Kombinatoryka. Rekurencja. Funkcje tworzące. Elementy teorii grafów. Drzewa. Budowanie programów w języku wyŝszego rzędu. Struktura programu. Podstawowe typy danych i ich zakresy. Stałe, zmienne i ich zasięg. Literały. Instrukcje sterujące wykonaniem programu. Funkcje programu. ZłoŜone typy danych: tablice, struktury, unie. Wskaźniki. Dynamiczne zarządzanie pamięcią. Biblioteki. Przesłanki programowania obiektowego. Pojęcia obiektowe. Analiza algorytmów. Algorytmy o złoŝoności kwadratowej i liniowo-logarytmicznej. Wyszukiwanie, selekcja i sortowanie. Metody konstruowania efektywnych algorytmów. Podstawowe struktury danych: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy. Operacje na danych. Struktury danych dla operacji słownikowych drzewa zrównowaŝone, B-drzewa, tablice z haszowaniem. Kopce dwumianowe, struktury danych dla zbiorów rozłącznych. Koncepcja i architektura systemów baz danych. Modelowanie i organizacja danych. Teorie relacyjne baz danych. Projektowanie relacyjnych baz danych. Język zapytań SQL, uŝytkowanie i administracja baz danych. Interfejsy sieciowe w architekturze klient-serwer, typy sieci, protokoły sieciowe. Relacyjny model danych, algebra relacji. Model transakcji i przetwarzanie transakcyjne. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań. Typy sieci. Komutacja pakietów. Protokoły komunikacyjne budowa, przeznaczenie, standardy. Internet (struktura, adresowanie, protokoły, standardy). Zagadnienia bezpieczeństwa. Aplikacje sieciowe i usługi sieciowe. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania komputera; pisania prostych programów; tworzenia złoŝonych programów w języku wyŝszego rzędu; stosowania podstawowego oprogramowana uŝytkowego; rozwiązywania problemów związanych z róŝnorodnymi strukturami danych. 3. Kształcenie w zakresie biochemii i biologii molekularnej Treści kształcenia: Komórka jako układ termodynamicznie otwarty. Energetyka procesów Ŝyciowych. Budowa i skład chemiczny komórki. Organizacja strukturalna komórki: zestawy supramolekularne jako elementy wyjściowe w tworzeniu struktur na wyŝszym poziomie komplikacji strukturalnej. RóŜnorodność komórek zróŝnicowanie tkankowe i gatunkowe. Czynności Ŝyciowe komórki od funkcji organelli do funkcji komórki. Cykl komórkowy. Powstawanie komórki. Śmierć komórki. Regulacja aktywności komórki przez czynniki zewnątrzkomórkowe przekazywanie i odbiór sygnałów między komórkami i w obrębie komórek. Zaburzenia czynności Ŝyciowych komórki mutacje w materiale genetycznym, zaburzenia metabolizmu, transformacja nowotworowa. Termodynamika procesów biochemicznych związki wysokoenergetyczne. Podział, budowa i działanie enzymów. Kataliza enzymatyczna. Kinetyka kompleksów enzym substrat i enzym inhibitor. Mechanizmy regulacji aktywności enzymów, mechanizmy inhibicji enzymów. Koenzymy. Podstawowe procesy kataboliczne i anaboliczne glikoliza, glukoneogeneza, cykl Krebsa, fosforylacja substratowa i oksydacyjna, cykl pentozowy, metabolizm glikogenu, kwasów tłuszczowych, aminokwasów i białek. Podstawowe procesy Ŝyciowe organizmów. Mechanizmy regulacji i integracji funkcji organizmów roślinnych, zwierzęcych i człowieka. Struktura zasad azotowych, nukleozydów i nukleotydów. DNA i RNA budowa, biosynteza i funkcje. RóŜnorodność genetyczna na poziomie molekularnym geny, kod genetyczny, mutacje. Transkrypcja i modyfikacje posttranskrypcyjne. Charakterystyka oddziaływań DNA/RNA z bioligandami. Polipeptydy i wiązanie peptydowe, białka struktura I-IV rzędowa, biosynteza i funkcje. Powiązania między strukturą i funkcją polipeptydów. Polisacharydy budowa i funkcje. Metody syntezy biopolimerów. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR). Zasady i techniki sekwencjonowania DNA, RNA i białek. Strategie sekwencjonowania i analizy genomów i 7

8 proteomów. Struktura i mapowanie genomów. Podstawy genetyki klasycznej. SprzęŜenie genetyczne. Współdziałanie genów, markery genetyczne. Metody analizy genetycznej. Organizacja oraz powielanie materiału genetycznego wirusów, bakterii i komórek eukariotycznych. Zmienność materiału genetycznego mutageneza i procesy naprawy DNA, rekombinacja genetyczna, ruchome elementy genetyczne. Etapy ekspresji genów i ich regulacja w komórkach pro- i eukariotycznych transkrypcja, składanie i edycja mrna, translacja. Ekspresja genów a struktura chromatyny. Wewnątrzkomórkowy transport makrocząsteczek. Podstawowe techniki inŝynierii genetycznej analiza restrykcyjna, klonowanie genów, transkrypcja in vitro, ukierunkowana mutageneza, techniki hybrydyzacyjne. Biologia molekularna w diagnostyce genetycznej. Modyfikacje genetyczne organizmów. Terapia genowa. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia mechanizmów funkcjonowania Ŝywej komórki (prokariotycznej i eukariotycznej) na róŝnych poziomach molekularnej organizacji; rozumienia powiązań między podstawowymi szlakami metabolicznymi; wykonywania i interpretowania wyników doświadczeń biochemicznych; rozumienia mechanizmów molekularnych dziedziczenia, zmienności i ekspresji materiału genetycznego; stosowania róŝnorodnych technik genetycznych, biologii komórki i biologii molekularnej; wykorzystywania nowoczesnych narzędzi badawczych. 4. Kształcenie w zakresie bioinformatyki i modelowania Treści kształcenia: Algorytmy i techniki słuŝące do porównywania sekwencji nukleotydowych, nukleozydowych i aminokwasowych przykłady aplikacji. Metody i techniki przewidywania struktury przestrzennej biopolimerów modelowania porównawczego, homologicznego i ab initio. Metody bioinformatyczne w rozwiązywaniu róŝnych problemów. Bogactwo i róŝnorodność danych biologicznych dane sekwencyjne, strukturalne oraz dotyczące aktywności i funkcji. Bazy danych przechowujących informacje genomiczne i proteomiczne rodzaje danych (ich struktura), metody weryfikacji, adnotacja metody wyszukiwania) (Baza UniProt). Strukturalne bazy danych (Protein Data Bank). Bazy danych dotyczące funkcji biologicznej lub aktywności biologicznej. Metody obliczeniowe w opisie układów chemicznych na poziomie molekularnym. Metody minimalizacji lokalnej, badanie hiperpowierzchni energii potencjalnej. Empiryczne pola siłowe i ich zastosowanie w analizie konformacyjnej. Metoda Monte Carlo. Dynamika molekularna. Termodynamika statystyczna w określaniu entropii i energii termicznej zbiorów cząsteczek. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: wyboru i stosowania róŝnych metod bioinformatycznych (obliczeniowych); interpretacji wyników obliczeń; modelowania molekularnego; stosowania metod obliczeniowych w rozwiązywaniu problemów współczesnej biologii. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwać nie krócej niŝ 3 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin którym moŝna przypisać do 2 punktów ECTS oraz języków obcych w wymiarze 120 godzin którym naleŝy przypisać 5 punktów ECTS. 2. Programy nauczania powinny obejmować treści humanistyczne lub inne poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niŝ 60 godzin, którym naleŝy przypisać nie mniej niŝ 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 8

9 4. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne. 5. Student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewidują ją programy nauczania, lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 9

10 3. Plan studiów Nazwa kierunku studiów: BIOINFORMATYKA Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA Forma studiów: STACJONARNE Przedmiot Wykład Ćw. aud. Ćw. lab. Razem For. zal. ECTS I ROK - SEMESTR 1 Przedmioty podstawowe Matematyka E 6 Chemia ogólna i nieorganiczna E 6 Przedmioty kierunkowe Wstęp do informatyki Z 5 Podstawy biologii E 6 Inne przedmioty Przedmiot humanizujący do wyboru I 1) Z 2 Przedmiot humanizujący do wyboru II 1) Z 2 Wychowanie fizyczne Z 1 Język angielski Z 2 Razem semestr egz./5 zal. I ROK - SEMESTR 2 Przedmioty podstawowe Matematyka dyskretna i algebra liniowa E 5 Fizyka E 4 Chemia organiczna E 4 Przedmioty kierunkowe Programowanie Z 6 Biologia komórki E 7 Inne przedmioty Wychowanie fizyczne Z 1 Język angielski E 3 Razem semestr Razem I rok egz./2 zal. 8 egz./7 zal. Przed rozpoczęciem zajęć, w ramach dni adaptacyjnych, studenci uczestniczą w 4 godz. szkoleniu BHP/ergonomia, z którego otrzymują zaliczenie. 1) Studenci wybierają wykład humanistyczny spośród wykładów realizowanych dla innych kierunków na Wydziałach współtworzących makrokierunek lub wykładów otwartych oferowanych przez Wydziały Humanistyczne

11 Przedmiot Wykład Ćw. aud. Ćw. lab. Razem For. zal. ECTS II ROK - SEMESTR 3 Przedmioty podstawowe Rachunek prawdopodobieństwa E 4 Przedmioty kierunkowe Biochemia E 5 Biopolimery E 5 Algorytmika Z 5 Struktury danych i bazy danych Z 8 Usługi sieciowe Z 3 Razem semestr egz./3 zal. 30 II ROK - SEMESTR 4 Przedmioty podstawowe Matematyka obliczeniowa Z 5 Biofizyka E 4 Przedmioty kierunkowe Biologia molekularna E 6 BioróŜnorodność i ewolucja E 5 Techniki sekwencjonowania Z 2 Fizjologia i regulacja metabolizmu E 4 Inne przedmioty Statystyka E 4 Razem semestr egz./2 zal. 30 Razem II rok egz./5 zal. 60 Praktyki zawodowe po drugim roku przez 3 tygodnie W semestrze 4., studenci uczestniczą w 6 godz. szkoleniu dotyczącym ochrony własności intelektualnej, z którego otrzymują zaliczenie. 11

12 Wykład Ćw. aud. Ćw. lab. Razem For. zal. ECTS Przedmiot III ROK - SEMESTR 5 Przedmioty kierunkowe Biologiczne bazy danych Z 6 Techniki bioinformatyczne E 7 Modelowanie molekularne Z 7 Taksonomia i filogenetyka molekularna E 6 Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych Z 4 Razem semestr egz./3 zal. III ROK - SEMESTR 6 Przedmioty kierunkowe Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny informatyka 2) E/Z 3 Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny biologia 2) E/Z 3 Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny chemia 2) E/Z 3 Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjnybiotechnologia E/Z 3 Seminarium specjalizacyjne do wyboru Z 3 Pracownia licencjacka do wyboru Z 5 Egzamin dyplomowy E 10 Razem semestr egz./5 zal. 30 Razem III rok egz./8 zal. 60 2) Studenci wybierają 1 wykład specjalizacyjny (egzamin) i 3 wykłady fakultatywne (zaliczenie). KaŜdy z współtworzących Wydziałów oferuje co najmniej 2 wykłady do wyboru. Wybór wykładu implikuje wybór z nim skorelowanych: seminarium specjalizacyjnego i pracowni licencjackiej. Wykład Ćw. aud. Razem I + II + III % 17% 37% 100% 30 Ćw. lab. Razem L. egz. ECTS 20 egz./20 zal Program studiów sylabusy Uszeregowane według pozycji w siatce planu studiów (p. załącznik) 12

13 Nazwa przedmiotu: Matematyka Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Marcin Marciniak Liczba godzin zajęć: 60, w tym 30 wykładów i 30 ćwiczeń Liczba punktów ECTS: 6 Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 Status przedmiotu: obligatoryjny Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia audytoryjne Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin, zaliczenie ćwiczeń Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: opanowanie niektórych działów matematyki niezbędnych w biologii, informatyce, fizyce, chemii i statystyce. 1. Podstawy logiki matematycznej i teorii mnogości rachunek zdań; elementy aksjomatyki teorii zbiorów, działania na zbiorach; produkty kartezjańskie i relacje; funkcje. 2. Techniki dowodzenia twierdzeń indukcja matematyczna; reguła odrywania i metoda niewprost. 3. Przypomnienie własności rzeczywistych funkcji elementarnych: funkcje potęgowe, funkcje liniowe, kwadratowe, wielomiany, funkcje wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i cyklometryczne. 4. Ciągi i szeregi liczbowe: zbieŝność ciągów; twierdzenie o trzech ciągach; zbieŝność szeregów, zbieŝność bezwzględna i warunkowa; kryteria zbieŝności szeregów. 5. Granica i ciągłość funkcji: granica funkcji w punkcie definicje Cauchy'ego i Heinego, granica właściwa i niewłaściwa, granice jednostronne; twierdzenia o granicy sumy, róŝnicy, iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna z funkcji odwrotnej i z funkcji złoŝonej; ciągłość funkcji w punkcie definicje Cauchy'ego i Heinego; funkcje ciągłe: własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa. 6. Rachunek róŝniczkowy funkcji jednej zmiennej; określenie i obliczanie pochodnej funkcji w punkcie; funkcje róŝniczkowalne: twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a; pochodne wyŝszych rzędów i twierdzenie Taylora; szeregi potęgowe i rozwijalność funkcji w szeregi; obliczanie przybliŝonych wartości funkcji. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: funkcja pierwotna i całka nieoznaczona; reguły całkowania: całkowanie przez części i przez podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych; całka oznaczona i całka Riemanna, interpretacja geometryczna i zastosowania. 8. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: D. A. McQuarrie, Matematyka dla przyrodników i inŝynierów. Tom 1 Warszawa 2005 W. śakowski, G. Decewicz, Matematyka, część I, WNT, Warszawa, 1992 W. śakowski, G. Kołodziej, Matematyka, część II, WNT, Warszawa, 2000 A. Birkholc, Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa, 2002 Umiejętności i kompetencje: posługiwania się aparatem matematycznym w naukach przyrodniczych, opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, korzystania z pakietów oprogramowania matematycznego i interpretacji wyników. Kontakt: dr Marcin Marciniak, tel:

14 Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Piotr Gnaciński, dr Janusz Młodzianowski, dr hab. Wieslaw Miklaszewski, prof. UG Liczba godzin zajęć: 60, w tym 15 Liczba punktów ECTS: 5 wykładów i 45 ćwiczeń w laboratorium komputerowym Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 Status przedmiotu: obligatoryjny Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia w laboratorium komputerowym Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie wykładu i ćwiczeń Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: opanowanie zasad uŝywania systemów operacyjnych, kompilatorów oraz języków programowania i skryptowych Reprezentacja liczb całkowitych i rzeczywistych operacje arytmetyczne. Podstawy architektury i zasady działania systemów komputerowych UNIX. Algorytm a program. Schemat przetwarzania programu w języku wysokiego poziomu. Proste typy danych. Pisanie elementarnych programów w C z uŝyciem instrukcji warunkowych, pętli, operacji na liczbach całkowitych i tablicach. Działania na plikach zewnętrznych. Pakiety biurowe (formaty plików, organizacja plików i katalogów, edycja dokumentów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji). Podstawy języków skryptowych. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Wirth N. Wstęp do programowania systematycznego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Szepietowski A. Podstawy informatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Kernighan B.W., Ritchie D.M. Język ANSI C. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003 N. Matthew, R. Stones. Zaawansowane programowanie w systemie Linux. Wydawnictwo HELION, Warszawa, Umiejętności i kompetencje: rozumienie zasad działania komputera; pisania prostych programów; znajomość podstawowego oprogramowana uŝytkowego. Kontakt: dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG, tel:

15 Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr hab. Piotr Rutkowski Liczba godzin zajęć: 60, w tym: wykładów 30, laboratoriów 30 Rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia): stacjonarne I stopnia Status przedmiotu (obligatoryjny, fakultatywny): obligatoryjny Liczba punktów ECTS: 6 Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 Metody dydaktyczne: wykład oparty na prezentacjach multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem mikroskopów, binokularów, symulacji komputerowych. Przygotowanie referatów, pokazy laboratoryjne, dyskusja Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin, zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: brak ZałoŜenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie podstawowych i najwaŝniejszych zagadnień biologii zrozumienie podstaw funkcjonowania Ŝywych organizmów oraz ich wzajemnych relacji. Wprowadzenie podstawowych pojęć i definicji ogólnobiologicznych niezbędnych do dalszego procesu nauki. Powstanie i ewolucja Ŝycia. śycie w ujęciu genetycznym i molekularnym. Energetyczne podstawy procesów Ŝyciowych. Wstęp do biologii komórki. Systematyka organizmów Ŝywych. RóŜnorodność świata Ŝywego na poziomie gatunkowym i ekosystemalnym jej zagroŝenia i metody ochrony. Zasady podziału systematycznego organizmów, wybrane grupy organizmów. Wstęp do biologii rozwoju, biochemiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowanie organizmu. Przystosowanie gatunków do róŝnych siedlisk i warunków środowiska. Podstawy ekologii ogólnej. Metodologia w badaniach biologicznych. Wykaz literatury podstawowej: Podstawy Biologii Komórki, B. Alberts; PWN, Warszawa 1999 Biologia molekularna. Krótkie wykłady - Turner, McLennan, Bates, White PWN Warszawa 2007 Dzieje Ŝycia na ziemi. J. Dzik PWN Warszawa 2008 Ekologia. Krótkie wykłady - Mackenzie, Ball, Virdee PWN Warszawa 2007 i uzupełniającej: Biochemia. L. Steyer. PWN, Warszawa Botanika T.1,2. Szwejkowska A., Szwejkowski J. PWN, Warszawa Biologia zwierząt. Krótkie wykłady Jurd PWN Warszawa 2006 Biologia rozwoju. Krótkie wykłady Twyman PWN Warszawa 2005 Umiejętności i kompetencje: umiejętność rozumienia podstaw funkcjonowania świata organizmów Ŝywych na róŝnych poziomach organizacji. Kontakt: Wydział Biologii Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody (dr hab. Piotr Rutkowski) 15

16 Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna Nazwa jednostki prowadzącej makrokierunek: Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. dr hab. inŝ. Lech Chmurzyński, dr Dagmara Jacewicz, dr Dariusz Wyrzykowski (KChOiN) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. dr hab. inŝ. Lech Chmurzyński, dr Dagmara Jacewicz, dr Dariusz Wyrzykowski (KChOiN) Liczba godzin zajęć, w tym: wykładów, Liczba punktów ECTS: 6 ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów: 60, 15W + 15Ć + 30L Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem, 1 Status przedmiotu:obligatoryjny Metody dydaktyczne: wykład, seminarium, praca w laboratorium Formy i warunki zaliczania przedmiotu: W - egzamin pisemny i ustny; Ć ocena z kolokwiów; L oceny z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: student powinien posiadać podstawowy zakres wiadomości z chemii ogólnej ZałoŜenia i cele przedmiotu (umiejętności i kompetencje): posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną; opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych; opisu podstawowych typów reakcji chemicznych; określania podstawowych właściwości oraz reaktywności związków nieorganicznych; dokonywania podstawowych obliczeń chemicznych, zaznajomienie ze sposobami bilansowania równań reakcji chemicznych; znajomość podstawowych technik laboratoryjnych; umiejętności samodzielnego eksperymentowania i rozwiązywania problemów Podstawowe prawa i pojęcia w chemii. Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Elektronowa struktura atomów i cząsteczek. Hybrydyzacja. Typy reakcji chemicznych, stechiometria. Teorie wiązań chemicznych. Równowaga chemiczna. Klasyfikacja, budowa i właściwości związków wodoru, tlenu, azotu, fosforu, siarki, sodu, potasu, magnezu, wapnia, boru, glinu, chloru, miedzi i Ŝelaza. Roztwory. Równowagi jonowe, kwasowo-zasadowe i redoksowe. Elektroujemność i polaryzacja wiązań. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Układy koloidalne. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. A. Bielański Podstawy chemii nieorganicznej 2. L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna 3. L. Sobczyk, A. Kisza Chemia fizyczna dla przyrodników 4. M.J. Sienko, R.A Plane Chemia. Podstawy i własności 5. J. D. Lee Zwięzła chemia nieorganiczna Literatura uzupełniająca: 1. Praca zbiorowa Obliczenia z chemii ogólnej skrypt UG 2. Praca zbiorowa Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej skrypt UG 16

17 Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanizujący Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): zaleŝne od wyboru studenta Liczba godzin zajęć: 30 wykładów Liczba punktów ECTS: 2 Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 Status przedmiotu: fakultatywny Metody dydaktyczne: wykład Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: poszerzenie wiedzy studentów o treści humanistyczne, pozostałe cele zaleŝne od wybranego przedmiotu ZaleŜne od wyboru studenta. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: ZaleŜny od wybranego przedmiotu Umiejętności i kompetencje: Kontakt: 17

18 Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Liczba godzin zajęć: 60 ćwiczeń Liczba punktów ECTS: 2 Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 i 2 Status przedmiotu: obligatoryjny Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: Stworzenie warunków do dalszego rozwoju i kształtowania ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności i nawyków ruchowych. Upowszechnianie róŝnych form aktywności ruchowej w czasie zajęć o charakterze lekcyjno-treningowym m. in. gier sportowych: halowej piłki noŝnej, siatkówki i koszykówki, oraz pływania, kulturystyki, aerobiku, tenisa ziemnego, biegania rekreacyjnego, turystyki rowerowej i sportów samoobrony. DąŜenie do dbałości o stan i kondycję fizyczną organizmu. Kształcenie nawyków racjonalnego spędzania wolnego czasu, sprzyjającemu hartowaniu organizmu i pomnaŝaniu zdrowia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku. zaleŝne od rodzaju zajęć wybranych przez studenta z oferty studium wychowania fizycznego i sportu. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Umiejętności i kompetencje: Kontakt: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 18

19 Nazwa przedmiotu: Język angielski Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): pracownicy Studium Języków Obcych Liczba godzin zajęć: 120 ćwiczeń Liczba punktów ECTS: 5 Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: rok I, sem. 1 i 2 Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: angielski i polski Metody dydaktyczne: ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria Formy i warunki zaliczania przedmiotu: ustne i pisemne kolokwium, egzamin sprawdzający kompetencje językowe Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: rozwijanie umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia i czytania) umoŝliwiających posługiwanie się językiem ogólnym i specjalistycznym na poziomie B2 (ESOKJ) zaleŝne od zaawansowania językowego studenta Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Umiejętności i kompetencje: Kontakt: Studium Języków Obcych 19

20 Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna i algebra liniowa Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Marcin Marciniak, dr hab. Andrzej Posiewnik, prof. UG Liczba godzin zajęć: 60, w tym 30 Liczba punktów ECTS: 5 wykładów i 30 ćwiczeń Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: I, sem. 2 Status przedmiotu: obligatoryjny Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia audytoryjne Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin, zaliczenie ćwiczeń Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: ZałoŜenia i cele przedmiotu: opanowanie niektórych działów matematyki niezbędnych w biologii, informatyce, fizyce, chemii i statystyce 1. Kombinatoryka: metody zliczania elementów róŝnych zbiorów: permutacje, kombinacje wariacje, zasada szufladkowa Dirichleta. 2. Rekurencje: rekurencje o stałych współczynnikach, metoda repertuaru, metoda funkcji tworzących. 3. Elementy teorii grafów: drogi, drogi proste i cykle; grafy Eulera, grafy Hamiltona, drzewa. 4. Podstawowe struktury algebraiczne : grupy, pierścienie, ciała; grupy permutacji, pierścienie wielomianów, arytmetyka modularna. 5. Przestrzenie liniowe: określenie i przykłady; kombinacje liniowe, liniowa niezaleŝność; układy generujące; bazy; podprzestrzenie. 6. Macierze: działania na macierzach, operacje elementarne na wierszach, wyznaczniki, macierze odwrotne, rząd macierzy, przekształcenia liniowe i ich reprezentacja macierzowa. 7. Układy równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa-Jordana, twierdzenie Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelliego. 8. Przestrzenie unitarne: określenie iloczynu skalarnego i długości, macierze hermitowskie i unitarne. 9. Podprzestrzenie i wektory własne: wielomian charakterystyczny i wartości własne, macierze diagonalne i diagonalizowalne, własności wektorów własnych macierzy hermitowskich. 10. Formy kwadratowe: macierz formy kwadratowej, formy i macierze dodatnio określone, twierdzenie Sylvestera, sprowadzanie formy dodatnio określonej do sumy kwadratów. 11. Elementy geometrii analitycznej: klasyfikacja krzywych 2-go stopnia. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT A. Mostowski, M. Stark, Algebra liniowa, PWN Warszawa 1976 K. A. Ross, Ch.R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN Warszawa 1999 Umiejętności i kompetencje: interpretowania pojęć z zakresu bioinformatyki w terminach funkcji, relacji i macierzy; stosowania aparatu logiki, teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze 20

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010 Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat 6.15 BCH2 II Typ studiów: stacjonarne Semestr: IV Liczba punktow ECTS: 5 Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Chemia ogólna i nieorganiczna Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce)

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU - Matematyka

SYLABUS PRZEDMIOTU - Matematyka SYLABUS PRZEDMIOTU - Matematyka I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Matematyka 2. Kod przedmiotu: 02-MATB, 02-MATL, 02-MATLM 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Chemia (specjalności:

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zastosowania matematyki w analityce medycznej

Zastosowania matematyki w analityce medycznej Zastosowania matematyki w analityce medycznej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Chemia organiczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM-1-208-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TZCzB-W-S14_pNadGenSLPZU Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Cytologia i genetyka Cytology and Genetics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator prof. dr hab. Zbigniew Miszalski Zespół dydaktyczny dr

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BADANIA OPERACYJNE Nazwa w języku angielskim Operational research Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. BIOCHEMIA BIOCHEMISTRY Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. Maria Filek Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz dr Elżbieta Rudolphi-Skórska dr Apolonia Sieprawska

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne Biochemia A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Nazwa kierunku: BIOINFORMATYKA 2. OBSZARY KSZTAŁCENIA: P nauki przyrodnicze; X nauki ścisłe; T nauki techniczne; Inż. efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich UMIEJSCOWIENIE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy fizyki kwantowej Nazwa w języku angielskim Fundamental of Quantum Physics Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny Ochrona Środowiska, stopień I studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekologia ogólna General ecology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. inż. Tomasz Zielonka Zespół dydaktyczny dr.

Bardziej szczegółowo

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0099z Kod modułu Nazwa modułu Fizyka II Nazwa modułu w języku angielskim Physics II Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo