DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ"

Transkrypt

1 DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ WALDEMAR WOLSKI Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule dokonano oceny open source owych platform e-learningowej dla działalno ci kursowej za pomoc metody AHP. Dobór odpowiedniej platformy e-learningowej jest bardzo wa ny dla o rodka oferuj cego internetowe kursy, gdy determinuje ona jako oferowanych kursów przejawiaj ca si sposobem prezentacji tre ci szkoleniowej, prostot obsługi, stabilno ci samego systemu, a tak e mo liwo- ci komunikacji mi dzy uczestnikami kursu i nauczycielem prowadz cym Słowa kluczowe: e-learning, platformy e-learningowe, kształcenie na odległo 1. Wprowadzenie Zastosowanie w procesie szkole technik oferowanych przez e-learning daje firmom wiele korzy ci. W przypadku cz stej rotacji pracowników istnieje ci gła potrzeba szkolenia nowych pracowników. Je li firma ma stabiln pozycj i wzgl dnie niewielk rotacj pracowników, pojawia si potrzeba podnoszenia kwalifikacji. Kursy e-learningowe daj mo liwo szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy bez opuszczania jej siedziby, a tak e monitorowania post pów pracowników i zakresu szkole w jakich uczestnicz. Istnieje szeroki wybór e-learningowych platform open source owych, spo ród których organizacje szkol ce, mog wybra dla siebie najodpowiedniejsz. Jednak instytucje, które maj bardzo wysokie wymagania co do jako ci oferowanych przez siebie kursów, pragn ce mie mo liwo korzystania z najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych w e-learningu, nie unikn zakupu platformy komercyjnej. Wybór odpowiedniej platformy e-learningowej jest bardzo wa ny dla o rodka oferuj cego internetowe kursy, gdy determinuje ona jako oferowanych kursów przejawiaj ca si sposobem prezentacji tre ci szkoleniowej, prostot obsługi, stabilno ci samego systemu, a tak e mo liwo- ci komunikacji mi dzy uczestnikami kursu i nauczycielem prowadz cym. Ma ona równie wpływ na mo liwo ci rozbudowy kursów oraz funkcjonalno systemu. Ocen platform e-learningowej dla działalno ci kursowej dokonano w oparciu o subiektywne kryteria eksperckie przy u yciu metody AHP (ang. Analitic Hierarchy Process). 2. Charakterystyka wybranych platform edukacyjnych Rozwi zania e-learningowe dotycz ce platform kursowych mo na podzieli na komercyjne oraz open source owe. W ka dym rozwi zaniu dost pne s kursy: adaptowane, dedykowane oraz kursy z półki. W analizie wybranych platform kursowych skupimy si na rozwi zaniach open source owych. Architektura prezentowanych platform (rys. 1) z reguły zbudowana jest modułowo,

2 302 Dobór platformy e-learningowej dla działalno ci kursowej dzi ki czemu o rodek szkoleniowy mo e wdro y tylko te funkcje, które s mu aktualnie potrzebne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszło ci rozbudowa system o dodatkowe moduły 1. Rysunek 1. Architektura systemu e-learningowego ródło: A. Stecyk, abc elearningu: system LAMS, Wyd. Difin., Warszawa 2008, str. 30. Platforma Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest to platforma edukacyjna klasy LMS (ang. Learning Management System), zbudowana w internetowej technologii PHP. Wymaga serwera WWW Apache oraz z baz danych MySQL lub PostgreSQL, a od wersji 1.7 mo e tak e u ywa baz MS SQL Server i Oracle. Aplikacja uruchamia si na wi kszo ci popularnych systemach operacyjnych, takich jak: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, NetWare lub FreeBSD. System Moodle ma budow modułow, dlatego stosunkowo łatwo mo na dodawa nowe moduły, które zwi ksz jego funkcjonalno. Umo liwia zarz dzanie u ytkownikami, okre lanie praw dost pu do kursów, monitorowanie post pów w nauce, jak równie tworzenie nowych kursów przy u yciu edytorów stron internetowych. Oferuje tak e dost p do repozytoriów plików, zasobów Wiki, forów dyskusyjnych i czatów. Obecnie jest jedn z najpopularniejszych platform na wiecie wspieraj cych e-kształcenie. OLAT (ang. Online Learning And Training) jest system klasy LMS stworzony na Uniwersytecie w Zurychu. Udost pniany jest zgodnie z zasadami licencji Open-Source Apache 2.0. Napisany jest w j zyku Java, dzi ki czemu mo e by implementowany na ró nych platformach systemowych oraz wykorzystywa ró ne systemy baz danych. Wspiera techniki nauczania synchronicznego, asynchronicznego, mieszanego, jak te trybu indywidualnego. Pakiet jest zgodny ze standardem SCORM (The Sharable Courseware Object Reference Model)2, co zapewnia jego łatwo implementowania w ró nych rodowiskach sieciowych. 1 Stecyk A., abc elearningu: system LAMS, Wyd. Difin., Warszawa 2008, str

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Dokeos jest platform edukacyjn e-learningowa do zarz dzania nauczaniem, zbudowan w oparciu o internetow technologi PHP i baz danych MySQL. System dost pny jest w trzech wersjach: FREE, PRO oraz MEDICAL. Wersja open source owa FREE oparta na licencji GNU GPL i jest zdecydowanie najprostsz z nich. Zawiera moduły do zarz dzania kursami i u ytkownikami, funkcje kontroli i oceny post pów w nauce, narz dzia do współpracy online (fora uczestników, blogi, czaty, udost pnianie dokumentów) oraz podstawowe narz dzia do tworzenia kursów. Ponadto umo liwia import wi kszo ci gotowych kursów zgodnych ze standardami IMS3 i AICC4 (ang. Aviation Industry CBT Committee) i jest w pełni kompatybilna ze standardem SCORM. Komercyjna wersja Dokeos PRO wzbogacona została o mo liwo szybkiego tworzenia tre ci szkoleniowej (rapid authoring), wsparcie dla wideokonferencji oraz rozbudowane funkcje administrowania (m. in. autoryzacja poprzez OpenID, LDAP lub Active Directory). Najbogatsz funkcjonalnie wersj jest wersja MEDICAL. Stworzona została specjalnie z my l o odbiorcach z bran y medycznej: szpitalach, firmach farmaceutycznych..lrn (dot LRN) platforma e-learningowa oparta na licencji GNU GPL. Stworzona przez MIT Sloan School of Management, jest obecnie rozwijana we współpracy z wieloma uniwersytetami, instytucjami badawczymi i organizacjami z całego wiata pod przewodnictwem. LRN Consortium, organizacji o charakterze non-profit. Aplikacja jest zgodna ze standardami IMS i SCORM. Jest kompatybilna z nast puj cymi systemami operacyjnymi: Windows, Linux, Solaris, BSD i Mac OS oraz systemami bazodanowymi Oracle i PostgreSQL.5 ILIAS (ang. Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations System) jest open source owy system klasy LMS, stworzony na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln). Posiada funkcje komunikacyjne takie jak wewn trzna poczta, czat, czy forum. Od wersji 3.8.x posiada pełne wsparcie autoryzacji za pomoc takich usług jak LDAP czy RADIUS. Dodano tak e obsług znaczników RSS i mo liwo personalizowania wygl du interfejsu poszczególnych kont u ytkowników. Wykazuje zgodno ze standardami AICC, IMS i SCORM. Sakai CLE (ang. Sakai Collaboration and Learning Environment) prace rozwojowe nad platform do zarz dzania nauczaniem zdalnym koordynuje organizacja non-profit o nazwie Sakai Foundation. Aplikacja dystrybuowana jest na licencji Educational Community License. Zawiera narz dzia wspieraj ce zarówno tryb samokształcenia, jak i formy nauki grupowej. Zbudowana została w oparciu o j zyk Java i baz danych MySQL. Wykazuje zgodno ze standardem SCORM. ATutor ATutor jest platform 6 e-learningow klasy LCMS (ang. Learning Content Management System) stworzon na Uniwersytecie w Toronto, rozpowszechnian na open source owej licencji GNU GPL. Serwer internetowy obsługuj cy ten system musi posiada interpretator j zyka skryptowego PHP oraz współpracowa z baz danych MySQL. ATutor przystosowany jest do spełniania zało e wyznaczanych przez specyfikacje IMS i SCORM. LAMS (ang. Learning Activity Mangement System) platforma7, oparta na licencji GPL. Jest wspólnym przedsi wzi ciem organizacji LAMS Foundation Ltd., LAMS International Pty Ltd. i Macquarie E-learning Centre Of Excellence (MELCOE), powi zanymi z Macquarie University w Sydney. Napisana w j zyku Java, wymaga równie bazy danych MySQL. Po stronie u ytkownika przegl darka internetowa musi obsługiwa technologi FLASH. Posiada dodatkow

4 304 Dobór platformy e-learningowej dla działalno ci kursowej funkcjonalno w postaci modułu integruj cego z innymi systemami8 klasy LMS (obecnie obsługiwane s platformy: Moodle, Sakai, Blackboard,.LRN, MS SharePoint Server 3.0, Tiger Training LMS, trwaj prace nad integracj z platform Atut i Dokeos). System zbudowany jest w oparciu o zalecenia standardu SCORM. 3. Dobór open source owej platformy e-learningowej dla organizacji kursów Podj cia decyzji o wyborze platformy e-learningowej wspieraj cej proces nauczania w o rodkach prowadz cych szkolenia, wymaga w pierwszej kolejno ci okre lenia kryteriów oraz wariantów decyzyjnych, które mogłyby stanowi przeszkod w swobodnym wyborze takiej platformy. Nast pnie okre lenie przede wszystkim wymaga jakie o rodek kursowy musi spełnia odno nie dysponowania odpowiedni infrastruktur informatyczn zarówno sprz tu komputerowego, jak i ł cz internetowych o du ej przepustowo ci. W dalszej cz ci artykułu skoncentrujemy si na rozwi zaniu pierwszego problemu, którego celem jest wybór platformy e-learningowej spo ród tych, których charakterystyki opisano w punkcie drugim. Proces wyboru platformy dokonamy metod 9 AHP, który przebiega b dzie w dwóch fazach: konstrukcja hierarchicznego drzewa decyzyjnego (Rys. 2.) oraz dokonanie jego oceny. Modelowanie w metodzie AHP realizowane jest w czterech etapach 10: zbudowanie macierzy kryteriów i wariantów, przypisanie ocen dominacji poprzez seryjne porównania parami, okre lenie wzajemnych priorytetów w odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych (preferencje globalne i lokalne) i uporz dkowanie klasyfikuj ce ranking ko cowy wariantów decyzyjnych. Dobór platformy e - learningowej Technologia Komunikacja Zarz dzanie Interfejs u yt. Administrowanie Funkcjonalo ci + F. społeczno ciowe J zyk polski ATutor SCLE OLAT ILIAS LAMS Dokeos Moodle Rysunek 2. Konstrukcja hierarchicznego drzewa decyzyjnego Etap 1: Hierarchizacja drzewa decyzyjnego Cel wybór platformy e-learningowej platforma musi by typu open source, nie wymagaj ca do współpracy adnego dodatkowego, odpłatnego oprogramowania. Kryteria w oparciu o wiedz eksperck wybrano osiem kryteriów, według których oceniane b d wybrane platformy: 8 A. Clarke, e-learning nauka na odległo Wydawnictwa Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa 2007, str P. Ziemba., M. Piwowarski., Metody analizy wielokryterialnej we wspomaganiu porównywania produktów w Internecie, Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gda sku, nr 2/ T. Trzaskalik, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWN, Warszawa 2006, str. 229.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Interfejs u yteczno witryny, czyli intuicyjna nawigacja i zrozumiała dla u ytkownika komunikacja z platform, jak te wygl d i mo liwo dostosowania tego wygl du do potrzeb własnych, Technologia w jakiej technologii została platforma stworzona, jakie ma wymagania instalacyjne, Komunikacja funkcje do komunikacji pomi dzy prowadz cym nauczycielem i u ytkownikami Administrowanie mo liwo ci zarz dzania u ytkownikami jak i sam aplikacj, Zarz dzanie kursami obejmuje przede wszystkim mo liwo ci tworzenia i modyfikowania zawarto ci kursów, ale tak e importowania gotowych szkole stworzonych w autorskich programach, Dodatkowe funkcjonalno ci dodatkowe wbudowane narz dzia do obsługi platformy, Wsparcie społeczno ci mo liwo ci udzielania porad na problemy powstałe podczas pracy z systemem, tworzenia dodatkowych modułów i wtyczek zwi kszaj cych funkcjonalno platformy. Społeczno mo e si objawia zarówno jako niezrzeszonych programistów i u ytkowników, jak równie instytucje wspieraj ce platform, J zyk polski w jakim stopniu platforma radzi sobie z j zykiem polskim, dotyczy głównie stopnia spolszczenia interfejsu. Warianty: Badaniu zostały poddane nast puj ce platformy e-learningowe: OLAT, ATutor,.LRN, Dokeos, ILIAS, LAMS, Moodle. Etap 2: Okre lenie wa no ci kryteriów Po stworzeniu struktury hierarchicznej wszystkie kryteria zostały porównane ze sob parami i oceniono preferencje decydenta wzgl dem nich. Na tej podstawie została zbudowana macierz wzgl dnej wa no ci kryteriów prezentowana w tabeli 1. Interfejs Tabela 1. Macierz wzgl dnej wa no ci kryteriów Zarz dzanie kursami Technologia Komunikacja Administracja Dodatkowe funkcje Społeczno Interfejs 1/1 5/1 1/5 1/5 1/7 1/3 3/1 1/1 Technologia 1/5 1/1 1/7 1/7 1/9 1/5 1/3 1/5 Komunikacja 5/1 7/1 1/1 1/2 1/3 3/1 4/1 1/3 Administracja 5/1 7/1 2/1 1/1 1/3 3/1 5/1 3/1 Zarz. kursami 7/1 9/1 3/1 3/1 1/1 5/1 6/1 5/1 Dod. funkcje 3/1 5/1 1/3 1/3 1/5 1/1 3/1 3/1 Społeczno 1/3 3/1 1/4 1/5 1/6 1/3 1/1 3/1 J zyk polski 1/1 5/1 1/3 1/3 1/5 1/3 3/1 1/1 J zyk polski Nast pnym krokiem jest wyznaczenie uogólnionej wa no ci kryteriów poprzez wyznaczenie warto ci własnej macierzy. W tym celu nale ało podda przekształceniu wyra enia macierzy wzgl dnej wa no ci kryteriów do postaci dziesi tnej i wyznaczenie jej kwadratu. Nast pnie zsumowa warto ci elementów w ka dym wierszu i uzyskany wektor poda normalizacji. Ka dy element nowego, znormalizowanego wektora, zwanego macierz wag powstał jako iloraz

6 306 Dobór platformy e-learningowej dla działalno ci kursowej odpowiadaj cego mu elementowi z macierzystego wektora oraz sumy tych elementów. Poprawno oblicze sprawdzamy wyznaczaj c sum wektora macierzy wag powinna wynie 1, jak w tabeli 2. Tabela 2. Ranking wag kryteriów (miejsce w rankingu I VIII) Interfejs 0, VI Technologia 0, VIII Komunikacja 0, III Administracja 0, II Zarz dzanie kursami 0, I Dodatkowe funkcje 0, IV Społeczno 0, VII J zyk polski 0, V Suma 1,0000 Etap 3: Okre lenie preferencji wariantów wzgl dem ka dego kryterium Maj c oszacowan uogólnion wa no kryteriów, nale y wykonywa analogiczne obliczenia dla ka dego z siedmiu wariantów. Poniewa obliczenia preferencji wariantów dla ka dego kryterium wykonywane s analogicznie, dlatego zaprezentujemy tylko konstrukcj jednej macierzy preferencji wzgl dem najistotniejszego kryterium w rankingu zarz dzanie kursami. Dla tego kryterium, macierz preferencji wariantów przedstawia si nast puj co (Tabela 3): Tabela 3. Macierz preferencji wariantów wzgl dem kryterium zarz dzanie kursami OLAT ATutor LRN Dokeos ILIAS LAMS Moodle OLAT 1/1 1/1 1/3 1/5 2/1 1/6 4/1 ATutor 1/1 1/1 1/5 1/7 1/3 1/7 1/5 LRN 3/1 5/1 1/1 1/3 4/1 1/3 2/1 Dokeos 5/1 7/1 3/1 1/1 5/1 2/1 3/1 ILIAS 1/2 3/1 1/4 1/5 1/1 ¼ 1/3 LAMS 6/1 7/1 3/1 1/2 4/1 1/1 3/1 Moodle 1/4 5/1 1/2 1/3 3/1 1/3 1/1 Na podstawie macierzy preferencji wariantów z tabeli 3, wyznaczono macierz preferencji wariantów wzgl dem kryterium zarz dzania kursami, które zawiera tabela 4.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Tabela 4. Ranking wag preferencji wariantów wzgl dem kryterium zarz dzania kursami (miejsce I VII) OLAT 0, IV ATutor 0, VII LRN 0, III Dokeos 0, I ILIAS 0, VI LAMS 0, II Moodle 0, V Suma 1,0000 Zbiorcze zestawienie preferencji wszystkich wariantów wzgl dem wszystkich kryteriów, zawiera tabela 5. Tabela 5. Macierz preferencji wariantów wzgl dem wszystkich kryteriów Interfejs Technologia Komunikacja Administracja Zarz dz. kursami Dod. funkcje Społeczno J zyk polski wariantu 0,3939 0,3383 0,0494 0,2450 0,0928 0,0339 0,0536 0,2505 OLAT wariantu 0,0252 0,0397 0,0273 0,0255 0,0347 0,1805 0,0369 0,0168 ATutor wariantu 0,2393 0,0397 0,3419 0,1445 0,1477 0,1015 0,1435 0,2505.LRN wariantu 0,0785 0,0397 0,1449 0,0511 0,3179 0,1188 0,1567 0,0792 Dokeos wariantu 0,1087 0,1148 0,0912 0,4114 0,0502 0,4250 0,0386 0,0598 ILIAS wariantu 0,0972 0,3383 0,2368 0,0454 0,2692 0,1155 0,0279 0,2505 LAMS wariantu 0,0573 0,0895 0,1086 0,0771 0,0875 0,0249 0,5428 0,0926 Moodle Etap 4. Wyznaczenie uogólnionej miary (synteza preferencji). Ostatnim etapem w modelu jest wyznaczenie uogólnionej miary syntezy wag poszczególnych wariantów wzgl dem wag poszczególnych kryteriów. Obliczenie polega na zsumowaniu dla danego wariantu, iloczynów poszczególnych wag kryteriów i odpowiadaj cych im wag preferencji wariantu. Wyniki oblicze zawiera tabela 6.

8 308 Dobór platformy e-learningowej dla działalno ci kursowej Interfejs Zarz dz. kursami Dod. funkcje Technologia Komunikacja Administracja Społeczno J zyk polski Synteza preferencji Wektor wag 0,0595 0,0189 0,1481 0,2012 0,3480 0,1022 0,0553 0,0668 wariantu 0,3939 0,3383 0,0494 0,2450 0,0928 0,0339 0,0536 0,2505 OLAT 0,0234 0,0064 0,0073 0,0493 0,0323 0,0035 0,0030 0,0167 0,1419 wariantu 0,0252 0,0397 0,0273 0,0255 0,0347 0,1805 0,0369 0,0168 ATutor 0,0015 0,0008 0,0040 0,0051 0,0121 0,0184 0,0020 0,0011 0,0451 wariantu 0,2393 0,0397 0,3419 0,1445 0,1477 0,1015 0,1435 0,2505.LRN 0,0142 0,0008 0,0506 0,0291 0,0514 0,0104 0,0079 0,0167 0,1812 wariantu 0,0785 0,0397 0,1449 0,0511 0,3179 0,1188 0,1567 0,0792 Dokeos 0,0047 0,0008 0,0215 0,0103 0,1106 0,0121 0,0087 0,0053 0,1739 wariantu 0,1087 0,1148 0,0912 0,4114 0,0502 0,4250 0,0386 0,0598 ILIAS 0,0065 0,0022 0,0135 0,0828 0,0175 0,0434 0,0021 0,0040 0,1719 wariantu 0,0972 0,3383 0,2368 0,0454 0,2692 0,1155 0,0279 0,2505 LAMS 0,0058 0,0064 0,0351 0,0091 0,0937 0,0118 0,0015 0,0167 0,1802 wariantu 0,0573 0,0895 0,1086 0,0771 0,0875 0,0249 0,5428 0,0926 Moodle 0,0034 0,0017 0,0161 0,0155 0,0305 0,0025 0,0300 0,0062 0,1059 Tabela 6. Synteza preferencji wariantów (platform) wzgl dem wszystkich kryteriów 1,0000

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Ranking ko cowy badanych platform w formie graficznej przedstawiono na rysunku 3. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 OLAT ATutor.LRN Dokeos ILIAS LAMS Moodle Rys. 3. Ranking platform e-learingowych dla działalno ci kursowej Przeprowadzone modelowanie wykazało, e najlepsz preferencj dla przyj tych przez ekspertów kryteriów stanowi platforma.lrn (utworzona przez MIT Sloan School of Management), uzyskuj c wska nik syntezy preferencji 18,12%. Wysok preferencj uzyskały równie jeszcze trzy platformy e-learningowe: LAMS, Dokeos i ILIAS, których wska niki preferencji tylko nieznacznie ró ni si od zwyci skiej platformy. 4. Uwagi ko cowe E-edukacja, dzi ki zastosowaniu nowych technologii informatycznych, umo liwia kursantom dost p do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu. Uczestnik kursu sam decyduje jak parti materiału chce w danej chwili przerobi. Mo e to uczyni w domu, bez konieczno ci pokonywania czasami długiej drogi do siedziby o rodka szkol cego. To wszystko sprawia, e kursy e-learningowe staj si atrakcyjne dla wielu firm i ludzi, bez wzgl du na wiek czy płe, zwłaszcza dla osób pracuj cych. Na prowadzeniu zdalnego nauczania zyskuj równie o rodki kształc ce, które mog znacznie ograniczy koszty zwi zane z utrzymaniem lokalu czy zatrudnianiem etatowych nauczycieli. Musz natomiast ponie koszty zwi zane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury technicznej, administrowaniem platform e-learningow oraz tworzeniem lub zakupem kursów dla wybranej platformy e-learningowej.

10 310 Dobór platformy e-learningowej dla działalno ci kursowej [1] Clarke A., e-learning nauka na odległo, Wydawnictwa Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [2] Stachowiak K., Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzennoekonomicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Pozna 2002 [3] Stecyk A.,abc elearningu: system LAMS Wyd. Difin., Warszawa [4] Trzaskalik T, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWN, Warszawa [5] Wysocki A., Wybor platformy e-learningowej dla organizacji kształc cej, praca magisterska napisana pod kierunkiem Waldemara Wolskiego, Uniwersytet Szczeci ski [6] Ziemba P., Piwowarski M., Metody analizy wielokryterialnej we wspomaganiu porównywania produktów w Internecie, Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gda sku, nr 2/2008. SELECTION OF PLATFORM FOR RATE ACTIVITY E-LEARNING Summary In article is presented estimate for rate activity e-learning open source platform. Selection of proper platform is very important for center offering internet rate e-learning, because it determines quality of offered rate manner of presentation of educational content displaying, simplicity of process, stability of system, as well as between participants of rates capability of communication and teacher leading Keywords: e-learning, open source platform, method PHP Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA rozwiązania dla społeczeństwa informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA agenda: ZETO Bydgoszcz SA: profil i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania treścią

Systemy zarządzania treścią Gorgol Michał, Zawiślak Bartłomiej, Pańczyk Beata Systemy zarządzania treścią 1. Wstęp Systemy zarządzania treścią (ang. Content Management System CMS), są to systemy dzięki którym stworzenie strony czy

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROCESIE DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROCESIE DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PROCESIE DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MATEUSZ PIWOWARSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Dynamiczny rozwój techniki komputerowych oraz Internetu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...?

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Łukasz Jachowicz lukasz@jachowicz.com Polska Grupa Użytkowników Linuksa Ruch Wolnego Oprogramowania serwis informacyjny 7thGuard.net Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 Platformy, narzędzia, zasoby

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 Platformy, narzędzia, zasoby Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 3 Platformy, narzędzia, zasoby Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com Narzędzia, platformy (1) Narzędzia (2) Kategoria I -

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

HYPER-V / VirtualBOX i SBS2003 / Windows 2012

HYPER-V / VirtualBOX i SBS2003 / Windows 2012 HYPER-V / VirtualBOX i SBS2003 / Windows 2012 [Oprogramowanie Hyper-V 2012 (następca Hyper-V) pozwalające uruchomić szkolny serwer SBS2003 jest za darmo do pobrania ze strony firmy Microsoft] Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Nowa Biblioteka nr 4 (19), 2015

Nowa Biblioteka nr 4 (19), 2015 Nowa Biblioteka nr 4 (19), 2015 Agnieszka Modrok Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach e-mail: agnieszkamodrok@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. MODUŁ DYDAKTYCZNO-INFORMATYCZNY MODUŁ II WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W SZKOLE Sesja I (,5

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Praca dyplomowa inżynierska. Filip Piechocki. Tytuł Imię i Nazwisko

Tytuł pracy. Praca dyplomowa inżynierska. Filip Piechocki. Tytuł Imię i Nazwisko Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca dyplomowa inżynierska Filip Piechocki Tytuł pracy Opiekun pracy: Tytuł Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo