Nr sprawy: ZP 1727/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: ZP 1727/13"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Systemy informacji medycznej Pakiety oprogramowania medycznego Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania System zarządzania bazą danych Urządzenia komputerowe Wartość szacunkowa: powyżej Euro Termin składania ofert: r. godz Termin otwarcia ofert: r. godz Podstawa prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawa Pzp i nast.).... ZATWIERDZAM Strona 1

2 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Adres: Cieszyn, ul. Bielska 4 NIP: Regon: Fax: Tel Strona internetowa Zamawiającego Godziny urzędowania administracji: Rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Cieszynie (wadium): Numer rachunku: Numer postępowania: ZP 1727/13 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest powyższym znakiem. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Strona 2

3 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Projekt - Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy. Autor - Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie. Użytkownik - Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Szpital - Oznacza ZZOZ w Cieszynie wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oprogramowanie Wykonywalna postać zbioru instrukcji języka oprogramowania realizująca określony, zamknięty zbiór funkcji i funkcjonalności. Inne oprogramowanie Oprogramowanie zapewniające funkcjonalność i realizujące funkcje inne niż Oprogramowanie definiowane. Moduł Oprogramowania - Część składowa określonego Oprogramowania, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury we Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Hospital Information System (HIS) Enterprise Resourc e Planning (ERP) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) System Zarządzania Danymi (SZD) Oprogramowanie Bazodanowe (OB) Oprogramowanie Systemowe (OS) Oprogramowanie użytkowe(ou) Sprzęt komputerowy wzajemnej interakcji z innymi Modułami i innym Oprogramowaniem. - Oprogramowanie o własnościach i konfiguracji o funkcjonalności realizujące funkcje określone w SIWZ, wykonujące swoje procedury we wzajemnej interakcji, będące utworem o właściwościach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz.U nr 90 poz 631 ze zm.], do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy. W skład ZSI wchodzi HIS,SZD i ERP, a nie wchodzi OB, OS, OU, SEOD. - Część ZSI wspomagająca zarządzanie Szpitalem w ramach działalności statutowej Zamawiającego wspomagająca funkcjonowanie i zarządzanie Szpitala w zakresie procedur medycznych i leczenia pacjentów. - Część ZSI wspomagająca zarządzanie Szpitalem w ramach działalności statutowej Zamawiającego wspomagająca funkcjonowanie i zarządzanie Szpitala w zakresie procedur administracyjnych. - Oprogramowanie zapewniające funkcjonalność i realizujące funkcje automatyzacji czynności i procedur kancelaryjnych (w tym obsługa korespondencji wchodzącej/wychodzącej) oraz obiegu dokumentów w strukturze organizacyjnej Zamawiającego według jego wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów. - Oprogramowanie zapewniające funkcjonalność i realizujące funkcje automatyzacji czynności i procedur zarządzania danymi medycznymi w strukturze organizacyjnej Zamawiającego według jego wewnętrznej instrukcji obiegu danych medycznych. - Oprogramowanie zapewniające funkcjonalność i realizujące funkcje gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych. - Oprogramowanie zapewniające funkcjonalność i realizujące funkcje systemu operacyjnego niezbędne dla eksploatacji stacji roboczych i serwerów oraz do prawidłowego funkcjonowania ZSI (HIS, ZSD, ERP), SEOD, OB i OU wykonywanych na serwerach oraz OU na stanowiskach roboczych i terminalach. - Oprogramowanie nie będące ZSI (HIS, ZSD, ERP), SEOD, OB i OS, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np. przeglądarka WWW, czytniki plików elektronicznych w określonych formatach, arkusz kalkulacyjny, umożliwiające redagowanie tekstów, opracowanie prezentacji, itp.). - Systemy komputerowe (serwery, komputery typu PC, terminale, tablety) i aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki rdzeniowe, przełączniki brzegowe, przełączniki końcowe, moduły rozszerzeń do przełączników i porty przewodowej transmisji danych oraz kontrolery i punkty dostępowe bezprzewodowej transmisji danych, monitory wielkoformatowe, dotykowe monitory wielkoformatowe) Serwer/serwery - System komputerowy dysponujący zasobami umożliwiającymi zainstalowanie i eksploatację Oprogramowania, udostępniony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. Stanowisko - Oznacza komputery typu PC lub terminal z monitorem. Strona 3

4 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Robocze Inny sprzęt komputerowy Sieć teleinformatyczna Usługi Wdrożeniowe Błąd oprogramowania (wyróżniono 3 grupy: awarie, wady i usterki) Awaria oprogramowania (błąd krytyczny) Wada oprogramowania - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania, w tym urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych). - Całość struktury połączeń umożliwiająca wymianę danych między stanowiskami roboczymi i serwerami Zamawiającego, zrealizowanych w technologii przewodowej lub bezprzewodowej wraz z urządzeniami aktywnymi. - Całość usług świadczonych przez Wykonawcę ( w tym instalacja, konfiguracja i parametryzacja Oprogramowania, szkolenie personelu oraz konsultacje na stanowiskach), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Oprogramowania pozyskanego przez Zamawiającego na podstawie wymagań określonych w SIWZ. - Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji, na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją, a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie danych przez użytkownika, c) użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Oprogramowania, d) użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN, e) użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja Oprogramowania, z którym współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym nastąpiła integracja, w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (interfejsy HL7 lub równoważne, inne), l) działanie siły wyższej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień Oprogramowania zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów Oprogramowania w zakresie ich eksploatacji, p) użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. q) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z Oprogramowaniem; r) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej lub Infrastruktury Teleinformatycznej - Błąd Oprogramowania uniemożliwiający użytkowanie Oprogramowania (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w Dokumentacji Użytkownika), który prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: - Błąd Oprogramowania uniemożliwiający lub znacznie utrudniający wykonanie poszczególnych funkcji, za sprawą którego eksploatacja Oprogramowania staje się Strona 4

5 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Usterka oprogramowania Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Dokumentacja Unowocześnienie Oprogramowania Aktualizacja oprogramowania Poprawka oprogramowania Nośnik Siła Wyższa dalece nieergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. - Nieprawidłowość w pracy Oprogramowania, bez usunięcia której Oprogramowanie może normalnie funkcjonować, lecz jego użytkowanie jest uciążliwe. - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych), związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Oprogramowania i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy. - Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnego Oprogramowania oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, unowocześnienie jest opisywane pierwszą z tych cyfr n. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie, nie powodujące konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, aktualizacja jest opisywana drugą z tych cyfr - x. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie lub aktualizacja związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, zmianami interfejsu, usprawnieniem działania funkcji lub procesów, nie wprowadzające nowych rozwiązań. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, poprawka jest opisywana trzecią z tych cyfr - y. - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, karta pamięci, itp. - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. Strona 5

6 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. ZADANIE 1. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO a) dostawa Modułów Oprogramowania ZSI z odpowiednimi licencjami dla części medycznej (HIS) rozbudowujących konfigurację aktualnie posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego systemu HIS o zakres określony poniżej według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 1 do SIWZ: Kolejka oczekujących, Zlecenia medyczne, Pracownia diagnostyczna, Poradnia, Dokumentacja pielęgniarska, Dokumentacja medyczna (lekarska), Ambulatoryjna dokumentacja medyczna, Blok operacyjny, Rozliczenia z płatnikiem, Zakażenia Szpitalne, Rehabilitacja, Dializy, Administrator b) dostawa Modułów Oprogramowania ZSI z odpowiednimi licencjami dla części administracyjnej (ERP) rozbudowujących konfigurację aktualnie posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego systemu ERP o zakres określony poniżej według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 1 do SIWZ : Finanse i księgowość, Kalkulacja kosztów procedur, Rachunek kosztów leczenia, Środki trwałe, Gospodarka materiałowa, Wyposażenie, Zamówienia publiczne, Budżetowanie i controlling. c) rozbudowa systemu ZSI o funkcjonalności określone w Załączniku nr 1 i 4 do SIWZ: Identyfikacja pacjenta (na podstawie dowodu osobistego, Śląskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, przygotowanie i dystrybucja kodów identyfikacyjnych pacjentom, wirtualny oddział, bieżąca analityka stanu pracy oddziału; d) integracja : z posiadanymi systemami zgodnie z Tabelą 2 (z tym, że w pozycji 5 Tabela 2, Zamawiający warunkowo dopuszcza odstąpienie od wymogu integracji z posiadanym Systemem RIS/PACS w sytuacji, kiedy dostarczany moduł Pracowni Diagnostycznej spełniać będzie funkcje dotychczasowego systemu PACS/RIS w zakresie komunikacji z urządzeniami diagnostycznymi i zintegrowany będzie z systemem HIS na tym samym poziomie, co wymagany w SIWZ); diagnostyka medyczna; Strona 6

7 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 ogólnoszpitalny system identyfikacji zasobów - kody kreskowe. e) instalacja, konfiguracja, parametryzacja i wdrożenie ZSI w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do c), f) analiza przedwdrożeniowa, g) jeśli zachodzi taka konieczność, przeniesienie danych w pełnym zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do utrzymania jego ciągłości funkcjonowania, h) integracja ZSI: - portal pacjenta w zakresie elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów, - HIS i ERP w zakresie niezbędnym dla przetwarzania danych przez ERP, - ERP z SEOD w zakresie niezbędnym dla obiegu dokumentów realizowanego przez SEOD, - z innymi posiadanymi i eksploatowanymi aplikacjami i systemami w standardzie HL7 lub równoważnym w zakresie zleceń szpitalnych (RIS), - HIS z wirtualną izbą przyjęć w zakresie przyjęć do Szpitala i poradni szpitalnych, - HIS, ERP z ogólnoszpitalnym system identyfikacji zasobów w zakresie dystrybucji i rozpoznawania kodów kreskowych. i) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania bazą danych wdrożonego systemu ZSI, j) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI, k) wdrożenie personelu Szpitala w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI, l) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego), 3.2. ZADANIE 2. WDROŻENIE SEOD I SZD a) dostawa oprogramowania Systemu Zarządzania Danymi (SZD) i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz repozytorium danych i dokumentów z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ. b) analiza przedwdrożeniowa, c) zamodelowanie procesów dla wdrożenia SEOD w zakresie obsługi kancelaryjnej korespondencji wychodzącej i przychodzącej, d) instalacja, konfiguracja, parametryzacja i wdrożenie SZD i SEOD w zakresie wymienionym w ppkt. a), e) integracja SEOD: - z ERP w zakresie obiegu dokumentów realizowanego przez SEOD, f) integracja SZD z HIS w zakresie dostępu do danych medycznych, g) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania bazą danych wdrożonego systemu SEOD i SZD, Strona 7

8 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 h) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego SEOD i SZD, i) wdrożenie personelu Szpitala w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji SEOD i SZD, j) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla SEOD i SZD dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego), 3.3. ZADANIE 3. OPRACOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE PORTALU INTERNETOWEGO E-USŁUG Z INDYWIDUALIZOWANYM BEZPIECZNYM DOSTĘPEM a) opracowanie portalu internetowego dla pacjentów i mieszkańców z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, b) rozbudowa portalu o możliwość internetowej rejestracji pacjenta, c) integracja internetowej rejestracji pacjenta z częścią medyczną ZSI, d) opracowanie i wdrożenie oprogramowania mobilnego dla realizacji usług zdalnych, e) wdrożenie portalu pacjenta w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do d) f) integracja portalu pacjenta: - z HIS w zakresie elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów, g) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego portalu pacjenta, h) wdrożenie personelu Szpitala w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji portalu pacjenta, i) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla portalu pacjenta dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) ZADANIE 5. ROZBUDOWA USŁUG ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO a) wdrożenie ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 4 do SIWZ, b) zakup sprzętu i innego sprzętu komputerowego dla potrzeb ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów (drukarki kodów kreskowych, drukarki opasek, czytniki kodów kreskowych) c) integracja ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów : - z HIS w zakresie dystrybucji i rozpoznawania kodów kreskowych, - z ERP w zakresie dystrybucji i rozpoznawania kodów kreskowych, d) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów, e) wdrożenie personelu Szpitala w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów, f) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ogólnoszpitalnego systemu identyfikacji zasobów dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez Strona 8

9 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 okres minimum 24 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego). Strona 9

10 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Tabela 1. Licencjonowanie oprogramowania opisanego w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4. Sposób Zadanie Element projektu Typ licencji Ilość licencjonowania Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Kolejka oczekujących bezterminowa licencja na stanowisko 30 Zlecenia medyczne bezterminowa licencja na stanowisko 110 Pracownia diagnostyczna bezterminowa licencja na stanowisko 10 Poradnia bezterminowa licencja na stanowisko 60 Dokumentacja pielęgniarska bezterminowa licencja na stanowisko 45 Dokumentacja Medyczna bezterminowa licencja na stanowisko 45 Ambulatoryjna Dokumentacja Medyczna bezterminowa licencja na stanowisko 50 Blok operacyjny bezterminowa licencja na stanowisko 15 Rozliczenia z płatnikiem bezterminowa licencja na stanowisko 7 Kalkulacja kosztów procedur bezterminowa licencja na stanowisko 5 Rachunek Kosztów Leczenia bezterminowa licencja na stanowisko 5 Zakażenia Szpitalne bezterminowa licencja na stanowisko 3 Rehabilitacja bezterminowa licencja na stanowisko 6 Dializy bezterminowa licencja na stanowisko 4 Administrator bezterminowa licencja na stanowisko 3 Finanse i księgowość bezterminowa licencja na stanowisko 12 Środki trwałe bezterminowa licencja na stanowisko 3 Gospodarka materiałowa bezterminowa licencja na stanowisko 7 Wyposażenie bezterminowa licencja na stanowisko 3 Zamówienia publiczne bezterminowa licencja na stanowisko 4 Budżetowanie i controlling bezterminowa licencja na stanowisko 5 Identyfikacja pacjenta bezterminowa licencja na serwer 1 Moduł integracji bezterminowa licencja na serwer 1 Wdrożenie SZD i SEOD Repozytorium danych i dokumentów bezterminowa licencja na serwer 1 Licencja SZD i SEOD bezterminowa licencja na serwer 1 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego e-usług z indywidualizowanym bezpiecznym dostępem Portal internetowy bezterminowa licencja na serwer 1 Rozbudowa usług środowiska informatycznego Ogólnoszpitalny system identyfikacji zasobów 5 interfejs programistyczny dla integracji z zewnętrznymi systemami/środowiskami informatycznymi bezterminowa licencja na serwer 1 bezterminowa licencja na bibliotekę 1 Strona 10

11 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 a) Licencje dla ZSI mają być zainstalowane w systemie, z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stanowiskach roboczych / terminalach, zgodnie z wykazem jednostek przeznaczonych do informatyzacji. b) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do udzielania licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania wg tabeli 1. c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania wg tabeli 1, którego zakres funkcjonalny został określony w SIWZ. d) Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania wg tabeli 1. jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. e) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. f) Kopie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Oprogramowania wg tabeli 1. nie mogą być eksploatowane równocześnie z jego instalacjami produkcyjnymi. g) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania wg tabeli 1. h) Zamawiający nie ma prawa do usuwania, bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu wg tabeli 1. i materiałach towarzyszących. i) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów wykonywania Oprogramowania wg tabeli 1. oraz danych i zestawień utworzonych za jego pomocą. j) Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania przez Zamawiającego należności za dostarczone licencje WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA a) W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, Przygotowanie koncepcji budżetowania i controllingu, przed wdrożeniem koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, Przeprowadzenie próbnej migracji danych w ZSI w zakresie: księgowość majątkowa w całości; bilans zamknięcia ostatniego zamkniętego okresu rozliczeniowego; zobowiązania i należności oraz struktura ich wiekowań; dane medyczne i rozliczeniowe Wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych systemów, Konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania, Instalacja i przeniesienie danych z baz danych aktualnie eksploatowanych systemów przeznaczonych do zastąpienia po pomyślnym przeprowadzeniu próbnej migracji danych według określonego dla niej zakresu Strona 11

12 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Harmonizacja (ujednolicenie formatów) i normalizacja (ujednolicenie zakresów i uzupełnienie wartości) danych przeniesionych z aktualnie eksploatowanych systemów do wymagań integralnościowych baz danych wdrożonych systemów, Tabela 2. Aktualnie eksploatowane systemy. Nazwa systemu, producent L.p. i rok wdrożenia, liczba licencji, baza danych Systemy do integracji 1. System dla części medycznej AMMS/Infomedica Asseco Poland S.A. baza danych ORACLE 10g Ruch Chorych (IP, Oddział, Statystyka, Rozliczenia z NFZ) TAK licencja otwarta Apteka i Apteczka oddziałowa 47 TAK licencji MiniInfomedica (Rejestracja, Statystyka/ NIE Rozliczenia z NFZ) 20 licencji 2. System dla części administracyjnej (ERP) Finansowoksięgowy NIE PIK -wersja znakowa DBF 3. System dla części administracyjnej (ERP) InfoMedica Asseco Poland S.A. Gospodarka NIE materiałowa 5 licencji - SQL Base System dla części administracyjnej (ERP) InfoMedica Asseco Poland S.A. System Kadrowo- Płacowy 15 licencji TAK System Grafiki Czasu Pracy licencja otwarta baza danych ORACLE 10g 5. System RIS i PACS Kamsoft S.A./Synektik [KS-SOMED/ArPacs] 5 licencji (rok wdrożenia ), 1. Integracja z systemem w standardzie HL7 lub równoważnym na poziomie przekazywania zleceń wykonania i odbioru wyników badań lub mechanizmu widoku bazy danych umożliwiająca dwustronną zautomatyzowaną wymianę danych z zachowaniem ograniczeń integralnościowych baz danych Systemy do wymiany NIE NIE TAK TAK TAK NIE Jeżeli 1. -NIE lub 2-TAK Strona 12

13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 integrowanych systemów informatycznych lub 2. Zamawiający warunkowo dopuszcza odstąpienie od wymogu integracji z posiadanym Systemem RIS/PACS w sytuacji, kiedy dostarczony moduł Pracowni Diagnostycznej spełniać będzie funkcje dotychczasowego systemu PACS/RIS w zakresie komunikacji z urządzeniami diagnostycznymi i zintegrowany będzie z systemem HIS na tym samym poziomie, co wymagany w SIWZ. 6. System laboratorium SOLAB Kamsoft S.A. - (rok wdrożenia ) 7. Dystrybucja posiłków opracowanie własne (rok wdrożenia 2010), Firebird2.1 NIE Udostepnienie interfejsów wymiany danych przez Wykonawcę. Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 po stronie Zamawiającego Integracja w standardzie HL7 na poziomie przekazywania zleceń wykonania i odbioru wyników badań LIS/HIS TAK Mechanizm widoku bazy danych umożliwiająca dwustronną zautomatyzowaną wymianę danych z zachowaniem ograniczeń integralnościowych baz danych integrowanych systemów informatycznych NIE NIE 8. Zamówienia opracowanie własne (rok wdrożenia 2004), Firebird2.1 TAK Mechanizm widoku bazy danych umożliwiająca dwustronną zautomatyzowaną wymianę danych z zachowaniem ograniczeń integralnościowych baz danych integrowanych systemów informatycznych NIE 9. Ewidencja historii choroby opracowanie własne (rok wdrożenia 2003), Sybase SQL Anywhere 10. System kolejkowy QNSK, Infobox sp z o.o., PostgreSQL NIE TAK Sposób i zakres wymiany informacji między systemami Wykonawca uzgodni bezpośrednio z producentem systemu kolejkowego. TAK Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania kompletnego, tj. zawierającego wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania, wdrożenia i eksploatacji w tym systemy operacyjne serwerów. W przypadku, gdy bazy danych aktualnie posiadane i eksploatowane przez Zamawiającego (patrz Tabela 2) w opinii Wykonawcy nie zapewniają tej możliwości, kompletność oprogramowania należy rozumieć także jako obowiązek dostarczenia niezbędnych baz danych w ramach oferty składanej przez Wykonawcę. Zamawiający zapewni niezbędną infrastrukturę przetwarzania danych (serwery) dla dostarczanego oprogramowania. Wykaz aktualnie posiadanych i planowanych do zakupu serwerów znajduje się w Załączniku nr 5. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu przez Wykonawcę opisów interfejsów do integracji z wymienionymi w SIWZ systemami, natomiast wykonanie NIE Strona 13

14 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 integracji jest obowiązkiem Wykonawcy. Ustalenie kosztów integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie ZSI. Oferowane oprogramowanie HIS musi posiadać zaimplementowany protokół HL7 lub równoważny. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy wykaz dokumentów, których oczekuje od Zamawiającego do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Wykonawca przeniesie dane z posiadanych przez Zamawiającego baz danych na własny koszt. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zharmonizował (ujednolicenie formatów) i znormalizował (ujednolicenie zakresów i uzupełnienie wartości) znajdujące się w systemie słowniki, np.: jednostek kierujących, personelu zlecającego, miejscowości z kodami pocztowymi. Przez harmonizację i normalizację słowników rozumie odpowiednio: scalenie słowników przechowujących te same dane z usunięciem danych powielonych i ujednoliceniem gromadzonych wartości/znaczenia danych już znajdujących się w tych słownikach, - ujednolicenie struktur tych słowników. Uzupełnienie danych w słownikach nie jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zapewnienia dostęp do danych przeznaczonych do migracji. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu opisu struktur i formatów, w jakich te dane są przechowywane. Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4. Wdrażanie dostarczanego oprogramowania musi uwzględniać ciągłość pracy w szpitalu. Wszelkie przerwy w działaniu systemu HIS wynikające z prowadzonych prac wdrożeniowych muszą zostać uzgodnione z producentem systemu HIS i zatwierdzone przez Zamawiającego. Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz : 30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia docelowo system powinien: - spełniać wymagania określone niniejszą SIWZ, - uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej, Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ochrony danych osobowych, Strona 14

15 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, Systemu informacji w ochronie zdrowia. Zamawiający wymaga, by docelowo wdrożone moduły spełniały następujące warunki: - zachowanie ciągłości obecnie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej, - umożliwienie kontynuacji sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom przebywającym w Szpitalu od kilkunastu lat (możliwość przesłania do NFZ pełnej historii hospitalizacji oraz historii rozliczeń), przy wykorzystaniu jednego modułu/oprogramowania, - umożliwienie dokonywania korekt zakwestionowanych przez NFZ świadczeń sprawozdanych i rozliczonych od roku 2008, - zachowanie przekazanej do NFZ historycznej numeracji zestawów świadczeń, świadczeń i procedur rozliczeniowych oraz zachowanie historycznej numeracji wszystkich innych danych przekazanych do NFZ i potwierdzonych przez niego takich jak id uprawnień, numeracja sesji, numer przepustki, itp., - zapewnienie możliwości wykonywania archiwalnych statystyk i raportów, - zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy, - posiadanie sprawnego mechanizmu archiwizacji danych i mechanizmów gwarantujących spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów systemu medycznego i administracyjnego poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach, - zapewnienie współpracy w zakresie eksportu danych z innym oprogramowaniem - pakietem oprogramowania biurowego (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów), - komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, - możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania - 1 egzemplarzy aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej, - 2 egzemplarzy aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej, - 2 egzemplarzy na niezależnych nośnikach dokumentacji użytkowania portalu pacjenta dla pacjentów w formie elektronicznej umożliwiającej Zamawiającemu wprowadzanie do niej korekt, zmian i uzupełnień. b) Standardy wdrożeniowe: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie opis Standardów zawierający w minimalnym zakresie informacje, do których odwołuje się Projekt Umowy oraz: - obligatoryjne czynności administratora w trakcie wdrożenia i eksploatacji systemu, - zasady komunikacji pomiędzy stronami, - zasady dokumentowania prac, Strona 15

16 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 - wykaz elementów mogących stanowić ewentualne problemy przy realizacji wdrożenia, - wykaz zaniechań Zamawiającego powodujących dla niego skutki finansowe, - szczegółowe procedury odbiorów, - procedury przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, - zasady realizacji wdrożenia personelu wraz z określeniem zakresu w podziale na poszczególne grupy zawodowe, - zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu, - sposób rozstrzygania kwestii spornych, - wzory protokołów: Odbioru Ilościowego, Odbioru Danych Niezbędnych do Realizacji Wdrożenia, Rozpoczęcia Realizacji Umowy, Przeprowadzenia usług wdrożeniowych personelu, Wykonania Usługi, Przeprowadzenia Testów Weryfikacyjnych, Protokół Odbioru, Protokół Odmowy Odbioru, Formularz Zgłoszenia Błędu, Formularz Zgłoszenia Konsultacji WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ a) Szkolenia obejmować będą: administrowanie bazami danych wdrożonych systemów informatycznych, administrowanie oprogramowaniem wg tabeli 1., eksploatację oprogramowania wg tabeli 1. b) W ramach szkolenia (podczas wdrożenia) Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania modułów, potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. c) Zamawiający, w ramach szkolenia użytkowników, przewiduje szkolenia grupowe i indywidualne. Liczbę osób do przeszkolenia z poszczególnych zakresów określa Załącznik nr 6 do SIWZ. d) Administratorów systemów (2 osoby) należy przeszkolić w pełnym zakresie administrowania oprogramowania wg tabeli 1. e) Wykonawca przeszkoli wszystkich administratorów Zamawiającego przed rozpoczęciem szkoleń użytkowników.. Strona 16

17 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 f) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 10 osób. g) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi testowe bazy danych, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności dostarczanego Oprogramowania. h) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów. i) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu. j) Dla przeprowadzenia szkoleń grupowych Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy 10 stanowisk roboczych i odpowiednie pomieszczenie wraz z infrastrukturą transmisji danych umożliwiającą dostęp do Oprogramowania na serwerach. Odpowiedzialność za przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia szkoleń leży po stronie Wykonawcy. k) Każde szkolenie grupowe należy zakończyć się testem sprawdzającym wiedzę szkolonego personelu uzyskaną podczas szkolenia oraz podpisaniem protokołu z realizacji szkolenia zawierającym: czas trwania szkolenia, jego zakres merytoryczny, wyniki testu końcowego, wykaz uczestników. Protokół winien być podpisany i przez osoby szkolące i uczestniczących w szkoleniu. l) Wykonawca po zawarciu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Wdrożenie i szkolenie muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy w Wykazie osób (wg Załącznika nr 12 do SIWZ). b) Zamawiający wymaga, by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu, szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie. c) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz szkolące muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych, wdrożeniowych oraz szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. d) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących prace instalacyjne i wdrożeniowe w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8: 00 do 15: 00. e) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW a) Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym (HRF), przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy. b) HRF musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona 17

18 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 c) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania kolejnych aktualizacji Harmonogramu z Zamawiającym przynajmniej jeden raz w ciągu kwartału. d) Analizę przedwdrożeniową należy wykonać w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. e) Umowę należy zrealizować w terminie do WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI, USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO OPROGRAMOWANIA a) W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji - przez okres min. 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bezusterkowego, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania wg tabeli 1. poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym oprogramowaniu, nieodpłatne udostępnianie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji. Warunki serwisu określa Tabela 3. b) W ramach nadzoru autorskiego - przez okres min. 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bezusterkowego, Wykonawca będzie również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Warunki nadzoru autorskiego określa Tabela 3. c) Zakres świadczonych usług serwisowych dla oprogramowania wg tabeli 1. będzie zgodny z wymogami, które przedstawia Tabela 3. Tabela 3. Zakres usług serwisowych oprogramowania wg tabeli 1. i nadzoru autorskiego. Nazwa Usługi Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: 1) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) i które prowadzi do całkowitego zatrzymania jego eksploatacji lub utraty danych w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem wskazanego wyżej Oprogramowania Aplikacyjnego: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia; iii) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; iv) Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do baz danych i Strona 18

19 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi Oprogramowania Aplikacyjnego. b) w pozostałych przypadkach: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; d) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Service Desk [SD] Wykonawcy ; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu (0-prefix- lub..) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres.., opcjonalnie faxem na numer (0-prefix-.); wzór formularza stanowi Dodatek nr 1 do niniejszego załącznika; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module; i) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę: (1) w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowany jest jak przyjęty o godz następnego dnia roboczego; (2) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; (3) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; 2) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: a) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego; b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez witrynę internetową, przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego. 3) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na odpowiednim formularzu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania; 4) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego (propozycji jego Strona 19

20 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5 ZP 1727/13 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszego postępowania; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać na odpowiednim formularzu, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Serwis Oprogramowania [SA]/ Konsultacje [KA] Gotowość do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do ww. oprogramowania. 1. W ramach umowy Wykonawca zapewnia: a. instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego, b. usuwanie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego, c. weryfikację integralności baz danych, d. bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, e. pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na odpowiednich nośnikach, f. doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, g. dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego, h. prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania, i. świadczenia konsultacji telefonicznych w zakresie objętym Umową (Hot Line), 1. Świadczenie opieki serwisowej odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię wynosi 4 godziny. Wizyty serwisowe wymagające interwencji w siedzibie Zamawiającego odbywać się będą w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 2. Zgłoszenia Zamawiającego będą obsługiwane według następujących zasad: a) Zamawiający będzie rejestrował zgłoszenia poprzez witrynę internetową (np. https://...) b) w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia pisemnie na formularzu przy użyciu poczty elektronicznej na opcjonalnie faksem na numer faksu lub telefonicznie pod numerami telefonów (z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia przez e- mail lub faks):. Wzór formularza przedstawi Wykonawca; Wypełnienie jednego formularza będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module. 3. W przypadku, gdy formularz zgłoszenia serwisowego zostanie przesłany do Wykonawcy: a) w godzinach pomiędzy a tego samego dnia roboczego zgłoszenie serwisowe będzie traktowane jako zgłoszone o godz następnego dnia roboczego; b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 tego samego dnia roboczego zgłoszenie serwisowe będzie traktowane jako zgłoszone o godz danego dnia roboczego; c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy zgłoszenie serwisowe traktowane będzie jako zgłoszone o godz najbliższego dnia roboczego; Strona 20

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa:

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Adres: 43 400 Cieszyn, ul. Bielska 4 NIP: 548-20-01-181 Regon: 000313348 Fax: 33 852 12 24 Tel. 33 854 92 00 E-mail: sekretariat@szpital.netus.pl

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE: Ilekroć w niniejszym opisie, innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania jest: Użytkownik - osoba należąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Załącznik nr 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów informatycznych Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO.

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO. Poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową, nadzorem autorskim i wsparciem technicznym, systemów rejestracji i archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SWIZ (Dotyczy Pakietu nr 1 i 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 - Dostawa licencji Punktu Pobrań (30), Pulpity do systemu AMMS (30), świadczenie usług serwisowych nad systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375728-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S 216-375728

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/383-65/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/383-65/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/383-65/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Wałbrzych: Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 82922-2009; data zamieszczenia: 30.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-usługi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo