GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY

2 Informacje w pigułce TERMIN MIEJSCE RAMOWY PROGRAM SESJE WARSZTATOWE KOSZTY UCZESTNICTWA Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 42a, Zakopane 29.IX.2010 (środa) Warsztaty Ognisko OSW Leśnik 30.IX.2010 (czwartek) Sesja referatowa Niespodzianka 1. X.2010 (piątek) Warsztaty Warsztaty, które odbędą się w piątek (01.10.) będą miały charakter kilkugodzinnego szkolenia dotyczącego wybranej przez uczestnika tematyki. Grupa szkoleniowa moŝe się składać z max. 12 osób, wynika to z pojemności sal, komfortu szkolenia, wygody uczestników i moŝliwości technicznych. KaŜdy z uczestników spośród propozycji przedstawionych w dalszej części Komunikatu wybierze szkolenie, w którym najbardziej chciałby uczestniczyć oraz wskaŝe szkolenia alternatywne, w razie gdyby okazało się, Ŝe limit miejsc na szkolenie wskazane jako pierwsze został wyczerpany. O przyjęciu do poszczególnych grup będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zapisy na sesje warsztatowe przeprowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej (www.mapywsieci.pl) w dniach 30 VIII 2010 r. (godz. 8.00) 3 IX 2010 r. (godz ). Zgłoszenia moŝna przesłać takŝe faxem ( ), lub em Opracowane na podstawie zgłoszeń listy uczestników poszczególnych warsztatów zostaną opublikowane 6 IX 2010 r. Opłata za uczestnictwo dla przedstawicieli wyŝszych uczelni (w tym doktorantów i studentów) oraz jednostek podległych Ministerstwu Środowiska wynosi 150 PLN. Opłata dla pozostałych chętnych wynosi 600 PLN. Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w sesji referatowej i warsztatowych, przygotowane materiały, niespodziankę, udział w ognisku i przerwy kawowe. W ramach w/w opłaty Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania i wyŝywienia dla pracowników instytucji podległych Ministerstwu Środowiska (max. 1 osoby z instytucji). Osoby, które zgłosiły w terminie referat i zaprezentują go podczas drugiego dnia Seminarium mają do wyboru dwie moŝliwości: mogą w ramach opłaty konferencyjnej mieć zapewnione nocleg i wyŝywienie, lub mogą być zwolnione z opłaty za uczestnictwo, wtedy nocleg i wyŝywienie muszą załatwić we własnym zakresie. Wpłaty naleŝy dokonać w terminie do 15 września na konto: Gospodarstwo Pomocnicze przy Tatrzańskim Parku Narodowym, ul. Chałubińskiego 42a, Zakopane, Bank PeKaO S.A. O/Zakopane

3 ZAKWATEROWANIE I WYśYWIENIE Uczestnicy Seminarium zakwaterowani będą w dwóch miejscach: Ośrodku Wypoczynkowo Szkoleniowym Leśnik (został on juŝ w całości zarezerwowany przez organizatorów dla uczestników seminarium). FWP Sienkiewiczówka przy ul. Zamoyskiego Chęć skorzystania z noclegu i wyŝywienia naleŝy deklarować na zgłoszeniu uczestnictwa w Seminarium (od 30 VIII). Koszt noclegu w OWS Leśnik wynosi 35 PLN, całodniowe wyŝywienie 35 PLN (śniadanie 10 PLN, obiad 15 PLN, kolacja 10 PLN), Koszt noclegu ze śniadaniem w Sienkiewiczówce wynosi 50 PLN, całodniowe wyŝywienie 30 PLN (obiad 17 PLN, kolacja 13 PLN). Obiady będą serwowane w barze FIS połoŝony obok CEP TPN przy Rondzie Jana Pawła II (popularnie nazywanym Rondem Kuźnickim). Dodatkowe informacje będą ukazywały się na stronie internetowej Wszelkie wątpliwości, pytania i uwagi proszę kierować pod adres lub telefonicznie (18) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM 29 września, środa, godz (przerwa obiadowa ) Warsztaty kartograficzne 1: Podstawy opracowania map internetowych (grafika, metodyka, redakcja) godz Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Wiesław Ostrowski; dr Jolanta Korycka-Skorupa; mgr Agata Ciołkosz-Styk; mgr Izabela Gołębiowska; mgr Tomasz Nowacki Opis warsztatów Mapy stanowią jedno z najwaŝniejszych narzędzi do prezentacji, poznania i analizy zjawisk oraz obiektów przestrzennych. Jako system znaków i specyficzny środek porozumiewania się, mapy bywają często porównywane do języka naturalnego stanowiąc jego istotne uzupełnienie. I jak język pisany, aby był komunikatywny, musi być określony regułami gramatycznymi i ortograficznymi, tak i opracowanie map, jeśli mają być one czytelne, zrozumiałe i estetyczne, powinno się opierać na wypracowanych przez wieki i dostosowanych do nowoczesnych technologii, zasadach. Zasady te zostaną zaprezentowane na Seminarium w formie warsztatów. Nacisk zostanie połoŝony na praktyczny wymiar tych zasad, zilustrowany zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi przykładami rozwiązań graficznych i kartograficznych. Jak powinna wyglądać kompozycja mapy? Jaki powinien być układ legendy? Jak forma graficzna znaków, dobór barw i odpowiednich sposobów prezentacji mogą zapewnić poglądowość i komunikatywność mapy? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć, a wynikające z nich problemy będą przedyskutowane. Zwrócimy teŝ uwagę na niedoceniany problem odpowiedniego doboru i rozmieszczenia napisów na mapach, gdyŝ "złe, niestaranne, niefachowe rozmieszczenie pisma psuje najlepszy obraz mapy i w nieodpowiedzialny sposób zmniejsza jej czytelność" (E. Imhof). O merytorycznej poprawności mapy w największym stopniu decyduje poprawna generalizacja jej treści, której celem jest zobrazowanie skomplikowanej rzeczywistości w postaci obrazu na tyle prostego, by był zrozumiały i uŝyteczny. Zasady, jakich naleŝy przestrzegać, aby proces generalizacji był poprawny, zostaną równieŝ przedstawione na Seminarium. 3

4 Plan warsztatów: 1. Grafika zmienne graficzne i ich wykorzystanie na mapach barwa w prezentacji kartograficznej projektowanie znaków kartograficznych 2. Od danych do mapy rodzaje i jakość danych metody i formy prezentacji danych: metoda sygnatur metoda zasięgu metoda chorochromatyczna metoda izoliniowa metoda kartogramu metoda kartodiagramu zastosowanie metod kartograficznych w praktyce 3. Redagowanie map dobór i szczegółowość treści map poprawność rozmieszczania nazw na mapach legenda i treści uzupełniające Warsztaty kartograficzne 2: Podstawy opracowania map internetowych (publikacja map w internecie) godz Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej: dr inŝ. Andrzej GłaŜewski, dr inŝ. Paweł J. Kowalski Opis warsztatów W ciągu ostatnich kilku lat oferta usług internetowych bazujących na informacji geograficznej zdecydowanie powiększyła się. Z jednej strony udostępniane są coraz obszerniejsze bazy danych przestrzennych oraz systemy internetowe (wielotematyczne geoportale lub specjalistyczne serwisy informacji geograficznej). Z drugiej strony istnieje bogata gama darmowych, łatwych w obsłudze programów słuŝących do pobierania danych z róŝnych źródeł i ich wizualizacji (uniwersalne przeglądarki internetowe i geoprzeglądarki). Podstawową formą uŝytkową informacji geograficznej jest i będzie w przyszłości mapa. Skuteczność gromadzenia i integrowania danych, swoboda generalizacji i symbolizacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych jest duŝo większa, jednak ostateczny obraz kartograficzny bywa daleki od ideału z powodu nieuwzględnienia metodyki prezentacji kartograficznych. Podstawy metodyczne i praktyczne zasady redagowania wizualizacji kartograficznej dedykowanej serwisom internetowym lub wydawnictwom multimedialnym są takie, jak dla tradycyjnych publikacji, jednak media elektroniczne narzucają dodatkowy wymóg optymalizacji treści, formy i funkcji przekazu kartograficznego. Nową jakością w kartografii jest aplikacyjna warstwa mapy, w której kodowane są specyficzne opcje lub funkcje przeznaczone dla uŝytkownika. Mapa coraz częściej stanowi fundament opracowań, które mogą być w sposób interaktywny modyfikowane przez uŝytkownika i dostosowywane do jego indywidualnych potrzeb. Dobór treści, generalizacja i proces symbolizacji powinien uwzględniać szereg reguł projektowania zorientowanego na uŝytkownika, podstawowej metody w zakresie uŝyteczności, zalecanej dla wszelkich publikacji internetowych. Efektem prawidłowo przeprowadzonej redakcji powinien być produkt charakteryzujący się dostępnością, odpowiednim wyposaŝeniem funkcyjnym, jakością, aktualnością treści i wygodą uŝytkowania. Z kolei zastosowane rozwiązania aplikacyjne muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom uŝytkowników: zbyt proste nie dałyby pełnej moŝliwości wykorzystania danych, zbyt zaawansowane mogą być barierą techniczną. 4

5 Plan warsztatów: Mapy w sieci 1. Oprogramowanie kartograficzne: oprogramowanie graficzne, programy projektowania inŝynierskiego CAD/CAM, aplikacje systemów informacji geograficznej. 2. Publikacje kartograficzne w internecie specyfika udostępniania danych przestrzennych i multimedialnych w internecie, porównanie technologii publikacji: mapy ilustracyjne, kartograficzne publikacje internetowe, serwisy informacji geograficznej, projektowanie serwisów internetowych. zasady redakcji stron WWW, 3. Opracowanie publikacji multimedialnej środowisko aplikacyjne Adobe Flash, komponenty projektu multimedialnego, optymalizacja, kompilacja i publikacja projektu. 4. Problematyka uŝyteczności serwisów internetowych uŝyteczność jako: własność produktu, metodyka projektowania i dyscyplina naukowa, składowe uŝyteczności: dostępność, jakość informacyjna, jakość graficzna, wyposaŝenie funkcyjne, wygoda uŝytkowania, zasady projektowania uŝyteczności. testowanie produktu. 30 września, czwartek, godz SESJA I godz Jan Burdziej Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii, UMK Jacek Górski Zespół SIG i Kartografii, Instytut Geodezji, UWM Dominik Mikiewicz Cartomatic Michał Kukułka, Dariusz Gotlib Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii PW Tradycyjna mapa internetowa czyli jak pogodzić kartografię z informatyką Mapa jako komponent serwisu internetowego Przygotowanie mapy www wyzwanie dla profesjonalisty czy dobra zabawa? Metodyczne wspomaganie kreowania geokompozycji tworzonych przez uŝytkowników internetowych serwisów przyrodniczych Przerwa kawowa godz

6 SESJA II godz Adam Iwaniak GISLab - Laboratorium GIS, Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Agnieszka Zwirowicz Uniwersytet Warmińsko Mazurski / Instytut Geodezji i Kartografii Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracowania Edukacji Komputerowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW Marek Baranowski, Jędrzej Gąsiorowski Instytut Geodezji i Kartografii Wyszukiwanie i wizualizacja danych przestrzennych w epoce Web 3.0 Analiza funkcjonalności wybranych rozwiązań FOSS w zakresie internetowych prezentacji kartograficznych Format KML jako nośnik informacji na witrynach internetowych polskich i zagranicznych urzędów i instytucji państwowych. Budowa schematu Styled Layer Descriptor oraz korzyści i ograniczenia wynikające z jego stosowania Przerwa kawowa godz SESJA III godz Karolina Karpisz ESRI Polska Borys Jurgiel Quantum GIS Leszek Litwin Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych Tomasz Letmański ESRI Polska Taxus SI Tomasz Letmański ESRI Polska Przygotowanie map do publikacji za pomocą ArcGis Server - porady praktyczne Quantum GIS w procesie przygotowywania map cyfrowych Dane przestrzenne 3D jak je publikować w geoportalu? Reprezentacje kartograficzne w ArcGIS Swoboda symbolizacji danych w GIS Opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego i publikacja materiałów w sieci MPS Atlas Tworzenie serii map i atlasów w ArcGIS Desktop Przerwa obiadowa godz

7 SESJA IV godz Tomasz Grzegorzewicz, Emilia Wiśniewska Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Piotr WęŜyk Laboratorium GIS i Teledetekcji, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wojciech Pardus Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Maria Andrzejewska GRID Warszawa Dariusz Górski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Piotr Kaczmarczyk Biuro Ochrony Środowiska Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Analogowe i internetowe mapy leśne jako sposób prezentacji danych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przyrodnicze serwisy mapowe w technologii Open Source na przykładzie portali: "Natura 2000 oraz Zielony Kraków" etur mapa turystyczna RDLP w Gdańsku studium przypadku Portal "Wirtualne Karpaty" jako przykład (geo)wizualizacji treści turystycznej polskich Karpat Budowa systemu informacji przestrzennej o środowisku przyrodniczym na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Wykorzystanie Intranetu i Internetu do stworzenia spójnego systemu zarządzania zielenią Warszawy. Przerwa kawowa godz SESJA V godz Partner GIS Geosystems Polska Urszula Stępień Państwowy Instytut Geologiczny Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Paweł Struś Zakład Badania Ssaków, PAN, BiałowieŜa Robert Olszewski Zakład Kartografii PW Stanisława Mogiłło-Suchowera Główny Urząd Geodezji i Kartografii Marek Brylski, Alina Kmiecik Intergraph Polska Standardy i funkcjonalność na przykładzie realizacji aplikacji portalowych prezentujących dane przyrodnicze Geosystems Polska dostawca usług (service provider) dla GMES Service Element Forest Monitoring. Geoportal IKAR geologiczny element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. SDI w obszarach chronionych Google dla świata. Świat map według Google Rola Polski w opracowaniu europejskiego geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus

8 1 października, piątek, godz DZIEŃ WARSZTATOWY Tworzenie map z wykorzystaniem ArcGis W czasie tego kursu uczestnicy dowiedzą się o sposobach organizowania danych geograficznych i zapoznają się z niezbędnymi narzędziami stosowanymi do ich wizualizacji. W czasie ćwiczeń praktycznych nauczą się pracy z warstwami mapy, podstaw symbolizacji danych ilościowych i jakościowych oraz tworzenia kompozycji mapy. Uczestnicy szkolenia muszą być wyposaŝeni we własny komputer, (moŝe być z ArcGISem), na komputerze tym osoby prowadzące szkolenie zainstalują wirtualne maszyny, na których wykonywane będą ćwiczenia. Oznacza to, Ŝe kaŝdy laptop musi mieć 2GB RAM i ok. 10 GB. Tworzenie i publikacja map z wykorzystaniem ArcGis kurs zaawansowany Ten kurs uczy zastosowania reguł kartograficznych podczas projektowania profesjonalnych map z wykorzystaniem narzędzi kartograficznych pakietów ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Uczestnicy uwzględniają czynniki warunkujące projekt kartograficzny, uczą się technik optymalnej prezentacji danych wektorowych i rastrowych i tworzą komunikatywne mapy prezentujące informacje w sposób efektywny. Ten kurs jest przeznaczony dla uŝytkowników, którzy chcą nauczyć się tworzenia wysokiej jakości produktów kartograficznych w oprogramowaniu ArcGIS. Podstawowa znajomość oprogramowania ArcGis. Uczestnicy szkolenia muszą być wyposaŝeni we własny komputer, (moŝe być z ArcGISem), na komputerze tym osoby prowadzące szkolenie zainstalują wirtualne maszyny, na których wykonywane będą ćwiczenia. Oznacza to, Ŝe kaŝdy laptop musi mieć 2GB RAM i ok. 10 GB. Tematyka zajęć: ERDAS APOLLO System zarządzania i udostępniania informacji przestrzennej 1. Automatyczne katalogowanie danych rastrowych - ERDAS APOLLO Data Manager. 2. Aspekty bezpieczeństwa i dostępu do informacji geoprzestrzennej. 3. Przeglądarka internetowa jako narzędzie do przeglądania i manipulowania informacją przestrzenną - ERDAS APOLLO Web Client. 4. Przetwarzanie informacji geoprzestrzennej z wykorzystaniem Web Uczestnicy szkolenia powinni być wyposaŝeni we własny komputer, na którym wykonywane będą ćwiczenia. 8

9 Jak zbudować geoportal zgodny z INSPIRE i prezentować dane 3D? Temat warsztatu nawiązuje do budowania geoportalu spełniającego wymagania zapisane w Rozporządzaniu dotyczącym wdraŝania dyrektywy INSPIRE oraz zestandaryzowanego udostępniania danych przestrzennych. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z: narzędziem do budowy geoportalu - GeoPortal Toolkit funkcjonowaniem serwera mapowego/serwera usług OGC udostępnieniem i obsługą podglądu danych z róŝnych źródeł publikacją danych 3D z wykorzystaniem OGC WMS trendami w udostępnianiu narzędzi/aplikacji do tworzenia i zarządzania geoportalami Uczestnicy szkolenia muszą być wyposaŝeni we własny komputer, na którym wykonywane będą ćwiczenia. WebGIS - dane i mapa parku w przeglądarce www Zajęcia przeznaczone są głównie dla osób z parków narodowych, krajobrazowych, itp. Na zajęciach przedstawiony zostanie system informatyczny WebGIS przystosowany do wymagań parku narodowego, np. Wigierskiego PN. System WebGIS to zestaw narzędzi, który łączy pracę jednostek centralnych oraz jednostek podległych w jeden spójny system informatyczny zawierający dane przestrzenne i opisowe. Praca na zajęciach odbywać się będzie na własnych komputerach z przeglądarką www. Uczestnicy dostaną dostęp do serwera na którym będą mogli pracować z systemem centralnym wyposaŝonym w przykładowe dane opisowe i mapę numeryczną. W trakcie zajęć uczestnicy pójdą teŝ w teren, aby dokonać pomiaru GPS w aplikacji "mlas InŜynier". Następnie uczestnicy będą publikowali swoje dane z pomiarów na centralnym serwerze. Uczestnicy szkolenia muszą być wyposaŝeni we własny komputer z przeglądarką www, na którym wykonywane będą ćwiczenia. Wprowadzenie do usług przeglądania danych przestrzennych - Web Map Service (WMS) Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze standardem udostępniania map rastrowych w Internecie. Zajęcia praktyczne polegać będą na instalacji i konfiguracji serwera WMS (GeoSever) oraz budowie własnego geoportalu w oparciu o bibliotekę OpenLayers. Uczestnicy szkolenia powiini być wyposaŝeni we własny komputer, na którym wykonywane będą ćwiczenia. 9

10 Quantum GIS w procesie przygotowywania map cyfrowych Jednym z typowych rozwiązań stosowanych do serwowania map cyfrowych jest wykorzystanie przestrzennej bazy danych PostgreSQL/PostGIS oraz serwera UMN MapServer. Rozwiązania te, chociaŝ zdobyły uznanie ze względu na swoje moŝliwości, stabilność i prostą budowę, nie posiadają jednak graficznych interfejsów konfiguracyjnych, co skutecznie odstrasza potencjalnych uŝytkowników. W ramach warsztatów zobaczymy, jak za pomocą popularnego programu Quantum GIS uczynić proces sporządzenia mapy cyfrowej prostym i przyjemnym. UŜyjemy go jako środowiska pracy na wszystkich jej etapach, począwszy od pozyskania i obróbki danych, poprzez zasilenie nimi bazy danych i jej administrację, po konfigurację serwera WMS i stylizację mapy. W pierwszej części poznamy podstawy pracy z programem Quantum GIS, niezbędne przy pozyskaniu i redakcji kartograficznej danych. Szczególny nacisk połoŝony będzie na problemy związane z obsługą internetowych źródeł danych oraz polskich układów współrzędnych. Poznamy teŝ tajniki zaawansowanej stylizacji wektorów. Następnie stworzymy bazę danych przestrzennych PostGIS i zobaczymy, jak ją zasilać oraz zarządzać danymi bezpośrednio z poziomu programu. Na koniec uruchomimy usługę WMS, eksportując sporządzony projekt bezpośrednio do serwera UMN MapServer. Jeśli wystarczy czasu, przyjrzymy się bliŝej społecznościowemu projektowi Open Street Map i wsparciu, jakie w tym zakresie oferuje Quantum GIS. Uczestnicy szkolenia muszą być wyposaŝeni we własny komputer, na którym wykonywane będą ćwiczenia. GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY 10

Informacje w pigułce:

Informacje w pigułce: Informacje w pigułce: TERMIN 29.09 01.10.2010 MIEJSCE 29.IX-30.IX.2010 (środa-czwartek): Hotel Crocus ul. Chałubińskiego 40, Zakopane 1.IX.2010 (piątek): Warsztaty: Tworzenie map z wykorzystaniem ArcGIS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IV WARSZTATY GEOINFORMACJA W PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH http://warsztaty-gis.ispik.pl/ KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizowane od 5 lat Warsztaty są forum szkoleniowym oraz miejscem wymiany

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych wielkoskalowych w formacie WMS. Opracował Krzysztof Borys

Prezentacja danych wielkoskalowych w formacie WMS. Opracował Krzysztof Borys Prezentacja danych wielkoskalowych w formacie WMS Powołanie zespołu Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych Zarządzeniem Nr 1 Głównego Geodety Kraju z dnia 27 lutego 2007 r. został powołany

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE 23-25 czerwca 2014 roku Gdańsk KOMUNIKAT 2 Szanowni Państwo, Przed nami III ogólnopolska konferencja GIS w nauce. Jej organizatorzy, Centrum GIS Wydziału Oceanografii

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Technologie geoinformacyjne w norweskiej szkole ElŜbieta Wołoszyńska Program nauczania 2006 r. reforma programu nauczania technologie GIS jako integralny element lekcji geografii Uczeń powinien korzystać

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów

Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka Centrum UNEP/GRID-Warszawa Wrocław 13-14 maja 2010 Plan

Bardziej szczegółowo

GeoPortal Parków Narodowych

GeoPortal Parków Narodowych Marcin Bukowski- Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik- Tatrzański Park Narodowy GeoPortal Parków Narodowych System informatyczny ochrony przyrody powinien składać się z kilku segmentów, współdziałających

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Kosiński W., 2011, Geodezja, PWN, Warszawa. Przewłocki S., 2002,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW KIERUNKI ROZWOJU

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW KIERUNKI ROZWOJU Jolanta Korycka-Skorupa Katedra Kartografii WGiSR UW KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW KIERUNKI ROZWOJU III Zawodowa Konferencja SKP Zawód d kartografa Duszniki Zdrój, 14 17 października 2009 r. KARTOGRAFIA GEOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska Web GIS Adam Kuran ESRI Polska 1 Światowe powiązania specjalistów GIS Specjaliści GIS: 14,000 Specjalistó Specjalistów GIS 121 Pań Państw Wiele dyscyplin & zainteresowań ainteresowań...tworząc GIS 2 GIS

Bardziej szczegółowo

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel Prezentowanie informacji SDI Spatial Data Infrastructure Infrastruktura danych przestrzennych wyszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Proseminarium licencjackie: Geoinformatyka i teledetekcja oraz Kartografia w dobie geowizualizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie w ramach prowadzenia Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Tomasz Bukowiec Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index.

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index. Wykorzystanie map rastrowych z referencjami przestrzennymi udostępnianych przez Wydziałowe Archiwum Kartograficzne Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA METODA PROMOCJI TECHNOLOGII GIS I ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SKIEROWANA DO UŻYTKOWNIKÓW Z BRANŻ POKREWNYCH

INNOWACYJNA METODA PROMOCJI TECHNOLOGII GIS I ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SKIEROWANA DO UŻYTKOWNIKÓW Z BRANŻ POKREWNYCH INNOWACYJNA METODA PROMOCJI TECHNOLOGII GIS I ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SKIEROWANA DO UŻYTKOWNIKÓW Z BRANŻ POKREWNYCH Tomasz Berezowski, XII Podlaskie Forum GIS, 18.06.2015 PRZEDSTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS. dr Robert Kowalczyk, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ

Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS. dr Robert Kowalczyk, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS Nieliniowej, WMiI UŁ Systemy Informacji Przestrzennej GIS Współczesny człowiek żyje w świecie informacji. Systemy informacji gromadzą, organizują, integrują, udostępniają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc GIS jest zintegrowanym systemem oprogramowania komputerowego i danych wykorzystywanym do prezentacji i zarządzania informacją odniesioną przestrzennie oraz analizowania relacji i modelowania procesów przestrzennych.

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Kartografia i wizualizacje tematyczne Nazwa modułu w języku angielskim Cartography

Bardziej szczegółowo

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR

Bardziej szczegółowo

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania)

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) WOLNE OPROGRAMOWANIE W GEOINFORMATYCE Współczesne trendy i perspektywy rozwoju 13 14 maja 2010, Wrocław IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) Ana García de Vicuña

Bardziej szczegółowo

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Kartografia społeczno-gospodarcza Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce Spis treści zaproszenia (kliknij tytuł, aby przejść do wybranej strony) 1. Zaproszenie.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ POLSKA ASOCJACJA EKOLOGII KRAJOBRAZU TATRZAŃSKI PARK NARODOWY serdecznie zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim GIS in geology 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 1... FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) Adres: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie BDOT10k w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce

Wykorzystanie BDOT10k w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Paweł J. Kowalski Wykorzystanie BDOT10k w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce Paweł J. Kowalski 11.09.2015 r. Monografia BDOT Redakcja opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK

Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK Informacje ogólne Osoby prywatne, przedsiębiorstwa czy organy administracji,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Geoinformatyka (Specjalność)

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu

Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu Agenda 1. Jak projekt Geoportal 2 dostosowywał się do nowych potrzeb otoczenia? 2. Co zostało wykonane? 3. Jak projekt Geoportal wpisał się w strategiczne dokumenty?

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PARADYGMATU W WYKORZYSTANIA DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

ZMIANA PARADYGMATU W WYKORZYSTANIA DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY ZMIANA PARADYGMATU W WYKORZYSTANIA DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNYCH W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Adam Iwaniak Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych

ZAPROSZENIE. Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych ZAPROSZENIE Kurs naukowo-szkoleniowy z cyklu: Ocena stanu środowiska na obszarach NATURA 2000 Kurs I: Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych komunikat nr 1 Poznań, 2 4 luty 2011 r. Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo