Opis zwalidowanego produktu finalnego projektu innowacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zwalidowanego produktu finalnego projektu innowacyjnego"

Transkrypt

1 Opis zwalidowanego produktu finalnego projektu innowacyjnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent Centralny Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Nazwa beneficjenta Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Nazwa produktu Strategia i Program nauczania-uczenia się infotechniki Krótka charakterystyka produktu Dwutomowa publikacja Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji przedstawia model pozalekcyjnej aktywizacji uczniów z wielotorowym transferem wiedzy i umiejętności, z opisem idei, metod, technik, narzędzi i wzorcowych konspektów-scenariuszy. Integralnym produktem jest Serwis e-swoi.pl, będący platformą edukacyjną z funkcją tutorialno-repozytoryjną, e-portfolio i bazą implementacji. Tom I pt. Strategia nauczania-uczenia się infotechniki w części Idee studium definicyjne" precyzuje meritum Strategii i kluczowe pojęcia, a w części Taktyka studium dydaktyczne" ukazuje sposób wdrażania Strategii. Tom II pt. Program nauczania-uczenia się infotechniki w części Realizacja studium metodyczne" zawiera konspekty-scenariusze modułów zajęć, opisy celów, treści, zadań, środków, czynności, metod realizacji, oceniania i ewaluacji, a w części Narzędzia i wytwory studium infotechniczne" charakteryzuje oprogramowanie, przyrządy i przykładowe implementacje z kodami źródłowymi. Tytuł projektu, w ramach którego powstał produkt Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych Nazwa instytucji organizującej konkurs Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia

2 Tematyka przedsiębiorczość, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia, ekonomia, przedmioty przyrodnicze, odnawialne źródła energii, techniki informatyczne, astronomia, język obcy. Do kogo adresowany jest produkt? Do szkół Do placówek Szkoła podstawowa (I etap Szkoła podstawowa (II etap Gimnazjum (III etap Liceum ogólnokształcące (IV etap Zasadnicza szkoła zawodowa (IV etap Technikum (IV etap Szkoła policealna (IV etap CKU CKP PDN ODiDZ Jeśli wybrano szkołę: Wszystkich Mających trudności w nauce Zainteresowanych tematyką Chcących rozwijać uzdolnienia Zainteresowanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu/planujących przyszłą karierę zawodową Jakiego typu zajęć docelowo dotyczy produkt? Formy szkolne Zajęcia obowiązkowe: Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe Dodatkowe zajęcia wprowadzone do szkolnego planu nauczania Przedmioty uzupełniające (dotyczy: gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)

3 Formy pozaszkolne/ pozalekcyjne Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, a program został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania Edukacyjne, które mogą być wprowadzone do szkolnego programu nauczania Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kursy umiejętności zawodowych Kursy kompetencji ogólnych Blended learning Czy wykorzystanie produktu wymaga zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych? Praca samodzielna Sprzęt: Tak Komputera stacjonarnego/komputera przenośnego (1:1 lub 1:2) o min. parametrach 1GH CPU, 1GB RAM. Rzutnika Tablicy interaktywnej Dostępu do sieci Internet lub Intranet o min. szybkości łącza od i do 1Mb/s przy pracy z całą grupą Serwera zewnętrznego lub wewnętrznego w szkole, na którym będą utrzymywane treści Produktu - moduł elektroniczny Arduino otwarty sprzęt wolny od patentów, - boot-owalny napęd CD/DVD lub port USB, - dystrybucja Linuksa Szkolny Remiks Ubuntu wolny i otwarty system operacyjny wraz w kompletnym oprogramowaniem użytkowym i środowiskiem do programowania, - Serwis edukacyjno-społecznościowy e-swoi.pl. Serwisu WWW. Technologie użyte w serwisie: Język: Python Framework: Django Środowisko uruchomieniowe: WSGI Serwer HTTP: Apache Relacyjna baza danych: Postgresql Nierelacyjna baza danych: MongoDB Oprogramowanie w całości oparte o wolne i otwarte licencje. Systemu operacyjnego niezbędnego do korzystania z

4 Produktu dla komputera/tabletu/telefonu. System operacyjny Szkolny Remiks Ubuntu oparty na dystrybucji Xubunu, udostępniany na wolnych i otwartych licencjach. Wersja Linux. Oprogramowania dodatkowego tj. pakiet biurowy, do multimediów, inne. Pakiet biurowy: Open/LibreOffice Przeglądarka WWW: Mozilla Firefox Klient poczty Mozilla Thunderbird Program graficzny: Gimp Program graficzny: Inkscape Tworzenie stron HTML: Kompozer Kompilatory: gcc, free pascal, python 2.6 Pascal IDE: Lazarus Scratch oraz Scratch4Arduino Arduino FreeMind Oprogramowanie w całości oparte o wolne i otwarte licencje. Na jakiej licencji zostaną udostępnione treść i zasoby produktu? Czy zastosowanie produktu wymaga dodatkowych licencji i certyfikatów zależnych? Czy zastosowanie produktu wymaga wsparcia dodatkowych osób, np. szkolnego administratora sieci? Ile maksymalnie osób jednocześnie może korzystać z produktu? Czy wymagany jest podział na grupy? Np. w przypadku ról w grze symulacyjnej Czy wykorzystanie produktu wymaga szkolenia dla nauczyciela? Czy dla nauczycieli uczniów/słuchaczy przygotowano poradniki lub instrukcje korzystania z produktu? Wojewódzkie/regionalne/branżow e wyróżnienia/certyfikaty dla produktu Strona WWW produktu Adres mailowy osoby, która udziela dodatkowych informacji Treści edukacyjne oparte na licencji Creative Commons CC-BY v. 3. Obudowa dydaktyczna w postaci oprogramowanie oparta na wolnych i otwartych licencjach, min. GPL, AGPL, inne. Nie Nie Z produktu może korzystać nieograniczona liczba osób. Nie jest wymagany podział na grupy. Aby z produktu korzystać, należy mieć dostęp do komputera z Internetem. TAK NIE TAK NIE Nie dotyczy

5 Warunki organizacyjno prawne włączenia innowacji do szkół (proszę o krótki opis) Zgodnie z założeniami Projektu, głównym Produktem finalnym jest Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji, przeznaczona do realizacji w formie kół zainteresowań, wspierana aktywnością na dedykowanej platformie internetowej. Przedmiotem edukacji są tu zagadnienia informatyczne i mechatroniczne, zwane skrótowo infotechnicznymi. Celem wdrożenia Programu do systemu oświaty jest wczesne formowanie u uczennic i uczniów umiejętności programowania i konstruowania, co zwiększa szansę wyboru infotechnicznych kierunków dalszego kształcenia w szkołach średnich i wyższych. Opis samej koncepcji byłby niewystarczający do efektywnego wdrożenia innowacji, dlatego postać Produktu finalnego stanowi dwutomowa publikacja pt. Strategia nauczania-uczenia się infotechniki oraz Program nauczania-uczenia się infotechniki. Dopełnieniem form drukowanych są cyfrowe materiały, środowiska i narzędzia do ćwiczeń, dostarczone na dołączonej do książki płycie oraz zasoby i funkcje edukacyjno-społecznościowego Serwisu e-swoi.pl. Nauczyciel, który zamierza wdrożyć tę innowację, powinien najpierw zapoznać się z Wstępami do obu tomów oraz z podbudową ideowo-programową opisaną w studium definicyjnym Idee. Ułatwi to zgłębienie wytyczonych celów oraz zrozumienie używanych w publikacji pojęć. W fazie wstępnego rozpoznania treści warto przejrzeć tabelę w podrozdziale Wykaz implementacji, środowisk i zagadnień. Jeśli nauczyciel znajdzie tam przydatną problematykę, to powinien zadbać o zaplanowanie na ten cel przynajmniej 24 godzin zajęć pozalekcyjnych. Realizacja innowacji wymaga bowiem uruchomienia form pozalekcyjnych. Planowanie specjalistycznych zajęć musi być poprzedzone przeczytaniem rozdziału Geneza i zawartość Programu nauczania-uczenia się infotechniki. Przedstawiono tam uzasadnienie, cele ogólne oraz opisy Modułów dedykowanych na dany poziom nauczania i rodzaj szkół. Wybór treści ułatwia tabela z wyszczególnieniem tematyki i efektów. Ważne, aby wybrać minimum 12 tematów, gdyż każdy z nich przeznaczony jest na pojedynczą jednostkę dydaktyczną powiązaną z realizacją w całości przynajmniej jednej Implementacji. W celach taktycznych zaleca się zaplanowanie modułów o tematyce programowania przed modułami mechatronicznymi. W ustalaniu treści ważna jest partycypacja i akceptacja uczniów, dlatego nabór na zajęcia pozalekcyjne należy przeprowadzić w formie spotkania ze znacznie szerszą grupą kandydatów. Chodzi o zachętę zwłaszcza uczennic i uczniów niezdecydowanych co do specjalizacji, a posiadających ogólne dyspozycje twórcze. Oprócz multimedialnej prezentacji założeń Strategii SWOI, połączonej z formą quizu o tematyce Wolnego i otwartego oprogramowania, konieczne jest przedstawienie i uzgodnienie bądź zmodyfikowanie zaplanowanej tematyki. Bardzo cenne jest zakończenie spotkania rekrutacyjnego formą warsztatów z mechatroniki, które silnie motywują do uczestnictwa w kołach zainteresowań infotechnicznych. W przygotowaniu się do prowadzenia kół niezbędne jest szczegółowe przestudiowanie rozdziałów: Metodyka realizacji kół zainteresowań IT i taksonomia efektów oraz Synergiczne formowanie kompetencji infotechnicznych i Czynnościowe kształtowanie pojęć infotechnicznych. Są tam przedstawione fundamentalne zasady psychopedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, konieczne do poznania istoty Strategii i autentycznego wdrożenia innowacji. Bez ich zastosowania i bez wyzbycia się nawyków do tradycyjnego, imperatywnego sposobu nauczania języków programowania, nie osiągnie się efektów szerszego zainteresowania uczniów tą dziedziną. W samodoskonaleniu zawodowym nauczycieli pełniących rolę trenerów na kołach zainteresowań istotne jest sukcesywne studiowanie kolejnych rozdziałów: Konstruktywizm, behawioryzm, redukcjonizm, Doskonalenie kadr do prowadzenia kół zaintereso-

6 wań, Edukacja pozalekcyjna w ramach kół infotechnicznych oraz Otwarte projekty zespołowe metoda aktywizacji. Warto zwrócić uwagę, że znaczna część tych zagadnień jest przydatna w doskonaleniu się ogółu nauczycieli, w tym zwłaszcza przygotowujących się do prowadzenia kół zainteresowań z innych dziedzin. Dla wszystkich nauczycieli, chcących tworzyć własne programy zajęć, kluczowy jest rozdział Tworzenie programu nauczania dla kół zainteresowań. Na potrzeby poznania metodologii wartościowania procesów zachodzących w Strategii, konieczne jest przestudiowanie rozdziałów Ocenianie realizacji kół zainteresowań IT i ewaluacja efektów oraz e-portfolio dokumentacja osobistego dorobku ucznia. Na kołach zainteresowań stosowane są inne od tradycyjnych metody oceniania oddziaływań i skutków, dlatego zapoznanie się z nimi i stosowanie dedykowanych narzędzi jest zasadniczym zadaniem dla nauczycieli. Do oceniania i doskonalenia zajęć służą Arkusze obserwacji i Protokoły formatywne, do pomiaru efektów Ankiety ewaluacyjne dla uczniów, a do wartościowania osiągnięć uczniów mechanizmy udostępniania opisów i dzieł umieszczanych na Serwisie e-swoi. Przed fazą praktycznych przygotowań trenera do sprawnego posługiwania się narzędziami dedykowanymi na potrzeby realizacji Strategii, potrzebne jest jeszcze zapoznanie się z rozdziałami Edukacja pozalekcyjna w ramach kół infotechnicznych, Serwis edukacyjno-społecznościowy e-swoi oraz Wolne i otwarte oprogramowanie. Przedstawiono w nich możliwości edukacyjnego wykorzystania funkcjonalności platform internetowych oraz uwarunkowania prawne i pożytki z używania systemów i aplikacji WiOO. Czytanie pozostałych rozdziałów publikacji należy połączyć z praktycznym wykonywaniem czynności, w celu weryfikacji aktualności instrukcji i nabrania wprawy. Formy cyfrowe są bowiem sukcesywnie aktualizowane. Niezwykle ważne jest przećwiczenie użycia narzędzi cyfrowych, tj.: Serwisu e-swoi, Szkolnego Remiksu Ubuntu i modułów-interfejsów Arduino. Niezależnie od przeczytania krótkich instrukcji wprowadzających do narzędzi, bezwzględnie należy nabrać wprawy w posługiwaniu się wszystkimi aplikacjami, jakie wymienione są w Konspektach-scenariuszach zaplanowanych do realizacji. Trener musi poznać dwie ważne funkcjonalności Serwisu: e-repozytorium oraz e-portfolio. Chodzi o to, że w Konspektach jako obligatoryjne są czynności wysyłania przez uczniów ich implementacji, opisywania osiągnięć, komentowania zjawisk i wyrażania autorefleksji. Trener powinien nie tylko wspierać uczniów technicznie, ale też powinien kształtować umiejętności dokumentowania dorobku. Kluczowym momentem przygotowania narzędzi cyfrowych do zajęć jest nagranie na nośniku pamięci Flash USB bootowalnego pakietu Szkolnego Remiksu Ubuntu w wersji dedykowanej dla konkretnej grupy uczniów. Szczegółowa instrukcja przygotowania pamięci Flash lub płyty DVD oraz uruchamiania oprogramowania znajduje się w rozdziale Instrukcja uruchaniania Szkolnego Remiksu Ubuntu. W odróżnieniu od pełnej wersji nauczycielskiej, należy dostarczać uczniom niepełne kody źródłowe z lukami celowo pozostawionymi do uzupełnienia, bądź wersje bez implementacji, jeśli uczniowie mają pisać kod w całości. Warto jednak udostępnić te potrzebne półprodukty, których brak uniemożliwiłby wykonanie działającej implementacji, a ściąganie ich z sieci zakłóciłoby dynamikę zajęć. Nauczyciele z mniejszym doświadczeniem mogą nagrywać standardowy pakiet SRU_SWOI i na nim dokonywać przystosowań potrzebnych dla uczniów. Wdrażaniu zajęć pozalekcyjnych służą konspekty i implementacje umieszczone w Serwisie e-swoi (zakładka program). Można tam obejrzeć szczegółowo zaproponowane tematy dla modułów 0 (szkoły podstawowe), A (gimnazja) B i C (szkoły ponadgimnazjalne niesprofilowane bądź sprofilowane informatycznie). Każdy na nauczycieli - trenerów ma możliwość stworzenia indywidualnego planu zajęć. Z zamieszczonych materiałów można generować pliki PDF, gotowe do wydruków. Trenerzy muszą też szczegółowo przećwiczyć

7 sposób wykorzystania Szkolnego Remiksu Ubuntu. Są w nim liczne programy, które obsługuje się intuicyjnie, a ponadto system Linux oraz wszystkie biblioteki i aplikacje użytkowe mają opublikowane w Internecie instrukcje. W razie ewentualnych trudności technicznych trenerzy i uczniowie otrzymują wsparcie ze strony doradców. Analogicznie zachodzi potrzeba przygotowania modułów-interfejsów Arduino i niezbędnych podzespołów elektronicznych oraz przećwiczenie przez trenera pełnego konstruowania wszystkich układów mechatronicznych. Ćwiczenie powinno odbywać się dokładnie według instrukcji, jakie na zajęciach mają otrzymać uczniowie. Chodzi bowiem także o weryfikację zgodności opisów z wersjami oprogramowania. Zawsze warto sprawdzić i pobrać z Serwisu e-swoi bieżące aktualizacje. Ponadto na Serwisie w zakładce Zasoby znajdują się Materiały multimedialne z filmami instruktażowymi, które ilustrują sposób wykonania układów mechatronicznych oraz ukazują końcowy efekt działania danej implementacji. Bardzo krótkie fragmenty tych filmów, ukazujące tylko efekt finalny, warto pokazywać uczniom na wstępie zajęć mechatronicznych, jako zwiastuny tego, co należy osiągnąć. Trenerzy przystępując do realizacji zajęć, powinni na samym początku pierwszego spotkania rozdać kwestionariusze Ankiet ewaluacyjnych dla uczniów. Każdemu uczniowi nadaje się kod identyfikacyjny umieszczany na kweastionariuszu, aby po pomiarze końcowym można było ułożyć parami i analizować zmiany wypowiedzi tych samych uczniów. Na tej podstawie wyznacza się efekty formowania cech miękkich u uczniów. Szczegółowy sposób przetwarzania i analizy danych opisany jest w rozdziale Ocenianie realizacji kół zainteresowań IT i ewaluacja efektów. Dalszy sposób postępowania w toku zajęć realizuje się zgodnie założeniami wybranych Konspektów-scenariuszy oraz instrukcjami i opisami powiązanych Implementacji, przy czym stosować należy styl adaptacyjny w zależności od rozwoju sytuacji. Warto pamiętać, aby przed każdymi zajęciami sprawdzić aktualność linków do stron wykorzystywanych w danej tematyce bądź przygotować drobne akcesoria zaplanowane w niektórych Modułach jako środki dydaktyczne. W pierwszym roku wdrażania Programu nauczania-uczenia się warto, aby trener po każdym spotkaniu wypełniał Protokół formatywny, służący do optymalizacji zajęć. Bardzo przydatne są też koleżeńskie hospitacje z wykorzystaniem Arkusza obserwacji i wymianą spostrzeżeń bezpośrednio po zajęciach. Po zakończeniu całego cyklu minimum 12 spotkań trener rozdaje ponownie kwestionariusze Ankiet ewaluacyjnych dla uczniów i później interpretuje uzyskane rezultaty według opisanej metodologii, przyrównując do standardów oczekiwań wyznaczonych dla populacji. W przypadku jakichkolwiek trudności z wdrażaniem Strategii i Programu nauczania-uczenia się infotechniki lub z systemami i narzędziami cyfrowymi, do dyspozycji trenerów pozostają doradcy, specjaliści od programowania, mechatroniki, systemu i aplikacji WiOO oraz dydaktyki i ewaluacji. Są oni dostępni poprzez mechanizmy tutoringu na Serwisie e-swoi.

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl

Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl Poradnik użytkownika systemu Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl Radom, 2008 Spis treści Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku (4)

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Spis treści Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 01 września 2012 roku... 4 Zmiana modelu szkolnictwa... 4 Nowa klasyfikacja zawodowa i podstawa programowa kształcenia w zawodach... 5 Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo