Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30"

Transkrypt

1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 0 0 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia egzamin Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Algebra z geometrią analityczną. CELE PRZEDMIOTU C1 Opanowanie wiedzy z zakresu algebry *niepotrzebne skreślić 1

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PEK_W1 Posiada wystarczającą wiedzę z algebry liniowej i geometrii analitycznej do analizy praktycznych problemów inżynierskich PEK_W Zna techniki obliczeniowe z zakresu algebry liniowej i geometrii analitycznej, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia Z zakresu umiejętności: PEK_U1 Potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów i zadań praktycznych Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego PEK_K Rozumie rolę innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu zadań TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykłady Wy1 Pojęcie prze liniowego. Obraz i jądro prze. Macierz i rząd prze. Składanie przekształceń. Wy- Prze odwrotne i odwracalność operatora. Podprzestrzenie Wy4 niezmiennicze, wartości i wektory własne, wielomian 6 charakterystyczny. Wy5- Formy dwuliniowe i kwadratowe. Wy7 6 Wy8- Twierdzenie Jordana i postać Jordana macierzy. Wy9 4 Wy10 - Wy11 Iloczyn skalarny. Przestrzenie euklidesowe i unitarne. Nierówność Schwarza, norma, przestrzenie unormowane. Ortogonalność. Baza ortonormalna, proces ortogonalizacji Grama - Schmidta. Wyznacznik Grama. Rzut ortogonalny na podprzestrzeń Liczba godzin Wy11 Operator sprzężony w przestrzeniach z iloczynem skalarnym. Operatory symetryczne i hermitowskie, ortogonalne i unitarne, Wy1 - dodatnie i normalne. Projektory ortogonalne. Spektrum operatora i jego własności. Twierdzenia spektralne w przestrzeniach skończenie 6 Wy15 wymiarowych. Suma godzin 0 4 La1 Forma zajęć ćwiczenia Rozwiązywanie zadań ilustrujących materiał przedstawiony na wykładzie. 0 Suma godzin 0 Liczba godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowo-informacyjny metoda tradycyjna, prezentacja multimedialna. Metoda tablicowa. Rozwiązywanie zadań dotyczących materiału przedstawionego na wykładzie.

3 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P=0.5*F1+0.5*F Numer efektu PEK_W1 PEK_W PEK_K1 PEK_K PEK_U1 PEK_K1 PEK_K Sposób oceny osiągnięcia efektu Zaliczenie wykładu- kolokwia Odpowiedzi ustne, kartkówki LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA [1]. A. Kostrikin, Wstęp do algebry, t. Algebra liniowa, PWN 004 []. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej, PWN []. B. Gleichgewicht, Algebra, GiS 00. [4]. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1,, Przykłady i zadania, GiS OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Marian Hotloś Agnieszka Wyłomańska

4 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Algebra Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W1 K1MAT_W01 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_W K1MAT_W05 C1 Wy1-Wy15, 1, Cw1 PEK_U1 K1MAT_U0 C1 Cw1 PEK_K1 K1MAT_K01 C1 Wy1-Wy15, Cw1 1, ** - z tabeli powyżej

5 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra liniowa i geometria analityczna Nazwa w języku angielskim Linear algebra and analytical geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU C1 Opanowanie wiedzy z zakresu algebry liniowej i geometrii analitycznej *niepotrzebne skreślić 1

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PEK_W1 Posiada wystarczającą wiedzę z algebry liniowej i geometrii analitycznej do analizy praktycznych problemów inżynierskich PEK_W Zna techniki obliczeniowe z zakresu algebry liniowej i geometrii analitycznej, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia Z zakresu umiejętności: PEK_U1 Potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów i zadań praktycznych Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego PEK_K Rozumie rolę innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu zadań Wy1- Wy Wy4 Wy5- Wy6 Wy7- Wy9 Wy10 - Wy1 Wy1 - Wy15 La1 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Postać algebraiczna i trygonometryczna liczby zespolonej. Działania na liczbach zespolonych. Liczba sprzężona. Moduł liczby zespolonej. Argument główny. Wzór de Moivre a. Pierwiastek n-tego stopnia z 6 liczby zespolonej. Równania kwadratowe. Postać wykładnicza, wzory Eulera. Wielomiany. Zasadnicze twierdzenie algebry. Pierwiastki wielomianów rzeczywistych. Funkcje wymierne. Rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste. Przestrzenie liniowe. Liniowa zależność wektorów. Baza i wymiar 4 podprzestrzenie. Macierze i działania na nich. Macierz układu równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Układy jednorodne. Rząd macierzy. 6 Twierdzenie Kroneckera-Capelli ego. Wyznaczniki. Definicja wyznacznika. Rozwinięcie Laplace a wyznacznika. Pojęcie dopełnienia algebraicznego macierzy. 6 Wyznacznik macierzy transponowanej. Wzory Cramera. Macierz odwrotna. Twierdzenie Cauchy ego. Geometria analityczna. Równania prostej i płaszczyzny. Orientacja przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Krzywe 6 stożkowe. Suma godzin 0 Liczba godzin Forma zajęć - ćwiczenia Rozwiązywanie zadań ilustrujących materiał przedstawiony na wykładzie. 0 Suma godzin 0 Liczba godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowo-informacyjny metoda tradycyjna, prezentacja multimedialna. Metoda tablicowa. Rozwiązywanie zadań dotyczących materiału przedstawionego na wykładzie.

7 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P=0.5*F1+0.5*F Numer efektu PEK_W1 PEK_W PEK_K1 PEK_K PEK_U1 PEK_K1 PEK_K Sposób oceny osiągnięcia efektu Zaliczenie wykładu- kolokwia Odpowiedzi ustne, kartkówki LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA [1]. A. Białynicki-Birula, Algebra, PWN []. A. Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN []. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej, PWN [4]. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1,, Przykłady i zadania, GiS OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr hab. Marian Hotloś Agnieszka Wyłomańska

8 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Algebra liniowa i geometria analityczna Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W1 K1MAT_W01 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_W K1MAT_W05 C1 Wy1-Wy15, 1, Cw1 PEK_U1 K1MAT_U0 C1 Cw1 PEK_K1 K1MAT_K01 C1 Wy1-Wy15, 1, Cw1 PEK_K K1MAT_K08 C1 Wy1-Wy15, Cw1 1, ** - z tabeli powyżej

9 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algorytmy i struktury danych Nazwa w języku angielskim Algorithms and data structures Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: wybieralny Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wstęp do programowania. Programowanie CELE PRZEDMIOTU C1 Opanowanie wiedzy z zakresu teorii algorytmów i struktur danych wraz z umiejętnościami ich zastosowania przy rozwiązywaniu praktycznych problemów *niepotrzebne skreślić 1

10 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PEK_W1 Zna dobrze podstawowy teorii algorytmów, struktur danych i złożoności obliczeniowej Z zakresu umiejętności: PEK_U1 Potrafi tworzyć efektywne struktury danych oraz algorytmy do rozwiązywania rzeczywistych problemów Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1 Rozumie rolę innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu zadań Wy1- Wy Wy- Wy4 Wy5- Wy6 Wy7- Wy9 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Klasy i abstrakcja danych. Stosy i kolejki. Podstawowe pojęcia złożoności obliczeniowej. Języki i gramatyki formalne. Fazy kompilacji. Drzewa. Podstawowe pojęcia i definicje. Liczba godzin Metody konstruowania algorytmów (dziel i rządź, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne). Algorytmy z powrotami. 6 Gry dwuosobowe. Algorytm minimaksowy i alfa-beta obcięcie. Wy10 6 Proste algorytmy sortowania (przez wstawianie, przez wybór i - bąbelkowe). Efektywne algorytmy sortowania (stogowe, przez Wy1 łączenia i szybkie). Wy1 - Grafy. Implementacja w postaci klasy. Przeszukiwanie grafu w głąb i wszerz. Omówienie i implementacja wybranych algorytmów 4 Wy14 grafowych. Wy15 Tablice z haszowaniem. Suma godzin La1 Forma zajęć - laboratorium Implementacja abstrakcyjnych typów danych w postaci szablonów klas i opracowanie programów, wykorzystujących algorytmy 0 poznane na wykładzie. Suma godzin 0 Liczba godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowo-informacyjny metoda tradycyjna, prezentacja multimedialna. Laboratorium komputerowe, rozwiązywanie praktycznych problemów z wykorzystaniem oprogramowania C++ lub Java. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

11 Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P=0.5*F1+0.5*F Numer efektu PEK_W1 PEK_K1 PEK_U1 PEK_K1 Sposób oceny osiągnięcia efektu Zaliczenie wykładu- kolokwia Odpowiedzi ustne, rozwiązywania zadań, projekty LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA [1] T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest. Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa, [] R. Sedgewick. Algorytmy w C++. RM, Warszawa, [] R. Sedgewick. Algorytmy w C++.Grafy. RM, Warszawa, 00. [4] L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa, [5] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych. PWN, Warszawa, 198; Helion, Gliwice, 00. [6] E. M. Reingold, J. Nievergelt, N. Deo. Algorytmy kombinatoryczne. PWN, Warszawa, [7] B. Eckel. Thinking in C++. Edycja polska. Helion, Gliwice, 00. [8] B. Eckel. Thinking in Java. Edycja polska. Helion, Gliwice, 001, 00. [9] K. Barteczko. Java. Wykłady i ćwiczenia. MIKOM, Warszawa, 000. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr inż. Krzysztof Burnecki

12 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Algorytmy i struktury danych Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W1 K1MS_W11 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_U1 K1MS_U07 C1 La1 PEK_K1 K1MS_K08 C1 Wy1-Wy15, La1 1, ** - z tabeli powyżej

13 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza danych ankietowych Nazwa w języku angielskim: Categorical Data Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: wybieralny Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w 0 0 Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS Forma zaliczenia Egzamin / zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej CELE PRZEDMIOTU C1 Poznanie testów do weryfikacji hipotezy o niezależności zmiennych dyskretnych, Nabycie umiejętności przeprowadzania testów niezależności, Poznanie modeli log-liniowych dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych, Nabycie umiejętności wyboru modelu log-liniowego dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych, Poznanie modeli dla danych zależnych (powiązanych i powtarzanych), Nabycie umiejętności analizy danych zależnych (powiązanych i powtarzanych). PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Posiada wystarczającą wiedzę z matematyki do analizy praktycznych problemów inżynierskich PEK_W0 Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych 1

14 Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Swobodnie posługuje się podstawowymi narzędziami analizy matematycznej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa PEK_U0 Potrafi wykorzystywać profesjonalne pakiety komputerowe do analizy danych rzeczywistych Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej; podejmuje starania, aby przekazać informacje dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały Wy1 Wy TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Rodzaje danych ankietowych. Rozkład wielomianowy. Estymacja punktowa parametru rozkładu wielomianowego. Porównanie estymatorów. Przedziały ufności dla parametru rozkładu dwumianowego w przypadku małej i dużej liczby danych. Liczba godzin Wy Obszary ufności dla parametru rozkładu wielomianowego. Wy4 Tabele dwuwymiarowe dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. Estymacja NW parametrów modelu dla danych wielomianowych. Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 Test chi-kwadrat Pearsona, test IW i dokładne testy niezależności w tabelach dwuwymiarowych. Paradoks Simpsona. Tabele wyższych wymiarów. Modele logliniowe. Model log-liniowy w parametryzacji typu ANOVA dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. Model log-liniowy w parametryzacji typu ANOVA dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. Estymatory największej wiarogodności współczynników modelu logliniowego. Test ilorazu wiarogodności i jego zastosowanie do weryfikacji hipotez Wy9 o współczynnikach poznanych modeli. Wy10 Wybór modelu. Modele dla danych wielomianowych zależnych (powiązanych). Wy11 4 Testowanie symetrii, quasi symetrii, quasi niezależności. Wy1 Miary zgodności. Model Bradley a-terry ego. Wy1 Modele dla danych wielomianowych zależnych (powtarzanych). Testowanie symetrii i brzegowej jednorodności. Wy14 Wnioskowania statystyczne dla modelu łańcucha Markowa w oparciu o model log-liniowy. Suma godzin 0 Forma zajęć - laboratorium La1 Podstawowe wiadomości o komputerowych pakietach Liczba godzin

15 statystycznych. Wprowadzanie danych i ich modyfikacja. La Konstrukcje przedziałów ufności dla parametru rozkładu dwumianowego. Symulacyjne porównania różnych przedziałów ufności w przypadku małej liczby danych. La Konstrukcja obszarów ufności dla parametru rozkładu wielomianowego w oparciu o przedziały ufności dla parametru rozkładu dwumianowego. La4 Tabele dwuwymiarowe dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. Estymacja NW parametrów modelu dla danych wielomianowych. La5 Test chi-kwadrat Pearsona, test IW i dokładne testy niezależności w tabelach dwuwymiarowych. La6 Model log-liniowy w parametryzacji typu ANOVA dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. Model logliniowy w parametryzacji typu ANOVA dla danych wielomianowych i produktu danych wielomianowych. La7 Estymatory największej wiarogodności współczynników modelu logliniowego. La8 Testowanie hipotez dotyczących współczynników poznanych modeli przy wykorzystaniu testu opartego na ilorazie wiarogodności. La9 Testowanie hipotez przy wykorzystaniu testu chi-kwadrat Pearsona i testów dokładnych. La10 Wybór modelu. La11 Modele dla danych wielomianowych zależnych (powiązanych). Testowanie symetrii, quasi symetrii, quasi niezależności. La1 Obliczanie miar zgodności i ich interpretacja dla konkretnych danych. La1 Model Bradley a-terry ego. La14 Modele dla danych wielomianowych zależnych (powtarzanych). La15 Wnioskowania statystyczne dla modelu łańcucha Markowa w oparciu o model log-liniowy. Suma godzin 0 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład informacyjny, problemowy metoda tradycyjna i prezentacja multimedialna.. Laboratorium.. Konsultacje. 4. Praca własna studenta przygotowanie raportów z analizy danych. OCENA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu

16 F1 F P=0,6F1+0,4F PEK_W01, PEK_W0, PEK_U01, PEK_U0, PEK_K01 PEK_W01, PEK_W0, PEK_K01 Odpowiedzi ustne, raporty Test LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Agresti A. Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York, [] Christensen R. Log-Linear Models. Springer-Verlag, New York, [] Santner T. J., Duffy D. E. The Statistical Analysis of Discrete Data. Springer-Verlag, New York, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Collet D. Modelling Binary Data. Chapman & Hall, New York, [] Sheskin D. J. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Chapman & Hall/CRC, New York, 000. [] Magiera Ryszard. Modele i metody statystyki matematycznej. Cześć II Wnioskowanie statystyczne. GIS 007. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Prof. dr hab. Ryszard Magiera dr Alicja Jokiel-Rokita dr inż. Agnieszka Wyłomańska 4

17 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Analiza danych ankietowych Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I SPECJALNOŚCI Statystyka matematyczna Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W01 (wiedza) K1MS_W01 C1 Wy1-Wy14 1, 4 PEK_W0 K1MS_W08 C1 Wy1-Wy14 1, 4 PEK_U01 K1MS_U04 C1 La1-La15,, 4 (umiejętności) PEK_U0 K1MS_U08 C1 La1-La15,, 4 K1MS_K06 C1 Wy1-Wy14 1,,,4 La1-La15 PEK_K01 (kompetencje) ** - z tabeli powyżej

18 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Mathematical analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Forma zaliczenia Egzamin Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Analiza matematyczna 1. CELE PRZEDMIOTU C1 Opanowanie wiedzy z zakresu analizy matematycznej *niepotrzebne skreślić 1

19 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PEK_W1 Posiada wiedzę z analizy matematycznej potrzebną do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich PEK_W Zna techniki obliczeniowe z zakresu analizy matematycznej i rozumie ich ograniczenia Z zakresu umiejętności: PEK_U1 Swobodnie posługuje się podstawowymi narzędziami analizy matematycznej PEK_U Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego PEK_K Rozumie rolę innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu zadań Wy1- Wy Wy- Wy5 Wy6- Wy8 Wy9 - Wy10 Wy11 Wy1 - Wy1 Wy14 - TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Całka Riemanna-Stieltjesa: sumy aproksymacyjne, całki dolna i górna, własności całki Riemanna-Stieltjesa, zbiór miary zero, kryteria całkowalności. Szeregi liczbowe: zbieżność szeregu, własności szeregów zbieżnych, warunek Cauchy ego, wybrane kryteria zbieżności (porównawcze, d Alemberta, Cauchy ego, Cauchy ego o zagęszczaniu, Dirichleta), zbieżność bezwzględna i warunkowa, informacja o twierdzeniu Riemanna, iloczyn Cauchy ego szeregów i jego własności, iloczyny nieskończone. Ciągi i szeregi funkcyjne: zbieżność punktowa i jednostajna, kryterium Weierstrassa, ciągłość i różniczkowalność granicy ciągu i szeregu funkcyjnego, różniczkowanie i całkowanie szeregu wyraz za wyrazem, szeregi potęgowe, promień zbieżności i twierdzenia Hadamarda, rozwijanie funkcji w szeregi potęgowe, przykład funkcji ciągłej nigdzie nieróżniczkowalnej, aproksymacja funkcji ciągłych wielomianami. Całki niewłaściwe i całki z parametrem: zbieżność całek niewłaściwych, podstawowe kryteria, kryterium całkowe zbieżności szeregu, obliczenie pewnych całek niewłaściwych (w tym Poissona i Dirichleta), ciągłość i różniczkowalność całek z parametrem, jednostajna zbieżność calek z parametrem, funkcja Gamma Eulera i jej własności. Elementy topologii metrycznej: metryka i przestrzeń metryczna, kule w metryce, zbiory otwarte, zbiory domknięte, zbieżność ciągów, zupełność, spójność. Szeregi Fouriera: współczynniki Fouriera, przykłady rozwinięć funkcji w szereg Fouriera, wzór Parsevala (dowód dla funkcji ciągłych), kryteria zbieżności punktowej Lipschitza i Dirichleta (bez dowodu), zastosowanie szeregów Fouriera do zagadnienia drgającej struny i przepływu ciepła w pręcie jednowymiarowym. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: poziomice funkcji, pochodne cząstkowe i ich własności, pochodne cząstkowe wyższych Liczba godzin

20 Wy15 rzędów, równość pochodnych mieszanych, różniczkowanie funkcji złożonych, gradient, pochodne kierunkowe. Suma godzin 0 Forma zajęć - ćwiczenia La1 Zadania ilustrujące materiał podany na wykładzie. 0 Suma godzin 0 Liczba godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowo-informacyjny metoda tradycyjna, prezentacja multimedialna. Metoda tablicowa. Rozwiązywanie zadań dotyczących materiału przedstawionego na wykładzie. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P=0.5*F1+0.5*F Numer efektu PEK_W1 PEK_W PEK_K1 PEK_K PEK_U1 PEK_U PEK_K1 PEK_K Sposób oceny osiągnięcia efektu Zaliczenie wykładu- egzamin Odpowiedzi ustne, kartkówki LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA [1] H. i J. Musielakowie, Analiza matematyczna, t.i i II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 199. [] G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t.i-ii, PWN, Warszawa [] F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, PWN, Warszawa OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Prof. dr hab. Zbigniew Olszak Dr hab. Marcin Magdziarz

21 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Analiza matematyczna Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W1 K1MAT_W01 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_W K1MAT_W05 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_U1 K1MAT_U04 C1 Cw1 PEK_U K1MAT_U10 C1 Cw1 PEK_K1 K1MAT_K01 C1 Wy1-Wy15, 1, Cw1 PEK_K K1MAT_K08 C1 Wy1-Wy15, Cw1 1, ** - z tabeli powyżej

22 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna 1 Nazwa w języku angielskim Mathematical analysis 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Egzamin Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU C1 Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy matematycznej *niepotrzebne skreślić EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PEK_W1 Posiada podstawową wiedzę z analizy matematycznej potrzebną do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich PEK_W Zna techniki obliczeniowe z zakresu analizy matematycznej i rozumie ich ograniczenia Z zakresu umiejętności: PEK_U1 Swobodnie posługuje się podstawowymi narzędziami analizy matematycznej PEK_U Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 1

23 PEK_K Rozumie rolę innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu zadań Wy1- Wy Wy- Wy7 Wy8- Wy11 Wy1 - Wy15 Wy16 - Wy1 Wy - Wy5 Wy6 - Wy0 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Zbiór liczb rzeczywistych: aksjomatyka i wybrane własności, indukcja 4 matematyczna, kresy zbioru liczbowego. Ciągi liczbowe: ciągi zbieżne i ich własności, ciągi rozbieżne do nieskończoności, warunek Cauchy ego, podciągi, punkty skupienia, 10 twierdzenie Bolzano-Weierstrassa, granica dolna i górna, ważniejsze granice i techniki ich wyznaczania. Granice funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: pojęcie granicy, własności granic, granice jednostronne, granice niewłaściwe, granice 8 w nieskończoności, granica górna i dolna. Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: charakteryzacje ciągłości, własności funkcji ciągłych, ciągłość jednostronna, ciągłość 8 funkcji złożonej i odwrotnej, ciągłość jednostajna, ciągłość funkcji elementarnych. Pochodne funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: definicja i 1 interpretacje pochodnych, pochodne jednostronne, różniczkowalność, różniczkowalność funkcji złożonej i odwrotnej, twierdzenia o wartości średniej, twierdzenie Taylora, zastosowania rachunku różniczkowego. Całka nieoznaczona: funkcja pierwotna, istnienie funkcji pierwotnej dla funkcji ciągłej (informacja), metody całkowania różnych klas 8 funkcji elementarnych. Całka oznaczona: interpretacja geometryczna, wzór Newtona- Leibniza, podstawowe własności, twierdzenia o wartości średniej dla 10 całek, funkcja górnej granicy całkowania i jej własności, zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej. Suma godzin 60 Liczba godzin Forma zajęć - ćwiczenia La1 Zadania ilustrujące materiał podany na wykładzie 60 Suma godzin 60 Liczba godzin STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład problemowo-informacyjny metoda tradycyjna, prezentacja multimedialna. Metoda tablicowa. Rozwiązywanie zadań dotyczących materiału przedstawionego na wykładzie. OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 Numer efektu PEK_W1 PEK_W Sposób oceny osiągnięcia efektu Zaliczenie wykładu- egzamin

24 F P=0.5*F1+0.5*F PEK_K1 PEK_K PEK_U1 PEK_U PEK_K1 PEK_K Odpowiedzi ustne, kartkówki LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA [1] H. i J. Musielakowie, Analiza matematyczna, t.i i II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 199. [] G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t.i-ii, PWN, Warszawa [] F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, PWN, Warszawa OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Prof. dr hab. Zbigniew Olszak Dr hab. Marcin Magdziarz

25 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Analiza matematyczna 1 Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu** Treści programowe** Numer narzędzia dydaktycznego** PEK_W1 K1MAT_W01 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_W K1MAT_W05 C1 Wy1-Wy15 1 PEK_U1 K1MAT_U04 C1 Cw1 PEK_U K1MAT_U10 C1 Cw1 PEK_K1 K1MAT_K01 C1 Wy1-Wy15, 1, Cw1 PEK_K K1MAT_K08 C1 Wy1-Wy15, Cw1 1, ** - z tabeli powyżej

26 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu Grupa kursów TAK Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) X Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Podstawy algebry, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. CELE PRZEDMIOTU C1. Poznanie podstawowych pojęć teorii sygnałów, opanowanie podstawowej wiedzy metod analogowych i cyfrowych przetwarzania sygnałów, poznanie zagadnień występujących przy przesyłaniu informacji w kanałach transmisyjnych z szumem, nabycie umiejętności stosowania metod teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w analizie sygnałów, opanowanie technik obliczeniowych związanych z wprowadzonymi modelami. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki *niepotrzebne skreślić 1

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 1 1. Algebra liniowa 3 (wykład fakultatywny [ALN 953]) Specjalność I+N+F+T+Z Poziom 5 Status W Wymagania: Kursowe wykłady z algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Advanced Internet Technologies Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo