X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12."

Transkrypt

1 MSIG 123/2014 (4502) poz Poz PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa funduszu PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Fundusz PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Fundusz ) został zarejestrowany 7 czerwca 2011 roku w rejestrze funduszy pod numerem RFi 641 Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) (dalej: Ustawa ). Fundusz został utworzony na czas nieokreślony Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz jest zarządzany przez PENTON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24A lok. 65, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej: Towarzystwo ). Okres sprawozdawczy oraz dzień bilansowy Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie, , ul. Bukowińska 26B lok. U2. Serie certyfikatów inwestycyjnych i cechy je różnicujące certyfikatów inwestycyjnych serii A certyfikatów serii B Emisje certyfikatów inwestycyjnych Seria A - zakończona 27 maja 2011 roku, zarejestrowana 9 sierpnia 2011 roku. Seria B - zakończona 15 marca 2013 roku, zarejestrowana 8 maja 2013 roku. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 98

2 MSIG 123/2014 (4502) poz II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU na dzień r. (w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat) Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego 1. Tabela główna Składniki lokat wartość według ceny nabycia w tys. zł. Bieżący okres sprawozdawczy wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. procentowy udział w aktywach ogółem Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy wartość według ceny nabycia w tys. wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje 0 0 0, ,00 Warianty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 Prawa do akcji 0 0 0, ,00 Prawa poboru 0 0 0, ,00 Kwity depozytowe 0 0 0, ,00 Listy zastawne 0 0 0, ,00 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0, ,00 Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 Udziały w spółkach z 0 0 0, ,00 Jednostki uczestnictwa 0 0 0, ,00 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, ,00 Wierzytelności , ,00 Weksle 0 0 0, ,00 Depozyty 0 0 0, ,00 Waluty 0 0 0, ,00 Nieruchomości 0 0 0, ,00 Statki morskie 0 0 0, ,00 Inne 0 0 0, ,00 2. Tabele uzupełniające Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. zł. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł Procentowy udział w aktywach ogółem Razem Razem aktywny rynek regulowany Razem nienotowane na aktywnym rynku CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 99

3 MSIG 123/2014 (4502) poz Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Razem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tyś. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. zł. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł Procentowy udział w aktywach ogółem Razem ,24 Wierzytelność z tytułu Bluendo Ltd. Cypr III. BILANS FUNDUSZU na dzień r. Przyrzeczenie odkupu akcji ,24 (w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby certyfikatów i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) Pozycje bilansu r r. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nie notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu (4.863) 1. Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (17.220) (17.220) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (758) (225) 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w złotych) 0,6703 0,7239 Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 100

4 MSIG 123/2014 (4502) poz IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI za okres od r. do r. (w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby certyfikatów i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) Pozycje rachunku wyniku z operacji I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 1 2 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) (533) (83) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: (2.063) - z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji (V+/-VI) Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny(w złotych) 0,10 59,56 Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 27 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 101

5 MSIG 123/2014 (4502) poz V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO za okres od r. do r. (w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby certyfikatów, wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) Pozycje zestawienia zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto (533) (83) b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (2.063) 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: (17.220) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 (17.220) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) (14.242) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 ( ) c) saldo zmian ( Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ( ) ( ) c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (w złotych) 0,7239 1, Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego (w złotych) 0,6703 0, Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (7,40) (37,93) 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (w złotych) 0,5733 0,7239 Data wyceny MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 102

6 MSIG 123/2014 (4502) poz Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (w złotych) 0,7239 1,3288 Data wyceny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (w złotych) 0,6703 0,7239 Data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w złotych) 0,6703 0,7239 IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,01% 1,26% 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,10% 0,05% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06% 0,18% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06% 0,05% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33% 0,35% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00% 0,00% Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od r. do r. (w tysiącach złotych) Pozycje rachunku przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (12.190) I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 103

7 MSIG 123/2014 (4502) poz Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe a) Prowizje bankowe 1 1 b) Opłaty sądowe 1 0 c) Tłumaczenia 0 1 d) Podatek od czynności cywilnoprawnych B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) (17.187) I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Ztytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 63 4 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Bilansowy stan środków pieniężnych Niniejszy rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. VII. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859). Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 104

8 MSIG 123/2014 (4502) poz Przyjęte zasady rachunkowości Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. Krótkoterminowe lokaty bankowe, w tym lokaty O/N, jak również waluty obce, wykazywane są w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wycena tych środków pieniężnych obejmuje naliczenie odsetek według efektywnej stopy procentowej, które są wykazywane łącznie w pozycji środków pieniężnych oraz ew. ustalenie różnic kursowych z wyceny walut obcych. Przychody z lokat obejmują w szczególności: a) dywidendy i inne udziały w zyskach, b) przychody odsetkowe c) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań nominowanych w walutach obcych. Koszty Funduszu obejmują w szczególności: a) opłaty za zarządzanie, b) opłaty za prowadzenia rejestru aktywów oraz inne usługi depozytariusza, c) koszty prowadzenia rachunkowości, d) koszty usług prawnych i notarialnych, e) opłaty bankowe, f) koszty odsetkowe. Skutki wyceny lokat Funduszu według wartości godziwej wykazywane są łącznie w pozycji składników lokat. Zaliczki na poczet dywidendy otrzymywane od spółek komandytowo - akcyjnych stanowią zobowiązania Funduszu do momentu podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu. Operacje nabycia i zbycia papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu na podstawie potwierdzenia zawarcia transakcji w dacie zawarcia umowy. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje się według ceny nabycia równej zeru. Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian z które zostały otrzymane, skorygowane o ewentualne dopłaty, należne podatki lub otrzymane przychody pieniężne. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień podjęcia przez zarząd Towarzystwa uchwały o wydaniu lub wykupie certyfikatów inwestycyjnych. Prawa poboru oraz dywidendy od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w następujący sposób: przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru, niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa, należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. Transakcje nabycia lub zbycia walut obcych ujmuje się po przeliczeniu na walutę polską według kursu transakcyjnego. W przypadku transakcji zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, operacje te ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według wartości uzyskanej w przeliczeń przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Zasady wyceny aktywów Dniem Wyceny jest ostatni dzień kwartału kalendarzowego oraz dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji. Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wyceniane są według kursów giełdowych na zamknięciu notowań na sesji w Dniu Wyceny, zgodnie ze stanem na godzinę 23:30 tego dnia. W przypadku, jeżeli akcje danej spółki będą notowane na kilku rynkach regulowanych, do wyceny wartości danej spółki giełdowej przyjmuje się kurs zamknięcia z rynku, na którym w danym dniu odnotowano większą wartość obrotów akcjami danej spółki giełdowej. W przypadku braku sesji giełdowej lub braku notowań dla danej serii akcji w Dniu Wyceny, do wyceny zostanie przyjęty ostatni ogłoszony kurs giełdowy dla danej serii akcji. 27 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 105

9 MSIG 123/2014 (4502) poz W przypadku braku sesji giełdowej lub braku notowań dla danej serii akcji w Dniu Wyceny, jak też braku notowań giełdowych dla danej serii akcji w przeszłości, do wyceny zostanie wykorzystana cena ustalona w pierwszej ofercie publicznej dla danej serii akcji. Akcje i udziały nienotowane wyceniane są w oparciu o zasady wyceny wartości aktywów rekomendowane przez Global Investment Performance Standards - GIPS, opublikowane przez CFA Institute, a w szczególności według zasad opisanych w załączniku D tychże (Private equity valuation principles). Zgodnie z GIPS stosowana jest następująca hierarchia metod wyceny: a) Wycena na podstawie porównywalnych transakcji rynkowych b) Wycena wskaźnikowa (porównawcza) c) Metoda skorygowanych aktywów netto d) Wycena na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) W zależności od szczegółowych uwarunkowań branży lub specyfiki działalności Spółki portfelowej, Fundusz może odstąpić od powyższej hierarchii metod wyceny i przyjąć metodę, która zapewni w większym stopniu odwzorowanie wartości godziwej wycenianego podmiotu. W takiej sytuacji Fundusz zobligowany jest do uzasadnienia przyjętej metody wyceny. W szczególności Fundusz może zastosować wycenę wartości Spółki portfelowej za pomocą metody skorygowanych aktywów netto w sytuacji, gdy podstawą wartości tego podmiotu jest wartość posiadanych aktywów a nie wartość spodziewanych przyszłych zysków generowanych z przychodów kolejnych okresów (np. w przypadku spółki z dużym udziałem nieruchomości lub źródeł kopalnianych). W sytuacji, gdy specyfika branży wyróżnia powszechnie stosowane wskaźniki, Fundusz może dokonać wyceny porównawczej opartej na tych wskaźnikach (np. w odniesieniu do spółek, których podstawą przychodów jest okresowa opłata za abonament lub sprzedaż biletów). Zasady ustalania wyniku z operacji Zrealizowany zysk lub stratę ze zbycia składników lokat wylicza się metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze). W przypadku istnienia kilku identycznych lokat o tej samej cenie nabycia, podlegających sprzedaży, o kolejności sprzedaży decyduje kolejność, w jakiej zostały one zaewidencjonowane. Zrealizowany zysk lub stratę ze zbycia składników lokat nabytych a następnie wycenianych przez Fundusz, ustala się poprzez porównanie wartości sprzedaży danego składnika lokat pomniejszonej o koszty sprzedaży z wartością jego ujęcia po raz pierwszy w księgach rachunkowych Funduszu. Skutki ewentualnej wyceny dokonanej w bieżącym roku obrotowym lub w latach ubiegłych rozpoznaje się w rachunku wyniku z operacji jako wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat. W przypadku transakcji walutowych oraz transakcji na papierach wartościowych, dla których stosuje się przeliczenia według średniego kursu NBP, za podstawę wyliczeń przyjmuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach rachunkowych Funduszu. Różnice kursowe zrealizowane na sprzedaży walut obcych ustala się poprzez porównanie kursu nabycia walut obliczonego tzw. metodą średniej ważonej, z kursem ich sprzedaży. Pierwszym dniem naliczania odsetek, dyskonta bądź premii od posiadanych lokat jest następny dzień po dniu rozliczenia transakcji zakupu tej lokaty. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych według skorygowanej ceny nabycia, nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych nalicza się zgodnie z zasadami zawartymi w umowach prowadzenia rachunków bankowych. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki. Wszelkie koszty działalności Funduszu, z wyjątkiem opłaty za zarządzanie oraz obciążeń nie podlegających limitowaniu, wymienionych w Statucie Funduszu, pokrywane są przez Towarzystwo. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych skutkują rozwiązaniem uprzednio utworzonej rezerwy. Naliczenie kosztów ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązania - rezerwy na koszty Funduszu. W momencie uzyskania informacji o faktycznej wysokości poniesionych kosztów (faktura, nota księgowa), odpowiednia kwota jest ewidencjonowana jako zobowiązanie z tytułu kosztów obsługi Funduszu. Zobowiązanie jest rozliczane w momencie zaewidencjonowania płatności. Opis zmian w zakresie stosowanych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie stosowanych zasad rachunkowości. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 106

10 MSIG 123/2014 (4502) poz NOTA 2 - Należności Funduszu (w tysiącach złotych) Należności Funduszu r r. 1) Z tytułu zbytych lokat 0 0 2) Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 3) Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 4) Z tytułu dywidend 0 0 5) Z tytułu odsetek 0 0 6) Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 7) Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 8) Pozostałe 0 0 Razem 0 0 NOTA 3 - Zobowiązania Funduszu (w tysiącach złotych) Zobowiązania Funduszu r r. 1) Z tytułu nabytych aktywów 0 0 2) Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 3) Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 4) Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0 0 5) Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 6) Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 7) Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 8) Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 9) Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów ) Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów ) Z tytułu gwarancji lub poręczeń ) Z tytułu rezerw ) Pozostałe - zobowiązania z tytułu kosztów obsługi Funduszu 0 4 Razem NOTA 4 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tysiącach złotych) Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki r r. Bank Zachodni WBK SA, rachunki bieżące i lokaty w PLN Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu r r. Średni stan środków pieniężnych *) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu środków pieniężnych na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz na dzień wyceny kwartalnej. 27 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 107

11 MSIG 123/2014 (4502) poz Ekwiwalenty środków pieniężnych r r. Odsetki od lokat bankowych naliczone na koniec okresu sprawozdawczego według efektywnej stopy procentowej 0 0 NOTA 5 - Ryzyka Nie dotyczy NOTA 6 - Instrumenty pochodne Nie dotyczy NOTA 7 - Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu Nie dotyczy NOTA 8 - Kredyty i pożyczki Nie dotyczy. NOTA 9 - Waluty i różnice kursowe Nie dotyczy. Wszystkie aktywa i zobowiązania Funduszu w okresie sprawozdawczym nominowane są w polskich złotych. NOTA 10 - Dochody i ich dystrybucja (w tysiącach złotych) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 2) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ) Nieruchomości 0 0 4) Pozostałe 0 0 Razem Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 2) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (2.063) 3) Nieruchomości 0 0 4) Pozostałe 0 0 Razem (2.063) Wypłacone przychody ze zbycia lokat Nie dotyczy Wypłacone dochody Funduszu Nie dotyczy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 108

12 MSIG 123/2014 (4502) poz NOTA 11 - Koszty Funduszu (w tysiącach złotych) Koszty pokrywane przez Towarzystwo ) Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 2) Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3) Opłaty dla depozytariusza 0 0 4) Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 5) Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 6) Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 7) Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8) Usługi prawne 0 0 9) Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne ) Koszty odsetkowe ) Koszty związane z posiadaniem nieruchomości ) Ujemne saldo różnic kursowych ) Pozostałe 0 0 Razem 0 0 Koszty funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami Nie dotyczy. Wynagrodzenie dla Towarzystwa ) Część stałą wynagrodzenia ) Część wynagrodzenia zależ Razem VIII. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniufinansowym za bieżący okres sprawozdawczy Nie dotyczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnychdanych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniamifinansowymi Nie dotyczy. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tymskutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacjii rentowność funduszu Nie dotyczy. 5. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 27 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 109

13 MSIG 123/2014 (4502) poz Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposóbwpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian Nie dotyczy. Podpisy osób reprezentujących Fundusz: Marek Chłopek Prezes Zarządu Penton TFIS.A. Bartosz Janikowski Wiceprezes Zarządu Penton TFIS.A. Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Marcin Haraszkiewicz Członek Zarządu PBR AUDYT Sp. z o.o. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Uczestników Funduszu Penton IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Penton IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej Funduszem) z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 24A lok 65, obejmującego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - zestawienie lokat, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące lokaty w kwocie tys. zł, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który wykazuje aktywa netto w kwocie tys. zł, - rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. zł, - zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 63 tys. zł, - noty objaśniające i informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwany dalej Penton TFI S.A.). Zarząd Penton TFI S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności, z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik z operacji Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, - krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, - ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, ze zm.). Badanie załączonego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanego Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r.; - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; - jest zgodne z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz postanowieniami statutu Funduszu, wpływającymi na jego treść. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 CZERWCA 2014 R. 110

14 MSIG 123/2014 (4502) poz List Zarządu Penton TFI S.A. skierowany do uczestników Funduszu, został dołączony do sprawozdania finansowego Funduszu, a dane zaczerpnięte bezpośrednio ze sprawozdania finansowego objętego badaniem, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego, dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza potwierdzającego zgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących aktywów Funduszu. w imieniu MERITUM Biegli Rewidenci Marzena Wójcik nr 3159; Warszawa, ul. Bukowińska 26 B/U2 Warszawa, 24 kwietnia 2014 r. REPERTORIUM A Nr 4443/2014 AKT NOTARIALNY Marzena Wójcik Kluczowy Biegły Rewident nr kierujący badaniem i reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące czternastego roku ( r.) Beata Otkała - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Zgromadzenia Inwestorów funduszu pod nazwą Penton IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (REGON ), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 641, zwanego dalej także Funduszem, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie notarialnym wyciągiem z rejestru funduszy inwestycyjnych wydanym w dniu 20 stycznia 2014 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy. UCHWAŁA NR 2 1 Zgromadzenie Inwestorów Penton IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz art. 9 ust. 5 statutu Funduszu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za rok 2013 i obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Marek Chłopek oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 111

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 115. PENTON VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7173/13] X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Nazwa funduszu SPRAWOZDANIE FINANSOWE PENTON VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 163/213 (428) poz. 1246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1246. SILESIA HOUSE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7769/213] I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa

Bardziej szczegółowo

MSIG 159/2013 (4276) poz

MSIG 159/2013 (4276) poz MSIG 159/2013 (4276) poz. 11775 Poz. 11775. PENTON I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG 7781/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PENTON I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY za okres od 1 stycznia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

MSIG 233/2015 (4864) poz

MSIG 233/2015 (4864) poz Poz. 18873. GALICJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6787/2015] GALICJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

MSIG 217/2017 (5354) poz

MSIG 217/2017 (5354) poz Poz. 41990. GALICJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-26530/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2018-06-30 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 133/2014 (4512) poz

MSIG 133/2014 (4512) poz MSIG 133/2014 (4512) poz. 9372 9372 Poz. 9372. MERITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz D. [BMSiG-6299/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Nazwa subfunduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo