REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE RADOM, ul. WYŚCIGOWA 19 w okresie: r r. LUSTRATORZY: Henryk ROZMUS posiadający uprawnienia lustracyjne nr 342/95 nadane przez Naczelną Radę Spółdzielczą w Warszawie, Grzegorz ROZMUS - posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 4868/02 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie RADOM, dnia 31 Marca 2014r.

2 REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE w Radomiu, ul. Wyścigowa 19, RADOM, zwanej dalej Spółdzielnią, przeprowadzonej na podstawie art i pkt. 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 1995 r., poz. 288 z późniejszymi zmianami), oraz umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, w dniu r. A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Lustrację przeprowadzili: a) Henryk ROZMUS posiadający uprawnienia lustracyjne nr 342/95 nadane przez Naczelną Radę Spółdzielczą w Warszawie, b) Grzegorz ROZMUS posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 4868/02 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. 2. Podstawą przeprowadzenia lustracji były UPOWAŻNIENIA do przeprowadzenia lustracji kompleksowej za lata w Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE w Radomiu, ul. Wyścigowa 19, wystawione przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, pismami z dnia r. 3. Lustrację przeprowadzono w dostosowaniu do zasad określonych w Ustawie Prawo Spółdzielcze (jedn. tekst z 2003 r. Dz. U. nr 188 poz. 288 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz.1116, z późniejszymi zmianami), "Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01 lipca 2010 r. 4. O rozpoczęciu i programie lustracji poinformowano Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Łuczyckiego, za pośrednictwem Zarządu, na początku lustracji. 5. Lustrację przeprowadzono w Biurze Spółdzielni w dniach r r. 6. Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli zewnętrznych prowadzonej przez Spółdzielnię, w poz. 1/

3 B. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE w Radomiu powołana została na Zebraniu Założycielskim w dniu r. Na Zebraniu tym uchwalono Statut Spółdzielni, oraz wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą. Pierwszej rejestracji i wpisania Statutu dokonano w Sądzie Rejonowym, Wydział Cywilny Rejestr Handlowy w Radomiu, w dniu r. pod nr: RSA Spółdzielnia posiada: Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadany przez Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106, w dniu r., Regon nr nadany zaświadczeniem Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, z dnia r., a także : została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: Statutowym celem działalności Spółdzielni, zapisanym w 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE w Radomiu, jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. 4. Majątek Spółdzielni według bilansu sporządzonego na dzień r. wynosił ,37 zł, średnioroczne zatrudnienie na koniec 2012 r. wynosiło 68,42 etatów. 5. Podczas przeprowadzanej lustracji, w skład Zarządu wchodzili: Piotr SKOCZYLAS Prezes Zarządu, od dnia r., Jerzy DĄBROWSKI Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych, od dnia r. Ewa GAJEWSKA Główny Księgowy - Członek Zarządu, od dnia r. 6. W trakcie badania lustracyjnego informacji udzielali Członkowie Zarządu, Główny Księgowy, oraz pracownicy Spółdzielni, stosownie do swoich kompetencji wynikających z zakresów czynności. 3

4 7. Według stanu na dzień r. zgodnie z tabelą o podstawowych danych charakteryzujących działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu, zawartą w załączniku Nr 1 do protokołu lustracji, Spółdzielnia posiadała: > 117 budynków mieszkalnych, > mieszkań ogółem, w tym: > 117 mieszkań lokatorskich, > mieszkań własnościowych, > mieszkań odrębnej własności, > ,28 m² powierzchnia użytkowa zasobów ogółem, w tym: > ,03 m² powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, > ,25 m² powierzchnia użytkowa lokali o innym przeznaczeniu > członków Spółdzielni ogółem 8. Przeprowadzona lustracja objęła całokształt działalności Spółdzielni za lata według następujących zagadnień: I. Realizacja wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej za lata r. przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, II. Podstawy prawne i zakres działania Spółdzielni, III. Organizacja wewnętrzna i zatrudnienie, IV. Organizacja i działalność organów samorządowych, V. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków, (zagadnienia członkowsko mieszkaniowe), VI. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, VII. Działalność Kulturalno Oświatowa Spółdzielni, VIII. Planowanie działalności statutowej, IX. Rachunkowość i finanse, X. Realizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 9. Z posiadanej dokumentacji, wynika, że Spółdzielnia regularnie poddaje się lustracji. Poprzednie lustracje pełne przeprowadzone zostały przez : > Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu, za lata , > Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie i objęły działalność Spółdzielni, za lata

5 C. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE I. REALIZACJA WNIOSKÓW Z LUSTRACJI PEŁNEJ PRZEPROWADZONEJ ZA LATA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SPÓŁDZIELCZĄ W WARSZAWIE. 1. Stosownie do postanowień art i 240 znowelizowanej Ustawy Prawo Spółdzielcze w Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE w Radomiu, została przeprowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, ul. Jasna 1, lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata Przedmiotowa lustracja została przeprowadzona w siedzibie Spółdzielni w okresie od r. do r. Z lustracji został sporządzony protokół, który jest dokumentem urzędowym i powinien być udostępniony członkom spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ocena działalności Spółdzielni na podstawie przeprowadzonej lustracji dokonana przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, wraz z wnioskami polustracyjnymi, przesłana do Spółdzielni za pismem Nr: PR/51/253/10/MGR z dnia r. Kserokopia przedmiotowego pisma stanowi załącznik Nr 2 do protokołu lustracji. 2. W liście polustracyjnym, Krajowa Rada Spółdzielcza oprócz oceny działalności Spółdzielni, zamieściła 11 wniosków, które w jej ocenie, powinny usprawnić działalność Spółdzielni i wyeliminować powstałe niedociągnięcia. 3. Ustalenia z przeprowadzonej lustracji wraz z wnioskami, zostały omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r., co zostało uwidocznione i opisane w protokole Rady Nadzorczej, z tego posiedzenia. 4. Zgodnie z postanowieniem zapisanym w art. 93,. 4, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków w dniu r. przyjęło informację o przeprowadzonej lustracji, wraz z wnioskami, zawarte w liście polustracyjnym. Ponadto Walne Zgromadzenie, Uchwałą Nr 14 przyjęło wnioski polustracyjne do realizacji. 5. Zarząd lustrowanej Spółdzielni przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Członków w dniu r. sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 11, a następnie przekazał to sprawozdanie, wraz z Uchwałą Nr 11 w dniu r. podmiotowi przeprowadzającemu lustrację, tj. Krajowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Wymienione wyżej dokumenty stanowią załącznik Nr 3 do protokołu lustracji. 6. Kompleksowo sprawdzono faktyczne wykonanie wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji ze Sprawozdaniem Zarządu i stwierdzono, że realizacja tych wniosków była zgodna z przedstawionym sprawozdaniem. 5

6 II. PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI. 1. Podstawę działania Spółdzielni w latach stanowiły Statut dostosowany do znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r., uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu r., Uchwałą Nr 2 i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, w dniu r, Postanowieniem Nr: WA. XIV NS-REJ. KRS/025325/07/340, wraz ze zmianami uchwalonymi przez: Walne Zgromadzenie Członków w częściach, w dniach r i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Postanowieniem Nr: WA.XIV.NS-REJ.KRS/021200/09/314, Walne Zgromadzenie Członków w dniu r., Uchwałą Nr 9 i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu r, Postanowieniem Nr: WA.XIV.NS-REJ. KRS/009723/11/195, Walne Zgromadzenie Członków w dniu r., Uchwałą Nr 3 i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu r, Postanowieniem Nr: WA.XIV.NS-REJ. KRS/021158/11/003. Kserokopia załącznika do Uchwały Nr 3 z treścią zmian statutowych, stanowi załącznik Nr 4 do protokołu lustracji. 2. Analiza Statutu tekst jednolity wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu r., wykazała, że jest on dostosowany do przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i jej kolejnych nowelizacji, oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze. Uwagi lustracji dotyczą następujących kwestii: w obowiązującym Statucie Spółdzielni, w 6, pkt. 2¹, na końcu po słowach oraz z mocy ustawy (art. 26 usm), dopisać: zgodnie z 5, pkt. 2, ppkt. 7 niniejszego Statutu. Należy zauważyć, że przywołany wyżej zapis w 5, pkt. 2, ppkt. 7 Statutu, daje możliwość Spółdzielni zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi nie tylko utworzonymi z zasobów spółdzielczych w ramach przepisów art. 24¹ i art. 26, ale również na podstawie umów innymi wspólnotami w ramach tzw. gospodarki zleconej, co przynosi dodatkowe korzyści finansowe Spółdzielni, w 25, pkt. 2, Statutu., zapisano, że: wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 lit. A, B, C, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Należy skreślić lit. A, gdyż do organu jakim jest Walne Zgromadzenie Członków, nie ma wyborów i to jeszcze w głosowaniu tajnym, w 31, pkt. 4 Statutu ustalono możliwość wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, dodatkowych spraw wniesionych przez członków Spółdzielni. co jest prawidłowe. Należy zatem w drugim zdaniu o brzmieniu: 6

7 Uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom dopisać w jakim terminie, w 32, pkt. 5 Statutu zapisano dwa przypadki w których do podjęcia prawomocnych uchwał konieczna jest kwalifikowana większość głosów. Zauważyć należy że opisane przypadki nie wyczerpują pełnego katalogu spraw, wynikających z Ustawy Prawo Spółdzielcze, dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość głosów. Należy zatem uzupełnić zapisy statutowe o rozwiązania ustawowe w tej sprawie, względnie na początku przedmiotowego punktu zaznaczyć, że kwalifikowana większość głosów wymagana jest między innymi dla podjęcia uchwał, w 41, pkt. 2, ppkt. 23 Statutu ustalono możliwość podejmowania : uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych powinno być: lokali o innym przeznaczeniu z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej - przez Radę Nadzorczą, co jest nieprawidłowe. W ocenie lustracji właściwym zapisem byłby zapis następującej treści: podejmowanie uchwał w sprawie zmian wysokości obciążeń właścicieli lokali o innym przeznaczeniu z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej. w 41, pkt. 2, ppkt. 25 Statutu zapisano nieprawidłowo uprawnienie Rady Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, gdyż stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia , z późniejszymi zmianami, oraz Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia , z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza upoważniona jest do wyboru tylko podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który to podmiot na podstawie zawartej umowy ze Spółdzielnią deleguje biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Należy dokonać zmiany zapisów statutowych, w 41, pkt. 2, ppkt. 26 Statutu zapisano nieprawidłowo uprawnienie Rady Nadzorczej do wyboru lustratorów do przeprowadzenia lustracji. Stosownie bowiem do przepisów art. 91, 3, Ustawy Prawo Spółdzielcze Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatnie przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej - i dalej w art. 91, 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze zapisano że: Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Zatem mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, zapisana treść w 41, pkt. 2, ppkt. 26 Statutu, powinna być skreślona. w 45, pkt 2 Statutu zapisano, że: W pracach komisji Rady mogą uczestniczyć za zgodą Rady Nadzorczej osoby nie będące członkami Rady należy dopisać: za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Wybór członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym, daje upoważnienie do przeglądania różnego rodzaju dokumentów, do których ze względu na tajemnice firmy, lub też ochronę danych osobowych nie mogą mieć dostępu osoby nieupoważnione, tj nie wybrane do Rady Nadzorczej. Ponadto dokumenty do których ma wgląd Komisja Rewizyjna, celem oceny sytuacji finansowej i majątkowej, znacznie przekracza katalog dokumentów do których może mieć wgląd członek Spółdzielni zgodnie z art. 8¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. w 54, pkt 7 Statutu. jest zapis że: o uchyleniu zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej rozstrzyga Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwołuje w terminie 3 miesięcy od daty zawieszenia w czynnościach członka 7

8 Rady. Należy zauważyć, że w 37 Statutu, zapisano, że: Rada Nadzorcza składa się z 17 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni, tak więc w przypadku zawieszenia członka Rady Nadzorczej w sytuacji działalności konkurencyjnej, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zwołać w terminie 3 miesięcy Walne Zgromadzenie Członków, na rozpatrzenie tylko tego jednego punktu porządku obrad. Biorąc zatem pod uwagę koszty zwołania Walnego Zgromadzenia, należy rozważyć zmianę tego zapisu, np. na: W przypadku zawieszenia członka Rady Nadzorczej naruszającego zakaz konkurencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady. zapisy zawarte w 92 Statutu, należy przeredagować w taki sposób, aby były zgodne z postanowieniami art. 27, ust. 5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z którego wynika, że jeżeli właściciel lokalu wyodrębnionego zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat eksploatacyjnych, lub wykracza w sposób rażący albo uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo też przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem takim występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, a nie na wniosek większości lokatorów lub użytkowników lokali jak zapisano w Statucie. w obowiązującym Statucie Spółdzielni, w 81, pkt. 4, 82, pkt. 1, 83, pkt 1, oraz w 95, pkt. 1 i pkt. 4, 103, pkt. 1 i innych, jest mowa o lokalach użytkowych, choć prawidłowa nazwa tych lokali zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, powinna brzmieć: lokale o innym przeznaczeniu, Należy wykreślić postanowienia zapisane w 101, pkt 2, oraz 114 Statutu, który stanowi, że nie można przenosić na odrębną własność lokali o charakterze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wybudowane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, gdyż Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje możliwość wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozdział IV Statutu, dotyczący przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ze względu na zmiany przepisów ustawowych, należy dokonać aktualizacji. 3. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza wykonując swoją funkcję stanowiącą prawo wewnętrzne, uchwaliła i dostosowała regulaminy do aktualnego Statutu. Regulaminy te są niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni i rozliczeń z członkami. Uchwalono łącznie 22 regulaminy, w tym 17 regulaminów przez Radę Nadzorczą, oraz 5 regulaminów przez Zarząd Spółdzielni, według zestawienia zamieszczonego niżej: Regulamin przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnych uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 7/II, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwalą Nr 134, Regulamin działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 10/II, 8

9 Regulamin wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie uchwalony w dniu , Uchwałą Nr 11/II, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 18/II, Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, oraz zasady ustalania opłat za lokale uchwalony w dniu 23.02,2010.r, Uchwałą Nr 12/II, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 21/II, w dniu r, Uchwałą Nr 46/II, w dniu , Uchwałą Nr 16, w dniu 31.o1.2012, Uchwałą Nr 1, oraz z dniu r. Uchwałą Nr 39, Regulamin Komisji Statutowej uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 17/II, Regulamin Komisji Technicznej Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych Rady Nadzorczej uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 18/II,. Regulamin Komisji społeczno kulturalnej Rady Nadzorczej uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 19/II, Regulamin Komisji ds. termomodernizacji i ciepłownictwa SM Ustronie uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 20/II, Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 21/II, Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 26/II, Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie uchwalony w dniu r, Uchwałą 47/II, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 2, Regulamin odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 90, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 135, Regulamin windykacji należności Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 91, Regulamin Zarządu uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 14, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 98, Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SM Ustronie uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 96, Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 97, Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 29, a ponadto Zarząd Spółdzielni uchwalił : Regulamin zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 430, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu ,r, Uchwałą Nr 248, Regulamin dotyczący praw członków SM Ustronie w zakresie uzyskiwania odpisów i kopii dokumentów określonych w art. 8¹ u.s.m. oraz kosztów uzyskiwania uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 184, Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną i sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia technicznego uchwalony w dniu , Uchwałą Nr 158, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu , Uchwałą Nr 214, 9

10 Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni za windykowanie należności Spółdzielni poza godzinami pracy oraz przyznawania nagród dla pracowników S.M. Ustronie uchwalony w dniu r., Uchwałą Nr 115, Regulamin Organizacyjny uchwalony w dniu r, Uchwałą Nr 116, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 74. Należy zaznaczyć, że kompetencje statutowe w zakresie uchwalania poszczególnych regulaminów przez wymienione wyżej organy samorządowe Spółdzielni, zostały zachowane, za wyjątkiem Regulaminu Organizacyjnego, który jako element struktury organizacyjnej powinien być uchwalony przez Radę Nadzorczą, a nie przez Zarząd Spółdzielni, co wynika z. 41, ust. 2, pkt. 6 Statutu Spółdzielni, oraz Regulaminu dotyczącego praw członków SM Ustronie w zakresie uzyskiwania odpisów i kopii dokumentów określonych w art. 8¹ u.s.m. oraz kosztów uzyskiwania który powinien być również uchwalony przez Radę Nadzorczą. Wynika to z zapisu z 41, ust. 2, pkt. 11 obowiązującego Statutu Spółdzielni, w którym zapisano, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy: uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorczej. Pozostałe regulaminy wyszczególnione wyżej, uchwalił Zarząd Spółdzielni, jako pracodawca, co wynika z odrębnych przepisów. Jak oświadczył Prezes Zarządu, w trakcie opracowywania jest regulaminu zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, który wynika z 41, ust. 2, pkt. 16 obowiązującego Statutu Spółdzielni, Uchwalone uprzednio regulaminy, wraz z aneksami, w sposób prawidłowy zabezpieczają interesy Spółdzielni i jej członków. Wykaz obowiązujących regulaminów, stanowi załącznik Nr 5 do protokołu lustracji. 4. Celem działalności Spółdzielni, zawartym w 4 aktualnie obowiązującego Statutu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu r., Uchwałą Nr 3 jest: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu. Natomiast przedmiotem działalności Spółdzielni określonym w 5 pkt. 1 przedmiotowego Statutu jest: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, Przedmiot działalności zapisany wyżej, jak zapisano w 5 pkt. 2 Statutu, Spółdzielnia realizuje poprzez: budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 10

11 budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości, prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, nabywanie potrzebnych jej terenów na własność lub użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie gruntów stanowiących jej własność lub będących w jej użytkowaniu wieczystym, zaciąganie kredytów na działalność bieżącą oraz na realizację przedsięwzięć inwestycyjno budowlanych Spółdzielni, Ponadto, dla realizacji zadań określonych w 5 Statutu, Spółdzielnia: prowadzi działalność inwestycyjną, zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, zarządza nieruchomościami wspólnot na podstawie art. 27, ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako zarząd powierzony, lub na podstawie zawartych umów ze wspólnotami powstałymi na mocy uchwały właścicieli (art. 24¹ usm) oraz z mocy ustawy (art. 26 usm). Prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Tak więc cel, jak również przedmiot działania Spółdzielni jest zgodny z wymogami Ustawy Prawo Spółdzielcze, oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami, a w szczególności z jej nowelizacją z dnia r. 5. Faktycznym obszarem działania Spółdzielni jest miasto Radom. 6. W okresie objętym lustracją, Spółdzielnia nie płaciła składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej, zgodnie z art. 259 i art. 266 Ustawy Prawo Spółdzielcze. Składki te za lata 2010, 2011, 2012, w wysokości zł. 360,00 za każdy rok, Spółdzielnia zapłaciła w dniu r., zatem wniosków w tej sprawie nie wydano. III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I ZATRUDNIENIE. 1. W okresie objętym lustracją w Spółdzielni corocznie zatwierdzany był schemat organizacyjny wraz z planem etatów, przez Radę Nadzorczą i tak: - na rok Uchwałą Nr 131 w dniu r. - na rok Uchwałą Nr 31 w dniu r.- obowiązuje od dnia r. - na rok Uchwałą Nr 76/II w dniu r. - na rok Uchwałą Nr 85 w dniu r.- obowiązuje od dnia r. - na rok Uchwałą Nr 94 w dniu r.- obowiązuje od dnia 11

12 r. anulowanie Uchwały Nr 85, 2. Zatrudnienie w latach w stosunku do założeń planowych wynosiło: w etatach: Lp. Zatrudnienie a) b) 2 a) b) 3 a) b) Planowane wg. struktury organizacyjnej w tym: na stanowiskach nierobotniczych na stanowiskach robotniczych Wykonanie wg. sprawozdawczości w tym: na stanowiskach nierobotniczych na stanowiskach robotniczych Rozliczenie zatrudnienia w stosunku do planowanej struktury organizacyjnej przekroczenie oszczędność 102,40 64,40 38,00 103,69 67,44 36,25 1,29-84,00 58,00 26,00 90,04 61,08 28,96 6,04-66,00 57,00 9,00 68,42 57,50 10,92 2,42 - Jak wynika z powyższej tabeli w latach objętych lustracją zatrudnienie było wyższe niż planowane. W latach objętych lustracją, Organy Spółdzielni, a to Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, podejmowały działania, dokonując zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia, którego celem miało być obniżenie zatrudnienia pracowników w Spółdzielni. W tym okresie dokonano też prywatyzacji pracowników fizycznych - konserwatorów, powołując spółkę pracowniczą. Przekroczenie wykonania planu zatrudnienia związane było z porządkowaniem stanu osobowego pracowników w związku z okresami wypowiedzenia pracownikom umów o pracę. 3. Zbadano prawidłowość prowadzenia, oraz kompletność akt osobowych pracowników zatrudnionych aktualnie w Spółdzielni, a to: > Prezesa Zarządu, > Członka Zarządu ds. Technicznych, > Członka Zarządu ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego, > Zastępcy Głównego Księgowego, Kierownika Działu Księgowo Finansowego, > Kierownika Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, > Kierownika Działu Rozliczeń Czynszowych, > Kierownika Działu Organizacyjnego, > Kierownika Działu Członkowsko Mieszkaniowego, > Kierownika Działu Windykacji, > Specjalisty ds. Kadr, > Specjalista ds. likwidatury i obrotu magazynowego, > Inspektor ds. administracyjno technicznych. co stanowi 18,18% ogółu zatrudnionych. Na podstawie przeglądu akt osobowych pracowników jak wyżej stwierdzono: > w aktach osobowych znajdują się dokumenty dotyczące: 12

13 a) nawiązania stosunku pracy tj. kwestionariusz osobowy, kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, świadectw szkolnych i innych dokumentów kwalifikacyjnych, b) przebiegu zatrudnienia - umowy o pracę, zakresy czynności, zapytania o niekaralność, itp. > akta osobowe pracowników nie zostały skompletowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. Nr 62/96, poz. 286) brak jest bowiem ułożenia akt w poszczególnych częściach, numeracji i wykazu akt, kserokopie świadectw pracy, nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. > akta osobowe pracowników przechowywane były w szafach metalowych, zamykanych na zamki patentowe. 4. Analiza badanych akt osobowych pracowników, oraz pozostałej dokumentacji kadrowej wykazała, że: > pracownicy Spółdzielni posiadają aktualne zakresy czynności, > pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni, posiadają aktualne świadectwa o zdolności do pracy, na obowiązujących drukach, > wszyscy członkowie Zarządu posiadają wyciągi z rejestru skazanych o niekaralności, > osoby pełniące funkcje Kasjera i Magazyniera, w aktach osobowych posiada: < oświadczenia o odpowiedzialności majątkowej < wyciągi z rejestru skazanych magazynier, > podpisane oświadczenia o : < przyjęciu do wiadomości regulaminu pracy, < przyjęciu informacji zawierającej obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, < zapoznaniu się z arkuszem ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy > ewidencja czasu pracy oraz ewidencja urlopów prowadzona jest komputerowo. Analiza wydruków komputerowych wskazuje na fakt iż ewidencja ta prowadzona jest na bieżąco. Na dzień zaległe urlopy posiada dwóch pracowników, w wymiarze 7 i 14 dni. Do dnia zakończenia lustracji, jak oświadczyła Specjalista ds. Kadr, zaległe urlopy zostały już wykorzystane. Listy obecności znajdujące się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (administracjach), oraz siedzibie Spółdzielni, podpisywane są na bieżąco, również książka wyjść służbowych jest prowadzona na bieżąco w siedzibie Spółdzielni. 5. Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni pracują na stanowiskach, które w zasadzie odpowiadają ich wykształceniu, oraz dotychczasowej często długoletniej pracy. Uczestniczą również w szkoleniach branżowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Należy więc uznać, że posiadają kwalifikacje do wykonywania powierzonych im obowiązków. 13

14 6. W zakresie unormowań regulaminowych Spółdzielnia posiada: > Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w dniu r., następny uchwalony po zmianach organizacyjnych i restrukturyzacji w dniu r, Uchwałą Nr 116, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu r, Uchwałą Nr 74. Zawiera ramowe zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych działów Spółdzielni i etatów samodzielnych. Regulamin ten, jako jeden z elementów struktury organizacyjnej, powinien, zgodnie z kompetencjami, zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą. > Regulamin Pracy - uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w dniu r., Uchwałą Nr 46, opracowany w uzgodnieniu z organizacją związkową W dokumentacji kadrowej znajduje się jeszcze jeden Regulamin Pracy w którym zapisano że: Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu z reprezentującymi pracowników zakładowymi organizacjami związkowymi., oraz że: Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia tj. od dnia 05 marca 2007 i obowiązuje do czasu jego zmiany. Należy zaznaczyć, że Regulamin ten nie został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni. Analiza przedstawionych wyżej Regulaminów Pracy wykazała, że ze względu na zmiany przepisów Ustawy Kodeks Pracy, wymagają aktualizacji. > Regulamin zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w dniu r, Uchwałą Nr 20, następny uchwalony przez Zarząd w dniu r, Uchwałą Nr 430, wraz z Aneksem uchwalonym w dniu r., Uchwałą Nr 248. Został sporządzony zgodnie z wymogami Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi w Spółdzielni. 7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W latach objętych lustracją, zagadnienia BHP w Spółdzielni, prowadzi firma zewnętrzna. Sporządzane były harmonogramy szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej, oraz programy zatwierdzane każdorazowo przez Prezesa Spółdzielni. Przeprowadzono szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno biurowych w miesiącu Kwietniu Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbyli szkolenie okresowe w miesiącu Listopadzie Przeprowadzone szkolenia i wydane zaświadczenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP, zmienione od Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie szkoleń BHP. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP, świadectwa ze szkoleń przechowywane w aktach osobowych pracowników. Na bieżąco są weryfikowane i dostosowane do potrzeb Spółdzielni arkusze oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, oświadczenia pracowników znajdują się w aktach osobowych pracowników. 14

15 Zgodnie z przepisami art. 2 i 4 Ustawy Kodeks Pracy, w Spółdzielni opracowane były aktualne tabele odzieży roboczej i ochronnej, na poszczególnych stanowiskach pracy i częstotliwość używania, oraz tabele przydziałów środków czystości na poszczególne pracowników zatwierdzone przez Prezesa Zarządu. Brak uwag lustracji. Prowadzone są indywidualne karty ewidencji wyposażenia dla każdego pracownika. Stosuje się również wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za przedłużenie używalności odzieży (wg. średnioważonych cen z firm handlowych, co roku zatwierdzane przez Prezesa Zarządu), oraz ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży, zgodnie z 8.1 Regulaminem gospodarki odzieżą roboczą i ochronną, oraz sprzętem ochronnym, Ponadto Spółdzielnia zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorem ekranowym profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresach określonych w przepisach. Pracownikom którym przysługuje refundacja kosztów zakupu szkieł leczniczych, uzyskują taką refundację jednorazowo co dwa lata w kwocie zł. 250,00. Refundacja taka następuje na pisemny wniosek pracownika złożony wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim zawierającym wskazania posiadania przez pracownika szkieł leczniczych przy pracy z komputerem. Na podstawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni, ustalono, że: > w roku 2010 zrefundowano szkła lecznicze dla 10 pracowników, > w roku 2011 przedmiotową refundacją objęto 8 pracowników, > w roku 2012 zrefundowano szkła lecznicze dla 11 pracowników. W Spółdzielni prowadzone są rejestry wypadków przy pracy, oraz w drodze do pracy W latach objętych lustracją miały miejsce: wypadki przy pracy : < w roku wypadki przy pracy, < w roku wypadki przy pracy, < w roku 2012 wypadków przy pracy nie odnotowano. Szczegółowe informacje dotyczące wypadków przy pracy, zamieszczono w rejestrze, stanowiącym załącznik Nr 6 do protokołu lustracji. Analizą objęto dokumentację z wypadków przy pracy z roku Dokumentacja kompletna, szczegółowa, uwag nie nasuwa. 8. Stosownie do postanowień art. 241²³ Kodeksu Pracy, lustrowana Spółdzielnia posiada: Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu r, wraz z Protokołami Dodatkowymi : Nr 1 z dnia ,r. zarejestrowanym w dniu r, oraz Nr 2 z dnia r. i wpisanym do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu r., pomiędzy Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu a Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu, oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu, zarejestrowanym w Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w 15

16 Warszawie w dniu pod Nr U-CCCLXXIV/5. Pismem z dnia r., Nr : WaP/15165/ /2007 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie powiadomił Spółdzielnię, o rozwiązaniu z dniem r. za porozumieniem stron zakładowego układu zbiorowego pracy nr U-CCCLXXI, zarejestrowanego w O.I.P. w Kielcach, oraz wpisania do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy, Porozumienia zawartego w dniu r. Aktualnie obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, obejmuje przepisy dotyczące: < postanowień ogólnych, < form wynagradzania, < wynagrodzeń zasadniczych pracowników, < dodatków do wynagrodzeń zasadniczych pracowników, < dodatków stażowych, < nagród i innych świadczeń, Załączniki do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowią: < taryfikator kwalifikacyjny pracowników na stanowiskach pracowniczych, < taryfikator kwalifikacyjny pracowników na stanowiskach nierobotniczych, < miesięczne płace zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, < wykaz stanowisk pracy wykonywanych w warunkach szkodliwych, < regulamin ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych. Przedstawione wyżej zasady wynagradzania pracowników, od strony merytorycznej uwag nie nasuwają. W dniu r, Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła Uchwałę Nr 99 w sprawie uchwalenia Zasad Wynagradzania Członków Zarządu, które obowiązywały od r. Wcześniej obowiązywały tylko pojedyncze Uchwały Rady Nadzorczej o wysokości wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu. Zatem Zasad Wynagradzania Członków Zarządu, opracowanych w latach wcześniejszych, nie było. Uchwała Nr 99 Rady Nadzorczej, w swej treści zawiera zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń zasadniczych, oraz nagród rocznych. Zasady Wynagradzania Członków Zarządu nie zawierają postanowień co do zasad i wysokości wypłaty nagród jubileuszowych, oraz odpraw emerytalno rentowych dla Członków Zarządu. Należy zatem uzupełnić. 9. Przeprowadzono kontrolę zgodności naliczania wynagrodzeń z postanowieniami wyżej omawianych regulaminów, oraz przyznanymi stawkami osobistego zaszeregowania w angażach za IV kwartał Uwag nie wniesiono. 10.Dokumentacja płacowa prowadzona czytelnie. Listy płac, listy zasiłków chorobowych sporządzane są właściwie. Kartoteki płacowe pracowników, prowadzone na bieżąco. Spełniają wymogi związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na 16

17 bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz sporządzane deklaracje PIT-4, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także składki na ubezpieczenie społeczne pracowników. 11.W latach środki na wynagrodzenia były zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Plan wynagrodzeń był jednym z elementów rocznego planu finansowogospodarczego Spółdzielni. Wykonanie funduszu płac za lata objęte lustracją, na tle założeń planowanych przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Rok 2010 Osobowy fun.płac , ,32 98,23 % Bezosob.fun.płac , ,35 97,34 % Razem wynagrodzenia , ,67 98,20 % Rok 2011 Osobowy fun.płac , ,09 99,83 % Bezosob.fun.płac , ,97 90,39 % Razem wynagrodzenia , ,06 99,44 % Rok 2012 Osobowy fun.płac , ,32 96,17 % Bezosob.fun.płac , ,21 99,96 % Razem wynagrodzenia , ,53 96,37 % Wykonanie funduszu płac ogółem, wykazuje w latach : / zmniejszenie o 11,83 %, / zmniejszenie o 15,24 %, / zmniejszenie o 25,27 %. Z powyższego zestawienia wynika, że: > wykonanie ogółem funduszu płac, w latach objętych lustracją, kształtowało się poniżej założeń planowanych, to samo dotyczy osobowego i bezosobowego funduszu płac, > systematyczne zmniejszanie funduszu płac, w latach objętych lustracją, związane było ze zmianami organizacyjnymi i restrukturyzacją zatrudnienia, co opisano wyżej. 12. Stosownie do przepisów Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami), spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, co wynika z art. 36² znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych. Sposób prowadzenia i zakres dokumentacji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. ( Dz. U. Nr 100/2004, poz ). 17

18 powyższe zagadnienia zostały uregulowane w Spółdzielni w następujących dokumentach: Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych uchwalona przez Zarząd Spółdzielni w dniu r. w której zostały określone podstawowe zasady właściwego zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zawarte w niej postanowienia dotyczą: zarządzania ochroną danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, obszarów przetwarzania danych osobowych, wykazów i opisów zbiorów danych osobowych, sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi zbiorami, powierzania przetwarzania danych osobowych, udostępniania danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych uchwalona przez Zarząd Spółdzielni w dniu r. w której zostały zawarte postanowienia dotyczące: definicji podstawowych pojęć i dokumentów służących danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych, obowiązków użytkowników systemu, nadawania, zmian lub usuwania uprawnień w systemach informatycznych, metod i środków uwierzytelniania w systemie informatycznym, haseł w systemach informatycznych, rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie, sporządzania kopii zapasowych, przechowywania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe, ochrony systemu przed działaniem szkodliwego oprogramowania, zasad monitorowania, przeglądu i konserwacji systemu, przetwarzania danych poza obszarem przetwarzania, zasad komunikacji w sieci teleinformatycznej. 13. Dokonano badania przestrzegania przepisów ustawy z roku o ochronie danych osobowych i stwierdzono, że gromadzone i przetwarzane dane osobowe użytkowników lokali i pracowników w lustrowanej Spółdzielni są należycie chronione przed wglądem osób nieuprawnionych. Szafy z aktami członków są zamknięte, dane na nośnikach elektronicznych zabezpieczone należycie. Komputery posiadają hasła indywidualne. Każdy pracownik uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w określonym zakresie. 14. Załatwianie skarg i wniosków członków. W ramach skarg i wniosków Prezes Spółdzielni, lub inny wyznaczony przez niego Członek Zarządu przyjmują członków w każdy poniedziałek w godz. 15ºº - 17ºº. Rada Nadzorcza pełni dyżury w każdy poniedziałek w godz. 15³º - 17ºº. Podczas dyżurów 18

19 pełnionych przez Zarząd, w latach , złożono ogółem 239 wniosków, w tym: > z Jednostki A 40 wniosków, > z Jednostki B 20 wniosków, > z Jednostki C 39 wniosków, > z Jednostki M 36 wniosków, > z Jednostki P 104 wnioski Informacja o pełnionych dyżurach znajduje się na tablicach informacyjnych w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedlowych, oraz budynkach Spółdzielni. Wpływające skargi i wnioski na piśmie, odnotowywane były w Książkach Korespondencji Przychodzącej. Wiele pism, szczególnie związanych z rozliczaniem mediów komunalnych od członków Spółdzielni wpływa do Rady Nadzorczej. Kierowane są one do właściwych Komisji branżowych, które na swoich posiedzeniach dokonują analizy treści merytorycznej tych pism i przekazują odpowiedzi członkom Spółdzielni. Lustratorzy dokonali analizy sposobu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Komisji Termomodernizacji i Ciepłownictwa Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres od dnia r. do dnia r. Przeważająca większość pism członków dotyczyła uwag, wniosków i skarg na system rozliczeń centralnego ogrzewania ich mieszkań, oraz konieczności dokonywania dopłat z tego tytułu. Rozpatrywane pisma oraz udzielane odpowiedzi, w ocenie lustracji były merytorycznie prawidłowe. Uwag nie wniesiono. Jak oświadczył Prezes Zarządu, sprawy zgłaszane przez członków do Zarządu Spółdzielni, były na bieżąco załatwiane, a występujące usterki usuwane. Wnioski poszczególnych członków wnoszone do Spółdzielni pisemnie, Zarząd rozpatrywał na swoich posiedzeniach, ustosunkowując się do każdej sytuacji odrębnie, w terminach określonych w 58 Statutu Spółdzielni. Dla sprawniejszej obsługi członków, w zakresie załatwiania skarg i wniosków w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego, zapisanego w Statucie, wskazanym byłoby: opracowanie i uchwalenie Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, który określać będzie ramowy sposób postępowania przy załatwianiu skarg i wniosków członków w ustalonych terminach, przez organy Spółdzielni uprawnione do załatwiania tych skarg i wniosków. Potrzeba posiadania takiego regulaminu wynika również z przepisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 rok w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. założenie Rejestru Skarg i Wniosków w którym to rejestrze odnotowywać się będzie dane osoby występującej ze sprawą, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie oraz sposób i termin załatwienia sprawy. 19

20 IV. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH. 1. Zgodnie z 25 aktualnie obowiązującego Statutu, organami Spółdzielni są: a) Walne Zgromadzenie Członków, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd A. WALNE ZGROMADENIE CZŁONKÓW. 1. Zgodnie z 26 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. W obowiązujących Statutach w latach , paragrafy - 26 do 35 określają właściwości Walnego Zgromadzenia, zasady jego zwoływania, uczestnictwa członków, obradowania, głosowania, podejmowania uchwał oraz zakończenia obrad. 2. W badanym okresie, w Spółdzielni odbyły się Walne Zgromadzenia Członków: > w roku 2010 podzielone na pięć części, > w latach 2011, 2012 Walne Zgromadzenia bez podziału na części. 3. Walne Zgromadzenie Członków podzielone na części w roku 2010 obejmowały: I część Jednostkę A ul. PCK, Grenadierów, Komandosów, Gagarina, Placową, Staroopatowską odbyło się w dniu r. obecnych 124 członków, II część Jednostkę B ul. Sandomierską odbyło się w dniu obecnych 71 członków, III część Jednostkę C ul. Osiedlową odbyło się w dniu r. obecnych 105 członków, IV część Jednostkę M ul. Świetokrzyską, Młodzianowską, Południową, Gajową, Wiejską odbyło się w dniu r. obecnych 69 członków, V część Jednostkę P ul. Jana Pawła II, Cisową, Lipską, Wyscigową, Czackiego, Ostrowiecką, Armii Krajowej, Armii Ludowej odbyło się w dniu r. obecnych 95 członków. 4. W pozostałych latach objętych lustracją Walne Zgromadzenia Członków odbyły się: w dniu r. uczestniczyło 236 członków, w dniu r. uczestniczyło 177 członków. 20

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą jest statutowym organem sprawującym kontrolę oraz nadzór nad działalnością Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 /2010 z dnia 12 maja 2010r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Związek Rewizyjny

Krajowy Związek Rewizyjny Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (022) 620-00-28, tel. (022) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu. I. Podstawa prawna i zakres uprawnień Zarządu.

Regulamin. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu. I. Podstawa prawna i zakres uprawnień Zarządu. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu I. Podstawa prawna i zakres uprawnień Zarządu. 1 Zarząd działa na podstawie: 1. Ustawy z 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu 1 Rada Nadzorcza jako organ Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni w Elblągu, zwanej dalej Spółdzielnią, działa na zasadach określonych przepisami: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. RADY NADZORCZEJ Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie. I. Przepisy ogólne

Regulamin. RADY NADZORCZEJ Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie. I. Przepisy ogólne Regulamin RADY NADZORCZEJ Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie I. Przepisy ogólne 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni w zakresie realizacji jej

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni i działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU RADY NADZORCZEJ 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z 24 października 2013r. poz. 1443),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH I. ZARZĄD 1. Zarząd działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "VII DWÓR" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "VII DWÓR" W GDAŃSKU Gdańsk 2011 1 I. Podstawy i zakres działania 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej Załącznik do uchwały nr.. NZPCz z dnia 29.11.2007r R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 Rada Nadzorcza zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Długie Ogrody w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Długie Ogrody w Gdańsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Długie Ogrody w Gdańsku Rada Nadzorcza (RN) Spółdzielni jest statutowym organem Spółdzielni Długie Ogrody sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1 REGULAMIN Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 2 Regulamin Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej REGULAMIN Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/03/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2009 z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółdzielni działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Strona/stron 1 /8 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12 /2015r z dnia 19.06.2015r Sekretarz Walnego Zgromadzenia Józef Woźniak Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELTRA W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELTRA W BYDGOSZCZY REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELTRA W BYDGOSZCZY 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003, nr 188,

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WIDOK W KRAKOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK W KRAKOWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WIDOK W KRAKOWIE (tekst jednolity z dn. 17.12.2013r.) I. Postanowienia ogólne. 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle 1 Załącznik do uchwały WZCz JSM nr 13/2008 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle za uchwałą oddano 157 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów. Oddany głos Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. Podstawy działania Rady Nadzorczej 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 23/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Dążność w Nowym Dworze Maz.

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Dążność w Nowym Dworze Maz. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Dążność w Nowym Dworze Maz. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI TECHNICZNEJ

REGULAMIN KOMISJI TECHNICZNEJ REGULAMIN KOMISJI TECHNICZNEJ Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Techniczna, zwana dalej Komisją, działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1......

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1...... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne par.1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości...... tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę o własności lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo