MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, luty 2015 rok

2 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub w części wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

3 SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU II PÓŁROCZA 2014 ROKU NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU TABLICE: Tablica 1. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według grup zawodów i specjalności w II półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 2. Struktura bezrobotnych i wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracy według grup zawodów i specjalności w II półroczu 2014 roku W procentach... Tablica 3. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w układzie alfabetycznym w II półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 4. Ranking bezrobotnych według zawodów i specjalności II półrocza 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 5. Bezrobotni według zawodów i specjalności II półrocza 2014 roku w układzie alfabetycznym według województw W liczbach bezwzględnych

4 UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne przygotowane na podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. 2. Podstawę do sporządzania statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności w stanowiły następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U ); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U ). 3. Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków: nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego; nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Uwaga: Litera S w tabelach oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 4

5 1. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU 2014 ROKU Integralną częścią sprawozdawczości o rynku pracy jest statystyka bezrobotnych według zawodów i specjalności. W końcu 2014 roku w ewidencji urzędów pracy znajdowało się osób bezrobotnych, czyli aż o osób mniej niż przed rokiem względny spadek bezrobocia wyniósł 15,4%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 80,5% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach Grupy zawodów Liczba bezrobotnych ogółem według stanu : Wzrost/spadek w w porównaniu do 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,4 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,9 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,2 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,7 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,1 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,3 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,1 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,7 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,4 0. SIŁY ZBROJNE ,7 BEZ ZAWODU ,7 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 W porównaniu do stanu z końca II półrocza 2013 roku wśród bezrobotnych posiadających zawód odnotowano spadek o osób, tj. o 15,4%. Względny spadek w tej subpopulacji był zatem identyczny jak odnotowany w analizowanym okresie wśród całej populacji bezrobotnych. Populacja bezrobotnych nie posiadających zawodu, tzw. grupa bez zawodu zmniejszyła się o osoby (tj. o 15,7%), zmniejszył się także udział bezrobotnych bez zawodu w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,1 punktu procentowego (z poziomu 19,6% w końcu 2013 r. do poziomu 19,5% ). 5

6 w liczbach bezwzględnych PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W LATACH stan 2013 stan 2014 SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY Należy zaznaczyć, że na czele rankingu zawodów i specjalności bezrobotnych, podobnie jak w latach poprzednich, znalazły się osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 2014 roku Zawody i specjalności ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY Liczba bezrobotnych ogółem według stanu OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH SIŁY ZBROJNE wzrost/spadek w 2014r. w porównaniu do 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % Sprzedawca S ,8 Ślusarz S ,5 Robotnik budowlany ,7 Technik ekonomista S ,2 Robotnik gospodarczy ,1 Murarz S ,9 Kucharz S ,6 Krawiec S ,4 Technik mechanik S ,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS ,6 Bezrobotni posiadający zawody wymienione w tablicy powyżej w liczbie osób, stanowili 22,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to, że niemal co 4 bezrobotny legitymował się jednym z wymienionych w ww. rankingu zawodów. W rankingu zawodów wyraźnie pierwsze miejsce pod względem liczby bezrobotnych zajmują od lat sprzedawcy, niemniej jednak w porównaniu do stanu z końca 2013 roku ich liczba spadła o 14,8% (o osoby). BEZ ZAWODU 6

7 Natomiast pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista. W końcu omawianego okresu zarejestrowanych było bezrobotnych w tym zawodzie, tutaj również odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 18,2% (o osoby). Z kolei wśród zawodów wymagających wyższego wykształcenia na 20 pozycji w rankingu znalazł się ekonomista ( bezrobotnych). 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU W II półroczu 2014 roku w urzędach pracy zarejestrowało się osób, tj. o 6,7 % (o osoby) mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Spadek napływu odnotowano wśród bezrobotnych posiadających zawód o 6,8% tj. o osób, jak i wśród bezrobotnych bez zawodu - Spadek napływu miał miejsce także wśród bezrobotnych bez zawodu o 6,4% tj. o osób. Najwięcej rejestrujących się w II półroczu 2014 roku bezrobotnych posiadało zawód zaliczany do grupy robotników przemysłowych i rzemieślników osoby, co stanowiło 19,6% napływu bezrobotnych w tym okresie. Grupa ta niezmiennie od lat plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości rejestrujących się bezrobotnych. Napływ bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w II półroczu 2013 i 2014 roku Grupy zawodów Napływ bezrobotnych w II półroczu wzrost/spadek napływu bezrobotnych w II pół w porównaniu do II pół w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,7 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,1 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,8 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,2 4. PRACOWNICY BIUROWI ,5 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,6 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,6 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,7 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,9 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,6 0. SIŁY ZBROJNE ,9 BEZ ZAWODU ,4 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 7

8 STRUKTURA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 21,7% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7% SPECJALIŚCI 12,7% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 11,9% SIŁY ZBROJNE 0,1% PRACOWNICY BIUROWI 4,2% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 7,4% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 4,2% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 16,1% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 19,6% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,4% Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych w II półroczu 2014 roku Napływ bezrobotnych w II półroczu Zawody i specjalności Sprzedawca S Ślusarz S Technik ekonomista S Robotnik budowlany Robotnik gospodarczy Murarz S Mechanik pojazdów samochodowych S Kucharz S Krawiec S Fryzjer S wzrost/spadek napływu bezrobotnych w II pół w porównaniu do II pół w liczbach bezwzględnych w% , , , , , , , , , ,8 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Napływ bezrobotnych w ww. zawodach (tj osób) stanowił 19,6% ogólnej liczby bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w II półroczu Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, w II półroczu zdecydowanie najwyższy był napływ sprzedawców, a w dalszej kolejności ślusarzy oraz techników ekonomistów. W porównaniu do II półrocza 2013 roku w dziewięciu spośród dziesięciu zawodów wymienionych w rankingu odnotowano spadek napływu, który zamykał się w przedziale od 0,8% (w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) do 13,8% (w zawodzie krawiec). Wzrost napływu miał miejsce jedynie w zawodzie fryzjer (o 2,8%). W rankingu zawodów nowozarejestrowanych bezrobotnych pierwszy zawód z grupy specjalistów posiadających wykształcenie wyższe znalazł się na 16 pozycji i był to 8

9 ekonomista. W II półroczu zarejestrowało się osób posiadających ten zawód (czyli 0,8% ogólnego napływu). 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU W II półroczu 2014 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o wolnych miejsc pracy więcej (o 31,7%) niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast wśród ofert bez wskazania zawodu odnotowano znaczny spadek aż o 85,0% czyli o ofert. STRUKTURA NAPŁYWU OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 0,1% SIŁY ZBROJNE 0,0% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,6% SPECJALIŚCI 6,3% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 8,9% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 17,3% PRACOWNICY BIUROWI 12,2% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 10,0% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 21,3% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 0,6% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 22,5% Pracownicy usług i sprzedawcy byli grupą, w której zgłoszono najwięcej miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w II półroczu 2014 roku. W grupie tej zgłoszono ofert, czyli 22,5% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w tym czasie. Wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy w porównywanym okresie miał miejsce w 9 spośród 10 wielkich grup zawodów. Największy wzrost liczby zgłoszonych ofert odnotowano w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń o 52,2%. Jedynie w grupie wielkiej siły zbrojne, w której nie zgłoszono żadnej oferty pracy w II półroczu miał miejsce 100% spadek liczby ofert pracy. 9

10 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w II półroczu 2013 i 2014 roku oraz wg wielkich grup zawodowych Grupy zawodów Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w II półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w II pół w porównaniu do II pół w liczbach bezwzględnych w % Wolne miejsca pracy 2014 w liczbach bezwzgl. OGÓŁEM , PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY , SPECJALIŚCI , TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL , PRACOWNICY BIUROWI , PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY , ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY , ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY , OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ , PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH , SIŁY ZBROJNE ,0 0 BEZ ZAWODU ,0 4 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Zawody i specjalności Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby wolnych miejsc pracy zgłoszonych w II półroczu 2014 roku Wolne miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w II półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w II pół w porównaniu do II pół w liczbach bezwzględnych w % Robotnik gospodarczy ,8 Sprzedawca S ,6 Magazynier ,8 Technik prac biurowych S ,5 Robotnik budowlany ,5 Pozostali pracownicy przy pracach ,0 prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego ,6 Pakowacz ,9 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,2 Przedstawiciel handlowy ,8 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w w/w zawodach (tj miejsc) stanowiły 29,7% ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w II półroczu 2014 roku. W odniesieniu do II półrocza 2013 roku we wszystkich zawodach wymienionych w tabeli miał miejsc wzrost liczby wolnych miejsc pracy, który zamykał się w przedziale od 18,5% w zawodzie technik prac biurowych do aż 78,8% w zawodzie magazynier. 10

11 W II półroczu 2014 roku w 9 wielkich grupach zawodowych miała miejsce przewaga napływu bezrobotnych nad napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. w liczbach bezwzgl PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBL., WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 37,8 20,1 SPECJALIŚCI NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓLROCZU 2014 ROKU 116,5 95,2 93,6 30,0 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI bezrobotni zarejestrowani w II półroczu oferty pracy zgłoszone w II półroczu stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych 56,1 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 18,9 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 43,7 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 0,0 0,1 SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych w % Największy niedobór miejsc pracy odnotowano (poza grupą wielką siły zbrojne, w której w II półroczu nie zgłoszono żadnej oferty pracy) w grupie wielkiej rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, gdzie wystąpił ponad 5-krotnie większy napływ bezrobotnych w stosunku do napływu wolnych miejsc pracy w tym samym czasie. Wart zauważenia jest fakt, że w grupie specjalistów napływ bezrobotnych 5-krotnie przewyższał napływ ofert, a w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz w grupie pracownicy przy pracach prostych przewaga napływu bezrobotnych w stosunku do napływu ofert była na tyle nieznaczna, że w zasadzie w obu tych grupach można mówić o równowadze. Natomiast w grupie wielkiej pracownicy biurowi w omawianym okresie miała miejsce przewaga napływu wolnych miejsc pracy nad napływem bezrobotnych. 11

12

13 TABLICA 1. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU W liczbach bezwzględnych Zarejestrowani bezrobotni Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej GRUPY ZAWODÓW ogółem kobiety w okresie sprawozdawczym do 12 mies. od dnia ukończenia nauki ogółem kobiety razem kobiety razem do 12 mies. od dnia ukończenia nauki poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety okresu sprawozdawczego zgłoszone w okre\sie sprawozdawczym OGÓŁEM ###### PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ogółem w tym pracy subsy- okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 6.ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU

14 TABLICA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSCA PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU W procentach GRUPY ZAWODÓW do 12 mies. od dnia ukończenia nauki ogółem Zarejestrowani bezrobotni do 12 mies. od dnia ukończenia nauki Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone w okrsie sprawozdawczym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach ogółem kobiety kobiety razem kobiety razem kobiety do pow. 12 w tym razem kobiety razem kobiety razem kobiety ogółem pracy w okresie sprawozdawczym okresu sprawozdawczego subsydiowanej OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7 0,6 0,1 0,1 0,7 0,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,2 0,9 okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI 12,7 17,6 26,5 34,0 9,0 11,9 22,0 27,4 9,2 14,1 9,4 12,9 7,2 9,3 6,3 7,1 5,9 3.TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 11,9 12,9 13,0 11,9 11,6 12,9 14,0 13,0 11,5 13,1 11,8 13,5 11,6 13,5 8,9 11,2 9,6 4.PRACOWNICY BIUROWI 4,2 5,8 3,1 4,3 4,1 5,7 3,0 4,3 4,5 6,7 4,9 6,8 4,7 6,5 12,2 19,7 9,2 5.PRACOWNICY USŁUG 16,1 24,6 9,2 13,9 17,3 26,4 10,3 15,7 16,8 28,9 19,6 30,6 20,5 31,1 22,5 33,1 20,1 I SPRZEDAWCY 6.ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,4 1,5 0,2 0,2 1,9 2,0 0,3 0,3 1,9 2,1 1,8 1,9 2,3 2,5 0,6 0,7 0,3 7.ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 19,6 8,0 8,4 1,4 22,5 10,6 9,2 1,9 26,8 10,7 24,9 11,2 26,6 13,9 21,3 12,0 24,3 8.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 4,2 1,9 0,9 0,4 4,7 2,2 0,9 0,4 5,9 2,8 5,4 2,4 5,5 2,9 10,0 4,5 12,6 9.PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 7,4 6,8 2,0 2,0 8,7 7,9 2,0 2,1 10,3 9,2 9,7 9,1 11,1 10,4 17,3 11,3 17,1 10.SIŁY ZBROJNE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEZ ZAWODU 21,8 20,3 36,7 31,8 19,5 19,7 38,1 34,7 12,4 11,7 11,5 10,8 9,6 9,5 0,1 0,2 0,0 Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń w niektórych rubrykach mogą nie zachodzić zgodności matematyczne 14

15 TABLICA 3.BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM W II PÓŁROCZU 2014 ROKU w liczbach bezwzględnych Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Ogółem Bez zawodu Posiadający zawody z tego: Administrator baz danych Administrator nieruchomości Administrator produkcji filmowej Administrator sieci informatycznej Administrator stron internetowych Administrator systemów poczty elektronicznej Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP Adwokat Agent celny Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości Agent do spraw zakupów Agent klarujący Agent ubezpieczeniowy Agent usług artystycznych Akredytowany asystent parlamentarny Akrobata Aktor Aktor cyrkowy S Aktor lalkarz Aktor scen muzycznych S Aktuariusz Akupunkturzysta Akwizytor Akwizytor funduszy emerytalnych Alpinista przemysłowy Analityk baz danych Analityk giełdowy Analityk informacji i raportów medialnych Analityk kredytowy Analityk pracy Analityk ruchu na stronach internetowych Analityk systemów teleinformatycznych Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Andragog Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego Animator kultury S Ankieter Antropolog Antykwariusz Aparatowy procesów chemicznych Aparatowy produkcji drożdży Aparatowy produkcji octu Aparatowy produkcji wyrobów maczanych Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych Archeolog Architekt Architekt krajobrazu Architekt stron internetowych Architekt wnętrz Architekt zieleni wewnątrz budynków Archiwista Archiwista dokumentów elektronicznych Archiwista zakładowy Arkadownik Artysta fotografik Artysta grafik

16 Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Artysta malarz Artysta muzyk instrumentalista Artysta muzyk wokalista Artysta rzeźbiarz Astrofizyk Astrolog Astronom Asystent do spraw księgowości Asystent do spraw statystyki Asystent do spraw wydawniczych Asystent dyrektora Asystent edukacji romskiej Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca Asystent nauczyciela przedszkola Asystent operatora dźwięku S Asystent operatora obrazu Asystent osoby niepełnosprawnej S Asystent parlamentarny Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent reżysera filmowego Asystent sędziego Asystent techniczny realizatora dźwięku Asystent techniczny realizatora programu Asystent usług pocztowych Asystent usług telekomunikacyjnych Asystent zarządu Asystentka pielęgniarska Asystentka stomatologiczna S Audiofonolog Audytor Audytor ekologiczny Audytor energetyczny Automatyk sterowania ruchem kolejowym Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Baca Bagażowy Bandażysta ortopedyczny Barista Barman Bednarz Betoniarz Betoniarz - zbrojarz S Bibliotekarz S Bibliotekoznawca Biegły rewident Bieliźniarz Bieliźniarz kołdrzarz Bileter Biochemik Bioenergoterapeuta Biofizyk Bioinżynier Biolog Biomasażysta Biotechnolog Blacharz budowlany Blacharz izolacji przemysłowych S Blacharz lotniczy Blacharz okrętowy Blacharz S Blacharz samochodowy S Bosman Bosman portu Boy hotelowy

17 Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Brakarz wyrobów przemysłowych Brązownik Broker edukacyjny Broker informacji (researcher) Broker reasekuracyjny Broker ubezpieczeniowy Brukarz Bukieciarz Bukmacher Bursztyniarz Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali Cechowniczy Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Charakteryzator Chemik Chemik technologia chemiczna Chiropraktyk Chirurg pielęgniarz drzew Cholewkarz Choreograf Ciągacz rur Cieśla S Cieśla szalunkowy Clown Cukiernik S Cykliniarz Czyściciel basenów pływackich Czyściciel butów Czyściciel dywanów Czyściciel elewacji budowlanych Czyściciel pojazdów Dealer aktywów finansowych Dekarz S Dekorator sklepów Dekorator wnętrz Dekorator wyrobów cukierniczych Demograf Demonstrator wyrobów Detektyw prywatny Diagnosta kolejowy Diagnosta laboratoryjny Diagnosta laboratoryjny cytomorfologia medyczna Diagnosta laboratoryjny epidemiologia Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka sądowa Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna genetyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna immunologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny zdrowie środowiskowe Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Dietetyk S Docieracz polerowacz Dojarz Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Doradca emerytalny Doradca EURES Doradca finansowy Doradca inwestycyjny

18 Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Doradca klienta Doradca personalny Doradca podatkowy Doradca rolniczy Doradca zawodowy Dorożkarz Dostawca potraw Dozorca Dróżnik obchodowy Dróżnik przejazdowy Drukarz S Drukarz sitodrukowy Drukarz tkanin Drwal / pilarz drzew Duchowny religii mojżeszowej Duchowny religii muzułmańskiej Duchowny wyznania prawosławnego Duchowny wyznania rzymskokatolickiego Duchowny wyznań ewangelickich Dydaktyk aplikacji multimedialnych Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor departamentu Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor szkoły Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Dyrektor zakładu dla nieletnich Dyrygent Dyspozytor lotniczy Dyspozytor radio taxi Dyspozytor ruchu metra Dyspozytor transportu samochodowego Dystrybutor ulotek Dyżurny ruchu i stacji metra Dyżurny ruchu kolejowego Dziekan Dziennikarz Dziewiarz Dźwigowy (windziarz) Dżokej Edukator ekologiczny Edytor materiałów źródłowych Eguterzysta Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Ekolog Ekonometryk Ekonomista Ekspedient pocztowy Ekspedient w punkcie usługowym Ekspedient w stacji obsługi pojazdów Ekspedient wypożyczalni

19 Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Ekspedytor Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Eksploatator portu Ekspozytor towarów (merchandiser) Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Elektroenergetyk elektrowni wodnych Elektroenergetyk nastawni Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych Elektromechanik pojazdów samochodowych S Elektromechanik S Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego Elektromechanik urządzeń chłodniczych Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym Elektromonter (elektryk) zakładowy Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych Elektromonter instalacji elektrycznych Elektromonter linii kablowych Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć Elektromonter lotniczy Elektromonter maszyn elektrycznych Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego Elektromonter okrętowy Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych Elektromonter reklam świetlnych Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych Elektromonter sieci trakcyjnej Elektromonter taboru szynowego Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających Elektromonter transformatorów Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych Elektryk budowlany Elektryk S Epidemiolog Etnograf Etyk biznesu Ewaluator programów edukacji Fajkarz Fakturzystka Farmaceuta analityka farmaceutyczna Farmaceuta bromatologia Farmaceuta farmacja apteczna Farmaceuta farmacja kliniczna Farmaceuta farmacja przemysłowa Farmaceuta farmacja szpitalna Farmaceuta farmakologia Farmaceuta lek roślinny Farmaceuta mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna Farmaceuta toksykologia Farmaceuta zdrowie publiczne Farmaceuta zdrowie środowiskowe Felczer Filolog filologia polska Filolog filologia klasyczna Filolog filologia obcojęzyczna Filozof Fizjoterapeuta Fizyk Fizyk medyczny Flisak - retman

20 Kod zawodu Zawody i specjalności Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu II półrocza w tym poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy subsydiowanej okresu sprawozdawczego Florysta S Formierz odlewnik Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw Formowacz ściernic Formowacz wyrobów ceramicznych Formowacz wyrobów szklanych Fotoedytor Fotograf poligraficzny Fotograf S Fotograf w drukarni filmowej Fotoreporter Fotosista Fototechnik S Frezer Frezer drewna Fryzjer damski Fryzjer męski Fryzjer S Fryzjer zwierząt (groomer) Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz celny Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz służb specjalnych Funkcjonariusz służby ochrony Funkcjonariusz służby penitencjarnej Funkcjonariusz straży granicznej Galwanizer Garbarz skór bez włosa Garbarz skór S Garderobiana Garmażer Garncarz Gemmolog Genetyk Geofizyk Geograf Geolog Gięciarz drewna Giloszer Giloszer szkła Glazurnik Gleboznawca Główny księgowy Główny technolog Goniec Gorseciarka Gospodarz domu Gospodyni Górnik eksploatacji otworowej S Górnik eksploatacji podziemnej S Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S Grabarz Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Grawer Grawer poligraficzny Grawer szkła Grzyboznawca Hafciarka Hartowacz betonów i sylikatów Hartownik Higienistka stomatologiczna S Higienistka szkolna Historyk

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku sie-11 lip-11 cze-11 maj-11 kwi-11 mar-11 lut-11 sty-11 gru-10 lis-10 paź-10 wrz-10

Bardziej szczegółowo

Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak

Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY Katarzyna Augustyniak 1 Spis treści: Edukacja: ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO...3 Praca: PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ...5 Zawody gdzie mogę pracować?: SPECJALIŚCI

Bardziej szczegółowo