MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, wrzesień 2014 rok

2 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub w części wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 510/2014.

3 SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU TABLICE: Tablica 1. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 2. Struktura bezrobotnych i wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracy według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2014 roku W procentach... Tablica 3. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w układzie alfabetycznym w I półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 4. Ranking bezrobotnych według zawodów i specjalności w końcu I półrocza 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 5. Bezrobotni według zawodów i specjalności w końcu I półrocza 2014 roku w układzie alfabetycznym według województw W liczbach bezwzględnych

4 UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne przygotowane na podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. 2. Podstawę do sporządzania statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności w stanowiły następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U ); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U ). 3. Grupa bez obejmuje osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków: nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego; nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Uwaga: Litera S w tabelach oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 4

5 1. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU Integralną częścią sprawozdawczości o rynku pracy jest statystyka bezrobotnych według zawodów i specjalności. W końcu I półrocza 2014 roku w ewidencji urzędów pracy znajdowało się osób bezrobotnych, czyli o osób mniej niż przed rokiem względny spadek bezrobocia wyniósł 9,3%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 80,0% ogólnej liczby bezrobotnych (w I półroczu 2013 r. udział wynosił 80,3%). Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach Grupy zawodów Liczba bezrobotnych według stanu w końcu czerwca Wzrost/spadek w końcu czerwca w porównaniu do końca czerwca 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,3 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,7 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,0 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6 4. PRACOWNICY BIUROWI ,4 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,3 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,4 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,1 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,5 10.SIŁY ZBROJNE ,2 BEZ ZAWODU ,8 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 W porównaniu do stanu z końca I półrocza 2013 roku wśród bezrobotnych posiadających zawód odnotowano spadek o osób, tj. o 9,7%. Względny spadek w tej subpopulacji był zatem nieco większy niż odnotowany w analizowanym okresie wśród całej populacji bezrobotnych, która spadła o 9,3%. Populacja bezrobotnych nie posiadających, tzw. grupa bez spadła o osób (tj. o 7,8%), z poziomu osób w końcu I półrocza 2013 r. do osób w końcu I półrocza Natomiast udział bezrobotnych bez w ogólnej liczbie bezrobotnych w porównywanym okresie wzrósł z poziomu 19,7% w końcu I półrocza 2013 r. do poziomu 20,0% w końcu I półrocza 2013 r. Według klasyfikacji zawodów i specjalności najbardziej zagregowany poziom obejmuje 10 wielkich grup zawodowych. W końcu I półrocza 2013 r. prawie co czwarty zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny posiadał zawód zaliczany do grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ( osób tj. 22,8% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do stanu z końca I półrocza 2013 roku wystąpił spadek liczby bezrobotnych w tej grupie o 11,1% tj. o osoby, przy jednoczesnym spadku udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,5 punktu (z poziomu 23,3%). Na drugim miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych znalazła 5

6 się grupa pracownicy usług i sprzedawcy. Bezrobotni sklasyfikowani w tej grupie w liczbie osoby stanowili 16,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2013 roku liczba bezrobotnych sklasyfikowanych do tej grupy spadła o 8,3% czyli o osoby, ale udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,2 punktu (z poziomu 16,9% do poziomu 17,1%). Na trzecim miejscu uplasowali się bezrobotni posiadający zawody z grupy technicy i inny średni personel ( osób, tj. 11,5% ogółu bezrobotnych). Także w tej grupie odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 11,6% tj. o osoby oraz spadek udziału procentowego w bezrobociu o 0,3 punktu (z 11,8% do poziomu 11,5%). BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W LATACH w liczbach bezwzględnych stan w końcu czerwca 2013 stan w końcu czerwca PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU Najmniejszym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych charakteryzują się niezmiennie bezrobotni posiadający zawody zaliczone do grupy siły zbrojne osób, czyli 0,1% ogółu zarejestrowanych (spadek o 88 osób w porównywanym okresie tj. o 8,7%). W czołówce zawodów posiadanych przez najwyższą liczbę bezrobotnych od lat plasują się te same zawody. Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w końcu I półrocza 2014 roku Liczba bezrobotnych według stanu w końcu czerwca Wzrost/spadek w końcu czerwca w porównaniu do końca czerwca 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % Sprzedawca S ,0 Ślusarz S ,6 Robotnik budowlany ,6 Technik ekonomista S ,2 Murarz S ,4 Robotnik gospodarczy ,8 Krawiec S ,3 Kucharz S ,3 Technik mechanik S ,7 Szwaczka ,7 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 6

7 Bezrobotni posiadający zawody wymienione w tablicy w liczbie osoby, stanowili w końcu I półrocza 22,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to, że niemal co 4 bezrobotny legitymował się jednym z zawodów wymienionych w rankingu. W rankingu wyraźnie pierwsze miejsce pod względem liczby bezrobotnych zajmują od lat sprzedawcy w końcu I półrocza 2014 roku w zawodzie tym było zarejestrowanych osób, czyli 7,9% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2013 roku ich liczba spadła o 9,0% (o osób). Natomiast pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista. W końcu omawianego okresu zarejestrowanych było bezrobotnych w tym zawodzie, co stanowiło 1,8% ogółu bezrobotnych. Tutaj również odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 12,2% (o osób). Spadek liczby bezrobotnych w I półroczu w porównaniu do stanu sprzed roku miał miejsce we wszystkich dziesięciu zawodach o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku w urzędach pracy zarejestrowało się osób, tj. o 12,4% (o osób) mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Spadek napływu odnotowano zarówno wśród bezrobotnych posiadających zawód o 13,0% tj. o osób (z poziomu osób w I półroczu 2013 roku do poziomu osób w I półroczu 2014 roku), jak i wśród bezrobotnych bez, o 9,9% tj. o osób (z poziomu osób do poziomu osób). STRUKTURA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SIŁY ZBROJNE 0,1% BEZ ZAWODU 22,1% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7% SPECJALIŚCI 10,7% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 11,4% PRACOWNICY BIUROWI 4,3% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 7,6% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 4,6% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 21,2% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,3% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 16,0% Oprócz grupy wielkiej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, istotny udział w ogólnym napływie notuje się też pośród bezrobotnych posiadających zawody zaliczone do grup: pracownicy usług i sprzedawcy (16,0% ogólnej liczby rejestrujących się bezrobotnych, 7

8 tj osób), technicy i inny średni personel (11,4%, tj osoby) oraz specjaliści (10,7% tj osób). Natomiast poza grupą siły zbrojne, nieznaczny udział w ogólnym napływie dotyczył bezrobotnych w zawodach zaliczonych do grupy przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (0,7%, czyli osób). W porównaniu do I półrocza 2013 roku spadek napływu miał miejsce we wszystkich wielkich grupach zawodów i oscylował w przedziale od 8,8% w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy do 16% w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Napływ bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w I półroczu 2013 i 2014 roku Napływ bezrobotnych w I półroczu Grupy zawodów wzrost/spadek napływu bezrobotnych w I pół. w porównaniu do I pół r. w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,4 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,8 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,2 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6 4. PRACOWNICY BIUROWI ,0 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,7 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,6 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,7 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,0 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,2 10. SIŁY ZBROJNE ,5 BEZ ZAWODU ,9 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2014 roku Napływ bezrobotnych w I półroczu wzrost/spadek napływu bezrobotnych w I pół. w porównaniu do I pół r. w liczbach bezwzględnych w % Sprzedawca S ,9 Ślusarz S ,6 Robotnik budowlany ,1 Technik ekonomista S ,1 Murarz S ,6 Robotnik gospodarczy ,1 Kucharz S ,3 Mechanik pojazdów ,2 samochodowych S Technik mechanik S ,8 Krawiec S ,0 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Napływ bezrobotnych w zawodach ujętych w rankingu (tj osób) stanowił 20,0% ogólnej liczby bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w I półroczu Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, w I półroczu zdecydowanie najwyższy był napływ sprzedawców, a w dalszej kolejności ślusarzy, robotników budowlanych oraz techników ekonomistów. Są to również zawody, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych w końcu I półrocza 8

9 W porównaniu do I półrocza 2013 roku w we wszystkich dziesięciu zawodach wymienionych w tabeli odnotowano spadek napływu, który zamykał się w przedziale od 7,2% (w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) do 20,8% (w zawodzie technik mechanik). W rankingu zawodów nowozarejestrowanych bezrobotnych pierwszy zawód z grupy specjalistów posiadających wykształcenie wyższe znalazł się na 19 pozycji i był to ekonomista. W I półroczu zarejestrowało się osób posiadających ten zawód (czyli 0,7% ogólnego napływu). W porównaniu do I półroczu 2013 r. zarejestrowało się w tym zawodzie o osób mniej (o 17,4%). 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o wolnych miejsc pracy (o 19,6%) więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. STRUKTURA NAPŁYWU OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 0,8% SIŁY ZBROJNE 0,0% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 14,7% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7% SPECJALIŚCI 6,3% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 9,8% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8,1% PRACOWNICY BIUROWI 13,7% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 17,8% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,0% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 26,9% Wzrost liczby ofert w porównywanym okresie wystąpił wśród ofert ze wskazaniem (o 19,8%, tj. o ofert), podczas gdy wśród ofert bez wskazania odnotowano spadek (o 2,7%, tj. o 128 ofert). Pracownicy usług i sprzedawcy byli grupą, w której zgłoszono najwięcej miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2014 roku. W grupie tej zgłoszono oferty, czyli 26,9% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w tym czasie. Znaczną liczbę ofert pracy zgłoszono także dla grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,8%, czyli ofert) oraz dla grupy pracownicy przy pracach prostych (14,7%, tj oferty). Były to również grupy o największym udziale procentowym w ogólnej liczbie ofert pracy w końcu omawianego okresu. Niezmiennie grupą wielką o najmniejszym, tj. niemal zerowym udziale w ogólnej liczbie zgłoszonych wolnych miejsc pracy była grupa 9

10 siły zbrojne, dla której w I półroczu 2014 roku zgłoszono zaledwie 13 ofert pracy. Należy zauważyć, że jedynie w tej grupie miał miejsce znaczny spadek (o 58,1%) liczby ofert w odniesieniu do I półrocza 2013 roku. W pozostałych grupach wielkich miał miejsce wzrost liczby ofert, który oscylował w przedziale od 7,6% (w grupie wielkiej pracownicy usług i sprzedawcy) do 49,9% (w grupie wielkiej operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2013 i 2014 roku oraz w końcu czerwca wg wielkich grup zawodowych Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w I Wolne miejsca pracy w I półroczu pół. końcu Grupy zawodów w porównaniu czerwca do I pół r. 2014r. w w liczbach bezwzględnych w % liczbach bezwgl. OGÓŁEM , PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,8 611 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI , TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL , PRACOWNICY BIUROWI , PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY , ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY , ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY , OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ , PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH , SIŁY ZBROJNE ,1 0 BEZ ZAWODU ,7 423 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Po raz drugi (po 2013 r.) w zgromadzone zostały dane nt. liczby wolnych miejsc pracy subsydiowanej. W I półroczu było ich i stanowiły one 42,9% ogółu zgłoszonych ofert. W porównaniu do I półrocza 2013 r. liczba ofert pracy subsydiowanej wzrosła o (o 2,0%). Największy udział procentowy ofert pracy subsydiowanej charakteryzował grupę wielką pracownicy usług i sprzedawcy, do której była skierowana ponad 1/3 ogółu ofert subsydiowanych (35,9%). Na drugim miejscu znalazła się grupa pracownicy biurowi, 20,8% ogółu ofert pracy subsydiowanej. 10

11 STRUKTURA NAPŁYWU OFERT PRACY SUBSYDIOWANEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 1,1% SIŁY ZBROJNE 0,0% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 11,8% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,1% SPECJALIŚCI 6,0% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 10,4% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2,9% PRACOWNICY BIUROWI 20,8% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 9,8% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,2% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 35,9% Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby wolnych miejsc pracy zgłoszonych w I półroczu 2014 roku Wolne miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w I półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w I pół w porównaniu do I pół w liczbach bezwzględnych w % Robotnik gospodarczy ,4 Sprzedawca S ,6 Technik prac biurowych S ,4 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,8 Magazynier ,6 Robotnik budowlany ,7 Przedstawiciel handlowy ,0 Kierowca samochodu ciężarowego ,4 Sprzątaczka biurowa ,9 Pozostali pracownicy przy pracach ,4 prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w ww. zawodach ujętych w rankingu (tj miejsca) stanowiły 35,2% ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w I półroczu 2014 roku. W odniesieniu do I półrocza 2013 roku w siedmiu zawodach wymienionych w tabeli miał miejsc wzrost liczby wolnych miejsc pracy, który oscylował w przedziale od 7,8% (w zawodzie pozostali pracownicy obsługi biurowej) do aż 50,6% (w zawodzie magazynier). W trzech zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych i sprzątaczka biurowa miał miejsce spadek liczby ofert pracy, który wyniósł odpowiednio: 7,4%, 6,4% i 5,9%. W rankingu miejsc pracy subsydiowanej siedem z dziesięciu zawodów pokrywa się z zawodami przedstawionymi w rankingu wg malejącej liczby wolnych miejsc pracy, co wskazywać może na fakt, że są to zawody, w których gros ofert stanowią oferty pracy subsydiowanej. 11

12 Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby wolnych miejsc pracy subsydiowanej zgłoszonych w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy subsydiowanej zgłoszone w I półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy subsydiowanej w I pół w porównaniu do I pół w liczbach bezwzględnych w % Robotnik gospodarczy ,6 Sprzedawca S ,4 Technik prac biurowych S ,0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,6 Magazynier ,8 Technik administracji S ,8 Pomoc kuchenna ,1 Sprzątaczka biurowa ,0 Robotnik budowlany ,5 Sekretarka ,1 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 W I półroczu 2014 roku w dziewięciu na dziesięć wielkich grup zawodowych miała miejsce przewaga napływu bezrobotnych nad napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. w liczbach bezwzgl PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBL., WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 47,6 28,9 NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓLROCZU 2014 ROKU 154,1 SPECJALIŚCI 41,9 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI 82,2 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 39,1 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 41,2 85,7 94,3 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 1,7 1,8 SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych w % bezrobotni zarejestrowani w I półroczu oferty pracy zgłoszone w I półroczu stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych Największy niedobór miejsc pracy w I półroczu 2013 r. odnotowano (poza grupą wielką siły zbrojne o marginalnym znaczeniu w strukturze grup wielkich, w której napływ bezrobotnych przewyższał ponad 50-krotnie napływ wolnych miejsc pracy) w grupie wielkiej specjaliści, w której odnotowano 3,5-krotnie większy napływ bezrobotnych w stosunku do napływu wolnych miejsc pracy. Ponad 2-krotnie wyższy napływ bezrobotnych w odniesieniu do wolnych miejsc pracy odnotowano natomiast w grupach wielkich: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, technicy i inny średni personel oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Jedynie w grupie wielkiej pracownicy biurowi można mówić o deficycie, ponieważ napływ ofert (76 625) przewyższał napływ bezrobotnych ( osób) o prawie 27 tys., tj. aż o 54,1%. 12

13 TABLICA 1. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W liczbach bezwzględnych Zarejestrowani bezrobotni Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej GRUPY ZAWODÓW kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym w końcu okresu sprawozdawczego zgłoszone w okresie sprawozdawczym OGÓŁEM PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY w tym pracy subsydiowanej w końcu okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 4.PRACOWNICY BIUROWI 5.PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 7.ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 8.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 9.PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 10.SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU

14 TABLICA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSCA PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W procentach GRUPY ZAWODÓW kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki kobiety Zarejestrowani bezrobotni do 12 mies. od dnia ukończenia nauki poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym w końcu okresu sprawozdawczego Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie sprawozdawczym OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7 0,7 0,2 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,1 0,8 w tym pracy subsydiowanej w końcu okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI 10,7 15,2 23,1 27,0 8,6 11,4 28,7 30,5 11,0 15,4 8,9 12,5 7,2 9,4 6,3 6,0 6,2 3.TECHNICY I INNY 11,4 12,6 8,9 8,6 11,5 12,8 6,0 6,3 12,4 13,7 11,8 13,5 11,8 13,7 9,8 10,4 7,7 ŚREDNI PERSONEL 4.PRACOWNICY BIUROWI 5.PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 4,3 6,2 3,1 4,1 4,2 5,8 2,7 3,4 5,1 7,0 5,0 7,0 4,7 6,4 13,7 20,8 8,4 16,0 25,5 11,7 16,3 17,1 26,4 7,1 9,6 18,8 29,7 19,0 30,5 20,3 30,9 26,9 35,9 20,0 6.ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 7.ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 8.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I 1,3 1,3 0,2 0,2 1,8 2,0 0,2 0,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,2 2,5 1,0 1,2 0,9 21,2 8,6 6,9 1,3 22,8 10,8 2,5 1,2 23,9 10,3 25,8 11,5 27,0 14,0 17,8 9,8 24,5 4,6 2,0 1,1 0,5 4,7 2,2 0,7 0,5 5,3 2,2 5,5 2,5 5,6 2,9 8,1 2,9 12,8 URZĄDZEŃ 9.PRACOWNICY PRZY 7,6 7,0 2,3 2,2 8,5 7,8 1,5 1,5 8,8 8,2 9,7 9,0 11,1 10,4 14,7 11,8 18,0 PRACACH PROSTYCH 10.SIŁY ZBROJNE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEZ ZAWODU 22,1 21,0 42,5 39,5 20,0 20,2 50,3 46,6 12,2 11,0 11,6 10,9 9,4 9,2 0,8 1,1 0,6 Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń w niektórych rubrykach mogą nie zachodzić zgodności matematyczne 14

15 TABLICA 3. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU w liczbach bezwzględnych kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy zgłoszonych w I półroczu miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Ogółem Bez Z zawodem z tego: Administrator baz danych Administrator nieruchomości Administrator produkcji filmowej Administrator sieci informatycznej Administrator stron internetowych Administrator systemów poczty elektronicznej Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP Adwokat Agent celny Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości Agent do spraw zakupów Agent klarujący Agent ubezpieczeniowy Agent usług artystycznych Akredytowany asystent parlamentarny Akrobata Aktor Aktor cyrkowy S Aktor lalkarz Aktor scen muzycznych S Aktuariusz Akupunkturzysta Akwizytor Akwizytor funduszy emerytalnych Alpinista przemysłowy Analityk baz danych Analityk giełdowy Analityk informacji i raportów medialnych Analityk kredytowy Analityk pracy Analityk ruchu na stronach internetowych Analityk systemów teleinformatycznych Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Andragog Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego Animator kultury S Ankieter Antropolog Antykwariusz Aparatowy procesów chemicznych Aparatowy produkcji drożdży Aparatowy produkcji octu Aparatowy produkcji wyrobów maczanych Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych Archeolog Architekt Architekt krajobrazu Architekt stron internetowych Architekt wnętrz Architekt zieleni wewnątrz budynków Archiwista Archiwista dokumentów elektronicznych Archiwista zakładowy Arkadownik Artysta fotografik Artysta grafik Artysta malarz Artysta muzyk instrumentalista Artysta muzyk wokalista Artysta rzeźbiarz Astrofizyk Astrolog do pow. 12 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy w końcu I półrocza

16 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Astronom Asystent do spraw księgowości Asystent do spraw statystyki Asystent do spraw wydawniczych Asystent dyrektora Asystent edukacji romskiej Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca Asystent nauczyciela przedszkola Asystent operatora dźwięku S Asystent operatora obrazu Asystent osoby niepełnosprawnej S Asystent parlamentarny Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent reżysera filmowego Asystent sędziego Asystent techniczny realizatora dźwięku Asystent techniczny realizatora programu Asystent usług pocztowych Asystent usług telekomunikacyjnych Asystent zarządu Asystentka pielęgniarska Asystentka stomatologiczna S Audiofonolog Audytor Audytor ekologiczny Audytor energetyczny Automatyk sterowania ruchem kolejowym Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Baca Bagażowy Bandażysta ortopedyczny Barista Barman Bednarz Betoniarz Betoniarz - zbrojarz S Bibliotekarz S Bibliotekoznawca Biegły rewident Bieliźniarz Bieliźniarz kołdrzarz Bileter Biochemik Bioenergoterapeuta Biofizyk Bioinżynier Biolog Biomasażysta Biotechnolog Blacharz budowlany Blacharz izolacji przemysłowych S Blacharz lotniczy Blacharz okrętowy Blacharz S Blacharz samochodowy S Bosman Bosman portu Boy hotelowy Brakarz wyrobów przemysłowych Brązownik Broker edukacyjny Broker informacji (researcher) Broker reasekuracyjny Broker ubezpieczeniowy Brukarz Bukieciarz Bukmacher Bursztyniarz Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali Cechowniczy Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Charakteryzator Chemik Chemik technologia chemiczna Chiropraktyk Chirurg pielęgniarz drzew

17 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Cholewkarz Choreograf Ciągacz rur Cieśla S Cieśla szalunkowy Clown Cukiernik S Cykliniarz Czyściciel basenów pływackich Czyściciel butów Czyściciel dywanów Czyściciel elewacji budowlanych Czyściciel pojazdów Dealer aktywów finansowych Dekarz S Dekorator sklepów Dekorator wnętrz Dekorator wyrobów cukierniczych Demograf Demonstrator wyrobów Detektyw prywatny Diagnosta kolejowy Diagnosta laboratoryjny Diagnosta laboratoryjny cytomorfologia medyczna Diagnosta laboratoryjny epidemiologia Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka sądowa Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna genetyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna immunologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny zdrowie środowiskowe Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Dietetyk S Docieracz polerowacz Dojarz Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Doradca emerytalny Doradca EURES Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca klienta Doradca personalny Doradca podatkowy Doradca rolniczy Doradca zawodowy Dorożkarz Dostawca potraw Dozorca Dróżnik obchodowy Dróżnik przejazdowy Drukarz S Drukarz sitodrukowy Drukarz tkanin Drwal / pilarz drzew Duchowny religii mojżeszowej Duchowny religii muzułmańskiej Duchowny wyznania prawosławnego Duchowny wyznania rzymskokatolickiego Duchowny wyznań ewangelickich Dydaktyk aplikacji multimedialnych Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor departamentu Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki

18 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor szkoły Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Dyrektor zakładu dla nieletnich Dyrygent Dyspozytor lotniczy Dyspozytor radio taxi Dyspozytor ruchu metra Dyspozytor transportu samochodowego Dystrybutor ulotek Dyżurny ruchu i stacji metra Dyżurny ruchu kolejowego Dziekan Dziennikarz Dziewiarz Dźwigowy (windziarz) Dżokej Edukator ekologiczny Edytor materiałów źródłowych Eguterzysta Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Ekolog Ekonometryk Ekonomista Ekspedient pocztowy Ekspedient w punkcie usługowym Ekspedient w stacji obsługi pojazdów Ekspedient wypożyczalni Ekspedytor Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Eksploatator portu Ekspozytor towarów (merchandiser) Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Elektroenergetyk elektrowni wodnych Elektroenergetyk nastawni Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych Elektromechanik pojazdów samochodowych S Elektromechanik S Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego Elektromechanik urządzeń chłodniczych Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym Elektromonter (elektryk) zakładowy Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych Elektromonter instalacji elektrycznych Elektromonter linii kablowych Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć Elektromonter lotniczy Elektromonter maszyn elektrycznych Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego Elektromonter okrętowy Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych Elektromonter reklam świetlnych Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych Elektromonter sieci trakcyjnej

19 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Elektromonter taboru szynowego Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających Elektromonter transformatorów Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych Elektryk budowlany Elektryk S Epidemiolog Etnograf Etyk biznesu Ewaluator programów edukacji Fajkarz Fakturzystka Farmaceuta analityka farmaceutyczna Farmaceuta bromatologia Farmaceuta farmacja apteczna Farmaceuta farmacja kliniczna Farmaceuta farmacja przemysłowa Farmaceuta farmacja szpitalna Farmaceuta farmakologia Farmaceuta lek roślinny Farmaceuta mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna Farmaceuta toksykologia Farmaceuta zdrowie publiczne Farmaceuta zdrowie środowiskowe Felczer Filolog filologia polska Filolog filologia klasyczna Filolog filologia obcojęzyczna Filozof Fizjoterapeuta Fizyk Fizyk medyczny Flisak - retman Florysta S Formierz odlewnik Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw Formowacz ściernic Formowacz wyrobów ceramicznych Formowacz wyrobów szklanych Fotoedytor Fotograf poligraficzny Fotograf S Fotograf w drukarni filmowej Fotoreporter Fotosista Fototechnik S Frezer Frezer drewna Fryzjer damski Fryzjer męski Fryzjer S Fryzjer zwierząt (groomer) Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz celny Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz służb specjalnych Funkcjonariusz służby ochrony Funkcjonariusz służby penitencjarnej Funkcjonariusz straży granicznej Galwanizer Garbarz skór bez włosa Garbarz skór S Garderobiana Garmażer Garncarz Gemmolog Genetyk Geofizyk Geograf Geolog Gięciarz drewna Giloszer Giloszer szkła Glazurnik

20 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Gleboznawca Główny księgowy Główny technolog Goniec Gorseciarka Gospodarz domu Gospodyni Górnik eksploatacji otworowej S Górnik eksploatacji podziemnej S Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S Grabarz Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Grawer Grawer poligraficzny Grawer szkła Grzyboznawca Hafciarka Hartowacz betonów i sylikatów Hartownik Higienistka stomatologiczna S Higienistka szkolna Historyk Historyk sztuki Hodowca bydła Hodowca drobiu Hodowca inwentarza mieszanego Hodowca jedwabników Hodowca koni Hodowca owiec Hodowca ptaków Hodowca trzody chlewnej Hodowca zwierząt domowych Hodowca zwierząt futerkowych Hodowca zwierząt laboratoryjnych Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby Homeopata Hostessa Hutnik dmuchacz szkła Hydraulik Hydrograf morski Hydrolog Hydrometeorolog Ilustrator Iluzjonista Imitator efektów dźwiękowych Impregnator drewna Informator ruchu pasażerskiego Informator służby informacji powietrznej Informatyk medyczny Inkasent Inspektor ochrony rybołówstwa Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektor bezpieczeństwa żeglugi Inspektor budowlany Inspektor budowy dróg Inspektor budowy mostów Inspektor do spraw miar i wag Inspektor do spraw obrony cywilnej Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor dozoru jądrowego Inspektor dozoru technicznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor hotelowy Inspektor kontroli handlu i usług Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony przeciwpożarowej Inspektor ochrony radiologicznej Inspektor ochrony środowiska Inspektor pracy Inspektor sanitarny Inspektor transportu drogowego Inspicjent Instalator systemów alarmowych Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku sie-11 lip-11 cze-11 maj-11 kwi-11 mar-11 lut-11 sty-11 gru-10 lis-10 paź-10 wrz-10

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo