MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, wrzesień 2014 rok

2 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub w części wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 510/2014.

3 SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU TABLICE: Tablica 1. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 2. Struktura bezrobotnych i wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracy według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2014 roku W procentach... Tablica 3. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w układzie alfabetycznym w I półroczu 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 4. Ranking bezrobotnych według zawodów i specjalności w końcu I półrocza 2014 roku W liczbach bezwzględnych... Tablica 5. Bezrobotni według zawodów i specjalności w końcu I półrocza 2014 roku w układzie alfabetycznym według województw W liczbach bezwzględnych

4 UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne przygotowane na podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. 2. Podstawę do sporządzania statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności w stanowiły następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U ); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U ). 3. Grupa bez obejmuje osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków: nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego; nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Uwaga: Litera S w tabelach oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 4

5 1. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU Integralną częścią sprawozdawczości o rynku pracy jest statystyka bezrobotnych według zawodów i specjalności. W końcu I półrocza 2014 roku w ewidencji urzędów pracy znajdowało się osób bezrobotnych, czyli o osób mniej niż przed rokiem względny spadek bezrobocia wyniósł 9,3%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 80,0% ogólnej liczby bezrobotnych (w I półroczu 2013 r. udział wynosił 80,3%). Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w latach Grupy zawodów Liczba bezrobotnych według stanu w końcu czerwca Wzrost/spadek w końcu czerwca w porównaniu do końca czerwca 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,3 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,7 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,0 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6 4. PRACOWNICY BIUROWI ,4 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,3 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,4 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,1 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,5 10.SIŁY ZBROJNE ,2 BEZ ZAWODU ,8 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 W porównaniu do stanu z końca I półrocza 2013 roku wśród bezrobotnych posiadających zawód odnotowano spadek o osób, tj. o 9,7%. Względny spadek w tej subpopulacji był zatem nieco większy niż odnotowany w analizowanym okresie wśród całej populacji bezrobotnych, która spadła o 9,3%. Populacja bezrobotnych nie posiadających, tzw. grupa bez spadła o osób (tj. o 7,8%), z poziomu osób w końcu I półrocza 2013 r. do osób w końcu I półrocza Natomiast udział bezrobotnych bez w ogólnej liczbie bezrobotnych w porównywanym okresie wzrósł z poziomu 19,7% w końcu I półrocza 2013 r. do poziomu 20,0% w końcu I półrocza 2013 r. Według klasyfikacji zawodów i specjalności najbardziej zagregowany poziom obejmuje 10 wielkich grup zawodowych. W końcu I półrocza 2013 r. prawie co czwarty zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny posiadał zawód zaliczany do grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ( osób tj. 22,8% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do stanu z końca I półrocza 2013 roku wystąpił spadek liczby bezrobotnych w tej grupie o 11,1% tj. o osoby, przy jednoczesnym spadku udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,5 punktu (z poziomu 23,3%). Na drugim miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych znalazła 5

6 się grupa pracownicy usług i sprzedawcy. Bezrobotni sklasyfikowani w tej grupie w liczbie osoby stanowili 16,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2013 roku liczba bezrobotnych sklasyfikowanych do tej grupy spadła o 8,3% czyli o osoby, ale udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,2 punktu (z poziomu 16,9% do poziomu 17,1%). Na trzecim miejscu uplasowali się bezrobotni posiadający zawody z grupy technicy i inny średni personel ( osób, tj. 11,5% ogółu bezrobotnych). Także w tej grupie odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 11,6% tj. o osoby oraz spadek udziału procentowego w bezrobociu o 0,3 punktu (z 11,8% do poziomu 11,5%). BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W LATACH w liczbach bezwzględnych stan w końcu czerwca 2013 stan w końcu czerwca PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU Najmniejszym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych charakteryzują się niezmiennie bezrobotni posiadający zawody zaliczone do grupy siły zbrojne osób, czyli 0,1% ogółu zarejestrowanych (spadek o 88 osób w porównywanym okresie tj. o 8,7%). W czołówce zawodów posiadanych przez najwyższą liczbę bezrobotnych od lat plasują się te same zawody. Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w końcu I półrocza 2014 roku Liczba bezrobotnych według stanu w końcu czerwca Wzrost/spadek w końcu czerwca w porównaniu do końca czerwca 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % Sprzedawca S ,0 Ślusarz S ,6 Robotnik budowlany ,6 Technik ekonomista S ,2 Murarz S ,4 Robotnik gospodarczy ,8 Krawiec S ,3 Kucharz S ,3 Technik mechanik S ,7 Szwaczka ,7 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 6

7 Bezrobotni posiadający zawody wymienione w tablicy w liczbie osoby, stanowili w końcu I półrocza 22,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to, że niemal co 4 bezrobotny legitymował się jednym z zawodów wymienionych w rankingu. W rankingu wyraźnie pierwsze miejsce pod względem liczby bezrobotnych zajmują od lat sprzedawcy w końcu I półrocza 2014 roku w zawodzie tym było zarejestrowanych osób, czyli 7,9% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2013 roku ich liczba spadła o 9,0% (o osób). Natomiast pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista. W końcu omawianego okresu zarejestrowanych było bezrobotnych w tym zawodzie, co stanowiło 1,8% ogółu bezrobotnych. Tutaj również odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 12,2% (o osób). Spadek liczby bezrobotnych w I półroczu w porównaniu do stanu sprzed roku miał miejsce we wszystkich dziesięciu zawodach o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku w urzędach pracy zarejestrowało się osób, tj. o 12,4% (o osób) mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Spadek napływu odnotowano zarówno wśród bezrobotnych posiadających zawód o 13,0% tj. o osób (z poziomu osób w I półroczu 2013 roku do poziomu osób w I półroczu 2014 roku), jak i wśród bezrobotnych bez, o 9,9% tj. o osób (z poziomu osób do poziomu osób). STRUKTURA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SIŁY ZBROJNE 0,1% BEZ ZAWODU 22,1% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7% SPECJALIŚCI 10,7% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 11,4% PRACOWNICY BIUROWI 4,3% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 7,6% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 4,6% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 21,2% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,3% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 16,0% Oprócz grupy wielkiej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, istotny udział w ogólnym napływie notuje się też pośród bezrobotnych posiadających zawody zaliczone do grup: pracownicy usług i sprzedawcy (16,0% ogólnej liczby rejestrujących się bezrobotnych, 7

8 tj osób), technicy i inny średni personel (11,4%, tj osoby) oraz specjaliści (10,7% tj osób). Natomiast poza grupą siły zbrojne, nieznaczny udział w ogólnym napływie dotyczył bezrobotnych w zawodach zaliczonych do grupy przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (0,7%, czyli osób). W porównaniu do I półrocza 2013 roku spadek napływu miał miejsce we wszystkich wielkich grupach zawodów i oscylował w przedziale od 8,8% w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy do 16% w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Napływ bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych w I półroczu 2013 i 2014 roku Napływ bezrobotnych w I półroczu Grupy zawodów wzrost/spadek napływu bezrobotnych w I pół. w porównaniu do I pół r. w liczbach bezwzględnych w % OGÓŁEM ,4 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,8 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI ,2 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6 4. PRACOWNICY BIUROWI ,0 5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ,7 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,6 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,7 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,0 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,2 10. SIŁY ZBROJNE ,5 BEZ ZAWODU ,9 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2014 roku Napływ bezrobotnych w I półroczu wzrost/spadek napływu bezrobotnych w I pół. w porównaniu do I pół r. w liczbach bezwzględnych w % Sprzedawca S ,9 Ślusarz S ,6 Robotnik budowlany ,1 Technik ekonomista S ,1 Murarz S ,6 Robotnik gospodarczy ,1 Kucharz S ,3 Mechanik pojazdów ,2 samochodowych S Technik mechanik S ,8 Krawiec S ,0 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Napływ bezrobotnych w zawodach ujętych w rankingu (tj osób) stanowił 20,0% ogólnej liczby bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w I półroczu Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, w I półroczu zdecydowanie najwyższy był napływ sprzedawców, a w dalszej kolejności ślusarzy, robotników budowlanych oraz techników ekonomistów. Są to również zawody, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych w końcu I półrocza 8

9 W porównaniu do I półrocza 2013 roku w we wszystkich dziesięciu zawodach wymienionych w tabeli odnotowano spadek napływu, który zamykał się w przedziale od 7,2% (w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) do 20,8% (w zawodzie technik mechanik). W rankingu zawodów nowozarejestrowanych bezrobotnych pierwszy zawód z grupy specjalistów posiadających wykształcenie wyższe znalazł się na 19 pozycji i był to ekonomista. W I półroczu zarejestrowało się osób posiadających ten zawód (czyli 0,7% ogólnego napływu). W porównaniu do I półroczu 2013 r. zarejestrowało się w tym zawodzie o osób mniej (o 17,4%). 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o wolnych miejsc pracy (o 19,6%) więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. STRUKTURA NAPŁYWU OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 0,8% SIŁY ZBROJNE 0,0% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 14,7% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7% SPECJALIŚCI 6,3% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 9,8% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8,1% PRACOWNICY BIUROWI 13,7% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 17,8% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,0% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 26,9% Wzrost liczby ofert w porównywanym okresie wystąpił wśród ofert ze wskazaniem (o 19,8%, tj. o ofert), podczas gdy wśród ofert bez wskazania odnotowano spadek (o 2,7%, tj. o 128 ofert). Pracownicy usług i sprzedawcy byli grupą, w której zgłoszono najwięcej miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2014 roku. W grupie tej zgłoszono oferty, czyli 26,9% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w tym czasie. Znaczną liczbę ofert pracy zgłoszono także dla grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,8%, czyli ofert) oraz dla grupy pracownicy przy pracach prostych (14,7%, tj oferty). Były to również grupy o największym udziale procentowym w ogólnej liczbie ofert pracy w końcu omawianego okresu. Niezmiennie grupą wielką o najmniejszym, tj. niemal zerowym udziale w ogólnej liczbie zgłoszonych wolnych miejsc pracy była grupa 9

10 siły zbrojne, dla której w I półroczu 2014 roku zgłoszono zaledwie 13 ofert pracy. Należy zauważyć, że jedynie w tej grupie miał miejsce znaczny spadek (o 58,1%) liczby ofert w odniesieniu do I półrocza 2013 roku. W pozostałych grupach wielkich miał miejsce wzrost liczby ofert, który oscylował w przedziale od 7,6% (w grupie wielkiej pracownicy usług i sprzedawcy) do 49,9% (w grupie wielkiej operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2013 i 2014 roku oraz w końcu czerwca wg wielkich grup zawodowych Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w I Wolne miejsca pracy w I półroczu pół. końcu Grupy zawodów w porównaniu czerwca do I pół r. 2014r. w w liczbach bezwzględnych w % liczbach bezwgl. OGÓŁEM , PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, ,8 611 WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 2. SPECJALIŚCI , TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL , PRACOWNICY BIUROWI , PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY , ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY , ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY , OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ , PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH , SIŁY ZBROJNE ,1 0 BEZ ZAWODU ,7 423 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Po raz drugi (po 2013 r.) w zgromadzone zostały dane nt. liczby wolnych miejsc pracy subsydiowanej. W I półroczu było ich i stanowiły one 42,9% ogółu zgłoszonych ofert. W porównaniu do I półrocza 2013 r. liczba ofert pracy subsydiowanej wzrosła o (o 2,0%). Największy udział procentowy ofert pracy subsydiowanej charakteryzował grupę wielką pracownicy usług i sprzedawcy, do której była skierowana ponad 1/3 ogółu ofert subsydiowanych (35,9%). Na drugim miejscu znalazła się grupa pracownicy biurowi, 20,8% ogółu ofert pracy subsydiowanej. 10

11 STRUKTURA NAPŁYWU OFERT PRACY SUBSYDIOWANEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU BEZ ZAWODU 1,1% SIŁY ZBROJNE 0,0% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 11,8% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,1% SPECJALIŚCI 6,0% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 10,4% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2,9% PRACOWNICY BIUROWI 20,8% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 9,8% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1,2% PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 35,9% Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby wolnych miejsc pracy zgłoszonych w I półroczu 2014 roku Wolne miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w I półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy w I pół w porównaniu do I pół w liczbach bezwzględnych w % Robotnik gospodarczy ,4 Sprzedawca S ,6 Technik prac biurowych S ,4 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,8 Magazynier ,6 Robotnik budowlany ,7 Przedstawiciel handlowy ,0 Kierowca samochodu ciężarowego ,4 Sprzątaczka biurowa ,9 Pozostali pracownicy przy pracach ,4 prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w ww. zawodach ujętych w rankingu (tj miejsca) stanowiły 35,2% ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w I półroczu 2014 roku. W odniesieniu do I półrocza 2013 roku w siedmiu zawodach wymienionych w tabeli miał miejsc wzrost liczby wolnych miejsc pracy, który oscylował w przedziale od 7,8% (w zawodzie pozostali pracownicy obsługi biurowej) do aż 50,6% (w zawodzie magazynier). W trzech zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych i sprzątaczka biurowa miał miejsce spadek liczby ofert pracy, który wyniósł odpowiednio: 7,4%, 6,4% i 5,9%. W rankingu miejsc pracy subsydiowanej siedem z dziesięciu zawodów pokrywa się z zawodami przedstawionymi w rankingu wg malejącej liczby wolnych miejsc pracy, co wskazywać może na fakt, że są to zawody, w których gros ofert stanowią oferty pracy subsydiowanej. 11

12 Ranking 10 zawodów i specjalności według malejącej liczby wolnych miejsc pracy subsydiowanej zgłoszonych w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy subsydiowanej zgłoszone w I półroczu wzrost/spadek napływu wolnych miejsc pracy subsydiowanej w I pół w porównaniu do I pół w liczbach bezwzględnych w % Robotnik gospodarczy ,6 Sprzedawca S ,4 Technik prac biurowych S ,0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,6 Magazynier ,8 Technik administracji S ,8 Pomoc kuchenna ,1 Sprzątaczka biurowa ,0 Robotnik budowlany ,5 Sekretarka ,1 Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 W I półroczu 2014 roku w dziewięciu na dziesięć wielkich grup zawodowych miała miejsce przewaga napływu bezrobotnych nad napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. w liczbach bezwzgl PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBL., WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 47,6 28,9 NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓLROCZU 2014 ROKU 154,1 SPECJALIŚCI 41,9 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI 82,2 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 39,1 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY 41,2 85,7 94,3 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 1,7 1,8 SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych w % bezrobotni zarejestrowani w I półroczu oferty pracy zgłoszone w I półroczu stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych Największy niedobór miejsc pracy w I półroczu 2013 r. odnotowano (poza grupą wielką siły zbrojne o marginalnym znaczeniu w strukturze grup wielkich, w której napływ bezrobotnych przewyższał ponad 50-krotnie napływ wolnych miejsc pracy) w grupie wielkiej specjaliści, w której odnotowano 3,5-krotnie większy napływ bezrobotnych w stosunku do napływu wolnych miejsc pracy. Ponad 2-krotnie wyższy napływ bezrobotnych w odniesieniu do wolnych miejsc pracy odnotowano natomiast w grupach wielkich: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, technicy i inny średni personel oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Jedynie w grupie wielkiej pracownicy biurowi można mówić o deficycie, ponieważ napływ ofert (76 625) przewyższał napływ bezrobotnych ( osób) o prawie 27 tys., tj. aż o 54,1%. 12

13 TABLICA 1. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W liczbach bezwzględnych Zarejestrowani bezrobotni Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej GRUPY ZAWODÓW kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym w końcu okresu sprawozdawczego zgłoszone w okresie sprawozdawczym OGÓŁEM PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY w tym pracy subsydiowanej w końcu okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 4.PRACOWNICY BIUROWI 5.PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 7.ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 8.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 9.PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 10.SIŁY ZBROJNE BEZ ZAWODU

14 TABLICA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSCA PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W procentach GRUPY ZAWODÓW kobiety do 12 mies. od dnia ukończenia nauki kobiety Zarejestrowani bezrobotni do 12 mies. od dnia ukończenia nauki poprzednio pracujący, pozostający bez pracy w miesiącach do pow. 12 razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym w końcu okresu sprawozdawczego Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie sprawozdawczym OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 0,7 0,7 0,2 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,1 0,8 w tym pracy subsydiowanej w końcu okresu sprawozdawczego 2.SPECJALIŚCI 10,7 15,2 23,1 27,0 8,6 11,4 28,7 30,5 11,0 15,4 8,9 12,5 7,2 9,4 6,3 6,0 6,2 3.TECHNICY I INNY 11,4 12,6 8,9 8,6 11,5 12,8 6,0 6,3 12,4 13,7 11,8 13,5 11,8 13,7 9,8 10,4 7,7 ŚREDNI PERSONEL 4.PRACOWNICY BIUROWI 5.PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 4,3 6,2 3,1 4,1 4,2 5,8 2,7 3,4 5,1 7,0 5,0 7,0 4,7 6,4 13,7 20,8 8,4 16,0 25,5 11,7 16,3 17,1 26,4 7,1 9,6 18,8 29,7 19,0 30,5 20,3 30,9 26,9 35,9 20,0 6.ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 7.ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 8.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I 1,3 1,3 0,2 0,2 1,8 2,0 0,2 0,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,2 2,5 1,0 1,2 0,9 21,2 8,6 6,9 1,3 22,8 10,8 2,5 1,2 23,9 10,3 25,8 11,5 27,0 14,0 17,8 9,8 24,5 4,6 2,0 1,1 0,5 4,7 2,2 0,7 0,5 5,3 2,2 5,5 2,5 5,6 2,9 8,1 2,9 12,8 URZĄDZEŃ 9.PRACOWNICY PRZY 7,6 7,0 2,3 2,2 8,5 7,8 1,5 1,5 8,8 8,2 9,7 9,0 11,1 10,4 14,7 11,8 18,0 PRACACH PROSTYCH 10.SIŁY ZBROJNE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEZ ZAWODU 22,1 21,0 42,5 39,5 20,0 20,2 50,3 46,6 12,2 11,0 11,6 10,9 9,4 9,2 0,8 1,1 0,6 Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń w niektórych rubrykach mogą nie zachodzić zgodności matematyczne 14

15 TABLICA 3. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU w liczbach bezwzględnych kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy zgłoszonych w I półroczu miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Ogółem Bez Z zawodem z tego: Administrator baz danych Administrator nieruchomości Administrator produkcji filmowej Administrator sieci informatycznej Administrator stron internetowych Administrator systemów poczty elektronicznej Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP Adwokat Agent celny Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości Agent do spraw zakupów Agent klarujący Agent ubezpieczeniowy Agent usług artystycznych Akredytowany asystent parlamentarny Akrobata Aktor Aktor cyrkowy S Aktor lalkarz Aktor scen muzycznych S Aktuariusz Akupunkturzysta Akwizytor Akwizytor funduszy emerytalnych Alpinista przemysłowy Analityk baz danych Analityk giełdowy Analityk informacji i raportów medialnych Analityk kredytowy Analityk pracy Analityk ruchu na stronach internetowych Analityk systemów teleinformatycznych Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Andragog Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego Animator kultury S Ankieter Antropolog Antykwariusz Aparatowy procesów chemicznych Aparatowy produkcji drożdży Aparatowy produkcji octu Aparatowy produkcji wyrobów maczanych Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych Archeolog Architekt Architekt krajobrazu Architekt stron internetowych Architekt wnętrz Architekt zieleni wewnątrz budynków Archiwista Archiwista dokumentów elektronicznych Archiwista zakładowy Arkadownik Artysta fotografik Artysta grafik Artysta malarz Artysta muzyk instrumentalista Artysta muzyk wokalista Artysta rzeźbiarz Astrofizyk Astrolog do pow. 12 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tym pracy w końcu I półrocza

16 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Astronom Asystent do spraw księgowości Asystent do spraw statystyki Asystent do spraw wydawniczych Asystent dyrektora Asystent edukacji romskiej Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca Asystent nauczyciela przedszkola Asystent operatora dźwięku S Asystent operatora obrazu Asystent osoby niepełnosprawnej S Asystent parlamentarny Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent reżysera filmowego Asystent sędziego Asystent techniczny realizatora dźwięku Asystent techniczny realizatora programu Asystent usług pocztowych Asystent usług telekomunikacyjnych Asystent zarządu Asystentka pielęgniarska Asystentka stomatologiczna S Audiofonolog Audytor Audytor ekologiczny Audytor energetyczny Automatyk sterowania ruchem kolejowym Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Baca Bagażowy Bandażysta ortopedyczny Barista Barman Bednarz Betoniarz Betoniarz - zbrojarz S Bibliotekarz S Bibliotekoznawca Biegły rewident Bieliźniarz Bieliźniarz kołdrzarz Bileter Biochemik Bioenergoterapeuta Biofizyk Bioinżynier Biolog Biomasażysta Biotechnolog Blacharz budowlany Blacharz izolacji przemysłowych S Blacharz lotniczy Blacharz okrętowy Blacharz S Blacharz samochodowy S Bosman Bosman portu Boy hotelowy Brakarz wyrobów przemysłowych Brązownik Broker edukacyjny Broker informacji (researcher) Broker reasekuracyjny Broker ubezpieczeniowy Brukarz Bukieciarz Bukmacher Bursztyniarz Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali Cechowniczy Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Charakteryzator Chemik Chemik technologia chemiczna Chiropraktyk Chirurg pielęgniarz drzew

17 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Cholewkarz Choreograf Ciągacz rur Cieśla S Cieśla szalunkowy Clown Cukiernik S Cykliniarz Czyściciel basenów pływackich Czyściciel butów Czyściciel dywanów Czyściciel elewacji budowlanych Czyściciel pojazdów Dealer aktywów finansowych Dekarz S Dekorator sklepów Dekorator wnętrz Dekorator wyrobów cukierniczych Demograf Demonstrator wyrobów Detektyw prywatny Diagnosta kolejowy Diagnosta laboratoryjny Diagnosta laboratoryjny cytomorfologia medyczna Diagnosta laboratoryjny epidemiologia Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka sądowa Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna genetyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna immunologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny zdrowie środowiskowe Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Dietetyk S Docieracz polerowacz Dojarz Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Doradca emerytalny Doradca EURES Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca klienta Doradca personalny Doradca podatkowy Doradca rolniczy Doradca zawodowy Dorożkarz Dostawca potraw Dozorca Dróżnik obchodowy Dróżnik przejazdowy Drukarz S Drukarz sitodrukowy Drukarz tkanin Drwal / pilarz drzew Duchowny religii mojżeszowej Duchowny religii muzułmańskiej Duchowny wyznania prawosławnego Duchowny wyznania rzymskokatolickiego Duchowny wyznań ewangelickich Dydaktyk aplikacji multimedialnych Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor departamentu Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki

18 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor szkoły Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Dyrektor zakładu dla nieletnich Dyrygent Dyspozytor lotniczy Dyspozytor radio taxi Dyspozytor ruchu metra Dyspozytor transportu samochodowego Dystrybutor ulotek Dyżurny ruchu i stacji metra Dyżurny ruchu kolejowego Dziekan Dziennikarz Dziewiarz Dźwigowy (windziarz) Dżokej Edukator ekologiczny Edytor materiałów źródłowych Eguterzysta Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Ekolog Ekonometryk Ekonomista Ekspedient pocztowy Ekspedient w punkcie usługowym Ekspedient w stacji obsługi pojazdów Ekspedient wypożyczalni Ekspedytor Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Eksploatator portu Ekspozytor towarów (merchandiser) Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Elektroenergetyk elektrowni wodnych Elektroenergetyk nastawni Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych Elektromechanik pojazdów samochodowych S Elektromechanik S Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego Elektromechanik urządzeń chłodniczych Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym Elektromonter (elektryk) zakładowy Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych Elektromonter instalacji elektrycznych Elektromonter linii kablowych Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć Elektromonter lotniczy Elektromonter maszyn elektrycznych Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego Elektromonter okrętowy Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych Elektromonter reklam świetlnych Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych Elektromonter sieci trakcyjnej

19 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Elektromonter taboru szynowego Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających Elektromonter transformatorów Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych Elektryk budowlany Elektryk S Epidemiolog Etnograf Etyk biznesu Ewaluator programów edukacji Fajkarz Fakturzystka Farmaceuta analityka farmaceutyczna Farmaceuta bromatologia Farmaceuta farmacja apteczna Farmaceuta farmacja kliniczna Farmaceuta farmacja przemysłowa Farmaceuta farmacja szpitalna Farmaceuta farmakologia Farmaceuta lek roślinny Farmaceuta mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna Farmaceuta toksykologia Farmaceuta zdrowie publiczne Farmaceuta zdrowie środowiskowe Felczer Filolog filologia polska Filolog filologia klasyczna Filolog filologia obcojęzyczna Filozof Fizjoterapeuta Fizyk Fizyk medyczny Flisak - retman Florysta S Formierz odlewnik Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw Formowacz ściernic Formowacz wyrobów ceramicznych Formowacz wyrobów szklanych Fotoedytor Fotograf poligraficzny Fotograf S Fotograf w drukarni filmowej Fotoreporter Fotosista Fototechnik S Frezer Frezer drewna Fryzjer damski Fryzjer męski Fryzjer S Fryzjer zwierząt (groomer) Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz celny Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu Funkcjonariusz służb specjalnych Funkcjonariusz służby ochrony Funkcjonariusz służby penitencjarnej Funkcjonariusz straży granicznej Galwanizer Garbarz skór bez włosa Garbarz skór S Garderobiana Garmażer Garncarz Gemmolog Genetyk Geofizyk Geograf Geolog Gięciarz drewna Giloszer Giloszer szkła Glazurnik

20 kod Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu I półrocza w tym bezrobotni poprzednio pracujący według czasu pozostawania bez pracy Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu w końcu I półrocza do pow. 12 w tym pracy miesiąca miesięcy miesięcy subsydiowanej Gleboznawca Główny księgowy Główny technolog Goniec Gorseciarka Gospodarz domu Gospodyni Górnik eksploatacji otworowej S Górnik eksploatacji podziemnej S Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S Grabarz Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Grawer Grawer poligraficzny Grawer szkła Grzyboznawca Hafciarka Hartowacz betonów i sylikatów Hartownik Higienistka stomatologiczna S Higienistka szkolna Historyk Historyk sztuki Hodowca bydła Hodowca drobiu Hodowca inwentarza mieszanego Hodowca jedwabników Hodowca koni Hodowca owiec Hodowca ptaków Hodowca trzody chlewnej Hodowca zwierząt domowych Hodowca zwierząt futerkowych Hodowca zwierząt laboratoryjnych Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby Homeopata Hostessa Hutnik dmuchacz szkła Hydraulik Hydrograf morski Hydrolog Hydrometeorolog Ilustrator Iluzjonista Imitator efektów dźwiękowych Impregnator drewna Informator ruchu pasażerskiego Informator służby informacji powietrznej Informatyk medyczny Inkasent Inspektor ochrony rybołówstwa Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektor bezpieczeństwa żeglugi Inspektor budowlany Inspektor budowy dróg Inspektor budowy mostów Inspektor do spraw miar i wag Inspektor do spraw obrony cywilnej Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor dozoru jądrowego Inspektor dozoru technicznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor hotelowy Inspektor kontroli handlu i usług Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony przeciwpożarowej Inspektor ochrony radiologicznej Inspektor ochrony środowiska Inspektor pracy Inspektor sanitarny Inspektor transportu drogowego Inspicjent Instalator systemów alarmowych Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2015 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2015 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r. INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Klucz przejścia pomiędzy

Klucz przejścia pomiędzy Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka 243305_Specjalista do spraw sprzedaży Częstość Procent 387 9,2 251401_Programista aplikacji 198 4,7 235301_Lektor języka 159 3,8 angielskiego 241202_Doradca finansowy 152 3,6 243303_Przedstawiciel 147

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 999 UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia Wykazu

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010 Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010r. KZIS z 2007r. KZIS z 2010 r. 111101 Parlamentarzysta 111101 Parlamentarzysta 111102 Polityk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Klucz powiązań między KZiS 2007- KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Stan na dzień 19.11.2012 r. Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r. OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 29. 12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r.

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r. Załącznik do Uchwały nr 6/2009 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 23 marca 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

betoniarz

betoniarz I POZASZKOLNE - 711401 betoniarz + 711402 betoniarz zbrojarz 711402 betoniarz zbrojarz ZSZ (K1) - 753101 bieliźniarz + 721301 blacharz 721301 blacharz ZSZ (K1) - 721303 blacharz izolacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Izba Rzemieślnicza wszystkie NO I 130/ 56 /10 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Izba Rzemieślnicza wszystkie Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania tabelę

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo