STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015"

Transkrypt

1

2 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata

3 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raport w formacie PDF dostępny jest na stronie internetowej: Autorzy opracowania: Michał Górski Dr Tomasz Duchnowski Marta Kononowicz Joanna Michałowska Wydawca: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej Malbork tel./fax: WWW: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 2010 ISBN Nakład 1000 egz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie

4 Spis treści Wprowadzenie Przedmowa opis projektu Wstęp Podstawa opracowania / Metodologia badań / Opis problematyki badawczej / Charakterystyka badanych zbiorowości / Podsumowanie wyników badań / Podsumowanie wyników badań jakościowych / Podsumowanie wyników badań ilościowych / Wnioski z analizy desk research / Główne problemy edukacji zawodowej powiatu malborskiego Błędy edukacji zawodowej / Przebieg i ocena praktyk / Zawody deficytowe i nadwyżkowe i ich odniesienie do lokalnego rynku / Równość szans w edukacji / Przyczyny niskiej efektywności kształcenia zawodowego / Odniesienie do hipotez badawczych / Wpływ lokalnej polityki oświatowej na kształtowanie oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych. Sposób kształtowania oferty / Analiza SWOT Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego / Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego / Cele strategiczne rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego do 2015 roku Zgodność strategii z dokumentami strategicznymi na poziomie województwa, kraju i Unii Europejskiej Mierniki, wskaźniki monitoringu strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego Wykaz działań i programów naprawczych

5 8. Misja edukacji zawodowej powiatu malborskiego Rekomendacje Zawody przyszłości w powiecie malborskim w latach / Dobre praktyki programy rozwojowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych / Innowacyjne metody kształcenia zawodowego oraz pracy z uczniem / Konsekwencje, jakie spotkają szkolnictwo zawodowe powiatu w przypadku niezastosowania się do wytycznych Streszczenie/Summary Bibliografia Spis wykresów i tabel Spis aneksów Aneksy Recenzje Kto odpowiada za edukację dla rynku pracy? - Ewa Haugan (Jurkowska) / 251 Recenzja opracowania Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata Wojciech Andrzej Sysło / 259 Opinie ekspertów Nowe wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy - Dr Jan Fazlagić / 271 Pokolenie Y w szkole o nowych wyzwaniach - Witold Kołodziejczyk / 281 Poradnictwo zawodowe dla młodzieży a wyzwania współczesnego świata - Marta Łuczak / 291 Galeria zdjęć

6 Wprowadzenie

7

8 Wprowadzenie Szanowni Państwo! Niniejsza publikacja, powstała dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, który zgodnie z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską dąży do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Wspólnoty, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie 1. Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości 2, będącej jednym z podstawowych elementów wpływających na kształt kariery zawodowej człowieka. To składający się na nią ogół czynności i procesów ma wpływ na nabywanie wiedzy oraz kształtowanie cech i umiejętności człowieka od jego wczesnych lat dziecięcych. Owe procesy winny przygotować go do zmiany ról życiowych, tak by z ucznia stał się pracownikiem, z procesu nabywania przeszedł do procesu wykorzystywania wiedzy, cech i umiejętności. Wiedza, zdolności i zdrowie człowieka stanowią kapitał ludzki. Aby go efektywnie wykorzystać podejmować należy działania mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia i dostosowanie umiejętności do potrzeb współczesnego rynku pracy. Rynek ten charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych, posiadających umiejętności w kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy i przygotowanych do sprostania wymaganiom pracodawców. Stanowi to wielkie wyzwanie dla systemu edukacji, z którego korzysta dziś młodzież określana mianem pokolenia Y, bardzo dobrze zaznajomiona z działaniem współczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, ciekawa nowości, mobilna, ceniąca komfort i wygodę. Nowoczesny system szkolnictwa musi, więc odpowiadać potrzebom tego pokolenia oraz wykorzystywać jego możliwości kształtując nawyki uczenia się przez całe życie, umiejętności samodzielnego korzystania z informacji i radzenia sobie na rynku pracy. Metodą drobnych kroczków prowadzących do osiągnięcia założonego przez nas celu zaplanowano w powiecie malborskim wdrożenie wieloletniego programu naprawczego systemu szkolnictwa zawodowego pn. W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Punktem wyjścia dla naszych działań były zapisy raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Edukacja dla pracy Raport o Rozwoju Społecznym, który wskazuje, że brak odpowiednich analiz utrudnia prowadzenie skutecznej polityki edukacji i polityki rynku pracy w skali powiatów. A to właśnie tu rozstrzyga się dopasowanie zawodowe na poziomie średniego wykształcenia. Niezbędne stają się więc lokalne analizy rynku pracy pod kątem możliwości uzyskania pracy w konkretnych zawodach oraz popularyzacja ich wyników wśród młodzieży i jej rodziców. 3 1 Artykuł 146 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 2 Artykuł 149 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 3 Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Edukacja dla pracy Raport o Rozwoju Społecznym, s. 197.

9 8 Wprowadzenie Pierwszym krokiem do poprawy jakości kształcenia zawodowego było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacji zawodowej powiatu malborskiego i wytyczenie władzom samorządowym, pracodawcom oraz kadrze zarządzającej szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe kierunków działań mających za zadanie podniesienie jej jakości i efektywności zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wpisane zostało to w cel projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pt. W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia zgłoszonego do działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizację rozpoczęto z początkiem 2009 roku przy współpracy Starostwa Powiatowego w Malborku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Stawie. Szereg działań zaplanowanych w projekcie ukierunkowanych w pierwszej kolejności na diagnozę, a następnie wytyczenie kierunków działań na przyszłe lata, by w efekcie dostosować kształcenie zawodowe w powiecie do realiów lokalnego rynku pracy rozpoczęliśmy od konferencji z udziałem dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli placówek oświatowych, uczniów, pedagogów szkolnych, pracodawców i przedstawicieli lokalnych władz. Stanowiła ona zaproszenie do aktywnego włączenia się w diagnozowanie potrzeb edukacji zawodowej powiatu. Pierwszym z działań diagnostycznych była organizacja debat pn. Edukacja zawodowa w powiecie malborskim, które odbywały się w kwietniu i maju 2009 roku. Były one jednym ze środków służących do realizacji celu wspomnianego projektu, jakim jest opracowanie Strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata Zadaniem debat było uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej obecnego stanu kształcenia zawodowego oraz opinii na temat tego, jakie działania powinny być podejmowane, aby poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy i umożliwić im rozwój zawodowy. Uczestnikami 6 odrębnych spotkań byli uczniowie kształcący się zawodowo, ich rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, partnerzy społeczni oraz pracodawcy. Podsumowaniem było stworzenie grupy focusowej, w której uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz samorządu lokalnego. Uzyskany w trakcie debat materiał stanowił punkt wyjścia do zbudowania koncepcji badań, będących następnym działaniem realizowanym w ramach projektu, a w ostateczności do prac nad Strategią rozwoju edukacji zawodowej w powiecie malborskim na lata , którą niniejszym Państwu prezentujemy. Dokument ten zawiera charakterystykę zarówno rynku pracy, jak i edukacji zawodowej powiatu malborskiego, analizę ich wzajemnego dopasowania oraz cele i kierunki działań mających przyczynić się do niwelowania zidentyfikowanych różnic w tym zakresie. Wierzymy, że prezentowane tu informacje okażą się dla Państwa użyteczne i ułatwią poszukiwanie efektywnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe skutkującej właściwym przygotowaniem uczniów do przyszłego zatrudnienia, a tym samym zwiększenie zainteresowania nauką zawodu.

10 Przedmowa - opis projektu

11

12 Przedmowa - opis projektu Zakres projektu Celem badania realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przez konsorcjum firm PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacji zawodowej powiatu malborskiego i wytyczenie władzom samorządowym, pracodawcom oraz kadrze zarządzającej szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, kierunków działań mających za zadanie podniesienie jej jakości i efektywności, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, w tym stworzenie nowych kierunków kształcenia. Efektem końcowym jest niniejsze opracowanie - Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata , która przekazana zostanie szkołom i instytucjom mającym wpływ na kształtowanie edukacji. Strategia została opracowana głównie na podstawie badań jakościowych i ilościowych oraz analizy desk research przeprowadzonych pod koniec 2009 r. Ważną podstawą konstruowania strategii były także inne opracowania i raporty wymienione w rozdziale 1.1. Konstrukcja strategii opiera się o klasyczny model składający się z następujących elementów: diagnoza sytuacji obecnej wraz z prognozami przyszłościowymi, analiza SWOT, konstrukcja celów strategicznych długookresowych i średniookresowych, zestawienie działań i programów naprawczych, misja edukacji zawodowej, mierniki wskaźniki monitoringu, odniesienie do dokumentów strategicznych na poziomie województwa, kraju i Unii Europejskiej oraz rekomendacje autorów opracowania. Na początku prac postawiono trzynaście hipotez i dziewięć głównych pytań badawczych, wymienionych poniżej, na które uzyskano odpowiedzi podczas zarówno prac badawczych, jak i opracowania strategii. Hipotezy badawcze 1. Oferta edukacyjna szkół zawodowych z terenu powiatu malborskiego nie jest adekwatna do potrzeb rynku. 2. Zmiany w ofercie kształcenia są wolniejsze od zmian na rynku pracy. 3. Programy kształcenia oraz jakość kształcenia w szkołach zawodowych nie zapewniają rozwoju oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych. 4. Coraz mniejsze zainteresowanie nauką w szkołach zawodowych wynika z niedopasowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców. 5. Niewielki odsetek pracodawców z powiatu malborskiego współpracuje ze szkołami zawodowymi i samorządem lokalnym, aby w przyszłości mieć lepiej wykwalifikowanych pracowników. 6. Pracodawcy, partnerzy lokalni oraz inne instytucje zainteresowane edukacją zawodową nie tworzą partnerstwa lokalnego. Brak jest forum wymiany potrzeb i oczekiwań. 7. Środki finansowe, które otrzymują szkoły zawodowe nie motywują do wprowadzania zmian i modyfikacji w kształceniu zawodowym.

13 12 Przedmowa - opis projektu 8. Zbyt małą rolę przy wyborze zawodu przez uczniów spełnia poradnictwo zawodowe. 9. Młodzież nie jest zainteresowana udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 10. Wykształcenie i status zawodowy rodziców w dużym stopniu determinują wybór ścieżki kształcenia dzieci. 11. Większość uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych po ich zakończeniu chce podjąć pracę. 12. Praktyki zawodowe nie spełniają swojego zadania, ponieważ oceniane są negatywnie przez pracodawców, nauczycieli i samych uczniów. 13. Nie pozyskuje się wiedzy o szeroko pojętych losach absolwentów, która mogłaby wpłynąć zarówno na ofertę edukacyjną szkół, jak i działania na pracodawców. Główne pytania badawcze: 1. Jaki jest stopień adekwatności kształcenia zawodowego do potrzeb obecnego i przyszłego lokalnego rynku pracy? 2. W jaki sposób i w jakim stopniu firmy z powiatu malborskiego mają wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych? W jaki sposób kształtowana jest oferta edukacyjna szkół zawodowych? 3. W jakim stopniu szkoła rozwija u uczniów kompetencje kluczowe? 4. W jakim stopniu młodzież korzysta z doradztwa zawodowego przy określaniu swojej ścieżki kariery zawodowej? Co w głównej mierze decyduje o wyborze kierunku kształcenia? 5. Jakie są źródła finansowania szkolnictwa zawodowego, jaki to wywiera wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego? 6. W jakim stopniu młodzież korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, jaka jest o nich opinia? 7. Czy przez szkoły prowadzony jest monitoring losów absolwentów? Czy szkoły zawodowe wykorzystują wiedzę o losach swoich absolwentów do wprowadzania zmian w ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia? 8. Jaka jest opinia uczniów, nauczycieli i pracodawców o praktykach zawodowych? 9. Czy istnieje tzw. model dialogu społecznego czy też partnerstwa w zakresie kształcenia zawodowego w jaki sposób osoby i instytucje współpracują ze sobą lub porozumiewają się, aby rozwiązywać problemy dotyczące tego obszaru i wpływać tym samym na rozwój regionu? W ramach projektu przeprowadzony został szeroki program badawczy wsparty wiedzą ekspercką opierający się zarówno na badaniach wtórnych, jak i pierwotnych. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie i przygotowanie Analizy desk research. Opracowanie to opiera się na analizie źródeł wtórnych, zebraniu istniejących informacji. W ramach prac przeszukano różne dostępne dane bazowe oraz oceniono zebrane informacje pod względem kompletności źródeł i ich jakości. Celem badania danych wtórnych było zgromadzenie dokumentów, danych i wiedzy pozwalających na uzyskanie informacji o: otoczeniu rynkowym, prognozach rozwoju regionalnej gospodarki, prognozach zmian na rynku pracy, stanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, zawodach nadwyżkowych i deficytowych, dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i losach absolwentów.

14 Główne pytania badawcze 13 W ramach badań pierwotnych wykonano: badania jakościowe i ilościowe wśród przedsiębiorców z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród partnerów współpracujących ze szkołami zawodowymi, technikami i liceum plastycznym z powiatu malborskiego, badanie jakościowe wśród rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego. W końcowej fazie projektu przygotowany został panel ekspertów. Zaproszeni do panelu eksperci poproszeni zostali o skomentowanie wyników i proponowanych rozwiązań.

15

16 1. Wstęp

17

18 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata została opracowana na podstawie: Analizy desk research, Badania ilościowego i jakościowego wśród podmiotów gospodarczych z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród partnerów współpracujących ze szkołami zawodowymi, technikami i liceum plastycznym z powiatu malborskiego, Badania jakościowego wśród rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Powiatowego programu na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej na lata , Raportu z debat społecznych pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu malborskiego , Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie malborskim na lata , Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata , Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Metodologia badań Analiza desk research Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie analizy danych wtórnych. Zgromadzone zostały dokumenty, raporty i dane pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących poniższych zagadnień.

19 18 Wstęp Zagadnienia poddane analizie: Otoczenie rynkowe - charakterystyka ilościowa, wielkościowa i branżowa lokalnych pracodawców. Liczba podmiotów na mieszkańców. Analiza zmian w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych w regionie. Określenie jednostek wiodących ze względu na: Charakter działalności. Funkcje. Potencjał. Prognoza rozwoju gospodarki w województwie pomorskim a realia powiatu malborskiego (statystyki, raporty i inne badania) - makroekonomiczne. Analiza dynamiki zmian liczby jednostek gospodarczych w regionie. Analiza struktury - porównanie według: gmin, sektorów własności i formy prawnej, wielkości, sekcji PKD. Podatność firm regionu na kryzys ze wskazaniem na newralgiczne rodzaje działalności gospodarczych. Prognozy zmian na rynku pracy w kraju i województwie oraz ich przełożenie na sytuację powiatu malborskiego w latach Stan i planowany rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim (oferta kształcenia, klasyfikacja zawodów szkolnych, liczba szkół i struktura szkolnictwa zawodowego, liczba uczniów / absolwentów na przełomie ostatnich lat, źródła finansowania szkolnictwa zawodowego (samorząd, projekty unijne i inne), prognoza ilości uczniów na podstawie ostatnich klas gimnazjum oraz liczby miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych zakończonych egzaminem dojrzałości, uwarunkowania formalno - prawne, zasoby kadrowe, baza lokalowa, baza dydaktyczna). Zawody nadwyżkowe i deficytowe - stan i prognozy - województwo, powiat. Porównanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie i powiecie. Edukacja a rynek pracy - dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, m.in. klasyfikacje zawodów, w tym zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Analiza losów absolwentów. Analiza danych wtórnych została wykonana na podstawie następujących źródeł i dokumentów: analiz danych statystycznych o regionie - na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, analiz sektorowych dot. procesów upadłościowych - Monitor Sądowy i Gospodarczy, analiza akt Krajowego Rejestru Sądowego, raportów i opracowań autorskich (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, PBS DGA), danych uzyskanych ze szkół i Kuratorium Oświaty, innych dokumentów uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Wykorzystane zostały również badania desk research prowadzone w ramach projektu pn. Wczoraj - Dziś - Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie PO KL.

20 1.2. Metodologia badań 19 Metodologia badań jakościowych Badaniami jakościowymi objęto pięć grup respondentów: przedsiębiorców, uczniów ostatnich i przedostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, kadrę zarządzającą i pedagogiczną tych szkół, partnerów współpracujących ze szkołami oraz rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas. Badania przeprowadzono w dwóch terminach: badania z przedsiębiorcami odbyły się r., natomiast badania z pozostałymi grupami respondentów przeprowadzono w dniach r. Część jakościowa poprzedziła badania ilościowe. Pozwoliło to na wstępną eksplorację problemów badawczych i uzupełnienie ankiet do badań ilościowych. Podczas realizacji badań jakościowych zastosowano dwie techniki: w odniesieniu do przedsiębiorców - Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI, fokus), w odniesieniu do pozostałych grup - Indywidualne Wywiady pogłębione (IDI). Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI, fokus) są spotkaniami dyskusyjnymi prowadzonymi przez moderatora według opracowanego wcześniej scenariusza. Technika ta charakteryzuje się obecnością podczas każdego spotkania 5-10 respondentów. Zawiera w sobie czynnik dyskusji grupowej, który pozwala na swobodną wymianę opinii wśród zebranych. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI, wywiady swobodne) są wywiadami z jedną osobą przeprowadzanymi w swobodnej atmosferze w oparciu o przygotowany scenariusz. Pozwalają na zebranie indywidualnych, szczerych i dogłębnych opinii (często nieuświadomionych), których w potocznej rozmowie nie udałoby się wydobyć. a) badanie jakościowe wśród przedsiębiorców W ramach tej części badań zrealizowano dwa spotkania fokusowe na terenie Malborka: z firmami zatrudniającymi 5-20 osób, z firmami zatrudniającymi powyżej 20 osób. Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszono przedstawicieli tych firm, w których zatrudnia się obecnie osoby z wykształceniem zawodowym, a dodatkowo w ostatnim roku firma zatrudniła lub w najbliższym roku planuje zatrudnienie minimum jednego nowego pracownika. W każdej z grup dyskusyjnych znaleźli się zarówno reprezentanci firm z Malborka, jak i innych miejscowości powiatu. Respondenci reprezentowali firmy z branż: budowlanej, spożywczej, metalowej, cukierniczej, odzieżowej, produkcyjnej, związanej z ochroną osób i mienia. b) badanie jakościowe wśród uczniów placówek szkolnictwa zawodowego (szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego) W szkołach w Malborku i Nowym Stawie zrealizowano łącznie 20 wywiadów pogłębionych: 10 z uczniami przedostatnich klas, 10 z uczniami ostatnich klas.

21 20 Wstęp Respondenci byli uczniami klas o profilu: gastronomicznym, technologii żywienia, mechanicznym, plastycznym, sprzedawca, elektronicznym, informatycznym, budowlanym, ekonomicznym, wielozawodowym. c) badanie wśród nauczycieli i kadry zarządzającej placówek szkolnictwa zawodowego W szkołach na terenie powiatu malborskiego zrealizowano 10 wywiadów pogłębionych: 7 z nauczycielami przedmiotów zawodowych, 3 z dyrektorami szkół zawodowych. Respondenci reprezentowali następujące typy szkół: zasadnicze szkoły zawodowe (3 nauczycieli, 1 dyrektor), technika (3 nauczycieli, 2 dyrektorów), liceum plastyczne (1 nauczyciel). d) badanie jakościowe wśród partnerów placówek szkolnictwa zawodowego Zrealizowano 5 wywiadów z przedstawicielami instytucji i firm współpracujących ze szkołami zawodowymi z powiatu malborskiego. e) badanie jakościowe wśród rodziców uczniów placówek szkolnictwa zawodowego Łącznie zrealizowano 10 wywiadów: 5 z rodzicami uczniów przedostatnich klas, 5 z rodzicami uczniów ostatnich klas. Respondenci reprezentowali rodziców uczniów klas o profilu: gastronomicznym (2 osoby), technologii żywienia (1 osoba), mechanicznym (3 osoby), plastycznym (2 osoby), sprzedawca (2 osoby). Metodologia badań ilościowych Badania ilościowe zrealizowano wśród czterech zbiorowości: przedsiębiorców, uczniów ostatnich i przedostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, kadry zarządzającej i pedagogicznej tych szkół oraz partnerów współpracujących ze szkołami. W przypadku przedsiębiorców zbadana została wylosowana próba, natomiast w przypadku pozostałych grup badaniem objęto populacje. Prace terenowe trwały od października do końca listopada 2009 r.

22 1.2. Metodologia badań 21 a) badanie ilościowe wśród przedsiębiorców Badanie z przedstawicielami podmiotów gospodarczych przeprowadzono za pomocą wywiadu bezpośredniego face-to-face, przy wykorzystaniu klasycznej techniki badawczej - ankiety papierowej. Zostali nim objęci wyłącznie przedsiębiorcy, tzn. z badania wykluczono instytucje sektora publicznego. Badanie zrealizowano na próbie 204 firm z powiatu malborskiego. Taka wielkość próby pozwala na wnioskowanie o badanej populacji z maksymalnym błędem statystycznym wynoszącym +/- 6,7%, dla przedziału ufności 95% oraz frakcji 0,5. Respondentami w projekcie byli prezesi, dyrektorzy, kierownicy personalni, kadrowi i inne osoby odpowiedzialne za politykę kadrową, personalną. Przed realizacją właściwego badania przeprowadzony został pilotaż w celu weryfikacji kwestionariusza wywiadu i organizacji badania. b) badanie ilościowe wśród uczniów placówek szkolnictwa zawodowego (szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego) Badanie wśród uczniów zostało zrealizowane we wszystkich ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na terenie powiatu malborskiego, to jest w zespołach szkół nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zastosowane zostało badanie audytoryjne. Przeszkoleni ankieterzy PBS DGA rozdawali ankiety uczniom w trakcie zajęć. Ankieterzy nie przeprowadzali wywiadów osobiście z każdym uczniem, ale rozdawali ankiety do samodzielnego wypełnienia. Zadaniem ankieterów było również przedstawienie celu badania i sposobu wypełniania ankiety. W trakcie wypełniania ankiety ankieter był obecny na miejscu, aby służyć pomocą w razie problemów ze zrozumieniem pytań. Jego obecność zapobiegała porozumiewaniu się badanych i wspólnemu wypełnianiu ankiet. Podjęto również próbę dotarcia do uczniów, których nie było w szkole w dniu badania - nauczycielom zostawiane były puste ankiety wraz z kopertami. Założeniem badania było dotarcie do całej populacji objętej badaniem, to jest, według informacji uzyskanej od dyrekcji badanych szkół - zbadanie 823 uczniów ostatnich i przedostatnich klas. Efektywność badania wyniosła 97%. W wyniku analizy jakości uzyskanego materiału, ze zbioru usunięto 2 ankiety z powodu bardzo dużej liczby braków danych. Ostatecznie w zbiorze wykorzystanym do analiz znalazło się 800 ankiet. Maksymalny błąd statystyczny wynosi w tym przypadku +/- 0,6%. c) badanie ilościowe wśród nauczycieli i kadry zarządzającej placówek szkolnictwa zawodowego Badania ilościowe wśród nauczycieli i dyrektorów zostało zrealizowane we wszystkich ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na terenie powiatu malborskiego, to jest w zespołach szkół nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkoleni ankieterzy PBS DGA rozdawali ankiety nauczycielom lub zostawiali pakiet ankiet w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele oraz dyrektorzy wypełniali ankiety samodzielnie i oddawali ankieterom lub wrzucali do specjalnych urn przygotowanych w sekretariatach szkół. Założeniem badania było dotarcie do całej populacji objętej badaniem. Według informacji uzyskanej od dyrekcji badanych szkół, badaniem objęto 204 nauczycieli oraz 6 dyrektorów malborskich szkół. Efektywność badania wyniosła 87%. W wyniku analizy jakości uzyskanego

23 22 Wstęp materiału, ze zbioru usunięto 2 ankiety z powodu bardzo dużej liczby braków danych. Ostatecznie w zbiorze wykorzystanym do analiz znalazło się 175 ankiet (w tym 71 od nauczycieli przedmiotów zawodowych i 5 od dyrektorów). Maksymalny błąd statystyczny wynosi +/- 2,8%. d) badanie ilościowe wśród partnerów placówek szkolnictwa zawodowego Badanie ilościowe wśród partnerów zostało zrealizowane za pomocą wywiadu bezpośredniego face-to-face, przy wykorzystaniu ankiety papierowej. Badanie zrealizowano wśród 20 partnerów z powiatu malborskiego. Instytucje i organizacje zostały wytypowane do badania jako partnerzy współpracujący z zasadniczymi szkołami zawodowymi, technikami, liceum plastycznym. Chodziło o różnego rodzaju wsparcie, np. pomoc finansową, merytoryczną, organizowanie staży, szkoleń dla uczniów lub nauczycieli, przekazywanie pomocy dydaktycznych, wsparcie przy kształtowaniu oferty edukacyjnej, itp. Respondentami w projekcie były osoby, które na co dzień zajmują (lub zajmowały) się kontaktem ze szkołami, uczniami, nauczycielami tych szkół. Większość badanych podmiotów stanowiły instytucje z sektora publicznego (17 instytucji). Ankiety zrealizowano również z organizacjami pozarządowymi (3 organizacje). Panel ekspertów Panel ekspertów został przeprowadzony w postaci korespondencji owej i krótkich rozmów wprowadzających (telefonicznych). Ekspertom przedstawiona została robocza wersja Strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata z prośbą o uwagi i komentarze oraz informację, czy konstruowane rekomendacje idą we właściwym kierunku. Do panelu ekspertów zaproszono pięć osób reprezentujących Uniwersytet Gdański, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku i w Sopocie, Wydział Oświaty w Sopocie i przedstawiciela pracodawców Pomorza Opis problematyki badawczej Dane zebrane z badań jakościowych i ilościowych wśród firm dotyczyły poniższych zagadnień: Sytuacja firm, popyt na ich produkty i usługi, przewidywane zmiany cen i wzrost obrotów. Ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy. Prognozy rozwoju w odniesieniu do badań koniunktury w kraju. Dokonywane lub planowane na najbliższy czas inwestycje. Czy firmy dokonują inwestycji, czy planują inwestować? W jaki sposób zdobywane są fundusze na inwestycje? Jakie są obszary przeprowadzanych lub planowanych inwestycji? Na jakie bariery natrafiają przedsiębiorcy w związku z działaniami inwestycyjnymi?

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym Alicja Bieńczyk Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Daniel Szydło Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Katarzyna Horodnicza Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Rekomendacje opracowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Filozofia serwisu wspólny szablon informacji o szkołach, ich ofercie, mocnych stronach, projektach, efektach pracy, warunkach, bazie perspektywa kilku ostatnich lat przy

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZEK 1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014

Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014 Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014 Stan obecny Stworzenie spójnego systemu doradztwa zawodowego Działania mają na celu wdrożenie młodzieży do: Młodzież Planowania przyszłości w sposób perspektywiczny

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod 541315) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo