STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015"

Transkrypt

1

2 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata

3 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raport w formacie PDF dostępny jest na stronie internetowej: Autorzy opracowania: Michał Górski Dr Tomasz Duchnowski Marta Kononowicz Joanna Michałowska Wydawca: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej Malbork tel./fax: WWW: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 2010 ISBN Nakład 1000 egz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie

4 Spis treści Wprowadzenie Przedmowa opis projektu Wstęp Podstawa opracowania / Metodologia badań / Opis problematyki badawczej / Charakterystyka badanych zbiorowości / Podsumowanie wyników badań / Podsumowanie wyników badań jakościowych / Podsumowanie wyników badań ilościowych / Wnioski z analizy desk research / Główne problemy edukacji zawodowej powiatu malborskiego Błędy edukacji zawodowej / Przebieg i ocena praktyk / Zawody deficytowe i nadwyżkowe i ich odniesienie do lokalnego rynku / Równość szans w edukacji / Przyczyny niskiej efektywności kształcenia zawodowego / Odniesienie do hipotez badawczych / Wpływ lokalnej polityki oświatowej na kształtowanie oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych. Sposób kształtowania oferty / Analiza SWOT Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego / Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego / Cele strategiczne rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego do 2015 roku Zgodność strategii z dokumentami strategicznymi na poziomie województwa, kraju i Unii Europejskiej Mierniki, wskaźniki monitoringu strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego Wykaz działań i programów naprawczych

5 8. Misja edukacji zawodowej powiatu malborskiego Rekomendacje Zawody przyszłości w powiecie malborskim w latach / Dobre praktyki programy rozwojowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych / Innowacyjne metody kształcenia zawodowego oraz pracy z uczniem / Konsekwencje, jakie spotkają szkolnictwo zawodowe powiatu w przypadku niezastosowania się do wytycznych Streszczenie/Summary Bibliografia Spis wykresów i tabel Spis aneksów Aneksy Recenzje Kto odpowiada za edukację dla rynku pracy? - Ewa Haugan (Jurkowska) / 251 Recenzja opracowania Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata Wojciech Andrzej Sysło / 259 Opinie ekspertów Nowe wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy - Dr Jan Fazlagić / 271 Pokolenie Y w szkole o nowych wyzwaniach - Witold Kołodziejczyk / 281 Poradnictwo zawodowe dla młodzieży a wyzwania współczesnego świata - Marta Łuczak / 291 Galeria zdjęć

6 Wprowadzenie

7

8 Wprowadzenie Szanowni Państwo! Niniejsza publikacja, powstała dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, który zgodnie z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską dąży do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Wspólnoty, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie 1. Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości 2, będącej jednym z podstawowych elementów wpływających na kształt kariery zawodowej człowieka. To składający się na nią ogół czynności i procesów ma wpływ na nabywanie wiedzy oraz kształtowanie cech i umiejętności człowieka od jego wczesnych lat dziecięcych. Owe procesy winny przygotować go do zmiany ról życiowych, tak by z ucznia stał się pracownikiem, z procesu nabywania przeszedł do procesu wykorzystywania wiedzy, cech i umiejętności. Wiedza, zdolności i zdrowie człowieka stanowią kapitał ludzki. Aby go efektywnie wykorzystać podejmować należy działania mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia i dostosowanie umiejętności do potrzeb współczesnego rynku pracy. Rynek ten charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych, posiadających umiejętności w kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy i przygotowanych do sprostania wymaganiom pracodawców. Stanowi to wielkie wyzwanie dla systemu edukacji, z którego korzysta dziś młodzież określana mianem pokolenia Y, bardzo dobrze zaznajomiona z działaniem współczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, ciekawa nowości, mobilna, ceniąca komfort i wygodę. Nowoczesny system szkolnictwa musi, więc odpowiadać potrzebom tego pokolenia oraz wykorzystywać jego możliwości kształtując nawyki uczenia się przez całe życie, umiejętności samodzielnego korzystania z informacji i radzenia sobie na rynku pracy. Metodą drobnych kroczków prowadzących do osiągnięcia założonego przez nas celu zaplanowano w powiecie malborskim wdrożenie wieloletniego programu naprawczego systemu szkolnictwa zawodowego pn. W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Punktem wyjścia dla naszych działań były zapisy raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Edukacja dla pracy Raport o Rozwoju Społecznym, który wskazuje, że brak odpowiednich analiz utrudnia prowadzenie skutecznej polityki edukacji i polityki rynku pracy w skali powiatów. A to właśnie tu rozstrzyga się dopasowanie zawodowe na poziomie średniego wykształcenia. Niezbędne stają się więc lokalne analizy rynku pracy pod kątem możliwości uzyskania pracy w konkretnych zawodach oraz popularyzacja ich wyników wśród młodzieży i jej rodziców. 3 1 Artykuł 146 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 2 Artykuł 149 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 3 Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Edukacja dla pracy Raport o Rozwoju Społecznym, s. 197.

9 8 Wprowadzenie Pierwszym krokiem do poprawy jakości kształcenia zawodowego było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacji zawodowej powiatu malborskiego i wytyczenie władzom samorządowym, pracodawcom oraz kadrze zarządzającej szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe kierunków działań mających za zadanie podniesienie jej jakości i efektywności zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wpisane zostało to w cel projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pt. W dobie przemian nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia zgłoszonego do działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizację rozpoczęto z początkiem 2009 roku przy współpracy Starostwa Powiatowego w Malborku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Stawie. Szereg działań zaplanowanych w projekcie ukierunkowanych w pierwszej kolejności na diagnozę, a następnie wytyczenie kierunków działań na przyszłe lata, by w efekcie dostosować kształcenie zawodowe w powiecie do realiów lokalnego rynku pracy rozpoczęliśmy od konferencji z udziałem dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli placówek oświatowych, uczniów, pedagogów szkolnych, pracodawców i przedstawicieli lokalnych władz. Stanowiła ona zaproszenie do aktywnego włączenia się w diagnozowanie potrzeb edukacji zawodowej powiatu. Pierwszym z działań diagnostycznych była organizacja debat pn. Edukacja zawodowa w powiecie malborskim, które odbywały się w kwietniu i maju 2009 roku. Były one jednym ze środków służących do realizacji celu wspomnianego projektu, jakim jest opracowanie Strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata Zadaniem debat było uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej obecnego stanu kształcenia zawodowego oraz opinii na temat tego, jakie działania powinny być podejmowane, aby poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy i umożliwić im rozwój zawodowy. Uczestnikami 6 odrębnych spotkań byli uczniowie kształcący się zawodowo, ich rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, partnerzy społeczni oraz pracodawcy. Podsumowaniem było stworzenie grupy focusowej, w której uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz samorządu lokalnego. Uzyskany w trakcie debat materiał stanowił punkt wyjścia do zbudowania koncepcji badań, będących następnym działaniem realizowanym w ramach projektu, a w ostateczności do prac nad Strategią rozwoju edukacji zawodowej w powiecie malborskim na lata , którą niniejszym Państwu prezentujemy. Dokument ten zawiera charakterystykę zarówno rynku pracy, jak i edukacji zawodowej powiatu malborskiego, analizę ich wzajemnego dopasowania oraz cele i kierunki działań mających przyczynić się do niwelowania zidentyfikowanych różnic w tym zakresie. Wierzymy, że prezentowane tu informacje okażą się dla Państwa użyteczne i ułatwią poszukiwanie efektywnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe skutkującej właściwym przygotowaniem uczniów do przyszłego zatrudnienia, a tym samym zwiększenie zainteresowania nauką zawodu.

10 Przedmowa - opis projektu

11

12 Przedmowa - opis projektu Zakres projektu Celem badania realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przez konsorcjum firm PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacji zawodowej powiatu malborskiego i wytyczenie władzom samorządowym, pracodawcom oraz kadrze zarządzającej szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, kierunków działań mających za zadanie podniesienie jej jakości i efektywności, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, w tym stworzenie nowych kierunków kształcenia. Efektem końcowym jest niniejsze opracowanie - Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata , która przekazana zostanie szkołom i instytucjom mającym wpływ na kształtowanie edukacji. Strategia została opracowana głównie na podstawie badań jakościowych i ilościowych oraz analizy desk research przeprowadzonych pod koniec 2009 r. Ważną podstawą konstruowania strategii były także inne opracowania i raporty wymienione w rozdziale 1.1. Konstrukcja strategii opiera się o klasyczny model składający się z następujących elementów: diagnoza sytuacji obecnej wraz z prognozami przyszłościowymi, analiza SWOT, konstrukcja celów strategicznych długookresowych i średniookresowych, zestawienie działań i programów naprawczych, misja edukacji zawodowej, mierniki wskaźniki monitoringu, odniesienie do dokumentów strategicznych na poziomie województwa, kraju i Unii Europejskiej oraz rekomendacje autorów opracowania. Na początku prac postawiono trzynaście hipotez i dziewięć głównych pytań badawczych, wymienionych poniżej, na które uzyskano odpowiedzi podczas zarówno prac badawczych, jak i opracowania strategii. Hipotezy badawcze 1. Oferta edukacyjna szkół zawodowych z terenu powiatu malborskiego nie jest adekwatna do potrzeb rynku. 2. Zmiany w ofercie kształcenia są wolniejsze od zmian na rynku pracy. 3. Programy kształcenia oraz jakość kształcenia w szkołach zawodowych nie zapewniają rozwoju oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych. 4. Coraz mniejsze zainteresowanie nauką w szkołach zawodowych wynika z niedopasowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców. 5. Niewielki odsetek pracodawców z powiatu malborskiego współpracuje ze szkołami zawodowymi i samorządem lokalnym, aby w przyszłości mieć lepiej wykwalifikowanych pracowników. 6. Pracodawcy, partnerzy lokalni oraz inne instytucje zainteresowane edukacją zawodową nie tworzą partnerstwa lokalnego. Brak jest forum wymiany potrzeb i oczekiwań. 7. Środki finansowe, które otrzymują szkoły zawodowe nie motywują do wprowadzania zmian i modyfikacji w kształceniu zawodowym.

13 12 Przedmowa - opis projektu 8. Zbyt małą rolę przy wyborze zawodu przez uczniów spełnia poradnictwo zawodowe. 9. Młodzież nie jest zainteresowana udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 10. Wykształcenie i status zawodowy rodziców w dużym stopniu determinują wybór ścieżki kształcenia dzieci. 11. Większość uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych po ich zakończeniu chce podjąć pracę. 12. Praktyki zawodowe nie spełniają swojego zadania, ponieważ oceniane są negatywnie przez pracodawców, nauczycieli i samych uczniów. 13. Nie pozyskuje się wiedzy o szeroko pojętych losach absolwentów, która mogłaby wpłynąć zarówno na ofertę edukacyjną szkół, jak i działania na pracodawców. Główne pytania badawcze: 1. Jaki jest stopień adekwatności kształcenia zawodowego do potrzeb obecnego i przyszłego lokalnego rynku pracy? 2. W jaki sposób i w jakim stopniu firmy z powiatu malborskiego mają wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych? W jaki sposób kształtowana jest oferta edukacyjna szkół zawodowych? 3. W jakim stopniu szkoła rozwija u uczniów kompetencje kluczowe? 4. W jakim stopniu młodzież korzysta z doradztwa zawodowego przy określaniu swojej ścieżki kariery zawodowej? Co w głównej mierze decyduje o wyborze kierunku kształcenia? 5. Jakie są źródła finansowania szkolnictwa zawodowego, jaki to wywiera wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego? 6. W jakim stopniu młodzież korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, jaka jest o nich opinia? 7. Czy przez szkoły prowadzony jest monitoring losów absolwentów? Czy szkoły zawodowe wykorzystują wiedzę o losach swoich absolwentów do wprowadzania zmian w ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia? 8. Jaka jest opinia uczniów, nauczycieli i pracodawców o praktykach zawodowych? 9. Czy istnieje tzw. model dialogu społecznego czy też partnerstwa w zakresie kształcenia zawodowego w jaki sposób osoby i instytucje współpracują ze sobą lub porozumiewają się, aby rozwiązywać problemy dotyczące tego obszaru i wpływać tym samym na rozwój regionu? W ramach projektu przeprowadzony został szeroki program badawczy wsparty wiedzą ekspercką opierający się zarówno na badaniach wtórnych, jak i pierwotnych. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie i przygotowanie Analizy desk research. Opracowanie to opiera się na analizie źródeł wtórnych, zebraniu istniejących informacji. W ramach prac przeszukano różne dostępne dane bazowe oraz oceniono zebrane informacje pod względem kompletności źródeł i ich jakości. Celem badania danych wtórnych było zgromadzenie dokumentów, danych i wiedzy pozwalających na uzyskanie informacji o: otoczeniu rynkowym, prognozach rozwoju regionalnej gospodarki, prognozach zmian na rynku pracy, stanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, zawodach nadwyżkowych i deficytowych, dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i losach absolwentów.

14 Główne pytania badawcze 13 W ramach badań pierwotnych wykonano: badania jakościowe i ilościowe wśród przedsiębiorców z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, badania jakościowe i ilościowe wśród partnerów współpracujących ze szkołami zawodowymi, technikami i liceum plastycznym z powiatu malborskiego, badanie jakościowe wśród rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego. W końcowej fazie projektu przygotowany został panel ekspertów. Zaproszeni do panelu eksperci poproszeni zostali o skomentowanie wyników i proponowanych rozwiązań.

15

16 1. Wstęp

17

18 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata została opracowana na podstawie: Analizy desk research, Badania ilościowego i jakościowego wśród podmiotów gospodarczych z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Badania ilościowego i jakościowego wśród partnerów współpracujących ze szkołami zawodowymi, technikami i liceum plastycznym z powiatu malborskiego, Badania jakościowego wśród rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, Powiatowego programu na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej na lata , Raportu z debat społecznych pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu malborskiego , Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie malborskim na lata , Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata , Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Metodologia badań Analiza desk research Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie analizy danych wtórnych. Zgromadzone zostały dokumenty, raporty i dane pozwalające na uzyskanie informacji dotyczących poniższych zagadnień.

19 18 Wstęp Zagadnienia poddane analizie: Otoczenie rynkowe - charakterystyka ilościowa, wielkościowa i branżowa lokalnych pracodawców. Liczba podmiotów na mieszkańców. Analiza zmian w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych w regionie. Określenie jednostek wiodących ze względu na: Charakter działalności. Funkcje. Potencjał. Prognoza rozwoju gospodarki w województwie pomorskim a realia powiatu malborskiego (statystyki, raporty i inne badania) - makroekonomiczne. Analiza dynamiki zmian liczby jednostek gospodarczych w regionie. Analiza struktury - porównanie według: gmin, sektorów własności i formy prawnej, wielkości, sekcji PKD. Podatność firm regionu na kryzys ze wskazaniem na newralgiczne rodzaje działalności gospodarczych. Prognozy zmian na rynku pracy w kraju i województwie oraz ich przełożenie na sytuację powiatu malborskiego w latach Stan i planowany rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim (oferta kształcenia, klasyfikacja zawodów szkolnych, liczba szkół i struktura szkolnictwa zawodowego, liczba uczniów / absolwentów na przełomie ostatnich lat, źródła finansowania szkolnictwa zawodowego (samorząd, projekty unijne i inne), prognoza ilości uczniów na podstawie ostatnich klas gimnazjum oraz liczby miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych zakończonych egzaminem dojrzałości, uwarunkowania formalno - prawne, zasoby kadrowe, baza lokalowa, baza dydaktyczna). Zawody nadwyżkowe i deficytowe - stan i prognozy - województwo, powiat. Porównanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie i powiecie. Edukacja a rynek pracy - dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, m.in. klasyfikacje zawodów, w tym zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Analiza losów absolwentów. Analiza danych wtórnych została wykonana na podstawie następujących źródeł i dokumentów: analiz danych statystycznych o regionie - na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, analiz sektorowych dot. procesów upadłościowych - Monitor Sądowy i Gospodarczy, analiza akt Krajowego Rejestru Sądowego, raportów i opracowań autorskich (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, PBS DGA), danych uzyskanych ze szkół i Kuratorium Oświaty, innych dokumentów uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Wykorzystane zostały również badania desk research prowadzone w ramach projektu pn. Wczoraj - Dziś - Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie PO KL.

20 1.2. Metodologia badań 19 Metodologia badań jakościowych Badaniami jakościowymi objęto pięć grup respondentów: przedsiębiorców, uczniów ostatnich i przedostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, kadrę zarządzającą i pedagogiczną tych szkół, partnerów współpracujących ze szkołami oraz rodziców uczniów ostatnich i przedostatnich klas. Badania przeprowadzono w dwóch terminach: badania z przedsiębiorcami odbyły się r., natomiast badania z pozostałymi grupami respondentów przeprowadzono w dniach r. Część jakościowa poprzedziła badania ilościowe. Pozwoliło to na wstępną eksplorację problemów badawczych i uzupełnienie ankiet do badań ilościowych. Podczas realizacji badań jakościowych zastosowano dwie techniki: w odniesieniu do przedsiębiorców - Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI, fokus), w odniesieniu do pozostałych grup - Indywidualne Wywiady pogłębione (IDI). Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI, fokus) są spotkaniami dyskusyjnymi prowadzonymi przez moderatora według opracowanego wcześniej scenariusza. Technika ta charakteryzuje się obecnością podczas każdego spotkania 5-10 respondentów. Zawiera w sobie czynnik dyskusji grupowej, który pozwala na swobodną wymianę opinii wśród zebranych. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI, wywiady swobodne) są wywiadami z jedną osobą przeprowadzanymi w swobodnej atmosferze w oparciu o przygotowany scenariusz. Pozwalają na zebranie indywidualnych, szczerych i dogłębnych opinii (często nieuświadomionych), których w potocznej rozmowie nie udałoby się wydobyć. a) badanie jakościowe wśród przedsiębiorców W ramach tej części badań zrealizowano dwa spotkania fokusowe na terenie Malborka: z firmami zatrudniającymi 5-20 osób, z firmami zatrudniającymi powyżej 20 osób. Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszono przedstawicieli tych firm, w których zatrudnia się obecnie osoby z wykształceniem zawodowym, a dodatkowo w ostatnim roku firma zatrudniła lub w najbliższym roku planuje zatrudnienie minimum jednego nowego pracownika. W każdej z grup dyskusyjnych znaleźli się zarówno reprezentanci firm z Malborka, jak i innych miejscowości powiatu. Respondenci reprezentowali firmy z branż: budowlanej, spożywczej, metalowej, cukierniczej, odzieżowej, produkcyjnej, związanej z ochroną osób i mienia. b) badanie jakościowe wśród uczniów placówek szkolnictwa zawodowego (szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego) W szkołach w Malborku i Nowym Stawie zrealizowano łącznie 20 wywiadów pogłębionych: 10 z uczniami przedostatnich klas, 10 z uczniami ostatnich klas.

21 20 Wstęp Respondenci byli uczniami klas o profilu: gastronomicznym, technologii żywienia, mechanicznym, plastycznym, sprzedawca, elektronicznym, informatycznym, budowlanym, ekonomicznym, wielozawodowym. c) badanie wśród nauczycieli i kadry zarządzającej placówek szkolnictwa zawodowego W szkołach na terenie powiatu malborskiego zrealizowano 10 wywiadów pogłębionych: 7 z nauczycielami przedmiotów zawodowych, 3 z dyrektorami szkół zawodowych. Respondenci reprezentowali następujące typy szkół: zasadnicze szkoły zawodowe (3 nauczycieli, 1 dyrektor), technika (3 nauczycieli, 2 dyrektorów), liceum plastyczne (1 nauczyciel). d) badanie jakościowe wśród partnerów placówek szkolnictwa zawodowego Zrealizowano 5 wywiadów z przedstawicielami instytucji i firm współpracujących ze szkołami zawodowymi z powiatu malborskiego. e) badanie jakościowe wśród rodziców uczniów placówek szkolnictwa zawodowego Łącznie zrealizowano 10 wywiadów: 5 z rodzicami uczniów przedostatnich klas, 5 z rodzicami uczniów ostatnich klas. Respondenci reprezentowali rodziców uczniów klas o profilu: gastronomicznym (2 osoby), technologii żywienia (1 osoba), mechanicznym (3 osoby), plastycznym (2 osoby), sprzedawca (2 osoby). Metodologia badań ilościowych Badania ilościowe zrealizowano wśród czterech zbiorowości: przedsiębiorców, uczniów ostatnich i przedostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego z powiatu malborskiego, kadry zarządzającej i pedagogicznej tych szkół oraz partnerów współpracujących ze szkołami. W przypadku przedsiębiorców zbadana została wylosowana próba, natomiast w przypadku pozostałych grup badaniem objęto populacje. Prace terenowe trwały od października do końca listopada 2009 r.

22 1.2. Metodologia badań 21 a) badanie ilościowe wśród przedsiębiorców Badanie z przedstawicielami podmiotów gospodarczych przeprowadzono za pomocą wywiadu bezpośredniego face-to-face, przy wykorzystaniu klasycznej techniki badawczej - ankiety papierowej. Zostali nim objęci wyłącznie przedsiębiorcy, tzn. z badania wykluczono instytucje sektora publicznego. Badanie zrealizowano na próbie 204 firm z powiatu malborskiego. Taka wielkość próby pozwala na wnioskowanie o badanej populacji z maksymalnym błędem statystycznym wynoszącym +/- 6,7%, dla przedziału ufności 95% oraz frakcji 0,5. Respondentami w projekcie byli prezesi, dyrektorzy, kierownicy personalni, kadrowi i inne osoby odpowiedzialne za politykę kadrową, personalną. Przed realizacją właściwego badania przeprowadzony został pilotaż w celu weryfikacji kwestionariusza wywiadu i organizacji badania. b) badanie ilościowe wśród uczniów placówek szkolnictwa zawodowego (szkół zawodowych, techników i liceum plastycznego) Badanie wśród uczniów zostało zrealizowane we wszystkich ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na terenie powiatu malborskiego, to jest w zespołach szkół nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zastosowane zostało badanie audytoryjne. Przeszkoleni ankieterzy PBS DGA rozdawali ankiety uczniom w trakcie zajęć. Ankieterzy nie przeprowadzali wywiadów osobiście z każdym uczniem, ale rozdawali ankiety do samodzielnego wypełnienia. Zadaniem ankieterów było również przedstawienie celu badania i sposobu wypełniania ankiety. W trakcie wypełniania ankiety ankieter był obecny na miejscu, aby służyć pomocą w razie problemów ze zrozumieniem pytań. Jego obecność zapobiegała porozumiewaniu się badanych i wspólnemu wypełnianiu ankiet. Podjęto również próbę dotarcia do uczniów, których nie było w szkole w dniu badania - nauczycielom zostawiane były puste ankiety wraz z kopertami. Założeniem badania było dotarcie do całej populacji objętej badaniem, to jest, według informacji uzyskanej od dyrekcji badanych szkół - zbadanie 823 uczniów ostatnich i przedostatnich klas. Efektywność badania wyniosła 97%. W wyniku analizy jakości uzyskanego materiału, ze zbioru usunięto 2 ankiety z powodu bardzo dużej liczby braków danych. Ostatecznie w zbiorze wykorzystanym do analiz znalazło się 800 ankiet. Maksymalny błąd statystyczny wynosi w tym przypadku +/- 0,6%. c) badanie ilościowe wśród nauczycieli i kadry zarządzającej placówek szkolnictwa zawodowego Badania ilościowe wśród nauczycieli i dyrektorów zostało zrealizowane we wszystkich ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na terenie powiatu malborskiego, to jest w zespołach szkół nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkoleni ankieterzy PBS DGA rozdawali ankiety nauczycielom lub zostawiali pakiet ankiet w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele oraz dyrektorzy wypełniali ankiety samodzielnie i oddawali ankieterom lub wrzucali do specjalnych urn przygotowanych w sekretariatach szkół. Założeniem badania było dotarcie do całej populacji objętej badaniem. Według informacji uzyskanej od dyrekcji badanych szkół, badaniem objęto 204 nauczycieli oraz 6 dyrektorów malborskich szkół. Efektywność badania wyniosła 87%. W wyniku analizy jakości uzyskanego

23 22 Wstęp materiału, ze zbioru usunięto 2 ankiety z powodu bardzo dużej liczby braków danych. Ostatecznie w zbiorze wykorzystanym do analiz znalazło się 175 ankiet (w tym 71 od nauczycieli przedmiotów zawodowych i 5 od dyrektorów). Maksymalny błąd statystyczny wynosi +/- 2,8%. d) badanie ilościowe wśród partnerów placówek szkolnictwa zawodowego Badanie ilościowe wśród partnerów zostało zrealizowane za pomocą wywiadu bezpośredniego face-to-face, przy wykorzystaniu ankiety papierowej. Badanie zrealizowano wśród 20 partnerów z powiatu malborskiego. Instytucje i organizacje zostały wytypowane do badania jako partnerzy współpracujący z zasadniczymi szkołami zawodowymi, technikami, liceum plastycznym. Chodziło o różnego rodzaju wsparcie, np. pomoc finansową, merytoryczną, organizowanie staży, szkoleń dla uczniów lub nauczycieli, przekazywanie pomocy dydaktycznych, wsparcie przy kształtowaniu oferty edukacyjnej, itp. Respondentami w projekcie były osoby, które na co dzień zajmują (lub zajmowały) się kontaktem ze szkołami, uczniami, nauczycielami tych szkół. Większość badanych podmiotów stanowiły instytucje z sektora publicznego (17 instytucji). Ankiety zrealizowano również z organizacjami pozarządowymi (3 organizacje). Panel ekspertów Panel ekspertów został przeprowadzony w postaci korespondencji owej i krótkich rozmów wprowadzających (telefonicznych). Ekspertom przedstawiona została robocza wersja Strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata z prośbą o uwagi i komentarze oraz informację, czy konstruowane rekomendacje idą we właściwym kierunku. Do panelu ekspertów zaproszono pięć osób reprezentujących Uniwersytet Gdański, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku i w Sopocie, Wydział Oświaty w Sopocie i przedstawiciela pracodawców Pomorza Opis problematyki badawczej Dane zebrane z badań jakościowych i ilościowych wśród firm dotyczyły poniższych zagadnień: Sytuacja firm, popyt na ich produkty i usługi, przewidywane zmiany cen i wzrost obrotów. Ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy. Prognozy rozwoju w odniesieniu do badań koniunktury w kraju. Dokonywane lub planowane na najbliższy czas inwestycje. Czy firmy dokonują inwestycji, czy planują inwestować? W jaki sposób zdobywane są fundusze na inwestycje? Jakie są obszary przeprowadzanych lub planowanych inwestycji? Na jakie bariery natrafiają przedsiębiorcy w związku z działaniami inwestycyjnymi?

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie...

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie... Spis treści Wprowadzenie...3 Metodologia...4 I. Skala problemu wzrastającej liczby zwalnianych nauczycieli w Polsce...6 1.1. Diagnoza grupy zwalnianych nauczycieli w ujęciu regionalnym i lokalnym...7 1.2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo