DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW"

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZOZÓW DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW TOM I Brzozów 2000

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE ZADANIA STUDIUM: PODSTAWA FORMALNO PRAWNA SPORZĄDZENIA STUDIUM ORGAN SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM STRUKTURA OPRACOWANIA STUDIUM WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH... 7 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BRZOZÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE BRZOZÓW PołoŜenie administracyjne PołoŜenie geograficzne CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH Wprowadzenie Temperatura powietrza WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA STRATYGRAFIA SUROWCE MINERALNE I BUDOWLANE III. ZASOBY I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WARUNKI WODNE Wody powierzchniowe Stan sanitarny wód powierzchniowych Wody podziemne Stan sanitarny wód podziemnych SZATA ROŚLINNA Lasy Zespoły łąkowe Zespoły synantropijne ŚWIAT ZWIERZĘCY IV. OCENA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE WPROWADZENIE PROPONOWANY EKOLOGICZNY SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH NA OBSZARZE GMINY ZAGROśENIA, ZANIECZYSZCZENIA I DEGRADACJA ŚRODOWISKA GŁÓWNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO V. OCENA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI RYS HISTORYCZNY I WPŁYW TRADYCJI NA WSPÓŁCZESNY KSZTAŁT GMINY I MIASTA

3 2. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA (ANALIZA OSADNICTWA PRADZIEJOWEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY BRZOZÓW) ZACHOWANA HISTORYCZNA ZABUDOWA W MIEŚCIE BRZOZOWIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ ZABUDOWY NA OBSZARZE WIEJSKIM GMINY KAPLICZKI, FIGURY I KRZYśE HISTORYCZNE ZAŁOśENIA ZIELENI I ZIELEŃ URZĄDZONA POMNIKI PRZYRODY I OKAZY DRZEW ORAZ ICH SKUPISKA STANOWIĄCE DOMINANTY PRZESTRZENNE W KRAJOBRAZIE WALORY KRAJOBRAZOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH NA OBSZARZE GMINY BRZOZÓW OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Strefa ochronna (otulina) czarnorzecko - strzyŝowskiego parku krajobrazowego.47 Wschodnio-beskidzki obszar chronionego krajobrazu PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU W STUDIUM DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW VI. KOMUNIKACJA- STAN OBECNY I UWARUNKOWANIA UKŁAD KOMUNIKACYJNY STAN MOTORYZACJI RUCH DROGOWY PROGNOZA RUCHU DROGOWEGO KOMUNIKACJA ZBIOROWA NAKŁADY INWESTYCYJNE I NA UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU FUNKCJONALNEGO I TECHNICZNEGO UKŁADU KOMUNIKACJI W MIEŚCIE I GMINIE VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I UWARUNKOWANIA JEJ ROZOWJU ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI GAZOWNICTWO ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ ELEKTROENERGETYKA TELEKOMUNIKACJA VIII. POTENCJAŁ GOSPODARCZY ZATRUDNIENIE POZA ROLNICTWEM BEZROBOCIE PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI HANDEL USŁUGI OTOCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ IX. ROLNICTWO WARUNKI KLIMATYCZNE

4 2. WARUNKI GLEBOWE UśYTKOWANIE GRUNTÓW Struktura uŝytkowania gruntów według właścicieli i rodzajów uŝytków Struktura rolniczego uŝytkowania gruntów Struktura obszarowa gospodarstw rolnych SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁKACH ROLNYCH CELE I KIERUNKI GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE POZIOM I STRUKTURA PRODUKCJI ROLNICZEJ WYPOSAśENIE GOSPODARSTW W SPRZĘT ROLNICZY I USŁUGI DLA ROLNICTWA MOCNE I SŁABE STRONY ROLNICTWA ORAZ SZANSE I ZAGROśENIA ROZWOJOWE OCENA WARUNKÓW I MOśLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ121 X. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH NIEPRODUKCYJNYCH OŚWIATA Realizacja obowiązku szkolnego Realizacja obowiązku szkolnego w gimnazjach Zatrudnienie kadry nauczycielskiej i innych pracowników dydaktycznych WyposaŜenie szkół w środki dydaktyczne Informacje o aktualnym stanie technicznym i lokalowym PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE SZKOLNICTWO ŚREDNIE I WYśSZE ZAWODOWE KULTURA, SZTUKA Kultura SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POMOC SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO XI. UKŁADY OSADNICZE I WSPÓŁCZENY STAN ICH ZACHOWANIA, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ INWESTYCJE CHARAKTERYSTYKA UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZOZOWA UKŁADY OSADNICZE I WSPÓŁCZESNY STAN ICH ZACHOWANIA NA TERENACH WIEJSKICH GMINY Przysietnica Górki Turze Pole Zmiennica KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI MIESZKANIOWEJ NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY Siedliska mieszkaniowe na terenach wiejskich gminy Brzozów GOSPODARKA GRUNTAMI DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY, ZAGOSPODAROWANIU TERENU, POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJE GMINNE

5 XII. OCENA WARUNKÓW śycia I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY BRZOZÓW OCENA WARUNKÓW śycia I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OCENA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TLE GMIN SĄSIEDNICH XIII. ANEKS

6 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. ZADANIA STUDIUM: Rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta i gminy [diagnoza] i uwarunkowań oraz innych problemów związanych z jego rozwojem. Uwzględnienie polityki przestrzennej państwa na obszarze miasta i gminy. Uzgodnienie i uwzględnienie zadań i zamierzeń inwestycyjnych wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych planowanych w granicach miasta i gminy. Ustalenie na bazie rozpoznanych uwarunkowań celów rozwoju miasta. Sformułowanie na podstawie ustalonych celów rozwoju, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zasad polityki przestrzennej. Koordynacja zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych obowiązkowym opracowaniem planów miejscowych oraz obszarów bez planów. Oznaczenie obszarów objętych lub objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Wskazanie obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 2. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA SPORZĄDZENIA STUDIUM. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. Nr 89, poz. 45, z późniejszymi zmianami] wraz ustawami około towarzyszącymi w tym z ustawą o ochronie dóbr kultury. Uchwała Rady Miasta Brzozowa Nr... z dnia... w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Brzozów. Ramowy program prac i harmonogram opracowania studium. Umowa o dzieło z dnia 20 grudnia 1999 roku zawarta pomiędzy Zarządem Miasta Brzozowa a Pracownią Usług Architektonicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie na wykonanie Studium. 3. ORGAN SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM. Sporządzający Studium Zarząd Miasta Brzozowa. Jednostka Projektowa Pracownia Usług Architektonicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Przy współudziale: DORADZTWO I EKSPERTYZY GOSPODARCZE dr inŝ. Zdzisław KRYŃSKI ul. Tkaczowa 138a; Boguchwała 6

7 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, KONSERWACJI I REWALORYZACJI DAN RES, Aleja Niepodległości 15/26; Rzeszów USŁUGOWY ZAKŁAD FIZJOGRAFII I GEOLOGII INśYNIERSKIEJ mgr inŝ. Emil NOWAK ul. Rumiankowa 7, Rzeszów ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY BEZPOŚREDNIO STUDIUM W SKŁADZIE: mgr inŝ. arch. Wiesław Pankiewicz, dr Jan Malczewski, dr inŝ. Zdzisław Kryński 4. STRUKTURA OPRACOWANIA STUDIUM. TOM I. DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BRZOZÓW. Dokumentacja merytoryczna studium składająca się z części opisowej i graficznej. TOM II. KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA W MIEŚCIE I GMINIE BRZOZÓW. Zawiera uchwałę uchwalającą podstawowe ustalenia studium w zakresie polityki przestrzennej część opisowa i graficzna dotycząca głównie polityki i kierunków zagospodarowania przestrzennego. TOM III. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE STUDIUM. 5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH. STUDIUM OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU DLA TERENÓW WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW, RZESZÓW wykonał zespół w składzie: - kierownik zespołu dr Jan MALCZEWSKI - członkowie zespołu mgr Ryszard KWOLEK - mgr Anna MAREK - mgr Andrzej GLIWA - Ewa STELMACH STUDIUM HISTORYCZNO URBANISTYCZNE DLA MIASTA BRZOZOWA WRAZ Z KATALOGIEM ZABYTKÓW. RZESZÓW wykonał zespół w składzie: - kierownik zespołu dr Jan MALCZEWSKI - mgr Andrzej GLIWA - mgr Anna MAREK - mgr Ryszard KWOLEK - Ewa STELMACH. 7

8 STUDIUM UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. RZESZÓW wykonał zespół w składzie: mgr Emil NOWAK mgr Janina NOWAK. INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA TERENÓW WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - dr Jan MALCZEWSKI opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA OBSZARU MIASTA BRZOZOWA. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. arch. Andrzej AJERSCH opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENACH WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW. SKALA 1: BRZOZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek NOGA - inŝ. Marian SŁYSZ opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z OBSZARU MIASTA BRZOZOWA. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek NOGA - inŝ. Marian SŁYSZ opracowanie graficzne Ewa STELMACH. UKŁAD KOMUNIKACYJNY MIASTA I GMINY BRZOZÓW. STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1: I 1: wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek POPIELA opracowanie graficzne Ewa STELMACH. 8

9 STRATEGIA ROZWOJU DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW. wykonał zespół w składzie: Koncepcja i całość opracowania dr inŝ. Zdzisław KRYŃSKI. mgr Małgorzata CYNAR, mgr inŝ. Łukasz KRYŃSKI Wnioski i informacje z materiałów do studium zagospodarowania przestrzennego byłego województwa krośnieńskiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzozów. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego oraz materiały do planu województwa podkarpackiego. Inne materiały: mapy, roczniki statystyczne woj. krośnieńskiego i podkarpackiego, wnioski z wydziałów podkarpackiego UW w Rzeszowie i wybranych instytucji. Lp. Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz wykaz uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Brzozów Nazwa planu Data uchwalenia Nr uchwały Miasto Brzozów 1. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzozowa rok XXI/84/87/RM 2. Fragmentaryczne zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzozowa rok XXXIV/251/94 RM 3. Miejscowy Plan szczegółowy Zagospodarowania osiedla Parkowa Moniuszki rok 40/216/70 P PRN 4. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla 1-go Maja (obecnie 3-go Maja) rok 109/555/73 P PRN 5. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla Podlesie rok XXXI/90/84 RN 6. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla 1000-lecia r. 1/5/84 RN 7. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla Nad basenem rok IX/64/91 RM 8. Miejscowy Uproszczony Plan Zagospodarowania Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Osiedla Podlesie 9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Stacji Paliw Gazowych Brzozów-2 Ul. Rzeszowska 10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego i Usługowego Brzozów-5, ul. Kościuszki rok XXVIII/218/93 RM rok XXXI/230/ rok IV/23/98 RM W trakcie legalizacji znajdują się uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: parkingu przy cmentarzu Brzozów rok X/83/99 9

10 zakładu prod. i terenu budownictwa mieszkaniowego Brzozów 3 przy ul. Krętej rok X/84/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-6 przy ul. Witosa rok X/85/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-7 przy ul. Zdrojowej rok X/86/99 Rada Miejska podjęła uchwały o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Terenu i miasta Brzozowa i opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu: dworca autobusowego i centrum usługowo handlowego Brzozów-4 ul. Kościuszki rok XVII/139/96 terenu wysypiska odpadów komunalnych Brzozów-8 przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej rok X/91/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-9 Jakla Wielka rok X/91/99 terenu budownictwa i usługowego Brzozów-10 przy rok ul. Bohaterów II Wojny Światowej X/92/99 Gmina Brzozów 1. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brzozów rok XXI/60/82 2. Aktualizacja Planu Przestrzennego Zagospodarowania Terenu Gminy Brzozów rok III/18/90 3. Fragmentaryczne Zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów rok XXVI/217/93 4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok XXXI/227/98 5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok XXXI/228/98 6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok IV/24/98 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Sakralnego Górki-2 Wola Górecka rok XXXI/229/98 8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pod Podziemny Magazyn Gazu Górki rok IV/25/98 9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Grabownica rok XXXI/226/98 W trakcie legalizacji znajdują się uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Humniska rok X/77/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego rok X/78/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/79/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/80/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/81/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/82/99 oczyszczalni ścieków Stara Wieś-1 W trakcie legalizacji znajdują się Uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego terenu Gminy Brzozów i opracowania miejscowych planów zagospodarowania terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/89/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Humniska rok X/90/99 W trakcie opracowania znajdują się Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Przysietnica rok XXXIII/267/98 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Przysietnica rok XXXIII/268/98 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok XXXII/258/98 10

11 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BRZOZÓW 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE BRZOZÓW. PołoŜenie administracyjne Miasto i gmina Brzozów, połoŝone są w centralnej części województwa podkarpackiego w odległości 55 km od stolicy województwa, w kierunku południowo-wschodnim. Administracyjnie naleŝy do powiatu brzozowskiego. W skład gminy Brzozów oprócz miasta Brzozowa wchodzą: Stara Wieś, Przysietnica, Humniska, Grabownica Starzeńska, Zmiennica, Górki i Turze Pole. Jest ona największą gminą w powiecie brzozowskim i stanowi centrum społeczne, gospodarczo-kulturalne i handlowe dla całego regionu. W Brzozowie mają swoje siedziby nie tylko powiatowe organy władzy i administracji specjalnej, ale takŝe większość zakładów pracy, specjalistyczne placówki otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej, szkoły średnie, obiekty kulturalne, muzealne, sportowe itp. Gmina Brzozów od wschodu graniczy z gminami Nozdrzec i Dydnia, od południa z gminami Sanok i Zarszyn, od wschodu z gminą Haczów i Jasienicą Rosielną i od północy z gminą Domaradz. Powierzchnia miasta i gminy zajmuje około 103 km 2, co stanowi 19,1% powiatu brzozowskiego i 0,6 % woj. podkarpackiego. W 1998 r. na terenie gminy zamieszkiwało osób, z tego w mieście Brzozowie 7862 osoby. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 251 osób w przeliczeniu na 1 km 2, z tego na terenach wiejskich 197 osób przy średniej dla powiatu 121 osób na 1 km 2. Jest on jednym z najwyŝszych na terenie woj. podkarpackiego, który wynosi 118 osób na1 km 2. W strukturze ludności w mieście Brzozowie 48,8% stanowią męŝczyźni, a 51,2 % kobiety. Na 100 męŝczyzn w mieście przypada 103 kobiety. Na terenie wiejskim na 100 męŝczyzn przypada 103,0 kobiet, co wynika ze struktury ludności, gdyŝ męŝczyźni stanowią 49,3%, a kobiety 50,7%. Na koniec 1999 roku na terenie miasta i gminy zamieszkiwało osób ( tab. 2.1). Tabela 2. 1 NajwaŜniejsze dane dotyczące miejscowości wchodzących w skład gminy Obszar miejscowości Liczba mieszkańców Liczba gospodarstw* Lp. Miejscowość ha % ogółem % Domowych Rolnych 1. Brzozów , , Grabownica , , Górki , , Humniska , , Przysietnica , , Stara Wieś , , Turze Pole 488 4, , Zmiennica 797 7, , RAZEM , , *- wg UM stan na wrzesień 2000 Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, a uzupełniającą mieszkalnictwo oraz przemysł i usługi. 11

12 Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka Domaradz - Sanok. PołoŜenie geograficzne Gmina Brzozów połoŝona jest we wschodniej części Pogórza Dynowskiego. Ten fragment Pogórza tworzą równoległe i regularne fałdy wzgórz, które poprzecinane są dolinami rzek i potoków. Pasma te zbudowane są z piaskowców i łupków kredowych oraz trzeciorzędowych. Dominuję tu płaskie i przewaŝnie zalesione grzbiety wzgórz, które ciągną się z północnegozachodu na południowy-wschód. NajwyŜszym punktem gminy Brzozów jest zalesione wzniesienie o wysokości 465 m n. p.m., na południe od Przysietnicy. W środkowej części obszaru gminy rozciąga się dolina Stobnicy od stuleci wykorzystywana pod względem rolniczym i komunikacyjnym. Osią hydrologiczną interesującego terenu jest rzeka Stobnica, która wpływa z północnego stoku góry Wroceń na terenie wsi Lalin. Cały teren gminy leŝy w zlewni Wisłoka. 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH. Wprowadzenie Warunki klimatyczne badanego terenu opracowano w oparciu o Charakterystykę meteorologiczną rejonu Brzozowa za okres rok. Przy opracowaniu zagadnień topoklimatycznych oparto się głównie na kartowaniu klimatycznym oraz materiałach archiwalnych. Według E. Romera badany obszar połoŝony w Krainie Klimatów WyŜyn Podkarpackich. Według podziału W. Okołowicza zamieszczonego w Narodowym Atlasie Polski Pogórze Dynowskie zaliczono do klimatów kształtowanych pod wpływem gór i wyŝyn. Wpływ klimatów wyŝynnych zaznacza się duŝymi dobowymi amplitudami temperatur i o wiele niŝszymi i łagodniejszymi amplitudami rocznymi. Sumy roczne opadów są dość wysokie. Wiosny znacznie się opóźniają. Zimą na tych terenach zaznacza się grawitacyjny spływ powietrza. Zimne powietrze gromadzi się w wąskich dolinach, tworząc zastoiska chłodnych mas powietrza. Częste są tu równieŝ zjawiska inwersji. Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, dla potrzeb rolnictwa, gmina Brzozów połoŝona jest w podkarpackiej dzielnicy rolniczo klimatycznej. Stanowi ona pas przejściowy pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5 7,8 C, stycznia poniŝej - 3 C, a lipca 18 C. Roczna suma opadów wynosi mm. Notuje się dni z pokrywą śnieŝną. Dni z przymrozkiem notuje się około Okres wegetacyjny trwa tylko 200 dni, a okres aktywnego rozwoju roślin (temperatura średniodobowa 10 C) około 160 dni. W obrębie badanego terenu występuje duŝe zróŝnicowanie warunków orograficznych i ekspozycji stoków, stanowiące dodatkowe czynniki powodujące zróŝnicowanie warunków klimatycznych. 12

13 BliŜszą charakterystykę rejonu Brzozowa oddają średnie wyniki obserwacji meteorologicznych z posterunku meteorologicznego w Grabownicy za okres Brakujący 4 letni ( ) okres pomiarów w Grabownicy uzupełniono metodą róŝnic i stosunków na podstawie danych z posterunku meteorologicznego w Krośnie, posterunku opadowego w Brzozowie za okres , stacji synoptycznej w Lesku za okres Temperatura powietrza. Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w C za okres Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica -2,6-0,8 2,7 7,1 12,4 15,4 16,7 16,3 12,3 7,5 2,8-0,6 7,4 Średnie miesięczne i roczne temperatury maksymalne w C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica 0,6 3,0 7,8 12,0 18,0 20,9 22,1 22,0 17,6 12,1 5,8 2,0 12,0 Średnie miesięczne i roczne temperatury minimalne w C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica -5,8-4,0-1,3 2,6 7,2 10,1 11,8 11,4 8,4 4,1 0,2-3,2 3,4 Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą minimalną < 0 C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą minimalną < - 10 C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperatura maksymalną < 0 C (z mrozem). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą maksymalną > 25 C (gorących). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica , Daty zanikania ostatnich (wiosennych) i pojawiania się pierwszych (jesiennych) przymrozków oraz okres bezprzymrozkowy Grabownica: Średnia data ostatniego przymrozku 10 maj. Średnia data pierwszego przymrozku 14 październik. Okres bezprzymrozkowy 157 dni. Wysokie wartości temperatur maksymalnych i niskie temperatur minimalnych dają duŝe roczne amplitudy wahań temperatury co potwierdza wpływ kontynentalizmu na kształtowanie klimatu w rejonie Brzozowa. 13

14 Średnia roczna liczba dni z temperaturą minimalną - 10 C wynosi 19 dni. Najwięcej tych dni przypada w miesiącu styczniu 8, lutym i grudniu po 4 dni. Natomiast liczba dni z temperaturą maksymalną 25 C wynosi średnio w roku 26. Najwięcej tych dni przypada w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu po 7. Pierwsze przymrozki pojawiają się w połowie października, a ostatni 10 maja. Okres bezprzymrozkowy trwa średnio 157 dni. 3. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA. Średnie miesięczne i roczne wartości wilgotności względnej w %. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Średnie miesięczne i roczne zachmurzenie nieba w % pokrycia nieba. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni pochmurnych zachmurzenie średnie > 8/10. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych w mm. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Brzozów Liczba dni z mgłą (widzialność > 1 km). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Lesko Liczba dni z pokrywą śnieŝną. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Brzozów , , Wilgotność względna wykazuje zróŝnicowany przebieg zarówno roczny jak i dobowy. NajwyŜsze wartości wilgotność względna wykazuje późną jesienią i zimą, a najniŝsza latem. Średnia częstotliwość kierunków wiatrów w % w Grabownicy za okres Grabownica N NE E SE S SW W NW Cisza Rok 5,2 6,5 10,4 9,8 18,8 12,5 8,5 13,2 15,1 14

15 4. WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE. Przytoczona w powyŝszym rozdziale charakterystyka klimatu rejonu Brzozowa ma charakter ogólny. Ulega ona zróŝnicowaniu w zaleŝności od warunków lokalnych: rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, szaty roślinnej oraz zagospodarowania terenu przez człowieka. Wpływ wymienionych wyŝej czynników na warunki topoklimatyczne na terenie gminy uwidacznia się szczególnie w dniach pogód typu wyŝowego, przy ciszy i bezchmurnym niebie. Największego zróŝnicowania tych warunków naleŝy się spodziewać pomiędzy terenami najwyŝej wyniesionymi, a doliną Stobnicy i głęboko wciętymi dolinami jej głównych dopływów. RóŜnice temperatur pomiędzy tymi obszarami mogą dochodzić do kilku C, na korzyść terenów wyŝej połoŝonych. Grawitacyjny spływ wychłodzonego powietrza następuje wzdłuŝ dolin bocznych. Jest on niekiedy blokowany przez zwartą zabudowę przegradzającą bieg dolin. Powoduje to stagnację chłodnych mas powietrza powyŝej przeszkód. Tereny te najczęściej naraŝone są na występowanie przymrozków i mgieł. Obszary leśne cechują się specyficznymi warunkami topoklimatycznymi. Charakteryzują się one złagodzonymi dobowymi amplitudami temperatury, powodowane zacienieniem wnętrza lasu przez korony drzew i wolniejszym niŝ na terenach otwartych wychłodzeniem wnętrza lasu w nocy. DuŜy wpływ na lokalne warunki wilgotnościowe ma głębokość występowania wód gruntowych. Wartości wilgotności względnej nad terenami o płytko występującym poziomie wód gruntowych są znacznie wyŝsze niŝ nad terenami przyległymi. Notowane są róŝnice dochodzące do kilkunastu procent. Większa wilgotność względna nad tymi obszarami powoduje częstsze i dłuŝsze zaleganie mgieł. DuŜy wpływ na zaleganie mgieł mają zanieczyszczenia powietrza emitowane przez paleniska domowe. Zwiększone stęŝenie zanieczyszczeń szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych powoduje, Ŝe w powietrzu znajduje się duŝa ilość jąder kondensacji, która sprzyja powstawaniu mgieł juŝ przy wilgotności względnej 80%. Długie zaleganie mgieł wpływa na osłabienie promieniowania słonecznego, utrudnia parowanie, sprzyja rozwojowi bakterii, zwiększa koncentrację pyłów i gazów, powodując znaczne pogorszenie warunków bioklimatycznych. DuŜy wpływ na stosunki anemologiczne w rejonie Brzozowa, szczególnie w warstwie przyziemnej ma orografia terenu, pokrycie szatą roślinną oraz zabudowa, powodująca przesterowanie wiatrów i lokalną zmianę ich prędkości. Analiza warunków morfologicznych i innych mechanizmów kształtujących lokalne warunki topoklimatyczne pozwoliły na wydzielenie następujących obszarów: - strefa wierzchniowa obejmująca tereny najwyŝej wyniesione, odkryte, szczególnie silnie nawietrzane. Są to obszary wyniesione ponad strefę inwersji dolinnych, najsilniej nasłonecznione o długim okresie bezprzymrozkowym i wegetacyjnym o dobrej wentylacji naturalnej, - strefa stoków tereny o bardzo zróŝnicowanych warunkach topoklimatycznych, uzaleŝnionych głównie od nachylenia i ekspozycji stoków. Wpływa to w bezpośredni sposób na sumy moŝliwego promieniowania słonecznego. RóŜnice między najlepiej i najgorzej nasłonecznionymi stokami dochodzą do 30% moŝliwego promieniowania, szczególnie w okresie jesienno zimowym. Powoduje to zróŝnicowanie warunków termicznych i wilgotnościowych, zalegania pokrywy śnieŝnej, szronu i rosy. 15

16 - strefa dolin rzecznych obejmuje doliny Stobnicy, Zmiennicy i ich większych dopływów, głęboko wcięte, lokalnie podmokłe, naraŝone na częste występowanie zjawisk inwersyjnych oraz mgieł radiacyjnych. Doliny stanowią rynny spływu chłodnych mas powietrza z terenów wyŝej połoŝonych. Znaczny wpływ na warunki topoklimatyczne ma zalesienie. Obszary leśne wpływają korzystnie na warunki topoklimatyczne terenów przylegających do nich, poprzez zmniejszenie dobowych amplitud temperatury i wilgotności względnej, zmniejszenie prędkości wiatrów oraz lokalne pogorszenie warunków solarnych poprzez skrócenie czasu nasłonecznienia spowodowanego zacienieniem przez korony drzew. Warunki klimatu lokalnego w obrębie terenów leśnych są zróŝnicowane, uzaleŝnione nie tylko od ekspozycji i spadków terenu, ale teŝ od rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu. 5. RZEŹBA TERENU. Pod względem morfologicznym opracowywany teren według Kondrackiego połoŝony jest w obrębie mezoregionu fizjograficznego Pogórze Dynowskie. Rozciąga się ono od doliny Wisłoka do doliny Sanu. Pogórze Dynowskie stanowi jednolity i monotonny krajobrazowo płat płaskowyŝu, które tworzą wyrównane, szerokie garby, oddzielone dolinami o głębokości m. Doliny na tym fragmencie Pogórza, o zboczach wypukło wklęsłych i płaskich dnach, w odcinkach dolnych mają w partiach źródłowych profil V kształtny, zbocza wypukłe, nieraz ostro wcinające się w stoki i zrównanie wierzchowinowe. Sieć dolin jest dostosowana do struktur tektonicznych. W obrębie Pogórzy stwierdzono występowanie następujących form morfologicznych: zrównań wierzchowinowych, stoków, osuwisk, dolin V kształtnych, dolin nieckowatych, dolin płaskodennych Stobnicy i jej większych dopływów. Zrównania wierzchowinowe występują w szczytowych partiach poziomu pogórskiego. Charakteryzują się one słabo urozmaiconą rzeźbą i niewielkimi nachyleniami (2 8%). Wznoszą się w obrębie badanego terenu na wysokości m n.p.m. Stoki wykazują równomierne nachylenia i liczne załamania spadków. Lokalnie powierzchnia stoków niszczona jest przez osuwiska. Stoki rozcinane są dolinami nieckowatymi i wcisowymi. Doliny nieckowate stanowią formy o łagodnych zboczach i niewyraźnych dnach. W czasie roztopów lub po bardzo intensywnych opadach ich dnami płyną cieki okresowe. Doliny wcisowe są to doliny lub ich fragmenty, w których procesy erozyjne przewaŝają nad akumulacyjnymi. Zbocza tych dolin mają charakter skarp o róŝnej wysokości. Osuwiska lokalnie w obrębie stoków o znacznym nachyleniu podłoŝe którego budują skały fliszowe z przewagą łupków występują osuwiska typu skalno wietrzelinowego. 16

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ru 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Poniecice 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Ad3; Poniecice 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela 2 Spis zawartości I. Opis techniczny II. III. IV. Uzgodnienia z właścicielami gruntów Projekt wycinki drzew i krzewów tabela Część rysunkowa 1. Mapa poglądowa 2. Mapy w skali 1: 1000 8 arkuszy z naniesionymi

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz.

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840) 1. Numer ewidencyjny: Numer roboczy osuwiska 04-14 -

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych Czerniakowska Bis Najwięcej obaw związanych z ochroną wód powierzchniowych budzi koncepcja odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z ulicy Czerniakowska Bis do jeziorka Czerniakowskiego. Jest to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce

Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce Dr Sabina PieruŜek-Nowak i mgr inŝ. Robert W. Mysłajek Stowarzyszenie dla Natury WILK DuŜe ssaki leśne o dalekich zasięgach migracji

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Co to jest ustrój rzeczny?

Co to jest ustrój rzeczny? Co to jest ustrój rzeczny? Ustrój (reżim) rzeczny jest to ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów rzeki oraz stanów wody, związany z rodzajem zasilania i zlodzeniem. Każda rzeka

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK Opracowała: mgr inż.danuta Satkowska Przemyśl, kwiecień 2010r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu.

Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu. Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu. Zadania grupy: 1.Analiza wpływu zmian klimatycznych na bilans wodny zlewni i wielkość

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo