DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW"

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZOZÓW DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW TOM I Brzozów 2000

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE ZADANIA STUDIUM: PODSTAWA FORMALNO PRAWNA SPORZĄDZENIA STUDIUM ORGAN SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM STRUKTURA OPRACOWANIA STUDIUM WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH... 7 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BRZOZÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE BRZOZÓW PołoŜenie administracyjne PołoŜenie geograficzne CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH Wprowadzenie Temperatura powietrza WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA STRATYGRAFIA SUROWCE MINERALNE I BUDOWLANE III. ZASOBY I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WARUNKI WODNE Wody powierzchniowe Stan sanitarny wód powierzchniowych Wody podziemne Stan sanitarny wód podziemnych SZATA ROŚLINNA Lasy Zespoły łąkowe Zespoły synantropijne ŚWIAT ZWIERZĘCY IV. OCENA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE WPROWADZENIE PROPONOWANY EKOLOGICZNY SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH NA OBSZARZE GMINY ZAGROśENIA, ZANIECZYSZCZENIA I DEGRADACJA ŚRODOWISKA GŁÓWNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO V. OCENA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI RYS HISTORYCZNY I WPŁYW TRADYCJI NA WSPÓŁCZESNY KSZTAŁT GMINY I MIASTA

3 2. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA (ANALIZA OSADNICTWA PRADZIEJOWEGO I ŚREDNIOWIECZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY BRZOZÓW) ZACHOWANA HISTORYCZNA ZABUDOWA W MIEŚCIE BRZOZOWIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ ZABUDOWY NA OBSZARZE WIEJSKIM GMINY KAPLICZKI, FIGURY I KRZYśE HISTORYCZNE ZAŁOśENIA ZIELENI I ZIELEŃ URZĄDZONA POMNIKI PRZYRODY I OKAZY DRZEW ORAZ ICH SKUPISKA STANOWIĄCE DOMINANTY PRZESTRZENNE W KRAJOBRAZIE WALORY KRAJOBRAZOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH NA OBSZARZE GMINY BRZOZÓW OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Strefa ochronna (otulina) czarnorzecko - strzyŝowskiego parku krajobrazowego.47 Wschodnio-beskidzki obszar chronionego krajobrazu PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU W STUDIUM DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW VI. KOMUNIKACJA- STAN OBECNY I UWARUNKOWANIA UKŁAD KOMUNIKACYJNY STAN MOTORYZACJI RUCH DROGOWY PROGNOZA RUCHU DROGOWEGO KOMUNIKACJA ZBIOROWA NAKŁADY INWESTYCYJNE I NA UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU FUNKCJONALNEGO I TECHNICZNEGO UKŁADU KOMUNIKACJI W MIEŚCIE I GMINIE VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I UWARUNKOWANIA JEJ ROZOWJU ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI GAZOWNICTWO ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ ELEKTROENERGETYKA TELEKOMUNIKACJA VIII. POTENCJAŁ GOSPODARCZY ZATRUDNIENIE POZA ROLNICTWEM BEZROBOCIE PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI HANDEL USŁUGI OTOCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ IX. ROLNICTWO WARUNKI KLIMATYCZNE

4 2. WARUNKI GLEBOWE UśYTKOWANIE GRUNTÓW Struktura uŝytkowania gruntów według właścicieli i rodzajów uŝytków Struktura rolniczego uŝytkowania gruntów Struktura obszarowa gospodarstw rolnych SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁKACH ROLNYCH CELE I KIERUNKI GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE POZIOM I STRUKTURA PRODUKCJI ROLNICZEJ WYPOSAśENIE GOSPODARSTW W SPRZĘT ROLNICZY I USŁUGI DLA ROLNICTWA MOCNE I SŁABE STRONY ROLNICTWA ORAZ SZANSE I ZAGROśENIA ROZWOJOWE OCENA WARUNKÓW I MOśLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ121 X. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH NIEPRODUKCYJNYCH OŚWIATA Realizacja obowiązku szkolnego Realizacja obowiązku szkolnego w gimnazjach Zatrudnienie kadry nauczycielskiej i innych pracowników dydaktycznych WyposaŜenie szkół w środki dydaktyczne Informacje o aktualnym stanie technicznym i lokalowym PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE SZKOLNICTWO ŚREDNIE I WYśSZE ZAWODOWE KULTURA, SZTUKA Kultura SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POMOC SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO XI. UKŁADY OSADNICZE I WSPÓŁCZENY STAN ICH ZACHOWANIA, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ INWESTYCJE CHARAKTERYSTYKA UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZOZOWA UKŁADY OSADNICZE I WSPÓŁCZESNY STAN ICH ZACHOWANIA NA TERENACH WIEJSKICH GMINY Przysietnica Górki Turze Pole Zmiennica KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI MIESZKANIOWEJ NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY Siedliska mieszkaniowe na terenach wiejskich gminy Brzozów GOSPODARKA GRUNTAMI DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY, ZAGOSPODAROWANIU TERENU, POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJE GMINNE

5 XII. OCENA WARUNKÓW śycia I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY BRZOZÓW OCENA WARUNKÓW śycia I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OCENA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TLE GMIN SĄSIEDNICH XIII. ANEKS

6 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. ZADANIA STUDIUM: Rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta i gminy [diagnoza] i uwarunkowań oraz innych problemów związanych z jego rozwojem. Uwzględnienie polityki przestrzennej państwa na obszarze miasta i gminy. Uzgodnienie i uwzględnienie zadań i zamierzeń inwestycyjnych wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych planowanych w granicach miasta i gminy. Ustalenie na bazie rozpoznanych uwarunkowań celów rozwoju miasta. Sformułowanie na podstawie ustalonych celów rozwoju, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zasad polityki przestrzennej. Koordynacja zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych obowiązkowym opracowaniem planów miejscowych oraz obszarów bez planów. Oznaczenie obszarów objętych lub objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Wskazanie obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 2. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA SPORZĄDZENIA STUDIUM. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. Nr 89, poz. 45, z późniejszymi zmianami] wraz ustawami około towarzyszącymi w tym z ustawą o ochronie dóbr kultury. Uchwała Rady Miasta Brzozowa Nr... z dnia... w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Brzozów. Ramowy program prac i harmonogram opracowania studium. Umowa o dzieło z dnia 20 grudnia 1999 roku zawarta pomiędzy Zarządem Miasta Brzozowa a Pracownią Usług Architektonicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie na wykonanie Studium. 3. ORGAN SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM. Sporządzający Studium Zarząd Miasta Brzozowa. Jednostka Projektowa Pracownia Usług Architektonicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Przy współudziale: DORADZTWO I EKSPERTYZY GOSPODARCZE dr inŝ. Zdzisław KRYŃSKI ul. Tkaczowa 138a; Boguchwała 6

7 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, KONSERWACJI I REWALORYZACJI DAN RES, Aleja Niepodległości 15/26; Rzeszów USŁUGOWY ZAKŁAD FIZJOGRAFII I GEOLOGII INśYNIERSKIEJ mgr inŝ. Emil NOWAK ul. Rumiankowa 7, Rzeszów ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY BEZPOŚREDNIO STUDIUM W SKŁADZIE: mgr inŝ. arch. Wiesław Pankiewicz, dr Jan Malczewski, dr inŝ. Zdzisław Kryński 4. STRUKTURA OPRACOWANIA STUDIUM. TOM I. DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BRZOZÓW. Dokumentacja merytoryczna studium składająca się z części opisowej i graficznej. TOM II. KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA W MIEŚCIE I GMINIE BRZOZÓW. Zawiera uchwałę uchwalającą podstawowe ustalenia studium w zakresie polityki przestrzennej część opisowa i graficzna dotycząca głównie polityki i kierunków zagospodarowania przestrzennego. TOM III. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE STUDIUM. 5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH. STUDIUM OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU DLA TERENÓW WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW, RZESZÓW wykonał zespół w składzie: - kierownik zespołu dr Jan MALCZEWSKI - członkowie zespołu mgr Ryszard KWOLEK - mgr Anna MAREK - mgr Andrzej GLIWA - Ewa STELMACH STUDIUM HISTORYCZNO URBANISTYCZNE DLA MIASTA BRZOZOWA WRAZ Z KATALOGIEM ZABYTKÓW. RZESZÓW wykonał zespół w składzie: - kierownik zespołu dr Jan MALCZEWSKI - mgr Andrzej GLIWA - mgr Anna MAREK - mgr Ryszard KWOLEK - Ewa STELMACH. 7

8 STUDIUM UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. RZESZÓW wykonał zespół w składzie: mgr Emil NOWAK mgr Janina NOWAK. INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA TERENÓW WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - dr Jan MALCZEWSKI opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA OBSZARU MIASTA BRZOZOWA. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. arch. Andrzej AJERSCH opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENACH WIEJSKICH MIASTA I GMINY BRZOZÓW. SKALA 1: BRZOZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek NOGA - inŝ. Marian SŁYSZ opracowanie graficzne Ewa STELMACH. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z OBSZARU MIASTA BRZOZOWA. SKALA 1: RZESZÓW wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek NOGA - inŝ. Marian SŁYSZ opracowanie graficzne Ewa STELMACH. UKŁAD KOMUNIKACYJNY MIASTA I GMINY BRZOZÓW. STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1: I 1: wykonał zespół w składzie: Główny projektant mgr inŝ. arch. Wiesław PANKIEWICZ - koordynacja i zebranie materiałów - dr Jan MALCZEWSKI - mgr inŝ. Jacek POPIELA opracowanie graficzne Ewa STELMACH. 8

9 STRATEGIA ROZWOJU DLA MIASTA I GMINY BRZOZÓW. wykonał zespół w składzie: Koncepcja i całość opracowania dr inŝ. Zdzisław KRYŃSKI. mgr Małgorzata CYNAR, mgr inŝ. Łukasz KRYŃSKI Wnioski i informacje z materiałów do studium zagospodarowania przestrzennego byłego województwa krośnieńskiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzozów. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego oraz materiały do planu województwa podkarpackiego. Inne materiały: mapy, roczniki statystyczne woj. krośnieńskiego i podkarpackiego, wnioski z wydziałów podkarpackiego UW w Rzeszowie i wybranych instytucji. Lp. Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz wykaz uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Brzozów Nazwa planu Data uchwalenia Nr uchwały Miasto Brzozów 1. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzozowa rok XXI/84/87/RM 2. Fragmentaryczne zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzozowa rok XXXIV/251/94 RM 3. Miejscowy Plan szczegółowy Zagospodarowania osiedla Parkowa Moniuszki rok 40/216/70 P PRN 4. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla 1-go Maja (obecnie 3-go Maja) rok 109/555/73 P PRN 5. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla Podlesie rok XXXI/90/84 RN 6. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla 1000-lecia r. 1/5/84 RN 7. Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania osiedla Nad basenem rok IX/64/91 RM 8. Miejscowy Uproszczony Plan Zagospodarowania Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Osiedla Podlesie 9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Stacji Paliw Gazowych Brzozów-2 Ul. Rzeszowska 10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego i Usługowego Brzozów-5, ul. Kościuszki rok XXVIII/218/93 RM rok XXXI/230/ rok IV/23/98 RM W trakcie legalizacji znajdują się uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: parkingu przy cmentarzu Brzozów rok X/83/99 9

10 zakładu prod. i terenu budownictwa mieszkaniowego Brzozów 3 przy ul. Krętej rok X/84/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-6 przy ul. Witosa rok X/85/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-7 przy ul. Zdrojowej rok X/86/99 Rada Miejska podjęła uchwały o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Terenu i miasta Brzozowa i opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu: dworca autobusowego i centrum usługowo handlowego Brzozów-4 ul. Kościuszki rok XVII/139/96 terenu wysypiska odpadów komunalnych Brzozów-8 przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej rok X/91/99 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego Brzozów-9 Jakla Wielka rok X/91/99 terenu budownictwa i usługowego Brzozów-10 przy rok ul. Bohaterów II Wojny Światowej X/92/99 Gmina Brzozów 1. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brzozów rok XXI/60/82 2. Aktualizacja Planu Przestrzennego Zagospodarowania Terenu Gminy Brzozów rok III/18/90 3. Fragmentaryczne Zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów rok XXVI/217/93 4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok XXXI/227/98 5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok XXXI/228/98 6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Humniska rok IV/24/98 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Sakralnego Górki-2 Wola Górecka rok XXXI/229/98 8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pod Podziemny Magazyn Gazu Górki rok IV/25/98 9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego Grabownica rok XXXI/226/98 W trakcie legalizacji znajdują się uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Humniska rok X/77/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego rok X/78/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/79/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/80/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/81/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/82/99 oczyszczalni ścieków Stara Wieś-1 W trakcie legalizacji znajdują się Uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego terenu Gminy Brzozów i opracowania miejscowych planów zagospodarowania terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok X/89/99 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Humniska rok X/90/99 W trakcie opracowania znajdują się Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Terenu: budownictwa mieszkaniowego i usługowego Przysietnica rok XXXIII/267/98 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Przysietnica rok XXXIII/268/98 budownictwa mieszkaniowego i usługowego Grabownica rok XXXII/258/98 10

11 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BRZOZÓW 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE BRZOZÓW. PołoŜenie administracyjne Miasto i gmina Brzozów, połoŝone są w centralnej części województwa podkarpackiego w odległości 55 km od stolicy województwa, w kierunku południowo-wschodnim. Administracyjnie naleŝy do powiatu brzozowskiego. W skład gminy Brzozów oprócz miasta Brzozowa wchodzą: Stara Wieś, Przysietnica, Humniska, Grabownica Starzeńska, Zmiennica, Górki i Turze Pole. Jest ona największą gminą w powiecie brzozowskim i stanowi centrum społeczne, gospodarczo-kulturalne i handlowe dla całego regionu. W Brzozowie mają swoje siedziby nie tylko powiatowe organy władzy i administracji specjalnej, ale takŝe większość zakładów pracy, specjalistyczne placówki otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej, szkoły średnie, obiekty kulturalne, muzealne, sportowe itp. Gmina Brzozów od wschodu graniczy z gminami Nozdrzec i Dydnia, od południa z gminami Sanok i Zarszyn, od wschodu z gminą Haczów i Jasienicą Rosielną i od północy z gminą Domaradz. Powierzchnia miasta i gminy zajmuje około 103 km 2, co stanowi 19,1% powiatu brzozowskiego i 0,6 % woj. podkarpackiego. W 1998 r. na terenie gminy zamieszkiwało osób, z tego w mieście Brzozowie 7862 osoby. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 251 osób w przeliczeniu na 1 km 2, z tego na terenach wiejskich 197 osób przy średniej dla powiatu 121 osób na 1 km 2. Jest on jednym z najwyŝszych na terenie woj. podkarpackiego, który wynosi 118 osób na1 km 2. W strukturze ludności w mieście Brzozowie 48,8% stanowią męŝczyźni, a 51,2 % kobiety. Na 100 męŝczyzn w mieście przypada 103 kobiety. Na terenie wiejskim na 100 męŝczyzn przypada 103,0 kobiet, co wynika ze struktury ludności, gdyŝ męŝczyźni stanowią 49,3%, a kobiety 50,7%. Na koniec 1999 roku na terenie miasta i gminy zamieszkiwało osób ( tab. 2.1). Tabela 2. 1 NajwaŜniejsze dane dotyczące miejscowości wchodzących w skład gminy Obszar miejscowości Liczba mieszkańców Liczba gospodarstw* Lp. Miejscowość ha % ogółem % Domowych Rolnych 1. Brzozów , , Grabownica , , Górki , , Humniska , , Przysietnica , , Stara Wieś , , Turze Pole 488 4, , Zmiennica 797 7, , RAZEM , , *- wg UM stan na wrzesień 2000 Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, a uzupełniającą mieszkalnictwo oraz przemysł i usługi. 11

12 Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka Domaradz - Sanok. PołoŜenie geograficzne Gmina Brzozów połoŝona jest we wschodniej części Pogórza Dynowskiego. Ten fragment Pogórza tworzą równoległe i regularne fałdy wzgórz, które poprzecinane są dolinami rzek i potoków. Pasma te zbudowane są z piaskowców i łupków kredowych oraz trzeciorzędowych. Dominuję tu płaskie i przewaŝnie zalesione grzbiety wzgórz, które ciągną się z północnegozachodu na południowy-wschód. NajwyŜszym punktem gminy Brzozów jest zalesione wzniesienie o wysokości 465 m n. p.m., na południe od Przysietnicy. W środkowej części obszaru gminy rozciąga się dolina Stobnicy od stuleci wykorzystywana pod względem rolniczym i komunikacyjnym. Osią hydrologiczną interesującego terenu jest rzeka Stobnica, która wpływa z północnego stoku góry Wroceń na terenie wsi Lalin. Cały teren gminy leŝy w zlewni Wisłoka. 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH. Wprowadzenie Warunki klimatyczne badanego terenu opracowano w oparciu o Charakterystykę meteorologiczną rejonu Brzozowa za okres rok. Przy opracowaniu zagadnień topoklimatycznych oparto się głównie na kartowaniu klimatycznym oraz materiałach archiwalnych. Według E. Romera badany obszar połoŝony w Krainie Klimatów WyŜyn Podkarpackich. Według podziału W. Okołowicza zamieszczonego w Narodowym Atlasie Polski Pogórze Dynowskie zaliczono do klimatów kształtowanych pod wpływem gór i wyŝyn. Wpływ klimatów wyŝynnych zaznacza się duŝymi dobowymi amplitudami temperatur i o wiele niŝszymi i łagodniejszymi amplitudami rocznymi. Sumy roczne opadów są dość wysokie. Wiosny znacznie się opóźniają. Zimą na tych terenach zaznacza się grawitacyjny spływ powietrza. Zimne powietrze gromadzi się w wąskich dolinach, tworząc zastoiska chłodnych mas powietrza. Częste są tu równieŝ zjawiska inwersji. Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, dla potrzeb rolnictwa, gmina Brzozów połoŝona jest w podkarpackiej dzielnicy rolniczo klimatycznej. Stanowi ona pas przejściowy pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5 7,8 C, stycznia poniŝej - 3 C, a lipca 18 C. Roczna suma opadów wynosi mm. Notuje się dni z pokrywą śnieŝną. Dni z przymrozkiem notuje się około Okres wegetacyjny trwa tylko 200 dni, a okres aktywnego rozwoju roślin (temperatura średniodobowa 10 C) około 160 dni. W obrębie badanego terenu występuje duŝe zróŝnicowanie warunków orograficznych i ekspozycji stoków, stanowiące dodatkowe czynniki powodujące zróŝnicowanie warunków klimatycznych. 12

13 BliŜszą charakterystykę rejonu Brzozowa oddają średnie wyniki obserwacji meteorologicznych z posterunku meteorologicznego w Grabownicy za okres Brakujący 4 letni ( ) okres pomiarów w Grabownicy uzupełniono metodą róŝnic i stosunków na podstawie danych z posterunku meteorologicznego w Krośnie, posterunku opadowego w Brzozowie za okres , stacji synoptycznej w Lesku za okres Temperatura powietrza. Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w C za okres Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica -2,6-0,8 2,7 7,1 12,4 15,4 16,7 16,3 12,3 7,5 2,8-0,6 7,4 Średnie miesięczne i roczne temperatury maksymalne w C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica 0,6 3,0 7,8 12,0 18,0 20,9 22,1 22,0 17,6 12,1 5,8 2,0 12,0 Średnie miesięczne i roczne temperatury minimalne w C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica -5,8-4,0-1,3 2,6 7,2 10,1 11,8 11,4 8,4 4,1 0,2-3,2 3,4 Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą minimalną < 0 C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą minimalną < - 10 C. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperatura maksymalną < 0 C (z mrozem). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni w miesiącu i roku z temperaturą maksymalną > 25 C (gorących). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica , Daty zanikania ostatnich (wiosennych) i pojawiania się pierwszych (jesiennych) przymrozków oraz okres bezprzymrozkowy Grabownica: Średnia data ostatniego przymrozku 10 maj. Średnia data pierwszego przymrozku 14 październik. Okres bezprzymrozkowy 157 dni. Wysokie wartości temperatur maksymalnych i niskie temperatur minimalnych dają duŝe roczne amplitudy wahań temperatury co potwierdza wpływ kontynentalizmu na kształtowanie klimatu w rejonie Brzozowa. 13

14 Średnia roczna liczba dni z temperaturą minimalną - 10 C wynosi 19 dni. Najwięcej tych dni przypada w miesiącu styczniu 8, lutym i grudniu po 4 dni. Natomiast liczba dni z temperaturą maksymalną 25 C wynosi średnio w roku 26. Najwięcej tych dni przypada w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu po 7. Pierwsze przymrozki pojawiają się w połowie października, a ostatni 10 maja. Okres bezprzymrozkowy trwa średnio 157 dni. 3. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA. Średnie miesięczne i roczne wartości wilgotności względnej w %. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Średnie miesięczne i roczne zachmurzenie nieba w % pokrycia nieba. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Liczba dni pochmurnych zachmurzenie średnie > 8/10. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Grabownica Miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych w mm. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Brzozów Liczba dni z mgłą (widzialność > 1 km). Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Lesko Liczba dni z pokrywą śnieŝną. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK Brzozów , , Wilgotność względna wykazuje zróŝnicowany przebieg zarówno roczny jak i dobowy. NajwyŜsze wartości wilgotność względna wykazuje późną jesienią i zimą, a najniŝsza latem. Średnia częstotliwość kierunków wiatrów w % w Grabownicy za okres Grabownica N NE E SE S SW W NW Cisza Rok 5,2 6,5 10,4 9,8 18,8 12,5 8,5 13,2 15,1 14

15 4. WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE. Przytoczona w powyŝszym rozdziale charakterystyka klimatu rejonu Brzozowa ma charakter ogólny. Ulega ona zróŝnicowaniu w zaleŝności od warunków lokalnych: rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, szaty roślinnej oraz zagospodarowania terenu przez człowieka. Wpływ wymienionych wyŝej czynników na warunki topoklimatyczne na terenie gminy uwidacznia się szczególnie w dniach pogód typu wyŝowego, przy ciszy i bezchmurnym niebie. Największego zróŝnicowania tych warunków naleŝy się spodziewać pomiędzy terenami najwyŝej wyniesionymi, a doliną Stobnicy i głęboko wciętymi dolinami jej głównych dopływów. RóŜnice temperatur pomiędzy tymi obszarami mogą dochodzić do kilku C, na korzyść terenów wyŝej połoŝonych. Grawitacyjny spływ wychłodzonego powietrza następuje wzdłuŝ dolin bocznych. Jest on niekiedy blokowany przez zwartą zabudowę przegradzającą bieg dolin. Powoduje to stagnację chłodnych mas powietrza powyŝej przeszkód. Tereny te najczęściej naraŝone są na występowanie przymrozków i mgieł. Obszary leśne cechują się specyficznymi warunkami topoklimatycznymi. Charakteryzują się one złagodzonymi dobowymi amplitudami temperatury, powodowane zacienieniem wnętrza lasu przez korony drzew i wolniejszym niŝ na terenach otwartych wychłodzeniem wnętrza lasu w nocy. DuŜy wpływ na lokalne warunki wilgotnościowe ma głębokość występowania wód gruntowych. Wartości wilgotności względnej nad terenami o płytko występującym poziomie wód gruntowych są znacznie wyŝsze niŝ nad terenami przyległymi. Notowane są róŝnice dochodzące do kilkunastu procent. Większa wilgotność względna nad tymi obszarami powoduje częstsze i dłuŝsze zaleganie mgieł. DuŜy wpływ na zaleganie mgieł mają zanieczyszczenia powietrza emitowane przez paleniska domowe. Zwiększone stęŝenie zanieczyszczeń szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych powoduje, Ŝe w powietrzu znajduje się duŝa ilość jąder kondensacji, która sprzyja powstawaniu mgieł juŝ przy wilgotności względnej 80%. Długie zaleganie mgieł wpływa na osłabienie promieniowania słonecznego, utrudnia parowanie, sprzyja rozwojowi bakterii, zwiększa koncentrację pyłów i gazów, powodując znaczne pogorszenie warunków bioklimatycznych. DuŜy wpływ na stosunki anemologiczne w rejonie Brzozowa, szczególnie w warstwie przyziemnej ma orografia terenu, pokrycie szatą roślinną oraz zabudowa, powodująca przesterowanie wiatrów i lokalną zmianę ich prędkości. Analiza warunków morfologicznych i innych mechanizmów kształtujących lokalne warunki topoklimatyczne pozwoliły na wydzielenie następujących obszarów: - strefa wierzchniowa obejmująca tereny najwyŝej wyniesione, odkryte, szczególnie silnie nawietrzane. Są to obszary wyniesione ponad strefę inwersji dolinnych, najsilniej nasłonecznione o długim okresie bezprzymrozkowym i wegetacyjnym o dobrej wentylacji naturalnej, - strefa stoków tereny o bardzo zróŝnicowanych warunkach topoklimatycznych, uzaleŝnionych głównie od nachylenia i ekspozycji stoków. Wpływa to w bezpośredni sposób na sumy moŝliwego promieniowania słonecznego. RóŜnice między najlepiej i najgorzej nasłonecznionymi stokami dochodzą do 30% moŝliwego promieniowania, szczególnie w okresie jesienno zimowym. Powoduje to zróŝnicowanie warunków termicznych i wilgotnościowych, zalegania pokrywy śnieŝnej, szronu i rosy. 15

16 - strefa dolin rzecznych obejmuje doliny Stobnicy, Zmiennicy i ich większych dopływów, głęboko wcięte, lokalnie podmokłe, naraŝone na częste występowanie zjawisk inwersyjnych oraz mgieł radiacyjnych. Doliny stanowią rynny spływu chłodnych mas powietrza z terenów wyŝej połoŝonych. Znaczny wpływ na warunki topoklimatyczne ma zalesienie. Obszary leśne wpływają korzystnie na warunki topoklimatyczne terenów przylegających do nich, poprzez zmniejszenie dobowych amplitud temperatury i wilgotności względnej, zmniejszenie prędkości wiatrów oraz lokalne pogorszenie warunków solarnych poprzez skrócenie czasu nasłonecznienia spowodowanego zacienieniem przez korony drzew. Warunki klimatu lokalnego w obrębie terenów leśnych są zróŝnicowane, uzaleŝnione nie tylko od ekspozycji i spadków terenu, ale teŝ od rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu. 5. RZEŹBA TERENU. Pod względem morfologicznym opracowywany teren według Kondrackiego połoŝony jest w obrębie mezoregionu fizjograficznego Pogórze Dynowskie. Rozciąga się ono od doliny Wisłoka do doliny Sanu. Pogórze Dynowskie stanowi jednolity i monotonny krajobrazowo płat płaskowyŝu, które tworzą wyrównane, szerokie garby, oddzielone dolinami o głębokości m. Doliny na tym fragmencie Pogórza, o zboczach wypukło wklęsłych i płaskich dnach, w odcinkach dolnych mają w partiach źródłowych profil V kształtny, zbocza wypukłe, nieraz ostro wcinające się w stoki i zrównanie wierzchowinowe. Sieć dolin jest dostosowana do struktur tektonicznych. W obrębie Pogórzy stwierdzono występowanie następujących form morfologicznych: zrównań wierzchowinowych, stoków, osuwisk, dolin V kształtnych, dolin nieckowatych, dolin płaskodennych Stobnicy i jej większych dopływów. Zrównania wierzchowinowe występują w szczytowych partiach poziomu pogórskiego. Charakteryzują się one słabo urozmaiconą rzeźbą i niewielkimi nachyleniami (2 8%). Wznoszą się w obrębie badanego terenu na wysokości m n.p.m. Stoki wykazują równomierne nachylenia i liczne załamania spadków. Lokalnie powierzchnia stoków niszczona jest przez osuwiska. Stoki rozcinane są dolinami nieckowatymi i wcisowymi. Doliny nieckowate stanowią formy o łagodnych zboczach i niewyraźnych dnach. W czasie roztopów lub po bardzo intensywnych opadach ich dnami płyną cieki okresowe. Doliny wcisowe są to doliny lub ich fragmenty, w których procesy erozyjne przewaŝają nad akumulacyjnymi. Zbocza tych dolin mają charakter skarp o róŝnej wysokości. Osuwiska lokalnie w obrębie stoków o znacznym nachyleniu podłoŝe którego budują skały fliszowe z przewagą łupków występują osuwiska typu skalno wietrzelinowego. 16

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu brzozowskiego

Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu brzozowskiego Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Katedra Katastru i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ky 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Owsiszcze 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3473Ab2 8. Kraina geograficzna: Płaskowyż

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP. Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP. Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne Zasoby

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 2011 r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 2011 r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym System planowania Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym Opracowania środowiskowe w systemie planowania przestrzennego w Polsce Obowiązek wykonywania opracowania ekofizjograficznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ru 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Poniecice 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Ad3; Poniecice 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela 2 Spis zawartości I. Opis techniczny II. III. IV. Uzgodnienia z właścicielami gruntów Projekt wycinki drzew i krzewów tabela Część rysunkowa 1. Mapa poglądowa 2. Mapy w skali 1: 1000 8 arkuszy z naniesionymi

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz.

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840) 1. Numer ewidencyjny: Numer roboczy osuwiska 04-14 -

Bardziej szczegółowo

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz.

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840) 1. Numer ewidencyjny: Numer roboczy osuwiska 04-14 -

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Legionistów10 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2012 Plan rozwoju i modernizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo