Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r Nr XXV/31/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2005r Nr 25/V/2005 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok Nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika Nr XLII/293/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Nr XLII/294/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie Nr XLII/296/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLII/297/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLII/302/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata Nr XLIII/303/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie wprowadzonym uchwałą Nr XXXI/225/04 RM w Kunowie z dnia 9 listopada 2004r Nr XLIII/304/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLIII/305/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok (ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

2 Województwa Świętokrzyskiego Nr Nr XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok Nr XXXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej Nr XXXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych Nr XXXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dn. 28 luty 2005 w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Nr XXVI/237/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza Nr XXVI/241/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr XXVI/247/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr XXVI/248/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr 30/VI/05 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie Nr 31/VI/2005 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2005 rok Nr XXIII/172/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/05 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2005 rok Nr XXIII/174/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 14 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z 22 kwietnia 2005r. - o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Nr XXV/143/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok Nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

3 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i UCHWAŁA Nr XXV/30/05 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 lit. b i pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1) zł 2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w 1 będzie zaciągnięty kredyt długoterminowy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz Załączniki do uchwały Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005r zł Dział Transport i Łączność, rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się zł Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na 2005r. ogółem zł 952 Przychody z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 2823 UCHWAŁA Nr XXV/31/05 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 4a w związku z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 i 11 art. 26 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) uchwala się co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

4 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Nr XX/58/05 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz Załączniki do uchwały Nr XXV/31/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu powiatu na 2005r zł Dział 600 Transport i Łączność zwiększa się o kwotę zł rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zwiększa się zł z tego: 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się zł Dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się zł Rozdział Starostwo Powiatowe zwiększa się zł 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się zł Rozdział Gospodarstwa Pomocnicze zwiększa się zł 2380 Wpływy z budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zwiększa się zł Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się zł Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zł 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. zwiększa się zł Dział 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się zł Rozdział Licea Ogólnokształcące zwiększa się zł z tego 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę zł 0830 Wpływy z usług zwiększa się zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się 500 zł Rozdział Szkoły Zawodowe zwiększa się zł z tego: 0830 Wpływy z usług zwiększa się zł 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zwiększa się 412 zł Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się zł Rozdział Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zwiększa się zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zwiększa się zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się zł 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się zł 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększa się o kwotę zł Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się zł

5 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się zł Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się zł z tego: 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się zł Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się zł z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się zł Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu powiatu na 2005r zł w tego: Dział 600 Transport i Łączność zwiększa się o kwotę zł rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zwiększa się zł 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zwiększa się zł Dział 630 Turystyka rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się zł z tego: Rozdział Starostwo Powiatowe zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł Rozdział Komisja Poborowa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się 692 zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się 692 zł Rozdział Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się zł Rozdział Licea Ogólnokształcące zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększa się zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł Rozdział Szkoły Zawodowe zwiększa się zł z tego: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się 723 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększa się zł Rozdział Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4260 Zakup energii zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zwiększa się zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się zł

6 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2824 Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się 880 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się 69 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Internaty i bursy szkolne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4220 Zakup środków żywności zmniejsza się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Szkolne Schroniska Młodzieżowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/58/04 Rady Powiatu Kieleckiego z dnia 23 grudnia 2004r. Lp Program inwestycyjny Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Rozdz Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005 Źródło finansowania wydatków w 2005r Dochody własne Dotacje Kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł Wysokość wydatków w roku Przebudowa dróg powiatowych nr 0324T Huta-Nowa Zarząd Dróg Powiatowy Święty Krzyż i nr 0637T Nowa w Kielcach ZPORR ZPORR Słupia - Święty Krzyż 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków i nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0292T Wykień - Podgród Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ZPORR ZPORR ZPORR Dochody własne Środki z innych źródeł ZPORR ZPORR ZPORR w zł Wysokość wydatków w roku UCHWAŁA Nr XXXIV/154/05 RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2005r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Opatowskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/123/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów, wydatków oraz w załączniku Nr 4, Nr 4a.

7 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Załącznik Nr 4, Nr 4 a otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków: Zwiększyć dochody: Zwiększyć wydatki: Dz. 852 rozdz ,- Dz. 852 rozdz ,- Razem: , ,- Dz. 854 rozdz , , ,- Dz. 801 rozdz , ,- Dz. 854 rozdz ,- Dz. 801 rozdz ,- Dz. 801 rozdz ,- Razem: , ,- 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Lp. Zadanie inwestycyjne Przewodniczący Rady Powiatu: A. Różańska Cembrowska Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) Załącznik do uchwały Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. w zł Źródła finasnowania wydatków: dochody własne dotacje kredyty i pożyczki Zarząd Dróg 1 Zakup samochodu i ładowarki Powiatowych w Opatowie Komenda Powiatowa 2 Zakup samochodu Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 3 Zakup komputerów, drukarek i Starostwo Powiatowe ksera w Opatowie Wymiana okien w internacie i Zespół Szkół pokrycia dachowego w Ożarowie Wykonanie zasilania gazem Dom Pomocy 5 ziemnym Społecznej Razem Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne środki z innych źródeł Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. Lp. Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym Źródła finansowania wydatków: dochody własne dotacje środki kredyty i z innych pożyczki źródeł Wysokość wydatków w roku 2006 (w zł) Wysokość wydatków w roku 2007

8 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Budowa drogi powiatowej Nr Lasocin Starostwo - Czachów w km Powiatowe do km 3+702,68 o dł. w Opatowie 3,70268 km (zapłata podatku VAT) Budowa drogi powiatowej Nr 0694T na odcinku Gliniany - Teofilow o długości 5,328 km. Starostwo Powiatowe w Opatowie środki ZPORR dochody własne Razem dział Zakup budynku po byłym ZUS na cele administracji Starostwo Powiatowe w Opatowie Razem dział Zespół Szkół Budowa hali sportowej w Nr 2 w Opatowie Opatowie Zespół Szkół Nr 2 ul. Sempołowskiej Rozbudowa budynku Zespół Szkół Zespołu Szkół Nr 2 w Nr 2 w Opatowie Opatowie ul. Sempołowskiej Razem dział Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie Razem dział Ogółem UCHWAŁA Nr 25/V/2005 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok Na podst. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dział 600 Transport i Łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł Paragraf Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego zł Zmniejsza się wydatki budżetowe w: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 600 Transport i Łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł Paragraf Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł 2. Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego po zmianach określone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Zwiększa się wydatki budżetowe w:

9 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Wójcik Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Załączniki do uchwały Nr 25/V/2005 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 lipca 2005r. Załącznik Nr 1 Lp. Zadanie inwestycyjne Jednostka Źródła finasnowania wydatków: Łączne organizacyjna nakłady realizująca Dział Rozdział finansowe środki dochody kredyty program lub (w roku dotacje z innych własne i pożyczki koordynująca budżetowym) źródeł jego wykonanie Przebudowa drogi gminnej Nr Teodorów przez wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Szyszczyce przz wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Dzierążnia - Marianów UMiG Działoszyce Przbudowa drogi gminnej Nr Dziekanowice - Podgaje UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Sudół przez wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Działoszyce - Jakubowice dł. 750 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Dębiany - Stradów dł. 550 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Zagórze - Lipówka dł. 252 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej w Działoszycach ul. Zakościelna dł. 385 mb. UMiG Działoszyce Razem dział Zakup pieca centralnego ogrzewania UMiG Działoszyce Razem dział 700 UMiG Działoszyce Zakup sprzętu komputerowego UMiG Działoszyce Razem dział Ogółem Lp. Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Rozdział Okres realizacji programu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym dochody własne Źródła finansowania wydatków: dotacje kredyty i pożyczki w zł Załącznik Nr 2 środki z innych źródeł w zł wysokość wydatków w 2006 roku Budowa sieci wodociągowej Sancygniów UMiG Działoszyce zadanie III i IV Razem dział Opracowanie dokumentacji i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach Opracowanie dokumentacji i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach UMiG Działoszyce UMiG Działoszyce Razem dział Przebudowa i moderni- UMiG

10 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i zacja pomieszczeń szkolnych pod świetlicę środowiskową w Dzierążni Przebudowa i modernizacja pomieszczeń remizy OSP pod świetlicę środowiskową w Sancygniowie Działoszyce UMiG Działoszyce Zagospodarowanie centrum 6. kulturalno UMiG turystycznego w Działoszyce Działoszycach 7. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Działoszyce UMiG Budowa kolektora sanitarnego Działoszyce - Skalbmierz oraz sieci UMiG kanalizacyjnej w mieście Działoszyce Działoszyce i części sołectwa Dziekanowice Razem dział Ogółem UCHWAŁA Nr XLII/290/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tr.j z 2001r. DZ. U Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych (DZ. U Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kunowie uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na: - opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, - realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika, szczegółowo określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie przejętego zadania, o którym mowa w art. 1 niniejszej uchwały nastąpi na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach a Gminą Kunów o treści ujętej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Traci moc uchwała Nr XLI/287/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 maja 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powia-tową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi -

11 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania tere- nem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola

12 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2826 POROZUMIENIE Nr 9/Ch/2005 zawarte w dniu r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Skarb Państwa, adres do doręczeń: Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/ Kielce, zwaną dalej Generalną Dyrekcją, reprezentowaną przez: 1. Włodzimierza Stępnia - Dyrektora Oddziału w Kielcach, 2. Krystynę Kasza - Z-cę Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych, a Gminą Kunów, reprezentowaną przez: Andrzeja Jabłońskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na: - opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, - realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika. 1. Strony podejmują się w latach wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania DK 9 z DP nr 0649T Nietulisko Duże - Szeligi - Waśniów do drogi gminnej nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (dawny przebieg drogi krajowej), długości około 500 m, położonego na terenie Gminy Kunów. 2. Na mocy niniejszego Porozumienia Gmina Kunów: - przygotuje kompletną dokumentację projektową zadania - uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane, niezbędnym pod realizację zadania - uzyska pozwolenie na budowę - przeprowadzi procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót - sfinansuje koszt budowy zadania inwestycyjnego, w kwocie pomniejszonej o deklarowany 50 % udział finansowy Generalnej Dyrekcji Gmina Kunów - zapewni nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną w trakcie realizacji - zapewni współpracę własnych służb z Generalną Dyrekcją w niezbędnym zakresie. 3. Na mocy niniejszego Porozumienia Generalna Dyrekcja: - sfinansuje koszt budowy w wysokości 50 %. 4. Koordynatorem merytorycznym zadań Strony zgodnie ustalają Gminę Kunów. 5. Koordynator merytoryczny zadania przeprowadzi postępowanie przetargowe e trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla wyłonienia Wykonawcy zasadniczych robót, z którym zostanie podpisana umowa trójstronna określająca szczegółowo obowiązki Stron. 6. Wyboru Wykonawcy dokona komisja przetargowa powołana przez Gminę Kunów, przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji z głosem doradczym. 7. Gmina przekaże notarialną umowę darowizny prawo własności terenu, o którym mowa w 2 wiersz 3 - na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora. 8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieregulowanych w Porozumieniu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o drogach publicznych. 10. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Generalna Dyrekcja

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo