Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r Nr XXV/31/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2005r Nr 25/V/2005 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok Nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika Nr XLII/293/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Nr XLII/294/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie Nr XLII/296/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLII/297/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLII/302/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata Nr XLIII/303/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie wprowadzonym uchwałą Nr XXXI/225/04 RM w Kunowie z dnia 9 listopada 2004r Nr XLIII/304/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Nr XLIII/305/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok (ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

2 Województwa Świętokrzyskiego Nr Nr XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok Nr XXXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej Nr XXXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych Nr XXXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dn. 28 luty 2005 w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Nr XXVI/237/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza Nr XXVI/241/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr XXVI/247/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr XXVI/248/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r Nr 30/VI/05 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie Nr 31/VI/2005 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2005 rok Nr XXIII/172/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/05 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2005 rok Nr XXIII/174/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 14 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z 22 kwietnia 2005r. - o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Nr XXV/143/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok Nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

3 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i UCHWAŁA Nr XXV/30/05 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 lit. b i pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1) zł 2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w 1 będzie zaciągnięty kredyt długoterminowy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz Załączniki do uchwały Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005r zł Dział Transport i Łączność, rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się zł Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na 2005r. ogółem zł 952 Przychody z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 2823 UCHWAŁA Nr XXV/31/05 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 4a w związku z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 i 11 art. 26 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) uchwala się co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

4 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Nr XX/58/05 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz Załączniki do uchwały Nr XXV/31/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu powiatu na 2005r zł Dział 600 Transport i Łączność zwiększa się o kwotę zł rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zwiększa się zł z tego: 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się zł Dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się zł Rozdział Starostwo Powiatowe zwiększa się zł 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się zł Rozdział Gospodarstwa Pomocnicze zwiększa się zł 2380 Wpływy z budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zwiększa się zł Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się zł Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zł 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. zwiększa się zł Dział 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się zł Rozdział Licea Ogólnokształcące zwiększa się zł z tego 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę zł 0830 Wpływy z usług zwiększa się zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się 500 zł Rozdział Szkoły Zawodowe zwiększa się zł z tego: 0830 Wpływy z usług zwiększa się zł 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zwiększa się 412 zł Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się zł Rozdział Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zwiększa się zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zwiększa się zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się zł 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się zł 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększa się o kwotę zł Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się zł

5 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się zł Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się zł z tego: 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się zł Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się zł z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się zł Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu powiatu na 2005r zł w tego: Dział 600 Transport i Łączność zwiększa się o kwotę zł rozdział Drogi Publiczne Powiatowe zwiększa się zł 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zwiększa się zł Dział 630 Turystyka rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się zł z tego: Rozdział Starostwo Powiatowe zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł Rozdział Komisja Poborowa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się 692 zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się 692 zł Rozdział Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się zł Rozdział Licea Ogólnokształcące zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększa się zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł Rozdział Szkoły Zawodowe zwiększa się zł z tego: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się 723 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększa się zł Rozdział Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4260 Zakup energii zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zwiększa się zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się zł

6 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2824 Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się 880 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się 69 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Internaty i bursy szkolne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4220 Zakup środków żywności zmniejsza się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Rozdział Szkolne Schroniska Młodzieżowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się zł 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się zł Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/58/04 Rady Powiatu Kieleckiego z dnia 23 grudnia 2004r. Lp Program inwestycyjny Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Rozdz Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005 Źródło finansowania wydatków w 2005r Dochody własne Dotacje Kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł Wysokość wydatków w roku Przebudowa dróg powiatowych nr 0324T Huta-Nowa Zarząd Dróg Powiatowy Święty Krzyż i nr 0637T Nowa w Kielcach ZPORR ZPORR Słupia - Święty Krzyż 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków i nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0292T Wykień - Podgród Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ZPORR ZPORR ZPORR Dochody własne Środki z innych źródeł ZPORR ZPORR ZPORR w zł Wysokość wydatków w roku UCHWAŁA Nr XXXIV/154/05 RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2005r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Opatowskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/123/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów, wydatków oraz w załączniku Nr 4, Nr 4a.

7 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Załącznik Nr 4, Nr 4 a otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków: Zwiększyć dochody: Zwiększyć wydatki: Dz. 852 rozdz ,- Dz. 852 rozdz ,- Razem: , ,- Dz. 854 rozdz , , ,- Dz. 801 rozdz , ,- Dz. 854 rozdz ,- Dz. 801 rozdz ,- Dz. 801 rozdz ,- Razem: , ,- 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Lp. Zadanie inwestycyjne Przewodniczący Rady Powiatu: A. Różańska Cembrowska Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) Załącznik do uchwały Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. w zł Źródła finasnowania wydatków: dochody własne dotacje kredyty i pożyczki Zarząd Dróg 1 Zakup samochodu i ładowarki Powiatowych w Opatowie Komenda Powiatowa 2 Zakup samochodu Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 3 Zakup komputerów, drukarek i Starostwo Powiatowe ksera w Opatowie Wymiana okien w internacie i Zespół Szkół pokrycia dachowego w Ożarowie Wykonanie zasilania gazem Dom Pomocy 5 ziemnym Społecznej Razem Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne środki z innych źródeł Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXIV/154/05 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lipca 2005r. Lp. Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym Źródła finansowania wydatków: dochody własne dotacje środki kredyty i z innych pożyczki źródeł Wysokość wydatków w roku 2006 (w zł) Wysokość wydatków w roku 2007

8 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Budowa drogi powiatowej Nr Lasocin Starostwo - Czachów w km Powiatowe do km 3+702,68 o dł. w Opatowie 3,70268 km (zapłata podatku VAT) Budowa drogi powiatowej Nr 0694T na odcinku Gliniany - Teofilow o długości 5,328 km. Starostwo Powiatowe w Opatowie środki ZPORR dochody własne Razem dział Zakup budynku po byłym ZUS na cele administracji Starostwo Powiatowe w Opatowie Razem dział Zespół Szkół Budowa hali sportowej w Nr 2 w Opatowie Opatowie Zespół Szkół Nr 2 ul. Sempołowskiej Rozbudowa budynku Zespół Szkół Zespołu Szkół Nr 2 w Nr 2 w Opatowie Opatowie ul. Sempołowskiej Razem dział Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie Razem dział Ogółem UCHWAŁA Nr 25/V/2005 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok Na podst. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dział 600 Transport i Łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł Paragraf Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego zł Zmniejsza się wydatki budżetowe w: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 600 Transport i Łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł Paragraf Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł 2. Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego po zmianach określone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Zwiększa się wydatki budżetowe w:

9 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Wójcik Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Załączniki do uchwały Nr 25/V/2005 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 lipca 2005r. Załącznik Nr 1 Lp. Zadanie inwestycyjne Jednostka Źródła finasnowania wydatków: Łączne organizacyjna nakłady realizująca Dział Rozdział finansowe środki dochody kredyty program lub (w roku dotacje z innych własne i pożyczki koordynująca budżetowym) źródeł jego wykonanie Przebudowa drogi gminnej Nr Teodorów przez wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Szyszczyce przz wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Dzierążnia - Marianów UMiG Działoszyce Przbudowa drogi gminnej Nr Dziekanowice - Podgaje UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Sudół przez wieś UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Działoszyce - Jakubowice dł. 750 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Dębiany - Stradów dł. 550 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej Nr Zagórze - Lipówka dł. 252 mb. UMiG Działoszyce Przebudowa drogi gminnej w Działoszycach ul. Zakościelna dł. 385 mb. UMiG Działoszyce Razem dział Zakup pieca centralnego ogrzewania UMiG Działoszyce Razem dział 700 UMiG Działoszyce Zakup sprzętu komputerowego UMiG Działoszyce Razem dział Ogółem Lp. Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Rozdział Okres realizacji programu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym dochody własne Źródła finansowania wydatków: dotacje kredyty i pożyczki w zł Załącznik Nr 2 środki z innych źródeł w zł wysokość wydatków w 2006 roku Budowa sieci wodociągowej Sancygniów UMiG Działoszyce zadanie III i IV Razem dział Opracowanie dokumentacji i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach Opracowanie dokumentacji i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach UMiG Działoszyce UMiG Działoszyce Razem dział Przebudowa i moderni- UMiG

10 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i zacja pomieszczeń szkolnych pod świetlicę środowiskową w Dzierążni Przebudowa i modernizacja pomieszczeń remizy OSP pod świetlicę środowiskową w Sancygniowie Działoszyce UMiG Działoszyce Zagospodarowanie centrum 6. kulturalno UMiG turystycznego w Działoszyce Działoszycach 7. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Działoszyce UMiG Budowa kolektora sanitarnego Działoszyce - Skalbmierz oraz sieci UMiG kanalizacyjnej w mieście Działoszyce Działoszyce i części sołectwa Dziekanowice Razem dział Ogółem UCHWAŁA Nr XLII/290/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tr.j z 2001r. DZ. U Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych (DZ. U Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kunowie uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na: - opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, - realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika, szczegółowo określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie przejętego zadania, o którym mowa w art. 1 niniejszej uchwały nastąpi na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach a Gminą Kunów o treści ujętej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Traci moc uchwała Nr XLI/287/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 maja 2005r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powia-tową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi -

11 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania tere- nem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola

12 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2826 POROZUMIENIE Nr 9/Ch/2005 zawarte w dniu r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Skarb Państwa, adres do doręczeń: Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/ Kielce, zwaną dalej Generalną Dyrekcją, reprezentowaną przez: 1. Włodzimierza Stępnia - Dyrektora Oddziału w Kielcach, 2. Krystynę Kasza - Z-cę Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych, a Gminą Kunów, reprezentowaną przez: Andrzeja Jabłońskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały nr XLII/290/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na: - opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym - na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko - Szeligi - Waśniów do starodroża drogi krajowej - drogi gminnej Nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500 mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, - realizacji inwestycji polegającej na budowie przedmiotowego chodnika. 1. Strony podejmują się w latach wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania DK 9 z DP nr 0649T Nietulisko Duże - Szeligi - Waśniów do drogi gminnej nr T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (dawny przebieg drogi krajowej), długości około 500 m, położonego na terenie Gminy Kunów. 2. Na mocy niniejszego Porozumienia Gmina Kunów: - przygotuje kompletną dokumentację projektową zadania - uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane, niezbędnym pod realizację zadania - uzyska pozwolenie na budowę - przeprowadzi procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót - sfinansuje koszt budowy zadania inwestycyjnego, w kwocie pomniejszonej o deklarowany 50 % udział finansowy Generalnej Dyrekcji Gmina Kunów - zapewni nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną w trakcie realizacji - zapewni współpracę własnych służb z Generalną Dyrekcją w niezbędnym zakresie. 3. Na mocy niniejszego Porozumienia Generalna Dyrekcja: - sfinansuje koszt budowy w wysokości 50 %. 4. Koordynatorem merytorycznym zadań Strony zgodnie ustalają Gminę Kunów. 5. Koordynator merytoryczny zadania przeprowadzi postępowanie przetargowe e trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla wyłonienia Wykonawcy zasadniczych robót, z którym zostanie podpisana umowa trójstronna określająca szczegółowo obowiązki Stron. 6. Wyboru Wykonawcy dokona komisja przetargowa powołana przez Gminę Kunów, przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji z głosem doradczym. 7. Gmina przekaże notarialną umowę darowizny prawo własności terenu, o którym mowa w 2 wiersz 3 - na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora. 8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieregulowanych w Porozumieniu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o drogach publicznych. 10. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Generalna Dyrekcja

13 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr... z dnia... Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika w Nietulisku Dużym - dł. 500 mb, wraz z przygotowaniem materiałów umożliwiających zamawiającemu uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę. Zakresem opracowania winno być objęte: - aktualizacja map sytuacyjno wysokościowych; - przygotowanie materiałów pozwalających uzyskać Zamawiającemu decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego: opracowanie materiałów do wniosku wraz z raportem oddziaływania na Środowisko jest po stronie Jednostki Projektowej; - opracowanie materiałów umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane oraz otrzymanie pozwolenia na budowę: - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi normami i aktualnym stanem prawnym wynikającym z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz rozporządzenia w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Projekt opracowania winien zawierać: - projekt zagospodarowania terenu - projekt budowlany w 4 egz. wykonany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych z dnia r w sprawie jedno-litych studiów i składu dokumentacji proje-ktowej dla dróg i mostów w fazie przygoto-wania zadań, który umożliwi Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań przyjętych na etapie projektu budowlanego - po stronie Jednostki Projektowej jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych w formie opinii, postanowień lub decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowaniem materiałów związanych ich uzyskaniem - projekt wykonawczy w 5 egz. wraz z częścią opisową i obliczeniową zawierający w szczególności tabelę robót ziemnych, przedmiar robót - w przypadku zajęcia terenu należy przygotować materiały w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu uzyskanie: prawa władania terenem tj. docelowo pasem drogowym oraz zgód właścicieli działek na dysponowaniem terenem na którym umieszczone będą przebudowane urządzenia na stała lokalizację w związku z likwidacją kolizji tych urządzeń z zamierzoną realizacją zadania: - kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz U nr 130 poz 1389): - opracowanie dokumentacji geologicznej: - ocena oddziaływania na środowisko - koszty opracowania raportu poniesie Zamawiający: - projekty wykonawczy - część drogowa winna zawierać projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas trwania robót oraz projekt docelowej organizacji ruchu i oznakowania wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami: - dokumentacją przetargową w 5 egz. składającą się ze ślepych kosztorysów oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: Wartość umowy nie obejmuje kosztów prac i opracowań nie wymienionych w umowie których określone na etapie jej zawarcia jest niemożliwe, a jakie mogą być narzucone przez organy uzgadniające zatwierdzające projekt w tym np. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wymagania dotyczące budowy chodnika Budowa chodnika zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należyta starannością oraz opracowaną dokumentacją techniczną

14 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XLII/293/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203), art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Dz. U. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Kunowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/197/04 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lis-topada 2004r. Nr 207, poz. 2739) w załączniku Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 4a. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.). 2) w 6 po wyrazach (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) dodaje się wyrazy oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn, zm.). 3) w 15 w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 3a. Klub Integracji Społecznej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola 2828 UCHWAŁA Nr XLII/294/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje: 1. Ustala się Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a także poprzez wywieszenie na

15 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2828 tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie. 4. Traci moc Uchwała Nr 9/92 Rady Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 24 stycznia 1992r. i Uchwała Nr 18/93 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 kwietnia 1993r. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XLII/294/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.) 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) 4. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz 694 z póź. zm.) 5. Niniejszego statutu 2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kunów. 2. Biblioteka ma siedzibę w Kunowie przy ul. Warszawskiej 48, a terenem jej działania jest obszar Miasta i Gminy Kunów. 3. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą: a) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie; Oddział dla Dzieci, b) Filia Biblioteczna w Bukowiu c) Filia Biblioteczna w Boksycce d) Filia Biblioteczna w Dołach Biskupich e) Filia Biblioteczna w Janiku f) Filia Biblioteczna w Nietulisku Dużym 3.1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Kunów. 2. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora. 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Rozdział II Cele i zadania Biblioteki 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 7. Do szczegółowego zakresu zadań działań Biblioteki należy: 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych. 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

16 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa. 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 8. Biblioteka będzie podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska a w szczególności: 1. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zespołów muzycznych i orkiestr oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. 2. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 3. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 4. Organizować i przygotowywać programy artystyczne. Rozdział III Organizacja i zarządzanie Biblioteką 9.1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. 3. Stosunek pracy z dyrektorem Biblioteki na podstawie umowy o pracę nawiązuje i i rozwiązuje Burmistrz. 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia, awansuje i rozwiązuje z nimi umowę o pracę dyrektor Biblioteki. 11. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk zgodnie z obowiązującymi prze-pisami. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię i oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki. 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Rozdział IV Gospodarka finansowa Biblioteki 15. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł. 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kul-tury. 17. Biblioteka może pobierać opłaty za: - usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne, - niezwrócone w terminie materiały biblioteczne, - uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, - w formie kaucji - za wypożyczone materiały bibliotecznej, - wydawnictwa własne, - wynajem pomieszczeń, - koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, - promocji firm na imprezach organizowanych przez Bibliotekę, - z innych usług związanych z działalnością statutową. 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

17 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 Rozdział V Postanowienia końcowe 19. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 20. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego UCHWAŁA Nr XLII/296/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje: 1. W budżecie miasta i gminy Kunów na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe zł. Dz. 852 rozdz zł. Dz. 900 rozdz zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe zł Dz. 754 rozdz zł. - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Dz. 900 rozdz zł. Dz. 900 rozdz zł. Dz. 900 rozdz zł. Dz. 900 rozdz zł. - zakup wiat przystankowych 2. Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Załącznik do uchwały Nr XLII/296/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVl/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) Dochody własne Źródła finansowania wydatków dotacje Kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł

18 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Opracowanie PT UMiG Kunów skrzyżowania drogi krajowej z drogami powiatowymi w Kunowie 2 Przebudowa drogi UMiG Kunów powiatowej Wymysłów - Boksycka 3 Opracowanie projektu UMiG Kunów budowlanego chodnika w Nie-tulisku Dużym 4 Opracowanie projektu UMiG Kunów budowlanego przebudowy ulic Langiewicza, Fabryczna i Ko-lejowa w Kunowie 5 Odwodnienie drogi UMiG Kunów Nietulisko Małe - Kol. Piaski 6 Wykup gruntów UMiG Kunów Zakup komputerów UMiG Kunów Zakup komputerów pod potrzeby UMiG Kunów Gminnego Centrum Reagowania 9 Zakup pojemników do UMiG Kunów selektywnej zbiórki odpadów w tym GFOŚ WFOŚiGW ko-mumalnych Budowa oświetlenia ulicznego UMiG Kunów we wsiach Chocimów, Doły Biskupie, Rudka, Boksycka 11 Zakup wiat przystankowych UMiG Kunów Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych UMiG Kunów przy niebieskim szlaku w Kunowie i Mił-kowskiej Karczmie 13 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych UMiG Kunów w Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym Razem: UCHWAŁA Nr XLII/297/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U Nr 142 poz 1591, z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz 148, z póź. zm.) - Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje: 1. W budżecie miasta i gminy Kunów na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe zł Szkoły Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Przedszkola Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz zł zł zł zł zł zł zł zł 50 zł zł

19 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 2830 Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Świetlica Dz rozdz zł Dz rozdz zł 2. Zwiększa się wydatki budżetowe : zł Szkoły Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz zł Dz. 801 rozdz Przedszkola Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz zł zł zł 50 zł 2. Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Rola 2831 UCHWAŁA Nr XLII/302/05 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.), oraz art. 13 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 720, 721, 717 oraz Dz. U. Nr 1 poz. 15, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203 poz i Nr 217 poz oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska uchwala co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Kunów bądź będących w jej władaniu na okres dłuższy niż 3 lata i nie przekraczający 10 lat. 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: - nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości gruntowe tj. grunty zabudowane i niezabudowane - lokalu - rozumie się przez to lokale użytkowe - Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie 3. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do lokali mieszkalnych. II. Zasady dzierżawy i najmu nieruchomości (lokali) 4. Wolne nieruchomości/lokale nie przeznaczone do zbycia wynajmuje się bądź wydzierżawia w drodze przetargu, którego formę określa Burmistrz Do przeprowadzenia przetargu Burmistrz powołuje Komisję Przetargową. 2. Wysokość czynszu wywoławczego jak i warunki przetargu ustala Burmistrz.

20 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Tryb przetargowy nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 1. W zakresie umów dzierżawy bądź najmu zawieranych z osobami, które: a) wybudowały na gruncie Gminy Kunów stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub z ich następcami prawnymi b) korzystały jako ostatnie z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lata 2. Gdy stroną jest samorządowa jednostka organizacyjna inne jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa. 3. Gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy bądź najemcy. 4. W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy. 12. Wyraża się zgodę na obniżenie czynszu jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca/ najemca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy/najmu uległ znacznemu zmniejszeniu tj. wystąpienie klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych. 7. Upoważnia się Burmistrza do ustalenia stawek czynszu dzierżawczego, najmu oraz ich okresowych aktualizacji przynajmniej raz na 3 lata o wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku ogłaszany komunikatem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w formie zarządzenia. 8. Niezależnie od czynszu dzierżawca/ najemca jest obciążony kosztami utrzymania (w tym podatkami i opłatami) i eksploatacji nieruchomości/lokalu o czym jest informowany przed przystąpieniem do przetargu. 9. Przystąpienie do przetargu może być uwarunkowane realizacją przez dzierżawcę (najemcę) określonego sposobu zagospodarowania nieruchomości/lokalu lub innych obowiązków umownych. 10. W przypadku nie wyłonienia dzierżawcy/najemcy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg, przy czym wywoławcza stawka czynszu może być obniżona o 10 %. 11. Nie wyłonienie dzierżawcy/najemcy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym z oferentem dającym najkorzystniejsze dla gminy warunki zawarcia umowy najmu lub dzierżawy. O zawarciu takiej umowy decyduje Burmistrz biorąc pod uwagę interes ekonomiczny gminy.

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. U C H W A Ł A Nr 14 / VI /2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Miastku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn

Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu.

UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 4825 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wyrykach oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.

UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie

Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7802 UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 20 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2925 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 30 września 2015 r.

Kielce, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2925 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2925 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2014 r. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r.

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VIII/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VIII/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VIII/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo