Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r."

Transkrypt

1 Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

2 Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 2

3 SPIS TREŚCI Spis treści... 3 Rozdział I Informacje ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Rozdział III Sposoby realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły... 9 Rozdział IV Organa szkoły Rozdział V Kompetencje Organów szkoły Rozdział VI Organizacja szkoły Rozdział VII Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej Rozdział VIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Rozdział IX Rodzice i uczniowie Rozdział X WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Rozdział XI Gospodarka finansowa szkoły Rozdział XII Postanowienia końcowe I. Postanowienia ogólne II. Cele i zadania oddziału przedszkolnego III. Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego IV. Organy oddziału przedszkolnego V. Organizacja oddziału przedszkolnego VI. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego VII. Wychowankowie oddziału przedszkolnego VIII. Współpraca z rodzicami IX. Postanowienia końcowe Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 3

4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE art. 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28 działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych, innych powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 47 w Białymstoku. 3. Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w oparciu o program sześcioletniej szkoły podstawowej. art. 2 Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 3. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. 4. Szkoła jest jednostką budżetową. art. 3 Szkole nadał imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy. art. 4 Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację Statutu uchwałą Rady Pedagogicznej. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 4

5 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY art. 5 Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. ust. Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania ogólnego. ust. 2. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. ust. 3. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania ogólnego stanowią zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego; 2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka. 3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkoła w szczególności: ust. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej: 1) wyposaża w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, problemach współczesnego kraju i świata, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, o nauce, technice i pracy, 2) wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem, 3) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów (bloków) zajęć edukacyjnych, ust. 2. umożliwia realizację Szkolnego Programu Wychowawczego, który winien obejmować: 1) powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, 2) powinności i treści wychowawcze właściwe do poszczególnych zajęć edukacyjnych, 3) powinności wychowawców klasowych, 4) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych, 5) istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne, 6) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 7) zasady współpracy wychowawczej z samorządami, 8) cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 5

6 ust. 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, ust. 4. szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 1) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły, 2) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej i sportowej, ust. 5. umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, moralno emocjonalny i fizyczny, ust. 6. kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez: 1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, 2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych, ust. 7. kształtowanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: 1) ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonie, kina, teatry, muzea), 2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, ust. 8. udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klasowych, pedagoga i psychologa szkolnego oraz współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną, ust. 9. umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom wymagającym szczególnej troski, ust. 10. tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym, ust. 1 zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym, ust. 12. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez m.in.: 1) organizowanie nauczania religii poszczególnych wyznań zgodnie z potrzebami uczniów i obowiązującymi przepisami, 2) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości, ust. 13. stawia wysokie wymagania dotyczące kultury bycia, ust. 14. kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, ust. 15. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: samodzielność, kreatywność i doskonali umiejętność komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 4. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych. W szczególności: ust. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, ust. 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, ust. 3. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły, ust. 4. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. art. 6 W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania: ust. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych ust. 2. wyeliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniów poprzez zapewnienie pomocy uczniom w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualnej pomocy pedagogicznej nauczycieli, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 6

7 ust. 3. w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, ust. 4. w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Sąd Rodzinny), ust. 5. w szkole działa Szkolny Zespół ds. Resocjalizacji, w skład zespołu wchodzą: 1) wicedyrektor szkoły odpowiedzialny za sprawy wychowawcze, który kieruje pracą Zespołu, 2) pedagog szkolny, 3) psycholog szkolny, 4) przedstawiciele kuratorów sądowych i policji, 5) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, którego sprawa jest rozpatrywana, 6) dodatkowo mogą uczestniczyć specjaliści z poradni psychologiczno pedagogicznej. 2. Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej: 1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym ( w miarę przyznanych przez organ prowadzący etatów); 2) zajęcia dydaktyczno wychowawcze; Wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w w/w zajęciach. 3) porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli; 4) porady dla uczniów. art. 7 Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnymi poprzez: ust. kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno kompensacyjnych, ust. 2. organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy w związku z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno pedagogicznej, ust. 3. ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku, ust. 4. tworzenie klas integracyjnych (za zgodą organu prowadzącego wg odrębnych procedur), ust. 5. ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, ust. 6. analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, ust. 7. obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, oceniania i promowania, ust. 8. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. art. 8 Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 7

8 art. 9 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 8

9 ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY art. 10 Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. ust. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące: ust. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, ust. 2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 2) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania, 3) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach, 4) sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. 0 III), 5) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną, 6) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków, ust. 3. opiekun pracowni opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, ust. 4. w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie. ust. 5. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 4. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące: ust. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku, ust. 2. dyżury pełnione są od godz do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 9

10 ust. 3. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach, ust. 4. w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru, ust. 5. w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do sekretariatu szkoły i wypełnia kartę Zawiadomienie o wypadku ucznia, ust. 6. osoba pełniąca dyżur w sekretariacie szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców, ust. 7. zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów. art. 11 Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych. art. 12 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego wychowawcy i w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały etap edukacyjny. 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzice i uczniowie mogą wnioskować w formie pisemnej do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. art. 13 Szkoła zapewnia prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym. art. 14 Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. ust. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. ust. 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. art. 15 Szkoła wprowadza obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 2. Procedury związane z wprowadzeniem do szkoły jednolitego stroju uczniowskiego: ust. Ogłoszenie wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego na projekt mundurka. ust. 2. Analiza ofert rynkowych napływających do Szkoły lub pozyskanych przez Szkołę. ust. 3. Wybór wykonawcy w drodze konkursu ofert. ust. 4. Pozyskanie akceptacji rodziców wybranej oferty. ust. 5. Ustalenie trybu realizacji zamówień. ust. 6. Analiza sytuacji materialnej uczniów ustalenie liczby koniecznych dofinansowań. ust. 7. Ustalenie zasad dystrybucji mundurków w Szkole. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 10

11 ust. 8. Ustalenie zasad noszenia mundurku i konsekwencji ich łamania. 3. Opis jednolitego stroju: ciemnoniebieska bluza rozpinana z krótkim rękawem, zdobiona żółtymi wypustkami; na kieszonce wyhaftowana żółtym kolorem nazwa Szkoły; świątecznym uzupełnieniem stroju jest krawat w żółtym kolorze. art. 16 Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów ust. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych. ust. 2. W przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego. ust. 3. Jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione dyrektor Szkoły ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny. ust. 4. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. ust. 5. 1) uczeń może być zwolniony z kilku lekcji w ciągu dnia przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę lub dyrektora szkoły, 2) jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni rodzic (opiekun) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy. ust. 6. W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione. ust. 7. Nieobecność i nieusprawiedliwienie jej powyżej 14 dni powoduje wdrożenie procedur związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego. ust. 8. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza. ust. 9. Rodzic (opiekun) może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w uzasadnionych przypadkach nie częściej niż 3 razy w semestrze. ust. 10. Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic (opiekun) poprosi o to na piśmie z klauzulą na moją odpowiedzialność i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. art. 17 Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez odpowiednie zabezpieczenie budynku oraz terenu szkoły ust. kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, ust. 2. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, ust. 3. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, ust. 4. ogrodzenie terenu szkoły, ust. 5. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, ust. 6. zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, ust. 7. dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii, ust. 8. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 11

12 ust. 9. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami, ust. 10. wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, ust. 1 odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych, ust. 12. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, ust. 13. przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. ust. 14. zatrudnienie strażnika szkolnego na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły (w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący) art. 18 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną poprzez: ust. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; ust. 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, ust. 3. działania integracyjne, ust. 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego, ust. 5. udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu, ust. 6. kierowanie do poradni specjalistycznej, ust. 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej, ust. 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: ust. udzielanie pomocy materialnej 1) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 2) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z MOPR, 3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, ust. 2. występowanie o pomoc materialną dla wybitnie uzdolnionych uczniów: 1) stypendia do Prezydenta Miasta Białegostoku i Ministra Edukacji Narodowej. art. 19 Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: ust. realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki, ust. 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów ust. 3. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 12

13 ust. 4. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami, ust. 5. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, ust. 6. działania pedagoga i psychologa szkolnego, ust. 7. współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami. art. 20 W szkole obowiązuje Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy I i II etap kształcenia. Bieżące działania wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań profilaktycznych, które są corocznie ewaluowane przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim art. 21 Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. W zakresie zadań ogólnowychowawczych ust. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ust. 2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci, ust. 3. współudział w opracowywaniu corocznego Planu Działań Wychowawczych Szkoły. 2. W zakresie profilaktyki wychowawczej: ust. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego, ust. 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej, ust. 3. rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej, ust. 4. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, ust. 5. opracowywanie Planu Działań Profilaktycznych. 3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno psychologicznej: ust. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, ust. 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, ust. 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych. ust. 4. diagnozowanie dojrzałości szkolnej 4. W zakresie pomocy materialnej: ust. współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej, ust. 2. organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i dyrekcji Szkoły, ust. 3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły w stołówce szkolnej. 5. Zadania pedagoga szkolnego i psychologa ujęte są również w art. 60 Statutu. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 13

14 art. 22 Organizacja pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. W celu realizacji zadań zawartych w art. 21 pedagog i psycholog szkolny między innymi: ust. jest członkiem Szkolnego Zespołu ds Resocjalizacji, ust. 2. posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo wychowawcze Szkoły i środowiska, ust. 3. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ust. 4. współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo wychowawczych, ust. 5. współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi, Sądem Rodzinnymi, Policją, MOPR, ust. 6. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań, ust. 7. prowadzi następującą dokumentację: 1) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 2) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 3) ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczącymi dysortografii i dysleksji. ust. 8. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego ustala Dyrektor Szkoły. art. 23 Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb; 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym art. 24 Zadania strażnika szkolnego Obowiązki strażnika szkolnego: a) Strażnik wykonuje swoją pracę na przejściu dla pieszych z ulicy Berlinga na ulicę Palmową. b) Strażnik pracuje w g c) Strażnik czuwa nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu. W zakresie obowiązków wykonuje następujące czynności: - przeprowadza przez jezdnię grupy dzieci (przede wszystkim z najmłodszych klas), osoby starsze oraz niepełnosprawne, - wstrzymuje ruch pojazdów w celu umożliwienia pieszym, przede wszystkim dzieciom, bezpiecznego przekroczenia jezdni, - zezwala kierującym pojazdom na kontynuowanie jazdy, po upewnieniu się, że piesi są bezpieczni, - reaguje na nieprawidłowe przechodzenie pieszych przez jezdnię, zabawy dzieci na jezdni lub w jej pobliżu, d) Pomaga nauczycielom przy prowadzeniu praktycznych zajęć z wychowania komunikacyjnego, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem podstawowych obowiązków strażnika. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 14

15 e) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły lub gminę o zauważonych uszkodzeniach znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających w rejonie nadzorowanego przejścia f) W razie zaistnienia wypadku lub kolizji w nadzorowanym rejonie w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy i powiadamia odpowiednie służby ratownicze i policję, g) Jeżeli nie ma konieczności przebywania strażnika w rejonie przejścia, może on wykonywać obowiązki związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły w zakresie określonym przez dyrektora szkoły. h) W sytuacjach wymagających interwencji natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub odpowiednie służby. art. 25 Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. art. 26 Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia. art. 27 Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 15

16 ROZDZIAŁ IV ORGANA SZKOŁY Organami Szkoły są: ust. Dyrektor Szkoły, ust. 2. Rada Pedagogiczna, ust. 3. Rada Rodziców, ust. 4. Samorząd Uczniowski. art W szkole powołuje się: ust. Wicedyrektorów ust. 2. Przewodniczących zespołów przedmiotowych ust. 3. Oddziałowe Rady Rodziców. 3. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. art. 29 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze: ust. Wicedyrektor do klas 0 III łącznie z klasami integracyjnymi 0 III ust. 2. Wicedyrektor do klas IV VI łącznie z klasami integracyjnymi IV VI ust. 3. Wicedyrektor ds. wychowawczych ust. 4. Główny księgowy 2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydziały czynności zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 16

17 ROZDZIAŁ V KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY art. 30 Dyrektor Szkoły: ust. kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego, ust. 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, ust. 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, ust. 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, ust. 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę o systemie oświaty, ust. 6. realizuje uchwały organów podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. art. 31 W przypadku powierzenia funkcji dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów. art. 32 Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole, a w szczególności: ust. opracowuje projekt planu pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej oraz arkusz organizacyjny szkoły, przydział czynności i zakres obowiązków służbowych, ust. 2. opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ust. 3. odpowiada za poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania, ust. 4. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 1) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 2) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w Ustawie o systemie oświaty, 3) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach zewnętrznych, 4) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami, 5) prowadzenie obserwacji 6) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności, 7) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych, 8) diagnozowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami, 9) dokonuje oceny pracy nauczycieli, ust. 5. dyrektor Szkoły przekazuje Radzie Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 17

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo