Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r."

Transkrypt

1 Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

2 Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 2

3 SPIS TREŚCI Spis treści... 3 Rozdział I Informacje ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Rozdział III Sposoby realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły... 9 Rozdział IV Organa szkoły Rozdział V Kompetencje Organów szkoły Rozdział VI Organizacja szkoły Rozdział VII Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej Rozdział VIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Rozdział IX Rodzice i uczniowie Rozdział X WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Rozdział XI Gospodarka finansowa szkoły Rozdział XII Postanowienia końcowe I. Postanowienia ogólne II. Cele i zadania oddziału przedszkolnego III. Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego IV. Organy oddziału przedszkolnego V. Organizacja oddziału przedszkolnego VI. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego VII. Wychowankowie oddziału przedszkolnego VIII. Współpraca z rodzicami IX. Postanowienia końcowe Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 3

4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE art. 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28 działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych, innych powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 47 w Białymstoku. 3. Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w oparciu o program sześcioletniej szkoły podstawowej. art. 2 Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 3. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. 4. Szkoła jest jednostką budżetową. art. 3 Szkole nadał imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 2. Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy. art. 4 Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację Statutu uchwałą Rady Pedagogicznej. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 4

5 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY art. 5 Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. ust. Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania ogólnego. ust. 2. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. ust. 3. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania ogólnego stanowią zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego; 2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka. 3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkoła w szczególności: ust. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej: 1) wyposaża w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, problemach współczesnego kraju i świata, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, o nauce, technice i pracy, 2) wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem, 3) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów (bloków) zajęć edukacyjnych, ust. 2. umożliwia realizację Szkolnego Programu Wychowawczego, który winien obejmować: 1) powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, 2) powinności i treści wychowawcze właściwe do poszczególnych zajęć edukacyjnych, 3) powinności wychowawców klasowych, 4) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych, 5) istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne, 6) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 7) zasady współpracy wychowawczej z samorządami, 8) cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 5

6 ust. 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, ust. 4. szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 1) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły, 2) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej i sportowej, ust. 5. umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, moralno emocjonalny i fizyczny, ust. 6. kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez: 1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, 2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych, ust. 7. kształtowanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: 1) ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonie, kina, teatry, muzea), 2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, ust. 8. udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klasowych, pedagoga i psychologa szkolnego oraz współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną, ust. 9. umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom wymagającym szczególnej troski, ust. 10. tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym, ust. 1 zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym, ust. 12. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez m.in.: 1) organizowanie nauczania religii poszczególnych wyznań zgodnie z potrzebami uczniów i obowiązującymi przepisami, 2) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości, ust. 13. stawia wysokie wymagania dotyczące kultury bycia, ust. 14. kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, ust. 15. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: samodzielność, kreatywność i doskonali umiejętność komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 4. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych. W szczególności: ust. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, ust. 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, ust. 3. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły, ust. 4. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. art. 6 W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania: ust. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych ust. 2. wyeliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniów poprzez zapewnienie pomocy uczniom w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualnej pomocy pedagogicznej nauczycieli, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 6

7 ust. 3. w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, ust. 4. w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Sąd Rodzinny), ust. 5. w szkole działa Szkolny Zespół ds. Resocjalizacji, w skład zespołu wchodzą: 1) wicedyrektor szkoły odpowiedzialny za sprawy wychowawcze, który kieruje pracą Zespołu, 2) pedagog szkolny, 3) psycholog szkolny, 4) przedstawiciele kuratorów sądowych i policji, 5) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, którego sprawa jest rozpatrywana, 6) dodatkowo mogą uczestniczyć specjaliści z poradni psychologiczno pedagogicznej. 2. Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej: 1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym ( w miarę przyznanych przez organ prowadzący etatów); 2) zajęcia dydaktyczno wychowawcze; Wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w w/w zajęciach. 3) porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli; 4) porady dla uczniów. art. 7 Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnymi poprzez: ust. kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno kompensacyjnych, ust. 2. organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy w związku z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno pedagogicznej, ust. 3. ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku, ust. 4. tworzenie klas integracyjnych (za zgodą organu prowadzącego wg odrębnych procedur), ust. 5. ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, ust. 6. analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, ust. 7. obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, oceniania i promowania, ust. 8. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. art. 8 Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 7

8 art. 9 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 8

9 ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY art. 10 Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. ust. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące: ust. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, ust. 2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 2) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania, 3) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach, 4) sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. 0 III), 5) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną, 6) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków, ust. 3. opiekun pracowni opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, ust. 4. w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie. ust. 5. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 4. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące: ust. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku, ust. 2. dyżury pełnione są od godz do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 9

10 ust. 3. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach, ust. 4. w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru, ust. 5. w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do sekretariatu szkoły i wypełnia kartę Zawiadomienie o wypadku ucznia, ust. 6. osoba pełniąca dyżur w sekretariacie szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców, ust. 7. zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów. art. 11 Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych. art. 12 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego wychowawcy i w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały etap edukacyjny. 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzice i uczniowie mogą wnioskować w formie pisemnej do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. art. 13 Szkoła zapewnia prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym. art. 14 Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. ust. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. ust. 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. art. 15 Szkoła wprowadza obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 2. Procedury związane z wprowadzeniem do szkoły jednolitego stroju uczniowskiego: ust. Ogłoszenie wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego na projekt mundurka. ust. 2. Analiza ofert rynkowych napływających do Szkoły lub pozyskanych przez Szkołę. ust. 3. Wybór wykonawcy w drodze konkursu ofert. ust. 4. Pozyskanie akceptacji rodziców wybranej oferty. ust. 5. Ustalenie trybu realizacji zamówień. ust. 6. Analiza sytuacji materialnej uczniów ustalenie liczby koniecznych dofinansowań. ust. 7. Ustalenie zasad dystrybucji mundurków w Szkole. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 10

11 ust. 8. Ustalenie zasad noszenia mundurku i konsekwencji ich łamania. 3. Opis jednolitego stroju: ciemnoniebieska bluza rozpinana z krótkim rękawem, zdobiona żółtymi wypustkami; na kieszonce wyhaftowana żółtym kolorem nazwa Szkoły; świątecznym uzupełnieniem stroju jest krawat w żółtym kolorze. art. 16 Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów ust. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych. ust. 2. W przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego. ust. 3. Jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione dyrektor Szkoły ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny. ust. 4. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. ust. 5. 1) uczeń może być zwolniony z kilku lekcji w ciągu dnia przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę lub dyrektora szkoły, 2) jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni rodzic (opiekun) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy. ust. 6. W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione. ust. 7. Nieobecność i nieusprawiedliwienie jej powyżej 14 dni powoduje wdrożenie procedur związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego. ust. 8. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza. ust. 9. Rodzic (opiekun) może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w uzasadnionych przypadkach nie częściej niż 3 razy w semestrze. ust. 10. Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic (opiekun) poprosi o to na piśmie z klauzulą na moją odpowiedzialność i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. art. 17 Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez odpowiednie zabezpieczenie budynku oraz terenu szkoły ust. kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, ust. 2. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, ust. 3. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, ust. 4. ogrodzenie terenu szkoły, ust. 5. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, ust. 6. zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, ust. 7. dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii, ust. 8. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 11

12 ust. 9. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami, ust. 10. wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, ust. 1 odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych, ust. 12. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, ust. 13. przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. ust. 14. zatrudnienie strażnika szkolnego na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły (w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący) art. 18 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną poprzez: ust. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; ust. 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, ust. 3. działania integracyjne, ust. 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego, ust. 5. udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu, ust. 6. kierowanie do poradni specjalistycznej, ust. 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej, ust. 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: ust. udzielanie pomocy materialnej 1) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 2) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z MOPR, 3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, ust. 2. występowanie o pomoc materialną dla wybitnie uzdolnionych uczniów: 1) stypendia do Prezydenta Miasta Białegostoku i Ministra Edukacji Narodowej. art. 19 Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: ust. realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki, ust. 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów ust. 3. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 12

13 ust. 4. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami, ust. 5. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, ust. 6. działania pedagoga i psychologa szkolnego, ust. 7. współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami. art. 20 W szkole obowiązuje Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy I i II etap kształcenia. Bieżące działania wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań profilaktycznych, które są corocznie ewaluowane przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim art. 21 Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. W zakresie zadań ogólnowychowawczych ust. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ust. 2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci, ust. 3. współudział w opracowywaniu corocznego Planu Działań Wychowawczych Szkoły. 2. W zakresie profilaktyki wychowawczej: ust. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego, ust. 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej, ust. 3. rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej, ust. 4. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, ust. 5. opracowywanie Planu Działań Profilaktycznych. 3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno psychologicznej: ust. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, ust. 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, ust. 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych. ust. 4. diagnozowanie dojrzałości szkolnej 4. W zakresie pomocy materialnej: ust. współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej, ust. 2. organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i dyrekcji Szkoły, ust. 3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły w stołówce szkolnej. 5. Zadania pedagoga szkolnego i psychologa ujęte są również w art. 60 Statutu. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 13

14 art. 22 Organizacja pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. W celu realizacji zadań zawartych w art. 21 pedagog i psycholog szkolny między innymi: ust. jest członkiem Szkolnego Zespołu ds Resocjalizacji, ust. 2. posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo wychowawcze Szkoły i środowiska, ust. 3. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ust. 4. współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo wychowawczych, ust. 5. współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi, Sądem Rodzinnymi, Policją, MOPR, ust. 6. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań, ust. 7. prowadzi następującą dokumentację: 1) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 2) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 3) ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczącymi dysortografii i dysleksji. ust. 8. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego ustala Dyrektor Szkoły. art. 23 Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb; 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym art. 24 Zadania strażnika szkolnego Obowiązki strażnika szkolnego: a) Strażnik wykonuje swoją pracę na przejściu dla pieszych z ulicy Berlinga na ulicę Palmową. b) Strażnik pracuje w g c) Strażnik czuwa nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu. W zakresie obowiązków wykonuje następujące czynności: - przeprowadza przez jezdnię grupy dzieci (przede wszystkim z najmłodszych klas), osoby starsze oraz niepełnosprawne, - wstrzymuje ruch pojazdów w celu umożliwienia pieszym, przede wszystkim dzieciom, bezpiecznego przekroczenia jezdni, - zezwala kierującym pojazdom na kontynuowanie jazdy, po upewnieniu się, że piesi są bezpieczni, - reaguje na nieprawidłowe przechodzenie pieszych przez jezdnię, zabawy dzieci na jezdni lub w jej pobliżu, d) Pomaga nauczycielom przy prowadzeniu praktycznych zajęć z wychowania komunikacyjnego, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem podstawowych obowiązków strażnika. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 14

15 e) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły lub gminę o zauważonych uszkodzeniach znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających w rejonie nadzorowanego przejścia f) W razie zaistnienia wypadku lub kolizji w nadzorowanym rejonie w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy i powiadamia odpowiednie służby ratownicze i policję, g) Jeżeli nie ma konieczności przebywania strażnika w rejonie przejścia, może on wykonywać obowiązki związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły w zakresie określonym przez dyrektora szkoły. h) W sytuacjach wymagających interwencji natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub odpowiednie służby. art. 25 Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. art. 26 Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia. art. 27 Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 15

16 ROZDZIAŁ IV ORGANA SZKOŁY Organami Szkoły są: ust. Dyrektor Szkoły, ust. 2. Rada Pedagogiczna, ust. 3. Rada Rodziców, ust. 4. Samorząd Uczniowski. art W szkole powołuje się: ust. Wicedyrektorów ust. 2. Przewodniczących zespołów przedmiotowych ust. 3. Oddziałowe Rady Rodziców. 3. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. art. 29 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze: ust. Wicedyrektor do klas 0 III łącznie z klasami integracyjnymi 0 III ust. 2. Wicedyrektor do klas IV VI łącznie z klasami integracyjnymi IV VI ust. 3. Wicedyrektor ds. wychowawczych ust. 4. Główny księgowy 2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydziały czynności zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 16

17 ROZDZIAŁ V KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY art. 30 Dyrektor Szkoły: ust. kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego, ust. 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, ust. 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, ust. 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, ust. 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę o systemie oświaty, ust. 6. realizuje uchwały organów podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. art. 31 W przypadku powierzenia funkcji dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów. art. 32 Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole, a w szczególności: ust. opracowuje projekt planu pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej oraz arkusz organizacyjny szkoły, przydział czynności i zakres obowiązków służbowych, ust. 2. opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ust. 3. odpowiada za poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania, ust. 4. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 1) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 2) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w Ustawie o systemie oświaty, 3) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach zewnętrznych, 4) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami, 5) prowadzenie obserwacji 6) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności, 7) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych, 8) diagnozowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami, 9) dokonuje oceny pracy nauczycieli, ust. 5. dyrektor Szkoły przekazuje Radzie Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 17

18 ust. 6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, ust. 7. dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ust. 8. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, ust. 9. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. ust. 10. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, ust. 1 powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną i komisję stypendialną, ust. 12. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, ust. 13. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu OKE, ust. 14. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami). ust. 15. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, ust. 16. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. ust. 17. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w drodze decyzji, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane na wniosek rodziców (złożony do dnia 31 maja) jeżeli do wniosku dołączono: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 2. Cofnięcie zezwolenia następuje: a) na wniosek rodziców, b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny (lub obowiązek nauki) poza szkołą: a) jest zapisany do szkoły w Polsce, ma prawo do otrzymania legitymacji szkolnej; b) corocznie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny przez rodziców z dyrektorem szkoły. Do egzaminu wystarczy przystąpić jeden raz w roku szkolnym; Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 18

19 c) po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas; d) uczniowi nie ustala się oceny z zachowania; ust. 18. organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ust. 19. zezwala na wniosek nauczyciela na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia objętego nauczaniem indywidualnym (indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym); ust. 20. podejmuje decyzje odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; ust. 2 podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; ust. 22. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym, zajęcia rewalidacyjne; ust. 23. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają; ust. 24. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenia co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ust. 25. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. ust. 26. umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom 2. Sprawuje opiekę nad uczniami: ust. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, ust. 2. przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do Szkoły, skreśla ucznia z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w art Statutu Szkoły. ust. 3. na wniosek lub za zgodą Rodziców udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, ust. 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, ust. 5. decyduje o przeniesieniu ucznia do innej klasy po zasięgnięciu opinii wychowawcy, ust. 6. występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, ust. 7. podejmuje decyzje w sprawie wypełnienia obowiązku szkolnego, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 19

20 ust. 8. współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły zgodnie z zasadami współpracy opisanej w Statucie Szkoły, ust. 9. ustala zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 1) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność, 2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, 3) telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach. Można z niego korzystać wyłącznie na przerwach, 4) nie wolno filmować i nagrywać nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dzieci bez ich wiedzy i zgody, 5) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań przy pomocy jakichkolwiek urządzeń rejestrujących, 6) w czasie lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można korzystać także ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej, 7) w przypadku naruszenia powyższych ustaleń na polecenie nauczyciela uczeń deponuje wyłączony telefon lub inne urządzenie w obecności nauczyciela u Dyrektora Szkoły, 8) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły), 9) jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Jeśli wymaga tego określona sytuacja, uczeń może kontaktować się z rodzicami przez telefon w sekretariacie szkoły, 10) w przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej, 11) wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego. 3. Organizuje działalność Szkoły: ust. sporządza przydziały czynności, ust. 2. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno wychowawczej; ust. 3. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno sanitarny Szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem Szkoły, ust. 4. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, ust. 5. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę, ust. 6. organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły, ust. 7. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno gospodarczą Szkoły, ust. 8. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. ust. 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 20

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły 9. 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY - ZESPOŁU

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY - ZESPOŁU ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY - ZESPOŁU Organami szkoły są: 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Samorząd Uczniowski. 4. Rada Rodziców. 1 ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY 1. DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, Nowelizacja Statutu szkoły marzec 2011 r. W rozdziale III 14pkt 1 dodaje się ppkt 3) następującej treści: 3) nad uczniami uzdolnionymi poprzez: a) umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauki, b)

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA ORGANA SZKOŁY KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY. Dyrektor szkoły

III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA ORGANA SZKOŁY KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY. Dyrektor szkoły 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły, d) Rada Rodziców, e) Samorząd Uczniowski. III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA 10 ORGANA SZKOŁY 11 KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Załącznik nr12 Do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SIERŻ. ARMI KRAJOWEJ JÓZEFA SIWAKA ''WALIGÓRY'' I PRZEDSZKOLA W BUCHCICACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SIERŻ. ARMI KRAJOWEJ JÓZEFA SIWAKA ''WALIGÓRY'' I PRZEDSZKOLA W BUCHCICACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SIERŻ. ARMI KRAJOWEJ JÓZEFA SIWAKA ''WALIGÓRY'' I PRZEDSZKOLA W BUCHCICACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Szkoły Podstawowej im. sierż. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Załącznik nr 6 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu. 2 Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Uchwałą nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r., na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Niniejszy regulamin Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, jako integralną część statutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo