Biuletyn. związkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. związkowych"

Transkrypt

1 2BI0Ry OŚRODKA Kffift Biuletyn pism związkowych i zakładowych AGENCJA PRASOWA smsk W NUMERZE i SPOTKANIE HlECl /U,205/ DOKUMENTY SIECIl O PROWIZORIUM /i».302/, O PLANOWANIU /R.SOS O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM /s.ill,' MMStSttW ««NEGOCJACJE Negocjacje w KWK"Sosnowiec 00 i Zerwania rozmów w Radomiu 002 INFORMACJE TYGODNIA W REGIONACH Podpisanie porozumienia w KWK"So»nuwiei;" 201 Strajk na WSI w Radomiu i sprawy uatawy o szkolnictwie wyższym Gotowość strajkowa w Zakładach Górniczych "Trzebionka" 20 I Utrzymanie gotowości strajkowej w kołobrzeskiej "Elwie" 201 Odwołanie gotowości strajkowej w nucie im.nowotki 201 Strajk o kartki w Lutomiersku 201 WZD w Gdańsku 201 Zjazd wszechnic "Solidarności" 202 Spotkanie Rady Biur Informacyjnych 203 SEKCJE BRANŻOWE I ZAWODOWE Akcja protestacyjna sprzedawców prasy 20" Rozmowy budowlanych z rządem 20 3 Odwołanie akcji protestacyjnej transportu górniczego 20 5 Odwołanie strajku w spółdzielczości mleczarskiej..204 Ws. systemu podbtawowej opieki zdrowotnej 204 Ws. uk/tadu zbiorowego pracowników służby zdrowia WŁADZA A SPOŁKCZENSTWO Ws. wyborów do rad narodowych 204 Votum nieufności dla naczelnika Nowego Targu Ws. statusu PAP 204 Ws. przemówienia sejmowego posła Ozgi-Michalskiego204 Ws. wystąpienia S.Olszowskiego 204 Sprawa Krzyża Katyńskiego w Płocku 204 INICJATYWY OBYWATELSKIE Apel o pomoc w akcji "zima" 204 Posiedzenie Klubu Służby Niepodległości 204 Powstanie Polskiej Partii Chłopskiej 204 Inicjatywa budowy pomnika gen.sikorskiego 204 Ws. statku m/s "Solidarnośd" 205 SAMORZĄD PRACOWNICZY - REFORMA GOSPODARCZA Spotkanie Sieci wiodących zakładów pracy 205 Spotkanie ws.reformy samorządowej w górnictwie i energetyce < 205 Pytania do referendum ws.ustaw 205 O rozdzielenie działalności gospodarczej i politycznej, 205 Ws. powołania przedsiębiorstw związkowych 205 PRAWORZĄDNOŚĆ Rozmowy przedstawicieli ZZ FMO z L.Wałęsą 206 Brutalna akcja MO w Świebodzinie 206 Wyrok ws.pobicia w Kuźnicy Białostockiej Umorzenie śledztwa ws.zbeszczeazczenla pomnika..206 Przeciwko~prt«31u2enlu kadencji ławników...'.~ '..206 W OBRONIE WIEZIONYCH ZA PRZEKONANIA Krakowski KOWZaP w obronie Tibora Pakha 206 PRZECIW "SOLIDARNOŚCI" Proces pracownika ZR Gorzów Wlkpolakl 206 Ws. procesu J.Zajkowskiego 206 Oskarżenie J.Walca o zniesławienie radomskich sedziów206 PRAWORZĄDNOŚĆ Zabtfipca kiurowrlika H11 'Li zatrzymany przez SU.. Zliwidowey wllin.i.u Outruwiec przeciwko "Solidarności ' Wa. dezinformacji i dostępuck> środków przekazu O NJtZALIlSlNOSC PRASY ZWIĄZKOWE.!. Ż0f>.206.a os Rozprawa przeciwko rudaktorcwl szc/'--<:l<ukaoj "Jedności" 207 Ws. cenzurowania pism związkowych 207 Przeciw rozwiązaniu "Niuzalożnośt: i " 207 KULTURA Spotkanie Komitetów Porozumiewawczych Związków Twórczych i. Stowarzyszeń Naukowych 207 Sesja naukowa "Ku niepodległości" z07 NB Zł! Rl Akcja protestacyjna rolników w Siedlcach 207 Akcja protestacyjna rolników w Toruniu 207 Rozmowy rolników z rządem 207 DOKUMENTY DOKUMENTY :; NEGOCJACJI Zasady przyznawania rekompensat pracownikom zwolnionym za radomski strajk ) Komunikat, o rożnowach między komisją rządową 1 Komiteim StrajKOwym KWK"Sosnowiec" 301 Komunikat z rozmów między komisją rządową a KK Budownletwa 301 DOKUMENTY SIECI /wybór/ Komunikat, nr 12 Sieci organizacji zakładowych NSZZ"Solidarnośc" wiodących zakładów pracy Załącznik nr li Struktura i cel Krajowej Federacji Sanomądów 303 Część J 7J.. Uwagi do rządowego projektu o cenach, tezy do sieciowego projektu ustawy antymonopolistycznej 30.3 Część LV. (iwaqi do rządowego projektu ustawy "Prawo bankowe" 305 Część V. Projekt ustawy o gospodarce narodowej.305 Część VI. uwagi do projektu rządowego uchwały RM ws. uprawnie- do prowadzenia handlu zagranicznego..310 Część IX. Propozycje ws. samorządu berytorlalnego311 Część II. Pluralizm polityczny 314 Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy 314 Część III. Samorząd sędziowski 316 I Uchwała ZR Małopolski, ws.samorządu berytorialnsgo317 Stanowisko WZD Regionu Gdańskiego w sprawie porozumienia narodowego 317 Uchwałą_ spotkania_wb_łephnic w Kitpwicach Oświadczenie organizacji uczelnianych PZPR, ZSL 1 SD na UW ws. strajku w szkołach wyższych 318 OPRACOWANIA I EKSPERTYZY Pytania do referendum ws. ustawy o samorządzie i przedsiębiorstwie 207 ~ PRZEDRUKI Z PRASY ZWIĄZKOWEJ J.Wociali WSI Radom - studium pewnej qrv SOLIDARNOŚĆ BIURA PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY nr 56 z 23 listopada 1981 r..318 omnm: ŻS* -^-"ił^^wótowali: Bogdan Bielski,Anna Dodzluk,Barbara Falęcka.Ewa Jastrun Wojciech Jóiwiak,Wojciech Kamiński,Stanisław Karaszewski, Urszula Kiełbasa,Maria Kruczkowska,Krzysztof Laski Krystyna Naszkowska,Elżbieta Olender,Małgorzata Pawlicka,Jan Strękowski,Joanna Stasińska,Leszek Szaruga, Joanna Szczęsna,Magda Slósaraka,Tomasz Tabako,Wiesław Uziębło,Klara Tryjaraka,Maciej Włostowski,Ludka Wujec, Zbigniew Zcgarski,Maria Zielińska,Adam Ziółkowski. AGENCJA PRASOM* Z SIEDZIBA W.MAZOWSZU- UL. MOKOTOWSKA lyło WARSZAWA fels % Kł b u 0, w. M TLX NM VW cvm W-WA Mt1-MM-1U

2 NEGOCJACJE.001 ł. AS 52/02/ Gen.Plotrowskl zwraca się do dyrektora kopalni o potwierdzenie tych danych. Dyrektor potwierdza z pewnymi drobnymi poprawkami i dodaje, ze pełne wynagrodzenie za czas strajku wymagałoby zapłacenia przez kopalnie, ok. 16 min zł. R.Szymońskl /ekspert KS, TV Katowice/ stwierdza, że gdyby władzo miasta i województwa zareagowały w odpowiedni sposób,nie Negocjacje w KWK "Sosnowiec" iliił-i godz. 12 rozpoczęły się w kopalni Sosnowiec rozmówi' między Komitetm Strajkowym a Komisją Rządową z minis- O przybywa dyr.pacho /MPPiSS/. Jego wypowiedzi, baga doszłoby do przedłużenia strajku 1 nie byłoby mowy o stratach. tren górnictwa i energetyki gen. Piotrowskim. telizujące żądanie zapłaty'za strajk, wywołują oburzenie człon Gen.Plotrowskl: "Przyjechaliśmy, aby uregulować w końcu ków KS. Pyr.Pacho przedstawia stanowisko władz ws. zapłaty za te^~końrllkt7"ńystósowallście pismo do premiera, stąd z na- Btra J k ' dzieląc go na dwie fazy: I.-od wypadku przed kopalnią szej strony taka szybka reakcja. To, że została skierowana do przeprowadzenia ekspertyzy o skażeniu terenu - od do do Sosnowca delegacja na tak wysokim szczeblu rzadko się *«H* traktowana jako postój; II. przedłużania się strajku.- zdarza, żeby minister jeździł tam, gdzie trwa strajk wg Ministerstwa brak podstaw do zapłaty. świadczy, że w pełni doceniamy zaistniały problem i chcemy Gen.Piotrowski proponuje, aby za pierwsze cztery dni zapłacić 100% całej załodze, natomiast od.1.11 do tylko tym, którzy pracowali, pozostałej części zaś /ok.2/3 załogi/ powinno 'się dać 50% zgodnie z porozumieniem warszawskim. Sprawę tę móg łby także rozstrzygnąć arbitraż. go zakończyć" i?i3i i /przew. KS/ informuje, że zgodnie z zapowiedzią załoga zjedzie.na dół dziś o 14-tej /druga zmiana/. Przechodzi do omawiania pierwszego postulatu - 100% zapłaty za strajk., W.Flglel /przew.ks/ mówi,, że propozycja ministra ma na celu Ponieważ nie dojechał jeszcze dyr: Pacho z MPPiSS gen. dzieleń ie załogi, gdyż skoro strajkowała cała kopalnia, a pra- Piotrowskiproponuje przejść do postulatu 2 - odszkodowań zfoowały tylko niezbędne służby - uważa, że rozwiązaniem lepszym straty cielesne i moralne. niż arbitraż będzie oświadczenie komisji rządowej, że strajk EE?C'iSli-C?y wyjaśnia zasady wypłacania odszkodowań, zgodnie z przepisami PZU. Stwierdza, że w tym szczególnym Gen.Plotrowskl nie zgadza się na pełną zapłatę za cały czas był słuszny i stąd zbędny jest arbitraż społeczny. przypadku wszyscy poszkodowani będą. traktowani jednakowo strajku! "Stwarzanie precedensów daje podstawy do ogłaszania niezależnie od tego, czy pracują w KWK "Sosnowiec" i czy dzikich strajków. Pójście na arbitraż jest korzystne dla kopalni 1 /.../ my wychodzimy z twarzą /.../ Jestem nawet głębo były ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków'. Problem polega tylko na przebadaniu wszystkich poszkodowanych i ko przekonany, że macie sprawę wygraną. My zaskarżać tego wyro ustaleniu uszczerbku na zdrowiu. ku nie będziemy. Ks.Wajznęr. /członek KS/ pyta, czy przepisami PZU objęte są R-Nikodem /wlceprzew.zr/ przypomina, że region ws.prowokacji również szkody moralne - strach spowodowany prowokacją; przed kopalnią "Sosnowiec" wyczerpał wszelkie możliwości mediacji. Uważa, że rozstrzygnięcie sprawy zapłaty zgodnie *i>t**pł zakłócenia życia rodzinnego. CE?S4 t- M i n i tęrstwa_sprąwiedliwoścl: "Takie sprawy regulu.sami prawnymi byłoby absurdem, bo przepisy łamał nieks, a je prawo cywilne, ale musi być sprawca, szkoda i związek władze miasta i województwa. przyczynowy pomiędzy nimi. W tym wypadku brak pierwszej fekspert KS proponuje, aby "wielka trójka" /abp.glemp, gen.jaru przas fanki. - sprawcy". zelski, L.Wałęsa/ rozstrzygnęła, czy strajk był słuszny, czy Gęn..Pip_trowski: proponuje powołać komisję składającą się nie. ż "lekarzy i" pracowników z P^U, która zajęłaby się sprawą Przedst.KS /przew.zsmp/ mówi, że strajk poparły inne organizaodszkodowań. 53T Przewodniczącym Komitetu Strajkowego został W.Figiel - M Ci5yCCjys2_<! j<spęrt/.: "Przepisy PZU, o których jest tu przew.kz "Solidarności", i tó "Solidarność" pierwsza zajęła slf mowa są przewidziane przez prawo dla normalnych stosunków zabezpieczenim skażonego terenu. Wysuwa propozycję, aby rząd ] 7aodnie z polskim prawem Kodeks Cywilny art. 5 - w nadzwy- najpierw zapłacił 100%, a z ostatecznym rozstrzygnięciem - po» czajnych przypadkach pozwala stosować, reguły wynikające z czekać na decyzję arbitrażu. Ks.Wajznęr : "Jeśli ta sprawa nabierze posmaku krzywdy dla czła moralności, a nie z przepisów. Przepisy PZU nie mogą być odnlesionedo tej sytuacji, bo są tu straty moralni? Trzebi wieka - weźmie Pan, generale, na siebie całą odpowiedzialność", przesądzić samą zasadę postępowania - poza przepisami PZU" Gen.Plotrowskl zgłasza kolejną wersję: aby I fazę strajku Gen.Plotrowskl: wyjaśnia, że Ministerstwo nie może zająć s< /płatne 100%/ przedłużyć do 4.11, kiedy teren kopalni został stańowlika~ćo"do tych osób, które nie są związane z resor- J uż tem stosunkiem pracy. W^Figięl: proponuje wysłać wszystkich poszkodowanych do sanatorium na koszt miasta lub województwa. Przędst.adminl;5tracji_miejskię}:_ mówi, że do sanatorium musi kierować komisja lekarska, gdyż. niewłaściwe skierowań: nie może być szkodliwe dla zdrowia pacjenta. Po 15 min. przerwała mec. Kurcjusz czyta stanowisko KS w sprawie odszkodowań.pkt.l. /skierowania do sanatorium dla wszystkich poszkodowanych/ i pkt. 3 po badaniach komisji lekarskiej wypłata świadczeń powypadkowych/ zostały zaakceptowane przez Komisję rządową /patrz: Dokumenty: s., pkt i.2.3.komunikatu o rozmowach/. W pkt.2 proponuje się wypłatę odszkodowania w wys. 10 tys.zł. dla wszystkich, którzy ulegli zatruciu. EE??dst.komisji_rządgwęj:.stwierdza, że pkt. 2 stawia część osób w sytuacji wyjątkowo uprzywilejowanej - "kwota jest jednolita, a różny stopień rozstroju zdrowia". Przgdst i _KS: W punkcie 2 chodzi o zabezpieczenie społeczne całkowicie zabezpieczony. Po przerwie mec.kurcjusz czyta uchwałę KS, w której przyjmuje się oświadczenie min.piotrowskiego, że wynagrodzenie za o- kres od do 4.11 zostanie wypłacone tak jak za wykonywaną pracę, natomiast za okres z kwoty pożyczonej kopalni przez resort górnictwa, z tym, że sprawa w tej części będzie skierowana do arbitrażu. Ge.Plotrow3kl zgadza się na pożyczkę, jeśli jej gwarantem będzie ZR. R.Nikodem, po konsultacji telefonicznej z regionem, przedstawia stanowisko ZR, który zgadza się być gwarantem pożyczki pod warn nklem umieszczenia we wspólnym komunikacie klauzuli mówiącej, że strajk od był legalny, w obronie zdrowia i życia ludzkiego. Dyr.Pacho: "Nie chcemy zaznaczać, czy strajk był legalny, czy r nielegalny, bo były tutaj między nami rozbieżności. Stawiacie nas w sytuacji przesądzonej, kiedy niepotrzebny jest już arbitraż. Ekspert KS dowodzi, że interpretacja dyr.pacho przeczy celowi, jakiemu ma służyć arbitraż: przedmiotem sporu nie miała być za- przed znieczuleniem władz: Nie możemy zapominać o sytuacji w jakiej doszło do wypadku. Była to prowokacja i doktórzy., sadność strajku, lecz wysokość wymagrodzenia. mieli zabezpieczyć teren skażony, a tego nie zrobili; mu- O godz.20 na salę obrad przybywa wlceprzew.zr A.Gorczyca, szą być ukarani. 10 tys. to suma symboliczna za straty mp- który odrzuca możliwość zaakceptowania arbitrażu, ralne". i Po ponownej wymianie zdań gen.piotrowski stwierdza, że jest Gen.Piotrowski: "Dlaczego za straty moralne mają otrzymać skłonny zawrzeć porozumienie jedynie z KS kopalni "Sosnowiec". ódiikodowanie~tylko osoby, które się zgłosiły do lekarza Podczas przerwy, po skonsultowaniu się członków Prezydium ZF lub były hospitalizowane, a nie cała załoga - ona też brała i KS - do uzgodnionego tekstu ws.zapłaty za,strajk dodaje się w tym udział". ' zapis o poręczeniu przez Zarząd Regionu pożyczki udzielonej ko- BiNikodęm/wiceprzew.ZR/: "Szkody moralne poniósł cały kraj, palni przez resort. oprać.j.kłosiński ale namacalnie dotyczy to tylko około 100 osób." / w zw i ąz ]t u z zastrzeżeniami strony rządowej dot.obecności dz.ien: EkSECrt.KSj. proponuje żeby sporne odszkodowanie.nazwać za- nik arzy/ korespondent AS-a nie uczestniczył w dalszej części ov pomogą i w ten sposób ominąć płaszczyznę prawną, która kom- rad 14.] plikuje dyskusję. C Di iotrowski wyraża zgodę na wypłatę odszkodowań, uważe ro^..~.'y rozpoczęto o jednak, że suma powinna być zróżnicowana. Gen.Plotrowskl powrócił do pkt 2 /zapłata za strajk/, proponując w tekście uzupełnienie, że 1/3 załogi pracowała i że "Soli M SSiSUECiy??i_ proponuje, aby wypłacić 5 tys. dla osób, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, a 10 tys. dla darność" odpowiednio zabezpieczyła zakład pracy. hospital i zowanych. KS odrzucił tę propozycję, zaprotestował także przeciwko udziałowi w obradach mjr.śmiałka, zastępcy komendanta MO. Mjr.Śmia Przedst.PZU: przyznaje, że propozycja mec.kurcjusza jest dobra7~ale~trzeba zmienić nazwę z "zapomogi" na "świadczenie". Przyst H P-">no do omawiania postulatu 3, dot.ustalenia odpowie łek opuścił salę obrad. Po przerwie/ o 14."30 omawiany był pkt 1 - postulat T00% "dzlalnoścl władz wojewódzkichza przebieg wydarzeń. JMuftufai za strajk. Pierwszy zabiera głos ekspert KS, który in- "KŚ odrzucił tę propozycję. Zaprotestował także przeciwko u- formuje, że straty spowolowane strajkiem wynoszą 82 tys.t działowi w obradach mjra Śmiałka, zastępcy komendatna MO. węgla. Jest to 5% wydobjcia zrealizowanego od l.ol do Mjr Śmiałek opuścił salę obrad. br. W tym okresie wielokrotnie przekraczano normy dziennego Przystąpiono do omawiania postulatu 3, dot.ustalenia odpowydobycia, podejmowana też była praca w soboty. Zatem straty w i e dzialnoścl władz wojewódzkich za przebieg wydarzeń, spowodowane strajkiem można szacowa-* na 1/3 wypracowanejt«"przedst.ks, uzasadniając ten postulat, stwierdzili, ze wysozałogę nadwyżki. Ponadto procent ten mieścił się w granicachkość strat /17 min zł/ jest zbyt duża, by można było obciążać tzw. błędu górniczego. nią skarb państwa. Trzeba ustalić winnych. Ponieważ wydar-ze-

3 NEGOCJACJE.OOJ AS 'tż/t))/ ula miały miejsce poza terenem kopalni, na ulicy, wiec z całą: Na pytanie mec.miei-ossewi.ozs, czy wojewoda areferował pewnością winne są władze miasta. IWoj.Radzie Narodowej sprawę przekazania budynków na ul.im Po przerwie KS odczytał swój projekt komunikatu we.odpowie - [leklej społeczeństwu, wojewoda Woj tkun odpowiada, że p,:*edzialiiośoi za wydarzenia. Po dysjtusjl ustalono, że KS w clą- [konsultował tan problem r. PrazySTuSnSSN. gu tygodnia sformułuje zarzuty na piśmie i prześle je premieręmac.mieroazewinz stwierdza, że wojewoda nie wywiązał *1«wl. 0 sposobie załatwienia sprawy KS zostanie powiadomiony w ize swych obietnic aprzed tygodnia, terminie do T.Kuligowaki oświadcza, że nie dopuści, by członkowie kuni- O 18-aj podpisano wspólny komunikat /patrzi Dokumenty, s. li"?i rządowej występowali w charakterze przesłuchiwanych, 101/ /AB/. zarzuca Związkowi wchodzenie w kompetencje WKN. WOfejł)» * ««^M sje>>«f»»»»eip»s)«ip«^f3,woj^wojtkui) czyta urywek z potokołu posiedzenia Prezydium i Zerwanie rozmów w Radomiu "^ re"zydrum~przyjęło do wiadomości przedstawioną przez wowznowlono rozmowy grupy negocjacyjnej MKR NSZZ "SolT3arnośó jewodę analizę". Ziemia Radomska z komisją rządową /patrz AS nr 49, s.202; AS T.Kuligowskl. nie godzi ale; na "dalaze przesłuchiwanie członków komisji"rządowej". nr 50, s. 101/. Po wstępnej dyskusji na rekompensaty dla represjonowanych A.Sobieraj proponuje zakończenie na dzień dzieaiejszy rozmów, żąda tylko, by pozostał na sali wojewoda. za działalność strajkową w 1976 r., przesłano grupę roboczą złożoną z przedstawicieli obydwu stron dla zredagowania ostatecznej wersji porozumienia. is^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - da, który jednak nie odpowiada na żadne z pytań 1 dotyczących O komisja rządowa opuszcza salą. Pozostaje wojewo Kolejnym tematem dyskusji był strajk w WSI. Przedstawiciel przyszłego losu budynków na ul.dalekiej. oprac, ft.ajólkowski Komisji Rządowej zapowiedział m.ln. pod jacie w.niedalekiej sls^sistestestestestezi przyszłości odpowiedzialnych kroków dla rozwiązania konfliktu od godz.9 nadal rozpatrywana jest sprawa budynków na w WSIi ul.dalekiej. Powołana zostaje grupa robocza do ustalenia Walasek /przewodniczący Uczelnianego Komitetu Strajkowego/ odczytuj"i oświadczenie konferencji.rektorów uczelni technicznych nie do mtn.s.zawadzkiego 1 do przew.wrn na negocjacje na wspólnego zapisu. W czasie przerwy MKR wystosowuje zaproszę z , w którym podtrzymują oni stanowisko z dzl«ń następny. stwierdzają, że obowiązkiem ministra nauki, szkolnictwa wyższego 1 techniki była i jest interwencja w sprawie ordynacji się z wnioskiem ws.zagospodarowania budynku centrali przy Po przerwie A. Sobieraj prosi o umożliwienie zapoznani a wyborczej i wyboru rektora radomskiej WSI /patrz AS nr 51, ul.dalekiej, złożonym przez woj.wojtkuna na ostatnim pośle s. 302/. dzenlu Prezydium WRN. T.Kuligowaki /przewodniczący Komisji Rządowej/ wyraża pogląd, Strona rządowa nie zgadza się na sprowadzenie materiałów z"e~ gdyby nie strajk problemy uczelni ramośklej byłyby już z WRN. T.Kuligowskl Informuje jedynie, że we wniosku mowa o dawno rozwiązane. Po konsultacji z Pieslewlczem /doradcą min. kontynuowaniu rob<?t i o przekazaniu pewnej ilości numerów Cioska/ decyduje się zatelefonować do Warszawy w sprawie przy- na u żytek miasta. Mówi też, że wniosek został przez Prezy h "''" *"» '""<»»<««- i..i- jego pełnomocnika dla podjęcia dlum zaakceptowany. negocjacji ze strajkują no przerwę. tym celu o godz ogłoszo- Po p r 2 e r wi e T.Kuligowskl odczytuje oświadczenie, w któ _-^^B rym stwierdza m.ln., że"komlsja rządowa czyniła wszystko, ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Po wznowieniu rozmów strona rządowa odczytała^byroźwiązać sprawą godz strona rządowa odczytałajefcy rozwiązać sprawę obiektów /.../ Wynikiem tych starań oświadczenie stwierdzające, że komisja nie ma prawa wkraczać była decyzja 32/81 Premiera". Zarzuca też MKR-owi, że staw spór wewnętrzny WSI a całą winą za zaistniałą sytuację obar- wla on na pierwszym miejscu "sprawy spektakularne",tmimo u cza organizatorów strajku, którzy też poniosą konsekwencje. rząd deklaruje dobre chęci. Proponuje, by przejść do dywku Delegacja MKR-u proponuje zapis zawierający stanowisko obu sii nad kolejnymi postulatami, ponieważ strona rządowa wystron, na co Komisja Rządowa nie wyraża zgody. czerpała wszystkie możliwości negoc j aowan i a. Na pytanie Jeża / przedst. ZR/,jak strona rządowa ocenia auto- A-Soblera i opowiada ustosunkowanie się do powyższego ośrytet konferencji rektorów uczelni technicznych Kuligowskl wiadczenla w osobnym dokumencie i proponuje przystąpienie odmawia odpowiedzi. Powoduje to impas w rozmowach. 0 godz. do pktu odtyczącego ^^^^^^^^^^^^^^^ politycznej oceny wydarzeń ^^^^^^^ czerwcowych. 14 ogłoszono' przerwę obiadową. Dr K.Szlupowskl /ekspert komisji rządowej/ informuje, że Rozmowy wznowiono o Król /przedst. ZR/ oświadcza. na polecenie komisji dokonał ekspertyzy opartej na wypowiedziach oficjalnych czynników partyjnych z lat że 'Walter" i inne zakłady Radomia podejmą strajk, jeżeli strona rządowa będzie sabotować rozwiązanie konfliktu. Następnie przedstawia je w porządku chronologicznym. Wypowiedzi z okresu poczerwcowego określa jako "powieź /criowno". Kuligowskl powołuje się na brak kompetencji w tej sprawie. A.Sobieraj zwraca się do wojewody'wojtkuna, aby skontaktował Omawia szeroko wewnątrzpartyjny dokument autoystwa H.F.Rakowskiego z 1979 r., w którym krytycznie został oceniony się z premierem w sprawie strajku na WSI. T.Kuligowskl odmawia dalszych kroków w tej sprawie. sposób podjęcia decyzji o podwyżce i zmarnowanie przez represje efektu propagandowego, jaki mogło dać jej odwołanie. Ogłoszono kolejną przerwę. Bz O godz;18 T.Kuligowskl Informuje o apelu ministra nauki K.Szlubowskl prezentuje następnie przegląd wypowiedzi ofllnictwa wyższego i tecluilki do rektora 1 senatu WSI w Radomiu ej a i n ych po Sierpniu. Twierdzi, że MSW ostrzegała przed moz óropozycjaml rozwiązania konfliktu. iliwym wybuchem, sił porządkowych użyto, gdy do strajku- - m Ogłasza się przerwę do czasu otrzymania tekstu apelu. jących dołączyli wichrzyciele, ale interweniując zachowały 0 godz.19 odczytane zostaje oświadczenie ministra Nawrockle one rozwagę /cytuje wystąpienie min.kowalczyka na VI plego 1 propozycja prof.findeisen /patrzi Informacje tygodnia, s. nunl/. przyczyną protestu była niewłaściwie przygotowana 201/ oraz kolejne oświadczenie komisji rządowej, że strajk je» podwyżka. Ówczesne kierownictwo nie wyciągnęło lekcji z wyprzedwczesny, bezprawny, uniemożliwia ponadto rozpatrywanie darzeri W Radomiu alły porządkowe wystąpiły bez broni. ważnych postulatów "Solidarności" Ziemi Radomskiej. Była to świadoma decyzja władz po krwawych doświadczeniach Po gwałtownej wymianie zdań T.Kuligowskl oświadcza, że koml l9 5j A 1970 r. /wystąpienie St.Kani na IX Zjeśdzie/. Oflsja rządowa nie ma w tej sprawie nic do dodania 1 że czeka na cjalna ocena wydarzeń jest już zrewidowana - konkluduje ofertę MKR-u podjęcia rozmów na inne tematy. K.Szlubowski. O komisja rządowa opuszcza ealę obrad. Przedst.MKR-u krytycimii oc*r.lają to wystąpienie, stwier- Delegacja związkowa wystosowuje apel do prymasa, Ł.Wałęsy idzającr ie riidal nie znają tanowiaka strony rządowej. premiera z prośbą o przysłanie do Radomia kompete tnej komisji Wypouiedźl oiicjalne ograniczają bowiem odpowiedzialność O rozmowy zostają wznowione. " '"" władz do niewłaściwego przygotowania podwyżki, pomijając Strony dyskutują nad uzgodnionym w grupie roboczej tekste sprawę represji. shhi porozumienia ws.rekompensat /patrzi Dokumenty, s.30i/. Mea.W.Mleroszewlcz /ekspert MKR/ proponuje, by do pktu 7 - "rekompensatę wypłaca się ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu" - dodać "refundowanych centralnie". Poprawka zostaje'przyjęta.,^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ B.Kawecki/sakr.grupy negocjacyjnej MKR/ żąda uwzględnienia w tekście odwołań od śle naliczonych rent i emerytur. Babel 1 Mleroszewlcz wyjaśniają, że sprawy te uwzględnione są w pkcia 8 - "prawo dochodzenia Innych roszczeń". Następuje złożenie podpisów stron pod porozumieniem ws. rekompensat. Kolejnym tematem jest sprawa budynków na ul.dalekiej, wznoszonych dla KW MO. Komisja rządowa przedstawia oświadczenie, żai 1/ decyzja premiera 32/81 o wstrzymaniu budowy obiektów dla administracji centralnej pozostaje w mocy; 2/ MSW odblokuje budowę centrali telefonicznej z tym, że głów- 1 ny Inwestor /MSW/ dopuści do korzystania z niej"również społeczeństwo". Wywiązuje się dyskusja nad znaczeniem zwrotu "również społeczeństwo". Strona związkowa, żądając zmiany inwestora, przedstawia projekt zagospodarowania budynków centrali, opracowany przez Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny. Komisja rządowa odrzuca projekt, stwierdzając, że jest to utopia. MKR zgłasza postulat bezzwłocznego przekazania budynków na ul.dalekiej na cele społeczne wraz z sumami przewidzianymi na ich zagospodarowanie. T.Kuligowskl kwestionuje społeczna 'potrzebę centrali tele- -onlcznej i zauważa, że skoro MO to też społeczeństwo, zmia na Inwestora nie jest konieczna. K.Wollckl /ekspert grupy negocjacyjnej MKR/ stwierdza, że wspólne dla wszystkich wypowiedzi czynników partyjnych jest przekonanie, że "bezpieka nigdy "!e jest w błędzie". T.Kuligowaki mówi, że strona rządowa zgadza się przyjąć jako wspólny zapis postulat MKR w jego dosłownym brzmieniu 1 "dokonać rewizji oceny dnia 25.VI. jako słusznego protestu robotniczego przeciwko podwyżce cen", nie uważa natomiast, by implikowało to rewizję oceny wydarzeń, jakie nastąpiły po tej dacie. A.Sobieraj,, krytycznie oceniając wystąpienie T.Kallgowskiego, z&rzuca, że"reprezentuje być może ludzi, których jest jeszcze bardzo dużo w czadzie, odpowiedzialnych za "ścieżki zdrowia" radomskie ",. Po godzinnej przerwie, o strona rządowa w oświadczeniu uznaje, że wypowiedz' ta "zniesławia"przewodniczącego komisji, i uniemożliwia mu kontynuowanie jego misji. Komisja jest zmuszona postawić się do dyspozycji prezesa Rady Ministrów., _ Po tyn> ośwladczenlu komisja rządowa OBUSzcjca_salęj_,'"Grupa negocjacyjna MKR odpowiada oświadczeniem, wtctórym wyjaśnia, że wypowiedś A.Sobieraja nie dotyczyła T.Kuligowakiego jako osoby prywatnej, lecz wyrażała podejrzenia co do polityki, której on służy. Spowodowana była lekceważeniem, z jakim wyrażał się o represjach 1976 r. Przyjęto również oświadczenie oeuniająee ostatnie posunięcie komisji rządowej ws.budynków na Dalekiej jako dowód "bezprzykładnej arogancji 1 lekceważenia woli społeczeństwa radomskiego". oprać.m.kruczkowska

4 i INFORMACJI TYGODNIA. 201 AS bi/n*/ W REGIONACH P o d p i s a n i e p o r o z u m l n l a w K W K "Sosnowiec". 12.u o sadz.12 odbyły się wstępne rozmowy przedstawicieli władz z komitetem strajkowym, podczas których uzgodniono nadanie w ogólnopolskim programie TV konferencji prasowej jks oraz ustalono, za o rozpoczną się rozmowy z komisja, rządową. KS zobowiązał się, ze po nadaniu audycji odwoła strajk górników na dole kopalni, a moment podjęcia rozmów będzie stanowił zakończenie strajku KWK"Sounowiec". Ok.godz.22 w programie ogólnopolskim TV nadano audycie, w której przedstawiciele Komitetu Strajkowego, ZR Sląsko- Dąbrowskiego 1 KSG wyjaśnili przebieg 1 przyazyny konfliktu w KWK"Sosnowlec"./patrz: AS nr 47, s.205; AS nr 48, s.202, AS nr 49,».20l,' AS nr 50, S.2-U AS nr 51, s.201/. W drugiej części programu swoje opinie na ten temat przedstawiali repre zentanci władz wojewódzkich i miasta Sosnowca oraz KZ PZPR. Po programie TV zakończył się strajk okupacyjny 21 górników przebywających* pod ziemią. W tym samym dniu ZR Sląsko-Dąbrowsklago wydał oświadczenie w którym, wyraża oburzanie z powodu podjęcia rozmów ze strajku jącyml dopiero po 18 dniach protestu. ZR zażądał ukarania win 1 nych niepodjęcia rozmów natychmiast po prowokacji odbyły się w KWK"Sosnowiec" rozmowy Komitetu Strajko wego i przedstawicieli ZR z komisją rządową pod przewodnictwem gen.cz.piotrowskiego, zakończone podpisaniem porozumienia /patrzi Negocjacje, a.001, Dokumenty, s.301/. : 13.U o godz.12, w momencie rozpoczęcia rozmów, odwołano strajk w KWK"Sosnowiec". /tjx, BI Reg.Sląsko-Dąbrowsklego, BIPS, AS, SIMazowoza. / S t r a j k n a WSI w Radomiu i spra w a stawy o s z k o l n i c t w i e w y i - s s y m. Ogólnopolska akcja solidarnościowa ze strajkującymi pracownikami i studentami z WSI w Radomiu przeradza się u akcję w obronie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia Projekt ten do dziś przetrzymywany jest w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - zdaniem środowiska akademickiego kraju zwłoka ta jest główną-przyczyną powstania 1 utrzymywania się konfliktu radomskiego konflikt na WSI był głównym tematem rozmów grupy negocjacyjnej MKR-u z komisją rządową w Radomiu /patrzj Negocjacje, a.oos/. Minister NSWiT wystosował na ręce rektora i senatu WSI w Radomiu oświadczenie, w którym tłumaczy swoją dotychczasową nieingerencję w sprawie konfliktu wolą uszanowania autonomii uczelni oraz wzywa senat, organizacje polityczne, związkowe i młodzieżowe szkoły do rozwiązania konfliktu w drodze wewnętrznych uzgodnień. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. W.Findelsen w lm).< niu konferencji rektorów uczelni technicznych zaproponował następujący tryb rozwiązania konfliktu 1/ przeprowadzenie ponownych wyborów rektora wg nowej ordynacji wyborczej; 2/ umożliwienie prof. Hebdzie kandydowania na stanowisko rektora; 3/ powołanie do czasu zakończenia wyborów p.o rektora spośród pracowników uczelni. Zgodnie z uchwałą KKK NZ8 z na uczelniach był dniem akcji strajkowej spowodowanej brakiem rozstrzygnięć w WSI Radom oraz odwlekaniem przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wniesie nla do Sejmu projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W strąj ku uczestniczyły m.ln.i w Warszawie: ATK, ASP, AWF; w Krako wie UJ, AGH, PK, WSP; we Wrocławiu UWr, PWr, AR; w Poznaniu UAM, PP, AR, w Łodzi OŁ, AM; PŁ; w Szczecinie WSM, PBz, AR, WSP; w Opolu WSP, W8I; w Bydgoszczy ATR; w Gliwicach S1AM, PSI; w Katowicach AEi w Kielcach politechnika świętokrzyska, WSP; w Częstochowie PCz, w Białymstoku AM, w Olsztynie ART; w GDynl WSM; w Jeleniej Górze AE, w Koszalinie - WSI; w Rzeszowie AR, w Słupsku WSP; w Płocku filia UW; w Kłodzku filia PWr; w Gorzowie filia"~poznaitekiaj~awf*; w~letblągu zespół oddziałów Politechniki Gdańskiej. Na UW strajkują' 24 wydziały, na WSP w Rzeszowie od trwa strajk okupacyjny /patrzi AS nr 51, a. 202/. Senat UAM podjął uchwałę, w której stwierdza, ze zwłoka w uchwaleniu ustawy o szkolnictwie wyższym jest główną przy czyną konfliktu.w radomskiej WSI strajkujący samodzielni pracownicy naukowi WSI Radom zdementowali podaną w radio wiadomość, jakoby wzięli udział w posiedzeniu senatu w czasie strajku.lub rozpoczęli s negocjacje z Senatem, Organizacje uczelniane PZPR, ZSL 1 SD na UW wydały oświadczenie, w którym wyrażała dezaprobatę wobec strajku jako metody protestu, dając jednocześnie wyraz oburzeniu na nieudolność władz raosrtu, a także niepokoju wobec postawy władz politycznych ujawniającego niechęó do likwidacji źródła napięć w środowisku akademisklm. /ws. strajków w szkołach wyższych patrzi Dokumenty, s.mh /. -, Kolegium rektor;kie AM w Łodzi podjęło uchwałę, w której wyraża votum nieufności dla min. Nawrockiego z powodu jego bezczynności w sprawie konfliktu radomskiego. W warszawskiej PWST odbył się dwunastogodzinny strajk okupacyjny. JL.tii.it w Radomiu odbyło się posiedzenie KKK NZS. Podjęto uchwałę o proklamowaniu do we wszystkich uczelnia.) bezterminowego strajku okupacyjnego. Ustalono, że lista pob tulatów strajkujących winna zawierać tylko dwa punkty i 1/ natychmiastowe przekazanie do Sejmu projektu ustawy o szkolnictwie wyższym w uzgodnionej wersji; 2/ odwołania pro Hebdy ze stanowiska rektora WSI w Radomiu. KKK postanowifa razem z Ogólnopolską Komisją Porozumiewawczą Nauki "Sol Mai noścl" zwrócić się do Komisji Krajowej o uchylenie zakazu podejmowania przez KZ-y uczelni bezterminowych strajków oku pacyjnych. Prezydium ZR Mazowsza postanowiło zgodnie z uchwałą Za-, rządu z udzielić wszystkim strajkującym uczelniom po mocy finansowej w wya zł był szóstym dniem strajku okupacyjnego na WSP w Rzeszowie. Przedstawiciele komitetów strajkowych WSP Politechniki Rzeszowskiej oraz filii AR powołali komitet koordy nacyjny. /BIPS, Afl f tlx/ G o t o w o ś ć s t r a j k o w a w Zakładach G ó r n i c z y c h " T r z e b i o n k a " w Zakładach Górniczych "Trzebionka" w Trzebini na 4 wydziałach ogłoszono gotowość strajkową. Przyczyną konfliktu stało sit; arbitralne przyznanie kartek"g" części załogi oraz niezrealizowany postulat zrównania deputatu strajkowego dla wazyst kich pracowników, zapowiedziany został 4-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień /blps/ U t r z y m a n i e g o t o w o ś c i s t r a j k o w e j w k o ł o b r z e s k i e j "E lwie". Od trwa w Zakładzie "Elwa" gotowość strajkowa. Pracownicy żądają poprawy warunków płacowych - 39% załogi zarabia poniżej 35ooo zł. Kolejne środki nacisku - strajk ostrzegawczy, półgodzinny strajk kroczący, godzinny strajk - nie przyniosły dotąd rezul atu. Piaskiem zakończyły się też przeprowadzone Igill rozmowy z pełnomocnikiem wojewody koszalińskiego i dyrektorami "Elwy, "Koralu" w Leśniej 1 WPC Koszalin. Mimo to po referendum wśró.załogi zdecydowano się wstrzymać od strajku właściwego i zwró cić się do KK o pomoc w wyegzekwowaniu żądań. Wobec RKS i ZR "Pobrzeże" wyrażono votum nieufności. /tlx/. O d w o ł a n i e g o t o w o ś c i s t r a j k o w e j w Hucie im. N o w o t k i. 2*11 odwołano w Hucie im.nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim gotowość strajkową i strajk właściwy proklamowany na /patrz AS nr 46, str. 204/. Od trwały rozmowy między przedstawicielami KZ 1 Regionu Świętokrzyskiego a komisją rządową w składzie; wojewoda kielecki, prezydent Ostrowca oraz przedst. Min.Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Min.Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Komisji Planowania przy RM. Uwzględniając zawarte w trakcie rozmów porozumienie oraz apel KK i Zarządu Regionu, _\ KZ odwołała strajk. /tlx/ Strajk o kartki w L u t o m i e r s k u załoga zakładów galanteryjnych "Stomil" w Lutomiersku k/łodzi (woj. sieradzkiej proklamowała strajk,ponieważ kartki przyznane w tym mieście nie są ważne w Łodzi. Zmusza to mieszkańców Lutomierska do zakupów na miejscu, w gorzej zaopatrzonych sklepach. Po negocjacjach z władzami województwa strajk zakończono W wyniku rozmów mieszkańcy' Lutomierska będą mogli zaopatrywać się w Łodzi. W zamian za to wojewoda sieradzki zobowiązał się przekazać wojewódz twu łódzkiemu, odpowiednią ilość mięsa /BiPS,kŚ/.~ Miiiiw i» WZD w G d a ń s k u odbyło się II Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. Na wstępie odczytano sprawozdanie Prezydium ZR oraz protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działania ZR 1 jego Prezy dlum sa okres 1.07" Stwierdza się w nim występowanie szeregu nieprawidłowości w pracy ZR 1,Prezydium: brak regulaminu pracy obu tych ciał; Prezydium, kt. jest organem wykonawczym, podejmowało "uchwały", co jest - zdaniem Komisji Rewizyjnej - zastrzeżone dla WZD i ZR; protokoły z pqsiedzeń Zarządu są niepełne 1 nieczytelne; w biurze zatrudnieni są pracownicy niezgodnie z kwalifikacjami; udzielano urlopów wypoczynkowych, mimo że się nie należą; stosowano niewłaściwe zasady przyznawania nagród' wypłacano wynagrodzi nia sa dużą ilość godzin nadliczbowych; brak schematu organizacyjnego biura. W dyskusji stwierdzono, że sprawozdanie przedstawia rzeczywisty obraz pracy Prezydium 1 ZR, że w Zarządzie panuje "totalny bałagan", posiedzenia nie są przygotowywane /dysku sja Jest choptyczna, traci się masę czasu na błahe sprawy nie zajmując się istotnymi/, za mało jest kontaktów z KZ-anz Prezydium przekracza swoje kompetencje, przew. ZR jest praktycznie nieobecny na większości zebrań. W dyskusji kllkakrct nie powracała sprawa Incydentu w drukarni /patrz: AS nr 37, s.201/, oskarżano Prezydium o niewłaściwe załatwienie tej sprawy. Delegaci bezskutecznie domagali się ustalenia winnego sprowadzenia stoczniowców- do drukarni. Zgłoszono wniosek o dokonanie wyboru nowego Prezydium, wybranie przew. ZR i uzupełnienie Zarządu. Na zakończenie pierwszego dnia obrad przyjęto uchwałę, w której W*D zwraca ślę do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe go i Techniki z apelem o natychmiastowe rozwiązanie konflik tu w radomskiej WSI.

5 \ I N F O R M A C i E T YGOONIA?C2 Ag 52/05, VI drugim dniu kontynuowano dyskusje nad sprawozdaniem Pre K.Maruszczyk /sekretarz Prezydium, wyraził opinię, że ist zydium Komisji Rewizyjnej. niejące w ZR różnice poglądów nie przeszkadzają w pracy. L.Wałęsa powiedział, że obiecał rozliczenie i chce od te- Podczas zebrań plenarnych "rozwałkowywano" błahe tematy,np go zacząć. W Zarządzie istnieje grupa ludzi, która bojkotu- sprawa drukarzy omawiana była 4 razy. Prezydium dlateoo je wszystkie decyzje. Na żądanie, aby podał nazwiska,stwier wzięło decyzje w swoje ręce, aby w ogóle były one podejmows dził, że to te same 15 osób, które w czasie wyborów do Pre n «i wykonywane. Dodaje, że barierą, o której mówił B.Lls zydium oddały czyste: kartki. W Prezydium - zauważył Wałęsa jest przewodniczący ZR, którego popiera Prezydium. Na zakoł' - są osoby, które kandydowały na przewodniczącego ZR, a wleczenie K.Maruszczyk złożył wniosek w imieniu wszystkich cieszące się zaufaniem, ale też nie potrafią nic zdziałać, członków Prezydium: w związku z totalną krytyką pracy Pre- "Prasa nie jest w naszym ręku, ktoś inny nią włada wiecie zydium jego członkowie składają rezygnację, a o ich dalszej kto, wykorzystali to drukarze''. "Husimy się oczvśclć" - kon- ewentualnej pracy zadecyduje WZD. tynuował. Wszystko zaczęło się od p. Ani Walentynowicz: ta I Następnie przystąpiono do dyskusji nad stanowiskiem WZD grupa - wg L.Wałęsy - bojkotuje teraz spotkanie trójstron- Iws. poroz,umlenla narodowego, które przy votum separatum A. ne, zależy jej, "abyśmy tylko protestowali i nic nie robili Gwiazdy /proponował on porozumienie ws. realizacji 21 postu Ludzie ci jeżdżą' na spotkania, ''przyzwyczaili się wozió na fiatów/ przyjęto większością głosów /patrz: Dokumenty, s317/. grzebiecie robotnika". Mówi dalej, że należy wybrać wice- Ok. 21-ej L.Wałęsa pożegnał się z delegatami, prosząc, aby przewodniczącego i uzupełnić Prezydium o przedstawicieli 10 miał gdzie wrócić. kluczowych zakładów pracy, których zadaniem byłaby kontrola Następnie rozpoczęto dyskusję nt. przedstawionego przez pomoc oraz konsultacja decyzji Prezydium. Dodaje/ że ten Komisję Uchwał i Wnio.yów projektu stanowiska WZD ws. poli- "wrzód należy przeciąć". tyki Związku wobec wzrostu kosztów utrzymania. K.Ruchnlewlcz /Komisja Rewizyjna/ mówi, że w ZR są dwie po kilku wypowiedziach zdecydowano się przerwać dyskusję frakcje, których poglądy się ścierają, ale nie na zasadzie i zastanowić się nad zgłoszoną przez Prezydium rezygnacją, konstruktywnych wniosków, tylko blokowania decyzji. Do Komisji wpłynęły 4 wnioski: 1. WZD udziela votum zaufa- Większością głosów delegaci ustalili, że wszyscy członko nia i nie przyjmuje rezygnacji, 2. WZD uważa krytykę za wie ZR mają być rozliczeni ze swojej działalności w Zarżą- konstruktywną, ale głosowanie votum zaufania za nieuzasaddzie oraz obecnojcl na obradach. nione, gdyż nie było ono kwestionowane, 3. WZD przyjmuje W dalszej części dyskusji padały głosy, że w ZR są frak- sprawozdanie Prezydium i udziela votum zaufania- 4. WZD od cje: zdanie jednej strony jest zbijane przez drugą; że na dala rezygnację Prezydium; gdyż jest ona złożona w sposób zebraniach Zarządu za dużo czasu zajmują podjazy, a o kon- nieformalny /rezygnację należy składać pojedynczo, a nie krotnych sprawach robotników się nie mówi. Podnoszono, że zbiorowo/. Prezydium zostało wybrane przez przewodniczącego, a Zarząd w wyniku głosowania delegaci opowiedzieli się za wniosnie miał wpływu na jego wybór, co wpływa na niedobrą atmos- kiem 4r jednak już nie było quorum i głosowanie zostało ferę we współpracy Prezydium 1 ZR. Najpoważniejszym konflik unieważnione, tem była sprawa drukarzy, i że winę za to ponosi Prezydium. obrady kontynuowane będą Wnioskowano o wybór nowego przewodniczącego ZR i jasny #*.» «. M»<.HV!=V. podział kompetencji. 0prac. M-ZieIWska Po raz drugi zabrał głos L.Wałęsa, który powiedział, że»«..».»»««««»»««. przed- podjęciem rozmów nt. porozumienia narodowego chciałby znać opinię delegatów Regionu Gdańskiego. Stwierdził,że z j a z d w s z e eh nic "Solidarności" ludzie nie mają zaufania ani do rządu, ani do "Solidarnoś- i4-15. u odbyło się w Katowicach ogólnopolskie spotkanie qi", a spotkanie trójstronne było potrzebne, gdyż wprowadzi w sz echnic NSZZ "Solidarność". Obecni byli przedstawiciele ło trochę spokoju, a także zostały przedstawione konkretne działających lub będących w stadium organizacji wszechnic z propozycje w związku z rozmowami. Podkreślił, że nic nie i6regionów oraz przedstawicielka powstającej wszechnicy NSZ: zostanie podpisane bez konsultacji z zakładami pracy. "Ja RI "solidarność". temu premierowi i rządowi nie uwierzę do korca życia - po- M.Turkowska-Luty /Wszechnica Górnośląska/ w referacie pt wiedział. Ale ten rząd musi być - nie z importu". Po roku» Fo rmy pracy wszechnicy w regionie wielkoprzemysłowym kultudziałania Frontu Porozumienia Narodowego - kontynuował Wa- i ralnie zaniedbanym" stwierdziła m.in., że w regionie takim łęsa -- zostanie przeprowadzone ogólnozwiązkowe referendum, ton iyciu kulturalnemu nadaje nieliczna elita, w wysokim kt. zadecyduje, czy ciało to spełniło swoje zadania. stopniu zintegrowana z warstwą rządzącą. Dlatego - oprócz Na temat SRGN Wałęsa powiedział, że będzie taka, jaką pro normalnego kształcenia kadr związkowych - wszechnica musi ponował Związek /"Panie Generale, to nie jest drugi rząd /, u d tolerancji, umiejętności argumentacji i oceny, świadojest zgoda na rozmowy na ten temat. W zw. ze sprawą kontro- mego dokonywania wyboru. li żywności pbinformował, ze Związek dostal 300 legitymacji w dyskusji przedpołudniowej mówiono o formach pracy uprawniających do kontroli, ale z tego nie korzysta. wszechnic i ich współpracy. Podkreślano, że należy zaniechać Dostęp do TV - jego, zdaniem jest zapewniony od 8 mieslę- tzw. "wymiany doświadczeń", która dominowała podczas poprzeć cy - trzeba wziąć ten odcinek. Związek wysuwa coraz to nowe nloh spotlcarf wszechnic 1 zająć się szczegółowym omówieniem żądania, a tymczasem trzeba korzystać z tego, co już ma. konkretnych form współpracy, takich jak koordynacja pomocy Stwierdził, że obóz chce nas pokonać, ale nie czołgami ośrodkom słabszym czy u-tworzenie banku informacji wszechnic. tylko przy pomocy zakręcania kranów. Trzeba wziąć się do ro Głos zabrali tez gossol z francuskiej socjalistycznej cenboty, bo jeżeli teraz spaprzemy, to za 10 lat nasze dzieci trall związlcowej SFDT. p.mlgnot /sekretarz szczebla krajowebędą walczyć pistoletami". Powiedział, że wystosuje apel do go CFDT/ oraz j.p.pthelet /przew. regionu Lotaryngii/,który świata, że Polska potrzebuje pomocy, bo grozi nam zakręcę- i przedstawił system szkoleń CFDT. Odbywa się ono na czterech nie kurków.. pozipmach. Szkolenie podstawowe traktuje o układach zbloro- Powtórzył swoją koncepcję trzech sił /administracja, sa- wych pracy, działalności zakładu, roli działaczy CFDT. Zajmorządy i związki zawodowe/ - powinna powstać czwarta /nie- ; mu.j e sl(j tei analizą systemu społecznego we Francji stratezawisłe sądy/, która kontrolowałaby działalność tych trzech glą ± bleząoą działalnością CFDT, a także historią śwlatowe-.oraz piąta, która mogłaby zastąpić Związek, ale niekonlecz go t f ra ncuskiego ruchu robotniczego. Szkolenie specjalistynle musi być partią polityczną.. i czne obejmuje warunki pracy, bhp, podstawowe kwestie prawne. Na zakończenie zaproponował, aby na razie nie przeprowa- Tamatem szkolenia dla aktywistów jest umiejętność spełniadzać wyborów do ZR 1 zrobić to dopiero za 3 miesiące: nie nia zadań związkowców oraz propagowanie socjalizmu samorządc róbcie bałaganu". Przeprosił też osobiście A.PlenkowsKą wago. Szkolenie "badawcze", w którym udział biorą.działacze za to, " że ją skrzywdził".. najwyższego szczebla, polega na ciągłym uaktualnianiu celów Po przerwie obiadowej zdecydowano ograniczyć rozliczenia CFDT i dostosowywaniu struktur związkowych do sytuacji spotylko do członków Prezydium. łeczno-politycł.iej. Z.Złotkowskl /odpowiedzialny za informację i drukarnie/, Następnie uczestnicy spotkania omówili wyniki prac III przedstawił zły stan informacji w regionie, spowodowany zesr^łu Programowego KZD /"Informacja, szkolenie, prace opiczęstymi awariami* maszyn, niewystarczającą ilością papieru nlod ^o-doradcze" -patrz«as nr 38, s. 5/. W dyskusji 1 złym kolportażem. nad l 'ą ogólnopolskiego porozumienia Wszechnic odrzucono A.Oplela /łączność z KZ ml/ powiedział, ze do tej pory koncepcję "uzupełnienia' propozycji Zespołu Ul o stworzeniu^ nie brał udziału w żadnym konstruktywnym zebraniu. Sprzęci- sokretariatu takiego porozumienia, co zdaniem większości wił się zarzutowi jakoby członkowie Prezydium zgodzili się dyskutantów stanowiłoby groźbę centralizacji. Podkreślano, na pracę w nim ze względu na wysoką gażę /l3 tysięcy/. j e głównym celem porozumienia jest usprawnienie przepływu j.merkel /samorządy/ uważa, że dalsza jego praca w Prezy-[informacji o prowadzonej działalności, czemu winno służyć dlum jest niemożliwa ze względu na pracę w KK. /powołanie Banku Informacji Wszechnic. Określono zakres jego J.Samsonowicz /ochrona zdrowia, wypoczynek, żywność/ I dzlałrtmści /patrzi Uchwała końcowa spotkania. Dokumenty, poinformował, że otrzymał już ustną zgodę wojewody na kon- s.3d?/. trolę produkcji 1 dystrybucji żywności, ale trzeba wypraco- Gorącą dyskusję wywołała kwestia lokalizacji siedziby wać sprawny system kontroli. Powiedział, że spotyka się z Banku.. Kilka osób, w tym przedstawiciel Mazowsza, proponowa szeregiem zarzutów w związku z nlezajmowaniem się sprawami j 0 ośrodek mniejszy, jednak za umieszczeniem jej w Mazowszu służby zdrowia i przygotowań do zimy..przeważyły ostatecznie argumenty natury technicznej /dogod- B.Lls /kontakty zagraniczne/ stwierdził, że wszystkie róż na łączność telefoniczna, telexowa, potencjał poligraficznlce merytoryczne w łonie Zarządu sprowadzane są do kon * ny/. Ustalono szczegółowy zakres informacji, które Wszechni fllktów personalnych. "Stworzyliśmy taki model pracy, który oa regionalne winny przekazywać do Banku, pomaga w unikaniu odpowiedzialności". Sytuacja wymaga podj3 w dyskusji nt. współpracy z odpowiednikami Wszechnic w cla natychmiastowych decyzji: jeżeli są nieprawidłowości w zagranicznych związkach zawodowych oraz nt. ewentualnych pracy Prezydium i ZR, to WZD powinno wypracować metody roz- konfliktów pomiędzy Zarządami Regionalnymi a Wszechnicami, wiązania tych problemów 1 ustawić srace Prezydium. Zauważył wypłynęła kwestia reprezentacji Wszechnic wobec Komisji Kra że istnieje bariera między Prezydium a ZR? Prezydium nwsi jowej. Postanowiono powołać zespół przedstawicieli Wszechczuć, że jest reprezentantem ZR, a to nie ma miej«soa m c d/s kontaktów z KK, w którego skład weszlli H.Bortnow-

6 INFORMACJE TYGODNIA 203 J 1)2/06/ ska /Małopolska/, D.Labuda /Wrocław/, H.Vłujec /Mazowsze/,- M.Turkowska-Luty /Katowice/, G.Staniszewska /Bielsko-Biała/ E.Karolewska /Toruń/ oraz J.Schetyna /Bydgoszcz/. Drugi dzień obrad rozpoczął referat prof. W.Długoborskle go /Wszechnica Górnośląska/ pt. "Wszechnica a odkłamywanie historii". Mówca stwierdził, że "Solidarność" stara się nad robtó wszystkie braki w dotychczasowym nauczaniu historii! nlepełność Informacji, nierzetelność w wykorzystywaniu faktów i ich interpretacji. Zwrócił uwagę, że prowadzi to do pewnego przeakcentowania niektórych problemów, jak sprawa. Katynia 1 stosunek z ZSRR, czy tworzenia mitu J.Piłsudskiego, który był przecież postacią kontrowersyjną. Zwrócił uwagę, że w małych ośrodkach niektórzy wykładowcy obniżają podiom merytoryczny, kładąc nacisk na elementy sensacji. Prelegent powiedział, że funkcja odkłamywania winna byó przejściowa. Zainteresowanie historią może natomiast okazać się trwałe. Należy to wykorzystać, gdyż pozwala ono m.in. poznać mechanizmy społeczne /jednostka-społeczeristwo-władza, i rozbudza poczucie własnej wartości. Prelegent stwierdził, że podstawowa obecnie funkcja Wszechnic jaką jest ódkłamywa nie historii, ma charakter przejściowy. Następnie poszczególnym ośrodkom przydzielono do opracowania rozdziały przygotowywanego Poradnika Związkowca /patrz i załącznik nr 2 do uchwały końcowej spotkania. Dokument? s.3i7/. Poradnik ma być adresowany w zasadzie do działaczy komisji zakładowych. Spór, wywołała kwestia sposobu rozliczania Wszechnic z ich działalności, a w związku z tym skład i sposób powoływa nia Rad Programowych oraz reprezentacja interesów słuchaczy Podkreślano konieczność pluralizmu poglądów prezentowanych w ramach Wszechnicy. M.Turkowska-Luty mówiła o ankietowych metodach badania zapotrzebowania na poszczególne tematy 1 w; kładowców. H.Bortnowska dodała, że należy słuchać, co mówi publiczność przed- i po wykładzie, a więc "wyczuwać tematy dnia i epoki". Ludzie posiadający takie wyczucie powinni wchodzić w skład Rady Programowej. Przedst. Poznania zaprotestował przeciwko jednoznacznemu usankcjonowaniu istnienia downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zreferowali za min. budownictwa T.Opolski. Przedstawiciele Ministerstwa Bu Rad Programowych w uchwale końcowej spotkania, gdyż miary Ministerstwa có do zaopatrzenia budownictwa mieszkanie tą Wszechnice dobrze funkcjonujące mimo braku takich Rad. wego w materiały i paliwa, zapewniające oddanie w bieżącym roku o mieszkań więcej od pierwotnych założeń Ministerstwa. Uzyskać to można poprzez zabezpieczenie ciągłości Wywołało to dyskusję nad wpływem Zarządu Regionu na dzia łalność Wszechnic oraz skład Rady Programowej /ZR zatwierdza czy powołuje/. Postanowiono przyjąć dotyczące tej kwes papy/, wyrobów walcowanych, wanien, wykładzin podłogowych, pracy cementowni, dodatkowe dostawy asfaltu /do produkcji tli ustalenia 3 Zespołu Programowego, traktując je jako benzyny i oleju napędowego oraz wymianę między przedsiębiorstwami materiałów z zapasów. "ogólne wskazówki działania Wszechnic", co zdaniem wielu dyskutantów nie przesądza o istnieniu Rady Programowej /odpowiedni fragment projektu Zespołu III stwierdza: "O działalności merytorycznej Wszechnicy decyduje Rada Programowa na zachowanie ciągłości pracy przedsiębiorstw i oddalą tyl Wg oceny "Solidarności" obiecane dostawy pozwolą jedynie powoływana lub zatwierdzana w sposób uzgodniony z Zarządem ko na krótko groźbę bezrobocia wśród budowlanych. Regionu". Projekt rozdziału o Wszechnicach 3 zespołu progra Przedstawiciel Sekcji Prezmysłu Cementowego "Solidarności" Borkowski domagał się zapewnienia opłacalności produkcji mowego - co podkreślali obecni na spotkaniu - nie został włączony w całości do programu uchwalonego przez I KZD wyła cementu, co wymagałoby zwolnienia od podatków i ustalenia cznie z przyczyn technicznych, zamieszczono jedynie najważniejszą jego część. czenia budów pod jedną nazwą /co pozwalało budować gmachy bardziej racjonalnych oen. Postulowano też zaprzestania łą Spotkanie zakończyło się przyjęciem uchwały /patrz i Dokumenty, s.34?/. Min. Opolski oświadczył, że nie ma żadnego wpływu na tzw. dla PZPR "na marginesie" budów przemysłowych/. Oprać. K.Leski "budowy S", objęte tajemnicą państwową. Omawiano propozycję "Solidarności" aby zamiast zwalniania pracowników budownictwa, umożliwić im zakładanie prywatnych Spotkanie Rady Biur Informacyjnych odbyło się w Łodzi spotkanie Rady Biur by część pracowników mogła odejść dobrowolnie do tych zajęć. firm rzemiosła budowlanego i małych wytwórni materiałów, tak Informacyjnych "Solidarności". Omawiano m.in.problem usprawnienia przepływu informacji teleksowej. Zdecydowano zwróniał zobowiązanie E.Gierka, że w 1985 r. każdy rodzina w Ekspert Sekcji Budownictwa doc. Z.Bogusławski przypomcić się do KK o podjęcie działań na rzecz stworzenia związkowego centrum przekazu Informacji, będącego instytucją cy rok "obnażył nicość urzędu ministra budownictwa", który Polsce będzie miała własne mieszkanie. Stwierdził, że bieżą usługową, wypodażoną w sztywne łącza, wielokrotnice, komputery etc. sorcie i jest bezsilny wobec dzikich budów, tajemnicy pań nie był w stanie wprowadzić zmiany systemu płac w swoim re Postanowiono usprawnić dotychczasowy system przekazu, stwowej i decyzji Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.. dokonując korektury siatki i ustalając techniczne parametry nadawanych serwisów. Przedstawiciela Częstochowy, K.Biaponował ministrowi, by ten wystąpił w telewizji przedstawia R.Łukaszewski z Sekcji Budownictwa "Solidarności" zaproło zobowiązano do wdrożenia i skorygowania siatki. Ustalono godziny emisji serwisów krajowych /AS/. Ustalono, że zostanie powołana komisja mieszana do jąc ustalenia rozmów, na co minister wyraził wstępną zgodę. kon SEKCJE BRANŻOWE I ZAWODOWE A k c p r a j protestacyj ną'spr zedawców ją o składu dwustronnych zespołów roboczych i kontrolnych pri.. tawicieli organizacji- nie biorących udziału w rozmowach /np. związku branżowego/. Delegacja "Solidarności" nie Do sprzedawców "Ruchu" którzy prowadzą strajk selektywny /nie sprzedają prasy/ we Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wlkp wyraziła zgody na ten wariant komunikatu i uznała, że poddaje on w wątpliwość sens negocjacji. \t>a\ 1 Częstochowie /patrz;as nr 51,s.202/,12.11 i dołączyli kioskarze Łod2i, Gdańska, Bydgoszczy, Koszalina, Nysy oraz województw pilskiego i białostockiego. " Rozmowy byfy kontynuowane (pał.* s Bsfeyns*"^ *;?"*>- '/ _-..Oprać.! W.Jóżwiak W Regionie Wielkopolskim akcję zawieszono do w Odwołanie akcj'i pr ot./* stacyjnej związku z' zapowiedzianymi na ten dzień rozmowami między ZG RSW z Prezydium Krajowej'Sekcji Pracowników RSW. /AS,BIPS/ W Oświęcimiu kolportażem gazet zajęli się członkowie PZPR- /Małopolski SI/. T2TirL.Wałe~sa^t?fv~BPotkał~"slę z ZR Dolny stąsk oraz Komitetem Stralkot.ym Kioskarzy,stwierdził,że strjk ten ma charakter branżo./ i jako taki jest sprzeczny ze statutem związku.natomiast G.Palka wydał następujące oświad-. "Prezydium KK popiera wyłącznie strajk selektywny, tj. dotyczący prasy. Popieramy żądania płacowe w zakresie utrzymania dochodów na dotychczasowym poziomie. Prezydium KK nia ma jeszcze stanowiska w stosunku do pakietu spraw socjalnych. Sprawa jest badana. _,,,,, J - ^ s - - Grzegorz Palką r gotowość strajkową ogłosili kioskarze z Leszna, a we Wrocławiu powstał Ogólnopolski Komitet Strajkowy, który będzie koordynował akcję protestacyjną. Postanowiono delegować grupę negocjacyjną do rozmów ze stroną rządową. Ich tematem oprócz wcześniej zgłoszonyah postulatów /patrzj AS nr 51, s.202/ ma być projekt ZG RSW przejęcia przez jednostki organizacyjne RSW prenumeraty od poczty /AS,BIPS/ Minister Ciosek poinformował L.Wałęsę o stanowisku ZG RSW nt podjętych ostatnio decyzji : obniżenie prowizji uznano i za zgodne z umowami i skonsultowane, przypomniano, że w lipcu br minimalne wynagrodzenie zostaio podniesione z zł do zł, a ze względu na zmianę marż handlowych zwiększyły się wynagrodzenia najniżej zarabiających ; przypomniano też, że od II półrocza obowiązują nowe przepisy o ubezpieczeniach społecznych /zasiłek choroby i opiekuńczy, renta inwalidzka III grupy /oraz skrócony czas pracy. /BIPS/ gotowość strajkową ogłosili sprzedawcy z Krakowa /tł)f R o z m o w y b " u d o w l a n y c h z r z ą d e m. Po akcji strajkowej budowlanych Pomorza Zachodniego /patrxi AS nr 47, s. 203, AS nr 48, s.203/ i Uchwale KK "Solidarności" w sprawie budownictwa /patrzi AS nr' 49, s. 301/, 5.11 w Warszawie rozpoczęły się rozmowy Komisji Koordynacyjne] Budownictwa z zespołem rządowym. Przewodniczyli: J.Paty na członek Prezydium KK i wicepremier J.Obodowski. Ponieważ plany rozwoju budownictwa w roku 1982 ' Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego określi Sejm, omawiano tylko doraśne działa nia, które można podjąć jeszcze w tym roku odbyła się druga część rozmów. Delegacji "Solidarność przewodniczył A.Konarski /Prezydium KK/, stronie rządowej troli rozdziału materiałów budowlanych., A.Konarski stwierdził, że unormowanie spraw płacowych należy pozostawić do późniejsza eh.ustaleń obie strony uzgodniły komunikat końcowy z rozmów, któ ry min. Opolski przedstawił następnie do akceptacji wicepremierowi Obodowsklemu. Ten zmienił treść ustaleń, dołącza transportu górniczego 13^.11.^ W związku z pozytywnym zakończeniem rozmów między Krajową Sekcją Transportu Samochodowego a Komisją Rządową, której przewodniczył wiceminister Bury, zawieszono planowaną na ten dzier akcję strajkową transportowców z resortu górnictwa. W wyniku rozmów przyznano im m.in. I kategorię zatrudnienia i dodatek specjalny w wysokości 2.700: zł. Jednocześnie, w związku z brakiem zadawalających rozwiązań w.s. układu zbiorowego, wniesiono skargę do premiera z prośbą o ijak najszybsze załatwienie tej sprawy przez komisję resortową /tu/.

7 INFORMACJE TYGODNIA 304 1/07/ 0 d w o ł &. n 1 i a i. m 1 e c s t. r a :) k u s k l e j. s p o i d i I 1 e z O odbyło ulu. w URM spotkanie pi nadstawicie! 1 związków zawodowych pracowników spółdzielczości mleczarskiej z przeds stawioielaml 12 ministerstw.dyskutowano na nim postulaty placowe mleczarzy. "Soltdarność" /56 tys, członków na ogólną liczbą 76 tys,. pracowników/ stoi na stanowisku, ze do czasu wprowadzenia układu zbiorowego sprawy płacowe powinny byó rozwiązane poprzez dodatkowy protokół do układu zbiorowego Uzgodniono wstępnie, ze płace mleczarzy podwyższone będą do średniej krajowej przemysłu spożywczego. Pod konloa rozmów przewodniczący NSZZ Spółdzielczości Mleczarskiej Żurawski złożył protest żądając natychmiastowego wprowadzęnia układu zbiorowego. Pod takim hasłem Związek Autonomiczny proklamował strajk ostrzegawczy na strajk właściwy na , rozpoczynając szeroką akcją propagandową dla wciągnięcia załóg do akcji strajowej. Udało się to w szeregu spółdzielni /rn.in. Wągrów, Ciechanów, Suwałki i inne/. _,.-.- I llłlli podjęte zostały rozmowy w MPP18B w wyniku których \\ podpisano część postulatów zawartych w Karcie Mleczarza m.l I podwyższono płacą o około 1000 zł mleslącznle.komunikat o odwołaniu strajku został odczytany w DTV. /AS, tlx/ Ws s y s t e m u p o d s t a w o w e j o p i e k i z d r o w o t n e j ULHi odbyło slą w Ministerstwie Zdr< wla posiedzenie poświęcone projektom reformy organizacji służby zdrowia. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa specjaliści z.instytutu Medycyny Społecznej, lekari rze wojewódzcy oraz delegacja "Solidarności". Dyskusja koncentrowała sią nad przedstawionym przez Ministerstwo programie lecznictwa podstawowego /ze szczegół nym uwzględnieniem opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania/. Projekt resortu przewiduje utrzymanie dotychczasowej struktury służby zdrowia, możliwość wyboru lekarza przez paajenta Jedynie w ramach przychodni, zwiększenie kadry lekarskiej, budowę nowyoh placówek itd., koszty wprowadzenia tego programu oblicza się na ok. 30 mld.złotych. "Solidarność" stanowczo sprzeciwiła sią tej koncepcji, twierdząc, że jej realizacja uniemożliwi całościową reformę systemu opieki zdrowotnej w kraju. Przedstawiciele związku twierdzili, że projekt nie uwzględnia zasady wyboru lekarza niezależnie od rejonu, która zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami jest głównym założeniem reformy. Podkreślono również, że nie zostały opracowane założenia reorganizacji opieki zdrowotnej w środowisku pracy /przychodnie przyzakładowe, międzyzakładowe, poradnie pracownicze/ oraz w środowisku nauki /poradnie szkolne/, gabinety lekarskie w przedszkolach.1 żłobkach, akademicka służba zdrowia/. Zaproponowano przeredagowanie istniejących opracowali przygotowanych przez resort. Powołano w tym celu zespół redakcyjny, którego najbliższe posiedzenie odbędzie slą w Łodzi/M&/. V o t u m n i e u f n o ś c i dla n a u s u k.i N o w e g o Targu. 12.U Zarząd Delegatury Regionu. Mu Ui polska w Nowym Targu zaprotestował przeciwko decyzjom n.i.v»l n 1 ka miasta, utrudniając/m działalność "Solidarności *. Zabr< '.nil on Mijsklemu Ośrodkowi Kultury wynajmować ualcj IM wykład ohnicy związkowej pt."pierwsze lata niepodległości wijnu pol sko-sowlecka". Nie zgodził się także na < drea tamowaliitr pawiki kowsj tablicy sprzed U wojny światowej zna Idującuj.slvj n.i solanie ratusza. W tej sytuacji Zarząd Delegatury i Komisja.Terenowa «Targu wyraziły votum nieufności dla naczelnika "dla obron, praw do swobodnego rozwoju polskiej kultury i tradycji i..n.,i wej" /tlx/. III MIII IIIIIHIIHHI* Ws s t a t u s u PAP. liiłj.kz "solidarność" przy l«f zaprotestowała przeciw rządowemu projektowi ustawy /mi,,,., jącej status PAP z przedsiębiorstwa państwowego na urząd centra ny. Projekt ten nie był konsultowany z pracownik«n'i Stanowisko KSS "Solidarności" popiera KZ PZPR /BIPS' Ws. p r z e m ó w i e n i a s e j m o w e g o i- ł a O s g l - M i c h a l s k i e g o, u.ii grupa księży z diecezji sandomierskiej wystosowała"na~vęóe mai szałka Sejmu protest przeciwko treści, pr zenowi er. i a śaimnwe go wygłoszonego przez posła J.Ozgą-Mlchalsklego. Zaatakowa' on w nim m.ln. nieżyjącego od 14 łat biskupa sandomi«r»m«go Jana Kantego Lorka. "Świadczy to nie tylko o braku kul tury politycznej u pana posła, ale jest wymownyn dowo.lw jego lgnoracjl odnośnie sdarzeri, zarówno współczesnych, \nk te* i historycznych". /SI Mazowsza/. Ws w y s t ą p i e n i a S. O l s z o w s k i e ge.11. I I sekretarz KC PZPR S. Olszowski na wojewódzkiej naradzie aktywu Ideologicznego w Legnicy stwierdził, że wg badaii Ośrodka Badarf Opinii Publicznej i Studiów Programowych przy PRiTV wzrosło społeczne zaufanie do PZPR i jej progr ł3iłltdyrekcja, Koło NSZZ "Solidarność" oraz grupa party) OBOP1SP przesłały do PAP, "Trybuny Ludu" 1 "iycla Warcz iv, sprostowanie stwierdzające, *e badania OBOPISP nie wykoza wzrostu zaufania społecznego do PZPR. łv łijlłi_" x y cia Warszawy" 1 "Trybuna Ludu" opublikowały hpiot, towunle PAP, w którym potwierdzono wzrost zaufania do RliPH» bez podania Informacji, jakie badania są podstawą illu lei opinii. Tego samego dnia Koło "Solidarności" przy OBOMiiiwystępiło z oświadczeniem domagającym ujawnietiia autorslw,. cytowanych badart /AS/. uinini.nnm S p r a w a K r z y ż a Katyifskiugo w li,... K " J3.ll- prezydent miasta Płocka nakazał ZR "Solidarności" rozebrać symboliczny krzyż ku czci pomordowanych w Ka*/ niu, który postawiono na cmentarzu komunaj nym w Płot; ku. ZR postanowił odwołać się do władz wojewódzkich /i)*,m Ws. u k ł a d u z b i o r o w e g o p r a c o w n i k ó w służby zdrowia odbyły się w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej rozmowy robocze ws.układu zbiorowego pracowników służby zdrowia. Wzięli w nich udział przadsta wicie]e resortu, "Solidarności" oraz zaproszeni przez ministra MUtCJAT YWY OBYWATEL: Kit reprezentanci związków branżowego i autonomicznego. "Solidarność" nie zaakceptowała przedstawionego przez Minister stwo projektu układu zbiorowego. Przed miesiącem /16.10/ Związek przedstawił własny projekt, który przewiduje: uzależnienie śred-a pal o pomoc w akcji "Zima". l-j^ll-k* niej płacy w resorcie od średniej krajowej, wprowadzenie "sztyw-przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pozna I.«I zwrócił n nego"wynagrodzenia zasadniczego 'uzależnionego wyłącznie od kwalisię do wszystkich kół "Solidarności" o poooc w akcji "Zima' fikacji, stworzenie nowego wynagrodzenia za pracą ponadnormatyw-zaapelowała m.ln. o zorganizowania zespołów doraźnej pomuoy ną, a także coroczne obligatoryjna przeszeregowania każdego pra-i aklp usuwających awaria w mieszkaniach osób szczególnie cownika w wys.3,5% jego płacy zasadniczej. potrzebujących pomocy /emeryci, samotne matki/ oraz wykorzy Przedstawiciel MZiOS poinformował, że resort dysponuje kwotą tanie transportu zakładowego do przewozu ludzi do pracy i 13,5 mld zł na wprowadzenie nowego układu zbiorowego, tj. o 4 szkół, /"obserwator Wielkopolski"/, mld za mało.natomiast wg obliczeń "Solidarności" kwota ta stanowi zaledwie połowę niezbędnej sumy. Przedstawiciele NSZZ"Solidarność" zaproponowali, aby w tej P o s 1 a d zenie Klubu S ł u ż b y Nie pod sytuacji zastosować tzw.proste podwyżki płac, natomiast układ ległoścl w Warszawie odbyło się ogólnopolskie zbiorowy wprowadzić dopiero po uzgodnieniu jego generalnych za zebranie członków KSN /patrzi AS nr 40, a.307/, na którym «ybi:«łożeri /AS/. no Tymczasową Radę KSN, ustalono termin obchodów rocznicy pow&ta nia listopadowego oraz wydano oświadczani ws.sfałszowane! nr!**'vy KSN «okazji święta niepodległości /patrzias nr 51, s.2fil/ /pll'f WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO Ws. w y b o r ó w do rad naród bwyc h.5.11 Zarząd Regionu Małopolska podjął uchwałę ws.akcji przygotowującej wybory do organów samorządu terytorialnego /patrzt Dokumenty, s.317/. } 2 11 ZR Sląsko-Dąbrcwskiego podjął uchwałę zobowiązującą Prezyd-j lumdo opracowania trybu zgłaszania proponowanych przez Związek kandydatów w najbliższych wyborach do rad narodowych, weryfikacji kandydatów zgłaszanych przez inne organizacje oraz kampanii wyborczej i podjęcia akcji informacyjno-propagandowej.jednocześnie zarząd zwrócił się do wszystkich KZ-toV w regionie o rozpoczęcie akcji zgłaszania kandydatów na radni ych i członków komisji wyborczej/wrtt(.*lcys(<jo-3)o>błm^ił.i'«*o, ł3.ii/. P b"w s t a ht a P o l s k i e j P a r t i i C h ł o p s k i e j w Halinie /woj.wrocławskie/ po wstała Polska Partia Chłopska, założona przez A.Jędrzeje/* ka 1 W.Zgierskiego, byłych członków ZSL. Tymczasową siedzibą PPCh jest Tarnogóra,woj.wrocławskie. W drugiej połowie grudnia we Wrocławiu odbędzie się spotkanie, na którym określony zostania statut 1 órogram PPCh /BIPS/. I n i c j a t y w a b u d o w y p o m n i k a gan. S i k o r s k i e g o. W Rzeszowie od pół reku działa stowarzyszenie Pamięci gon. W.Sikorskiego. Obecnie liczy ono 60 członków, którzy zajmuje się popularyzowaniem postaci i działalności gen.sikorskiego oraz zbierają fundusta na budowę jego pomnika w Rzeszowie.

8 I N * O R M A C i t r V o o u rj i A 206 v. i; I. i..1 t k w «< / M "t o I 1 ii < r n o I i1".).uj KR IJIIOI!C:I" stoczni Mzcaaolnaklej im.a.warskleuo wystąpił* dyrekaji PZM o nadaniu budowanemu w Stoczni Klatkowi handlowemu nazwy m/n"floud«ri)ość". Wniosek oraz kolejne monity w t.«.j -i 'iraje pozostawały baz odpowiedzi. Dopiero 7.09 mln.bejyer na spotkaniu w Szczecinie ujawnił, «pr zyr-kyną awłtojani* Jest Inna propozycja, złożona juz w 1979 i.,., statkowi nadać nazw; "Powstaniu Warszawek le". Zyukała ona, Jak slwierdzlł tninlat>>r, poparcie kombatanckiego środowisk* pow- «tańców. SAMORZĄD PRACOWNICZY S p o t k a n i e S i e c i w i o d ą c y c h zak ł a d ó w p r a c y w Supraślu k/blałeyostoku obradowała Sieć wiodących zakładów pracy, obecni byli przedstawiciele wszystkich zakładów - "oczek" Sieci, opróoa "Iskry" /Kielce/ i huty Małapanew /Ozimek k/opola/, reprezentanci KZ Krajowej Federacji Samorządów oraz ekoperci z różnych ośrodków naukowychi T.Stankiewicz, T.Gruszecki, L. Balcerowicz, P.Czartoryski,. J.Woliński, K.Gosiewski, A.Karwowsk a. Zgodnie z ustaleniami poprzedniego spotkania kontynuowano dyskusją nad materiałami opracowanymi w Zielonej Górze /patrzs AS nr 46, s. 209/. Konsultacje wykazały, ze jedynie ocena rządowego projektu ustawy o bankach nie wzbudziła zas trzeżeń. Do pozostałych materiałów zgłoszono wiele uwag lub też okazały się, one w międzyczasie nieaktualne wobec nowych propozycji rządowych /np. ws. ustawy o cenach/. Postanowiono opracować syntetyczny materiał nt. podstawc wych założeń i kierunków reformy. Zdaniem T.Gruszeckiego będzie on podstawą do opracowania ustaw szczegółowych oraz określi te elementy reformy, z których Związek nie może zrezygnować w żadnym wypadku, podczas negocjacji. Przedstawiciel Stoczni Gdańskiej zaproponował opracowanie oddzielnego projektu ustawy o reformie /uzupełnionej ewentualnie o projekty ustaw szczegółowych/. Koncepcja tą spotkała się z gorącym sprzeciwem A.świnarsklego /PKS Wrocław/, dla którego reforma to zbiór konkretnych ustaw, wobec których Związek musi mleć własne skonsultowane propozycje. Postulował on powołanie "sejmu permanentnego" - grupy mieszanej dla rozpatrywania projektów kolejnych aktów prawnych. W dyskusji nad prowizorium systemowym /etapem przejściowym wprowadzania reformy/ podkreślano niebezpieczeństwo utr walania się rozwiązań połowicznych; np. utrzymanie reglamen Łacjl surowców mogłoby zablokować reformę opartą o samodzle: ność przedsiębiorstw. T.Gruszecki zaproponował,aby wyrazić zgodą na prowizorium pod warunkiem przyjącia przez rząd związkowych projektów ustaw. Prace zespołów roboczych /o gospodarce finansowej przeds i ę b i o r s t w w systemie podatkowym, rozporządzeniu RM ws. wykonania uchwały o przedsiębiorstwie państwowym, systemie mo tywacyjnym, handlu zagranicznym, planowaniu, reformie cen 1 samorządzie terytorialnym/ koordynowała grupa pod kierownictwem T.Stankiewicza na sesji plenarnej podjato dyskusją nad tymi opracowaniami. * l i -J9J. -_2?B2E z 3dzenia_RM *! 8.i._2_ ^ 5_5Dł BE2 dsigbior j i *L 2 ii 2i 5gódnie~ź~oćeną zespołu koordynacyjnego projekt ten jest! w obecnym kształcie nie dp przyjącia /patrzi Dokumenty,s.30% Związek gotów jest jednak wyrazić zgodą na tymczasowe zasa dy funkcjonowania przedsiębiorstw, o ile jednocześnie uchwa łona zostanie ustawa nt. generalnych zasad nowego systemu gospodarczego - tzw» Kodeks Gospodarki Narodowej. Przyjąto argumentacją ekspertów, że taka sytuacja umożliwi dopracowanie projektów ustaw szczegółowych obejmujących rozmaite zagadnienia i dziedziny gospodarki i przeprowadzenie pries j Związek szerokich konsultacji nt. Kodeksu. Sieć powołała j stały zespół roboczy do opracowania projektu - prowadzony przez T.Stankiewicza. Jest on otwarty dla wszystkich "oczek UzupełnTeSiei7 kodeksu będzie komplet projektów" ustaw opra- i. cowywanych przez Sieć ŚY_ t S ł's2ł:_5 1 SS " Przeciwnie niż na poprzednim spotkanlu~sleci w 5?źonkowie temat ten wywołał wiele kontrowersji. Materiał uzupełniono o ustalenia nt.i 1/ kompetencji organów samorządu terytorialnego /pods-łatwowym organem władzy jest Gminna Rada Narodowa wyposażona we wszystkie uprawnienia z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla innych organów przedstawicielskich - np. samorządów pracowniczych) rady wojewódzkie posiadają tylko uprawnienia ściśle określone, dwuizbowy Sejm /Izba Poselska i Terytorialna/posiadający tylko uprawnienia ustawodawcze; 2/ ordynacji wyborczej do rad narodowych szczebla podstawowego; 1/ referendum powszechnego! 4/ plurali z mu politycznego - ; ówt u t.; tuta) o.oi.f»«it,,i.«- woływanla nowych part.ll politycznych wynuwejąoyoh. h,i. tów na radnyon 1 POBIÓW. Tekst ten w pierwszej wersji podkreśla, że jedyną»)<u4i znanych autorom inicjatyw powołania partit dek lmu );,..,; zgodność swojego programu z programem "iolidatriośui" )«Polska Partia Pracy. Zastrzeżeniu wobec tego opracowania dotyczyły główni charakteru drugiej Izby Sejmowej /zgodnie z [ cstulat «>r ).li.podczas spotkania członków KZ Stoczni i przedstawicielami Nowaka tekst uzupełniono, o aletrnatywną propozycją pi-w: Społecznego Komitatu Budowy Pomnika Powstańców Warszawy i ogniwa kombatantów przy ZK Mazowsze, zaakceptowano propozycja KZ Sto łalność polityczną. Ostatecznie w miejsce zapisu chata;; nla Izby Samorządowej/ oraz angażowania slą iiwiązku w czni. i żującego założenia.programowe PPP wskazano jedynie na i 4.H plonum KZ PZPR w PŻM podjęło uchwała o pierwszeństwie nadania nazwy "Powstania Varazawekle". W odpowiedzi na,to KZ Stocz tut tej partii. cjatywą jej powołania i w formie załącznika umluh/u/tin ni Szczecińskiej zwróciła ale. 8.U do 1 KK z prośbą o Interwencją Zapytany o stanowisko Związku w tej sprawia ai-jw.y, >. w tej sprawie /AS/. zydlum KK J.Merkel odmówił wiążącej odpowiedzi, <! ki - jak podkreślił - upoważniona jest wyłączni* Ki'. A.«wlnarski zgłosił votum separatum wobec: loz-lrt*' i pluralizmie politycznym. Przyjąto wiec tekst /pa 1, ra! menty, s. / jedynie jako materiał dynkuaj:, * m>. dokument wyrażający uzgodnione stanowisko Kuci. Gospodarka flngnsowa_p,rzedsl5blgrstwa i Był to 3e3yńy"tek"śt~3ot7~reIórmy~omewlany na.mlirum. plenarnym. Uwagi do rządowego projektu ustawy zebrana <: < "Tezach do działalności finansowej". Projekt uttiiwy wpr: dza wiele nowych rozwiązali, m.in. nt. handlu zagraniem > jak umożliwienie przedsiębiorstwom zakupu dewiz zachodu" za złotówki. Tradycyjnie już, głównym tematem dyskusji planarnej i..vi.. kwestia oceny działalności przedsiębiorstw w oparciu o <io chód lub o zysk. Projekt pozostawia to do wyboru sanioiz.yl' pracowniczym, upoważnionym do zmiany decyzji w przypadku podjada innego rodzaju produkcji. Zdaniem T.Stankiewicza jest to rozwiązanie wysoce nt&rti konałe i należałoby przynajmniej ustalić typy przedsiąm' i stw ocenianych według jednej z tych zasad. A.ŚwinarBki przypomniał,!* rozdano w Zielonej Górze sn kiety, Wtóre stanowiłyby podstawą dla takiej kategoryzacji. Podkreślił}, że Informacją jest także brak pewnych danych udowadnia bowiem, że min. Krzak wymyśla sobie potrzebne wielkości. Postanowiono, że na najbliższym spotkaniu Sieć ptsygptuje wyjaśnienie działania systemów oceny i opartc'90 o dochód, którego elementem są płace (państwu pobierającemu podatek dochodowy, zależy na wzroście płac)oraz opartego zysk (przedsiębiorstwo stara slą obniżać płace, które wchodzą w skład kosztów produkcji). Podobnie Jak projekt ustawy o działalności finansowej przedsiębiorstwa wszystkie pozostałe materiały dot. reformy przyjąto jako materiały do dyskusji. W przyjętym przez Sieć stanowisku w sprawie Krajowej Federacji Samorządów przyjmuje slą z zadowoleniem fakt powoła nia ciała koordynującegoruch samorządowy na szczeblu kraju i Nastąpne spotkanie Sieci w świętochłowicach poprzedzą spotkania nt. Polskiej Partii Pracy w Byd goszczy oraz nt. bhp w Poznaniu. Oprae. M.Pawlicka S p o t k a n i e ws r e f o r m y s a m o r z ą d o w e j w g ó r n ' i c t w l e i e n e r g e t y c e w Katowicach odbyło slą pierwsze robocze spotkanie przedstawicie 11 Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządów, Regionalnej Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych, Krajowej Sekcji Górnictwa i Tymczasowej Krajowej Komisji Porozum mlewawczej Energetyków. Dyskutowano o problemach reformy samorządowej w górnictwie i energetyce. Celem nawiązania współpracy miądzy samorządami i "Solidarnością" w górnictwie, energetyce i hutnictwie postanowiono zorganizować na początku grudnia spotkanie Sekcji Krajowych tych branż 1 Federacji Samorządów.,/Tłl fceg.sląsko-dąbrowskisgo/. P y t a n i a d o r e f e r e n d u m ws u s t a w na kolejnym spotkaniu Grupy Lubelskiej opracowano zestaw 18 pytań do referendum wa ustaw o samorządzie i przedsiębiorstwie /patrzi Opracowania i ekspertyzy, s. /, który pr konsultacji s. Komitetem Założycielskim Krajowej Federacji Samorządu zostanie przekazany KK "Solidarności" /tlx/. 0 r o z d z i e l e n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j 1 p o l i t y c z n e j Prezydium KI NSZZ "SolldarnośćB przy Fabryce Wtryskarek "Ponar-iywiec" podjąt uchwałą ws odsunlącla organizacji politycznych od decyzji gospodarczych przedsiąbiorstwa. Komisja zakładowa zwróciła slą do dyrektora i Rady Robotniczej o zniesienie obowiązku konsultowania decyzji produkcyjnych z KZ PZPR orai powoływania członków partii w skład organów mająoyoh wpływ na bieżącą działalność zakładu /tlx/. _._. 1,, e*e ' «P o w o ł a n 1 a p r z e d s i ą b i o r s t w związkowych. <f j.4<. "ZR Śląsko - Dąbrowskiego poparł koncepcją powołania przez regionalne ogniwa łwląiku przedsiębiorstw zajmujących sią obrotem'towarami wyprodukowanymi podczas strajku czynne-

9 umożliwi przywrócenia więzi,, ekononomlcznej między miastom i w«i<ł, zastosowanie bonów węglowych w zastępstwie pienia, - dza stworzy podstawy nowego systemu finansowego i przyczyni ulę do wprowadzeni* mechanizmów rynkowych. Zarząd Regionu podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie 28.Id., po opracowaniu szczegółowego projektu działania przedsiębiorstw tego typu. /BI Reg.Śląsko-Dąbrowsklego", 13.11/ PRAWORZĄDNOŚĆ R o z m o w y p r z e d s t a w i c i e l i ZZFMO z L. W a ł ę s ą ,. w Gdańsku odbyły się rozmowy pomiędzy I,. Wałęsą» przedstawicielami OKZ ZZFMO M.Basiewiczem i Z. Zmudziakiem. Przedstawiciele Związku Funkcjonariuszy MO poinformowali L.Wałęsę o aktualnej sytuacji i zadaniach OKZ. Wałęsa poparł działania milicjantów i stwi rdził, że "rejestracja togo Związku będzie istotnym sprawdzianem stosunku władz do rozpoczętej budowy zgody narodowej". Uznano konieczność współpracy pomiędzy ZZFMO a "Solidarnoścf.ą". Dalsze sprawy dot. ZZFMO będą omawiane na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej /tlx/. /f^nm to-^m. tu,/ B r u t Ina a k c j a MO w Ś w i e b o d z i n i e łjjiii w świebodzinie /gm.pleśna, woj.tarnowskie/ został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO rolnik H.Budzik Jak podaje sekcja informacji w Tarnowie mllicjanoi(prawdopodobnie pijani) przykuli go do drzwi radiowozu i wlekli za samochodem. W szpitalu stwierdzono u H.Budzika złamania kości nosowej, pęknięcie kości podudzia oraz liczne otarcia i. zadrapania /tlx/. PRZECIW "SOLIDARNOŚCI" P r z e c i w k o p r z e d ł u ż e n i u k a d e n c j i Z a s t ę p c a k i e r o w n i k a BIPS zatrzymany p r z e z SB w Gdańsku cywilni funkcjona ławników prezydium KZ "Solidarność" przy Zakładach H.Cegielski w Poznaniu zaprotestowało przeciwko riusze SB zatrzymali na ulicy zastępcę kierownika BIPS, przedłużaniu kadencji ławników sądowych' W uchwale na ten M. Terleckiego. Gromadzącym się przechodniom SB próbowało temat czytamyt "Ludzie ci zostali wybrani w sposób niedemokni wyjaśnić, że zatrzymany jest podejrzany o gwałt. łytłiiy i nie cieszą się w pełni zaufaniem społeczeństwa. Terleckiego przewieziono do komendy MO we Wrzeszczu, gdzl Posiada to szczególne znaczenie wobec zbliżających się proce' przesłuchano go przez ok 1,5 godziny nie mówiąc mu w jakiej sów byłych funkcjonariuszy aparatu administraejnego i partii sprawie i w jakim charakterze jest przesłuchiwany. winnych przestępstw w minionych okresach". ' Zatrzymanie na ulicy motywowana 'obawą', że Terlecki mógł sic Ławnicy pełnią swoje funkcje od 1976 r.ich kadencja została przedłużona najpierw rok temu, a po raz drugi br m.in. telewizji BIPS której Terlecki jest współorganizato nie stawić na pisemne wezwanie. Przesłuchanie dotyczyło M*, AS/. rem oraz pobicia go przez patrol MO podczas II tury KZD. Po przesłuchaniu Terlecki został zwolniny,'bips, AS/. W OBRONIE WIĘZIONYCH ZA PRZEKONANIA JŁJL2J?.. «JL,P i" «c o w w 1 k a Z: j) _ C o r_z ó w w_l k p w Sądzie Rejonowym"V ĆhOBzeznieodbyJa ślę pierwsza częśd rozprawy przeciwko K.Mlchnlewiczcwl, pracownikowi Gorzów Wlkp w Choszcznie, oskarżanemu o rozpowszechnianie plakatów związanych z rocznica 17 września 1939 r /patrz: A8 nr 50, s.202/. Prokurator wniósł o zmianę kwalifikacji prawnej z art / rozpowszechianie fałszywych wiadomości mogących wy rządzió szkodę interesom PRL - kara pozbawień, a wolności do lat 3/ na art /czyny z art.271,a ponadto publiczne lżenie, wy z dzanie lub poniżanie narodu polskiego, nawoływanie do waśni na tle różnic narodowoboiowych ltp -kara pozbawienia wolności do lat 10/. Michniewicz przyznał się do kolportażu plakatów, stwierdził jednak, że ich treśó dot. realnego faktu historycznego 1 nie godzi w sojusz polsko - radziecki. Rozprawę odroczono do czasu uzyskania opinii prof. A.Gieysztora z PAN, do którego sąd postanowił zwrócić się o potwierdzenie prawdziwości faktów historycznych przypomnianych przez kolportowano plakaty. Obradujący w Choszcznie na specjalnej sesji wyjazdowej ZR Gorzów Wlkp nie podjął decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej, oczekując na ostateczny wynik rozprawy /PI Mazow./ Ws proces*u J. Z a j k o w s k i e g o 5.il i_prokurator Wojewódzki w Katowicach wystąpił z wnioskiem dó Sądu Rejonowego w Mysłowicach o przekazanie sprawy J.Zajkowskiego /patrzi AS nr 31,8.101/ innemu sądowi motywując to "poważnymi niepokojami oraz napięciem w mieście, koncentrującym się zwłaszcza w okolicy gmachu sądu oraz w jego pomieszczeniach" w trakcie rozprawy U. Zarząd Regionu Sląsko-Dąbrowskiego oświadczył, że" i "ńle"źachodzlła i nie zachodzi! żadna z okoliczności, która zgodnie z obowiązującymi przepisami KPK miałaby uzasadniać przekazania sprawy innemu sądowi. Ani przed rozpoczęciem rozprawy, ani też w trakcie nie miało miejsca żadne wywieranie presji psychicznej na sędziów, co sugeruje prokurator. Wprost przeciwnie, uczestniczący w rozprawie obserwatorzy Zarządu uważają, iż sąd zmierza do uzyskania pełnych i przekonywujących dowodów, których nie może dotychczas przedłożyć prokurator, tym bardziej, że niektóre z nich Już zostały przez sąd w Mysłowicach zdyskredytowane. Pragniemy również zaznaczyć, iż zarówno naszym zdaniem, jak i sądu w trakcie rozprawy nie było żadnych wydarzeń, które godziłyby w porządek i właściwy przebieg procesu. Przebieg rozprawy w dniu r. wskazywał na to, iż sąd będzie orzekał obiektywnie i bezstronnie"/łl*./. Wyrok w s p o b i c i a w K u ź n i c y Biał o 1^ s t o c k i e j filii zakończył się przed Sądem Rejonowym w Sokółce proces przeciwko J.Kowalewskiemu - inwalidzie pobitemu przed posterunkiem MO w Kuźnicy i funkcjonariuszowi F.Wiśniewskiemu /patrzs AS nr 15.s.201/. J.Kowalewski oskarżony o uszkodzenie mienia publicznego znieważenie funkcjonariusza na służbie i wybicie szyby na posterunku został skazany na karę grzywny w wysokości 10 tys.zł. na pokrycie uczynionych szkód. F. Wiśniewskiemu za bezzasadne użycie pałki i spowodowanie szkód na zdrowiu J.Kowalewskiemu. Sąd wyznaczył karę 8 tys grzywny. Prokurator wniósł w obu wypadkach o grzywnę w wysokości 8 tys.zł.wyrok nie jest prawomocny./"gazeta Współczesna", /..... U m o r z e n i e ś l e d z t w a ws z b e s z c z e - O s k a r ż e n i e J. W a l c a o znie s ł a w i e- s z c z e n i ą Pomn,lka W d z i ę c z n o ś c i nle r a d o m s k i c h s ę d z i ó w 5j.lł. w wyniku w K o ś c i e r z y n i e. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku ogłosiła wyniki śledztwa ws zbeszczeszczenia w lipcu kończyła śledztwo przeciwko J.Walcowi. Oskarżono go o to,'i zakończonego śledztwa Prokuratura Wojewódzka w~radomi.. br. Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej i Wojska że w artykule "Spisane będą czyny i rozmowy" - /"Tygodnik Polskiego oraz Pomnika poległych żołnierzy radzieckich w Solidarność" nr 8/ zniesławił sędziów Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Radomiu, Dobrowolską i Minajew, pomawiając je o przynależność do wąskiej grupy dyspozycyjnych sędziów, którzy wydc- Winny został uznany przez biegłych psychiatrów za nieodpowiadającego za owoje czyny. W związku z tym śledztwo umorzono. /'Dziennik Bałtycki", / Zdaniem Prokuratury, J.Walc naruszył art KK, za wali nareucone wyroki w procesach po czerwcu 76r. co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3/r^S/. K r a k o w s k i KO WzP w o b r o n i e T i b o r a P a k h a. 13,11.' do ambasady WRL w Warszawie udała się delegacja krakowskiego KOWzP w celu przekazania protestu ws re resji wobec Tibora Pakha - prześladowanego działacza Ruchu obrony Praw Człowieka /patrz AS nr 45,«.202/.Protest podpisało ponad 2 tys mieszkańców Krakowa. Delegacja Krakowskiego KOWzP nie została wpuszczona na teren ambasady; odmówiono także przyjęcia protestu Komitetu oceniła ten fakt jako uchylenie się pracowników ambasady WRL od podstawowych obowiązków reprezentowania własnego narodu /AS/. Z b o w i d o w c y w K u c i e O s t r o w i e c p r z e c i w "Solidarności". 4.11, jak poinformowała KZ "Solidarności" w Hucie Ostrowiec, podczas wizyty w Muzeum Ruchu Robotniczego w Ostrowcu G.Rudowa, konsula generalnego ZSRR w Krakowie, przedstawiciele ZBOW1D rozpoczęli"popisową działalność przeciwko Związkowi". W obecności personelu muzeum oraz konsula i towarzyszących mu przedstawicieli władz województwa zerwano plakat "Solidarność dziś - sukces jutro", tłumacząc, że przedstawiciele "Solidarności"chcą wieszać komunistów. Pracowników muzeum wyzywano od niemieckich i amerykańskich agentów, mó wiąc, że aktualną wystawę ikon zaaranżowano celowo, by kon.delegacje sulowi ZSRR "pokazywać aniołki" /tlx/. >»»»» t»«t««m»i»łmnm)im»»»«a Ws. d e z i n f o r m a c j i i d o s t ę p u do środków przekazu oddział ZR "Solidarności" w Giżycku zwrócił się do KK o zorganizowanie ogólnopol-

10 INFORMACJE TYGODNIA sklej akcji protestacyjne) w odpowiedzi na kampanię dezinformacji w środkach masowego przekazu skierowaną przeciwko Zwląi kowi. "Zdjęliśmy opaskę z oczu - wyjmiemy i knebel z ust"~ i (.- Świadczą ZR w Giżycku. /tlx/. O NIEZALEŻNOŚĆ PRASY ZWIĄZKOWEJ R o z p r a w a p r z e c i w k o redaktorowi' n a c z e l n e m u s z c z e c i ń s k i e j "Jedność 1 ".?.U_ odbyła się w sądzie rejonowym w Szczecinie rozprawa przeciwko L.Dlouchemu red. naczelnemu "Jedności" za wydawanie bez pozwolenia cenzury "Jedności" nr 31, 32. Następna rozprawa odbędzie się Akt oskarie nla wpłynął do sądu na 3 dni przed wejściem w życie nowej ustawy o kontroli prasy.podstawą prawną oskarżenia jest dekret o cenzurze z 1946 r./^s/. Ws c e n z u r o w a n i a pism z w i ą z k o w y c h, JJLli- redaktor naczelny "Solidarności Słupskiej " poln- j formował, ze ZR w Słupsku bez konsultacji z redakcją przesyj ła 6 egz. pisma do słupskiego Urzędu Kontroli Publikacji 1 Widowisk. Oświadczenie n.t. bezprawnych wezwać cenzury wydali członek Prezydium KK ds. informacji J.Waszkiewicz /patrzi A8 nr 48, s.301/. /tlx/ P r z e c i w r o z w i ą z a n i u "Niezależności". Napływają dalsze protesty przeciw decyzji ZR Mazowsze, ograniczającej wydawanie pisma "Niezależność" /patrz AS nr 50, s.ltł, AS nr 51, a.t*f I. ' i 13j_l 1 Prezydium KZ przy zespole Elektrowni Ostrołęka wydała} w tej sprawie uchwały, w której czytamy m.in.i "Decyzja ta, podjęta w trudnym dla Związku okresie, gdy partyjne informa cje sączą trucizną do umysłów naszych obywateli /.../ zakra wa na sabotaż' 1. Pisma o podobnej treści, postulujące wznowienie w najbliż szym czasie wydawania "Niezależności" wystosowały KZ-ys Instytijtu Sztoki PAN, "Bxpressu Wieczornego", "Kulis", war., szawskiego "feton-stalu", Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Cukierniczego "Walter", BPPB "Biprodex" oraz pracownicy Fabryki Domów na Służewcu /tlx, AS/. KULTURA S p o t k a n i e K o m i t e tów P o r o z u m i e - w a w c z y c h Z w i ą z k ó wtwórczych i Stowarzyszali Nauk y c h. I),.ll.we Wrocła, wiu spotkali się przedstawiciele Komitetów Porozumlewaw czych Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych. Przyjmu-! jąo z zadowoleniem stanowisko I KZD "Solidarności" deklaruj jące współpracę z Komitetami, zebrani zaproponowali współ-! działanie z NSZZ "Solidarność" w zakresie m.ln.tworzenia i programów reform życia kulturalnego kraju, wspólnych działań na rzecz uspołecznienia środków masowego przekazu oraz uzgodnień dot. udziału rzeczywistych przedstawicieli społe-j czeństwa we władzach terytorialnych. ' Za najpilniejsza zadanie uinano natychmiastowe umożliwienie "Solidarności" do środków społecznej komunikacji 1 przekształcenia statusu prawnego oraz struktury Komitetu d/s Radia i TV. /BI,FS/. Sesja n a u k o w a "Ku rtiepodległoś et" w Uniwersytecie Warszawskim odbyła się sesja naukowł] poświęcona problemowi niepodległości Polski, w czasie której wykłady wygłosili J.Łojek, A.Juawenko, St.Szczuka,8.Kurowski] St.Krukowski. Organizatorem sesji był obywatelski Komitet Obchodów 11 listopada /AS/. NSZZ Rl Akcja p r o t e s t a c y j n a o 1 i k ó S i e d l c a c h. /ftrt ĄS *r s\,(. zoe/ W oświadczeniu wydanym rzecznik prasowy Wojewódzkiego Komitetu Akcji Protestacyjnej NSZZ RI "Solidarność" poinformował o kłamliwych informacjach nt. akcji protestacyjnej zamieszczonym w "Trybunie Mazowieckiej". Stwierdził, w nim m.in., że "okupacja budynku jest stosunkowo łagodną formą protestu 1 nie przynosi żadnych strat gospodarczych /.../ Koronnym argumentem partyjnej propagandy jest sprowa dzanie naszego protestu do próby przejęcia budynku". Rzecznik wyjaśnił, iż ZSMP otrzymał oświadczenie, że rolnicy nie roszcią pretensji do okupowanego budynku,a chodzi im tylko o spełnianie,.postulatów. _ 14j.lłi Ogólnopolski Komitet Akcji Protestacyjnej NSZZ RI "Solidarność" w Siedlcach zwrócił się z apelem do wszystkich WKZ o poparcie poprzez: upowszechnianie postulatów strajkowych /patrz: AS nr 51, 303/ podejmowanie uchwał swoich przedstawicieli do Siedlec. W godzinach popołudniowych ze strajkującymi "spotkali się przedstawiciele Prezydlum OKZ. G.Janowski, wiceprzewodniczący NSZZ RI przedstawił przebieg rozmów w URM oraz wezwał rolników do jedności i solidarności. IStll* Przybyły kolejne delegacje rolników z woj. jeleniogórskiego 1 szczecińskiego. W Siedlcach przebywają już rolnicy z 14 wolewództw.,q ctodz. 12-tei rozdoczął się wiec na stadionie KS "Pogoń" z udziałem ok osób. Omówiono wszystkie postulaty protest) jących rolników. G.Janowski w swoim przemówieniu mówił o tonieczności tworzenia autentyes nego samorządu miejskiego 1. demokratycznych wyborów do rad narodowych, o potrzebie pi zestawienia produkcji przemysłowej dla potrzeb rolnictwa, o społecznej kontroli nad gos Lublin r. PRL?. podarką żywnościową i dostępie do RiTV. 207 AS 5J/10/ S.Jaworski, wiceprzewodniczący Regionu Mazowsze podkreśla r^tźtzt indywidualnych. V miedzy "Soi darnosol, robotni' W godzinach popołudniowych zoslała odprawiona msza św. /łl</ j 4 P?,? " Ł a c y j " a r o l n i k ó w w.» n 1 u WKZ NSZZ Rl "Solidarność" w Toruniu przekształcił się w Wojewódzki Komitet Strajkowy i rozpoczął okupację budynku. Przedsiębiorstwa Państwowego "CuMtownie Toruńskie"..JtlJ^Z* 8lQ uznan * a P"ez Sejm Porozumieć Rzeszowsko - Ustrzyckich za najważniejszą umowę społeczną, rzetelnej rea- Przekazu y umo*?!^0!,um l e,1 ' <? 8te P u»wi«.«k U do środków masowego RoTników" SH" 1^ 1* w y dawa»i a Tygodnika "Solidarność Rolników, lokalu dla OKZ raz z pełnym wyposażeniem technicznym oraz oddzielenia funkcji usługowej kółek rolniczych od ich działalności jako związku zawodowego /Ux/. R o z m o w y r o l n i k ó w z r zadem. IJ.ll.w URM w Warszawie odbvły się rozmowy między przedstawicielami OKZ RI z wiceprzewodniczącym G. Janowskim, delegacją strajkujących rolników z Siedlec z E.Drygiclem oraz delegacją rządową pod przewodnictwem wideministra A. Kacały. Omawiano sprawę kontaktów między rządem a przedstawicielami rolników. Ustalono, że OKZ podejmie w przyszłym tygodniu negocjacje ws. postulatów ogólnopolskich, a kwestie lokalne mają byó negocjowane przez przedstawicieli strajkujących rolników. Przedstawiciele NSZZ RI wejdą również w skład jwlnej l fup rimttjacyjnych "Solidarności". lilii na konferencji prasowej OKZ oświadczył, że decyzja Rady Ministrów o sprzedaży wiązanej jest dowodem niezrozumienia spraw wsi przez władze oraz próbą skłócenia społeczeństwa Na przerwanie kryzysu żywnościowego mogą wpłynąć tylko działania zmierzająae do zwiększenia produkcji środków dla rolnictwa 1 konsekwentne przestrzeganie porozumień bydgoskich 1 rzeszowskich. Poinformował, że Związek rozważa możliwość dofinansowania przez rolników indywidualnych fabryk produkujących dla rolnictwa, m.ln. ZM Ursus i FSO. /BIPS, tlx/. OPRACOWANIA I EKSPERTYZY y t n i a d o "F"e" f e r e n d u z a k ł a- p r a c y w s. uataw morząd z 1 e 1 prze d s i ę b i o r s t w i 1. Czy uważasz, że naczelną władzą w przedsiębiorstwie państwowym powinien być samorząd pracowniczy, a dyrektor mu pod legać?. 2. Czy uważasz, że we wszystkich przedsiębiorstwach państwowych dyrektorów powinny powoływać i odwoływać rady pracownicza z wyjątkiem zakładów zbrojeniowych podległych MON oraz przedsiębiorstw podległych min. finansów i ministrowi sprawiedliwości działających przy zakładach karnych? 3. Czy uważasz, że konkurs na stanowisko dyrektora powinien mieć charakter otwarty? 4. Czy uważasz, że o składzie komisji konkursowej powinna de oydować wyłącznie rada pracownicza, a na szczeblu zrzeszenia rada zresszenia? 5. Czy uważasz, że zakres uprawnień decyzyjnych samorząd powinien być określany przez sam samorząd? 6. Czy uważasz, że tylko samorząd powinien mieć prawo zawieszenia dyrektora w czynnościach i wstrzymania wykonania jego decyzji? 7. Czy uważasz, że z wyjątkiem przypadku bankructwa przedsiębiorstwa o wszystkich Jego sprawach majątkowych powinien de-i cydować samorząd? 8. Czy uważasz, że po zmianie profilu produkcji przedsiębior stwa powinien decydować wyłącznie samorząd? 9. Czy uważasz, że samorząd pojedynczego przedsiębiorstwa powinien mieć prawo założenia innego.przedsiębiorstwa? 10. Czy uważasz, że utworzenie przedsiębiorstwa przez naczel ny lub centralny organ admlnistraoji państwowej powinno się odbywać na podsatwie decyzji Sejmu PRL? 11. Czy uważasz, że państwo może narzucić zadania produkcyjni przedsiębiorstwu jedynie w wypadku klęski żywiołowej 1 niezbędnych potrzeb obronności? 12. Czy uważasz, że państwo powinno pokryć wszelkie straty, poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z wykonaniem narzuconych mu zadań? 13. Czy uważasz, że zrzeszenia obowiązkowe mogą objemować tylko zakłady zbrojeniowe podległe MON oraz przedsiębiorstwa podległe ministrowi finansów i ministrowi sprawiedliwości działające przy zakładach karnych? 14. Czy uważasz, że o składzie rady zrzeszenia powinny decydować wyłącznie samorządy przedsiębiorstw wchodzących w Bkła< zrzeszenia? 15. Czy uważasz, że dotychczasowe zjednoczenia powinny ulec likwidacji do dnia 31 grudnia 1981 r.? 16. Czy uważasz, że przepisy obu ustaw powinny mieć pełne za stosowanie do przedsiębiorstw cywilnych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz do wykonujących te zadania jed nostek organizacyjnych Innych przedsiębiorstw? 17. Czy uważasz, że wszystkie ustawy sejmowe 1 rozporządzeni) Rady Ministrów przewidziane w obu ustawach powinny być uzgadniane ze związkami zawodowymi i z krajową reprezentacją samorządów? 18. Czy uważasz, że pieczę nad samorządem pracowniczym powinna sprawować Izba Samorządów lub Społeczno-Gospodarcza Sejmu Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych

11 Dokumenty m negocjacji DOKUMENTY 301 Z a s a d y p r z y z n a w a n i a rekompensa-j ty za o k r e s p o z o s t a w a n i a bez pracy p r a c o w n i k ó w, z k t ó r y m i r o z w i ą z a n o umowo, o pracą w z to i ą z k u ze s t r a j k i e m w.1976 roku na t e r e n i e w o j e w ó d z t w a radomskiego. 1. W celu indywidualnego rozpatrzenia wniosków praoowni- { ków w sprawia przyznawania rekompensaty rozwiązania z nimi umowy o pracą w związku ze strajkiem w 1976 roku na terenie I województwa radomskiego - powołuje ale. komisje, mieszaną w skład której wejdą w równej liczbie przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego wyznaczeni przez wojewodą radomskiego oraz przedstawiciele NSZZ "Solidarność" wyznaczeni przez Zarząd Regionu MKR Ziemia Radomska, Komisja działa pod przewodnio- twom wicewojewody radomskiego, w trybie przez nią ustalonym. 2. Jeżeli zainteresowany praoownik zażąda, aby jego sprawą rozpatrywano z udziałem przedstawicieli innego związku zawodowego, wówczas przy załatwianiu tej sprawy na miejsce przedatawioieii NSZZ "Solidarność" wejdą przedstawiciele wyz naozenl przez związek zawodowy wskazany przez pracownika. 3. Podstawo, do przyznania rekompensaty pieniężnej stanowi ustalenie, iż wskutek zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia w związku ze strajkiem w 1976 roku praoownik pomimo azynionyoh! starań nie mógł z tego powodu uzyskaó zatrudnienia. W celu ustalenia tych okoliczności komisja zbada dokumenty i inne dowody znajdujące się w posiadaniu Urzędu Wojewódzkiego, za-i kładów pracy oraz osób zainteresowanych. 4. Wysokość rekompensaty powinna odpowiadaó wynagrodzeniu: z* czas pozostawania bez pracy, nie objęty odszkodowaniem wy płaconym zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 maja,1981 roku Nr PP /81. Rekompensatą oblicza sią na podstawie aktualnie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, a gdyby było to dla niego korzystniejsze - na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpoóred nio poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę. Rekompensatą i należy obliczać w sposób analogiczny, jak ekwiwalent pieniężi ny za urlop wypoczynkowy. Wysokość tak obliczonej rekompensaty zmniejsza sią o kwotę zasiłków i zapomóg wypłaconych pracownikowi z funduszów państwowych w okrasie pozostawania bez pracy. 5. Na zasadach określonych pkt..1-4 rekompensata pieniężna może być przyznana również pracownikowi, z którym rozwiązano umową o pracą w drodze wypowieu;:enla, jeżeli to wypowie lżenie pozostawało w związku przyczynowym ze strajkiem 1976 roku. 6. Odwołanie od decyzji komisji rozpatruje zespół w składzie Wojewoda Radomski i Przewodniczący MKR NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska 1 oraz osoba przez nich zaproszona w charakterze przewodniczącego zespołu. Pkt. 2 stosuje sią odpotfiednlo. i 7. Rekompensatą wypłaca sią ze środków Urzędu Wojewódzkie" jo w Radomiu refundowanych centralnie.' 8. Uzyskanie rekompensaty zgodnie z powyższymi zasadami ule pozbawia pracownika prawa doohodzenia innych roszczeń w i Innym właściwym trybie. Radom Komisja Rządowa Grupa Negocjacyjna MKR NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska K o m u n i k a t o rozmowach między Komisją Rządową i Komitetem Strajkowym KWI "Sosnowiea" W dniach 13 i 14 listopada 1981 r. zgodnie z wcześniejśzy-t mi ustaleniami, odbyły sią na terenie KWK "Sosnowiec" rozmowv pomiędzy Komisją Rządową pod przewodnictwem ministra górnic-j twa 1 energetyki geii. dyw.-czesława Piotrowskiego a Komitetem Strajkowym pod przewodnictwem Wojciecha Figla. Rozmowy poprzedził program telewizyjny nadany, w dniu 12 listopada 1981 r. z ośrodka TV Katowice w programie ogólnopol sklm. Po programie tym został przerwany strajk okupacyjny na dole kopalni. Z chwilą rozpoczęcia rozmów został odwołany strajk właściwy. Działając wspólnie, w inteneh porozumienia społecznego, czj niąo zadość postulatom górników KWK "Sosnowiec", strony ustai liły, co następujet 1. Komitet Strajkowy KWK "Sosnowiec" przyjmuje do. wiadomości : oświadczenie ministra górnictwa i energetyki - gen. dyw.czesi, ława Piotrowskiego, że w związku z dokonanym ostatecznie ódkj zoniem przez jednostkę wojskową nr 2119 terenu przy KWK "Sosnowiec" w dniu r. wynagrodzenie w wysokości obliczonej jak za okres wykonywania pracy wypłacone zostania całej załodze kopalni i pracownikom PRG zatrudnionym w kopalni za wszystkie dni robocze w okresie strajku od do ; 1981 r. włącznie, natomiast dla pracowników zatrudnionych w tym okresie również w dni wolne od- pracy - także za te dni. Zapłata w pełnej wysokości wskazanej wyżej, za czas od r. do końca strajku w dniu ( r. wypłacona, zostanie załodze kopalni i pracownikom PRG zatrudnionym w ko-j AS 52/11/ palni z kwoty pożyczonej KWK "Sosnowiec" przez ministerstwo górnictwa i energetyki w terminie do dnia wypłaty,za porę-, BlMaJM Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". '. Dyrekcja KWK "Sosnowiec" i Komisja'zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Sosnowiec" oświadczają, iż spór w części zapłaty za ten okres poddają do rozstrzygnięcia kolegium arbitra- ' żu społecznego przy OSP i-?3 w Katowicach. Szczegółowe zasady zapłaty za czas strajku ustali Komitet j Strajkowy i dyrekcja KWK "Sosnowiec" na zasadzie wzajemnego porozumienia Osoby, u których nastąpiły objawy zatrucia, bez wzglą- [ du czy były pracownikami kopalni czy nie, bez względu czy byi ły hospitalizowane czy otrzymały pomoc ambulatoryjną, wg lis-i ty przedłożonej przez Komitet Strajkowy, otrzymują w termi- j nie do r. skierowania do sanatorium i zostaną poddane leczeniu w ramach L-4 po orzeczeniu komisji lekarskiej o braku przeciwwskazań.. Skierowania do sanatorium powinny mieć charakter -skierowań powypadkowych. ' 2.2. Osoby w/w otrzymają jednorazowe świadczenia w kwocie zł dla osób, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej 1 I zł. - dla osób hospitalizowanych Osoby w/w skierowane zostaną do właściwych komisji lekai skich, działających z udziałem przedstawicieli NSZZ "Solidar-' ność" celem ustalenia procentu uszclerbku na zdrowiu 1 wypłaca nia odpowiednich świadczeń, przewidywanych w ustawie z dnia i r. o świadczeniach z tytułta wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U nr 20, poz.103/. 3. Komitet Strajkowy KWK "Sosnowiec* domaga się wszczęcia j postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób odpowiedzlal-i nych, a.zwłaszcza w stosunku do wojewody katowickiego, pre- [ zydenta miasta Sosnowca, prokuratora wojewódzkiego w Katowi-) jjach, prokuratora rejonowego w Sosnowcu, komendanta wojewoda] kiego MO w Katowicach w związku z niepodjęciem przez nich działań mających na celu zapobieżenie powszechnemu niebez- j pieczeństwu dla życia i zdrowia ludzi tj. przestępstwa prze-j widzianego w art. 144, kodeksu karnego. Minister gen. dyw. Czesław Piotrowski oświadcza, że przyjmu-i je powyższe oświadczenie do wiadomości oraz oświadcza, że [.nie jest władny do wydania decyzji w tym zakresie i domaga ', się sprecyzowania zarzutów, celem nadania sprawie biegu i przedstawienie jej premierowi PRL gen. armii Wojciechowi Ja-! ruzelskiemu.. I Komitet Strajkowy oświadoza, że dla wyciągnięcia przeciw-j ko winnym konsekwencji, w ciągu 7 dni, licząo od dnia r. sprecyzuje zarzuty na piśmie i prześle je premierowi ;.gen. armii Wojciechowi Jaruzelskiemu za pośrednictwem minlai tra górnictwa 1 energetyki <jan. dyw. Czesława Piotrowskiego., Komitet Strajkowy domaga się załatwienia powyższej sprawy i powiadomienia go zo strony rządu o wyniku dochodzeń w tar-! minie nie przekraczającym dnia r. "Sosnowiec, dn. 14,11.81 r. "1 Przewodniczący Komitetu Strajkowego /-/ Wojciech ti.gi.nl Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" /-/ Ryszard Nikodem Przewodniczący Komisji Rządowej gen. dyw. Czesław i Piotrowski - Minister Oórnic-J twa i Energetyki K o m u n i k a t i z rozmów przeprowadzonych w dniach listopada 19B1I będących kontynuacją rozmów z dnia 5 listopada br. w Minis- i terstwie Budownictwa 1 Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz w Urzędzie Rady Ministrów pomiędzy Komisją Koordynacyjną Budownictwa, działającą w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwem członka Prezydium Komisji Krajowej Andrzeja Konarskiego, a Komisją Rządową pod przewodnict-, wem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Tadeusza Opolskiego, działająoego z upoważnienia WiceprezeBa ( Rady Ministrów Janusza Obodowskiego. Nawiązując do porozumień społecznych z sierpnia 1980 i. oraz uchwały KK NSZZ "Solidarność" nr 98/81 z dnia r., ' (w celu niedopuszczenia do całkowitego załamania się budownlc- "twa - Rząd informuje, że podjął następujące działania: - zwiększanie dostaw materiałów budowlanych i surowcowi a/ cementu, b/ wyrobów walcowanych /stall/ 1-e/ energii i paliw, d/ materiałów do robćt wykończeniowych. _ W wyniku interwencji KKB i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Rząd stwierdza, że przyznał dodatkowe dostawy surowców i materiałów budowlanych, które zabezpieczą wybudowanie ok. 12,5 tys. mieszkań. Wykaz dodatkowych dostaw materiałów i energii zawiera załącznik do niniejszego komunikatu; - powołuje się w dniu "> listopada 1981 r. _zebp_ół_mieszany złożony""tt5zedst:a^clct'i Komisji Koordynacyjnej" Budownictwa NSZZ "Solidarność" i przedstawicieli zainteresowanych resortów, który dokona kontroli rozdziału dostaw materiałów dla przedsiębiorstw budowlanych na miesiąc listopad - do 18 listd pada br., a na miesiąc grudzień - do 25 listopada br. Zespół: ten będzie zajmował się na bieżąco kontrolą realizacji dostav

12 DOKUMENTY 302 AS 52/12/ - akonsultowanle do dnia 15 grudnia br. z Komisją Koordynacji Budownictwa NSZZ "Solidarność" propozycji wielkości środków dla budownictwa na rok 1982 ze szczególnym uwzględnieniem I kwartału 1982 r. przed wniesieniem pod obfady Sejmuj - poinformowania przez Mlninistra Budownictwa i Przemyału Ma- 1 terlałdw Budowlanych w środkach masowego przekazu całego społeczeństwa i załóg budowlanych w terminie do 15 grudnia 1981 o poważnej sytuacji w budownictwie 1 działaniach, jakie zamu rza podjąć Rząd w roku i w latach następnych dla zahamowania kryzyeu w budownictwie 1 stworzenia warunków rozwoju bv downlctwa mieszkaniowego i towarzyszącego. KKB NSZZ "Solidarność" zastrzega sobie prawo repliki, jaiell uzna to za zasadne, w terminie do 20 grudnia 1981 r. Uwzględniając potrzebą szybkiego rozwoju produkcji materia łów budowlanych i potencjału budownictwa mieszkaniowego i to warzyszącego, Rząd po konaultaojl z NSZZ "Solidarność" przed stawi Sejmowi projekty ustaw 1 rozporządzeń -, w których okres 11 nowe zasady finansowe /podatkowe, kredytowe ltp./ sapewnlające opłacalność produkcji. Celem ostatecznej rea:;z<scji dotyohozaś nie wykonanych przez Rząd ustaleń 1, wynik.j.cych z porozumienia gdańskiego s dnia 29 października 1980 r. przystępują do pracy * dniem 18 listopada 1981 r. następujące zespoły; - Zespół.nr 1 do spraw płac i świadczeń planlęzn^ah, który przedstawi do akceptacji do dnia 23 listopada 1981 r.t a/ system płac 1 warunków pracy, b/ Kartę Pracownika Budownictwa! - Zespół nr 2 do spraw bhp i spraw socjalnych, który wyniki swoich prac przedstawi do dnia 30 listopada 1981 r, łącznio ze sprawą zaliczania do I kategorii zatrudniania; - Zespół nr 3 do spraw organizacji budownictwa i środków produkcji będzie przedstawiał wyniki swoloh prae sukcesywnie, - Zespół nr 4 do spraw eksportu budownictwa, który przedstawi wyniki swojej pracy dotyczące; a/ zatrudnienia i prac na budowach i kontraktach eksportowych do dnia 30 liatopada 1981».,,. b/ pozostała zagadnienia wynikające z realizacji pkt 30. porozumienia - zespół będzie przedstawiał sukcesywnie. Wyżej wymieniona Zespoły będą pracowały na zaaadaah ustalonych w dniu 14 listopada 1181 r. na spotkaniu W Urzędzie Rady Ministrów pomiędzy Prezydium Komisji koordynacji Budow-j nlctwa NSZI "Solidarność", a Komisją Rządową pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów. Pełna realizacja powyższych ustalali powinna przyazynlć slf do przezwyciężenia kryzysowej sytuaojl w budownictwie. Członek Prezydium KK NSZZ "Solidarność" /-/ Andrzej Konarski Warszawa r. Dokumenty Sieci Z upoważniania Wiceprezesa Rady Ministrów /-/ Janusza Obodowakiego Tadeusz Opolski - Minister Budownictwa i Prsemyału Materiałów Budowlanych _._ Komunikat nr 13 Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność wiodąoyoh zakładów pracy.» 1. W dniach listopada 1981 r. odbyło się w Supraślu ko ło Białegostoku IX Zebranie Sieci zorganizowane przez Komlejf Zakładową NSZZ "Solidarność" Zakładów przemyału Bawełnianego Taaty" w Białymstoku. Zasadniczym tematem Zebrania były projekty ustaw i aktów prawnych dotyczących reformy gospodarczej oraz samorządu sędziowskiego, samorządu terytorialnego i ordynacji wyborczej do rad narodowych. Materiałem wyjściowym by Zaproponowany Kodeks Gospodarki Narodowej jako system aa-' sad wspólnych dla całego pakietu ustaw pozwoliłby na zespole ły teksty robocze sformułowane na VIII Zebraniu Sieci w Drzori-nikowle koło Zielonej Oóry oraz wyniki konsultacji w Komisjach nych przez różne ministerstwa, umożliwiłoby to tez kontrolę ustaw regulujących rolne sfery gospodarki i projektowa- i Zakładowych, wśród załóg zakładów a taksa wśród działaczy ruchu samorządów pracowniczych. niczyłoby to moillwośó aprzeosnych rozwiązań w Związków nad procesem wprowadzania ustaw azcaegółowyoh.ogra poszczególny* Opracowane na tej podstawia teksty zespołów tematyosnych zadecydowano załączyć do niniejszego Komunikatu, traktując je jako materiały dyskusyjne, nie wyrałająca jeszcze uzgodnionego stanowiska Sieci. Uwagi nalały kierować doi - Tadeusza Duchlnsklego, tłx 07l243l; część I i II, - Tomasza Stankiewicza, tlx , tal. 367S30 Warszawa - część III, IV, V,VI,VII, - Alfonsa Brzezińskiego tlx część VIII, - Jerzego Milewskiego tlx samorząd terytorialny,aainorząd sędziowski, pluralizm polityczny. Dnia 11 listopada w 63-cią rocznicę odzyskania niepodległości część delegatów uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Blałymatoku. Pozoatall uczcili rocznicę wysłuchaniem tekstu "Ojczyzna" ka, Józefa Tischnera. 2. Zgodnie z postanowieniem VIII Zebrania Sieci, w zebraniu w Supraślu uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządowi koledzy Aleksander Koclega, Mieczysław Gruda i Karol Musolf. Delegaci Sieci, po zapoznaniu alę z celami, zadaniami i sposobami pracy KZ KFS /załącznik nr 1/, wyrazili poparcie dla organizującego się krajowego porozumienia samorządćw pracowniczych. Postanowiono zapraszać przedstawicieli KZ KFS na naatępne zebrania Sieci. 3. Uzgodniono, zet a/ zebranie dykusyjne na temat Polakiej Partii Pracy odbędzie się w Domu Kultury ZNTK w Bydgoszczy w dniu 21 liatopada. Organizator - Zbigniew Sieradzki, tel , teleksi ; b/ zebranie robocze poświęcone związkowej inspekcji pracy odbędzie się w siedzibie KZ NSZZ "Solidarność" w ZPM H.Cegielski w Poznaniu w dniach 30 listopada - 2 grudnia. Organizator - Jerzy Sarnowski, tel , , , tlxi ; " Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośrednie kontakto wanie się z organizatorami. 4. Uzgodniono następujące stanowisko w sprawie prac ustawodawczych nad reformą gospodarczą) Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy stwierdza, łe projekt rozporządzenia Rady Ministrów w aprawio zasad działalności przedsiębiorstw parfstwo wych w 1982 roku jest nie do przyjęcia. Rozporządzanie to stanowi prowizorium, które nie wprowadza! gospodarki na ścieżką reformy gospodaroaej. Zawiera szereg przepisów niezgodnych z logiką reformy. Stwarza pozory jako- y * ffi^»*v.f»jg**.l«problemy rełormy ofas Jd$*ilŁjtu-. gestię, jakoby dalsze praoe ustawodawcza były zbędna, negulu je ono tylko niektóra zagadnienia dając rozbudowanemu aparat wl administracji centralnej możliwości blokowania reformy w obszarach nie uregulowanych przez rozporządzanie. Rząd spóźnił się a przedstawianiem pełnego pakietu uataw i jest oczywiste, za nie zdały go opracować i skonsultować do i.l.lsisr Aby w tyoh warunkach wyjść naprzeciw potrzeb jak najszybsze go wprowadzenia reformy Sieć uważa, aarocznasię zgodzić na uchwalenie rozporządzenia Rady Ministrów o zasadach działalności przedsiębiorstw w 1982 roku pod warunkiem, ze; 1/ jednocześnie z rozporządzeniem przyjmie się w formie ustawy generalne zasady nowego systemu gospodarczego Azw. Kodeks Gospodarki Narodowej/, które to,zasady będą musiały być uwzględnione w odpowiednich ustawaoh saazegółowych/st* nowląeyoh tzw. pakiet ustaw reformy gospodarczej/. 2/ aamo rozporządzenie będzie zawierać wyłącznie przepisy określające przejściowe rozwiązania specjalna na 1982 rok która stanowiłyby uzupełnienie /modyfikację/ ogólnych zasad sformułowanyoh w kodeksie dostosowując te zasady do szczególnych warunków funkcjonowania gospodarki w okresie przejściowym w Zawierać teł będzie przepisy, które odrębnie nis kodeks, regulowałyby pewna dziadziny gospodarki np. rozdzielnictwo w ściśle ograniosonym zakresie, j Rozporządzenie to uległoby samolikwidaoji z dniem / pakint ustaw szczegółowych zostanie odpowiednio wcześnie i przedstawiony do konaultaojl Związkom Zawodowym tak, aby zostały ona uchwalona do LVII / zostaną dokonane zmiany, organizacyjne będące niezbędną gvd rancją, ze w ramach przepisów rozporządzenia nie utrwali i lę system nakazowo-rozdzielczy. Chodzi tu głównie o lik- 1 widaćję zjednoczeń 1 rzeczywistą reorganisację i redukcję rozmiarów administracji centralnej. Rozwiązanie takie pozwoli wdrażać reformę gospodarczą jus od roku 1 jednocześnie da czaa na dalszą pracę nad projektami uataw szczegółowych. j, Zaprojektowane tu rozwiązanie pozwoliłoby taksa naszemu ; Związkowi w pełni przekonsultować i uzgodnić zasady reformy składająca się na kodeks, gdy* przepisy tego kodeksu ze wagl^ du na swoją ogólność byłyby zrozumiałe dla załóg a nie tylko; dla fachowców. ustawaoh i stanowiłoby wskazówkę interpretacyjną dla przepisów poszczególnych uataw. Do opracowania projektu Kodeksu ooapodarki Narodowej oraz projektu rozporządzenia w sprawie zasad dsiałalności przed- I aiębiorstw państwowych w 1913 powołano zespół roboczy sieci,- którego koordynatorem został Tomasz Stankiewicz. S. Kolejne, X Zebranie Sieci zoatanie zorganizowana w dn XII. w Świętochłowicach przez Komisję Zakładową N8ZZ"Sc lidarność" Zakładów Urządzeń Technicznych "Zgoda" /telefon; , 4S7401, 4S7747, U* , /. Na *ebraniu,»c za kontynuacją prac rozpoczętych, omówione zostaną wyniki spotkali tematycznych w Poznaniu 1 w Bydgoszczy oraz etan prac zespołu T.Stankiewicza. C. Na wniosek przedstawiony w uchwale delegatów Komisji Zakładowyoh NSZZ ' Solidarność* makroregionu bydgoskiego,zakładem wiodącym "oosklem" Sieci w Bydgoszczy zostały Zakłady Chemiczne"Zachem". Ponadto zabrani zobowiązali Sekretariat do wytypowania zakłj du, który zastąpiłby nieaktywne w praoach Sieci Zakłady iskra z Kielc.,.- -j.. - Białystok137x1.81 "r. Sekretariat Sieci /-/Joanna Pilarska

13 D O K li It E N T 30.3 AS S2/3 3/ Załącznik nr 1 C e l o i s t rukturu Krajowej l' od e a c j i Samorządów Samorzutnie tworzący sio ruch samorządowy, stwarza pilną 'potrzebę, zorganizowania na szczeblu zakładu, regionu i kraju, Potrzeba ta wynika z przekonania, ze ruch samorządowy nie mota ule. zamknąć w granicach zakładu pracy, bowiem poza strefą jego wpływów pozostaną waikle celo strategiczne. Znalazło to swój wyraz mi«jdzy Innymi w oświadczeniu przedstawicieli samorządów pracowniczych około 1000 przedsiębiorstw z całego kraju, sformułowanym na spotkaniu zorganizowanym przez Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy w dniu 8 lipca 1981 roku w Gdańsku.,. Autentyczny ruch samorządowy wymaga koordynacji, doradztwt i pomocy organizacyjnej, i W dniu 17 października 1981 r. w Warszawie na kolejnym po- 1 siedzeniu Społecznego Komitetu na Rzecz Reformy Goapodarezuj uznano potrzjbe, powstania krajowego przedstawicielstwa ruchu samorządowego. Uczestniczący w tym spotkaniu przedstawiciele 17 regionalnych Rad Współpracy Samorządów Pracowniczych powołali Komitet Kale życielski Krajowej Federacji Samorządów. Jego powstanie jest następstwem zorganizowanego współdziałania poszczególnych samorządów w miastach i regionach. Głównym celem działania Krajowej Federacji Samorządów jest utworzenie warunków umożliwiających powstania i funkcjonowanie struktur społecznych i organizacji realizujących samorządowy model gospodarki 1 państwa polskiego. Do zadań Komitetu Założycielskiego należy w szczególności i - organizowanie współpracy miedzy istniejącymi 1 tworzącymi ale, samorządami i ich regionalnymi przedstawicielstwami, - uczestniczenie w ramach grup negocjacyjnych NSZZ "Solidarność" w tworzeniu 1 opiniowaniu ustaw sejmowych i aktów prawnych, - weryfikacja istniejących ustaw i innych aktów normatywnych ' w celu ich nowelizacji lub uchylenia oraz prezentowanie własnych opracowań" w tym zakresie, - przeprowadzanie i organizowanie konsultacji społecznej w tym także W formie referendum, - współpraca > organizacjami i Inicjatywami społecznymiw aakresie wspólnych celów. część m U w a g i 'do r z ą d o w e g o u s t a w y o c e n a c h. p r oj e k t u T e z y do s i e c i o w e g o p r o j e k t u u s t a w y a n t y m o n o p o l i s t y c z n e j. j /Uwagi do niniejszej części należy kierować doi Tomasza Stankiewicza, tlx /. ' 1. Drak jest koniecznych przepisów do walki z praktykami ' monopolistycznymi. Na konieczność stworzenia systemu takich rfrodków zwracał uwagę, program reformy gospodarczej Sieci z Rzeszowa i Ursusa /por.rozdz.ii pkt.s programu) regulacja antymopnopolistyczna/, postulując wydanie ustawy antymonopw listycznej a także dwa kolejne raporty Balcerowicza. Wprowadzenie systemu zabezpieczeń antymonopolitystycznych /ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych/ jest nieodłącznie lwią zane z wprowadzeniem cen wolnych obrotu i konieczną przebudową monopolistycznej struktury gospodarki. Należy w tym celu albo uzupełnić ustawą /art.18/ albo stworzyć w ustawie odesłanie do ustawy antymonopollitycznej co zobowiązywałoby rząd do jej przygotowania. Konieczna jest również bardzo precyzyjna definicja monopolu, bo określenie w art,4 ust.2 noże być wieloznacznie rozumiane. 2. Marże handlowe nie mogą być ustalane administracyjnie przez organ cenowy /art.8 ust.l, art.14 Met.2/, gdyż moi* to uniemożliwić wprowadzenie zasad samodzielności 1 samofinansowania w odniesioniu do przedsiębiorstw handlowych. 3. Podobnie sprzeczne z założeniami reformy jest administracyjne ustalanie wysokości zysku w odniesieniu do towarów na które ustalone są ceny urzędowe /zał.2 do ustawy/. 4. Konieczne jest "uspołecznienie" Państwowej Komisji Cen aby nie powtórzyły się dotychczasowa doświadczenia z jej pri cą. Nożna to zrobić poprzez t a/ utworzenie Społecznej Komisji Cen, w miejsce PKC, co postuluje sie. zresztą w programie reformy gospodarczej Sieci s Rzeszowa i Ursusa /rozdz. I pkt.3 lit.e/ /por."stanowisko w sprawie reformy społeczno-gospodarczej", Gdańsk, sierpień 1981/, b/ lub też poprzez przyznanie kompetencji kontrolnych nad PKC, z wnoszeniem sprzeciwów 1 zaskarżania jej decyzji do S(, du Administracyjnego, Społecznej Radzie Gospodarki Narodowe; cl Prezesa PKC powinien powoływać Sejm. 5. Konieczne jest przyznanie szerszych kompetenoji Związkom zawodowym do ustalania wysokości rekompensat a tytułu wzrostu kosztów utrzymania /art.ll/, Wydaje sią, że spełnienie tych postulatów jest warunkiem* brzegowym reformy gospodarczej w dziedzinie cen. Inna uwagi szczegółowa prezentujemy poniżajt - cany ursądowu, uatalona pr«e«organa Administracji parfstwrj - ceny regulowana, ustalona na podstawie zasad określonych J przez organa administracji państwowej, - ceny umowne., Podział ten budzi zastrzeżenia, ponieważ całkowicie zhlk-i nęła tu kategoria cjapjoj^yeh, /o których mowa była w poprzeć niej wersji projektu/' okretionych P*»«producenta nit ", wyroby jednostronne, w postaci ofert sprzedaży. Rodzi to podejrzenie, że wszystkie ceny wolna mają być tworzona na podstawie zasad tworzenia cen, co znacznie krępowałoby prsadale biorstwo. Ceny umowna /negocjowana/ dotyczyć będą priade I wszystkim produkcji nietypowej e»y jednostkowej. Dlataoo nrc ponuja się podiiał cen nai. ", f n y L, u, *A A * P *L *m*4 w 'ormia cen urzędowych _ J^llywyoh/. bąd.łjłm...m«kysm«ln?oh f * *_.. - cany regulowl nf ', **", - c e n y wolna, bądź jednostronnie ogłaszane prze* sprzedawaj bąd< powstająca w drodze negocjacji. 2. Art.3. należałoby wyratnia lainaozyó, ta towary o których mowa w art,3 5 1 obejmują tylko towary /wyr BY/,któryoł listą lamiasscza saiącsnik nr 1 uatawy. inaczej artykuł ten męża być traketwany jako generalna klauzula dająca uprawnienia organom centralnym. Co do samej listy Siad proponuje objęcia nią tylko 27 grup towarów a nie 3«jak projekt rządowy /proponowana lista w załączeniu/. Należałoby równia! dodać przeplts, iż nie wyznaczenie prsei organ cen - owny urzędowej w terminie 1 miasląea na tago typu wyroby dają prawo-przadaiąbiorstwu do wyinacsenia eany wolnej. 3. Art.4 ust.l. Budzi zasadnicza zastrzeżenie fi pkt.3 'art.4, w którym jaat mowa o rozdzielnikach. Rozdzielniki należy traktować jako wyjątek stosowany w- okseeie przejteiowyn i należy dążyć do maksymalnego zmniejszenia już teras Ilości towarów podlegających roidsielnictwu. Wprowadzenie rozdzielników do ustawy o cenach może spowodować petryfikacją taj _., instytucji w systemie earsadzania i W syatemie prawnym. 4. Art.4 ust.2 Mowa tam "o szczególnej koncentracji sprzedaży danego towaru". Lepiej byłoby mówić o monopoliście.prze pisy ustawy w ogóle nie rozwiązują problemu walki l praktyka ml monopolistycznymi, oo poruszamy W uwagach ogólnyoh. Ponadto kryterium jakie przyjmują ustawa /60t sprzedaży w Podstawą prac Sieci w Zielonej Górze był nieaktualny jus łąoanej sprzedaży towaru w kraju/ jaat bardzo nieprecyzyjna projekt ustawy o cenach. W związku tym uwagi zespołu III są i budzi siereg wątpliwości prsadetąblorśtw produkujących towary o zbliżonej technologii, składnikach osy funkojit i czy obecnie prawie całkowicie nieaktualne, zwłaszcza, łe nowy pro jekt ma zupełnie iiiną,kon8trukcję. Nowy projekt rządowy ustawy o cenach bardzo znacznie różni się na korzytfó od projektu grupę asortymentową osy dany wyrób? brać wówczas za podstawę obliczenia całą produkcję ozy tylke poprzednio opiniowanego. Projekt jest krótki i klarownie napl Sprawa ta stanowcio powinna byd bliżej określona w samej sany. Tym niemniej kilka spraw budzi wątpliwości. W każdym ra ustawia. zio nie zachodzi potrzeba pisania przez Sieć" własnego pro" p8n^acn^a!!ffo?ą c fi8ą8 C jml[} ko 9. Art.5. odsyła on w przedmiocie ustalania zasad cen urz*y«««*«j* obecnego w kilku dowych, regulowanyoh do załącznika nr 2. Z usaaadniania do II. Podstawowe sprawy sporne. ustawy wynika, że autorzy projektu ustawy traktują załączniki "jako mniej trwały element uatawy niż jej podstawowe prze play". Malesy wyjasnid. że jeśli salącsnik jest uohwalony ra sam i uatawą to etanowi jej integralną eiątó i.o*e być zmie niony tylko przez sejm,.nie jest więc bard*lej olattyesny rit jaj przepiiy podstawowe, ponieważ sał. nr 2 uwiera równocześnie szereg nieiwykle ważnych dla pnedaiębiorstwa zasad ustalania cen, byłoby lepiej, żaby zasady te znalazły aię w samym tekście ustawy. Uwagi do sał. nr 2 snajdują się w oddzielnym punkcie. 6. Art. 7. Nie jaat jasna cay prias oenjj umowne rozumie sią taż ceny wolna, ustalona w postaci jednoatronnej oferty /por uwaga do art.3/, 7. Art.8. ust. 1.- budzi zasadnicza ustrzeżenia ustalanie marż handlowych prsei organy administracji pańetwowaj, czyni to a organisacji gospoderoiych działających w sferze handlu ursądy, które mają sagawarantowną urzędowo marsa i pozbawia je bodźców do obniżki kosstów i aktywnej polityki rynkowej. Jaat więo sprzeczne z zasadą samodzlalnołol 1 Samofinansowania aią przedsiębiorstw handlowych. W odniesieniu do cen urzędowych i regulowanyoh dopuszcsalne wydaja się określenie tylko marży maksymalnej. 8. Art.ll - należałoby postulować, aby prsy obliczaniu re LWwyaSirirfe J.«t 7^^ kompensaty s tytułu wsrostu kosstów utrzymania mogiielą wypo wiadać Społeczna Rada Gospodarki Narodowej. Proponuje się pc nadto dodanie ust. 3 o następującej treści» "Związki Zawodowe mogą wyatąpić do Praseaa Rady Ministrów o wypłacenie rekompensat z tytułu wsrostu kosztów utrzymania, przedstawiając odpowiednia wyliczenia. W raiienie^ufrzględ- _ Zawodowe etu i Finan- aów/ s wnloekiom o przeznaczenie na rekompensatę odpowiednich sum w budżecie na rok przyszły". 9, Art.13. Należy zaznaczyć, że Siać w swoim programie reformy gospodarczej postuluje utworzenie Społeoinej Komisji Cen, w skład której wchodziliby przedstawiciele Związków zawodowych. Federacji Konsumentów, niektórych grup zawodowych

14 DOKUMENTY 304 AS 52/14/ dywidualnych, rzemieślników etc./.projekt natomiast konstrukcja, PKC jako wyłącznie or- <tracji. Konstrukcja taka jest do przyjęcia tyl-,, jeśli odpowiednie uprawnienia, łącznio 86 składającego sprzeciwu, uzyskają związki'zawodowo i Społei Gospodarki Narodowej. 1>KC powinien powoływać i odwoływać Sejm. Jest to ' skoro jest on członkiem Kady Ministrów j i,, h zaś jak wiadomo powołuje Sejm. wpisania do ustawy zaaady /odnośnie art.1.1 mie kompetencyjne dla PKC nie może przył enowych, nie wynikających «niniejszo] I.14. i lenia PKC określone są bardzo szeroko. Z pkt.l wyni- :c ustala listą towarów 1 usług o których mowa w sady ustalania towarów, o których mowa w zeł.nr 2 więc, ze załączniki te stanowią integralną cząś< e to olbrzymią władzą państwowemu organowi ceno- zastrzeżenia, ze tak podstawowe sprawy dla funkojocałej gospodarki jak ustalanie listy' towarów, na kt. ;dowe, czy ustalanie zasad określanla..cen, lały zastrzeżone dla Rady Ministrów lecz tylko dla " z jej organów funkcjonalnych, «-asadnicze zastrzeżenia powierzenie VT ustalanie nilowych /art.14 pkt.2/. Ubezwłasnowalnia to przediulatające w sferze handlu. również zwrócić uwagą, że uprawnienie dla PKC, o w art.15 pkt.5 "zawieranie porozumieli z przedsprzedawców" zmierza do instytucjonalizacji ntralnych zwlązkdw spółdzielczych, które powinny one. Porozumienia tego typu mogą być zresztą aktykami monopolistycznymi. II. Art.17. Nie jest jasne co oznacza "cena prawidłowa" i ach sią je,ustala. Kie może to być cena ar- 12 Ait. i fi. Artykuł ten zawiera nieśmiałą próbą zabezpiastycznych. Należałoby dodać do tegoi złożenia sprzeciwu przez odbiorców cen obowiązukrajowym do PKC oraz możliwość zaskarżania do Sądu Administracyjnego, arżenia przez przedsiąbioretwo cen dyktowamonopolistą. walka z cenami zawyżonymi musi alą przede wszyst. tąbiorst, Dlatego Iadczenie w stosunv t.e nieuwzględniania eiuży mu droga sądowa o i e na ogólnych zassdaohpkc 2 0 Należy dodać, iż.osa zwiąż) Nr 1 projekt' i o cenach urządowyoh zaproponowaną przwt zesjący projekt w bielonej Górze przedstawiamy iwa,etylina, oleje i przewodowy ktryczna i cieplna oraz ciepła woda tarcica - owe l.awełna sryty : żelaza 1 stali warów 1 osób dokonywane transportem kolejowym i. samochodowy!' i] kacyjne. lołeazne. 'zbożowe. 'ory. blorstwa handlowa mogą same zwląkszyć zysk, poprzez zmniejszenie kosztów sprzedaży. VI -? aal y. d sieciowego projektu ustawy antymonopollstycznej. 1. Zakłada Sią, ze środki antymonopolistyczne bądą dotyczyć wszystkich przedsiąbiorstw /poza przadsiąbiorstwami pań stwowymi bądącymi ustawowo na statusie monopolu, jak: np. mo-: nopol spirytusowy, tytoniowy itd./. Regulacja antymonopolist ćzna powinna obejmować szereg wspierających sią wzajemnie za bezpleczeń antymonopolistycznych. Ustawa musi definiować, co uważa sią za praktyki monopolistyczne. Można to zrobić po- i przez - wariant I - próbą budowy ogólnej definicji, co jest niedoz wolonym monopolem /wadą tego rozwiązania jest fakt, że zawsze bądą pewne przypadki sporne, które mogą.być rozmaicie interpretowane/. - wariant II- enumeratywnie wyliczać sią bądzie listą niedoz wolónych praktyk monopolistycznych 1 tylko w tych przypadkach możliwa bądzie ingerencja z zewnątrz /wadą może być tutaj nadmierna szozegółowość takiej listy/. 2. Zabezpieczenia instytucjonalne.. i Należy utworzyć specjalny organ np. Komisją Antymonopolis-: tyczną przy Sejmie lub przy NIK do śledzenia 1 badania praktyk monopoustyóźhyoh. Komisja AntymonopóTfstyazna i a/ śledziłaby na bieząoo, omy ukształtowane stkuk' t organizacyjne nie powodują bezpośredniej lub pośrart jj monopo-! lizaćji rynku dostawcy lub odbiorcy, b/ zatwierdzałaby wnioski o zamierzonym dokona..iu czasowego lub trwałego połączenia sią przedsiąbiorstw i miałaby prawo vet», c/ przyjmowałaby i rozpatrywała skargi przedsiąbiorstw,innych jednostek gospodarczych organizacji konsumenckich lub i indywidualnyoh odbiorców dotyczące monopolizacji rynku, ' d/ wszczynałaby z własneji inicjatywy lub na podstawie tych skarg postąpowanie wyjaśniające, e/ przeprowadzałoby postąpowanie dochodzeniowo i wyjaśniające oraz zwracałaby sią do sądu o przymusowe rozwiązanie związku monopolistycznego lub o nlewyraianie zgody na łącze^ nia przedsiąbiorstw, co wstrzymywałoby.powstanie fuzji prze«biąbiorstw do czasu orzeczenia sądu, f/ osuwałaby nad aktualizacją ustawodawstwa monopolistycznej go, przekazując Sejmowi projekty zmian ustawy monopolistycz nej. 3. zabezpieczenia prawne. Niezależnie od działania Komisji Antymonopolistycznej dolurą zaskarżenia przedsląbiorstv Skargi do Sądu mogą składać poss zenla przedsiąbiorstw, orga- 1 związki zawodowe oraz. W razie stwierdzenia przez są< ogwałoonle ustawy antymonopolistycznej, sądi j - orzeka przymusowe rozwiązanie ugrupowania monopolistyczneyczną i zwraca sią do Społecznej Koustalenie ceny wyjściowej, - na- lązek eapłacenia kary przez monopolistą do budżetu państwa /kary te mogą być bardzo duże, żeby dzia-, łały odstraszająco/, - przedsiębiorstwo poszkodowane może też w drodze powództwa wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia oraz ewentualnych strat spowodowanych przez monopol, - ustanawia zarząd komisaryczny /w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, bądś tworzy radą nadzorczą z udziałem zainteresowanych stron w stosunku do przedsiąbiorstwa >cznego/. Sankcje te mogą być orzekane alternatywnie lub łącznie w i zależności od konkretnej sytuacji. 4. Zabezpieczenia ekonomiczne. Najlepsza instrumenty prawne i struktury' instytucjonalne /ustawodawstwo antymonopolistyczne, Komisje Antymonopolistyrzeis sią nie załatwią problemu, ponieważ n rezultatem mechanizmów rynko- ;ewidzieć mechanizmy stymulujące tworzenie przedsiębiorstw wchodzących w nowe rynki towarowe oz\ terytorialne. W szczególności i ganizac awną i in iwość syga potrzeby utworzenia przedsiąbiorstwa społecznege avt-vk.,. i «<tycs icznych la 3os- bio**- rząd <"

15 DOKUMENTY 305 AS 52/15/ d/ Należy przewidzieć możliwość' tworzenia niezależnych od producentów przedsiębiorstw importujących, działających na fasadach samofinansowania. / Sejm może upoważnia rząd do przeznaczenia części środków budżetowych na zakup interwencyjny za granicą dóbr w celu przełamania monopolu drogą stworzenia konkurencji na rynku wewnętrznym. czędć iv U w a g i do r z ą d o w e g o p r o j e k t u u s t a w y "Prawo bankowe" /Uwagi do niniejszej części należy kierować dot Tomasza Stankiewicsa tlx /, I. Uwagi ogólne. '. Projekt ustawy w prawie bankowym nie wprowadza oczekiwanych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania banków w stosunku do obowiązującego prawa bankowego. Generalna koncepcja i szczegółowe propozycje rozwiązali ni«odchodzą w sposób wyraźny od obowiązujących dotychczas. Umożliwiają one utrzymanie dotychczasowego charakteru stosunków między bankiem a przedsiębiorstwem, w którym bank posiada wyraźną przewagę, działając z pozycji władzy. Działanie banków regulowane jest administracyjnie, także w sferach kt* r«s natury swej wymagają sterowania metodami ekonomicznymi /kredytowanie/. Tendencja ta utrzymuje się w projekcie ustawy, nie stwarza ona bowiem możliwości przejęcia do ułożenia stosunków między bankiem a przedsiębiorstwem na zasadzie patf tneratwa, kształtowanych na płaszczyźnie równości praw 1 interesów obu stron. Projekt ustawy przewiduje szerokie kompetencje Rady Ministrów w zakresie spraw kwalifikujących się do decydowania przez Prezesa NBP lub prezesów innych banków. RÓwnieł zakres uprawnień Rady Banków czyni z niej organ o przewadze elementów typu administracyjnego, utrudniających pełne usamodzielnienie banków. W ostatecznej wersji projektu ustawy powinny byd uwzględnione propozycje zawarte w opracowaniu "stanowisko w sprawi. reformy gospodarczej kraju" rozdz. V "System bankowy" /Solidarność 25/2,9 z numer specjalny/ oraz w-raporcie opn cowanym przez dr Leszka Balcerowicza''Reforma gospodarcza - warunki i problemy realizacji'/ptb Warszawa październik 198ł N szczególności powinny zostać uwzględnione następujące problemyi... - reforma struktury bankowości w kierunku ograniczeni* funkoji NBP jako banku kredytu bezpośredniego, - powołania binków komercyjnych dla kredytowania określonymi grup kredytobiorców fub przedsięwzięć gospodarczych, - samorządu w bankach, '- stworzenia instytucjonalnych warunków dla powstania partnerskich stosunków między bankiem, a.kredytobiorcą. Zespół uważa, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań wyma' ga starannego przygotowania banków w zakresie organizacyji nym i kadrowym. Uważając za niezbędnie konieozne przepracowanie ustawy przez projektodawcę w aspekcie zawartych wyżej propozycji, zespół ustosunkuje się również do przedstawionej wersji projektu ustawy dokonując ra.in. zmian stosownie do przedstawio nych na.wstępie poglądów. '''' ',,. II. Uwac[l szczegółowe 1 Art.3' uzupełnić, "oraz banków komunalnych".. 2. Art. 4 -skreślić: "dla umożliwiania wzajemnego kredytowania się przedsiębiorstw!.. 3. Art?8 - nadać brzmienie. "Banki organizują obieg pieniężny i działają na rzecz ukształtowania emisji pieniądza na pokornie zapewniającym równowagę gospodarczą' i stabilizacje siły nabywczej pieniądza"., Uzasadnianie i "projekt ustawy stwarza mo UlwoSd nadania planowi kredytowemu charakteru dyrektywnego. 4. Art.10 skreślić! "Instancjom władz lokalnych^ wprowadzić "lokalnym władzom samorządowym i administracyjnym. 5."rt?X3 w wierszu 7 Skreślić, "zatwierdzone* powadzić "Opiniowana", w wierszu 8 skreślić, "zatwierdzonych przez Radę Ministrów" a akapit uzupełnić o "do zatwierdzenia. 6. Art?l5 wierszom 7-10 nadać brzmienie;"prezes NBP przedkła da zaopiniowany przez Radę Ministrów projekt planu obrotów płatniczych z zagranicą Sejmowi do zatwierdzenia. 7 ArJ 7 w wierszu 7 skreźlić słowo "bilans" i wf dzić, "projekt bilansu". Uzupełnić art. o słowa, "do zatwierdzenia 0. Art.27 skreślić w całości - każda organizacja powinna mieć możliwość Korzystania z usług więcej niż Jf*nego banku, 9. Art. 28 ust. 2 słowa. "Rada Ministrów" *«>"!"»»«._ ló.art.30 u«t.3 uzupełnić; "w której strony s w o b d n i a n u ^! ją warunki kredytu na zasadach pełnej dobrowolności. Uzasaa nienie - w części wstępnej.. _. 11. Art. 31 uat.l skreślić, /uzasadnienie J ak, d»**:"''" ust.2 nadać brzmienie. "Przy rozpatrywaniu w n i o»^\^^ wych bank kieruje się ocenę zdolności do spłacenia kredytu wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie. Ust.3 - skreślać, /pro błam winien być ujęty w umowie o kredyt/,. 12. Art.32 - skreślić. Uzasadnienie. djla opracowania informacji o których mowa w art.10 wystarczające winny być dane otrzymywane od przedsiębiorstw kredytowych w. postaci sprawozda irzości GUS oraz zagwarantowanych w umowie b kredyt bankowy, 13. Art.35 ust.1 nadać brzmienie, "podstawowy poziom kursu złotego ustala Prezes NBP". 14. Art.39 Ust.l pkt 2 uzupełnić, "e/ banki komunalne". 15. Art.44. ust.l skreślić słowa "po zasięgnięciu opinii Rady Banków", wprowadzić ustęp dodatkowy o brzmieniu. "Banki komunalne mogą być tworzone przez samorząd terytorialny" Art.44 ust.l Wariant I - dopisać pkt. 6 i "przedstawicie le samorządów pracowniczych banków"; skreślić w wierszu pierwszym słowo "koordynacyjnym". W wariancie II skreślić pkt.4 i 5 wprowadzić jako ostatni pkt.; "przedstawiciele samorządów praco' wilczych banków*. 17. Art.46 skreślić punkty. 2,6,7,8,11. UzasAdnienie. przepisy ustawy nie powinny stwarzać możliwości blokowania przez istniejący aparat inicjatyw, w zakresie tworzenia nowych bap-, ków. -. t 18. Art.51 ust.l skreślić po'słowach!"rozliczeniową i. dewizo wa". 19.Art. 54 w wierszu 5 skreślić, "i Prezesem Rady Ministrów", Wierszom 6-8 nadać brzmienie, "wiceprezesów NBP 1 członków zarządu powołuje prezes NBP". 20. Art. 62 ust.l w wierszu 2 słowa; "Rady Banków" Haatajpló i słowami;"organu założycielskiego" oraz w ust.2 skreślić, ^na wniosek. Rady Banków". / 21. Art.91 pkt 1 skreślić w wierszu 4 słowa "ioh jednostkom^ zwierzchnim oraz". ~ CZEŚĆ V.. < * P r o j e k t ustawy o p l a n o w a n i u w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j /wraz z uwagami/, /uwagi do niniejszej części należy kierować do. Tomasza Stankiewicza, tlx /. A - S w S3i_23ŚlSSi ' ; 1. podstawowe założenia ustawy o planowaniu. Podstawą oceny rządowego projektu są zasady planowania ogól nospołecznego przyjęte przez Sieć na poprzednich sesjach. Najważniejsze z nich to. 1/ społeczny charakter planowania. Oznacza on, że. - wszystkie grupy i warstwy społeczeństwa mogą swobodnie wyrażać swoje interesy i opinie, - grupy te są reprezentowane w organach przedstawicielskich, gdzie następuje konfrontacja ich stanowisk i wypracowanie społecznie akceptowanego kompromisu. Zatem plan jest wynikiem jawnego ścierania się różnych interes Sów i dążeń, w ramach demokratycznych procedur. Nie jest nato-; miast wyłącznie wyrazem woli jednej siły politycznej, mającej I monopol władzy 1 ukrytych przetargów w aparacie władzy.. j 2/ Autonomia planowania w samorządach pracowniczych 1 teryto- rialnych oraz na szczeblu centralnym. 2. Ogólna ocena rządowego projektu. 1/ W projekcie rządowym planowanie nie jest procesem społecznym. W artykule 8 mówi si<} co prawda o społecznym charakterze i planowania, jednak jego istota sprowadza się tylko do konsulta oji, nawet bez określenia ich trybu. Wynik takich konsultacji! może, ale nie musi byd uwzględniony przez organy planujące. i Nie ma natomiast w projekcie sądnych,konkretnych postanowień, które by zapewniały różnym grupom i warstwom społecznym realny wpływ na kształt planu. Ustawa zakłada bowiem niezreformowany. Sejm i rady narodowe, co oznacza, te decydujący wpływ na, kształt planu będzie miała nadal PZPR. 2/ Projekt rządowy narusza zasadę autonomii procesu planowania w samorządach pracowniczych i terytorialnych. Temat ten jest szczegółowo omówiony w II-ej części tekstu. 3/ Przepisy końcowe i przejściowe zawarte w rozdziale VII projektu, faktycznie zawieszają reformę gospodarczą do 1983 r.» Warunki uspołecznienia procesu planowania. Raalizac3a przyjętych w części pierwszej zasad planowania społecznego wymaga reformy Sejmu i rad narodowych. W związku z tym ustawa o planowaniu powinna być związana z ustawą o Sejmie i ustawą o radach narodowych. " Aktualnie dyskutowanych jest kilka wariantów reformy Sejmu. Opowiadamy się za dwuj«.bowym modelem Sejmu, który nie naruszając przewodniej roli PZPR, uznanej przez związek, umożliwia najdalej idącą demokratyzację Sejmu. PZPR pozostanie zatem w dotychczasowej izbie Sejmu partią rządzącą lecz nie absolutnie i despotycznie, co będzie możliwe przez stworzenie systemu hamulców parlamentarnych i uniemożliwiających partii posługiwanie się Sejmem jako w pełni dyspozycyjnym i bezwolnym narzędziem. IJamulcami tymi będą. 1/ druga izba Sejmu, ukonstytuowana w odrębnych wyborach. 2/ procedury uzgadniania stanowisk między obydwiema izbami.

16 DOKUMENTY 306 I AS 52/16/ Procedury te hamują proces legislacyjny, w przypadku nie aprobowanych przez drugą Izbę ustawodawczych inicjatyw partyjny! nej podstawowych wielkoźci i procesów gospodarczych, wykonawczą,niesie groźbę wymknięoia się spod kontroli społecz i rządowych oraz doprowadzają do kompromisu. 4/ Projekt zawiera cały szereg "haków" na przedsiębiorstwo, lototą proponowanego modelu dwuizbowego nie Jest powołanie a więc zagrożeń jego samodzielności a zwłaszcza zasady, zapi drugiej izby o takim lub innym charakterze, lecz fakt, że aamo sanej zresztą w art.ls ust.l, że przedsiębiorstwa opracowują Istnienie jej umożliwia hamowanie PZPR i forsowanie własnych plany samodzielnie i w dostosowaniu do własnych potrzeb. Już inicjatyw ustawodawczych. t bowiem art.18 ust 2 nakłada obowiązek sporządzania planów roo* Reforma ra3 narodowych winna zapewnie w pełni demokratyczny oharakter tych ciał. Badzie to możliwe poprzez i Poszczególne zagrożenia wskazujemy dalej w uwagach szczegóło nych na wszystkie przedsiębiorstwa. ' 1/ wolne wybory, wych. Szereg zagrożeń wynika również z bardzo niejasnego teks-, 2/ zniesienie Zasady.podwójnego podporządkowania czyli wyląc: tu niektórych przepisów - np. art. 7,10 ust.3,4, na uzależnienie organów wykonawczych rad od organów wybierał-. Niewystarczająco ostro jest również określony zakres obligatoryjnej informacji przedsiębiorstw dla Centrum, a także jakl< nych, 3/ oddolną, budowa systemu rad narodowych, informacje ma Centrum obowiązek przekazania przedsiębiorstwu, 4/ wzrost samofinansowania działalności rad. 5/ Należy również podkreślić, ze cały szereg artykułów jest' 4 - Możliwe rozwiązani,?! próbą kodyfikacji w ustawie wiedzy o planowaniu i powinno się; Możliwe są tny warianty i znajdować w podręczniku akademickim a nie w ubtawle. Różne kl< 1/ odrzucenie projektu rządowego jako nlozadawalającego i ayfikacje, definioj-e, wskazówki metodologiczne nie mają bowiem opracowania własnego, który uwzględnia zasady planowania społecznego wymienione w części I. nych. Przykładowo są to artykuły 2 ust.1,2,3,4; art,4j art.9 i -. w takiej formie w jakie są zapisane - żadnych skutków praw 2/ zgłoszenie poprawek i ograniczenia projektu rządowego tylko do ustawy o planowaniu w przedsiębiorstwach, ba* uwzględni* 19 ust l,2i art.26, 27 ust.l i inne. Każdy z nich s osobna ni< ust.li art. 10,11; art.1.2 UKt.1,3, art. 14 ust,1,2, art.15, art. ni* w tej ustawi* docelowego modelu uspołecznienia planowania jest "szkodliwy" i dają one nawet pewien, rozwlekły zresztą, 0 model ten możm by walczyó przy okazji dyskusji nad innymi i opis logiki procesu planowania, w sumie jednak powodują, że projektami ustaw wymienionymi w pkt.l. I. tekst ustawy jest stanowozo za obszerny, a postanowienia istot 3/ instytucjonalizacja w tej sprawi* pewnych rozwiązań tymese sowych dotyczących uspołecznienia planowania,no. wt akrtłitnie ne giną wśród nieistotnych. Omniejsza to czytelność i społeczny odbiór tekstu. Do całego tego bloku przepisów, nazwanego w kompetencji dla Tymczasowej Rady Gospodarki Nąro.jwej oraś za zespolą opiniującym "watą można podejść dwojakoi mieszczenie w ustawie poprawionej części rządowego projektu odnośnie planowania w przedsiębiorstwach. Wariant ten zakłada przyjęcie za punkt wyjścia projektu rządowego /po*.cz.iii/. Opowiadamy się za wariantem piarwasym, ponieważ stwarza on możliwości opracowania kompleksowego projektu, zapewniającego realny wpływ społeczeństwa w procesie planowania. Jego przyją ci* wymaga Jednak intensywnych prac przygotowawczych. Stwarza to groźbę przeforsowania projektu rządowego w obecnej postaci. Wariant II ochraniając kompatancj* przedsiębiorstw, odsuwa problem uspołeczniania planowania centralnego w a/ albo domagać się usunięcia tych przepisów jako nic ni* wnoszących, b/ albo próbować z opisu metodologii planowania "ukuć broń przeciwko arbitralności aentralnego planisty". Jeśli więc np, art. 26 ust 3 zawiera ogólnikowe sformułowanie, że "centralne organy planowania odpowiednio wcześnie upóv szeohnlają ogólne założenia 1 prognozy planu centralnego, org* nizują konsultacje z podmiotami planującymi..." etc. - to «! zapisu tego nic nie wynika. Można go jednak uzbroić np. w możliwość zaskarżen4s_przez związek czy reprezentację samorządó* odległą przyszłość bez żadnych gwarancji realizacji naszych, planu centralnego przedłożonego Sejmowi jako sporządzonego ; postulatów w tym zakresie. Jest to także zgoda' na przyjęcia niezgodnie z tą procedurą, określić minimalny okres konsulti zasadniczej konstrukcji projektu rządowego i Jeat to zgoda na; cji etc. Problem jednak komu przyznać te kompetencje. Wracamy skandaliczny tryb konsultacji społecznych. W dalszej osęścl tekstu prezentujemy, jak wyglądałby projejt; w ten sposób do problemu wyboru g«n*r*ln«j strategii w walc* o tan i inrte akty prawna, /por.ci.i pkt.v/ rządowy z uwzględnienie* koniecznych tmlan /wariant 3/. C. Pl9iSlSS.HiSS w Y-S-Bi8C2KflDiU-H-a91ESa9ES9_Ca ai}9k8jx. B yą83i.b.is9l»bfc u -fis8ifi!$ u. l8d 2w 6g S d^b^itawowoh zajoiai /na podstawie projektu rządowego/. Opiniowana wersja projektu Jest niewątpliwie lepsza od wersji poprzedniej. Tym niemniej znajduje aięf w niej oały szereg zapisów, która są sprzeczne nie tylko ze stanowiskiem wypracowanym w programie "Sieol" al* takie z kierunkami "rządowego projektu reformy" Oprócz zbyt hasłowo potraktowanego uspołecznienia planowania i braku odpowiednich zabezpieczeń kompetencyjnych i proceduralnych należy wymienić zwłaszozai 1/ projekt ustawy przesądza o rozdzieleniu planowania gospodarozego 1 przestrzennego /art.2 ust.5/, odsyłając do "odrąbanej ustawy". A przecież w tezie 36 "kierunków" czytamy, ie "planowania procesów i wielkości powiązane jest integralnie, z Mianowaniem przestrzennym " 2/ jeszcze groźniejsza jest rozdzielenie traktowania planowania rzeczowego i finansowego /art.2 ust.4/. W art.ls jest mc; wa o jakimi odrębnym "planowaniu finansowym", w art.16 o bilansie finansowym,a w art.3 poprzez powierzenie w tym zakresie kompetencji Ministrowi Finansów i Prezesowi NBP instytucjonalnie rozrywa planowanie rzeczowe i finansowe. Podział planowania na' rzeczowe 1 flnarfsowe Jest bardzo groźny, umożliwi bowiem planowanie rzeczowo-adresowe i rozdzielnic two oraz czyni iluzorycznymi kategorie pieniądza i zysku,może zatem podważyć szanse prowadzenia projektu systemu finansowegc Jest to krok w tvł w porównaniu z tezą 41 "Kierunków", które stanowią, iż "niezbędne jest ścisłe powiązanie planowania rzeczowego z finansowym".,. 3/ projekt nie rozwiązuje bardzo kontrowersyjnej sprawy, a mianowicie stosunku planu gospodarczego do budżetu. Samo bowiem Instytucjonalne rozdzielenie tych dokumentów niesie groź' bę dwutorowości i planowania rzeczowego /NPSG/ i planowania finansowego /budżet/. Ponieważ związek między tymi dokumentami musi być bardzo ścisły z samego założenia, nie przeszkadza, aby przynajmniej w odniesieniu do okresu roku - był to jeden dokument. W taj chwili bowiem Sejm uchwala budżet w formie ustawy /a więc ait.tu prawnego najwyższej rangi/, a plan roczny i wieloletni w formie uchwały /ranga uchwały Sejmu w hierarchii źródeł prawa ni*,jest do końca wyjaśniona/. Ta dwutorowość i niejasność niesie groźbą modyfikacji budżetu przez plan - bezpośrednio lub poprzez wtórną rolę kategorii finansowych. W dodatku budż*t nie Jest w myśl projektu całościowym planem finansowym państwa /ort.16/ - cały szereg ważnych wielkości iplai kasowy, kredytowy, bilans płatniczy znajdują się poza budżetot a więc Sejm nla ma wpływu na te wielkoźci. Jedyną formą kontroli jest to, że w myźl artykułu 16 ust.s bilans finansowy państwa jest publikowany. Instytucjonalizacja bilansu finansowego jako trzeciego - oprócz planu i budżetu - dokumentu, w dodatku kształtowanego tylko przez władzę Rozdziać łjł Planowanie społeczno-gospodarcze,. i Atliif i. STKOZ planowania niniejsza ustawa rozumie wasal- : ' kie działania polegające na przewidywaniu najbardziej praw-; doycdoijnych sytuacji w przyszłości i trendów rozwoju, okr*ś-j laniu pożądanego kształtu przyszłości i punktu widzenia ce- ' lów 1 przyjętych wartości oraz wytyczaniu najprostszej śoi*i ki dojścia do tych celów, uwzględniającej podmioty działające, niezbędne środki i zasoby i koordynację ich działań w przestrzeni i czasie. 2. LizUitanla planistyczne podejmowane przez organy państwowe korzystają z pomocy i ochrony prawnej, ale tylko w tym zakresie, w którym istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż pożądany stan przyszłości sam by ni* zaszedł bez tych i działań wyprzedzających lub t** zostałby osiągnięty o wiała niższym kosztem ni* w drodao mechanizmów rynkowyoh, AEfc«.2.i 1. Planowanie społeczno-gospodarcze Jest formą aktyw; nego kształtowania przyszłości przez samorządna społeczeń- i stwo. Wszystkie grupy społeczne mają zatem równe prawo udzii łu w społecznym procesie planowania poprzez zgłaszanie swoich preferencji, celów i projektów działań do nich prowadzących do organów władzy oraz odwoływanie się do społeoaeństwi w drodze referendum; Organy władzy rozważają zgłoszone projekty działań i wykorzystanie środków, przeprowadzają konsu] tację z wyborcami, rozstrzygają ewentualne'sprzeczności interesów i podejmują ostateczne daeyajo o kształole planu w skali ogólnokrajowej czy terytorialnaj. 2. Wszystkie typy podmiotów gospodarczych mogą sporządzać*si modzlelnle swoja własne plany oraz uzgadniać je wzajemnie w drodze wymiany informacji. Zakres obligatoryjnej koordynacji działań planistycznych, decyzji wydanych przez organy państwowe wiążących danych podmiot planowania oraz obowiązku ud tępniania informacji planistycznej mogą określać tylko przepisy ustawy. 3. Dodatkowa informacja planistyczna, poza zakresem informacji obligatoryjnej, o ktćrej mowa w ust.2, na potrzeby orga nów państwowych oraz jednostek gospodarki uspołeosnionej może być świadczona odpłatnie na podstawie umów zainteresowanych stron, po kosztach jej uzyskania i przetworzenia. A t Ł3 Ł. Plany ogólnogospodarcze, terytorialne 1 plany przedsiębiorstw powstają niezależnie od siebie. Zakres obligato-, ryjnej koordynacji prac planistycznych określa ustawa. hziai Plany centralne i plany terytorialne i a? zobowiązują odpowiednie organy administracji państwowej do realizacji ustalanych w planach propozycji rozwoju ap< łeczno-gospodarczego, zadań w zakresie konsumpcji zbio- : rowej oraz inwestycji centralnych i terenowych, w oparci) o środki finansowe przewidziana -w ' udżecie pańbtwa 1 w bt dżetach terenowych oraz odnośnych planach centralnych i

17 D O K U M E N T Y 307 AS 52/17/ terenowych funduszów, >/ zobowiązują organy administracji państwowej do oddziały-! wania pośredniego na przedsiębiorstwa uspołecznione oraz gospodarkę nieuspołecznioną /zwłaszcza rolnictwo i rze- I miosło/ w kierunku umożliwienia realizacji zadań objątyol tymi planami, ' ^ ' ; 6rt»5_ Powiązania pomiędzy' planem"centralnym a planami przedsiębiorstw oraz pomiędzy planami tych ostatnich zapewnia się przy pomocy i a/ umów zawieranych przez organy państwowe lub przez organizacje gospodarcze działające w linieniu państwa z, przedsiębiorstwami i Innymi jednostkami gospodarczymi,dotyczących realizacji zadań wynikających a planu centralnego, b/ umów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, o/ parametrów oraz normatywów 1 Innych narzędzi ekonomiczno-finansowych, kształtowanych zgodnia-z ustaleniami planu centralnego na podstawia obowiązujących ustaw, d/ wymiany informacji w zakresie opracowywania planów, e/ stosowania środków administracyjnych w zakresie ograniczonym do przypadków przewidzianych niniejszą ustawą. Rozdział II - Społeczny charakter planowania Ar,,, 1. Społeczny charakter planowania wyraża olei a/ w możliwości brania udziału w społecznym procesie pli nowania przez wszystkie grupy społeczna, polityczne, zawodowe, zwane dalej podmiotami planowania, b/ w rozwiązywaniu kolizji pomiędzy preferencjami i in- : teresami grupowymi przez organy ustawodawcze /Sejm, rady narodowe/, c/ w prezentowaniu projektów planów skierowanych do konsultacji społecznej oraz podstawowych wariantów wyborów \ w języku i kategoriach zrozumiałych dla społeczeństwa i ; umożliwiających wyrażenie swojej opinii, d/ w przestrzeganiu procedur planowania, zapewnłających: współudział społeazeństwa w całym procesie planowania, udostępnianiu wszelkich' informacji gospodarczych oraz : kontroli wykonywania planów, 2. Uspołecznianie procedur planowania wyraża siei a/ W w; konywaniu funkoji stanowiących i kontrolnych w prooesie ustalania planów i ich realizacji przez organa przadstowiolelskie ogólnopaństwowe i terytorialne oraz samorządowe w przedsiębiorstwach; b/ we współdziałaniu w planowa- 1 niu partii i stronnictw politycznych, związków zawodo-! wyoh, stowarzyszali twórczych, naukowych i społecznych! v,» organizacji młodzieżowych. i AcStj.2 i- Związki zawodowe uczestniczą w prooesie planowania poprzez i a/ opiniowanie wszystkich projektów planów, b/ wyrażanie stanowiska wiążącego organy administracji odnośnie płac, cen i kosztów utrzymania, warunków pracy oraz innych zagadnień polityki społecznej i gospodarczej uznanych przez związki za ważne dla ludzi pracy, c/ wykonywanie funkoji inspiracyjnej i opiniodawczej w całym procesie planowania oraz zgłaszanie własnyoh projel tów planów bądst programów rozwiązania danych problemów społecznych lub gospodarczych, d/ przeprowadzanie konsultacji społaaznej proponowanych rozwiązań w drodze badania opinii lub przeprowadzania referendum, e/ domaganie się od organów państwowych informacji niezbędnej związkowi do przygotowania własnyoh projektów bądl ooeny projektów planów skierowanych do związków do zaopiniowania,. f/ społeczną kontrolę wykonywania planów i efektywności wykorzystania przez organy państwowe rezultatów pracy spo łecznej. 2. Związki zawodowe uczestniczą w procesach planowania, realizując funkcję inspiracyjną i opiniodawozą, zwłaszcza w odniesieniu do płac, cen i kosztów utrzymania, innych zagadnień polityki społecznej oraz warunków pracy. * 3. Stowarzyszenia twórcze, naukowe i społeczno-zawodowe oraz organizacje młodzieżowe uczestniczą w procesach planowania za pomoc* wyrażania opinii, wniosków i postulatów, a także opracowywania ekspertyz. 4. Podstawowe problemy strategii i polityki społeczno-gospodarczej oraz warianty rozwiązywania tych problemów prze* stawione są do wiadomości opinii publicznej. Wyniki badań opinii publicznej oraz dyskusji publicznej są uwzględnia-i ne przy formułowaniu planów. Rozdział III - Planowanie centralne. SsO 1. Plan centralny określa strategię i politykę społeoznó-ekonomiczną pańatwa, a więc główne cele, proporcje środki rozwoju gospodarki", podstawowe zadania społeczne i ekonomlozne, sposoby ich realizacji wyrażone w działaniach Rządu, a także główne kierunki stosowania ekonomicznych instrumentów Oddziaływania określonych w art Ustalenia planu centralnego) a/ są bezpośrednio obowiązujące dla Rady Ministrów, mi-; nisterstw i innych centralnych organów administracji pań-; stwowych w zakresie kierowania gospodarczego i określają pole i zakres ich odpowiedzialności, I b/ informują wszystkich innych uczestników procesów pla*? nowania o potrzebach społeczeństwa, stanowią podstawę, #. określania ekonomiczno-finansowych regulatorów działalno* ci gospodarczej oraz zawierania przez upoważnione do te- go organy państwowe i organizacje gospodarcze umów, służąc cych realizacji centralnego planu państwowego, AttiSt. i. Plany centralne obejmują i a/ plany perspektywiczne o horyzoncie 10 ląt, ; b/ plany wieloletnie, W tym»ięololetnie, zwane narodo-; wyrai planami społeczno-gospodarczymi /NPSO/. o/ plany roczne, swane centralnymi planami rocznym* /O* eetilfi* 1. Plany perspektywiczne określają i a/ przewidywane kierunki kształtowania się potrzeb spo-i łeozno-gospodarozych i możliwości iah zaspokajani i b/ wytyczają główne kierunki dla specjalizacji międzynarodowej 1 przystosowań gospodarki do przewidywanych 'zmian warunków zewnętrznych, o/ określają generalne linie rozwoju gospodarki narodowej jako warunku zachowania ciągłości procesów rozwojowyot w planach o krótszym horyzoncie czasowym i kontynuacji przedsięwzięó gospodarczych wykraczających poza okres pla«nu średniookresowego. 2. Plany perspektywiczne opracowuje się za szczególnym uwzględnleniemi a/ zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpoyjnych, b/ gospodarki surowoowo-energetycznej, c/ rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, d/ adaptacji gospodarki do przewidywanych tendencji rozwoju międzynarodowego podziału pracy, o/ rozwoju nauki i techniki, f/ przestrzennego zagospodarowania kraju. f CS^li* h w planach pięcioletnich /Narodowych Planach Bpo eczno-gospodarozych/ następuje konkretyzacja założeń pla*' nów perspektywicznych oraą rozszerzanie problematyki stant wiącej przedmiot planowania. 2. w NPSG wyodrębnia ślę następująca elementy i a/ prognozy ora* założenia strategii i polityki o cha- i rakterze oa.dlnoqosoodarozvm. b/ decyzje naczelnych organów w»««y, 0/ narzędzia realizacji polityki społeczno-gospodarczej d/ informacja dla organów terenowych, przedsiębiorstw oraz Innych uczestników procesów planowania /banki.związki zawodowe, stowarzyszenia 1 organizacje naukowe i spo- łeozno-zawodowe/, 3. Prognozy oraz założenia strategii i polityki obrjmują ; cele społeczne i gospodarcze osiąganw w okresie objętjw planem: a/ prognozy dochodu narodowego 1 jego podziału oraz tem, po rozwoju i stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych, b/ podstawowe kierunki i-ozwoju społeozno-goapo.?.=.<.-.zego ; oraz założenia dotyczące *ierunkóv strukturalnych r;i,-aekształoeń gospodarki, postępu Iochnioznego 1 współpracy gospodarczej.a zagranicą, a awłaszcr.u współprac? osaj z krajami RWPG, c/ założenia i zmiany g«ł( to* '-branżowej struktury pi - pytu i podaży, w tym równ.eż lotycsąoe produkcji niniejszych grup produktów, d/ założenia galęalowo-branżowaj i terytorialnej struk-: tury inwestycji /jako informacje dla kształtowania polity ki kredytowej banków/, e/ sposoby sfinansowania zawartych w planie przedsięwzięó, z uwzględnieniem założeń kształtowania siły nabywczej pieniądza. 4. Decyzje szczebla centralnego mogą obejmować!,a/ podstawowe przedsięwzięcia rozwojowe o dłuższych cyklach realizacyjnych /inwestycje surowoowo-energetyczne oraz o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, infrastruk turalne programy naukowo-badawcze i przedsięwzięcia badaw ozo-rozwojowe/, b/ ustalenia dotyczące realizacji uniów Międzynarodowych oraz uzgodnień koordynacyjnych w ramach RWPG po otrzymaniu z przedsiębiorstw potwierdzenia realizacji ewentual-, nych umów w tym zakresie, r. o/ alokację środków budżetowyoh na cele wieloletnich programów społecznych oraz przedsięwzięó rozwojowych, 5. Narzędzia realizacji zadań planowych obejmują: i a/ Instrumenty polityki społeozno-gospodarozej sprzyjające realizacji celów planu, b/ narzędzia ekonomiczno-finansowe zapewnienia równowagi gospodarczej i koordynacji prooesów rozwojowych. 6. Informacje, których przedsiębiorstwa mogą żądaó od właściwych organów centralnych dotyczą zwłaszcza i a/ prognozy zmian warunków popytu i podaży oraz cen na rynkach zagranicznych, b/ prognozy zmian oen na wewnętrznym rynku koneumpoyj- ; nym, a także założenia i prognozy zmian oen artykułów zaopatrzeniowych, c/ prognozy ważniej szych zmian w dziedzinie techniki, d/ prognozy aytuacji w dziedzinie zatrudnienia w przekrojach terytorialnych 1 zawodowo-biranżowyoh, e/ założenia charakteryzujące warunki zbilaneowania pla nu, prawdopodobne zagrożenia oraz możliwości równowaiąoych działań dostosowawczych.

18 DOKUMENTY 308 AS 52/18/ 7. Działalność gospodarki nieuspołecznionej, w tym zwłaaz cza rolnictwa indywidualnego i rzemiosła, ujmuje się w planach wyłącznie szacunkowo. ĄCt^i? Zmiany pięcioletniego Narodowego Planu Społecznogospodarczego są dopuszczalne jedynie w trybie uchwały Sejmu. AEtil?-! Centralne Plany Roczne /CPR/ określają sposoby realizacji planów pięcioletnich /NP8G/ przy uwzględnieniu zmian w zewnętrznych i wewnętrznych warunkach gospodarowania oraz niezbędnych uzupełnień 1 i bardziej Szczegółowych elementów.. 2. W ramach CPR następuje aktualizacja i dokładniejsze rot poznanie warunków i środków zapewnienia równowagi gospodarczej i na ich podstawie określane są środki realizacji polityki snołeczno-gospodarczej, w tym zwłaszcza ekonomiczno-finansowe /w szczególności dochody 1 wydatki budżetu państwa, planu kredytowego i bilansu płatniczego/. 3. CPR nie mogą wprowadzać zmian w stosunku do oelów 1 kle runków polityki społeczno-gospodarczej określonych w planie pięcioletnim /NPSG/»ol wprowadzać nowych przedsięwzięć stanowiących tagro : - przyjętych w NPBG założeń równowagi pieniężnej. Podmioty planowania centralnego a zwłaszcza związki zawodowe mogą zgłaszać do Sejmu sprzęci* w stosunku do CPR, jedli plany te naruszają proporcje planów wieloletnich uchwalonych przez Sejm, bądź inne istotne ustalenia uzgodnione w procesie społecznych negocjacji nad projektami tych planów. 4. Bilans płatniczy stanowi część składową CPR. * A EtiI4 i. Sejm może uchwalić roczny 1 średnioroczny bllanl finansowy państwa. 2. Szczegółowymi centralnymi planami finansowymi sąi budżet państwa, plan kredytowy, bilans płatniczy oraz plany finansowe banków, instytucji finansowych oraz pozabudżetowych funduszy celowych. 3. Plany wymienione w ustępie poprzednim są sporządzane na okresy roczne, natomiast dla okresów wieloletnich opracowywane są prognozy odpowiadające zakresowo odpowiednim planom przy zmniejszonej szczegółowości. 4. Zakres, strukturę 1 układ budżetu państwa oraz procedurę sporządzania i uchwalania bilansu finansowego państwa 1 budżetu państwa reguluje odrębna ustawa. Rozdział w - Planowanie w przedsiębiorstwach. ĄEŁiłSil Przedsiębiorstwa opracowują plany społeczno-gospc darcze samodzielnie i stosownie do własnych potrzeb określają zakres, szczegółowość danych i horyzont czasowy piane wania. 2. Wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej opracowują plany roczne zgodnie z ust.l. Zakres obligatoryjnej Informacji planistycznej dla potrzeb planowania cen tralnego określa niniejsza ustawa. 3. Programy i prognozy opracowują przedsiębiorstwa w miarę potrzeby. j A ti.is_ 1- Przy sporządzaniu planów przedsiębiorstwa kie- j rują się i '[ a/ badaniami popytu i podaży na rynkach krajowych i zagranicznych,. '. *' oraz utrzymania jednostek budżetowych w tej dziedzinie, a/ decyzje rozwojowe w zakresie infrastruktury społecznej b/ porozumieniami umownymi z dostawcami 1 odbiorcami orał innymi jednostkami,,. < c/ informacjami wynikającymi z założeń planów centralnych i terenowych, d/ obowiązującymi normami i parametrami określonymi w art Plan przedsiębiorstwa uspołecznionego określa kierunki jego rozwoju w oparciu o rachunek opłacalności ekonomlcznej i pełnej odpowiedzialności finanaowej za koszty i wy-' { nlkl działalności zgodnie z zasadami samofinansowania. ftcsiłz-! w planach przedsiębiorstw uwzględniane być mógł nałożone przez odpowiednie organy założycielskie zadania planowe dotyczące) a/ przyjęcia przez przedsiębiorstwa zamówień 1 zawarcia umów o realizację dostaw na cele obronności kraju, b/ wykonania szczególnie ważnych umów międzynarodowych na warunkach nie gorszych niż najkorzystniejsze z ofert przedłożonych przez innych'kontrahentów na okres obejmujący dany horyzont planu przedsiębiorstwa. 2. W planach przedsiębiorstwa uwzględnione,być muszą nałożone przez organy państwa zadania planowe wynikająca z ogł< szenia stanu klęski żywiołowej. 3. w przypadku, o którym mowa w ust.l i przedsiębiorstwo uzyskuje zwrot utraconych zysków, a w przypadkach, o których mowa w obu poprzednich ustępach, państwo zapewnia przedsiębiorstwu środki niezbędne do wykonania. 4. W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach działających na zasadach monopolu ustawowego plany produkcji i usług oraz inwestycje nie mogą na ruszać zadań ustalonych odpowiednio w ramach planu central nego lub terytorialnego. 5. Przedsiębiorstwa uspołecznione są zobowiązane do udostępnienia organom planowania centralnego informacji planls tycznej tylko w zakresie określonym w niniejszej ustawia.. Pozostałe informacje potrzebne organom centralnym mogą być świadczone odpłatnie i są finansowane za specjalnego fundu szu przyznanego komisji planowania na ten cel w budżecie. I & *.! Wszystkie formy ewentualnej koordynacji planistycznej prowadzonej przez organy zrzeszeń mogą wynikać tylkc z dobrowolnych umów przedsiębiorstw tworzących zrzeszenie. Rozdział y - planowanie terytorialne województw,gmin,miast A Etii2 1. W systemie planowania terytorialnego sporządzane są plany społeczno-gospodarcze województw, gmin,miast. 2. Plany wojewódzkie, gminne i miejskie są sporządzane i uchwalana dla własnych potrzeb informacyjnych i zarządzania organów danego szczebla terenowego. Plany te mogą także.stanowić źródło informacji dla organów szczebla wyższego, w planach tych należy wyodrębniać zadania realizowane: bezpośrednio przez terenowe organa administracji oraz zamierzenia realizowane przez inne jednostki terenowa. A i2q i- Organa wojewódzkie opracowują) a/ pięcioletnie wojewódzkie plany społeczno-gospodarcze województw /WP8G/,, b/ wojewódzkie plany roczna /WPR/, których integralną csęśclą są budżety wojewódzkie. 2. Wojewódzkie plany społeczno-gospodarcze określają cele Społeczne i gospodarcze w skali województwa, lokalną politykę gospodarczą, w tym zwłaszcza politykę zatrudnienia i wykorzystania zasobów mlejscowyah, jak tez instrumenty jej realizacji. 3. Wojewódzka Rada Narodowa uchwala wojewódzkie plany społeczno-gospodarcze, określając samodzielne kierunki i zało łania rozwoju województwa, przy przestrzeganiu norm i parametrów ekonomicznych ogólnokrajowych oraz założeń'państwowej polityki społeczno-gospodarczej wyrażanej w planie centralnym. Zakres i treść wojewódzkich planów społecznogospodarczych jest określona stosownie do potrzeb regionu i. J rzez Wojewódzką Radę Narodową.. Zakres obligatoryjnych norm i parametrów wiążąoych orga ny planowania terytorialnego wynika z ustawy o radaoh naro dowyoh oraz z ustawy prawo 'budżetowe. 3. Wojewódzki plan społeczno-gospodarczy określa warunki gospodarowania oraz konkretne zadania społeczne i ekonomiczne o znaczeniu ogólnowojewódzkim dotyczące miast i gmin. 6^ Wojewódzki plan społeozno-gospodarczy) a/ określa kierunki rozwojowe przedsiębiorstw terenowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, b/ określa kierunki lokalizacji 1 ochrony środowiska w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw 1 jednostek działających na danym terenie, a/ ustala kierunki współdziałania z przedsiębiorstwami zlo-, kalizowanymi na terenie województwa w sprawach dotyczących zmian w zatrudnieniu, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, j usług produkcyjnych 1 nieprodukcyjnych świadczonych na rzecz i przedsiębiorstw oraz usług przedsiębiorstw świadczonych na rzecz terenu. 7. Podstawą kierowania rozwojem województwa są pięcioletnie we jewódzkie plany społeczno-gospodarcze. Artj Na szczeblu miast 1 gmin sporządzane są plany plę-1, ćioletnie 1 roczne, których integralną część stanowią odpowled nie budżety miejskie lub gminne. Przedmiotem tych planów sąt b/ zadania produkcyjne 1 usługowe miejskloh lub gminnych jednostek gospodarki komunalnej, c/ decyzje lokalizacyjne 1 środowiskowe należąoe do władz ; miejskich i gminnych, d/ przedsięwzięcia organizacyjne i ekonomiczne sprzyjające aktywizacji oraz podnoszeniu efektywności rolnictwa, przetwór-. stwa żywności, drobnej wytwórczości i rzemiosła. 2. Gminne 1 miejskie plany społeczno-gospodarcze opierają się na odnośnych planach finansowych uwzględniających zarówno dochody własne jak i dotacje lub udziały w dochodach budżetu wojewódzkiego i budżetu państwa. Plany społeczno gospodarcza gmin i miast uwzględniają przede wszystkim potrzeby ludności w zakresie spożycia zbiorowego oras dzlałalndść terenowych orga-! nizacji gospodarczych ze szczegćlnym uwzględnieniem przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W planaoh społeczno-gospodarczych gmin 1 miast uwzględnia się ustalenia wojewódzkiego -planu społeczno-gospodarczego w zakresie, o którym mowa w art.20 ust.5. : i Art ± 22 W planach wojewódzkich, gminnych 1 miejskich powinna być w miarę potrzeby uwzględniona problematyka wspólnych przed sięwzlęć podejmowanych przez kilka jednostek administracji Ł«r>, renówej. '.i Rozdział VI - Proces planowania Art,23. i* Planowanie społeczno-gospodarcze opiera się na> */ analisie stanu 1 rozwoju gospodarki przedsiębiorstw gmin miast, województw i gospodarki narodowej jako całości, b/ prognozach zewnętrznych warunków rozwoju, o/ informacjach zbieranych od przedsiębiorstw uspołecznionych i ankietach przeprowadzanych wśród ludności,. _ d/ analizie potrzeb społecznych 1 możliwości loh zaspokoję-; ' / ujawnianiu możliwych kierunków rozwoju gospodarki naro-_' dowej, województw, gmin,"przedsiębiorstw uspołecznionych 1 sak, torą gospodarki nieuspołecznionej....,. A. I 2. W oparciu o rozpoznanie obiektywnyoh warunków i możliwości rozwojowych, Jednostki planujące prowadzą studia przedplanowe, konfrontujące w wewnętrznie spójnych wariantach cele epołecz-

19 D 11 K n K H T V 309 AK 'i.l/18/ no.1 gospodarcze i. dostępnymi środkami.ich realizacji 1 doko nują wyboru najbardziej efektywnego wariantu. 3. Centralne organa planowania odpowiednio wcześnie upowezech niają ogdlnę ^ajoio_rjla 1 prognozy planu centralnego, organ 1 tu Ja. konsultacje z podmiotami planującymi, jak równie* organizacjami wymienionymi w art. 7 oraz zbierają informacje w zakresie sektora gospodarki nieuspołecznionej /zwłaszcza rolnictwa 1 rzemiosła/. ^Eti24 1. Planowanie perspektywiczne poprzedzone Jest studiami nad najważnlejuzyml problemami życia społecznego i gospodarczego /wyżywienie, mieszkania, energia ltp./, pro gramami rozwiązania tych problemów w długich okresach czasu oraz długoterminowymi prognozami warunków zewnętrznych, do których nospodarka kraju będzie się musiała dostosować. 2. Listę problemów, dla których opracowuje się długookresowo programy ich rozwiązania w zależności od aktualnego znaczenia tych problemów dla społeczeństwa, ustala Sejm na wntt sek rządu w oparciu o opracowania Komisji Planowania, eks- i pertyzy 1 konsultacje społeczne. \ 3. Perspektywiczny plan społeczno-gospodarczy opracowywany I jest. systemem kroczącym co 5 lat. Prace nad planem perspek-, tywlcznym rozpoczynają się po uchwaleniu kolejnego planu ), wieloletniego 1 obejmują okres najbliższych dziesięciu lat,i licząc od kolcowego roku ostatniego uchwalonego planu 5-lat,' niego. Ar^it!) 1. Narodowy plan społeczno-gospodarczy na okres 5-lej ni sporządzany jest w dwóch etapach, a mianowicie! ( a/ opracowanie wariantów wstępnej koncepcji planu, b/ opracowanie projektu NPSG. 2. Warianty wstępnej koncepcji NPSG powinny się opierać na ustaleniach planu perspektywicznego, analizach diaonostycznych stanu gospodarki 1 jej uwarunkować, jak tez prognozach rozwoju procesów społeczno-gospodarczych i zmian uwarunkowali zewnętrznych oraz przedstawiać wariantowo propozycje pw gramów dotyczących podstawowych celów społeczno aoenodarczych 1 sposobów ich realizacji., 3. Warianty wstępnej koncepcji NPSG są przedstawione Sejmowi jako materiał informacyjny i w razie braku zastrzeżeń 1 z jego strpny - są podstawą dalszych prac. 4. W pracach nad projektem NPSG należy uwzględnić w szczególności i a/ opinie 1 zalecenia Sejmu z obrad nad wstępną koncepcją planu, b/ uaktualnione wyniki opracować, o których, mowa w ust.2, \ c/ Informacje o założeniach,planów pięcioletnich województw 1 niektórych przedsiębiorstw, d/ informacje o juz zawartych umowach międzynarodowych, ml Informacje o ważniejszych wstępnych porozumieniach umownych między przedsiębiorstwami, \ f/ wyniki konsultacji społecznych. 5. NPSG powinien byó opracowany w takim trybie i terminach, aby Sejm mógł uchwalić ten plan przed okresem jego realizacji. Art., Proces sporządzania centralnego planu rocznego /ĆPB/"obejmujei I a/ opracowanie wariantowych wstępnych koncepcji planu 1 jego założeń', b/ opracowanie projektu planu, 2. w założeniach do centralnego planu rocznego uwzględnić ni leży ustalenia narodowego planu społeczno-gospodarczego dotyczące danego roku, oceny stanu gospodarki narodowej, jej uwarunkować 1 przewidywanych wyników w roku bazowym oraz prognozy stanu gospodarki, uwarunkować i możllwos"cl w roku planowym oraz przedstawić wariantowe propozycje dotyczące sposobów najbardziej efektywnej realizacji oelów gospodarczych NPSG w oparciu o posiadane zdolności wytwórcze 1 dostępne czynniki produkcji. 3. "'Założenia do CPR są konsultowane z innymi podmiotami,blr rącymi udział w planowaniu ogólnogospodarczym /art.7/ oraz służą do przeprowadzenia badań ankietowych w celu ustaleni! preferencji społecznych". i. Rada Ministrów, opracowując projekt CPR, uzgadnia go z innymi podmiotami, o których mowa w art.7, a w przypadku wystąpienia rozbieżności obowiązana jest przedstawić projekt wraz z listą rozbieżności Sejmowi do rozpatrzenia. Ar^ Wariantowe.wstępne koncepcja CPR, rocznego planu społeczno-gospodarczego województwa, gminy i przedsiębiorstwa powinny być opracowywane do końca września roku poprzedzającego okres objęty planem. 2. Wyboru jednego ze wstępnych wariantów, mającego stanowić podstawę do dalszych prac planistycznych, dokonują odpowlęc nioi Sejm, wojewódzkie i gminne rady narodowe oraz samorząc przedsiębiorstwa. Art.28 Wieloletnie 1 roczne NPSG przewidują specjalnie wy dzielone środki rzeczowe i finansowe jako rezerwy na nieprzewidziane okoliczności. Rozdział VII - Kompetencje w dziedzinie planowania Artjg 'SeTmi'" 57 rozpatruje projekty planów perspektywicznych oraz koncepcje długofalowej polityki Rządu w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej, b/ rozpatruje założenia do planu 5-letnlego /narodowego planu społeczno-gospodarczego/ 1 decyduje o wyborze jednego z proponowanych wariantów, c/ zapoznaje się ze sposobami przewidywane) realizacji wybranego wariantu planu 5-letnleoo w różnych okolicznościami /scenariusze realizacyjne/, d/ uchwala plan 5-letnl. /narodowy plan społeczno-gospodvi czy/ oraz jego zmiany, e/ rozpatruje informacje o podstawowych proporcjach przyjętych w CPR i zatwierdza jego wstępną koncepcję jako pod stawę do dalszych prac oraz uchwala budżet pastwa, f/ ocenia przebieg wykonania NPSG i w razie potrzeby zaleca rządowi podjęcie odpowiednich kroków, a także może wypo sażyć go na określony okras czasu w specjalne kompetencje, g/ w przypadku, o którym mowa w art.26 ust.4 podtrzymuje w części lub w całości stanowisko PM przedstawione w urojeń cle CPR, wyznacza termin do dokonania uzgodnię* dla znlsi niałych rozbieżności lub też zaleca RM dokonanie odpowied nich zmian. ĄCfci3Q Rada Ministrowi a/ przedkłada Sejmowi projekty planów perspektywicznych oraz koncepcje długofalowej polityki Rządu w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej, b/ przedkłada wstępne koncepcje planów wieloletnich i cv\' do zatwierdzenia Sejmowi, o/ uchwala CPR lub przedkłada Sejmowi do rozpatrzenia w przypadku, o którym mowa w art.26, ust.4, d/ przedkłada pod obrady Sejmu sprawozdanie z przebiegu wy konania planów 5-letnich, e/ realizuje bezpośrednio te zadania planu 5-l.etnl«qo /na rodowego planu społeczno-gospodarczego/, które leżą w gesbi Rządu, ocenia przebieg wykonania zadań planowych przez cen tralne 1 terenowe organa administracji państwowej, ocenia przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach napołe cznionych oraz w gospodarce nieuspołecznionej. ATU31 1. Sejm PRL nadzoruje społeczny proces planowania l podejmuje podstawowe decyzje strategiczne bądś upoważnia do ich podjęcia Radę Ministrów. Sejm może zlecić przygotowan.lt projektu planu, określonych wariantów planu bąch poszczególnych programów Sejmowemu Biuru Planów 1 Analiz Gospodarczych. Nie zwalnia to Rządu z obowiązku przygotowania pro-' jektu planu. 2. Organem sztabowym Rządu do spraw planowania jest Komisjf Planowania przy RM. ; 3. Organizację prac planistycznych w Komisji Planowania przy RM ustala Prezes Rady Ministrów w ramach niniejszej ; ustawy. *ESi2? > Przewodniczący Komisji Planowania przy RM przekazu Jeprzedsięblorstwom w ramach założeń do projektu planu CPR niezbędne dane Informacyjne oraz «wentualr>e limit śroi ków podlegających rozdzielnictwu, w terminie zabezpieczają-; cym opracowanie planów przedsiębiorstw.! 2. Zakres informacji centralnej do projektów planu przedsiębiorstw oraz terminy jej przekazania określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. fcet*23_ * Ministrowie 1 kierownicy urzędów centralnych stosownie do funkcji i zakresu działania określonych w prspisach prawnych: a/ sporządzają dla potrzeb plonowania analizy procesów gospodarczych i prognozy ich przyszłego przebiegu, b/ przedkładają propozycjo do opracowania projektu na.odo wego planu społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń strukturalnych, c/ współdziałają w opracowaniu parametrów ekonomicznych i normatywów. 2. Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia wydanego w uzgodnieniu z«społeczną Radą Gospodarki Narodowej tryb działania organów centralnych i terenowych uczestniczących w opracowaniu projektów NPSG. Ar x 34 Proponowany artykuł w projekcie rządowym /art.36/ określa szczegółowo kompetencje Ministra Finansów 1 Prezes* NBP odnośni* sporządzania różnego typu planów finansowych. Przepisy te budzą jednak zasadnicze zastrzelenia, ponieważ: / nie do przyjęcia jest instytucjonalne' rozdzielanie planowania rzeczowego i finansowego, 1 powierzenie sporządzania obu tych planów odrębnym podmiotom /Pizew. Komisji Planowania, Min.Finansów/. Rodzi to grośbę, że planowanie finansowo będzie wtórne w stosunku do planowania rzeczowego, a planowania rzeczowe i finansowe będzie nieskoordynowane, b/ przepisy o planowaniu finansowym wkraczają w materię, regulowaną przez ustawęiprawu budżetowymi powinny być z nie skoordynowane. Przepisy te zmieniają w gruncie rzeczy prawe budżetowe, ponieważ czynią budżet tylko jednym z wycinków ogólnego planu finansowego państwa, sporządzanego przez Mi nistra Finansów. W tan sposób pośrednio uszczupla się kompc tencje Sejmu, ponieważ cały szereg sfer planowania finansowego pozostaje poza kompetencją Sejmu, c/ kompetencje w t«j dziedzinie powinny być zgodne z zapo wiedzianą reformą ministerstw funkcjonalnych. Art.35_l. Wojewódzkie rady narodowe! a/"roźpatrują pro^kty planów perspektywicznych, b/ rozpatrują założenia planów oraz uchwalają pięcioletnie i roczne wojewódzkie plany społeczno-gospodarcze. 2. Wojewoda! a/ przedkłada pod obrady wojewódzkiej rady narodowej wstęp ne warianty założeń oraz warianty wojewódzkich planów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych,

20 D O K U M E N T Y 310 Aa az/zu/ W podejmuje kroki zmierzające do realizacji wojewódzkich 1. Podstawowe zasady funkcjonowania zreformowanego systemu ' l>l.inrtw społeczno-gospodarczych, hz. «- ' C/ skrada sprawozdania z realizacji tych planów na sesji T". Wszystkie jednostki gospodarcze, uczestniczące w procesie wymiany z zagranicą działają wg zasad SAMODZIELNOŚCI, I wojewódzkiej rady narodowej. Art.36 Kompetencje Samorządu i dyrektora przedsiębiorstwa w~zakresie planowania określają odrębne ustawy. Arti37 Kształtowanie cen 1 Innych parametrów oraz narzędzi ekonomiczno-finansowych określone są w odrębnych ustawach. Rozdział VIII ~ Przepisy kolcowe 1 przejściowe ĄrtTTS Proponowany w projekcie rządowym artykuł /40/ dający nadzwyczajno pełnomocnictwa dla RM na lata 1982*1983 zawiesza r.a najbliższe dwa lata zarówno tę ustawę jak i pozos tałe wprowadzające reformę. "Sieć" musi wypracować w tej sprawie stanowisko generalne, nie dotyczy to bowiem tylko tej ustawy. Nawet jednak kiedy zgodzilibyśmy się na prowi-' zorlum, to powinno to się dokonać odrębnym aktem prawnym. Inaczej prace zarówno nad tą jak i innymi ustawami stają się w ogóle bezprzedmiotowe. Z tego względu wnioskujemy o skreślenie tego artykułu z niniejszej ustawy. Art.39 Traci moc Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Poleskie j o planowej gospodarce narodowej z 1 października 1947r /Dz.U.nr 64, poz.373/. Art.40 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r. Aneks. - dotychczasowy stan prawny. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że ustawa o planowaniu nlo jest nowym aktem w tym zakresie, zastępującym dotyohcza obowiązujący /tak jak to miało miejsce w przypadku ustawy o przedsiębiorstwach/ ale wypełnieniem luki prawnej, która istniała w gruncie rzeczy od początku systemu gospodarki pl»i nowej. Jedynym bowiem aktem ustawowym regulującym planowanie ogó)nogospodarcze był dekret o gospodarce planowej z 1947r. od dawna zupełnie nieaktualny 1 nigdy zresztą formalnie nie uchylony. Natomiast uprawnienia decyzyjne poszczególnych, podmiotów sporządzających plany oraz procedura planowania regulowane były wyrywkowo w aktach różnej rangi. I tak np. uprawnienia przedsiębiorstw określone były, bardzo zresztą nieprecyzyjnie, w uchwale RM z 1966 o zjednoczeniach, w zarżą dzeniach Przewodniczącego Komisji Planowania, często niepublikowanych, w uchwałach RM wprowadzających kolejne systemy' ekonomiczno-finansowe /np. uchwała 329 z 1972 r. o jednostkach inicjujących/. Oprócz tego problemy te były regulowane - a często modyfikowane - w powielaczowym prawie resortowym Ten nawarstwiający się i często sprzeczny wewnętrznie stan, prawny ułatwiał dowolność interpretacji na korzyść jednostek zwierzchnich przedsiębiorstw. W rezultacie przedsiębiorstwo nigdy nie było pewne czy i od kiedy jego plan obowiązu je, kto i w jaki sposób plan ten może zmienić /tzw. lnstytu oje "zatwierdzania planu"/, w jakiej formie etc. Pod koniec lat siedemdziesiątych stan ten nawet był dogodny zarówno dla Jednostek zwierzchnich jak i dla przedsiębiorstw, ułatwiał bowiem zmiany planu "pod wykonanie" i żywiołowo dokonu: iacy sic przetarg' o zadania i środki. Zupełnie- nie były równocześnie sformułowane kompetencje najwyższych organów władzy i administracji w dziedzinie pla nowania /zapis w Konstytucji był sprzeczny z obowiązującą praktyką/ a lukę tę wypełniały drobiazgowe, wydawane'co ro ku procedury planistyczne przez Przewodniczącego Komisji Planowania /tzw. instrukcje do sporządzania projektów planów/. Były to akty niepublikowane, które wprowadzały cały szereg ograniczeń dla przedsiębiorstw 1 zjednoczeń oraz nakładały na wszystkie podmioty olbrzymi "haracz informacyjny: W rezultacie planowania z rozmytymi kompetencjami, z blu rokratyczną procedurą stało się urzędową fikcją wymuszaną na przedsiębiorstwach przez poszczególne szczeble centralls tycznego aparatu, formą przekazywania zadań 1 poleceń,formą kontroli nad przedsiębiorstwem 1 jego ubezwłasnowolnienia. Przedsiębiorstwa przestały być planowaniem zainteresowane - stąd plany trzeba było wymuszać poprzez podległość organiza cyjną i służbową. Nastąpił kryzys planowania i kryzys zaufa nla do planowania - planowanie przestało być traktowane ja-' ko działanie racjonalne. Taki jest obecny pułap, z którego startujemy do reformy. Jeśli idzie zaś o planowanie ogólnogospodarcze to stało się ono narzędziem 1 formą realizacji arbitralnych decyzji, 1 formą budowy systemu totalitarnego, ubezwłasnowalniającego społeczeństwo., CZEŚĆ VI Uwagi do p r o j e k t u r z ą d o w e g o uchwały RM w s p r a w i e u p r a w n i e ń do p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i handlu z a g r a n i c z n e g o i rozpo r z ą d z e n i a RM o s y s t e m i e wyro w- nawezym w handlu z a g r a n i c z n y m. /Uwagi do niniejszej części należy kierować do: Tomasza łtenkiwiezi". t)x 8)5439/. SAMORZĄDNOŚCI I SAMOFINANSOWANIA. 2. Podstawowym poziomem optymalizacji procesu wymiany handle wej jest poziom producentów. 3. O formach realizacji obrotu towarowego i usług z zagrani-' cą bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego phz decydują w każdym przypadku wytwórcy tych towarów. Zasada ta może nit mleć zastosowania w handlu surowcami, paliwami, energią 1 produktami strategicznymi, 4. Docelowo zakłada się doprowadzenie do pełnej wymienialności złotówki. Do czasu osiągnięcia tego celu obowiązywać i będą jednolite kursy złotówki w stosunku do podstawowych wa-i lut. 5. Centralny Organ Sterujący dysponuje następującymi Instru-; mentami sterowania handlem zagranicznym: - kursy złotego, J - cła, podatki, dopłaty, - stopy oprocentowania kredytów i stopy dyskontowe, - polityka traktatowa, - kontyngenty, licencje eksportowe i Importowe, - taryfy tranzytowe. II. Zasadniczymi podmiotami systemu handlu zagranicznego sąt 1. Producent - odbiorca towarów rów' i usług, 2. Wyspecjalizowane jednostki hz, realizujące proces obrotu, towarowego bądź 1 świadczące usługi na rzecz innych realizato rów tego procesu. 3. Banki dewizowe. 4. Centralny organ sterujący,. III. Elementy organizacyjne systemu handlu zagranicznego. 1. Producent «odbiorca towarów lub usług Jedyną motywacją podjęcia przez producenta decyzji eksportu wytworzonego towaru będzie uzyskanie wyższego zysku na danym towarze, lub"potrzeba uzyskania wolnych dewiz na cele, własne. Na etapie przejściowym do osiągnięcia wymienialnod- ' ci złotego, eksporter, producent lub przedsiębiorstwo hz ma prawo zatrzymywania na własnym koncie dewizowym części kwoty uzyskanej za towar. Prawo to zachowuje również producent wyeksportowanego' towaru bez względu na zastosowaną formę eks-, portu /pośrednią lub bezpośrednią/. Jedynie w gestii producenta leży wybór drogi organizacyjnej sprzedały 1 zakupu z zagranicy. Wybór wariantu sprzedaży bezpośredniej możliwy jest po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej koncesji na taką działalność. Prawo uzyskania koncesji na działalność eksportową przy- j sługuje wszystkim przedsiębiorstwom i firmom rejestrowanym w Pcjlsce, a organ wydający koncesje kieruje się przy podejmowaniu indywidualnych deoyzji jedynie sprawdzeniem spełni* nla powszechnie obowiązujących wymogów kwalifikacyjnych. Działalność bezpośredniego zakupu z zagranicy towarów/usług na potrzeby własne kupującego nie podlega obowiązkowi koncesjonowania. Środki dewizowe na zakup z zagranicy, bez względu na wybór wariantu organizacyjnego zakupu, pochodzie! mogą z trzech źródeł: - własnego konta dewizowego producenta, - kredytu zaciągniętego przez producenta w banku dewizowym, - zakupu dokonanego w banku dewizowym za złotówki, po kursie sprzedaży aktualnie obowiązującym. 2. Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego. Pod tym pojęciem rozumie się przedsiębiorstwo/firmę,która po uzyskaniu koncesji pełni jedną lub kilka poniższych funkcji: - pośrednictwo w sprzedaży nie wytworzonych przez siebie towarowiusług za granicę na zasadach prowizyjnych bądź na rachunek własny, - zakup z zagranicy, a następnie sprzedaż krajowym odbiorcom towardw usług, -. - działanie jako pośrednik/agent kontrahenta krajowego lub i zagranicznego w Imporcie dla Polski. Podjęcie 1 prowadzenie powyższych działań 'uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiedniej koncesji. Koncesje wydaje się pod warunkiem spełnienia ogólnie obowiązujących wymogów kwa llfikacyjnych. Nie ogranicza się liczby przedsiębiorstw, które uzyskać mogą koncesję na ten sam zakres kompetencyjny. Przedsiębiorstwa hz mają prawo tworzenia 1 utrzymywania własnej sieci sprzedaży za granicą, korzystania w tym zakre sle z usług firm zagranicznych, lub wchodzenia w układy partnerskie /spółki/ z firmami zagranicznymi lub innymi przedsiębiorstwami, posiadającymi uprawnienia do działalno* ci hz. Środki dewizowe na swą działalność phz uzyskują zt - własnego konta dewizowego, - kredytu zaciągniętego w banku dewizowym, - zakupu dewiz w banku dewizowym po kursie aktualnie obowiązującym, - konta dewizowego klienta - w przypadku działania jako pośredni w imporcie do Polski, Środki dewizowe na własnym koncie phz-tu pochodzą zi - części kwoty zysku uzyskanej za wyeksportowany na własny rachunek towar/usługi, - części prowizji, otrzymanej w dewizach od producenta, - części zysków wpływających od własnych organizacji zagranicznych.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Przesilenie na szczytach władzy, spowodowane przez protesty

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312)

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312) SERWIS INFORMACYJNY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI Nr 5-6 (311-312) FZZPKiS maj-czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Motto............................................................

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo