NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze"

Transkrypt

1 W numerze OD REDAKCJI Od redakcji Senat Organizacja Oświadczenia rektora Kronika rektorska Konferencja, seminaria... Konferencja rektorów Konferencja dziekanów Logitrans 2006 Metrologia w chemii analitycznej Rozwój techniki samochodowej... Personalia Habilitacje Doktoraty Medal dla Profesora Nauka badania, eseje, rozprawy... W. Blajer Stan rozwoju kadry... Galeria Rogatka Z witryny Wydawnictwa Sprawy różne Politechnika wysoko ranking Newsweeka Strategia rozwoju uczelni Srebrny medal chóru SERMO Pielgrzymka na Jasną Górę Dział Promocji Uczelni Kampania wizerunkowa Politechniki Radomskiej Niższe podatki zachowane System antyplagiatowy Nowa strona www Majówka 2006 Wycieczka związkowa Obrady Prezydium KRASP Studenci Olimpiada Wiedzy Technicznej FAMA, Wiosna studencka, Primus Inter Pares Z życia Studenckiego Koła Naukowego Energia Pośmiejmy się z siebie Sport Post Mortem Nr 2(21) ISSN kwiecień/czerwiec 2006 Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski Przy opracowaniu Nr 2(21) współpracowali: Marianna Kotowska-Jelonek, Aleksander Olszewski, Jacek Sobień, Tadeusz Cisowski, Ryszard Świetlik, Leszek Jemioł Pod patronatem: J.M. Rektora Politechniki Radomskiej dr. hab. inż. Mirosława Lufta, prof. nadzw. Opracowanie komputerowe i graficzne: Cezary Majewski Fotografie: Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax Druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Warsztaty Szkolenia i Rehabilitacji Zawodowej, Laski, Izabelin, tel Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku NIE ZAPOMNIMY! 30. lat temu, 25. czerwca 1976 r., radomscy robot nicy powiedzieli NIE komunistycznej władzy. Po wyda rzeniach poznańskich w 1956 r. i roku 1970 na Wybrzeżu tym razem Radom stał się areną buntu i sprzeciwu wobec panującego jedynie słusznego porządku. Z zakładów pra cy naszego miasta robotnicy udali się pod Komitet Woje wódzki PZPR, aby tam zaprotestować przeciwko podwyż kom cen żywności. Po południu budynek już płonął, a fala protestu rozlała się po całym mieście. Demonstrację brutalnie stłumiły Milicja Obywa telska i specjalne oddziały ZOMO. Kilkaset osób zostało aresztowanych. Wielogodzinne przesłuchania, słynne ścieżki zdrowia oraz surowe wyroki sądowe to wszyst ko spotkało tych, którzy odważyli się pokazać swoje ra cje. Nasze miasto znalazło się na indeksie, władza ludo wa zdyskredytowała warchołów na wiele lat, ale nie mogła już zatrzymać procesu, który z ogromną siłą wy buchł w roku 1980, a potem w roku Wtedy Polska była nareszcie wolna. Z wydarzeniami radomskimi łączy się moje wspomnienie, które potwierdza ogromną solidarność Polaków w tamtym czasie. Na początku lipca 1976 r. udałem się do Warszawy do Zakładów RadiowoTelewi zyjnych im. Kasprzaka w poszukiwaniu głowicy do magnetofonu. Nigdzie indziej nie mogłem jej zdobyć (w tamtych czasach to było normalne). Gdy jego pracow nicy dowiedzieli się, że jestem z Radomia, obdarowali mnie dwiema głowicami, za które absolutnie nie pozwo lili mi płacić. W dowód solidarności unieśli palce w kształ cie litery V i odprowadzili mnie do samej bramy zakładu. Obchody radomskiego czerwca miały w naszym mieście bardzo uroczysty charakter w obecności najwyż szych władz Rzeczpospolitej. Jednak w ślad za roczni cową celebrą poszły też bardzo konkretne rządowe de klaracje, które uczestnikom tamtych wydarzeń i ich ro dzinom pozwolą na otrzymanie pomocy finansowej, na którą nie mogli doczekać się od tylu lat. To niezwykle ważne, gdyż wielu z tych ludzi żyje na skraju nędzy i takie wsparcie bezwzględnie im się należy. To przede wszystkim bezimienni tworzą historię i to oni ponoszą największe ofiary, dlatego zasługują na pamięć i najwyż szy szacunek. Wojciech Bielawski Autorem zdjęć na stronie tytułowej jest Tadeusz Krzemiński, były pracownik Politechniki Radomskiej 2

2 Przedmiotem obrad posiedzenia senatu w dniu 27. kwietnia br. były na stępujące sprawy: 1. Uchwalenie Regulaminu studiów Po litechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. 2. Sprawy osobowe. 3. Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni. 4. Sprawy różne. Na wstępie posiedzenia J.M. Rek tor dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw. wręczył listy gratulacyjne stu dentce Agacie Relidze i absolwentce Annie Rzemienieckiej z Wydziału Ma teriałoznawstwa i Technologii Obuwia za zdobycie I nagrody na XIV Między narodowym Konkursie Młodych Projek tantów Obuwia w Moskwie. List gratula cyjny otrzymał z rąk J.M. Rektora prof. Zbigniew Karbarz kierownik Katedry Wzornictwa Obuwia i Odzieży za po moc i opiekę merytoryczną przy wyko naniu obuwia, które tak wysoko oceniło międzynarodowe jury. Po dyskusji i szczegółowym omó wieniu każdego punktu porządku obrad senat podjął następujące uchwały: * Na podstawie art pkt. 2) i art ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), senat uchwalił Regulamin studiów Politechniki Radomskiej im. Kazimie rza Pułaskiego. Regulamin studiów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego został uzgodniony z uczelnianym orga nem uchwałodawczym samorządu stu denckiego w trybie art. 161 ust. 2 cyt. ustawy oraz przekazany do zatwierdze nia Ministrowi Edukacji i Nauki w try bie art. 161 ust. 3 tej ustawy. * Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego pozytywnie zaopinio wał wniosek dziekana złożony za zgodą Rady Wydziału Nauczyciel skiego (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr. hab. inż. Adama Dubika na stanowisko profesora nad zwyczajnego w Politechnice Radom skiej na czas określony 5 lat. * Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego pozytywnie zaopinio wał wniosek dziekana złożony za zgodą Rady Wydziału Ekonomicz nego (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr hab. Elizy Frejtag Mika, prof. nadzw. na stanowisko pro fesora nadzwyczajnego w Politechni ce Radomskiej na czas nieokreślony. * Na podstawie 13 ust. 1 statutu uczelni na wniosek dziekana zaopi niowany przez Radę Wydziału Na uczycielskiego (uchwała z dnia r.), senat z dniem 1 maja 2006 roku zmienił nazwę Katedry Wychowania Technicznego na Kate drę Edukacji Technicznej. Przedmiotem obrad posiedzenia senatu w dniu 25. maja br. były następujące sprawy: 1. Zatwierdzenie sprawozdania z dzia łalności finansowej i wykonania pla nu rzeczowofinansowego Politech niki Radomskiej im. Kazimierza Pu łaskiego na 2005 rok. 2. Uchwalenie planu rzeczowofinan sowego uczelni na rok 2006 w tym planu inwestycji. 3. Sprawy osobowe. 4. Sprawy różne. Na posiedzenie senatu zostali zaproszeni: * dr inż. Zbigniew Siemiątkowski dy rektor Instytutu Budowy Maszyn, * Michał Oleksiński prezydent orga nizacji Międzynarodowego Stowa rzyszenia Studentów Nauk Ekono micznych i Handlowych AIESEC, któ rym J.M. Rektor wręczył listy gratu lacyjne w związku z przyznaniem przez Kapitułę X Jubileuszowej Edy cji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Ra domskiej nagród i wyróżnień. Dr inż. Zbigniew Siemiątkowski otrzymał nagrodę specjalną za wprowa dzenie nowoczesnej techniki proinno wacyjnej w kształtowaniu kadr dla prze mysłu metalowego oraz organizację na światowym poziomie Laboratorium Obrabiarek Numerycznych. Michał Oleksiński jako prezydent organizacji Międzynarodowego Stowa rzyszenia Studentów Nauk Ekonomicz Senat nych i Handlowych AIESEC otrzymał najwyższą nagrodę Przyjazny dla biz nesu 2005 r. Granitowego Tulipana. Senat podjął na tym posiedzeniu nastę pujące uchwały: * Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia r. oraz uchwałą z r. stałej komi sji senackiej ds. budżetu i finansów, senat zatwierdził sprawozdanie fi nansowe uczelni za rok 2005, oraz przeznaczył zysk netto na fundusz za sadniczy uczelni. * Senat uchwalił plan rzeczowofinan sowy Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na rok 2006, w tym plan inwestycji. * Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego pozytywnie zaopinio wał wniosek dziekana złożony za zgodą Rady Wydziału Nauczyciel skiego (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr. hab. Jana Trojana na stanowisko profesora nadzwyczaj nego w Politechnice Radomskiej na czas określony 5 lat. * Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego pozytywnie zaopinio wał wniosek dziekana złożony za zgodą Rady Wydziału Nauczyciel skiego (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr. hab. Apoloniusza Węgłowskiego na stanowisko profe sora nadzwyczajnego w Politechnice Radomskiej na czas określony 5 lat. Ostatnie przed wakacjami posiedzenie senatu odbyło się 29. czerwca br. Przedmiotem obrad były następujące sprawy: 1. Wybór członków do składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Od woławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów spośród kandydatów przedstawionych przez URSS. 2. Opinia senatu we sprawie zatrudnie nia Dyrektora Biblioteki Głównej. 3. Sprawy osobowe. 4. Przyznanie Medalu im. Kazimierza Pułaskiego. 3

3 Senat 5. Określenie przez senat: zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akade mickich, rodzajów zajęć dydaktycz nych, zasad obliczania godzin dydak tycznych, zasad i trybu powierzania prowadze nia zajęć dydaktycznych nauczycie lom akademickim w wymiarze prze kraczającym dla pracowników na ukowodydaktycznych 1/4 a dla pra cowników dydaktycznych 1/2 wy miaru obowiązków dydaktycznych. 6. Ustalenie wysokości długu i zasad studiowania z długiem dopuszczal nym. 7. Określenie szczegółowych zasad po bierania opłat i zwalniania z odpłat nych form kształcenia. 8. Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni. 9. Sprawy różne. Senat podjął następujące uchwały: * Na podstawie 59 ust. 2, 4 statutu uczelni senat wybrał na okres od dnia r. do r., spo śród kandydatów przedstawionych przez URSS, członków Komisji Dys cyplinarnej ds. Studentów w oso bach: 1. Monika Kosior WE II rok 2. Michał Solecki WM II rok 3. Karolina Bączek WMiTO IV rok 4. Ilia Gnatowski WMiTO II rok 5. Martyna Janczura WE III rok 6. Mariusz Zawisza WM II rok 7. Michał Sulima WN II rok 8. Kamil Konieczny WE III rok * Na podstawie 59 ust. 3, 4 statutu uczelni senat wybrał na okres od dnia r. do r. spośród kandydatów przedstawionych przez URSS członków Odwoławczej Komi sji Dyscyplinarnej ds. Studentów w osobach: 1. Ewelina Chmielewska WMiTO I rok 2. Michał Strzemecki WM II rok 3. Małgorzata GórskaWT III rok 4. Justyna Nędzi WE III rok 5. Klaudia Sambor WMiTO I rok 6. Daniel Kiljański WN II rok 4 7. Karol Dulęba WT II rok 8. Martyna Woźniak WE III rok * Na podstawie art. 88. ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U Nr 164 poz z późn. zm.) i 46 ust. 4 statutu uczelni, senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę mgr. Stani sława Gałęzi, przedstawionego przez Radę Biblioteczną na stanowisko Dy rektora Biblioteki Głównej na kaden cję od r. do r. * Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego wyraził zgodę na mia nowanie prof. dr. hab. inż. Jana Łacha na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Radomskiej im. K. Pu łaskiego. * Senat Politechniki Radomskiej pozy tywnie zaopiniował wniosek dzieka na złożony za zgodą Rady Wydziału Mechanicznego (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr. hab. inż. Krzysztofa Piotra Jankowskiego na stanowisko profesora nadzwyczaj nego w Politechnice Radomskiej na czas określony 5 lat. * Senat Politechniki Radomskiej pozytyw nie zaopiniował wniosek dziekana zło żony za zgodą Rady Wydziału Trans portu (uchwała z dnia r.) o mianowanie dr. hab. inż. Marka Pa wełczyka, prof. nadzw. na stanowi sko profesora nadzwyczajnego w Po litechnice Radomskiej na czas nie określony. * Senat Politechniki Radomskiej jako Kapituła Medale im. K. Pułaskiego przyznał Medal im. K. Pułaskiego profesorowi Ignacemu Dudzie i mgr Lidii Przyborowskiej. * Na podstawie 45 statutu uczelni senat określił na rok akademicki 2006/2007: wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, rodzaj zajęć dydaktycznych rozlicza nych w ramach pensum, zasady obliczania godzin dydaktycz nych i ponadwymiarowych, zasady i tryb powierzania zajęć prze kraczających 1/4 wymiaru pensum dla pracownika naukowodydaktycz nego i 1/2 wymiaru pensum dla pra cownika dydaktycznego, formy zajęć i liczebność grup stu denckich 2. Traci moc uchwała senatu Nr 0006/5/2004 z dnia r. w sprawie ustalenia wymiaru pen sum dydaktycznego nauczycieli aka demickich, rodzaju zajęć dydaktycz nych rozliczanych w ramach pensum oraz liczebności grup studenckich. * W uchwale Nr 0006/9/2002 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Puła skiego z dnia roku: 1. Skreśla się zdanie drugie. 2. Wprowadza się zapis o treści: Stu diowanie z długiem jest odpłatne. Wysokość odpłatności określa rek tor. 3. Ustala się jednolite brzmienie uchwały: Na podstawie 18 ust. 4 Regulami nu studiów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego senat usta la od roku akademickiego 2002/2003 dozwolony deficyt punktów, dopusz czający rejestrację na następny se mestr dla studentów studiujących w systemie ECTS w wysokości 6 punktów kredytowych. Studiowanie z długiem jest odpłatne. Wysokość odpłatności określa rektor. 4. Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2006/2007 i dotyczy wszystkich studentów. * Senat Politechniki Radomskiej im. Ka zimierza Pułaskiego określił szczegó łowe zasady pobierania opłat za stu dia niestacjonarne i niektóre usługi dy daktyczne oraz warunki zwalniania z tych opłat. * Na podstawie 13 ust. 1. statutu uczelni na wniosek dziekana zaopi niowany przez Radę Wydziału Eko nomicznego (uchwała z dnia r.), senat utworzył z dniem 1 września 2006 roku na Wydziale Ekonomicznym Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych. Lidia Przyborowska

4 Wokresie od marca 2006 r. do czerw ca 2006 r. ukazały się następujące wewnętrzne akty normatywne J.M. Rek tora i kanclerza Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: * Zarządzenia Rektora Nr 3 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kon troli finansowej w Politechnice Radom skiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 3a z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spra wie utworzenia Działu Promocji Uczel ni w Politechnice Radomskiej. Nr 4 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelniane go Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimie rza Pułaskiego. Nr 4a z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr 0003/3/2006 Se natu Politechniki Radomskiej im. Kazimie rza Pułaskiego z dnia r. doty czącej ustalenia warunków i trybu rekru tacji oraz formy studiów na poszczegól nych kierunkach w Politechnice Radom skiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2007/2008. w Politechnice Radomskiej im. Kazimie rza Pułaskiego. Nr 3 z dnia 31 marca 2006 r. do zarzą dzenia R14/2004 w sprawie zasad fi nansowania przewodów doktorskich przeprowadzanych przez wydziały Po litechniki Radomskiej. Nr 1 z dnia 31 marca 2006 r. do zarzą dzenia R3/2005 w sprawie wzorów i zasad wydawania dyplomów ukończe nia studiów. Nr 11 z dnia 9 maja 2006 r. do zarzą dzenia R6/98 w sprawie wprowadze nia w życie statutu Politechniki Radom skiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 5 z dnia 9 maja 2006 r. do zarzą dzenia R19/2005 w sprawie struktury organizacyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych jednostek działalności podstawowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 11 z dnia 9 maja 2006 r. do zarzą dzenia R2/99 w sprawie wprowadze nia Instrukcji Kancelaryjnej w Politech nice Radomskiej im. Kazimierza Puła skiego. Organizacja kowania i wprowadzenia jednolitych zasad postępowania przy zakupach i naprawach urządzeń komputerowych należących do grupy 302 określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) obejmującej zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, oprogramowa nie, podzespoły i części komputerowe. Nr 1 z dnia 27 czerwca 2006 r. do za rządzenia R5/2006 w sprawie zasad organizacji studenckich praktyk zawo dowych i pedagogicznych w Politech nice Radomskiej. * Polecenie służbowe Rektora Nr 1 z dnia 27 czerwca 2006 r. w spra wie ograniczenia korzystania z telefo nów w Politechnice Radomskiej. * Pisma okólne Rektora Nr 3 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ministerstwo Nauki i Szkol nictwa Wyższego. Nr 4 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad przekazywa nia rektorowi korespondencji przez kie rowników jednostek działalności pod stawowej i administracyjnej uczelni. Nr 5 z dnia 2 czerwca 2006 r. w spra wie zasad organizacji studenckich prak tyk zawodowych i pedagogicznych w Politechnice Radomskiej. Nr 6 z dnia 12 czerwca 2006 r. w spra wie organizacji roku akademickiego 2006/2007. Nr 7 z dnia 28 czerwca 2006 r. w spra wie zmiany nazwy jednostek w Politech nice Radomskiej. * Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 2 z dnia 22 marca 2006 r. do zarzą dzenia R17a/2005 w sprawie sprosto wania błędu w aneksie Nr 1 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącego wprowadze nia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Nr 2 z dnia 2 czerwca 2006 r. do za rządzenia R18/2004 w sprawie wpro wadzenia w Politechnice Radomskiej zasad gospodarki finansowoekono micznej. Nr 5 z dnia 12 czerwca 2006 r. do za rządzenia R19/2004 w sprawie wyna gradzania za godziny ponadwymiaro we, zlecone zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane z procesem dydak tycznym realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Nr 3 z dnia 12 czerwca 2006 r. do za rządzenia R11/2005 w sprawie odpłat ności za usługi edukacyjne w roku aka demickim 2005/2006. Nr 1 z dnia 14 czerwca 2006 r. do za rządzenia R9/2005 w sprawie uporząd Nr 5 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy. Nr 6 z dnia 6 czerwca 2006 r. w spra wie wprowadzenia standardowej okładki i wzoru pierwszej strony roz praw doktorskich obowiązujących na wydziałach posiadających upraw nienia do nadawania stopni naukowych doktora. * Polecenie służbowe Kanclerza Nr 1 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w spra wie usunięcia nieprawidłowości stwier dzonych w czasie przeglądu dokonane go przez Komisję Bezpieczeństwa i Hi gieny Pracy. Lidia Przyborowska 5

5 Kronika rektorska (kwiecień czerwiec 2006 r.) 13. kwietnia J.M. Rektor spotkał się ze społecznością akademicką w sali se natu na tradycyjnych życzeniach przed Świętami Wielkanocnymi. Przekazał ze branym Wesołych, Zdrowych i Spokoj nych Świat Wielkanocnych. 20. kwietnia rektor dr hab. inz. Mirosław Luft, prof. nadzw. wziął udział w konfe rencji prasowej dotyczącej opublikowa nego przez Perspektywy i Rzeczpo spolitą rankingu wyższych uczelni, w którym Politechnika Radomska zosta ła sklasyfikowana na odległym 80 miej scu. Do obecnych na konferencji przed stawicieli mediów radomskich wydał oświadczenie, którego tekst publikujemy w dalszej części kwartalnika. 22. kwietnia J.M. Rektor uczestniczył w uroczystościach związanych z pere grynacją Obrazu Matki Bożej Często chowskiej przed Katedrą Radomską. 26. kwietnia J.M. Rektor, jak co miesiąc, przed posiedzeniem senatu odbył czat z pracownikami i studentami Politech niki. Pytania, które zadano J.M. Rekto rowi dotyczyły m.in.: * projektu rozporządzenia Ministra Edu kacji i Nauki z dnia r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na okre ślonym kierunku i poziomie kształce nia, * rankingu uczelni wyższych opubliko wanego w Rzeczypospolitej, * wyjazdów integracyjnych dla studen tów I roku przed rozpoczęciem roku akademickiego, * programu Wiosny Studenckiej, * odbywania praktyk zagranicznych, * prowadzenia zajęć w języku obcym zwłaszcza na Wydziale Ekonomicz nym. 7. maja J.M. Rektor wziął udział w od bywających się w Politechnice Radom skiej Mistrzostwach Polski Politechnik w piłce siatkowej kobiet, na których Politechnika Radomska (kobiety) wywal czyła brązowy medal. O sukcesach siat karek piszemy w dalszej części czaso pisma w rubryce Sport. stwa nad hitlerowskimi Niemcami. Pod czas uroczystości została zaprezentowa na publikacja Księga Pamięci Trans porty Polaków do KL Auschwitz z Ra domia i innych miejscowości Kielecczy zny r. 24. maja J.M. Rektor wziął udział w kon ferencji prasowej zorganizowanej w związku z opublikowaniem przez ty godnik Newsweek kolejnego rankingu. Tym razem Politechnika Radomska upla sowała się na 18. miejscu wśród 100. uczelni w kraju. Oświadczenie, które wydał rektor w tej sprawie publikujemy w dalszej części czasopisma. 24. maja J.M. Rektor, jak co miesiąc, przed posiedzeniem senatu odbył czat z pracownikami i studentami Politech niki. Pytania, które zadano J.M. Rekto rowi, dotyczyły m.in.: * nowych kierunków studiów, * trybu przeniesienia się studentów z innej uczelni na Politechnikę Ra domską, * drogi dojazdowej do tzw. Pentago nu. 26. maja J.M. Rektor otworzył Mistrzo stwa Polski Szkół Wyższych w piłce ręcznej mężczyzn, które odbyły się w Politechnice Radomskiej. 27. maja J.M. Rektor wziął udział w Majówce integracyjnej, która odby ła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwo wych w Jedlni Letnisko. Szerzej na te mat Majówki piszemy w dalszej czę ści czasopisma. 24. czerwca prof. Wojciech Blajer pro rektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą wziął udział, w zastępstwie J.M. Rektora, w uroczystym odsłonięciu pomnika Jana Kochanowskiego w Ra domiu. 25. czerwca J.M. Rektor wziął udział w obchodach 30. rocznicy Radomskie go Czerwca 1976 r. Po uroczystościach przed pomnikiem ofiar czerwcowych odbyło się spotkanie w Wyższym Semi narium Duchownym w Radomiu, na którym włączono J.M. Rektora Politech niki Radomskiej w skład Komitetu Ho norowego na rzecz utworzenia w Ra 8. maja J.M. Rektor wziął udział w uro czystościach zorganizowanych przez prezydenta Radomia, dyrektora Pań stwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu i Honorowego przewod niczącego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w 61. rocznicę zwycię Odsłonięcie pomnika Jana Kochanowskiego odbyło się 24 czerwca 2006 r. 6

6 Kronika rektorska domiu uniwersytetu. Komitet Honoro wy został rozszerzony także o rektora UMCS, oraz byłego premiera Jana Ol szewskiego i Państwa Romaszewskich. 28. czerwca J.M. Rektor, jak co miesiąc, przed posiedzeniem senatu, odbył czat Politechnika Radomska, jako najwięk sza publiczna uczelnia w regionie radomskim, sklasyfikowana została na 80 miejscu w rankingu uczelni akade mickich 2006 r. ogłoszonym przez Per spektywy i Rzeczpospolitą. Pozycja ta, określona na podstawie wskaźników rankingowych, zdecydowanie nie od zwierciedla w pełni pozycji i statusu Po litechniki Radomskiej. Do wielu z tych kryteriów oraz metod ich oceniania mamy zastrzeżenia i nie ze wszystkimi się w pełni zgadzamy. Jesteśmy zdecydowanie największą uczelnią w naszym regionie zarówno wśród szkół publicznych, jak i niepu blicznych (w Politechnice Radomskiej studiuje ponad 14 tys. studentów). Kształ cimy na 3 wydziałach technicznych i 2 humanistycznych, na bardzo wielu kie runkach i specjalnościach (13 kierunków, ponad 70 specjalności). Na 8 kierunkach studenci mogą uzyskać tytuł magistra. Po litechnikę, jako kolejny krok w swojej edukacji, wybiera bardzo wielu olimpij czyków. Wspomagamy także pod względami merytorycznym i organizacyj nym różnego rodzaju olimpiady przed miotowe (np. w marcu na terenie Wy działu Mechanicznego odbył się finał Olimpiady Wiedzy Technicznej, gdzie bardzo wysoko ocenione zostały przez uczestników olimpiady oraz jury warun ki funkcjonowania tego wydziału. Posia damy prawa doktoryzowania na 3 wy działach i o kolejne 3 prawa doktoryzo wania staramy się. Od wielu lat, systematycznie rozwi jamy własną kadrę dydaktycznona ukową, która stanowi zaplecze dla wie lu firm i instytucji w naszym mieście i regionie. Nasi absolwenci cieszą się zaufaniem coraz większej grupy praco z pracownikami i studentami politech niki. Pytania, które zadano J.M. Rekto rowi, dotyczyły m.in.: * działalności promocyjnej uczelni, * braku hospitacji zajęć dydaktycz nych, * oferty uczelni w zakresie rekrutacji, dawców. W innych rankingach np. Newsweek Polska plasujemy się na dobrych pozycjach: w ubiegłym roku na 13 miejscu (na 28 uczelni), jeżeli cho dzi o dobór kadr kierowniczych i na 4 miejscu kryterium oceny było zajmo wanie stanowisk kierowniczych przez absolwentów naszej uczelni. Systematycznie rozwijamy warunki kształcenia. Studenci zdobywają wiedzę korzystając z nowoczesnych urządzeń i technik nauczania. Na każdym wydzia le znajdują się biblioteki wydziałowe, gdzie prowadzone są prenumeraty pism krajowych i zagranicznych. Zdecydo wana większość naszych zasobów bi bliotecznych jest skomputeryzowana. Do dyspozycji studentów zamiejsco wych mamy przygotowane ponad 1200 miejsc w 4 akademikach. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zaintere sowań w 29 kołach naukowych oraz kilku organizacjach studenckich i kul turalnych. Bogate osiągnięcia sportowe naszych klubów akademickich (I i II liga) są dowodem doskonałej pracy kadry tre nerskiej na politechnice. Na uczelni działa bardzo intensywnie Centrum Pro mocji Studentów i Absolwentów, które jest do dyspozycji studentów i absol wentów politechniki. Bardzo intensywnie rozwijamy współpracę międzynarodową z wielo ma ośrodkami edukacyjnymi zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. W ubiegłym roku w ramach pro gramu SokratesErasmus aż 66 studen tów Politechniki Radomskiej studiowa ło w zagranicznych uczelniach. Poli technika Radomska jest posiadaczem Erasmus University Charter na lata 2003/4 2006/7, którą przyznała Komi sja Europejska. * nowych kierunków studiów, * regulaminu studiów. Lidia Przyborowska OŚWIADCZENIE REKTORA Poniżej prezentujemy oświadczenia rektora Politechniki Radomskiej dr. hab. inż. M. Lufta, prof. nadzw., adresowane do radomskich mediów, w sprawie rankingów szkół wyższych przeprowadzonych w 2006 r. przez Perspektywy, Rzecz pospolitą i Newsweek. Oświadczenie rektora Politechniki Radomskiej w sprawie rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej w 2006 roku Uczestniczymy w programie Study in Poland. Na studiach podyplomowych wy kształciliśmy ponad 5000 uczestników. Podejmujemy szereg działań podno szących prestiż naszej uczelni. Wpro wadzamy wiele nowych, korzystnych dla studentów i naszych pracowników rozwiązań mających na celu usprawnie nie działalności politechniki. Rozwija my naszą kadrę naukowodydaktyczną, oferujemy bardzo dobre warunki kształ cenia i prowadzimy działania, by każ dy, kto jest związany z politechniką, był dumny z tego faktu. Przykładem nowej filozofii działania jest zorganizowanie w dniach 6 7 kwietnia prestiżowej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, gdzie naszą uczelnię od wiedzili wszyscy rektorzy wyższych szkół technicznych w Polsce. Organi zacja tej konferencji spotkała się z bar dzo wysokimi ocenami ze strony na szych Gości. Podchodzimy bardzo poważnie i z powagą do wyników rankingu, cho ciaż uważam, że dla mniejszych uczel ni jest on w wielu przypadkach bardzo ogólny i niezbyt obiektywny. Jednak dla nas jest on sygnałem, że wiele naszych działań musimy zintensyfikować, wiele musimy poprawić, ale też pragnę pod kreślić, że same liczby, nawet opraco wane w najlepszej wierze, nie odzwier ciedlają rzeczywistej sytuacji. Radom, miasto o specyficznych wa runkach, stał się w ostatnich latach bar dzo prężnym i dynamicznym ośrodkiem akademickim i to jest w zdecydowanej mierze zasługą politechniki natomiast ta szeroka działalność nie jest przedmiotem oceny w tworzeniu rankingu, dlatego też pozycja naszej uczelnii jest tak niska. 7

7 OŚWIADCZENIE REKTORA Oczywiście nie możemy się porów nywać z takimi renomowanymi uczelnia mi jak, Politechnika Warszawska czy Aka demia GórniczoHutnicza pod żadnym względem. Mniejsze uczelnie ze słabszy mi tradycjami umieszczone w mniejszym mieście nie mają szans na pokazanie ich mocnych stron działalności i zawsze prze grają z uczelniami dużymi w tak ustalo nych i przyjętych kryteriach. dr hab. inż. Mirosław Luft profesor nadzwyczajny REKTOR Wzwiązku z opublikowaniem naj nowszego rankingu szkół wy ższych przygotowanego przez tygodnik Newsweek w dniu 22 maja br., pra gnę podkreślić bardzo wysoką pozycję Politechniki Radomskiej w tym zesta wieniu. Na 100 szkół wyższych, zarów no uczelni humanistycznych i technicz nych, politechnika zajęła 18 miejsce ra zem z Politechniką Lubelską (w roku ubiegłym uplasowaliśmy się na 63 miej scu). Jak widać awans jest bardzo wi doczny, bo o kilkadziesiąt pozycji. Na tomiast w zestawieniu szkół technicz nych nasza uczelnia zajęła 12 pozycję (awans o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego). Ranking tygodnika Newsweek jest jedynym obiektywnym zestawie niem szkół wyższych organizowanym w naszym kraju. Jego istota polega na zbadaniu, kogo najchętniej zatrudniają polskie firmy i instytucje zatrudniające powyżej 50 osób. Badana jest chęć do zatrudniania tzw. świeżych kadr, czyli osób do 34 roku życia. Ten ranking, ma dać odpowiedź na pytanie kandydatom na studia, czy po ukończeniu danej uczelni łatwo znaleźć dobre zatrudnie nie. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że Politechnika Radomska zajęła tak wy sokie miejsca. Świadczy to o tym, że nasi absolwenci są bardzo cenionymi specja listami na rynku pracy i wielokrotnie jest tak, że ich kariera zawodowa jest zwią zana ze stanowiskami kierowniczymi czy dyrektorskimi. Młodych ludzi, kan dydatów na studia, nie interesują takie rzeczy, czy na danej uczelni są prawa doktoryzowania lub jaką powierzchnię użytkową ma biblioteka ich interesu je, czy po skończeniu jej znajdą pracę. A studia na Politechnice Radomskiej im to gwarantują. Jestem bardzo dumny z osiągnięć naszych absolwentów. Ich postawa i rozwój zawodowy świadczą najlepiej, w jakiej kondycji jest nasza uczelnia. Dlatego twierdzę, że wyniki tego ran kingu powinny być nagłośnione i poda ne radomskiej opinii publicznej. Żału ję, że tak nie jest. Bardzo smuci mnie fakt, że w ostat nich tygodniach, kiedy opublikowano niekorzystne dla politechniki rankingi, wszystkie media radomskie ten fakt za uważyły. Pokazało się wiele negatyw Oświadczenie rektora Politechniki Radomskiej w sprawie rankingu tygodnika Newsweek nych informacji o uczelni, niejednokrot nie bardzo niesprawiedliwych. A w mo mencie, kiedy ukazują się rzetelnie przy gotowane wyniki rankingu, gdzie poli technika wypada bardzo dobrze na tle innych uczelni krajowych, to wydarze nie jest prawie niezauważalne przez nasze lokalne media. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje? Proszę jedynie dziennikarzy radomskich o obiekty wizm, jeśli są powody pisać pozytyw nie o politechnice to róbcie to. Jest to największa i najstarsza uczelnia w Ra Konferencje i seminaria Kondycja polskiej nauki 6 7 kwietnia 2006 r. odbyło się trzecie spotkanie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w ka dencji tym razem w Poli technice Radomskiej. Konferencja od była się w sali senatu Politechniki Ra domskiej i Ośrodku Edukacji Ekologicz nej i Integracji Europejskiej Lasów Pań stwowych w Jedlni Letnisko. Wzięli w niej udział rektorzy pol skich uczelni technicznych oraz zaproszeni goście: prof. Andrzej Jeleń ski członek Komitetu Polityki Naukowej i NaukowoTechnicznej Rady Nauki, prof. Wojciech Mitkowski wiceprzewod niczący RGSzW, prof. Jerzy Woźnicki prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. domiu, jest wspólnym dziedzictwem wielu pokoleń absolwentów i Rado mian. Jej wizerunek, osłabiony w ostat nim czasie różnymi złymi przykładami, z którymi walczę z wielką determinacją, trzeba poprawiać i informować ra domską opinię publiczną, także o suk cesach Politechniki Radomskiei, a tych nie brakuje. dr hab. inż. Mirosław Luft profesor nadzwyczajny REKTOR KONFERENCJA REKTORÓW POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH W POLITECHNICE RADOMSKIEJ Jerzy Dembczyński, przewodniczący KRPUT ubiegłej kadencji (Politechnika Poznańska), prof. Alicja Konczakowska przewodnicząca KAUT II kadencji, prof. Jerzy Świątek przewodniczący KAUT III kadencji, red. Andrzej Świć Forum Akademickie a także prezydent Rado mia Zdzisław Marcinkowski. Obrady poprzedziło wystąpienie go spodarza spotkania rektora dr. hab. inż. Mirosława Lufta, prof. nadzw., który za prezentował uczestnikom obrad obecny stan i osiągnięcia Politechniki Radomskiej. Głównymi tematami obrad KRPUT były: Przewidywane zmiany w systemie badań naukowych. Problemy związane z tworzeniem 8

8 nowych statutów. Sprawozdanie z działalności KAUT za drugą kadencję. Polityka płacowa, jej powiązania z karierami naukową i dydaktyczną. Informacja dotycząca przebiegu ob rad Komisji ds. Organizacyjnych i Le gislacyjnych KRASP w sprawie stan dardów kształcenia. Sprawy różne. Prezydent Radomia Zdzisław Mar cinkowski przedstawił aktualną sytuację gospodarczą Radomia, a także mówił na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście i regionie. Przewidywane zmiany w systemie badań naukowych zaprezentował prof. Andrzej Jeleński członek Komitetu Poli tyki Naukowej i NaukowoTechnicznej Rady Nauki. Wskazał na zagrożenia w systemie nauki, wśród których wymie nił m. in.: niskie nakłady na naukę, małą współpracę pomiędzy nauką a gospo darką, niewystarczającą infrastrukturę badawczą do prowadzenia dużych pro gramów międzynarodowych. Minister stwo w tej sytuacji proponuje utworze nie Narodowego Centrum Badań Na ukowych i Prac Rozwojowych. Cen trum, które prawdopodobnie zostanie Konferencję otworzył rektor Politechniki Radomskiej dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw. Konferencje i seminaria utworzone już od przyszłego roku, bę dzie koordynować i zarządzać progra mami badawczymi, wspierać działania na rzecz transferu wyników badań na ukowych i prac rozwojowych do gospo darki oraz ich komercjalizacji, wspierać rozwój kadry naukowej oraz będzie uczestnikiem w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. System finanso wania centrum będzie miał charakter za daniowy, chociaż zakłada się różne for my jego finansowania. Prof. Andrzej Je leński w swym obszernym wystąpieniu mówił także o pracach nad oceną para metryczną. Wnioski w tej sprawie zło żyło około 200 jednostek badawczo rozwojowych, ponad 120 szkół wy ższych, ponad 75 instytutów PAN i oko ło 480 wydziałów uczelni wyższych. Profesor Jerzy Woźnicki, jako prze wodniczący Fundacji Rektorów Polskich i przewodniczący Komisji ds. Organi zacyjnych i Legislacyjnych KRASP, a tak że przewodniczący prezydenckiego ze społu opracowującego ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, odpowiedział na liczne pytania dotyczące prac nad tworzeniem nowych statutów, m.in.: wieku emerytalnego i spraw dotyczą cych zatrudniania nauczycieli akade mickich, a także zawieszania ich w pełnieniu obowiązków, kompetencji organów uczelni, rozdziału miejsc w senacie, dodatkowego zatrudnienia nauczy cieli akademickich, okresu pracy dla adiunktów. Podkreślił, że jest zwolennikiem funkcjonalnych zapisów ustawy. Oży wiona dyskusja nad opracowanymi sta tutami świadczyła o dużym znaczeniu wprowadzenia nowych zapisów do sta tutów i ich stosowania w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Profesor Alicja Konczakowska z Politechniki Gdańskiej przedstawiła sprawozdanie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych za okres II kaden cji tj. od r. KAUT rozpatrzyło ponad 35 wniosków o akredytację. Przyznało 30 akredytacji na 5 lat i 3 na dwa lata. W okresie swo jej działalności komisja przygotowała ramowe standardy nauczania dla KRPUT i RGSzW, przygotowała tekst Po rozumienia MOSTECH i sprawozdanie finansowe za 2005 r. i do połowy mar ca 2006 r. Poinformowała, że nowym przewodniczącym KAUT został prof. Jerzy Świątek z Politechniki Wrocław skiej. Duże zainteresowanie członków KRPUT wzbudziła dyskusja na temat po lityki płacowej w wyższych szkołach technicznych. Temat ten referowało 9

9 Konferencje i seminaria dwóch rektorów uczelni technicznych: prof. January Bień rektor Politechniki Częstochowskiej i prof. Adam Hamrol rektor Politechniki Poznańskiej. W pod sumowaniu tego tematu rektorzy stwier dzili, że: wzrost średniego wynagrodzenia w Politechnice Częstochowskiej nie Prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski przedstawił aktualną sytuację gospodarczą naszego miasta Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie radomskich mediów wpłynął znacząco na liczbę profeso rów zw. i dr. hab., liczba publikacji w latach , jak też liczba uczestników kon ferencji zmniejszają się, jest wyraźny wzrost liczby studentów pobierających stypendia za wyniki w nauce, pomimo malejącej ogólnej liczby studentów, polityka płacowa będzie w większym stopniu wpływała na rozwój kariery naukowej wtedy, kiedy uczelnie wykażą się większą odwagą w róż nicowaniu płac zasadniczych a tak że we wprowadzaniu wszelkiego ro dzaju bonusów. Rozwiązaniem ta kim, być może, byłoby ustalenie zbiorowego układu pracy, czy też wprowadzenie uczelnianego regula minu wynagrodzeń, polityka płacowa powinna motywo wać do pracy nad otrzymaniem ko lejnych stopni i tytułów a podwyżki nie powinny być obligatoryjne, skrytykowano taryfikator płac jedna kowy dla wszystkich uczelni. Przedstawiono nowe podejście do standardów kształcenia, które będą obowiązywały od r.ak. 2007/2008 i po winny koncentrować się na kształtowa niu postawy umiejętności absolwenta a nie jak dotychczas na programach stu diów. W podsumowaniu obrad konferen cji, na uroczystym obiedzie, jej prze wodniczący prof. Jan Krysiński w cie płych słowach podziękował rektorowi PRad Mirosławowi Luftowi za doskonałą organizację konferencji, a także za za prezentowanie Politechniki Radomskiej jako prężnego ośrodka akademickiego w Radomiu i regionie. (oprac. Lidia Przyborowska na podstawie protokołu z Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) Konferencja Dziekanów Wydziałów Transportu Państwowych Uczelni Technicznych Radom, kwietnia 2006 r. Obrady odbywały się w sali senatu Politechniki Radomskiej oraz Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. W konferencji uczest niczyło 28. dziekanów i prodziekanów, z 10. uczelni technicznych, wydziałów transportu kształcących na kierunku Transport. Konferencję otworzył J.M. Rektor dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw., który w krótkim wystąpieniu scharakte ryzował potencjał naukowodydaktycz ny naszej uczelni. Następnie uczestni cy spotkania zwiedzili na Wydziale Transportu Laboratorium Systemów Ste rowania Przemysłowego oraz Laborato rium Aparatury Diagnostycznej. Dalsza część obrad toczyła się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą i pro wadził je dziekan Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej dr hab. inż. Zbi gniew Łukasik, prof. nadzw. Dyskusję 10

10 Uroczyste otwarcie konferencji: od lewej A. Chudzikiewicz - dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, rektor Politechniki Radomskiej M. Luft i dziekan Wydziału Transportu PRad Z. Łukasik Uczestnicy konferencji zwiedzają Laboratorium Aparatury Diagnostycznej na Wydziale Transportu PRad Konferencje i seminaria poprzedziły dwa referaty. Pierwszy pt. Standardy kształcenia na kierunku Transport studia I i II stopnia wygłosił dziekan Wydziału Transportu Politech niki Warszawskiej prof. dr hab. inż. A. Chudzikiewicz, a drugi pt. Nowe specjalności kształcenia na kierunku Transport zaprezentował prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Ra domskiej dr hab. inż. Tadeusz Cisow ski, prof. nadzw. Dyskusja, w której uczestniczyli m.in. dr hab. inż. S. Gaca, prof. Poli techniki Krakowskiej, dr hab. inż. T. Sa lamanowicz z Politechniki Warszaw skiej i prof. A. Chwesiuk z Akademii Morskiej ze Szczecina, dotyczyła przede wszystkim sylwetki absolwenta kierun ku Transport. Uczestnicy konferencji byli mile zaskoczeni bogatą ofertą specjalności prowadzonych na Wydziale Transpor tu naszej uczelni. Podsumowując obrady dziekan dr hab. inż. Z. Łukasik, prof. nadzw. oświadczył, że ustalenia konferencji zostaną przekazane Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, która dokona standaryzacji minimów programowych dla kierunku Transport. W czasie wolnym od obrad uczest nicy spotkania zwiedzili m.in. Galerię Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoy skich w Kozłówce oraz najciekawsze obiekty Kazimierza Dolnego n. Wisłą. Tadeusz Cisowski, Wojciech Bielawski Międzynarodowa Naukowo Techniczna Konferencja LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE LOGITRANS2006 Szczyrk, 2628 kwietnia 2006 r. Już po raz trzeci odbyła się konferencja LOGITRANS organizowana przez Wydział Transportu Politech niki Radomskiej przy współudziale Komitetu Trans portu PAN oraz Transportowego Dozoru Technicz nego. Obrady toczyły się w trzech grupach, odpowia dających głównym wątkom tematycznym. Grupa pierwsza obejmowała zagadnienia budowy i eksplo atacji środków transportu. Wygłoszonych zostało 31 referatów. W drugiej grupie wygłoszono 22 referaty poświęcone problematyce logistycznej i zagadnie niom efektywności systemów transportowych. Grupa trzecia to szeroko rozumiana problematyka bezpie czeństwa w transporcie. W grupie tej wygłoszono 15 referatów. Uczestnicy konferencji LOGITRANS 2006 podczas obrad 11

11 Konferencje i seminaria W konferencji wzięło udział ponad 90 osób. Spośród jej uczestników sporą grupę stanowili przedstawiciele ośrod ków naukowych Słowacji: Uniwersytet w Żylinie, oraz Czech Uniwersytet w Ostrawie. Jest to efekt zacieśniających się więzów kilkuletniej współpracy Wy działu Transportu Politechniki Radom skiej z tymi ośrodkami naukowymi. Referaty wygłoszone na konferen cji zostały opublikowane w specjalnym numerze Prac Naukowych Politechniki Radomskiej seria Transport oraz w formie elektronicznej w dwumiesięcz niku LOGISTYKA nr 3/2006. Józef Stokłosa Metrologia w Chemii Analitycznej Radom, 5. maja 2006 r. Postępująca globalizacja różnorod nych aspektów działalności człowie ka, w tym również oceny jakości życia, jakości materiałów i usług spowodowa ła, że wyniki oznaczeń chemicznych za częły w sposób bezpośredni lub pośred ni odgrywać istotną rolę w tym proce sie. Udział wyników analitycznych w podejmowaniu decyzji wiąże się tak że z koniecznością osiągania niezbęd nego poziomu zaufania do wyników uzyskiwanych poza własną instytucją, organizacją, czy też własnym krajem. Tym samym jakość wyniku staje się rów nie ważna jak jego wartość. Obecnie funkcjonują już formalne wymagania, nakazujące laboratoriom wprowadzanie Systemu Kontroli Jako ści Badań, do zapewnienia uzyskiwania wymaganej jakości wyników analiz. System wymaga używania walidowa nych metod analizy; stosowania okre ślonych procedur wewnętrznej kontroli jakości; uczestnictwa w programach badania biegłości; akredytacji na pod stawie ISO oraz zapewnienia spójności pomiarowej wyników pomia rów. Nowa rola laboratoriów wymaga kadr o szerszych kwalifikacjach niż tra dycyjny analityk. Obecnie edukacja chemików stanowi jedno z najsłabszych ogniw infrastruktury metrologicznej. Kształcenie w tym zakresie odbywa się przede wszystkim w ramach studiów po dyplomowych i kursów. W programach studiów, tak w Polsce jak i większości krajów europejskich, metrologia che miczna zaistniała niedawno. Odczuwal ny jest brak specjalistów i materiałów dydaktycznych. Dla wsparcia edukacji został urucho miony Europejski Program TrainMiC, któ rego celem jest zainicjowanie współpra cy do szerzenia wiedzy z zakresu metro logii chemicznej. Od 2003 r. działa pol ski komitet PLTrainMiC w składzie: prof. dr hab. Ewa Bulska (UW) Ambasador Tra inmic w Polsce, dr hab. Danuta Barałkie wicz prof. UAM, dr hab. Ryszard Dobro Wykłady kursu cieszyły się dużym zainteresowaniem wolski (UMCS), dr Beata GodlewskaŻył kiewicz (UB) i dr hab. Ryszard Świetlik, prof. PRad. Komitet przygotowuje mate riały dydaktyczne i organizuje szkolenia i seminaria metrologiczne. Pierwszy kurs Metrologia w Che mii odbył się 5. maja br. na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obu wia Politechniki Radomskiej. Organiza torem był zespół Katedry Ochrony Śro dowiska we współpracy z Uniwersyte tem w Białymstoku, Uniwersytetem Ada ma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer sytetem Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Warszaw skim. Kurs był adresowany do nauczy cieli akademickich zajmujących się za gadnieniami pomiarowymi, zwłaszcza oznaczeniami analitycznymi, dyplo mantów realizujących prace z zakresu szeroko rozumianego monitoringu śro dowiska oraz pracowników laborato riów kontrolnopomiarowych z regionu radomskiego. Wydział MiTO gościł rów nież dyplomantów i doktorantów wy działów chemicznych UW i UMCS. Razem w wykładach uczestniczyło 42 słuchaczy. Wszyscy otrzymali materia ły wykładowe, będące tłumaczeniem angielskiej wersji materiałów opracowa nych przez zespół TrainMiC z Institute for Reference Materials and Measure ment (Geel, Belgia) Otwarcia kursu dokonał dziekan WMiTO, dr hab. inż. Krzysztof Śmie chowski, prof. PRad. Wykład inaugura cyjny Geneza i cele programu Train MiC wygłosiła prof. dr hab. Ewa Bul ska. Zagadnienia tworzenia infrastruk tury metrologicznej w pomiarach che micznych zostały omówione przez dr hab. Danutę Barałkiewicz, prof. UAM. Wykład porządkował terminologię oraz zasady metrologiczne, co niewątpliwie ułatwiło właściwe rozumienie metrolo gicznych aspektów procedury analitycz nej. Problematyka walidacji procedury analitycznej była treścią wykładu dr. hab. Ryszarda Świetlika, prof. PRad. Autor skoncentrował się na omówieniu podstawowych parametrów wykorzysty wanych do charakteryzowania procedu ry analitycznej do oceny możliwości za stosowania jej do określonych zadań. Zaprezentował sposoby określania po wtarzalności, granicy wykrywalności, 12

12 zakresu roboczego, czułości, selektyw ności oraz odporności. Kolejny wykład Spójność wyni ków pomiarów chemicznych aktual ne wyzwanie metrologii XXI w. wygło siła prof. dr hab. Ewa Bulska. Autorka odczarowała złożoną definicję spój ności pomiarowej, a następnie uzasad niła potrzebę i sposoby zapewniania oraz wykazywania spójności pomiaro wej. Kontynuację tej tematyki podjęła dr Beata Godlewska. Jej wykład doty czył szerokiego spektrum zagadnień związanych z klasyfikacją, produkcją i zastosowaniem materiałów odniesie nia oraz z problematyką porównań mie dzylaboratoryjnych. Trudne zagadnienie zastosowania metod statystycznych dla szacowania niepewności wyników pomiarowych z dużą swadą i humorem przedstawił dr hab. Ryszard Dobrowolski. Wykładem zamykającym kurs było wystąpienie przedstawiciela radomskiej fabryki RA DWAG, znanego w świecie producen ta wag analitycznych. Mgr inż. Andrzej Hantze szczegółowo przedstawił za awansowane procedury metrologiczne realizowane w Laboratorium Badaw czym RADWAGu. Konferencje i seminaria Słuchacze mieli możliwość zada wania pytań oraz rozmowów z wykła dowcami podczas długiej przerwy po łączonej z lunchem. Nawet pobieżna obserwacja wydziałowego bufetu po twierdzała skwapliwość, z jaką tę szan sę wykorzystywano. Organizatorzy zadbali również, by trud uczestnictwa i wysłuchania nieła twych zagadnień metrologii chemicznej został potwierdzony świadectwami ukończenia kursu. Ryszard Świetlik III Konferencja naukowoszkoleniowa Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne Radom, czerwca 2006 r. Organizatorem konferencji byli: In stytut Eksploatacji Pojazdów i Ma szyn Wydziału Mechanicznego Politech niki Radomskiej, Wydział Nauk Tech nicznych Wyższej Szkoły Biznesu w Ra domiu, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogo wego w Warszawie oraz firma InfoEks pert sp. z o.o. Konferencja adresowana była do osób i instytucji zainteresowa nych aktualnym stanem rozwoju techni ki samochodowej oraz wynikających z tego przesłanek do doskonalenia i zwiększenia efektywności ubezpieczeń komunikacyjnych, zmniejszenia zagro żenia wypadkami drogowymi i minima lizacji ich skutków. Program konferencji obejmował wybrane grupy zagadnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych z ob szaru rozwoju techniki samochodowej, doskonalenia konstrukcji, identyfikacji, wyceny pojazdów oraz technologii na prawy i diagnostyki samochodów, któ re mogą stanowić istotne wsparcie dla procesu obsługi technicznej szkód ko munikacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona została na zagadnienia wią żące rozwój techniki samochodowej z problemami zagrożeń wypadkowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tych obszarach spotkanie miało cha rakter poznawczy i szkoleniowy. Na konferencji zostało wygłoszo nych 21 referatów zamówionych wcze śniej przez Komitet Naukowy Konferen cji. Tematy referatów, jak również ich autorzy zostali starannie wybrani zwra cano szczególną uwagę na aktualne tre ści i szkoleniowy charakter przygotowy wanych materiałów. W wygłoszonych referatach poruszono następującą tema tykę: zmiany wartości samochodów na polskim rynku po wstąpieniu do Unii Europejskiej, diagnostyka powypadkowa układów SRS i układów elektronicznych w sa mochodach, zmiany w konstrukcji nowych nad wozi samochodowych a koszty na praw powypadkowych, koszty robocizny w naprawach po wypadkowych samochodów, materiały, technologia produkcji oraz naprawy nadwozi izotermicznych, klasyfikacja, identyfikacja i naprawy powypadkowe motocykli, części oryginalne i alternatywne zakres stosowania, kosztorysowanie napraw z uwzględ nieniem części alternatywnych, liberalizacja rynku części zamien nych a bezpieczeństwo w ruchu dro gowym, ustalanie przyczyn i miejsc powsta wania pożarów w samochodach oso bowych, wykorzystanie urządzeń rejestrują 13

13 Konferencje i seminaria Uczestnicy III Konferencji naukowo-szkoleniowej Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne cych parametry ruchu samochodu do rekonstrukcji wypadków drogo wych, proces hamowania, dyskusja nad jed nolitym sposobem opiniowania, niepewność wyników obliczeń zwią zanych z rekonstrukcją wypadków drogowych, czas reakcji kierowcy w stanach za grożenia wypadkowego, metody analizy dokumentacji foto graficznej miejsca wypadku oraz uszkodzonego samochodu, zderzenia samochodów metody modelowania, metody analizy oraz rekonstrukcji. Przerwy w obradach wykorzysta no na prezentacje przygotowane przez firmy zajmujące się tematyką prezento waną na konferencji. I tak: * firma Robert Bosch Sp. z o.o. zapre zentowała systemy bezpieczeństwa samochodu produkowane przez tę firmę, * firma TRW Automotive Polska Sp. z o.o. przedstawiła funkcjonowanie różnego rodzaju poduszek gazowych stosowanych w samochodach, * firma francuska FROG S zaprezento wała możliwości napraw blachar skich nadwozi samochodowych bez konieczności powtórnego lakierowa nia naprawionych elementów, 14 * Państwowa Straż Pożarna w Radomiu przedstawiła eksperyment polegają cy na podpaleniu i ugaszeniu samo chodu osobowego, * firma VW przedstawiła prezentację funkcjonowania własnego testera fa brycznego do diagnostyki układów elektronicznych samochodu, * firmy Peugeot Robert Prasek i Scania przedstawiły swoje najnowsze ofer ty handlowe. Trwałym efektem konferencji jest wydawnictwo, w którym zostały opubli kowane wszystkie wygłoszone referaty. Ambicją organizatorów było, aby ma teriały konferencyjne stanowiły istotny materiał szkoleniowy i źródłowy i były przydatne w pracy i działalności uczest ników. W konferencji wzięło udział 300 uczestników z Polski i z zagranicy. Tak duże zainteresowanie świadczy o znacznym zapotrzebowaniu na wiedzę w tematyce, której poświęcone było spo tkanie. Konferencja odbywa się cyklicz nie co dwa lata. Leszek Jemioł Personalia HABILITACJE Małgorzata Strzelec doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie malarstwa Urodziła się 4 lipca 1952 r. w Radomiu. W latach studiowała na Wy dziale Malarstwa i Rzeźby w Państwo wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplomy: z malarstwa szta lugowego przygotowała w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego i z cera miki u prof. Hanny Żuławskiej. Od 1997 r. pracuje w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Po litechniki Radomskiej, na stanowisku ad iunkta po uzyskaniu kwalifikacji I stop nia w dziedzinie sztuki w zakresie dys cypliny artystycznej malarstwo w ASP w Gdańsku (marzec 2000 r.). Dnia 30. listopada 2005 r. Rada Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nadała jej stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa. Rozprawa habilitacyjna składała się z pracy pisemnej i kolekcji obrazów wy konanych w technice olejnej o wspól nym tytule Materie aktywne. Recen zentami rozprawy habilitacyjnej są prof.

14 Małgorzata Strzelec i prof. Władysław Jackiewicz (fot. St. Zb. Kamieński) Jacek Waltoś (ASP Kraków), prof. Zbi gniew Stanisław Kamieński (Politechni ka Radomska), ad. II st. Roman Gajew ski, prof. nadzw. (ASP Gdańsk). Małgorzata Strzelec brała udział w ponad 100 wystawach ogólnopol skich i międzynarodowych, w tym 19 wystawach indywidualnych. Była kura torem wielu wystaw studenckich i śro dowiskowych. Jej prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Rado miu, BWA w Toruniu, BWA w Sieradzu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przy susze, Galerii 261 ASP w Łodzi. Prace M. Strzelec nagradzane były na wielu wystawach środowiskowych i ogólnopolskich, w tym m.in.: 1993 Ekologia 93. Ogólnopolski konkurs plastyczny na plakat i dzieło malarskie, Muzeum Wsi Radomskiej, Radom (I nagroda w dziedzinie malarstwa) 1994 Ekologia 94. Ogólnopolski konkurs plastyczny na rysunek i dzieło graficzne, Muzeum Wsi Radomskiej, Radom (wyróżnienie w dziedzinie rysunku), też pt. Płuca Ziemi, Muzeum Ziemi, Warszawa 1998 Ogólnopolska Wystawa Muzyka w malarstwie, Galeria Obok, Tychy (wyróżnienie), (w ramach Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa) 2001 II Ogólnopolski Konkurs Malarski Triennale z Martwą Naturą Sieradz 2000, BWA, Sieradz (I nagroda); Przedwiośnie, BWA, Kielce (nagroda Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju) Przedwiośnie, wrzesień, październik, Galeria Piwnice, BWA, Kielce nagroda za zestaw obrazów Domu Środowisk Twórczych w Kielcach (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od M. Strzelec) DOKTORATY Michał Kurkowski doktor sztuk plastycznych Michał Kurkow ski urodził się w Łodzi 26. kwietnia 1965 r. W latach studiował na Wydziale Grafiki Akade mii Sztuk Pięk nych we Wrocła wiu, gdzie uzy skał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Basaja, oraz aneks z grafiki użytkowej w pracowni prof. Jana Jaro mira Aleksiuna. 20. grudnia 2006 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora w dzie dzinie sztuk plastycznych w dyscypli nie artystycznej grafika. na Wydziale Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Temat pracy: Granice za ginionego świata. Promotorem jest pro fesor Przemysław Tyszkiewicz z Akade mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Re cenzentami są: prof. Andrzej Basaj ASP Wrocław, i prof. Krzysztof Wizner ASP Warszawa. Pracuje w Katedrze Sztuki Politech niki Radomskiej i zajmuje się grafiką warsztatową, projektową, i innymi dzia łaniami artystycznymi. Od 2000 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków o.radom. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Michała Kurkowskiego) Personalia Jacek Kozyra doktor nauk technicznych 24 kwietnia 2006 r, na Wydziale Elek trycznym Politechni ki Poznańskiej mgr inż. Jacek Kozyra obronił pracę dok torską pt.: Wpływ rezystancji i suscep tancji linii na działa nie podstawowych urządzeń FACTS. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Zygmunt Maciejewski, prof. nadzw. Urodził się r. w Rado miu. W 1997 r. ukończył studia na Wy dziale Transportu Politechniki Radom skiej (kierunek Elektrotechnika, specjal ność trakcja elektryczna). W tym sa mym roku ukończył również Fakulta tywne Studium Pedagogiczne na Wy dziale Nauczycielskim Politechniki Ra domskiej. Od r. jest zatrudniony na Wydziale Transportu Politechniki Ra domskiej w Zakładzie Elektrotechniki i Energetyki na stanowisku asystenta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z: pod staw elektrotechniki, sieci elektrycz nych, sieci i systemów elektroenerge tycznych oraz zabezpieczeń i automa tyki elektroenergetycznej. Obszarem naukowym i badaw czym dr. inż. Jacka Kozyry są zagadnie nia z zakresu sterowania przepływem mocy w liniach wysokich napięć ze szczególnych uwzględnieniem urzą dzeń FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) oraz zastosowa nia cyfrowej automatyki zabezpieczenio wej w systemie elektroenergetycznym. Z tych dziedzin w swoim dorobku na ukowym ma kilka artykułów zarówno au torskich, jak i współautorskich. W latach prowadził pracę badawczą na temat: Algorytmy pomiarowe cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Od roku 2003 uczestniczy w pracy badawczej pt.: Za stosowanie układów FACTS w systemie elektroenergetycznym. Dr inż. Jacek Kozyra jest żonaty, ma 8 letnią córkę Aleksandrę oraz 3 let niego syna Jerzego. Jego hobby to muzy ka rozrywkowa i poważna (jest absol wentem Szkoły Muzycznej I stopnia), hi storia powszechna XX wieku oraz sport. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Jacka Kozyry) 15

15 Personalia Podziękowanie za współpracę MEDAL DLA PROFESORA Wdniu 20. kwietnia br. w sali po siedzeń Rady Wydziału Ekono micznego odbyła się uroczystość wrę czenia profesorowi Jerzemu Żuchow skiemu dziekanowi Wydziału Ekono micznego Medalu 80lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Aktu wręczenia dokonał dziekan Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof Andrzej Chochół. Medal jest podziękowaniem za wieloletnią współpracę Profesora z Wydziałem Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. To wielkie wyróżnienie świadczy o dużym uzna niu i autorytecie prof. J. Żuchowskiego i jest świadectwem olbrzymiego wkładu jego pracy w rozwój nauk towaroznaw czych. Redakcja Z życia Politechniki Ra domskiej składa profesorowi Jerzemu prof. J. Żuchowski Żuchowskiemu serdeczne gratulacje i życzy dalszych osiągnięć naukowych. Lidia Przyborowska Nauka badania, eseje, rozprawy... Wojciech Blajer* STAN ROZWOJU KADRY ORAZ PERSPEKTYWY ROZSZERZENIA UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH W POLITECHNICE RADOMSKIEJ Artykuł ten jest zapisem wcześniejszego wystąpienia autora na posiedzeniu Senatu Politechniki Radomskiej w dniu 26. stycznia 2006 r., dotyczącym po ruszanych niżej kwestii, uzupełnionym o niektóre nowe fakty i oceny. Celem arty kułu jest próba zwrócenia uwagi społeczności akademickiej naszej uczelni na wagę problemu rozwoju kadry naukowej, w tym wzrostu liczby samodzielnych pra cowników naukowych oraz wynikających stąd uprawnień do nadawania stopni naukowych. Już wkrótce może mieć to decydujące znaczenie dla roli i pozycji naszej uczelni na naukowodydaktycznej mapie kraju. Uprzedzając fakty, analiza stanu obecnego i ocena perspektyw na najbliższe lata w tym względzie nie napa wają zbytnim optymizmem. Znaczenie liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych 1 września 2005 r. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27. lipca 2005 r. (nazywana da lej Ustawą ), zastępując wcześniejsze trzy ustawy: o wyższym szkolnictwie wojskowym (z roku 1965), o szkolnic twie wyższym (1990) oraz o wyższych szkołach zawodowych (1997). Wpro wadziła ona też zmiany w kilku obo wiązujących ustawach, m.in. w ustawie o stopniach naukowych i tytule nauko wym oraz o stopniach i tytule w zakre sie sztuki z dnia 14. marca 2003 r. Usta wa jest ukonstytuowaniem prowadzo nej od wielu lat szerokiej dyskusji nad koniecznymi zmianami w polskim szkolnictwie wyższym i sposobie orga nizacji uczelni. Jednymi z wielu istotnych zapisów Ustawy są te dotyczące dostosowania nazw uczelni do wymagań określonych w art. 3 (o czym za chwilę), co, zgodnie z art. 255, ma nastąpić do dnia 30. czerw ca 2010 r., a projekt ustawy dostosowu jącej nazwy uczelni Rada Ministrów ma przedstawić do dnia 30. czerwca 2009 r. Na spełnienie stawianych uczelniom wymagań pozostało więc już tylko nie spełna trzy lata. Jakie to mianowicie wy magania i nazwy uczelni są określone prof. W. Blajer w art. 3 Ustawy? Z zapisów tego artyku łu wyraźnie wynika, że uczelnie kate goryzowane będą w trzech grupach. * Kat. I, czyli uniwersytety i uniwer sytety techniczne, których jednost ki organizacyjne posiadają uprawnie nia do nadawania stopnia naukowe go doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach. W przypadku uniwer sytetów muszą to być przy tym przy najmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk: humanistycz * prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer jest profesorem zwyczajnym Politechniki Radomskiej. Od 1982 r. pracuje nieprzerwanie w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym. Zainteresowania naukowe prof. W. Blajera koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień mechaniki analitycznej i stosowanej. Autor ponad 150 publikacji naukowych zamieszczanych w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Obecnie w kadencji pełni funkcję prorektora ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą. 16

16 nych, społecznych lub teologicz nych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Dla uniwersytetów technicznych co najmniej osiem uprawnień do nadawania stopnia doktora musi być natomiast w zakresie nauk technicz nych. Do tej grupy uczelni zaliczo ne będą więc tylko najsilniejsze polskie uczelnie, w tym, na dzień dzi siejszy, siedem uczelni technicznych. * Kat. II, czyli uniwersytety, których nazwy są uzupełnione przymiotni kiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni, oraz po litechniki. Jednostki organizacyjne tej grupy uczelni posiadać muszą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach. Dla uniwer sytetów przymiotnikowych co naj mniej cztery z tych uprawnień muszą być przy tym w zakresie nauk obję tych profilem uczelni, a dla politech nik co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora muszą być w zakresie nauk technicznych. Z grupy obecnych uczelni technicz nych warunek ten spełnia w dniu dzi siejszym jedynie pięć, nie licząc wspomnianych wyżej siedmiu naj silniejszych. * Kat. III, czyli akademie, których jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienie do nada wania stopnia naukowego doktora. Na dzień dzisiejszy do grupy tej za kwalifikowanych byłoby dziesięć obecnych uczelni technicznych, w tym również nasza politechnika. Zapowiedziane zmiany szyldów uczelni o utrwalonych historycznie na zwach budzić mogą oczywiście opory niektórych z nich (na przykład Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie), co być może wymusi jakieś poprawki ustawy w tym zakresie. Wydaje się jednak, że ka tegoryzacja uczelni według liczby uprawnień do nadawania stopnia nauko wego doktora będzie obowiązywać. Nie zależnie od wynikającej stąd rangi i pre stiżu uczelni skutkować to może również zróżnicowanym poziomem finansowania ze środków budżetowych. Liczba i jakość posiadanych upraw nień do nadawania stopni naukowych jest ważna z jeszcze co najmniej dwu powodów. Pierwszy to ten, że zgodnie z art. 195 Ustawy jednostki organiza cyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok tora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscypli nach danej dziedziny nauki mogą pro wadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym upraw nieniom. Ważnym w tym kontekście jest również zapis, że na zadania związane z kształceniem uczestników stacjonar nych studiów doktoranckich od 1. stycz nia 2007 r. uczelnie publiczne otrzymy wać będą dotacje z budżetu państwa (art. 94 Ustawy). Tylko uczelnie prowadzące studia doktoranckie wpiszą się też do trój stopniowego systemu kształcenia (I sto pień studia inżynierskie/licencjackie; II stopień studia magisterskie; III stopień studia doktoranckie) w ramach przyjętej przez Polskę Konwencji Bolońskiej. Ko rzyści stąd płynące dla rangi i poziomu finansowania uczelni są bezsprzeczne. Drugi ze wspomnianych dwu do datkowych powodów to możliwość sa modzielności statutowej oraz samo dzielności uruchamiania kierunków stu diów uczelni. Mianowicie, zgodnie z art. 56, statut uczelni publicznej, któ ra posiada co najmniej cztery uprawnie nia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycz nej dwa takie uprawnienia, wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu, czyli bez konieczności zatwier dzania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zgody ministra nie wymaga też uruchamianie kierunków studiów przez wydziały uczel ni spełniającej powyższy wymóg, jeśli tylko wydziały te spełniają odpowiednie warunki do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Uczelnie o okre ślonym statusie naukowym prowadzić mogą ponadto studia międzykierunkowe, studia w ramach makrokierunków oraz na kierunkach o nazwach nieujętych w wykazach nazw kierunków określonych przez ministra. Są to wszystko zapisy zwiększające autonomię silnych nauko wo uczelni. Politechnika Radomska gdzie jesteśmy? Aktualnie w Politechnice Radom skiej mamy trzy uprawnienia do nadawa nia stopnia naukowego doktora, a mia nowicie: dziedzina nauk technicznych: * Wydział Mechaniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, od roku 1993, 31 wypromowanych doktorów, * Wydział Transportu w dyscyplinie transport, od roku 1999, 2 wypromo wanych doktorów; dziedzina nauk ekonomicznych: * Wydział Ekonomiczny w dyscyplinie ekonomia, od roku 1993, 23 wypro mowanych doktorów. Nauka badania, eseje, rozprawy... Do spełnienia warunku uniwersy tetu przymiotnikowego lub politechniki po roku 2010, w ciągu trzech lat w uczel ni powinniśmy zatem uzyskać uprawnie nia doktoryzowania w zakresie co naj mniej trzech dyscyplin naukowych, a dla zachowania statusu politechniki co naj mniej dwa z nich muszą być w dziedzi nie nauk technicznych. Czy podwojenie liczby uprawnień doktoryzowania w tak krótkim okresie jest możliwe? Jakie są perspektywy spełnienia tych trudnych warunków? Jakie wysiłki należy podjąć, by uniknąć losu akademii? Próbę od powiedzi na te pytania poprzedźmy przy pomnieniem istotnych faktów dotyczą cych zdobywania uprawnień nauko wych. Gwoli przypomnienia Uprawnienia do nadawania stop ni naukowych nadaje Centralna Komi sja do Spraw Stopni i Tytułów w okre ślonych dziedzinach nauki 1 (przykłado wo: w dziedzinie nauk technicznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, czy dziedzinie sztuk plastycznych) oraz w zakresie wchodzących w ich skład określonych dyscyplin naukowych 2 (przykładowo: dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dyscyplinie trans port, czy dyscyplinie sztuki piękne). Wy magania dla otrzymania tych uprawnień są następujące. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka orga nizacyjna, która zatrudnia w pełnym wy miarze czasu pracy: * co najmniej 8 samodzielnych pra cowników naukowych 3 reprezentu jących daną dziedzinę nauki, * a co najmniej 5 spośród tych osób musi reprezentować dyscyplinę na ukową, w zakresie której przyznawa ne jest uprawnienie. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrud nia w pełnym wymiarze czasu pracy: * co najmniej 12 samodzielnych pra cowników naukowych reprezentują cych daną dziedzinę nauki, w tym co najmniej 6 osób posiadających tytuł profesora, * a co najmniej 5 spośród tych osób musi reprezentować dyscyplinę na ukową, w zakresie której przyznawa ne jest uprawnienie. 1 lub dziedzinach sztuki 2 lub artystycznych 3 posiadających tytuł profesora lub stopień dokto ra habilitowanego 17

17 Nauka badania, eseje, rozprawy... Wymienione wyżej wymagania są tymi minimalnymi. Zwyczajowo na leży spełniać je z nadmiarem (szczegól nie przy ubieganiu się o przyznanie uprawnień), a gdy jednostka posiadają ca uprawnienia zmniejszy stan kadro wy poniżej tych wymagań, jest zobo wiązana do niezwłocznego powiado mienia o tym Centralnej Komisji. Nale ży ponadto pamiętać, że: * samodzielny pracownik naukowy może być wliczany do minimum ka drowego uprawnień do nadawania stopni naukowych tylko w jednej jed nostce (podpisuje odpowiednie oświadczenie), * w danej jednostce pracownik ten musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od co najmniej roku, * można reprezentować tylko jedną dyscyplinę naukową, * dziedzina naukowa jest określona w akcie nominacji profesorskiej lub na dyplomie doktora habilitowane go; dyscyplina naukowa jest określo na na dyplomie doktora habilitowa nego 4 i tylko w przypadku profesora tytularnego może być deklarowana inna dyscyplina (w ramach dziedzi ny naukowej nadanego tytułu profe sora) jeśli uzasadnia to dorobek na ukowy stanowiący podstawę nadania tytułu naukowego; w przypadku le gitymowania się zaświadczeniem o równoważności dyplomu, gdy dys cyplina naukowa nie jest w tym za świadczeniu określona, dyscyplina naukowa (w ramach reprezentowa nej dziedziny) powinna być zadekla rowana przez pracownika na podsta wie jego dorobku naukowego. Przy ocenie wniosków o uprawnie nia, niezależnie od wymagań formal nych, Centralna Komisja bierze pod uwagę również wiele innych uwarun kowań. Są to przykładowo: * wiek osób wliczanych do minimum kadrowego dyscypliny naukowej, której dotyczy wniosek powinien on być niższy niż 70 lat, * dorobek naukowy jednostki (za ostat nie 3 lata) w zakresie wnioskowanej dyscypliny, a także to, czy dorobek ten jest dorobkiem własnym (nie wli cza się dorobku powstałego w wyni ku wcześniejszego zatrudnienia wy kazanych osób w innych jednost kach), * struktura zatrudnienia w jednostce, uznawana za nieodpowiednią, gdy mała grupa specjalistów z dyscypli 4 lub kwalifikacji II stopnia 5 lub studiów II stopnia 18 ny, której dotyczy wniosek, zdomi nowana jest przez znacznie licz niejszą grupę specjalistów z innych, często odległych dziedzin i dyscy plin, * w przypadku uczelni, dobrze widzia ne jest prowadzenie studiów magi sterskich 5 na kierunku odpowiadają cym dyscyplinie, której wniosek do tyczy. Stan kadry i strategiczne cele naukowe wydziałów PRad 6 Wydział Mechaniczny Z uwzględnieniem dokonanych ostatnio wzmocnień kadrowych, na Wydziale Mechanicznym zatrudnio nych jest 21 samodzielnych pracowni ków naukowych, z czego 18 reprezen tuje dziedzinę nauk technicznych (w tym 1 emeryt 7 ), a 3 dziedzinę nauk fizycznych (1 emeryt). Wszyscy pracow nicy reprezentujący dziedzinę nauk technicznych są wliczani do minimum kadrowego uprawnień wydziału do nadawania stopni naukowych i mniej więcej po połowie reprezentują oni dwie dyscypliny naukowe: budowę i eksploatację maszyn oraz mechanikę. Niezależnie od posiadanych aktualnie uprawnień do nadawania stopnia dok tora w pierwszej z tych dyscyplin, ist nieje więc realna szansa uzyskania ta kich uprawnień również w dyscyplinie mechanika. Cieszy rosnąca liczba pra cowników z tytułem profesora zatrud nionych w wydziale. Profesorów nauk technicznych jest aktualnie 7 (1 eme ryt) i istnieje realna szansa zwiększenia tej liczby o 23 w ciągu najbliższych dwu lat. Celem strategicznym wydziału jest więc też uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowa nego w dyscyplinie budowa i eksploata cja maszyn. W perspektywie, po uzy skaniu co najmniej jednego z tych dwu dodatkowych uprawnień, jest możli wość uruchomienia studiów doktoranc kich 8. Waga tego przedsięwzięcia dla prestiżu uczelni/wydziału i rozwoju na ukowego pracowników jest nie do prze cenienia. Wydział Ekonomiczny Wydział zatrudnia relatywnie dużą liczbę samodzielnych pracowników naukowych, bo aż 26, reprezentujących trzy dziedziny naukowe: nauki ekono miczne (16 pracowników), nauki praw ne (7) oraz nauki humanistyczne (3). 6 stan na koniec czerwca 2006 r. 7 w wieku bliskim lub przekraczającym 70 lat 8 studiów III stopnia w rozumieniu zapisów Kon wencji Bolońskiej Z pierwszej grupy, deklarację wliczania do minimum kadrowego w ramach po siadanych przez wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscypli nie ekonomia złożyło 12 osób, z czego 10 reprezentuje właśnie tę dyscyplinę naukową. Pewien niepokój może bu dzić fakt, że odpowiednio 5 i 4 spośród powyższych 12 i 10 osób osiągnęło już wiek 70 lat, w tym większość, bo aż pię ciu z sześciu profesorów tytularnych wliczanych do minimum kadrowego w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Utrzymanie posiadanych uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie ekono mia nie jest jednak zagrożone w związ ku realnymi szansami uzyskania stopni doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych przez 23 pracow ników wydziału w ciągu najbliższych dwu lat (są też duże szanse na kilka ty tułów profesora w tym czasie). Szanse na uzyskanie dodatkowych uprawnień doktoryzowania (czy habilitowania) w najbliższym czasie są raczej nikłe. Wydział Transportu Na 19 zatrudnionych w wydziale samodzielnych pracowników nauko wych, 17 reprezentuje dziedzinę nauk technicznych, a 2 dziedzinę nauk eko nomicznych. Do minimum kadrowego uprawnień do nadawania stopni nauko wych wliczanych jest 16 pracowników. Reprezentują oni cztery dyscypliny na ukowe w dziedzinie nauk technicznych: transport (6 osób), elektrotechnika (5), telekomunikacja (3) i budownictwo (2).W przypadku trzech pierwszych spo śród tych dyscyplin wiek 70 lat osiągnęło dwie osoby. Znikoma jest też liczba pro fesorów tytularnych wśród osób wlicza nych do minimum kadrowego zaled wie 3 profesorów (wszyscy w wieku emerytalnym). Są to fakty niepokojące w kontekście utrzymania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia dok tora w dyscyplinie transport. Bez istot nego wzmocnienia kadrowego wydzia łu niewielkie wydają się też szanse uzy skania dodatkowych uprawnień dokto ryzowania, na przykład w dyscyplinie elektrotechnika. Wydział Nauczycielski Ze względu na mnogość prowa dzonych kierunków dydaktycznych, również liczba samodzielnych pracow ników wydziału zatrudnionych w Wy dziale jest duża liczy 27 osób. Repre zentują oni 6 dziedzin nauki/sztuki, od powiednio: sztuk plastycznych (12 osób), nauk matematycznych (6), nauk humanistycznych (3), nauk fizycznych (2), nauk medycznych (2) oraz nauk

18 Nauka badania, eseje, rozprawy... o kulturze fizycznej (2). Realne szanse na nieodległe w czasie uzyskanie uprawnień doktoryzowania są więc tyl ko w zakresie dziedziny sztuk plastycz nych i dyscypliny sztuki piękne. Na 12 wymienionych osób reprezentujących dziedzinę sztuk plastycznych, wszyst kich zatrudnionych w Katedrze Sztuki, 10 reprezentuje dyscyplinę sztuki pięk ne, a liczba profesorów tytularnych wy nosi 5 (w tym 1 emeryt). Planowane są kolejne habilitacje w tym zakresie w ciągu najbliższych dwu lat. Formalne wymagania do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie uprawnień doktoryzowania są więc spełnione z dużym nadmiarem. Uporządkowane muszą być przy tym rozwiązania strukturalne w uczelni. Wniosek taki może być sformułowany albo przez Instytut Sztuki w ramach Wydziału Nauczycielskiego, albo w ra mach nowego Wydziału Sztuki. De cyzje w tym względzie podjąć należy jak najszybciej, by nie opóźnić wnio sku o uzyskanie praw doktoryzowania. Wydział Materiałoznawstwa i Tech nologii Obuwia Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale w liczbie 15 re prezentują pięć dziedzin nauki i sztu ki, mianowicie: nauk technicznych (11 osób), nauk biologicznych (1), nauk che micznych (1), nauk fizycznych (1) oraz sztuk plastycznych (1). Ewentualne szan se uzyskania uprawnień doktoryzowa nia upatrywać należy więc tylko w za kresie dziedziny nauk technicznych. Występuje tu jednak duże rozprosze nie dyscyplin naukowych, od techno logii chemicznej (5 osób), budowy i eks ploatacji maszyn (3), inżynierii chemicz nej (1), inżynierii materiałowej (1), po inżynierię środowiska (1). Choć wymóg formalny w zakresie dyscypliny techno logia chemiczna jest spełniony, wnio sek wydziału o uprawnienia doktoryzo wania w tym zakresie ma aktualnie małe szanse powodzenia choćby ze wzglę du na to, że nikt spośród pięciu osób reprezentujących tę dyscyplinę nie po siada tytułu naukowego. Nie bez zna czenia może być też fakt, że wszystkie te osoby legitymują się zaświadczenia mi o równoważności dyplomów stop nia doktora habilitowanego uzyskany mi za granicą. Wniosek taki poprzedzo ny powinien być więc istotnym wzmoc nieniem kadrowym wydziału. Wnioski i perspektywy Z przytoczonych danych wyłania się raczej niewesoły obraz stanu kadry naukowej Politechniki Radomskiej. Ge neralnie obserwujemy niską efektyw ność rozwoju/awansu naukowego pra cowników. Rocznie, w skali całej uczel ni, uzyskiwanych jest zaledwie kilka stopni doktora habilitowanego i tytułów naukowych. Do najważniejszych przy czyn leżących u podstaw tego stanu rze czy można zaliczyć: * praktyczne zaniechanie działalności naukowej przez liczną grupę adiunk tów, realizujących się w działalno ści dydaktycznej (często poza uczel nią) lub własnej działalności gospo darczej, * mało krytyczna realizacja oceny ka dry, słabo motywująca do rozwoju naukowego, * niskie zainteresowanie stypendiami habilitacyjnymi, * niedostateczny dorobek naukowy potencjalnych habilitantów, często w postaci referatów opublikowanych na (licznych) konferencjach nauko wych przy niewielu (braku) publika cji w czasopismach naukowych o zasięgu światowym, * swoiste zamulenie dydaktyką (znów często poza uczelnią) samo dzielnych pracowników naukowych, przynoszącą relatywnie łatwe i duże osobiste korzyści materialne, pod czas, gdy dochody z nauki w postaci grantów czy zleceń zewnętrznych są dalece trudniejsze do uzyskania i często zdecydowanie mniejsze, * mała liczba młodych pracowników naukowych, potencjalnych doktoran tów promowanych przez doktorów habilitowanych. Posiadane w uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nie są bezpośrednio zagrożone, choć wyma gania formalne w tym względzie są speł niane z niedużym zapasem. Jako duże ocenić można szanse uzyskania dwu kolejnych uprawnień doktoryzowania, w zakresie nauk technicznych i dyscy plinie mechanika na Wydziale Mecha nicznym oraz w zakresie sztuk plastycz nych i dyscyplinie sztuki piękne po re organizacji Katedry Sztuki w instytut lub wydział. Daje to w sumie potencjalnie pięć uprawnień doktoryzowania, trzy w dziedzinie nauk technicznych. Dla utrzymania statusu politechniki poszu kać należy zatem jeszcze jednego uprawnienia doktoryzowania z dziedzi ny nauk technicznych (lub uprawnienia z zakresu innej dziedziny, gdyby uczel nia miała się przekształcić w uniwer sytet przymiotnikowy ). Są to podstawo we priorytety rozwoju uczelni. Środka mi do tego celu mogą być: * przesunięcia samodzielnej kadry na ukowej między wydziałami zgodnie z profilem reprezentowanych dzie dzin i dyscyplin naukowych (są to sprawy trudne, wymagające uszano wania woli osób, których te przesu nięcia mogłyby dotyczyć), * otoczenie szczególną kuratelą ad iunktów legitymujących się istotnym dorobkiem naukowym i zaawanso waniem prac nad rozprawą habilita cyjną, * zainteresowanie potencjalnych habi litantów stypendiami habilitacyjnymi (zwiększenie wysokości stypendiów), * udzielanie urlopów habilitacyjnych i naukowych dla realizacji celów roz woju naukowego, * kierunkowanie prac habilitacyjnych zgodnie z uprawianymi na wydzia łach dziedzinami i dyscyplinami na ukowymi, * pozyskiwanie samodzielnej kardy na ukowej spoza uczelni. Na koniec refleksja odnosząca się do podejmowanej w prasie lokalnej dys kusji o możliwości powstawia w Rado miu uniwersytetu, często w rozumieniu nowego uniwersytetu niezależnie od politechniki. W świetle wymagań for malnych, nawet tylko dla uniwersytetu przymiotnikowego (6 praw doktoryzo wania), wiązałoby się to z pozyskaniem ogromnej liczby samodzielnych pra cowników naukowych rzędu co naj mniej 60, z zapewnieniem im odpo wiedniego statusu materialnego (miesz kania), a także bazy lokalowej dla przy szłej nowej uczelni równorzędnej co najmniej bazie Politechniki Radom skiej. Przedsięwzięcie takie wydaje się nierealne na tle możliwości naszego miasta i regionu. Zainteresowanie par lamentarzystów i włodarzy miasta po winno się zatem kierować raczej ku naszej uczelni, by pomóc jej w osiągnię ciu wymagań akademickiej uczelni pań stwowej o sześciu uprawnieniach dok toryzowania, niezależnie, czy pod szyl dem politechniki czy uniwersytetu przymiotnikowego. Bardzo liczymy na taką pomoc oraz moralne wsparcie w podejmowanych przez nas wysiłkach. Uczelnia o wspomnianym statusie spra wi, że Radom umocni swą pozycję jako akademickiego miasta ludzi młodych, inspirujących rozwój gospodarczy i kul turalny regionu. 19

19 Galeria Rogatka W II kwartale 2006 r. w uczelnia nej Galerii Rogatka zorganizowane zo stały trzy wystawy z dziedziny grafiki prac następujących twórców: Mirosła wa Pawłowskiego, Andrzeja Basaja oraz Zbigniewa Purczyńskiego. Oto kilka in formacji o każdej z nich. Wernisaż wystawy Mirosława Paw łowskiego, twórcy z poznańskie go środowiska akademickiego, odbył się 7. kwietnia 2006 r. Artysta jest przed stawicielem średniego pokolenia arty stów grafików (rocznik 1957). W latach studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnie niem. Za najlepszy dyplom roku 1981 poznańskiej uczelni uzyskał stypendium zagraniczne. Od 1982 r. Mirosław Paw łowski związany jest ze środowiskiem akademickim poprzez działalność dy daktyczną i organizacyjną na Uniwer sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Po znaniu. Od 1995 r. prowadzi Pracow nię Serigrafii w ASP w Poznaniu. W la tach był kierownikiem Ka tedry Grafiki w poznańskiej Akademii, następnie prodziekanem i dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby tejże uczelni. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki ASP w Po znaniu. Mirosław Pawłowski w latach zorganizował 48 wystaw indywi dualnych grafiki oraz brał udział w 147 wystawach zbiorowych w kraju i zagra nicą. Prace Jego były wielokrotnie nagra dzane i wyróżniane. Wiele z nich znaj duje się w krajowych i zagranicznych mu zeach i galeriach. Przedmiotem twórczo ści artysty jest człowiek, a szczególnie jego twarz, która jak wiemy jest wyrazem stanu ducha, emocji, przeżyć, można po wiedzieć pamiętnikiem życia. Portret to rodzaj odniesienia i ciągle powracający motyw w jego twórczości. Twarz to dla niego rodzaj maski, skrywającej wnętrze człowieka, stąd nazwa cyklu Kamufla że. Punktem wyjścia dla artysty jest fo tografia twarzy, którą poddaje różnorod nym zabiegom i przekształceniom, ob dzierając ją z pierwotnego, często banal nego znaczenia. Synteza, upraszczanie elementów, a następnie ich redukcja na matrycy powodują powstanie obrazo grafiki, która jest sumą wielu znaczeń i doświadczeń powstałych przed i po pro cesie tworzenia. Pokazane w Galerii pra ce to druk płaski wielkoformatowy, będą cy zaprzeczeniem dotychczasowych tra dycji w grafice warsztatowej, kolekcjoner skiej. Pytań, dotyczących zagadnień zwią zanych z twórczością Mirosława Pawłow skiego, można stawiać wiele, ale jedno znacznej odpowiedzi na wątpliwości, jak to w sztuce, nie mamy. Dziękujemy au torowi za udostępnienie prac, które po zwoliły nam poznać nowe możliwości współczesnego warsztatu graficznego. Kolejna wystawa prac Andrzeja Basaja, przedstawiciela wrocławskiego środowiska graficznego, zainaugurowa na została w Galerii Rogatka 5 maja 2006 r. Twórca, o bardzo bogatym do robku i doświadczeniu graficznym, uro dził się w 1943 r. Studiował w Państwo wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1970 r. uzyskał dyplom. Obecnie jest profesorem Aka demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Twórca brał udział w ponad 200 pre zentacjach sztuki polskiej w kraju i za granicą (między innymi w: NRD, RFN, Danii, Francji, Finlandii, CRSS, Japonii, Rumunii, Luksemburgu, Portugalii, Al gierze, Maroku, Tunezji, USA, Holan dii, Turcji, Belgii, Indiach, Szwecji, Nor wegii, Austrii, ZSRR, Grecji, Hiszpanii, a także na Węgrzech, Litwie i Ukrainie). Zorganizował też wiele wystaw indywi dualnych w biurach wystaw artystycz nych i w galeriach wielu miast polskich i zagranicznych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów narodowych największych miast w Polsce, a także w licznych krajowych i zagranicznych zbiorach prywatnych. W Galerii Rogatka Andrzej Basaj zaprezentował wybór prac z kilku cykli graficznych w technice metalowej i cy frowej. W pierwszej technice matrycą jest płyta metalowa, na którą autor na nosi rysunek poprzez trawienie lub ry cie, następnie wciera farbę drukarską i odbija za pomocą specjalnej prasy. Grafika cyfrowa powstaje dzięki wpro wadzeniu do systemu komputerowego fotografii lub wygenerowaniu obrazu w oparciu o program komputerowy, za pisaniu go na twardym dysku, a następ nie wydrukowaniu. Niezależnie od tech niki, jaką Andrzej Basaj w swoich pra cach zastosuje, prezentuje bardzo bo gaty zakres tematyczny, zawsze afirmu jący, refleksyjny, radosny stosunek do życia i otaczającego świata przed miotów martwych, ale godnych uwagi. Ostatni cykl wielkoformatowy wykona ny w technice druku cyfrowego poświę cony został polskiej wsi i jej charaktery stycznym elementom. Wśród nich Andrzej Basaj bardzo ciekawie mówił w Galerii Rogatka o swoich pracach umieszcza autor własny wizerunek, jak by chciał utrwalić przemijanie czasu. Wernisaż ostatniej z omawianych wystaw w Galerii Rogatka wystawy prac Zbigniewa Purczyńskiego odbył się 2 czerwca Twórca jest przedstawi cielem łódzkiego akademickiego środo wiska graficznego. Urodził się w 1955 r. w Poniatowie. Studiował na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom re alizował w Pracowni Litografii prof. Je rzego Grabowskiego. Obecnie jest pro fesorem w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W latach pełnił funkcje pro dziekana, a w okresie dzie kana Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Od 2005 r. jest prorektorem ds. nauczania łódzkiej akademii. Zbigniew Purczyński zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Brał udział w wielu wystawach indywidual nych i zbiorowych zarówno w kraju, jak 20

20 Wystawa prac Zbigniewa Purczyńskiego odbyła się w Galerii Rogatka w czerwcu 2006 r. też za granicą. Jest laureatem dziesięciu nagród i wyróżnień. Artysta należy do po kolenia, które musi zmierzyć się z wielką tradycją i zasługami dla sztuki w Polsce swoich profesorów, których duch wciąż jest obecny, szczególnie w łódzkim aka demickim środowisku graficznym (np.: Fijałkowski, Rózga, Starczewski i inni). Zbigniew Purczyński swojej obecności i inności w grafice szuka poprzez ekspe ryment warsztatowy. Prace swe realizu je w technice druku wypukłego, którego specyficznej odmiany jest twórcą, a któ ra polega na nakładaniu na płytę pil śniową specjalnej masy, a następnie po specjalnym opracowaniu staje się ma trycą gotową do przyjęcia koncepcji twórczej autora i jej odbicia w prasie gra Galeria Rogatka ficznej. Na wystawie w Radomiu poka zał fragmenty czterech cykli prac, które formą i treścią związane są z nurtem abs trakcji refleksyjnej, odkrywającej sytuacje nieznane w naszym codziennym do świadczeniu wzrokowym. Język gra ficzny, który autor prezentuje, to subtel ny dialog pomiędzy prostymi formami na płaszczyźnie oraz barwą to próba zna lezienia własnego kodu i wyrazu. Moż na sądzić, że Purczyński realizuje jeden z postulatów nauki, czyli odkrywanie tego co nieznane, niepoznane i nadaje temu odkryciu formę i treści określone przez siebie i z nim identyfikowane. Sztu ka, którą realizuje, jest jak abstrakcyjna muzyka, wciąż dostarcza nam przyjem ności poprzez możliwość obserwowania i okrywania subtelnych znaczeń i dwu znaczności barwy oraz form w najbar dziej podstawowym, zredukowanym wymiarze na płaszczyźnie jest zaprze czeniem gadulstwa i nadmiaru treści nad formą. Dzięki pokazaniu kilku cykli mie liśmy możliwość prześledzić drogę, jaką autor przebył realizując swoje pomysły. Marianna KotowskaJelonek, Aleksander Olszewski Z witryny Wydawnictwa Wydawnictwo na targach XII WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ W dniach 2225 marca w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej można było obejrzeć propozycje wy dawnictw naukowych większości oficyn akademickich i kupić książki w okazyj nej cenie. Po raz dziewiąty wzięło w nich udział Wydawnictwo Politech niki Radomskiej. To już XII edycja Wrocławskich Tar gów Książki Naukowej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, gościli na nich przedstawiciele wydawnictw publikują cych książki naukowe i popularnonau kowe. Przeważały oficyny uczelniane (jest to specyfika tych targów), ale i nie zabrakło także zasłużonych firm wy dawniczych, prezentujących bardzo różnorodną ofertę. Liczba wydawców i niesłabnące zainteresowanie ze strony czytelników Stoisko Wydawnictwa Politechniki Radomskiej na XII Wrocławskich Targach Książki Naukowej 21

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

sierpień lipiec WYSTĄPIENIE W SEJMIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK, BOGDAN SKWARKA JACEK SZCZERBIŃSKI, MIROSŁAW MIŁOŃ

sierpień lipiec WYSTĄPIENIE W SEJMIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK, BOGDAN SKWARKA JACEK SZCZERBIŃSKI, MIROSŁAW MIŁOŃ lipiec sierpień 2 0 1 4 4 WYSTĄPIENIE W SEJMIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz sprawozdanie z działalności Izby ELŻBIETA

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006 15 MARCA 2006 Nr 6 (144) Miasto znalazło kompromisowe rozwiązanie z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie spornych gruntów w Płoc ku. Na spotkaniu 8 marca prezydent Mirosław Milewski i Adam Struzik

Bardziej szczegółowo