Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów"

Transkrypt

1 Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy Rynek pracy Rynek pracy województwa śląskiego województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, - identyfikacja obszarów problemowych, funkcjonującego modelu edukacyjnego orazlokalnych roli lokalnych liderów ocena ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracypracy Raport Końcowy Raport Końcowy

2 RAPORT KOŃCOWY Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy Katowice, wrzesień 2011r.

3 Raport końcowy z realizacji badania: Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy Opracowanie wykonane przez firmę PSDB Sp. z o.o. ISBN Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, Katowice Wydział Rozwoju Regionalnego tel. (+48) fax (+48) Egzemplarz bezpłatny

4 Spis treści Wykaz skrótów STRESZCZENIE WPROWADZENIE MODUŁ I. ANALIZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I JEGO TRZECH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Diagnoza sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego na poziomie powiatów (Moduł I.1) Uzasadnienie wyboru kryteriów Zastosowanie kryteriów Badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione Sformułowanie kryteriów i wybór powiatów problemowych Pogłębiona analiza najbardziej problemowych obszarów na tle sytuacji w województwie śląskim (Moduł I.2) Wprowadzenie do analizy pogłębionej trzech powiatów Uwarunkowania demograficzne Liczba ludności w analizowanych powiatach Struktura ludności w analizowanych powiatach Uwarunkowania gospodarcze Sytuacja na rynku pracy Charakterystyka osób bezrobotnych Charakterystyka osób pracujących Powiat częstochowski Charakterystyka powiatu Problemy gospodarcze powiatu zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Powiatu Problemy zidentyfikowane w ramach badań jakościowych Wyniki sondażu wśród przedsiębiorców Analiza działań skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy Analiza SWOT Rekomendacje Powiat myszkowski Charakterystyka powiatu Problemy zidentyfikowane w ramach badań jakościowych Wyniki sondażu wśród przedsiębiorców Analiza działań skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy Analiza SWOT Rekomendacje...84

5 3.2.4 Powiat zawierciański Charakterystyka powiatu Problemy gospodarcze powiatu zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Powiatu Problemy zidentyfikowane w ramach badań jakościowych Wyniki sondażu wśród przedsiębiorców Analiza działań skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy Analiza SWOT Rekomendacje Podsumowanie modułu I MODUŁ II. OCENA ISTNIEJĄCEGO MODELU EDUKACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Diagnoza sytuacji w obszarze edukacji Wstęp Edukacja w województwie śląskim rekonstrukcja modelu Wprowadzenie Edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w województwie śląskim Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym w województwie śląskim Edukacja na poziomie szkół wyższych w województwie śląskim Ocena realizacji kierunków kształcenia zapisanych w Regionalnej Strategii Innowacyjności województwa śląskiego oraz Programie Rozwoju Technologii RSI i PRT a kierunki kształcenia Kierunki zamawiane Kierunki kształcenia wynikające z RSI i PRT w opinii respondentów wywiadów telefonicznych i bezpośrednich prowadzonych w badaniu Wyniki badania CAWI Określenie kierunków kształcenia, jakie należy preferować w województwie śląskim Wprowadzenie Źródło I. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Źródło II. Opinie ekspertów uczestniczących w wywiadach Źródło III. Dokumenty strategiczne województwa śląskiego Źródło IV. Badanie Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy Wynik badania lista kierunków, jakie należy preferować w województwie śląskim Analiza Inicjatyw publicznych, które zostały podjęte w celu polepszenia sytuacji na rynku pracy Dostępność i jakość poradnictwa zawodowego w województwie śląskim Wprowadzenie Poradnictwo zawodowe świadczone przez doradców zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy Podstawy prawne System poradnictwa zawodowego w województwie śląskim

6 4.4.3 Poradnictwo zawodowe dla osób pracujących Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej Systemowe podstawy funkcjonowania poradnictwa zawodowego w edukacji Podsumowanie Działania, jakie należałoby podjąć odnośnie kierunków kształcenia, które powinny być w regionie preferowane MODUŁ III. LIDERZY GOSPODARCZY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Analiza lokalnych liderów gospodarczych, działających na terenie województwa śląskiego Charakterystyka przedsiębiorstw zaliczanych do liderów gospodarczych Podsumowanie Ocena roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy/aktywizowaniu rynku pracy oraz wpływu lokalnych liderów gospodarczych na rynek pracy w regionie Plany zwiększenia zatrudnienia i ich uwarunkowania Podejście do zatrudniania osób bezrobotnych Ocena ze strony liderów gospodarczych przygotowania i kwalifikacji potencjalnych pracowników Działalność w zakresie podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników oraz plany w tym zakresie i ich uwarunkowania Działania mające na celu podniesienie kwalifikacji potencjalnych przyszłych pracowników, zachęcających ich do podjęcia zatrudnienia u lidera Stosowanie elastycznych form zatrudnienia Dostępność pracowników oraz usług rynku pracy w województwie śląskim Podsumowanie Analiza Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznych (i jej podstref) Przedsiębiorstwa zlokalizowane w podstrefach KSSE według liczby, branż i wielkości kapitału Ocena skali wpływu firm zlokalizowanych w podstrefach na rynek pracy w regionie i perspektyw w tym zakresie Ocena skłonności liderów gospodarczych do lokalizowania się w KSSE Podsumowanie Identyfikacja inwestycji planowanych przez przedsiębiorstwa Przewidywane kierunki rozwoju przedsiębiorstw i obszary, w których firmy zamierzają podjąć działania inwestycyjne Główne oczekiwania liderów gospodarczych związane z planowanymi inwestycjami w kontekście podaży na rynku pracy Rodzaj planowanej inwestycji a potrzeby w zakresie rynku pracy Podsumowanie Wnioski i rekomendacje Spis tabel Spis rycin

7 WYKAZ SKRÓTÓW ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie IRP - instytucja rynku pracy LGD - Lokalna Grupa Działania MNiSzW -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego OHP - Ochotnicze Hufce Pracy OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki PUP - Powiatowy Urząd Pracy RO EFS - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich SSE - Specjalna Strefa Ekonomiczna WUP - Wojewódzki Urząd Pracy

8 1. Streszczenie Niniejszy raport jest wynikiem badania przeprowadzonego w okresie od maja do początku sierpnia 2011 r. Obejmuje trzy moduły dotyczące różnych tematów i realizowane niezależnie od siebie, jednak wszystkie mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszące się do kwestii rynku pracy. Moduł I badania był bezpośrednio poświęcony tematyce rynku pracy (Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech problemowych obszarów). Był podzielony na dwie części o charakterze sekwencyjnym, to znaczy dopiero zakończenie części pierwszej poświęconej ogólnej analizie sytuacji na śląskim rynku pracy umożliwiło rozpoczęcie realizacji części drugiej Modułu Pogłębionej analizy trzech wybranych obszarów problemowych. W efekcie analiza w części pierwszej została przeprowadzona w maju i czerwcu, natomiast wybór trzech problemowych obszarów nastąpił pod koniec czerwca 2011, co spowodowało, że ich pogłębiona analiza musiała odbyć się w ciągu lipca 2011 r. Moduł II badania (Ocena istniejącego modelu edukacyjnego w województwie śląskim) poświęcony był tematyce edukacji w odniesieniu do całego województwa śląskiego i był realizowany przez cały okres prowadzenia badania, podobnie jak Moduł III Liderzy gospodarczy na rynku pracy województwa śląskiego. Celem realizacji badania w ramach Modułu I było dokonanie analizy rynku pracy województwa śląskiego w celu wyłonienia, na podstawie określonych wskaźników, trzech obszarów (powiatów) o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a następnie poddanie tych obszarów pogłębionej analizie (przy wykorzystaniu analizy danych zastanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami, a także panelu ekspertów) w celu wskazania pożądanych działań mogących poprawić sytuację na rynku pracy tych obszarów. W ramach realizacji pierwszej części badania w Module I postanowiono zastosować następujące wskaźniki służące do wskazania obszarów problemowych: stopa bezrobocia rejestrowanego, odsetek osób długotrwale bezrobotnych, bezwzględna liczba bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, saldo migracji oraz odsetek osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym. W wyniku tak przeprowadzonej analizy powiaty województwa śląskiego zostały zakwalifikowane czterech sektorów ze wskazaniem jednego z nich obejmującego siedem powiatów (m. Bytom, częstochowski, m. Częstochowa, myszkowski, m. Piekary Śląski, zawierciański i żywiecki) w których sytuacja pod względem wybranych wskaźników jest najtrudniejsza. Dalsze badania o charakterze jakościowym pozwoliły włączyć do analizy dodatkowe kryteria, takie jak wskaźnik zatrudnienia oraz położenie geograficzne powiatu (w związku przede wszystkim z tym, że w ramach obecnego województwa śląskiego znajdują się trzy obszary o różnej przeszłości historycznej, a także innej strukturze społeczno-gospodarczej). W wyniku tych rozważań zostały zaproponowane dwie trójki powiatów do analizy pogłębionej, nieco różniące się od wstępnych wyników, gdyż obejmujące także m. Sosnowiec. Jedna z opcji obejmowała powiaty znajdujące się w trzech różnych geograficznie obszarach województwa śląskiego (myszkowski, m. Bytom oraz żywiecki), druga skupiła się jedynie na wskaźnikach ilościowych przyjętych w analizie, bez uwzględniania czynnika geograficznego (myszkowski, m. Bytom, m. Sosnowiec). Ostatecznie, w wyniku konsultacji z zamawiającym i wskazanym przez niego ekspertem zdecydowano, że analizę pogłębioną należy skupić na obszarze geograficznym województwa, gdzie problemy na rynku pracy są najbardziej wyraźne nie tylko w pojedynczych powiatach, ale we wszystkich lub prawie wszystkich znajdujących się tam jednostkach samorządu terytorialnego. Ostatecznie zatem analiza pogłębiona dotyczyła powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Badanie pokazało, że pomimo trzech odrębnych jednostek w podziale administracyjnym kraju, a także przynależności do dwóch różnych Subregionów w ramach województwa śląskiego (częstochowski i myszkowski należą do Subregionu Północnego a zawierciański - do Subregionu Centralnego) badane powiaty można uznać za jeden obszar problemowy w kontekście polityki rozwoju regionalnego, gdyż charakteryzują je podobne problemy, a stąd i podobne kierunki działania, które mogą umożliwić poprawę sytuacji. We wszystkich badanych powiatach podstawowym problemem jest brak miejsc pracy wynikający ze słabości sektora gospodarczego niewystarczającej liczby podmiotów gospodarczych, bardzo niewielu dużych przedsiębiorstw, niskiego potencjału istniejących firm uniemożliwiającego im rozwój. Dodatkowo na badanym obszarze praktycznie brak instytucji otoczenia biznesu (funkcjonuje jedna taka instytucja), które mogłyby wspierać firmy w ich powstawaniu i rozwoju. Istnieje więc duża rozbieżność między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą oferowanych miejsc pracy. Zatem to właśnie wspieranie lokalnego biznesu, przyciąganie inwestycji z zewnątrz (z innych części województwa śląskiego, z innych województw, a także z zagranicy), tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju firm (terenów gotowych pod inwestycje, ich promocja, poprawa stanu infrastruktury drogowej dla ułatwienia komunikacji, w tym również zwiększenia mobilności pracowników) jest kluczową ścieżką rozwoju tych obszarów. Bliskość aglomeracji górnośląskiej, wskazane jako mocna strona wszystkich trzech obszarów, stanowi dla nich szansę rozwojową przejścia z pozycji obszaru problemowego, do pozycji obszaru funkcjonalnego tej największej w kraju aglomeracji. STRESZCZENIE 7

9 We wszystkich badanych powiatach interwencje na rynku pracy są prowadzone przez nieliczne organizacje, które uzależnione są od finansowania zewnętrznego czy to realizując zadania ustawowe (publiczne służby zatrudnienia i instytucje pomocy społecznej), czy projekty systemowe w ramach PO KL, czy wreszcie ubiegając się o dofinansowanie w ramach ogłaszanych konkursów, w których możliwość realizacji projektów zależy również od tego, jak dobrze ocenione zostaną projekty pochodzące z innych części województwa, w których organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy są silniejsi. Drugim podstawowym atutem badanych obszarów są ich walory turystyczne i rekreacyjne, w dużej mierze wciąż niewykorzystane. W badaniu wskazano, że Jasna Góra w Częstochowie mogłaby być na dużo większą skalę centrum nie tylko ruchu pielgrzymkowego, ale również turystyki kulturalnej, z którą należałoby powiązać możliwość uatrakcyjnienia walorów sąsiednich gmin (czyste powietrze, tereny zielone, interesujące zabytki o mniejszym znaczeniu, itp.). Na dużo większą skalę należałoby również promować i wykorzystywać walory, jakie reprezentuje w tym względzie Jura, w tym dla rekreacji i wypoczynku weekendowego. Tutaj również istotna jest bliskość dużej aglomeracji. Bazując na atrakcyjności tych dwóch ośrodków możliwe jest rozwijanie potencjału turystycznego całego obszaru północnej części województwa śląskiego. Trzecim kierunkiem działania wspólnym dla trzech powiatów jest wspieranie takich inicjatyw, które polegają na podejmowaniu wspólnych działań - samorządu terytorialnego, mieszkańców, przedsiębiorstw. Słabość III sektora, słabe powiązania między przedsiębiorstwami, a także niewystarczająca współpraca między gminami czy władzami powiatu dla wspólnego promowania swoich walorów hamują rozwój. Wspierając rozwój należy stosować mechanizmy, które zachęcają osoby i instytucje do współpracy, podejmowania dialogu, wypracowywania wspólnych decyzji takie jak Programy Rozwoju Subregionu, zlecanie zadań publicznych organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, wspierania inicjatyw klastrowych, animacja społeczna, itp. Moduł II badania dostarczył informacji na temat edukacji w województwie śląskim w podziale na szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. W Module tym poddano ocenie realizację kierunków kształcenia zapisanych w RSI województwa śląskiego oraz w Programie Rozwoju Technologii (PRT). Wskazano kierunki kształcenia, jakie należy preferować. Ostatnia część analizy dotyczyła stanu doradztwa zawodowego w szkołach. Na tle całego kraju odsetek uczniów uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych w województwie śląskim jest jednym z niższych, jednak kompensuje go wyższy odsetek uczniów kształcących się w technikach i technikach uzupełniających. Porównując liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół obecnie i na początku lat widać dużo większy spadek liczby uczniów w szkołach zawodowych nie związany jedynie z czynnikami demograficznymi (niż). Procentowo rośnie liczba osób kończących licea ogólnokształcące i planujących swoją przyszłość w oparciu o szkolnictwo wyższe jest to tendencja ogólnokrajowa chociaż wskaźniki rynku pracy pokazują coraz wyraźniej rosnącą liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym i niedobór fachowców posiadających solidne kwalifikacje zawodowe. Stosunkowo dobrą ofertą dla młodzieży mogą stanowić szkoły policealne, które oferują konkretne wykształcenie zawodowe dla młodzieży, która odłożyła nieco w czasie wybór konkretnego zawodu, jednak nie spełnia wymogów lub nie zamierza kontynuować kształcenia na poziomie wyższym. Przykładowo, szkoły policealne stały się w województwie śląskim możliwością odrodzenia kształcenia fachowców dla górnictwa. Ogólna ocena szkół zawodowych w województwie śląskim nie wypada jednak najlepiej, jeśli wziąć pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych, gdyż średnia zdawalność osiągnęła poziom 64,5%. Analizując kierunki kształcenia warto zwrócić uwagę na niewielką liczbę absolwentów szkół zawodowych w zawodach budowlanych oraz niski poziom nauczania na kierunku informatyka. Podstawowa rekomendacja wynikająca z tej części badania dotyczy utworzenia regionalnego systemu oceny wyników nauczania w szkołach i publikowania tych danych, tak aby umożliwić młodzieży właściwy wybór szkół. Istotne zalecenie dotyczy także podjęcia działań w kierunku większej koordynacji polityki edukacyjnej z poziomu regionalnego, w celu utworzenia kilku regionalnych centrów doskonałości. Śląskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne jak i niepubliczne, oferują bogaty zestaw kierunków nauczania. Województwo śląskie jest trzecim, po województwie mazowieckiem i małopolskim, ośrodkiem akademickim w kraju. Śląskie uczelnie aktywnie korzystają ze środków europejskich jakie są możliwe do pozyskania na rozwój uczelni i wspierania niektórych kierunków w ramach PO KL. Badanie pokazało, że śląskie uczelnie rekrutują dużą liczbę studentów i wypuszczają dużą liczbę absolwentów (z nielicznymi wyjątkami) w kierunkach zbieżnych lub zbliżonych do kierunków nauczania wskazywanych w RSI i PRT, nawet jeśli dokumenty te nie wydają się być powszechnie znane respondentom badań terenowych z uczelni. Dodatkowo, na podstawie kilku źródeł analiz danych zastanych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych, stworzone zostało syntetyczne zestawienie kierunków, w których należy kształcić młodzież w śląskich szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Zestawienie to pokazuje dużą liczbę kierunków kształconych na poziomie szkolnictwa wyższego, a także duży udział kierunków przemysłowych, co pokazuje, że gospodarka regionu staje się coraz bardziej gospodarką opartą na wiedzy, jednak z przewagą sektora przemysłowego. Rekomendacje dotyczące tej części badania odnoszą się do pogłębiania współpracy między szkołami wyższymi, a szkołami zawodowymi kształcącymi w preferowanych kierunkach, uwrażliwiania przedsiębiorców na konieczność współpracy ze szkołami (zawodowymi i wyższymi) w celu przygotowania odpowiednich dla siebie kadr, dalszego korzystania z możliwości jaką dają kierunki zamawiane

10 i realizacja programów rozwojowych szkół, a także upowszechnianie informacji o dostępnej ofercie kształcenia dla śląskiej młodzieży. Badaniu poddano także kwestię doradztwa zawodowego, które, jak zresztą w całym kraju, jest najbardziej dostępne dla bezrobotnych i poszukujących pracy. W województwie śląskim istnieje kilka dobrych praktyk w tym obszarze, które należy promować i naśladować. Jednocześnie badanie wskazuje, że PO KL może stać się źródłem finansowania doradztwa zawodowego, w tym poprzez działania organizacji pozarządowych, ale również poszerzania wiedzy zawodoznawczej samych nauczycieli. Moduł III badania również odnosił się do całego obszaru województwa śląskiego i dotyczył roli śląskich liderów gospodarczych na rynku pracy i analizy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Badanie pokazało, że liderzy gospodarczy działają w branży przemysłowej, budownictwa, handlowej i związanej z naprawą pojazdów. Prawie połowa z nich działa na poziomie międzynarodowym a swoje siedziby mają głównie w dużych miastach regionu. Liderzy gospodarczy oferują nowoczesne lub innowacyjne produkty i usługi, o czym świadczą prowadzone przez nich inwestycje i prace badawczo-rozwojowe. Wiele firm liderów gospodarczych posiada kapitał zagraniczny. Wpływ liderów gospodarczych na rynek pracy w regionie jest znaczny. Liderzy gospodarczy zatrudniają blisko 40% wszystkich pracujących w województwie osób i planują zatrudniać w przyszłym roku w związku z rozwojem firmy. Liderzy gospodarczy odgrywają również ważną rolę w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Większość z nich organizuje szkolenia wewnętrzne i deleguje pracowników na szkolenia zewnętrzne. Ponadto firmy zaliczane do liderów gospodarczych chętnie realizują działania mające na celu podniesienie kwalifikacji potencjalnych przyszłych pracowników, zachęcających ich do podjęcia zatrudnienia w ich zakładzie pracy. Wśród tych działań dominują praktyki i staże studenckie. Liderzy gospodarczy skarżą się, że pozyskanie nowych pracowników jest trudne, gdyż wśród kandydatów brak fachowców. Ponadto kandydaci do pracy, zdaniem liderów gospodarczych, nie posiadają kompetencji kluczowych, wśród nich wskazywany był głównie brak znajomości języków obcych. Liderzy chwalą natomiast dostępność w województwie usług związanych z pozyskiwaniem i doskonaleniem kadr. W badaniu nieco ponad połowa liderów gospodarczych stwierdziła, że w ciągu najbliższego roku ich i w ciągu najbliższych 3 lat firma będzie się rozwijać, jednak udział tych, którzy ukierunkowują swój rozwój na innowacyjność jest mniejszy. Liderzy gospodarczy wskazali, że najbardziej potrzebują pracowników posiadających umiejętność obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprogramowania biurowego oraz znajomość specjalistycznego oprogramowania, a także prawo jazdy i znajomość języków obcych. Z kolei do najważniejszych cech i predyspozycji, jakie według respondentów są potrzebne pracownikom na stanowiskach szeregowych w ich przedsiębiorstwie, należą sumienność i dokładność, samodzielność, chęć ciągłego uczenia się, elastyczność i umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach oraz komunikatywność i kreatywność. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała dotychczas 217 przedsiębiorstw, z których ponad 150 już prowadzi aktywną działalność. W KSSE dominują firmy z branży motoryzacyjnej. Powstałe w KSSE firmy dotychczas zainwestowały łącznie ponad 17 mld PLN. Dzięki firmom zlokalizowanym w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostało utworzonych około 46 tys. nowych miejsc pracy. Skala wpływu firm zlokalizowanych w KSSE jest znacząca na rynek pracy w regionie. Stopa bezrobocia jest niższa dla powiatów, w których usytuowana jest Strefa w porównaniu do tych, w których terenów należących do Strefy nie ma. Liderzy gospodarczy są skłonni do lokalizowania się w specjalnych strefach ekonomicznych. Około 70% znajdujących się w Strefie zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Wśród rekomendacji z badania wskazano działania, które mogą dostarczać śląskim firmom, w tym liderom gospodarczym potrzebnych im kadr, poprzez realizację programów szkoleniowych dla bezrobotnych skrojonych pod potrzeby pracodawców, realizacji programów staży i praktyk zawodowych u liderów, w tym za granicą, m. in. u partnerów zagranicznych śląskich liderów gospodarczych. W szkoleniach dla bezrobotnych, ale też w programach nauczania w szkołach zawodowych a nawet wyższych należy wspierać kompetencje miękkie, które wpływają na motywację do pracy i zaangażowanie. W świetle całego badania, władze województwa powinny zachęcać lokalnych liderów gospodarczych do lokowania swojej działalności na obszarach problemowych województwa. STRESZCZENIE 9

11 2. Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych, wdrażanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania PO KL. Projekt ten ma na celu dostarczenie wiedzy podmiotom odpowiedzialnym za kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w pięciu kluczowych obszarach: rynek pracy, trendy demograficzne, infrastruktura transportowa, rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz stan środowiska. Wyniki badania mają stać się elementem tworzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych, które ma wspomagać samorząd województwa w obszarze procesów zarządzania rozwojem regionu. Niniejsze badanie służyć miało dokonaniu diagnozy i prognozy sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego, przy uwzględnieniu poziomu powiatów, a na tej podstawie wnieść wkład w kształtowanie interwencji publicznych służących poprawie sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza na obszarach najbardziej problemowych. Głównym celem badania było określenie kierunków rozwoju dla obszarów problemowych województwa śląskiego oraz wskazanie działań pozytywnie stymulujących rynek pracy w zakresie edukacji i i wpływie lokalnych liderów gospodarczych. Cel główny realizowany był przez trzy cele szczegółowe: 1. Dokonanie analizy rynku pracy województwa śląskiego z wyznaczeniem w nim obszarów najbardziej problemowych. 2. Wskazanie dobrych praktyk oraz kierunków działania w zakresie edukacji. 3. Wskazanie działań zwiększających atrakcyjność inwestycyjną województwa biorąc pod uwagę rynek pracy. Prace badawcze realizowane były w trzech modułach, odpowiadających swoim zakresem poszczególnym celom badania: I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego oraz jego trzech obszarów najbardziej problemowych (na moduł I składać się będą obszar badawczy 1: Analiza rynku pracy województwa śląskiego oraz obszar badawczy 2: Analiza i ocena działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy w problemowych obszarach). II. Ocena istniejącego modelu edukacyjnego w województwie śląskim. III. Liderzy gospodarczy na rynku pracy województwa śląskiego. W badaniu wykorzystany został szeroki zestaw metod i technik badawczych. W skład tego pakietu wchodziły: Badanie danych zastanych: Analiza ekspercka danych statystycznych, dokumentów strategicznych i programowych, raportów i opracowań oraz dokumentacji dotyczącej projektów mających znaczenie dla rynku pracy województwa śląskiego i dokumentów dotyczących badanych liderów gospodarczych. Badania terenowe, służące uzyskaniu danych wywołanych: indywidualne wywiady pogłębione - 4 grupy respondentów: administracja publiczna szczebla wojewódzkiego (Urząd Marszałkowski, WUP, Kuratorium Oświaty), instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy (oraz przedstawiciel Katowickiej SSE), eksperci w zakresie rynku pracy łącznie 66, telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI) przedsiębiorcy z 3 najbardziej problemowych powiatów oraz liderzy gospodarczy po 100 w każdym powiecie problemowym oraz 400 liderów, kwestionariuszowe wywiady internetowe (CAWI) uczelnie wyższe, studia przypadku przedsiębiorcy (8). Analiza i ocena: analiza SWOT (w ramach Modułu I), panel ekspertów (w ramach Modułu I) (w Załączniku nr 1 zawarto więcej szczegółów na temat metodologii oraz formularze ankiet i scenariusze wywiadów). 10

12 3. Moduł I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych Moduł ten podzielony został na dwie następujące po sobie części: pierwsza dotyczyła identyfikacji trzech najbardziej problemowych pod względem sytuacji na rynku pracy powiatów (moduł I.1), druga zaś odnosiła się do działań podejmowanych i rekomendowanych do podjęcia we wskazanych trzech powiatach (moduł I.2). 3.1 Diagnoza sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego na poziomie powiatów (Moduł I.1) Moduł I.1 służył identyfikacji trzech obszarów problemowych, które były przedmiotem dalszych badań w ramach części 2 modułu I. Przystępując do identyfikacji kryteriów wyboru obszarów problemowych założono, iż kryteria te muszą być relatywnie proste, a ich liczba ograniczona. Jednocześnie muszą one spełniać swoje zadanie, a więc mieć siłę różnicującą badaną zbiorowość powiatów w celu dokonania wyboru powiatów o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Takie założenia dotyczące wyboru kryteriów podyktowane było konstrukcją całego badania, która zakładała na dalszym etapie ich konfrontację z opiniami ekspertów w celu weryfikacji, a co za tym idzie stwierdzenia, czy istotnie prowadzą one do wyboru powiatów najbardziej problemowych, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Zdecydowano o zastosowaniu strategii wyboru kryteriów a priori, tzn. najpierw zostały określone kryteria, a następnie sprawdzono na ile silnie różnicują one badaną zbiorowość powiatów. Alternatywnie można było zastosować metodę wyboru a posteriori, czyli najpierw przeanalizować sytuację na rynku pracy w powiatach, a następnie dokonać wyboru kryteriów najsilniej różnicujących. Strategia a priori została wybrana ze względu na fakt, iż zaproponowane poniżej mierniki syntetycznie charakteryzują sytuację na rynku pracy w powiatach i mogą mieć największy potencjał różnicujący analizowane jednostki terytorialne. Postępowanie takie wydaje się także trafne z punktu widzenia poprawności metodologicznej. Wstępna propozycja podstawowych kryteriów wyboru powiatów problemowych ze względu na sytuację na rynku pracy obejmowała: stopę bezrobocia rejestrowanego, odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (odsetek długotrwale bezrobotnych), bezwzględną liczbę osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (liczba osób trwale bezrobotnych). Dodatkowo zdecydowano o wykorzystaniu informacji dotyczących: salda migracji na poziomie powiatu (zarejestrowane migracje wewnętrzne i zagraniczne), odsetku osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym. Proponowane kryteria zostały wstępnie przetestowane pod kątem wyboru powiatów problemowych z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy. W efekcie została skonstruowana mapa powiatów w oparciu o kryteria główne, co pozwoliło wstępnie ocenić ich trafność. W celu skonstruowania mapy powiatów z punktu widzenia wybranych kryteriów, informacje na poziomie powiatów zostały skonfrontowane z wartościami dla całego województwa śląskiego. Takie porównanie umożliwiło ocenę położenia poszczególnych powiatów względem wartości stopy bezrobocia rejestrowanego oraz liczby osób pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy dla całego województwa. Należy zwrócić uwagę, że w prezentowanej analizie nie wprowadza się jako zmiennej różnicującej typu powiatu (powiaty oraz miasta na prawach powiatów). Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym liczba miast na prawach powiatów jest większa od liczby tzw. powiatów ziemskich. Sytuacja taka może mieć duże znaczenie dla sytuacji na rynku pracy ze względu na odmienne charakterystyki ekonomiczne i demograficzne powiatów ziemskich i grodzkich. Rozróżnienie to zostanie uwzględnione na dalszym etapie analiz. MODUŁ I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych 11

13 3.1.1 Uzasadnienie wyboru kryteriów Scharakteryzowane powyżej kryteria zostały wybrane z następujących przyczyn: Stopa bezrobocia syntetycznie opisuje stronę podażową rynku pracy w powiatach, a jej wartość jest skorelowana z sytuacją demograficzną (struktura wieku populacji, migracje), sytuacją socjalną (wysoki odsetek osób pozostających długotrwale bez pracy) oraz długotrwałym bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej; Odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy daje informację o osobach długotrwale bezrobotnych. Osoby pozostające na długotrwałym bezrobociu stanowią główny problem z punktu widzenia rynku pracy, gdyż wraz z długością przebywania na bezrobociu zmniejszają się szanse na znalezienie pracy i narasta wykluczenie społeczne i zawodowe. Może to jednocześnie świadczyć o tzw. bezrobociu strukturalnym, wynikającym z niedopasowania podaży siły roboczej i popytu na nią. Należy też zwrócić uwagę, iż osoby krótkotrwale bezrobotne to zazwyczaj osoby przemieszczające się między różnymi miejscami zatrudnienia, stąd niekoniecznie muszą one stanowić problem z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy; Odsetek długotrwale bezrobotnych może być również potraktowany jako pośredni miernik sytuacji socjalnej w powiecie (brak aktywności zawodowej, spadek dochodu gospodarstwa domowego, marginalizacja społeczna i zawodowa); Zaproponowane wskaźniki syntetycznie opisują relację między stroną podażową a stroną popytową rynku pracy (zapotrzebowanie na pracowników, liczba miejsc pracy względem zasobu siły roboczej); Z uwagi na swój syntetyczny charakter mogą mieć największy potencjał różnicujący powiaty województwa śląskiego pod względem sytuacji na rynku pracy; Informacja o stopie rejestrowanego bezrobocia oraz odsetku osób pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy jest łatwa do pozyskania na poziomie powiatów; Saldo migracji może informować o zmianach w podaży siły roboczej. Jedną z przyczyn negatywnego salda migracji (odpływ ludności) może być wysokie bezrobocie, a co za tym idzie nadwyżka podaży siły roboczej. W sytuacji takiej, migracja będzie naturalnym procesem dostosowawczym redukującym nadwyżkę siły roboczej w w analizowanej jednostce terytorialnej; Odsetek osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym informuje o strukturze populacji. W kontekście rynku pracy wysoki odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym świadczy o możliwości zwiększenia się w przyszłości podaży na rynku pracy, co w kontekście wysokiego bezrobocia w analizowanej jednostce terytorialnej może wpłynąć dodatnio na wzrost stopy bezrobocia. W przypadku odsetka osób w wieku poprodukcyjnym informacja ta mówi o odpływie osób z rynku pracy, a także o potencjalnym wzroście tzw. współczynnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym Zastosowanie kryteriów Na podstawie zebranych danych o stopie rejestrowanego bezrobocia w powiatach oraz odsetku i liczbie osób bezrobotnych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy została skonstruowana Tabela 1, w której zawarto informacje niezbędne do przeprowadzenia analiz. Analizy te zostały przeprowadzone dla roku 2010, odpowiednio dla średniorocznej stopy bezrobocia (umożliwia to wyeliminowanie sezonowości) oraz liczby bezrobotnych pozostających bez pracy na koniec roku Kolejnym krokiem było naniesienie informacji na wykres rozrzutu (Rycina 1), gdzie położenie każdego z 36 powiatów województwa śląskiego wyznaczane jest przez stopę rejestrowanego bezrobocia (średnioroczna wartość z roku 2010) oraz odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (stan na grudzień 2010). Dodatkowo na wykres zostały naniesione odpowiadające tym wskaźnikom wartości dla całego województwa śląskiego, co umożliwiło podział wykresu na 4 sektory: Pierwszy sektor: stopa bezrobocia niższa niż poziom wojewódzki, odsetek długotrwale bezrobotnych wyższy. Świadczy to o braku mobilności osób bezrobotnych, gdyż przy relatywnie niskim bezrobociu istnieje duży odsetek osób bezrobotnych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Sytuacja ta może także być związana z wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego. W przypadku województwa śląskiego do grupy tej kwalifikują się 3 powiaty: miasto Bielsko-Biała, powiat bielski i cieszyński. Dwa ostatnie powiaty leżą na granicy z sektorem 4; Drugi sektor: stopa bezrobocia i odsetek długotrwale bezrobotnych niższy niż poziom wojewódzki. W sektorze tym sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najlepsza biorąc pod uwagę porównanie z wartością wskaźników na poziomie województwa. Do sektora drugiego należy 12 powiatów: miasto Katowice, bieruńsko-lędziński, miasto Tychy, pszczyński, miasto Gliwice, mikołowski, miasto Rybnik, raciborski, miasto Ruda Śląska, miasto Jastrzębie-Zdrój, miasto Mysłowice, gliwicki. Zdecydowanie najlepszą sytuację na rynku pracy można zaobserwować w powiatach: miasto Katowice, bieruńsko-lędzińskim oraz miasto Tychy. W powiatach tych mamy do czynienia głównie z bezrobociem frykcyjnym, czyli z sytuacją, w której osoby przemieszczają na rynku pracy między różnymi miejscami i formami zatrudnienia, a popyt i podaż na siłę roboczą pozostają w równowadze. W sektorze tym mamy także do czynienia z najniższym poziomem długotrwałego bezrobocia; 12

14 Trzeci sektor: stopa bezrobocia wyższa niż poziom wojewódzki, odsetek długotrwale bezrobotnych niższy. Taka kombinacja wartości może świadczyć o dużej aktywności osób bezrobotnych i dużych szansach na wyjście z bezrobocia. Inną interpretacją takiej kombinacji analizowanych wskaźników może być stwierdzenie, że wysoka stopa bezrobocia wynika głównie z rosnącej liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych. W sektorze tym znajduje się 13 powiatów: wodzisławski, miasto Żory, miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Jaworzno, rybnicki, lubliniecki, kłobucki, miasto Chorzów, miasto Zabrze, miasto Sosnowiec, miasto Siemianowice Śląskie, będziński, miasto Świętochłowice. Należy tu zwrócić uwagę na miasto Świętochłowice, które przy relatywnie niskim wskaźniku długotrwałego bezrobocia (18,6%) posiada jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie (16,6%). Sytuacja ta może wskazywać na negatywny trend w powiecie i dużą liczbę osób, które przeszły w stan bezrobocia (nowo-zarejestrowani); Czwarty sektor: stopa bezrobocia i odsetek długotrwale bezrobotnych wyższe niż poziom wojewódzki. Kombinacja najwyższych wartości obu wskaźników może oznaczać, iż mamy do czynienia z powiatami problemowymi, w których wysoki odsetek bezrobotnych łączy się z wysokim odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych. Do czwartego sektora kwalifikuje się 8 powiatów: częstochowski, miasto Bytom, miasto Częstochowa, miasto Piekary Śląskie, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, żywiecki. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie powiaty z sektora czwartego charakteryzuje zbliżona wartość odsetka długotrwale bezrobotnych (w okolicach 30%) przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu stopy bezrobocia (od 10% bezrobocia w powiecie tarnogórskim do 19% bezrobocia w powiecie myszkowskim). Sytuacja taka ułatwia dokonanie wyboru powiatów najbardziej problemowych, czyli tych charakteryzujących się zarówno najwyższą stopą bezrobocia, jak i najwyższym odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych. Tabela 1. Dane o stopie bezrobocia oraz bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy wg powiatów województwa śląskiego w roku Ludność w powiatach (stan na czerwiec 2010) Stopa bezrobocia 2010 (średnioroczna) Odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (stan na XII 2010) Bezrobotni ogółem (stan na XII 2010) Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (stan na XII 2010) województwo śląskie ,8 24, powiat będziński ,6 21, powiat bielski ,8 31, powiat bieruńsko-lędziński ,7 12, powiat cieszyński ,8 24, powiat częstochowski ,9 30, powiat gliwicki ,2 20, powiat kłobucki ,3 21, powiat lubliniecki ,1 23, powiat m. Bielsko-Biała ,0 31, powiat m. Bytom ,2 32, powiat m. Chorzów ,2 19, powiat m. Częstochowa ,1 31, pow. m. Dąbrowa Górnicza ,2 17, powiat m. Gliwice ,0 21, powiat m. Jastrzębie-Zdrój ,5 19, powiat m. Jaworzno ,2 18, powiat m. Katowice ,7 15, powiat m. Mysłowice ,7 12, powiat m. Piekary Śląskie ,0 31, powiat m. Ruda Śląska ,0 10, powiat m. Rybnik ,5 20, powiat m. Siemianowice ,6 9, Śląskie powiat m. Sosnowiec ,2 20, powiat m. Świętochłowice ,6 18, powiat m. Tychy ,7 14, powiat m. Zabrze ,8 21, powiat m. Żory ,4 17, powiat mikołowski ,0 19, powiat myszkowski ,1 29, powiat pszczyński ,2 21, powiat raciborski ,9 18, powiat rybnicki ,3 20, MODUŁ I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych 13

15 Ludność w powiatach (stan na czerwiec 2010) Stopa bezrobocia 2010 (średnioroczna) Odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (stan na XII 2010) Bezrobotni ogółem (stan na XII 2010) Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (stan na XII 2010) powiat tarnogórski ,5 31, powiat wodzisławski ,2 16, powiat zawierciański ,5 29, powiat żywiecki ,1 32, Źródło: Bank danych lokalnych, GUS: Rycina 1. Powiaty województwa śląskiego ze względu na średnioroczną stopę bezrobocia w 2010 oraz odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (wg stanu na grudzień 2010). % bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy (2010) tarnogórski żywiecki m.częstochowa stopa bezrobocia w województwie 9,8% m.bytom częstochowski myszkowski zawierciański odsetek bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy w województwie 24% m.piekary Śląskie średnioroczna stopa bezrobocia (2010) powiat bielski 2 - powiat m.bielsko-biała 3 - powiat cieszyński 4 - powiat m.katowice 5 - powiat bieruńsko-lędziński 6 - powiat m.tychy 7 - powiat pszczyński 8 - powiat m.gliwice 9 - powiat mikołowski 10 - powiat m.rybnik 11 - powiat raciborski 12 - powiat m.ruda Śląska 13 - powiat m.jastrzębie-zdrój 14 - powiat m.mysłowice 15 - powiat gliwicki 16 - powiat wodzisławski 17 - powiat m.żory 18 - powiat m.dąbrowa Górnicza 19 - powiat m.jaworzno 20 - powiat rybnicki 21 - powiat lubliniecki 22 - powiat kłobucki 23 - powiat m.chorzów 24 - powiat m.zabrze 25 - powiat m.sosnowiec 26 - powiat m.siemianowice Śląskie 27 - powiat będziński 28 - powiat m.świętochłowice Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych GUS Należy oczywiście zauważyć, iż sytuacja w tak zdefiniowanych sektorach nie jest jednorodna i można zauważyć istotne różnice między powiatami wewnątrz sektorów. W tym celu przeprowadzono bardziej szczegółową analizę sektora 4, w którym znajdują się potencjalne powiaty problemowe: częstochowski, miasto Bytom, myszkowski, oraz zawierciański. Przyjęte kryteria pokazują również, iż za powiat problemowy może zostać uznany powiat miasto Świętochłowice z uwagi na wysoką stopę bezrobocia przy jednocześnie niskim odsetku osób trwale bezrobotnych. Na tym etapie do kryteriów został dodany dodatkowy wymiar, jakim jest absolutna liczba osób pozostająca bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wymiar ten pozwala odnieść syntetyczne wskaźniki wykorzystane w analizie do rzeczywistej liczby osób, które dotyka długotrwałe bezrobocie (rzeczywista skala problemu), a w konsekwencji do liczby ludności zamieszkującej powiat. Rycina 2 prezentuje 4 sektor w powiększeniu, z uwzględnieniem absolutnej liczby osób pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (średnica okręgu). Na rycinie tej widać wyraźnie, że z czterech wyróżnionych powiatów, największą liczbą osób trwale bezrobotnych charakteryzuje się miasto Bytom (3183), a następnie powiaty częstochowski (2305) i zawierciański (2209). Najmniejszą liczbą osób długotrwale bezrobotnych znajdziemy w powiecie myszkowskim (1310). Nieuwidocznione na rycinie miasto Świętochłowice charakteryzuje się jedną z najniższych 14

16 w województwie liczbą osób trwale bezrobotnych (434) i jest to również najmniejszy powiat województwa śląskiego pod względem liczby ludności. Rycina 2. Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia i najwyższym odsetku bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy wg liczby bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (wyrażone w liczbach). % bezrobotnych dłużej niż rok m.częstochowa 4105 żywiecki 2354 m.piekary Śląskie 849 częstochowski 2305 m.bytom 3183 zawierciański 2209 myszkowski średnioroczna stopa bezrobocia (2010) Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Dodatkowym wymiarem dodanym podczas analizy jest zmienność stopy bezrobocia i odsetka osób trwale bezrobotnych w powiatach województwa śląskiego. Prześledzenie zmian w czasie umożliwia stwierdzenie, czy obecna sytuacja w powiatach jest kontynuacją przeszłych trendów czy też zjawiskiem nowym. W tym celu dokonano rankingu 10 powiatów o najwyższej średniorocznej stopie bezrobocia w roku 2010 oraz zebrano informacje o rankingu tych powiatów w latach Zrezygnowano w tym miejscu z porównywania stóp bezrobocia z uwagi na fakt, że wartości te dosyć dynamicznie zmieniały się zarówno dla powiatów jak i dla całego województwa stąd porównanie rankingów powiatów w województwie śląskim pozwala odnieść poziom stopy bezrobocia relatywnie do zmian w całym województwie. Rezultaty analizy przedstawiono na Rycinie 3. W roku 2010 pięcioma powiatami o najwyższej stopie bezrobocia były: myszkowski, zawierciański, miasto Bytom, miasto Świętochłowice oraz powiat częstochowski. W przypadku powiatów wytypowanych jako obszary problemowe widać wyraźnie zdecydowane pogorszenie sytuacji powiatu myszkowskiego, który w roku 2002 zajmował 12 miejsce w województwie pod względem stopy bezrobocia, obecnie zaś zajmuje miejsce pierwsze (podobnie jak w latach 2008 i 2009). Powiat zawierciański również pogorszył swoją sytuację, przesuwając się z miejsca 10 w roku 2002 na miejsce pierwsze w roku 2007, a następnie zajmował miejsce drugie w latach W przypadku miasta Bytom możemy zauważyć bardziej stałą tendencję, powiat ten niezmiennie od roku 2002 utrzymuje się w czołówce powiatów o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim. MODUŁ I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych Rycina 3. Zmiany w rankingu 10 powiatów województwa śląskiego o najwyższej średniorocznej stopie bezrobocia w 2010 w latach miejsce w rankigu myszkowski zawierciański m.bytom m.świętochłowice częstochowski będziński m.piekary Śląskie m.sosnowiec żywiecki m.zabrze Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 15

17 Rycina 4. Zmiany w rankingu 10 powiatów województwa śląskiego o najwyższym odsetku osób pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w 2010 w latach miejsce w rankigu żywiecki m.bytom m.bielsko-biała bielski m.piekary Śląskie tarnogórski m.częstochowa częstochowski myszkowski zawierciański Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Należy tu także zwrócić uwagę na dynamiczne zmiany, jakie dokonują się w powiecie żywieckim. Powiat ten do roku 2007 miał jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie. Na Rycinie 4 widać wyraźne pogorszenie sytuacji na przestrzeni lat Powiat żywiecki zajmuje obecnie 9 miejsce, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, podczas gdy w roku 2003 zajmował 32 pozycję. Podobne pogorszenie się sytuacji na przestrzeni analizowanych lat można zauważyć w powiecie częstochowskim, który jeszcze w roku 2003 zajmował 21 miejsce w rankingu wojewódzkim, podczas gdy w roku 2010 zajmuje 4 miejsce pod względem stopy bezrobocia w województwie śląskim. W analogiczny sposób przeprowadzony został ranking powiatów województwa śląskiego ze względu na odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Analizując dane dla lat można stwierdzić, iż wszystkie trzy rekomendowane powiaty znajdują się w czołówce rankingu ze względu na odsetek długotrwale bezrobotnych. W roku 2010 powiat myszkowski uplasował się na 9 miejscu, powiat zawierciański na 10 miejscu, a miasto Bytom na miejscu drugim. Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których sytuacja pod względem odsetka osób długotrwale bezrobotnych pogorszyła się na przestrzeni analizowanych lat. Do takich powiatów należy z pewnością miasto Bytom (zmiana z 18 miejsca w 2006 na pierwsze miejsce w roku 2010) oraz powiat żywiecki (zmiana z 18 miejsca na drugie miejsce w roku 2010). Kryteria pomocnicze wykorzystane w analizie dotyczyły salda migracji (wewnętrznych i zagranicznych) oraz odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w powiatach. Kryteria pomocnicze miały na celu ułatwienie wyboru powiatów problemowych i ich dodatkową charakterystykę. Wartości obu wskaźników dla powiatów z czwartego sektora przedstawiono w Tabeli 2. Tabela 2. Kryteria pomocnicze: wartość salda migracji, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oraz odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w powiatach z sektora czwartego. Powiat Saldo migracji (wartości bezwzględne) % osób w wieku poprodukcyjnym (60+ dla kobiet, 65+ dla mężczyzn) częstochowski ,5% 14,5% m. Bytom ,5% 13,2% m. Częstochowa ,9% 12,6% m. Piekary Śląskie ,9% 13,4% myszkowski 54 17,8% 14,0% tarnogórski 46 17,8% 13,6% zawierciański ,8% 13,2% żywiecki ,4% 16,3% Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego % osób w wieku przedprodukcyjnym (14 +) 16

18 Rycina 5. Powiaty województwa śląskiego wytypowane do analizy w oparciu zaproponowane kryteria: myszkowski, zawierciański, miasto Bytom. POWIAT MYSZKOWSKI Ludność (wg. stanu na VI 2010): Stopa bezrobocia (średnioroczna w 2010): 19,1% Odsetek długotrwale bezrobotnych (wg. stanu na koniec 2010): 29,9% POWIAT ZAWIERCIAŃSKI Ludność (wg. stanu na VI 2010): Stopa bezrobocia (średnioroczna w 2010): 17,5% Odsetek długotrwale bezrobotnych (wg. stanu na koniec 2010): 29,6% MIASTO BYTOM Ludność (wg. stanu na VI 2010): Stopa bezrobocia (średnioroczna w 2010): 17,2% Odsetek długotrwale bezrobotnych (wg. stanu na koniec 2010): 32,2% 1 Częstochowa 2 Gliwice 3 Zabrze 4 Bytom 5 Ruda Śląska 6 Świętochłowice 7 Chorzów 9 Siemianowice Śląskie 10 Dąbrowa Górnicza 11 Sosnowiec 12 Katowice 13 Mysłowice 14 Jaworzno 15 Tychy 16 Rybnik 17 Żory 18 Jastrzębie-Zdrój 19 Bielsko-Biała 20 Pow. rybnicki 21 Pow. bieruńsko-lędziński MODUŁ I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych powiety grodzkie granice powiatów granice gmin Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Jak można zauważyć w powyższej tabeli, kryteria dodatkowe nie wpływają różnicująco na powiaty o wysokim poziomie bezrobocia i wysokim odsetku osób pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oscyluje w granicach 16,4% do 18,9%. Podobnie w przypadku odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym, gdzie w przypadku wszystkich analizowanych powiatów wartość oscyluje wokół 14%. Wyjątkiem jest tu powiat żywiecki, gdzie odsetek ten wyniósł 16,3%. Należy tu zwrócić uwagę, iż wartości te są odzwierciedleniem demograficznych trendów związanych ze spadkiem dzietności (zmniejszająca się proporcja osób w wieku przedprodukcyjnym) oraz wchodzeniem w wiek emerytalny dużych liczebnie kohort urodzonych po drugiej wojnie światowej. W przypadku salda migracji należy zwrócić uwagę na fakt, że saldo migracji zarejestrowane przez GUS to wartości bardzo małe w porównaniu z liczebnością populacji analizowanych powiatów. Niskie wartości salda migracji świadczą o dużym stopniu niedoszacowania ruchów migracyjnych w skali powiatu, a także w skali większych jednostek terytorialnych. Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczące kryteriów pomocniczych, a także ich niewielką siłę różnicującą należy rozważyć ich pominięcie na obecnym etapie analizy. Jednakże, biorąc pod uwagę kompletność analizy, powinny one zostać wykorzystane na drugim etapie analizy, czyli przy dokładnym opisie powiatów problemowych. Podsumowując, w trakcie analizy danych zastanych zostały wyodrębnione podstawowe kryteria wyboru powiatów problemowych. Kryteria te prowadzą do wyboru następujących powiatów problemowych (por. Rycina 5): powiat myszkowski, miasto Bytom, powiat zawierciański. 17

19 Należy tu jednak zwrócić uwagę, że wybór powiatów problemowych nie jest jednoznaczny, gdyż biorąc pod uwagę przedstawione kryteria (por. Rycina 2) należałoby także wziąć pod uwagę powiat częstochowski, a po analizie zmian poziomu bezrobocia i odsetka długotrwale bezrobotnych w czasie (por. Rycina 3 i Rycina 4) można rozważyć również pod uwagę powiat żywiecki ze względu na szybko pogarszającą się sytuację na rynku pracy w tym powiecie Badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione W procesie wyboru powiatów problemowych istotną rolę odegrały wywiady indywidualne z ekspertami, zarówno badaczami, jak i praktykami. W trakcie wywiadów wstępne kryteria zostały skonfrontowane z wiedzą i opiniami ekspertów. Dzięki wywiadom pogłębiono też wiedzę dotyczącą rynku pracy w województwie śląskim, co pozwoliło na trafniejsze sformułowanie ostatecznej propozycji kryteriów. Podsumowując przeprowadzone wywiady, należy podkreślić, iż eksperci uznali wybór kryteriów podstawowych generalnie za trafny. Zdaniem ekspertów, dwa podstawowe wskaźniki, czyli stopa bezrobocia i stopa długotrwałego bezrobocia mogą prowadzić do wyboru powiatów problemowych, jednak przy jednoczesnym uwzględnieniu innych czynników. W trakcie wywiadów pogłębionych eksperci zwrócili uwagę na następujące dodatkowe zagadnienia oraz kryteria, które należy uwzględnić przy wyborze powiatów problemowych i/lub podczas ich pogłębionej analizy. Kryteria ilościowe Wskaźniki aktywności zawodowej (współczynnik zatrudnienia): Zdaniem respondentów, województwo śląskie ma niskie współczynniki aktywności zawodowej i zatrudnienia przy jednocześnie stosunkowo niskim bezrobociu. Jest to efekt wcześniejszego przechodzenia na emerytury (górnicze i mundurowe), emigracji poza granice kraju, wysokiego odsetka osób niepracujących i nie będących jednocześnie zarejestrowanymi, pobieranie innych świadczeń socjalnych. Stąd prawidłowa identyfikacja obszarów problemowych powinna uwzględniać współczynnik aktywności zawodowej (zatrudnienia). Zdaniem wszystkich ekspertów, przez sytuację problemową w kontekście rynku pracy można rozumieć złożenie trzech czynników: wysokiej stopy bezrobocia, wysokiego odsetka długotrwale bezrobotnych oraz niskiego wskaźnika aktywności zawodowej (lub współczynnika zatrudnienia); Struktura bezrobocia: udział kobiet, młodzieży, osób w wieku 50+, osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym; Liczba przedsiębiorstw i ofert pracy; Skala dochodów na mieszkańca, nakłady inwestycyjne na istotne społecznie potrzeby. Kryterium geograficzne (jakościowe): położenie powiatu Północny obszar województwa: powiaty z tego regionu nie należą historycznie i geograficznie do Śląska. Są to powiaty rolnicze, charakteryzujące się relatywnie starą strukturą wieku populacji, słabą infrastrukturą (drogi), małą mobilnością przestrzenną ludności, a także dużą dysproporcją między silnym ośrodkiem centralnym (Częstochowa) i słabymi ośrodkami lokalnymi (miasta dużo mniejsze od Częstochowy). Respondenci podkreślali także brak wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju potencjału regionu (turystyka sakralna) oraz różnice kulturowe w porównaniu z pozostałą częścią województwa. Do tych różnic zaliczyli: brak tradycyjnego śląskiego etosu pracy - przez region częstochowski biegła granica zaborów i tradycyjnie był to obszar o niskim poziomie inwestycji; Centralna część województwa: jest to tradycyjny obszar przemysłowy (górnictwo, hutnictwo), charakteryzujący się dużą mobilnością przestrzenną ludności (dobra komunikacja publiczna i drogowa). Eksperci podkreślali złą sytuację na rynku pracy w starych miastach górniczych (m. Bytom, m. Świętochłowice). Zła sytuacja wynika głównie z faktu, że są to tereny wyeksploatowane górniczo (tereny te są pierwszymi historycznie terenami eksploatacji węgla na Śląsku), charakteryzują się osiadaniem gruntów (co ma wpływ na infrastrukturę miejską). Mieszkańców tych miast charakteryzuje tradycyjne podejście do ścieżki kariery zawodowej (przemysł ciężki, górnictwo), co pociąga za sobą brak aktywności wśród osób bezrobotnych (wysoka stopa bezrobocia długotrwałego), zagrożenie dziedziczeniem ubóstwa i bezrobocia; Południowa część województwa: tereny o małym udziale zatrudnionych w rolnictwie (ok. 1-2%), przewaga zatrudnionych w przemyśle i usługach (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa), znaczenie sektora turystycznego i rekreacyjnego; Zwracano także uwagę na konieczność prowadzenia analiz na poziomie wyższym niż powiat tzw. podregiony (grupy powiatów) jako na obszary trafniejsze z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy, który częstokroć nie pokrywa się z granicami administracyjnymi; Peryferyjność. Kryteria jakościowe: Czy bezrobocie ma charakter strukturalny czy koniunkturalny. Na początku transformacji ustrojowej było to bezrobocie strukturalne (efektywność szkoleń i przekwalifikowywania osób bezrobotnych w celu adaptacji do nowej sytuacji na rynku pracy). Obecnie może mieć znaczenie brak dopasowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, co tłumaczyłoby wzrost bezrobocia wśród osób o wyższym poziome wykształcenia; 18

20 Inwestycje na poziomie powiatu. Może to informować o potencjale rozwojowym obszaru oraz o potencjalnym wzroście popytu na siłę roboczą; Reprodukcja ludności; Potencjał gospodarczy; Zatrudnienie nierejestrowane; Mobilność przestrzenna ludności - dojazdy do pracy; Zróżnicowanie wyznaniowe (etos pracy); Tereny werbunkowe (pochodzenie dominującej części mieszkańców rdzenni czy napływowi, co silnie wpływa na więzi społeczne i skłonność do podejmowania inicjatyw oddolnych); Istnienie liderów lokalnych, rozumianych jako gospodarze terenu Sformułowanie kryteriów i wybór powiatów problemowych W oparciu o wykonaną analizę danych zastanych, przegląd literatury oraz wywiady z ekspertami zostały sformułowane ostateczne kryteria wyboru powiatów problemowych ze względu na sytuację na rynku pracy. Do kryteriów zaproponowanych na początku, czyli: stopy bezrobocia i odsetka bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy dodano dwa nowe kryteria: Wskaźnik zatrudnienia na poziomie powiatowym (kryterium ilościowe). Wskaźnik ten informuje o stosunku liczby zatrudnionych do ogółu osób w wieku produkcyjnym (15-65). Według GUS liczba zatrudnionych zdefiniowana jest jako: liczba osób zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe). Jak wskazywali na to eksperci, uwzględnienie tego wskaźnika jest konieczne, biorąc pod uwagę niski poziom zatrudnienia w województwie śląskim ze względu na znaczący odsetek populacji w wieku produkcyjnym przebywający na wcześniejszych emeryturach bądź pobierający inne świadczenia socjalne. Kryterium geograficzne (jakościowe). Jak podkreślali respondenci i jak wynika z analizy literatury, województwo śląskie to w zasadzie trzy odrębne historycznie i społecznie obszary: północny (subregion częstochowski), centralny (Śląsk) i południowy (subregion bielsko-bialski). Różnią się one także zasadniczo ze względu na sytuację na rynku pracy. W związku z tym uznano, że analiza trzech wybranych powiatów problemowych powinna uwzględniać to zróżnicowanie. Można także przypuszczać, iż pogłębiony opis sytuacji w powiecie myszkowskim będzie adekwatny do sytuacji w powiecie częstochowskim i zawierciańskim. Podobnie w przypadku miasta Bytom i miasta Świętochłowice. Stąd wybierając powiaty problemowe należy uwzględnić kryterium geograficzne, co pozwoli na pełen przegląd sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim. Wskaźnik zatrudnienia został uwzględniony na Rycinie 6. Pozycja powiatu wyznaczana jest przez stopę bezrobocia i odsetek osób pozostających bez pracy, a wielkość okręgu określana jest na podstawie odsetka osób zatrudnionych (w odniesieniu do całej zbiorowości osób w wieku produkcyjnym). MODUŁ I. Analiza rynku pracy województwa śląskiego i jego trzech obszarów problemowych Rycina 6. Powiaty województwa śląskiego o najwyższej stopie bezrobocia i najwyższym odsetku bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy wg odsetka zatrudnionych. % bezrobotnych dłużej niż rok m.częstochowa; 47,2% żywiecki; 29,2% m.piekary Śląskie; 31,5% częstochowski; 28,0% m.bytom; 27,4% zawierciański; 33,3% myszkowski; 26,9% średnioroczna stopa bezrobocia (2010) Opracowanie własne na podstawie: Bank danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z powyższej ryciny, jeden z najniższych odsetków zatrudnionych w województwie ma powiat myszkowski (27%), miasto Bytom oraz powiat żywiecki. Dodatkowo są to powiaty o wysokiej stopie bezrobocia (około 30%). 19

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Moduł społeczny Wojciech Dąbrowa Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS

opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Analiza wyników badania potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec przyszłych i obecnych pracowników opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI

PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI. DR TOMASZ BRZĘCZEK Piła, 24.04.2012; Północna Wielkopolska lider czy outsider regionu?

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim. Katowice, 14.12.2012 r.

Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim. Katowice, 14.12.2012 r. Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 14.12.2012 r. Cel główny badania Dokonanie analizy i ocena dotychczasowego wsparcia służącego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA ZA ROK 2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 1554/159/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.06.2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013 Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Miasto Rybnik maj 2013 Urlopy dla poratowania zdrowia Podstawa prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo