Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych jako obowiązujące od dnia 01 stycznia 2007 r. 2. Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w Urzędzie Miasta w Ostrołęce: 1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1), 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego (załącznik nr 2), 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 3), w tym: a) plan kont dla jednostek budŝetowych, zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych oraz funduszy celowych (załącznik nr 3a), b) zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta w Ostrołęce (załącznik nr 3b), c) plan kont dla Organu (załącznik nr 3c), d) plan kont dla jednostki podatkowej (załącznik nr 3d), e) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych (załącznik nr 4), f) opisu systemu przetwarzania danych systemu informatycznego (załącznik nr 5), 4) systemu słuŝącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5) 6), ewidencji księgowej finansowania programu z funduszy pomocowych (załącznik nr 7), 6) ewidencji księgowej stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu państwa (załącznik nr 8). Strona 1 z 2

2 3. Traci moc Zarządzenie Nr XXXV/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Podpisał Prezydent Miasta Janusz Kotowski Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 2 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

3 Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Księgi rachunkowe Urzędu Miasta w Ostrołęce prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrołęce, pl. Bema Rokiem obrotowym jest okres roku budŝetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się: 1. W jednostkach budŝetowych: 1) deklarację ZUS, 2) deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3) sprawozdania budŝetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781): a) za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S. b) za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-NDS, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, Strona 1 z 8

4 - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-27ZZ. c) za okresy półroczne składa się: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, - sprawozdanie Rb-30, - sprawozdanie Rb-31, - sprawozdanie Rb-33, - sprawozdanie Rb-34, - sprawozdanie Rb-PDP, - sprawozdanie Rb-27ZZ, - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-NDS. d) za rok składa się: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-30, - sprawozdanie Rb-31, - sprawozdanie Rb-33, - sprawozdanie Rb-34, - sprawozdanie Rb-NDS, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, - sprawozdanie Rb-27ZZ, - sprawozdanie RB-ST, - rachunek zysków i strat jednostki, - zestawienie zmian w funduszach jednostki, - bilans jednostki budŝetowej. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

5 2. W Urzędzie Miasta w Ostrołęce sporządza się: 1) bilans z wykonania budŝetu według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020), zwanego dalej rozporządzeniem, 2) łączny bilans jednostek budŝetowych obejmujący bilans urzędu jako jednostki budŝetowej i bilanse jednostkowe jednostek budŝetowych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 3) łączny bilans zakładów budŝetowych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów zakładów budŝetowych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 4) łączny bilans gospodarstw pomocniczych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów gospodarstw pomocniczych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 5) skonsolidowany bilans według załącznika nr 7 do rozporządzenia, 6) łączne zestawienie rachunków zysków i strat według załącznika nr 8 do rozporządzenia. Podporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysków i strat zawiera załącznik nr 9, 7) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 9 do rozporządzenia. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 3 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy KSAT2000 Centralnego Ośrodka Informatyzacji Górnictwa S.A. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zostały przedstawione w załączniku nr Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budŝetowych, finansowych, statystycznych i innych rozliczeń z budŝetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: a) Dziennik Główna Organ, b) Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń:

6 a) Jednostka Wydatkowa Urzędu Miasta (JWUM), b) Jednostka Podatków i Opłat Lokalnych (OPUM), c) Jednostka Dochodowa Urzędu Miasta (JDUM), d) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW), e) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW), f) Depozyty (D), g) Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii (FGiK), h) Fundusz Świadczeń Socjalnych (FŚS), i) Jednostka Skarbu Państwa (JSP). Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Na koniec kaŝdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych. c) Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: a) podwójnego zapisu, b) systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty., d) Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za kaŝdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. e) Konta pozabilansowe pełnią funkcje wyłącznie informacyjno kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich: Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 4 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

7 a) 991 planowane dochody budŝetu, b) 992 planowane wydatki budŝetu, c) 997 zaangaŝowanie środków funduszy pomocowych, d) 998 zaangaŝowanie wydatków budŝetowych roku bieŝącego, e) 999 zaangaŝowanie wydatków budŝetowych przyszłych lat. f) Zestawienia: a) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec kaŝdego miesiąca. Zawiera ono: - symbole i nazwy kont, - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są zgodne z obrotami dziennika w Organie oraz obrotami zestawienia dzienników częściowych. b) Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budŝetowego. g) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 5 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokonywania i rozliczania róŝnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. 2. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji: 1) spis z natury, polegający na oglądzie rzeczowych składników majątku i porównywaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie róŝnic inwentaryzacyjnych. Spisowi z natury, zgodnie z instrukcją inwentaryzacji, podlegają: a) gotówka w kasie, b) czeki, c) środki trwałe własne w eksploatacji, d) pozostałe środki trwałe - środki trwałe o charakterze wyposaŝenia od 300 zł z wyjątkiem wyposaŝenia, o którym mowa w ust. 2 ustawy podlegają ewidencji

8 wartościowej i ilościowo- wartościowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej: - w Wydziale Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat, - w Wydziale Obsługi Urzędu, - w Wydziale Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu, - w Referacie Zarządzania Kryzysowego, - w StraŜy Miejskiej Ostrołęki, - w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, - na Cmentarzu Komunalnym w Ostrołęce. Drobne przedmioty majątkowe stanowiące wyposaŝenie do 300 zł (np. kosze na śmieci, wieszaki itp.) nie podlegają ewidencji na koncie wyposaŝenia. WyposaŜenie to podlega ewidencji pozaksięgowej (na kartach wyposaŝenia pomieszczeń, kartach indywidualnego wyposaŝenia pracowników). Przedmioty te podlegają inwentaryzacji w formie spisu z natury w okresie co cztery lata. Umorzenie wyposaŝenia (środków trwałych o niskiej wartości do 3500 zł) dokonywane jest w chwili wydania do uŝytkowania w 100%), e) środki trwałe dzierŝawione oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane, f) składniki majątku i wyposaŝenia, g) materiały, które zgodnie z decyzją kierownika jednostki obciąŝają koszty w dniu ich zakupu (wykaz w załączeniu Nr 10), natomiast na dzień bilansowy ustalony jest stan tych składników w drodze spisu i dokonywana jest ich wycena. Wartość tych składników wprowadzana jest na odpowiednie konto: 310 Materiały oraz korygowane są koszty w wartości tego stanu, h) składniki aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jednostce do sprzedaŝy, przechowania, przetwarzania lub uŝywania. Kopie tego spisu wysłać naleŝy do jednostki będącej ich właścicielem. 2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami naleŝności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczanie ewentualnych róŝnic polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie naleŝności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje kierownik Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 6 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

9 jednostki. Salda naleŝności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu udzielonych poŝyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeŝeń do jego wysokości. a) uzgodnienie stanu dotyczy: - aktywów pienięŝnych na rachunkach bankowych, - naleŝności od kontrahentów, - naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek, - wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów; potwierdzenia powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej. b) tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do: - naleŝności spornych i wątpliwych, - naleŝności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - naleŝności od pracowników, - naleŝności z tytułów publicznoprawnych, - innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było moŝliwe. 3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy m. in.: a) wartości niematerialnych i prawnych Inwentaryzacja wartości środków niematerialnych i prawnych ma na celu: - weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych, - sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym. b) długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów w spółkach Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 7 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

10 Fundusz jednostki inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących ten fundusz. c) środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, d) materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych, e) środków pienięŝnych w drodze, f) czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów polega na weryfikacji ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku długoterminowych naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych. NaleŜności długoterminowe to naleŝności, których termin płatności przypada na następny rok budŝetowy i lata kolejne. g) naleŝności spornych, wątpliwych, naleŝności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych, h) aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2 ustawy, jeŝeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było moŝliwe, i) gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych z wyciągami ksiąg wieczystych. Grunty ewidencjonuje się w Wydziale Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami raz na kwartał. 3. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 1) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeŝonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych, 2) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.: gotówka w kasie, znaki wartościowe, druki ścisłego zarachowania, materiały w magazynie. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 8 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

11 Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1) ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości, (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.), 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn.zm.), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz.1020 ), 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym, zakładom budŝetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz.1957). I. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy i finansach publicznych według niŝej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba Ŝe przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. Strona 1 z 11

12 Przy sprzedaŝy, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zuŝytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym, zakładom budŝetowym i gospodarstwom pomocniczym. 1. Wartości niematerialne i prawne 1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zuŝycia. 2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyŝszej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieŝące oraz stanowiące pierwsze wyposaŝenie nowych obiektów o wartości początkowej niŝszej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a takŝe będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. 4) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umoŝliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

13 2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 1) Środki trwałe: a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa oraz Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezaleŝnie od sposobu ich wykorzystania. b) Środki trwałe obejmują w szczególności: - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu), - lokale będące odrębną własnością, - budynki, - budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych. c) Środki trwałe w dniu przyjęcia do uŝytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zuŝycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niŝszej wartości określanej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, - w przypadku otrzymania przez zakład budŝetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 3 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

14 d) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. e) Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 Środki trwałe, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w uŝywaniu. f) Podstawowe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem zestawów komputerowych. g) Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. h) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do uŝywania. i) Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja obciąŝa konto 401 Amortyzacja na koniec roku. j) W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. k) Dla Ŝadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. l) Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. m) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 2) Pozostałe środki trwałe: Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 4 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

15 a) Pozostałe środki trwałe wymienione w 5 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieŝące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposaŝenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). b) Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do uŝywania. c) Pozostałe środki trwałe ujmuje się: - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w uŝywaniu i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów - na podstawie decyzji kierownika jednostki tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując koszty pod datą zakupu. 3) Inwestycje (środki trwałe w budowie): a) Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montaŝu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposaŝenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym równieŝ: - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi róŝnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - opłaty notarialne, sądowe itp., - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy. b) W jednostkach budŝetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty: - dokumentacji projektowej - nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 5 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

16 - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaŝy zlikwidowanych na nim obiektów - opłat z tytułu uŝytkowania gruntów i terenów w okresie budowy - załoŝenia stref ochronnych i zieleni - nadzoru autorskiego i inwestorskiego - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy - sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do uŝytkowania - inne koszty bezpośrednio związane z budową. 4) Zbiory biblioteczne: a) Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezaleŝnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne (ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn.zm.) Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów słuŝących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp. b) Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu/ nabycia. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki. Rozchody wycenia w wartości ewidencyjnej. c) Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. 5) Zabytki: a) Zabytek według ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz z późn. zm.) to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leŝy w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. b) Przyjmowane są do ewidencji: - w przypadku zakupu w cenach nabycia/ zakupu, Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 6 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

17 - w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyŝki w wartości godziwej, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. c) Rozchody zabytków wycenia się w cenach ewidencyjnych. Zabytki nie podlegają umarzaniu. 3. NaleŜności długoterminowe to naleŝności, których termin spłaty przypada w okresie dłuŝszym niŝ rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z naleŝnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostroŝności) zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. JeŜeli spłata naleŝności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę naleŝności płatną w okresie powyŝej roku w poz. A.III bilansu jednostki budŝetowej. Obejmują: 1) Długoterminowe aktywa finansowe a) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe. b) Obejmują w szczególności: - akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, - akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe. c) Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeŝeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. d) Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w: - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wartości godziwej, - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. e) Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. 2) Mienie zlikwidowanych jednostek: a) Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przyjęte przez jednostkę budŝetową (organ załoŝycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej jednostce Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 7 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

18 budŝetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 Mienie zlikwidowanych jednostek według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w: - decyzji/ umowie o przekazaniu innym podmiotom, - decyzji o przyjęciu środków trwałych jednostki, - dokumencie sprzedaŝy, - dokumencie o likwidacji składników mienia. b) Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami. 3) Zapasy obejmują materiały: a) Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. b) Jednostka prowadzi ewidencję materiałów: - ilościowo-wartościową, - ilościową; wykaz takich materiałów ustala kierownik jednostki w zakładowym planie kont, określając jednocześnie sposób pozaksięgowej kontroli ich stanu i zuŝycia. c) Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 4. NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności krótkoterminowe to naleŝności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostroŝnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących naleŝności wątpliwych (art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości). W jednostkach budŝetowych naleŝności krótkoterminowe z tytułu dochodów budŝetowych, których termin płatności przypada na bieŝący rok budŝetowy ujmowane są na koncie 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych, zaś podobne naleŝności, ale Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 8 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

19 o terminie zapłaty w następnym roku (kolejnych latach) ujmowane są na koncie 226 Długoterminowe naleŝności budŝetowe. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących naleŝności z tytułu dochodów i wydatków budŝetowych. Odpisy aktualizujące na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciąŝają te fundusze. Odsetki od naleŝności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naleŝnych na koniec kwartału. NaleŜności wyraŝone w walutach obcych wycenia się nie później niŝ na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Umarzanie naleŝności dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn.zm.), Niewielkie salda naleŝności w kwocie do 3 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. 1) Środki pienięŝne a) Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. b) Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaŝy i kupna walut oraz operacje zapłaty naleŝności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaŝy banku, z którego usług korzysta jednostka. 2) Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaŝy lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłuŝne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyŝej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy: - w cenie rynkowej - w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zaleŝnie od tego, która z nich jest niŝsza - krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej. 3) Rozliczenia udzielonych dotacji budŝetowych Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 9 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

20 Wydział merytoryczny odpowiedzialny za udzielenie dotacji, stwierdza prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem w terminie 14 dni od jej rozliczenia przekazuje pisemną informację do Wydziału Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat celem dokonania odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. 4) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów a) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty juŝ poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. b) Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są: - koszty czynszów i dzierŝawy płaconych z góry, - koszty energii opłaconej z góry, - koszty ubezpieczeń majątkowych, - koszty opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntów, - podatek od nieruchomości c) W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne - nie występują - mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 5) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. 6) Zobowiązania finansowe w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. 7) Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o duŝym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art.35d. ust.1 ustawy o rachunkowości. 8) Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce Urzędu Miejskiego rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 9) Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu: naleŝnych kar umownych oraz kwot podwyŝszających naleŝności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym. 10) ZaangaŜowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciąŝające plan finansowy wydatków danego roku budŝetowego i lat następnych. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 10 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. (Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego) 1. Obowiązujące zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z: Załącznik nr 2 Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 7 maja 2009 r.

Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 7 maja 2009 r. Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 1. Zakładowy plan kont W jednostce budŝetowej Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie: załącznika

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 20 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku. Załącznik do Zarządzenia Nr 275/07/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23 lipca 2015 r. 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzić jako obowiązujące od dnia 01.01.2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.

Wprowadzić jako obowiązujące od dnia 01.01.2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie. Zarządzenie nr 16/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad/ polityki/ rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 429/2007 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31 grudnia 2007 roku. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI w Urzędzie Miasta Kętrzyn

Załącznik do zarządzenia Nr 429/2007 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31 grudnia 2007 roku. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI w Urzędzie Miasta Kętrzyn Załącznik do zarządzenia Nr 429/2007 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31 grudnia 2007 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI w Urzędzie Miasta Kętrzyn WPROWADZENIE Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska 1 Spis treści I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚCI. ZAKŁADU BUDśETOWEGO CENTRUM WODNE LAGUNA

RACHUNKOWOŚCI. ZAKŁADU BUDśETOWEGO CENTRUM WODNE LAGUNA Załącznik do Zarządzenia Dyrektora CW Laguna Nr 8/2010 z dnia 08-04-2010 r. ZASADY ( POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADU BUDśETOWEGO CENTRUM WODNE LAGUNA Zatwierdzam :.. 2009 rok str. 1 WPROWADZENIE Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1 Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Skarżysko Kamienna oraz Urzędu Miasta Skarżysko Kamienna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo