Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych jako obowiązujące od dnia 01 stycznia 2007 r. 2. Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w Urzędzie Miasta w Ostrołęce: 1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1), 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego (załącznik nr 2), 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 3), w tym: a) plan kont dla jednostek budŝetowych, zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych oraz funduszy celowych (załącznik nr 3a), b) zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta w Ostrołęce (załącznik nr 3b), c) plan kont dla Organu (załącznik nr 3c), d) plan kont dla jednostki podatkowej (załącznik nr 3d), e) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych (załącznik nr 4), f) opisu systemu przetwarzania danych systemu informatycznego (załącznik nr 5), 4) systemu słuŝącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5) 6), ewidencji księgowej finansowania programu z funduszy pomocowych (załącznik nr 7), 6) ewidencji księgowej stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu państwa (załącznik nr 8). Strona 1 z 2

2 3. Traci moc Zarządzenie Nr XXXV/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Podpisał Prezydent Miasta Janusz Kotowski Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 2 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

3 Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Księgi rachunkowe Urzędu Miasta w Ostrołęce prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrołęce, pl. Bema Rokiem obrotowym jest okres roku budŝetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się: 1. W jednostkach budŝetowych: 1) deklarację ZUS, 2) deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3) sprawozdania budŝetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781): a) za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S. b) za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-NDS, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, Strona 1 z 8

4 - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-27ZZ. c) za okresy półroczne składa się: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, - sprawozdanie Rb-30, - sprawozdanie Rb-31, - sprawozdanie Rb-33, - sprawozdanie Rb-34, - sprawozdanie Rb-PDP, - sprawozdanie Rb-27ZZ, - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-NDS. d) za rok składa się: - sprawozdanie Rb-27S, - sprawozdanie Rb-28S, - sprawozdanie Rb-50, - sprawozdanie Rb-30, - sprawozdanie Rb-31, - sprawozdanie Rb-33, - sprawozdanie Rb-34, - sprawozdanie Rb-NDS, - sprawozdanie Rb-Z, - sprawozdanie Rb-N, - sprawozdanie Rb-27ZZ, - sprawozdanie RB-ST, - rachunek zysków i strat jednostki, - zestawienie zmian w funduszach jednostki, - bilans jednostki budŝetowej. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

5 2. W Urzędzie Miasta w Ostrołęce sporządza się: 1) bilans z wykonania budŝetu według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020), zwanego dalej rozporządzeniem, 2) łączny bilans jednostek budŝetowych obejmujący bilans urzędu jako jednostki budŝetowej i bilanse jednostkowe jednostek budŝetowych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 3) łączny bilans zakładów budŝetowych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów zakładów budŝetowych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 4) łączny bilans gospodarstw pomocniczych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów gospodarstw pomocniczych według załącznika nr 5 do rozporządzenia, 5) skonsolidowany bilans według załącznika nr 7 do rozporządzenia, 6) łączne zestawienie rachunków zysków i strat według załącznika nr 8 do rozporządzenia. Podporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysków i strat zawiera załącznik nr 9, 7) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 9 do rozporządzenia. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 3 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy KSAT2000 Centralnego Ośrodka Informatyzacji Górnictwa S.A. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zostały przedstawione w załączniku nr Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budŝetowych, finansowych, statystycznych i innych rozliczeń z budŝetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: a) Dziennik Główna Organ, b) Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń:

6 a) Jednostka Wydatkowa Urzędu Miasta (JWUM), b) Jednostka Podatków i Opłat Lokalnych (OPUM), c) Jednostka Dochodowa Urzędu Miasta (JDUM), d) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW), e) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW), f) Depozyty (D), g) Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii (FGiK), h) Fundusz Świadczeń Socjalnych (FŚS), i) Jednostka Skarbu Państwa (JSP). Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Na koniec kaŝdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych. c) Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: a) podwójnego zapisu, b) systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty., d) Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za kaŝdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. e) Konta pozabilansowe pełnią funkcje wyłącznie informacyjno kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich: Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 4 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

7 a) 991 planowane dochody budŝetu, b) 992 planowane wydatki budŝetu, c) 997 zaangaŝowanie środków funduszy pomocowych, d) 998 zaangaŝowanie wydatków budŝetowych roku bieŝącego, e) 999 zaangaŝowanie wydatków budŝetowych przyszłych lat. f) Zestawienia: a) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec kaŝdego miesiąca. Zawiera ono: - symbole i nazwy kont, - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są zgodne z obrotami dziennika w Organie oraz obrotami zestawienia dzienników częściowych. b) Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budŝetowego. g) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 5 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokonywania i rozliczania róŝnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. 2. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji: 1) spis z natury, polegający na oglądzie rzeczowych składników majątku i porównywaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie róŝnic inwentaryzacyjnych. Spisowi z natury, zgodnie z instrukcją inwentaryzacji, podlegają: a) gotówka w kasie, b) czeki, c) środki trwałe własne w eksploatacji, d) pozostałe środki trwałe - środki trwałe o charakterze wyposaŝenia od 300 zł z wyjątkiem wyposaŝenia, o którym mowa w ust. 2 ustawy podlegają ewidencji

8 wartościowej i ilościowo- wartościowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej: - w Wydziale Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat, - w Wydziale Obsługi Urzędu, - w Wydziale Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu, - w Referacie Zarządzania Kryzysowego, - w StraŜy Miejskiej Ostrołęki, - w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, - na Cmentarzu Komunalnym w Ostrołęce. Drobne przedmioty majątkowe stanowiące wyposaŝenie do 300 zł (np. kosze na śmieci, wieszaki itp.) nie podlegają ewidencji na koncie wyposaŝenia. WyposaŜenie to podlega ewidencji pozaksięgowej (na kartach wyposaŝenia pomieszczeń, kartach indywidualnego wyposaŝenia pracowników). Przedmioty te podlegają inwentaryzacji w formie spisu z natury w okresie co cztery lata. Umorzenie wyposaŝenia (środków trwałych o niskiej wartości do 3500 zł) dokonywane jest w chwili wydania do uŝytkowania w 100%), e) środki trwałe dzierŝawione oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane, f) składniki majątku i wyposaŝenia, g) materiały, które zgodnie z decyzją kierownika jednostki obciąŝają koszty w dniu ich zakupu (wykaz w załączeniu Nr 10), natomiast na dzień bilansowy ustalony jest stan tych składników w drodze spisu i dokonywana jest ich wycena. Wartość tych składników wprowadzana jest na odpowiednie konto: 310 Materiały oraz korygowane są koszty w wartości tego stanu, h) składniki aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jednostce do sprzedaŝy, przechowania, przetwarzania lub uŝywania. Kopie tego spisu wysłać naleŝy do jednostki będącej ich właścicielem. 2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami naleŝności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczanie ewentualnych róŝnic polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie naleŝności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje kierownik Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 6 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

9 jednostki. Salda naleŝności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu udzielonych poŝyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeŝeń do jego wysokości. a) uzgodnienie stanu dotyczy: - aktywów pienięŝnych na rachunkach bankowych, - naleŝności od kontrahentów, - naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek, - wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów; potwierdzenia powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej. b) tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do: - naleŝności spornych i wątpliwych, - naleŝności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - naleŝności od pracowników, - naleŝności z tytułów publicznoprawnych, - innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było moŝliwe. 3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy m. in.: a) wartości niematerialnych i prawnych Inwentaryzacja wartości środków niematerialnych i prawnych ma na celu: - weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych, - sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym. b) długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów w spółkach Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 7 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

10 Fundusz jednostki inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących ten fundusz. c) środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, d) materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych, e) środków pienięŝnych w drodze, f) czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów polega na weryfikacji ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku długoterminowych naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych. NaleŜności długoterminowe to naleŝności, których termin płatności przypada na następny rok budŝetowy i lata kolejne. g) naleŝności spornych, wątpliwych, naleŝności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych, h) aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2 ustawy, jeŝeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było moŝliwe, i) gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych z wyciągami ksiąg wieczystych. Grunty ewidencjonuje się w Wydziale Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami raz na kwartał. 3. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 1) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeŝonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych, 2) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.: gotówka w kasie, znaki wartościowe, druki ścisłego zarachowania, materiały w magazynie. Załącznik Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 8 z 8 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

11 Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1) ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości, (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.), 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn.zm.), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz.1020 ), 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym, zakładom budŝetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz.1957). I. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy i finansach publicznych według niŝej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba Ŝe przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. Strona 1 z 11

12 Przy sprzedaŝy, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zuŝytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym, zakładom budŝetowym i gospodarstwom pomocniczym. 1. Wartości niematerialne i prawne 1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zuŝycia. 2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyŝszej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieŝące oraz stanowiące pierwsze wyposaŝenie nowych obiektów o wartości początkowej niŝszej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a takŝe będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. 4) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umoŝliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 2 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

13 2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 1) Środki trwałe: a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa oraz Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezaleŝnie od sposobu ich wykorzystania. b) Środki trwałe obejmują w szczególności: - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu), - lokale będące odrębną własnością, - budynki, - budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych. c) Środki trwałe w dniu przyjęcia do uŝytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zuŝycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niŝszej wartości określanej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, - w przypadku otrzymania przez zakład budŝetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 3 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

14 d) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. e) Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 Środki trwałe, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w uŝywaniu. f) Podstawowe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem zestawów komputerowych. g) Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. h) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do uŝywania. i) Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja obciąŝa konto 401 Amortyzacja na koniec roku. j) W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. k) Dla Ŝadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. l) Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. m) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 2) Pozostałe środki trwałe: Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 4 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

15 a) Pozostałe środki trwałe wymienione w 5 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieŝące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposaŝenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). b) Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do uŝywania. c) Pozostałe środki trwałe ujmuje się: - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w uŝywaniu i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów - na podstawie decyzji kierownika jednostki tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując koszty pod datą zakupu. 3) Inwestycje (środki trwałe w budowie): a) Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montaŝu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposaŝenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym równieŝ: - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi róŝnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - opłaty notarialne, sądowe itp., - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy. b) W jednostkach budŝetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty: - dokumentacji projektowej - nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 5 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

16 - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaŝy zlikwidowanych na nim obiektów - opłat z tytułu uŝytkowania gruntów i terenów w okresie budowy - załoŝenia stref ochronnych i zieleni - nadzoru autorskiego i inwestorskiego - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy - sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do uŝytkowania - inne koszty bezpośrednio związane z budową. 4) Zbiory biblioteczne: a) Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezaleŝnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne (ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn.zm.) Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów słuŝących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp. b) Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu/ nabycia. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki. Rozchody wycenia w wartości ewidencyjnej. c) Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do uŝywania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. 5) Zabytki: a) Zabytek według ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz z późn. zm.) to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leŝy w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. b) Przyjmowane są do ewidencji: - w przypadku zakupu w cenach nabycia/ zakupu, Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 6 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

17 - w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyŝki w wartości godziwej, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. c) Rozchody zabytków wycenia się w cenach ewidencyjnych. Zabytki nie podlegają umarzaniu. 3. NaleŜności długoterminowe to naleŝności, których termin spłaty przypada w okresie dłuŝszym niŝ rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z naleŝnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostroŝności) zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. JeŜeli spłata naleŝności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę naleŝności płatną w okresie powyŝej roku w poz. A.III bilansu jednostki budŝetowej. Obejmują: 1) Długoterminowe aktywa finansowe a) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe. b) Obejmują w szczególności: - akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, - akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe. c) Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeŝeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. d) Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w: - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wartości godziwej, - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. e) Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. 2) Mienie zlikwidowanych jednostek: a) Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przyjęte przez jednostkę budŝetową (organ załoŝycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej jednostce Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 7 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

18 budŝetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 Mienie zlikwidowanych jednostek według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w: - decyzji/ umowie o przekazaniu innym podmiotom, - decyzji o przyjęciu środków trwałych jednostki, - dokumencie sprzedaŝy, - dokumencie o likwidacji składników mienia. b) Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami. 3) Zapasy obejmują materiały: a) Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. b) Jednostka prowadzi ewidencję materiałów: - ilościowo-wartościową, - ilościową; wykaz takich materiałów ustala kierownik jednostki w zakładowym planie kont, określając jednocześnie sposób pozaksięgowej kontroli ich stanu i zuŝycia. c) Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 4. NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności krótkoterminowe to naleŝności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostroŝnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących naleŝności wątpliwych (art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości). W jednostkach budŝetowych naleŝności krótkoterminowe z tytułu dochodów budŝetowych, których termin płatności przypada na bieŝący rok budŝetowy ujmowane są na koncie 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych, zaś podobne naleŝności, ale Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 8 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

19 o terminie zapłaty w następnym roku (kolejnych latach) ujmowane są na koncie 226 Długoterminowe naleŝności budŝetowe. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących naleŝności z tytułu dochodów i wydatków budŝetowych. Odpisy aktualizujące na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciąŝają te fundusze. Odsetki od naleŝności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naleŝnych na koniec kwartału. NaleŜności wyraŝone w walutach obcych wycenia się nie później niŝ na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Umarzanie naleŝności dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn.zm.), Niewielkie salda naleŝności w kwocie do 3 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. 1) Środki pienięŝne a) Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. b) Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaŝy i kupna walut oraz operacje zapłaty naleŝności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaŝy banku, z którego usług korzysta jednostka. 2) Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaŝy lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłuŝne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyŝej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy: - w cenie rynkowej - w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zaleŝnie od tego, która z nich jest niŝsza - krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej. 3) Rozliczenia udzielonych dotacji budŝetowych Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 9 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

20 Wydział merytoryczny odpowiedzialny za udzielenie dotacji, stwierdza prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem w terminie 14 dni od jej rozliczenia przekazuje pisemną informację do Wydziału Finansów, BudŜetu, Podatków i Opłat celem dokonania odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. 4) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów a) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty juŝ poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. b) Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są: - koszty czynszów i dzierŝawy płaconych z góry, - koszty energii opłaconej z góry, - koszty ubezpieczeń majątkowych, - koszty opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntów, - podatek od nieruchomości c) W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne - nie występują - mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 5) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. 6) Zobowiązania finansowe w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. 7) Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o duŝym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art.35d. ust.1 ustawy o rachunkowości. 8) Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce Urzędu Miejskiego rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 9) Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu: naleŝnych kar umownych oraz kwot podwyŝszających naleŝności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym. 10) ZaangaŜowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciąŝające plan finansowy wydatków danego roku budŝetowego i lat następnych. Załącznik Nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęka Strona 10 z 11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych, zakładach budŝetowych i funduszach celowych

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo