Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rok 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005"

Transkrypt

1 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rok 2005 Warszawa, 2007

2 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2005 Opracowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Warszawa Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa ISBN Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2

3 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ POWIĄZANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Z POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KRAJOWYM WSPÓŁFINANSOWANIEM PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM INFORMACJA ODNOŚNIE STOPNIA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM INFORMACJA ODNOŚNIE ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU OPIS WKŁADU (ILOŚCIOWEGO, JAKOŚCIOWEGO I FINANSOWEGO) DO REALIZACJI EUROPEJSKIEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA ORAZ NARODOWEGO PLANU NA RZECZ ZATRUDNIENIA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI POLITYK HORYZONTALNYCH POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU ZESTAWIENIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH I POŚWIADCZONYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU FINANSOWEGO POSTĘP FINANSOWY W RAMACH PROGRAMU PORÓWNANIE ZAKŁADANEGO STOPNIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z OSIĄGNIĘTYM W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PRIORYTET 1, 3 I

4 PRIORYTET DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZADZAJACĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU DZIAŁANIA KOMITETU MONITORUJACEGO I INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ SŁUŻĄCE POPRAWIE WDRAŻANIA PROGRAMU INFORMACJA O DOKONANYCH MODYFIKACJACH/USPRAWNIENIACH SYSTEMU WDRAŻANIA USPRAWNIENIA SYSTEMU NIE WYMAGAJĄCE ZMIAN PRAWNYCH: USPRAWNIENIA WYMAGAJĄCE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA USPRAWNIENIA WYMAGAJĄCE ZMIANY USTAWY MONITORING I EWALUACJA SYSTEM MONITORINGU USPRAWNIENIA SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI OPIS SYSTEMU POZYSKIWANIA DANYCH PROBLEMY ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I ANALIZĄ DANYCH OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ GRUPY ROBOCZE INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WDRAŻANIA PROGRAMU REKOMENDACJE I ZALECENIA WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAŃOKRESOWYCH INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WDRAŻANIA PROGRAMU OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA EWALUACYJNE INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU INFORMACJE WSTĘPNE ZAPEWNIENIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY ZGODNIE Z ZASADAMI ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ PODCZAS PROCESU ZARZĄDZANIA POMOCĄ, WRAZ Z REKOMENDACJAMI ORAZ PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PROBLEMY PRZY REALIZACJI PROGRAMU NAPOTKANE W OSTATNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, WYNIKAJĄCE Z OKOLICZNOŚCI ZEWNĘTRZNYCH, NIE POWIĄZANYCH Z ROZWIĄZANIAMI ZASTOSOWANYMI W RAMACH SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ

5 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH REALIZACJI PLANU INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU KOORDYNACJA I NADZÓR NAD DZIAŁANIAMI INFORMACYJNYMI I PROMOCYJNYMI W RAMACH ZPORR DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE PROWADZONE PRZEZ IZ ZPORR W 2005 R DZIAŁANIE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE PROWADZONE NA SZCZEBLU REGIONALNYM W 2005 R INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH ZGODNOŚĆ REALIZOWANEGO PROGRAMU Z PRAWODAWSTWEM W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ZGODNOŚĆ REALIZOWANEGO PROGRAMU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z POLITYKĄ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW ZAŁĄCZNIKI...79 ZAŁĄCZNIK 1. ZESTAWIENIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH I POŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH (W EURO) ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (ZOBOWIĄZANIA) DLA LAT I CERTYFIKOWANYCH W DANYM ROKU PRZEZ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ (W EURO) ZAŁĄCZNIK 3. UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO ZAŁĄCZNIK 4. LISTA ORGANIZACJI REPREZENTOWANYCH W KOMITECIE MONITORUJĄCYM ZAŁĄCZNIK 5. PROFILE REGIONALNE WG DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK 6. PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR ZAŁĄCZNIK 7. ZAKTUALIZOWANY ANEKS II ZAŁĄCZNIK 8. REALIZACJA PLANÓW KONTROLI INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH, POŚREDNICZĄCYCH I INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ROKU

6 6

7 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Program realizowany w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2. nazwa: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Nr decyzji Komisji Europejskiej 2003/PL/16/1/PO/ Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego działający poprzez Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego (DRR) 4. Adres: ul. Wspólna 2/4, Warszawa 5. Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu: Anna Siejda, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 6. Numer telefonu i faksu: tel.:(22) , fax: (22) Adres poczty elektronicznej: Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE). Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów. Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów wiejskich, podlegających restrukturyzacji oraz degradacji społeczno-ekonomicznej, przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu. 7

8 2. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU 2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ Po przejściowym, znacznym przyspieszeniu dynamiki PKB w 2004 r. wywołanym efektem unijnym, wzrost gospodarczy w Polsce w ubiegłym roku powrócił na ścieżkę obserwowaną w 2003 r., przed wejściem do Unii Europejskiej. Szczególnie wyraźne spowolnienie tempa wzrostu PKB nastąpiło w I połowie roku: wyniosło on odpowiednio 2,1% i 2,8% w I i II kwartale (w porównaniu z 6,9% i 6,1% rok wcześniej). W drugiej połowie roku dynamika wzrostu gospodarki stopniowo się zwiększała, odpowiednio do 3,7% i 4,2% w III i IV kwartale. Spowolnienie tempa wzrostu PKB było głównie wynikiem osłabienia największego popytowego składnika PKB konsumpcji, która w skali roku zwiększyła się tylko o 2,4%, tj. o 1,5 punktu procentowego wolniej niż rok wcześniej. Drugim czynnikiem spowolnienia dynamiki rozwojowej był głęboki spadek poziomu zapasów, jaki nastąpił po spektakularnym ich wzroście w 2004 r. W roku 2005 z kwartału na kwartał zwiększały się inwestycje, co oznacza przełamanie kilkuletniego trendu spadkowego i może sygnalizować powrót tego składnika absorpcji wewnętrznej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu z lat W podsumowaniu warto przedstawić syntetycznie najważniejsze cechy wyróżniające proces wzrostu gospodarczego w Polsce w roku Spadek dynamiki PKB do poziomu osiągniętego w roku 2003, tj. przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. 2. Stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale. 3. Zmiana struktury popytowych czynników decydujących o wzroście PKB: zmniejszyła się rola popytu zewnętrznego (eksportu netto), wzrosła natomiast wydatnie rola inwestycji. 4. Najważniejszymi źródłami spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego od strony sektorowej były: znaczny spadek dynamiki produkcji przemysłowej (z 11,5% w 2004 r. do 3,9%) oraz widoczny spadek produkcji rolnej. 5. Odmiennie niż w poprzednich latach, dodatni wkład we wzrost gospodarczy wniosło budownictwo (wzrost wartości dodanej o 6,5%). 6. Podobny do PKB wzorzec zmian dynamiki produkcji w przekroju kwartalnym wystąpił w przemyśle i w usługach rynkowych; amplituda zmian produkcji przemysłowej była jednak wyższa niż w przypadku PKB. Rynek pracy w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych doświadczył głębokich przeobrażeń pod względem liczby osób pracujących, stopy bezrobocia oraz poziomu aktywności zawodowej. Proces ten był zróżnicowany w czasie. Można wyodrębnić pięć zasadniczych etapów przemian na rynku pracy po 1989 roku : 8

9 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Opis zmian w zakresie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i polityk krajowych mających wpływ na realizację Programu - lata : spadek liczby pracujących i aktywnych zawodowo przy jednoczesnym wzroście bezrobocia ukrytego w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach państwowych (w 1994 wskaźnik bezrobocia wynosił 14,8%) - lata : szybki wzrost gospodarczy wiązał się ze stopniową poprawą sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia spadła do 10,8 %) rok: liczba pracujących zmniejszyła się (stopa bezrobocia wzrosła o ponad połowę, sięgając 16,4 %) - lata : spadek wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia wzrosła do 20,1 %, nastąpił spadek wskaźnika aktywności zawodowej - przełom lat : powolny wzrost liczby zatrudnionych, stopa bezrobocia na koniec grudnia ,6% W latach zmieniła się także struktura polskiego bezrobocia. Wzrost liczby osób pozostających bez pracy objął co prawda wszystkie ich kategorie, ale zmiany te przebiegały w zróżnicowanym tempie. Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim wzrost udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z 23,4% w 1998 r. do 38,0% w roku Zmniejszył się natomiast udział najmłodszych (w wieku do 24 lat) w rezerwowej armii pracy - odpowiednio z 31,0% do 26,2% w 2004 r. 1 Wzrost bezrobocia choć w zróżnicowanym stopniu - wystąpił również we wszystkich kategoriach wykształcenia. Najszybszy był on w grupie absolwentów wyższych studiów (496%), choć udział tej grupy w łącznym bezrobociu był nadal niski (odpowiednio 1,6% w 1998 r. oraz 5,5% w 2005 r.). Najbardziej liczną grupą bezrobotnych byli absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (32,6% w 2005 r.) oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (32,4%). Stopa bezrobocia w Polsce jest najwyższą w Europie, porównywalna jedynie ze stopą bezrobocia na Słowacji, w której wysokiej stopie bezrobocia towarzyszy znacznie wyższe niż w Polsce zatrudnienie i aktywność. Wskaźnik zatrudnienia na Słowacji wyniósł w 2005 roku 57,7 %, w Polsce zaś 52,8%. Wskaźnik bezrobocia wyniósł w 2005 roku na Słowacji 16,4 %, w Polsce 17,7%. Przyczyn pogorszenia się sytuacji na rynku pracy od 1998 roku należy szukać w oddziaływaniu na polską gospodarkę dwóch negatywnych szoków, z których pierwszy wiązał się z krótkotrwałym załamaniem popytu na rynku produktów, zwłaszcza w eksporcie, pociągającym za sobą pewien spadek inwestycji i popytu na pracę, drugi zaś miał charakter szoku podażowego, obniżającego produktywność kapitału. Polska nie była jedynym krajem regionu, gdzie wystąpiło przejściowe osłabienie dynamiki zmian PKB, któremu towarzyszył znaczny spadek liczby pracujących, wzrost bezrobocia lub istotne zmniejszenie się aktywności zawodowej. W tym samym czasie zmian o bardzo podobnym charakterze doświadczyli także sąsiedzi Polski Litwa, Łotwa, Estonia oraz Słowacja. Polski rynek pracy między rokiem 1998 a 2003 doświadczył największego spadku wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz wzrostu stropy bezrobocia wśród obecnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Znaczny spadek zatrudnienia dotknął wszystkie regiony kraju, najsłabszy zanotowano wśród województw relatywnie lepiej rozwiniętych oraz w regionach z dużym udziałem rolników wśród pracujących ogółem. Najsilniejszy był natomiast w województwach o dominacji przemysłu z branż wymagających restrukturyzacji. Równocześnie ze wzrostem zróżnicowania wskaźnika zatrudnienia obniżyło się zróżnicowanie stóp bezrobocia.. Spadek zatrudnienia najbardziej dotknął przemysł, w tym przemysł przetwórczy oraz budownictwo. W mniejszym stopniu zatrudnienie zmniejszyło się w usługach rynkowych oraz administracji. Celem strategicznym przyjętym w Narodowym Planie Rozwoju na lata jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Realizacji tego celu strategicznego zostało w NPR podporządkowanych 5 celów cząstkowych. Poniżej przedstawiono syntetyczną ocenę najważniejszych tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w kontekście przyjętych celów i wskaźników NPR Założony cel generalny w postaci realnej konwergencji polskiej gospodarki do średniego poziomu 42-43% PKB na mieszkańca w UE-15 udało się osiągnąć, a nawet przekroczyć już w pierwszym roku okresu objętego NPR (45,2%). Było to wynikiem przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce w latach i równoczesnej realnej aprecjacji złotego wobec dolara i euro. Poprawa wskaźników realnej konwergencji wynikała jednak także z dokonanej przez GUS w listopadzie 2005 r. znacznej, wstecznej korekty w górę wcześniej podawanej w statystykach wielkości PKB w Polsce. Po tej korekcie PKB na mieszkańca w naszym kraju stanowił w 2001 r. 42,2% średniej UE-15, a w 2005 r. osiągnął poziom 46,2%, co oznacza poprawę o 4 punkty procentowe, tj. większą niż zakładana w wersji oryginalnej NPR (2-3 punkty). 2. Osiągnięcie zakładanego na 2006 r. tempa wzrostu PKB na poziomie 6% (cel 1) wydaje się jednak z dzisiejszej perspektywy co najmniej trudne. Zgodnie z najnowszymi prognozami na rok 2006 dynamika PKB ma się zawierać w przedziale 4,0-4,5%. 1 Według danych GUS (Informacja 2006) udział ten obniżył się do 22,6% w końcu 2005 r. 9

10 3. Wiele wskazuje na to, że celów w dziedzinie wzrostu zatrudnienia nie uda się osiągnąć: wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym był w 2005 r. o 5 punktów procentowych niższy niż w 1998 r. i od planowanego poziomu 54-55% dzieliło go 8-9 punktów (cel 2). 4. W 2005 r. stopa bezrobocia według danych BAEL obniżyła się z 18,0% rok wcześniej do 17,6% (cel 2). Do zakładanego na 2006 r. poziomu 15% jest jednak jeszcze daleko. 5. Nadal rosnąca liczba studentów szkół wyższych oraz ich absolwentów stanowi przesłankę realności osiągnięcia celu w postaci wzrostu udziału pracowników z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych do 13,0% w 2006 r. (cel 2). 6. Niezadowalający jest postęp w modernizacji infrastruktury fizycznej polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza budowy sieci nowoczesnych dróg i autostrad. W końcu 2004 r. w Polsce było tylko 552 km autostrad, co oznacza, że dla osiągnięcia założonego celu (940 km) należałoby w latach budować ok. 195 km autostrad rocznie. 7. Mimo szybkiego postępu, jaki dokonywał się w Polsce w dziedzinie rozwoju i upowszechnienia technologii informatycznych (IT) inne kraje Europy Środkowo-wschodniej rozwijały się jeszcze szybciej. W konsekwencji pozycja konkurencyjna Polski w tej sferze w latach pogorszyła się (cel 3). Wykorzystanie Internetu utrudnia także wysoki koszt dostępu (należący do najwyższych w Europie). 8. Zmiany struktury zatrudnienia, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce w latach , są zbieżne z zakładanymi w NPR kierunkami dostosowań (cel 4). W 2004 r. wzrósł udział sektora usług, natomiast obniżył się udział sektora rolnego. Zmiany te były jednak częściowo wynikiem zastosowania od 2002 r. nowej klasyfikacji zatrudnienia w poszczególnych sektorach; uprzywilejowała ona sektor usług kosztem sektora rolnego. Te zagregowane zmiany struktury zatrudnienia nie są jednak jednoznaczne ze zwiększeniem w strukturze polskiej gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej. Jak wynika z wielu innych danych, cechuje się ona nadal bardzo niskim udziałem branż i grup produktów o najwyższej zawartości postępu technicznego i traci pod tym względem dystans do innych krajów postsocjalistycznych z Europy Środkowo-wschodniej. 9. W latach nastąpił spadek nakładów na b+r udział tych nakładów w PKB obniżył się do 0,57% i należał do najniższych w gronie nowych krajów członkowskich UE. Podobnie, Polska zajmowała końcowe pozycje w Unii Europejskiej pod względem wskaźników obrazujących efekty wysiłku badawczo-rozwojowego. W ostatnich latach nie udało się także przybliżyć do osiągnięcia celu 5: zmniejszenia rozpiętości dochodowych w przekroju regionalnym. Różnice w poziomie PKB na 1 mieszkańca między najbogatszym i najbiedniejszym województwem w latach powiększyły się POWIĄZANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Z POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI W Raporcie rocznym z realizacji programu za rok 2004 wymienione zostały najważniejsze dokumenty programowe i planistyczne dotyczące strategicznych celów polityki państwa, w tym w szczególności strategie dotyczące polityki społeczno- gospodarczej, jakie zostały użyte dla opracowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Jednym z najważniejszych dokumentów odnoszących się do celów, priorytetów i instrumentów polityki rozwoju regionalnego, na podstawie którego opracowano zakres i obszary wsparcia w ramach ZPORR pozostaje Narodowa strategia rozwoju regionalnego (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 r.). Zgodnie z wytycznymi NSRR, działania i cele ZPORR wpisują się w założenia rozwoju społeczno- gospodarczego określone na poziomie ogólnokrajowym a jednocześnie realizują potrzeby zidentyfikowane na poziomie regionalnym, w szczególności odnosząc się do następujących wytycznych Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego: - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji - Rozwój zasobów ludzkich - Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. 10

11 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Opis zmian w zakresie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i polityk krajowych mających wpływ na realizację Programu Przy przygotowaniu ZPORR uwzględniono założenia następujących średniookresowych strategii sektorowych: - Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r.); - Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 1999 r.); - Narodowa strategia rozwoju transportu ; - Narodowa strategia ochrony środowiska na lata (przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000 r.) i II Polityka ekologiczna kraju, (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 czerwca 2000 r., przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r.); - Narodowy program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 r.); Jednocześnie ZPORR jako program wdrażany regionalnie stanowi ważne odniesienie dla przygotowanych przez poszczególne województwa strategii rozwoju regionalnego województw. Działania regionalne realizowane w oparciu o strategie rozwoju województw znajdują swoje odniesienie w realizacji Działań ZPORR przykładem działania regionalnego wpisującego się w realizację strategii województwa oraz program rządowy jest Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Przygotowanie i realizacja ZPORR pozostają komplementarne w stosunku do zakresu interwencji innych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, to jest: - Funduszu Spójności, - Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, - Funduszy Strukturalnych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych: - SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich , -SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, - SPO Transport, na lata Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR, realizacja Działań Priorytetu 1 uzupełnia działania w zakresie wspierania modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu transportowego podejmowane w ramach Funduszu Spójności oraz SPO Transport. Infrastruktura ochrony środowiska ujęta w ramach projektów realizowanych w ramach Działań Priorytetu 1 stanowi dopełnienie inicjatyw przewidzianych do realizacji w ramach działań Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem oraz Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz stanowi uzupełnienie dla działań nieobjętych wsparciem w ramach Funduszu Spójności. Ważnym obszarem wspieranym w ramach Priorytetu 2 ZPORR jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji, a ponadto działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób o utrudnionym dostępie do edukacji. Wsparcie to jest realizowane w sposób bezpośredni poprzez programy stypendialne oferowane w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz poprzez projekty realizowane w ramach Priorytetu 1 i 3 służące podnoszeniu jakości i dostępności usług i infrastruktury edukacyjnej. Zadania przyczyniające się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi realizowane w ramach ZPORR stanowią uzupełnienie zakresu wsparcia oferowanego w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Stypendia udzielane uczniom i studentom w ramach ZPORR stanowią uzupełnienie dla szerokiego zakresu stypendiów realizowanego w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Projekty związane ze wsparciem na rzecz szkolnictwa wyższego realizują cele Narodowej Strategii Edukacji. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim dostosowanie zasobów ludzkich do potrzeb lokalnego rynku pracy, zachowanie spójności z rozwojem gospodarczym na poziomie regionalnym i lokalnym w szczególności poprzez wspieranie działań na obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów, jest celem interwencji Priorytetu 2 ZPORR, co wpisuje się również w komplementarność działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 ZPORR. 11

12 Wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich realizowane jest w szczególności w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.5 ZPORR. Szkolenia i usługi doradcze dotyczące prowadzenia działalności dodatkowej zbliżonej do rolnictwa przez osoby prowadzące gospodarstwa rolne zamieszkujące obszary wiejskie realizowane w ramach Działania 2.1 powiązane są z zakresem wsparcia inwestycyjnego oferowanego rolnikom i domownikom chcącym rozpocząć dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Działania infrastrukturalne realizowane na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu 3 oraz wsparcie oferowane mieszkańcom obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie pracy poza sektorem rolnym (Działanie 2.3) lub prowadzenie działalności gospodarczej (Działanie 2.5) pozostają komplementarne i ściśle związane z działaniami wskazanymi w strategiach rozwoju danego regionu. Podobnie działania realizowane na obszarach restrukturyzacji przemysłów dotyczące wspierania osób zagrożonych utratą pracy poprzez wsparcie umożliwiające podjęcie nowego zatrudnienia (Działanie 2.4) lub rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 2.5) pozostają powiązane z zakresem działań inwestycyjnych w Priorytecie 3 ZPORR. Usługi doradcze i wsparcie inwestycyjne oferowane dla osób i mikroprzedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą realizowane są w ramach Działań 2.5 oraz 3.4 ZPORR. Wsparcie oferowane mikroprzedsiębiorcom w ramach Działania 3.4 wspiera rozwój przedsiębiorstw, w szczególności ich możliwość do tworzenia nowych miejsc pracy i wdrażania nowych rozwiązań, wiąże się z szerokim zakresem wsparcia oferowanego dla sektora MSP w ramach PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata oraz uzupełnia wsparcie Działania 2.5, którego celem jest tworzenie i rozwój nowych mikroprzedsiębiorstw. Realizacja powyższych działań w kontekście regionalnym i lokalnym jest uzupełniana poprzez wspieranie działań na rzecz innowacyjności i rozwoju współpracy między sektorem badawczorozwojowym a przedsiębiorstwami w ramach Działania 2.6. Działania te stanowią uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych skierowanych do przedsiębiorców i regionów w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata oraz Działań infrastrukturalnych w ramach ZPORR jak również uzupełniają inwestycje w rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw w ramach Działania 2.3 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. Realizacja Priorytetu 2 ZPORR w szeroki sposób pozostaje komplementarna do obszarów wsparcia zdefiniowanych w ramach 2.3 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. Dotyczy to zarówno wspierania kształcenia ustawicznego realizowanego w ramach Działania 2.3 SPO RZL jak i wsparcia ZPORR i SPO RZL przyczyniającego się do przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. W zakresie dotyczącym przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz poprawie jakości życia. Zakres wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 2 Priorytetu ZPORR, SPO RZL oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wspierany jest poprzez realizację projektów rewitalizacji w ramach działania 3.3 ZPORR Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Realizacja projektów rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych przyczynia się do ożywienia gospodarczego ułatwienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej co stanowi również uzupełnienie wsparcia realizowanego w projektach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata W dniu 6 grudnia 2005r. Rada Ministrów zaakceptowała Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju Założenia i kierunki działań wskazane w ww. dokumencie są również realizowane w ramach ZPORR. Kierunki rozwoju wyznaczone w założeniach Strategii Lizbońskiej znajdują odzwierciedlenie w założeniach i realizacji ZPORR. Komplementarność i kompleksowość obszarów interwencji realizowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR przyczynia się do realizacji kierunków wyznaczonych w założeniach Strategii Lizbońskiej. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów realizowane w ramach ZPORR przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionów, rozwoju społecznego i gospodarczego regionów, przeciwdziałania marginalizacji oraz poprawy sytuacji na rynku pracy i rozwoju jakości zasobów ludzkich. Rozwój kapitału ludzkiego osiągany dzięki realizacji ZPORR pozostaje zgodny z celami Strategii Lizbońskiej, w tym z założeniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia, które wskazują na potrzebę wzrostu zatrudnienia i jakości pracy oraz kształcenia, promowania przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. 12

13 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Opis zmian w zakresie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i polityk krajowych mających wpływ na realizację Programu 2.3. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KRAJOWYM WSPÓŁFINANSOWANIEM Współfinansowanie z budżetu państwa na realizację projektów i działań w ramach Priorytetów 2 i 3 oraz niektórych projektów w Priorytecie 1 i 4 zapewnia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W 2005 roku środki na współfinansowanie zapewniane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz.11) na rok 2005 na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego. Szczegółowe wytyczne dotyczące wnioskowania o uruchomienie środków z rezerwy celowej na rok 2005 zawarto w Procedurze przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005 oraz występowania z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, w tym:-100 mln zł na dofinansowanie budowy metra w Warszawie; 50 mln zł na przeprawę mostową w Płocku, - na dofinansowanie inwestycji oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (część 83, poz. 11) oraz na dofinansowanie w ramach programu Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata (część 83, poz. 53). Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej składali właściwi dysponenci części budżetowej, którymi dla projektów i działań realizowanych regionalnie są Wojewodowie bądź w określonych przypadkach ministrowie właściwi. W budżecie państwa na rok 2005 przewidziano współfinansowanie ZPORR na poziomie ,00 PLN. Ogółem dotacja przyznana na współfinansowanie projektów lub działań w ramach ZPORR (wraz z kosztami operacyjnymi wdrażania ZPORR) na rok 2005 wyniosła ,00 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano nieco ponad 24% ( ,30 PLN) natomiast ,74 PLN ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2005 (środki te mają zostać wydatkowane do 30 sierpnia 2006r.). 13

14 3. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU 3.1. OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM Limit współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi euro. Wg kursu EBC z 22 grudnia 2005 r.- jest to równowartość ,03 zł (1 Euro=3,8365 zł). Orientacyjne wielkości zobowiązań, jakie wynikają z realizowanych oraz zrealizowanych umów/decyzji o dofinansowanie projektów, wynoszą ,24 zł, co stanowi 68,70% alokacji na lata W latach r. realizowanych było 6441 projektów. Od początku realizacji programu do końca 2005 roku złożono wniosków o płatność końcową na kwotę , 22 zł., co stanowi 7,2% alokacji na cały okres programowania. PRIORYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo traktowane są modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu. Całkowita wartość środków finansowych z EFRR dla Priorytetu 1 na lata wynosi: Euro tj ,50 zł (wg kursu 1 EUR= 3,8365 PLN). Wykorzystanie alokacji (zakontraktowane środki) na lata w ramach Priorytetu 1 na koniec 2005 roku wynosi 77,04%. Działanie Alokacja (EFRR, EUR) Zakontraktowane stan na (EFRR, EUR) Alokacja (EFRR, PLN) Zakontraktowane stan na (EFRR, PLN) % Płatności stan na % =2* 3,8365 5=3*3,8365 6=5/4* Działanie , , ,15 76, ,68 Działanie , , ,31 80, ,19 Działanie , , ,90 95, ,51 Działanie , , ,48 63, ,22 Działanie , , ,46 58, ,67 Działanie , , ,24 71, ,91 9,21 8,31 15,40 2,06 3,30 1,55 OGÓŁEM , , ,54 77, ,18 8,07 14

15 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu Od początku realizacji Programu Zarządy Województw wybrały do realizacji wnioski o łącznej wartości zł. Podpisanych zostało 843 umów,. Od początku realizacji Programu zakończono realizację 166 projektów w Działaniach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, na które zostały złożone wnioski o płatność końcową. Łączna wartość dofinansowania dla wszystkich umów w ramach Priorytetu 1 na dzień r. wynosi ,54 zł.. Najwięcej umów podpisano w województwach: śląskim (83), lubelskim (77) i wielkopolskim (75). Z analizy zawartych umów wynika, że w Priorytecie 1 dominują projekty z zakresu infrastruktury drogowej i regionalnej infrastruktury społecznej. Ponadto liczną grupę stanowią projekty z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska. Ze względu na ww. dominujące grupy projektów do głównych grup beneficjentów projektów składanych w ramach Priorytetu 1 należą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki służby zdrowia. Ponadto w sprawozdaniach z realizacji Programu w województwach wyszczególnia się szkoły wyższe, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. W okresie sprawozdawczym dokonano przesunięć dostępnych środków między działaniami Priorytetu 1 w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, lubuskim i łódzkim. Główną przyczyną wnioskowanych realokacji była spadek wartości EURO wobec PLN (wartość początkowa 4, 7894PLN/EUR, wartość na 31.XII.2005r. 3, 8365 PLN/EUR). Tak znacząca różnica kursowa wywołała pozorny spadek alokacji wobec projektów, które zostały już wybrane przez Zarządy Województw do realizacji. Stąd też realokacje w tym priorytecie miały przede wszystkim charakter techniczny związany z relacją wartości EUR/PLN. Priorytet 1 w województwach 15

16 Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu - Wartość wskaźników określona w ZPORR Ms - Osiągnięta wartość wskaźników w 2005 r Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Mp - Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz Mp/Mu *100%) Wskaźnik Produktu 1. Ilość zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu z zakresu: szt , transport szt , środowisko szt , infrastruktura społeczna szt , technologie informacyjne (IT) szt ,67 Wskaźnik Rezultatu 1. Długość dróg km ,37 19,62 6,13 5. Ilość projektów dotyczących infrastruktury szt ,70 Dane na temat osiągniętych wartości wskaźników zaprezentowane są w punkcie 1 raportu dla poszczególnych Priorytetów i Działań. W dniu 29 czerwca 2005 r. IZ ZPORR wydała wytyczną dotyczącą agregacji wskaźników. W sprawozdaniach z realizacji Działania oraz wyższych poziomów wdrażania agregowane są wyłącznie wskaźniki z projektów zakończonych i potwierdzonych kontrolą. Powyższa metodologia została wprowadzona ze względu na częste korekty sprawozdań z realizacji projektów co przekładało się na wyższe poziomy wdrażania. W związku z tym oficjalnie prezentowane dane są niższe od rzeczywistych osiągów w danym okresie. Z związku z tym, iż w roku 2006 zakończy się spora część projektów, przedstawienie wszystkich rezultatów możliwe będzie w następnym raporcie rocznym. Ponadto należy nadmienić, iż w przypadku niektórych wskaźników produktu i rezultatu wartości docelowe wydają się przeszacowane lub niedoszacowane, co zauważyć można przy bliższej ich analizie w odniesieniu do wartości osiąganych w rzeczywistości. IZ ZPORR planuje w najbliższym czasie zrewidować wartości wskaźników założone na poziomie programu i lepiej je oszacować. W 2005 r., od początku realizacji Programu, w Priorytecie 1 najwięcej projektów dotyczyło infrastruktury społecznej (54 szt.), co stanowiło ponad 58% wszystkich projektów realizowanych w tym Priorytecie. Jednocześnie, w tej dziedzinie stopień realizacji był najwyższy i wyniósł 20,0%. Projektów w ramach transportu było 29, spośród 220 założonych. Długość wspartych dróg wyniosła 19,62 km z planowanych 320 km. Najmniej projektów dotyczyło technologii informacyjnych 7 szt., tj. 4,67% wartości docelowej oraz ochrony środowiska, tj. odpowiednio 1,33%. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Do dnia 31 grudnia 2005 r. ogłoszono 35 konkursów. Złożono 746 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzone zostały 553 wnioski o łącznej wartości dofinansowania zł. Do realizacji przyjęto 331 projektów (zaakceptowane przez Zarząd Województwa) o łącznej wartości dofinansowania zł. W ramach działania podpisano 277 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,15 zł co stanowi 76,88 % alokacji na to działanie na lata Dominują projekty małe polegające m.in. na modernizacji lub budowie dróg gminnych i powiatowych, natomiast duże polegają np. na budowie, remoncie lub rozbudowie obiektów mostowych, wiaduktów i tuneli drogowych. Najaktywniejszą grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Do najczęściej pojawiających się przeszkód, napotykanych przy realizacji projektów w ramach przedmiotowego działania należały: m.in.; trudne warunki atmosferyczne, problemy z wyłonieniem wykonawców robót, nieterminowa i nierzetelna realizacja prac przez wykonawców. Z działania 1.1 dokonano realokacji środków do działań: 1.2 w województwach: mazowieckim, śląskim; do 1.3. w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, łódzkim; do 1.5 w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim. Ze względu na dokonane realokacje w ramach działania 1.1 wartość dostępnej alokacji na to działanie na lata uległa zmniejszeniu o zł czyli 1,79 %. Realokacje środków z działania 1.1 do innych działań priorytetu I spowodowane były głównie przez dwa czynniki: po pierwsze pula środków dostępnych w ramach działania była wystarczająco duża w porównaniu z zainteresowaniem Beneficjentów, po drugie zaś poziom implementacji działania w porównaniu z innymi działaniami umożliwiał przesunięcie środków bez uszczerbku dla procesu osiągania wyznaczonych wskaźników. 16

17 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Wskaźnik Produktu 1. długość dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych km ,42 100,67 50,59 2. liczba zrealizowanych projektów poprawy dróg szt ,44 Wskaźnik Rezultatu 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów ha ,20 295,20 77,6 2. Ludność w miastach obsługiwanych przez transport zbiorowy osoby +2% ( ) ,15 4. Liczba wypadków drogowych szt. -3% (51069) ,75 5. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby -3% (70373) ,80 Przy 28 projektach poprawy dróg, od początku realizacji Programu wybudowano ponad 50% założonej długości dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dzięki temu, powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji ww. projektów wyniosła 295,2 ha, tj. 77,66% zakładanego przyrostu. Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Do dnia 31 grudnia 2005 r. ogłoszono 31 konkursów. Złożono 448 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzonych zostało 329 wniosków o łącznej wartości dofinansowania zł. Do realizacji przyjęto 152 wnioski (zaakceptowane przez Zarząd Województwa) o łącznej wartości dofinansowania zł. W efekcie podpisano 138 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,31 co stanowi 80,20% alokacji na to działanie na lata Istotne znaczenie dla realizacji Działania miało wejście w życie w dniu 21 października 2005 następujących rozporządzeń: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 219, poz. 1856) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 219, poz. 1855). Opublikowanie przedmiotowego rozporządzenia w dniu 21 października 2005 r. wpłynęło na opóźnienia we wdrażaniu objętych przedmiotowym programem pomocowym projektów Ze względu na duże zainteresowanie działaniem 1.2 w województwach mazowieckim i śląskim do działania realokowano środki z działania 1.1, w wyniku czego wartość dostępnej alokacji na to działanie na lata uległa zwiększeniu o zł czyli 3,02 %. Zwiększenie alokacji działania 1.2 spowodowane było przede wszystkim dużym zainteresowaniem Beneficjentów. W rezultacie wartość projektów, które zostały wybrane przez Zarządy Województw, zbliżała się do limitu pierwotnie ustanowionej alokacji. Z uwagi na wagę projektów w tym działaniu dla regionów oraz różnicę kursową, województwa mazowieckie i śląskie zdecydowały się przenieść środki z działania 1.1. właśnie do działania 1.2 Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Wskaźnik Produktu 1. długość sieci rozdzielczej wodociągów km 167 4,73 4,73 2,83 3. liczba stacji uzdatniania wody szt ,17 4. liczba oczyszczalni ścieków szt ,56 5. liczba wdrożonych projektów selekcyjnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi szt ,35 W zakresie Działania 1.2 przybyło 5 km sieci rozdzielczej wodociągów oraz po jednym obiekcie z zakresu stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, a także - projekcie selekcyjnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym, iż projekty realizowane w ramach przedmiotowego działania obejmują długi okres realizacji, dane dotyczące osiąganych wartości wskaźników przedstawione będą w następnych raportach. 17

18 Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Do dnia 31 grudnia 2005 r. ogłoszono 29 konkursów. Złożono wnioski aplikacyjne o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzonych zostało 936 wniosków o łącznej wartości dofinansowania zł. Do realizacji przyjęto 327 projektów (zaakceptowane przez Zarząd Województwa) o łącznej wartości dofinansowania zł. W efekcie podpisano 284 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,90 zł, co stanowi 95,36 % alokacji na to działanie na lata Do działania 1.3 realokowano środki z działania 1.1 w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, łódzkim oraz dokonano realokacji z podziałania do w województwie: lubuskim. Ze względu na duże zainteresowanie działaniem 1.3 wartość dostępnej alokacji na to działanie na lata uległa powiększeniu o zł czyli o 3,09 %. Podobnie jak w działaniu 1.2 do działania 1.3 zostały przeniesione środki z działania 1.1. Działanie 1.3 cieszy się rosnącą popularnością wśród Beneficjentów zaś projekty wybrane przez Zarządy Województw do realizacji mogą przekroczyć dostępną alokację z uwagi na ciągły spadek wartości EUR wobec PLN. Działania realokacyjne mają więc głównie na celu zabezpieczenie środków dla projektów już wybranych do realizacji. Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Wskaźnik Produktu 1. powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe m ,60 dydaktyczne m ,68 2. liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali szt ,18 4. liczba obiektów opieki zdrowotnej szt ,00 Wskaźnik Rezultatu 1. Roczny wzrost współczynnika skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym 2.Liczba absolwentów szkół wyższych 3. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w działaniu % osoby +2% (47,8) (381532) , ,75 lata -1 8,09 8,09 - Spośród projektów dotyczących infrastruktury społecznej, poziom realizacji przekroczony został w przypadku liczby zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali (o 48,18%) do 203 szt. od początku realizacji Programu, przy wartości założonej 137 szt. W rezultacie, średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej zmniejszył się z 10 lat przed rokiem, do 8,09 lat w 2005 r. Wyższa od docelowej wartości (o 11 szt.) była również liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej 31 szt., tj. o 55,0%. Przy dużej liczbie projektów w zakresie infrastruktury społecznej, w 2005 r. wybudowano lub zmodernizowano m 2 obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne z docelowych m 2. Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Do dnia 31 grudnia 2005 r. ogłoszono 27 konkursów. Złożono 397 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzonych zostało 201 wniosków o łącznej wartości dofinansowania zł. Do realizacji przyjęto 70 projektów (zaakceptowane przez Zarząd Województwa) o łącznej wartości dofinansowania zł. W efekcie podpisano 59 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,48 zł, co stanowi 63,30% alokacji na to działanie na lata Z uwagi na fakt, że udzielanie pomocy na wspieranie projektów infrastrukturalnych w dziedzinie turystyki uzależnione jest od wydania zgody Komisji Europejskiej na udzielanie pomocy, notyfikacja pomocy nastąpiła w dniu 12 stycznia 2005 r., w dniu 21 października 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielenia pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki (Dz. U. Nr 219, poz. 1856). Wartość dostępnej alokacji na to działanie na lata uległa zmniejszeniu o zł czyli 1,42. %. Z działania 1.4 dokonano realokacji w województwach: mazowieckim i śląskim. W związku z dostępnością środków w ramach działania 1.4, wywołaną stosunkowo mniejszym zainteresowaniem Beneficjentów, z działania 1.4 przeniesiono część środków do działań 1.2 i 1.3. Wykorzystanie środków w ramach działania 1.4 uwarunkowane było również schematami pomocy publicznej, które w pewnym zakresie zniechęcają potencjalnych Beneficjentów do składania wniosków o dofinansowanie projektów. 18

19 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Wskaźnik Produktu 1. liczba projektów każdego typu (kultura, turystyka) szt ,33 Wskaźnik Rezultatu 3. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej szt ,00 W zakresie turystyki i kultury realizowano 59 projektów. Od początku realizacji Programu zrealizowano 6 imprez lub wydarzeń kulturalnych, co stanowiło 4,0% wartości docelowej. Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Do dnia 31 grudnia 2005 r. ogłoszono 27 konkursów. Złożono 571 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzonych zostało 322 wnioski o łącznej wartości dofinansowania zł. Do realizacji przyjęto 138 projektów (zaakceptowane przez Zarząd Województwa) o łącznej wartości dofinansowania zł. W efekcie podpisano 74 umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,46 zł co stanowi 58,87% alokacji na to działanie na lata W II kwartale 2005 r. w związku z trudną tematyką działania 1.5 IZ ZPORR zorganizowała spotkanie regionów (Urzędy Marszałkowskie) z ekspertami z Włoch, które dotyczyło problematyki wdrażania działania i miało na celu jego usprawnienie. W ramach działania 1.5 dokonano realokacji i w związku z tym wartość dostępnej alokacji na to działanie na lata uległa powiększeniu o zł czyli o 0,24 %. Do działania 1.5 realokowano środki z działania 1.1 w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz dokonano realokacji w województwie mazowieckim. Działanie 1.5, globalnie, nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Jednak w województwach: świętokrzyskim, kujawsko pomorskim oraz mazowieckim realizowane są, zakrojone na szeroką skalę, projekty mające na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stąd też w w/w województwach nastąpiło przeniesienie środków z działania 1.1 do działania 1.5. Konieczność realokacji środków stała się nieuchronna w świetle spadku wartości EUR/PLN oraz wagi projektów dla regionów. Warto podkreślić, iż realizowane projekty w działaniu 1.5 są ze sobą ściśle powiązane i groźba niepełnego zrealizowania któregokolwiek z nich w znaczący sposób mogłaby wpłynąć na funkcjonowanie pozostałych. Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wskaźnik Produktu 1. liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej szt ,00 2. liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego Internetu szt ,00 3. liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych szt ,67 4. liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej, (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego szt ,20 obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów 5. liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) szt ,00 6. liczba projektów wspartych w ramach Działania szt ,33 Wskaźnik Rezultatu 1. Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu szt. 2. Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) osoby +30% (2116) , W ramach Działania 1.5 od początku realizowano 74 projekty, tj. blisko połowę z wszystkich planowanych. W 2005 r. nastąpiło przyspieszenie działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego najbardziej zwiększyła się liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej do 13 szt., co stanowiło 13,0% planowanej wartości. 19

20 Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Do dnia 31 grudnia 2005 r. złożono 27 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości dofinansowania zł. Podczas oceny formalnej pozytywnie rozpatrzonych zostało 19 wniosków o łącznej wartości dofinansowania zł. Od początku realizacji Programu Minister ds. Rozwoju Regionalnego w ramach opisywanego działania wybrał 14 projektów o wartości ,67 zł dofinansowania z PŚW. W efekcie podpisano 11 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,24 zł co stanowi 71,69% alokacji na to działanie na lata Na podpisanie umów oczekują 3 projekty w następujących województwach: łódzkim, mazowieckim oraz śląskim, co spowoduje osiągnięcie 100-procentowego poziomu kontraktacji. W województwie wielkopolskim realizowane są 4 projekty, w mazowieckim 2 projekty, w dolnośląskim 2 projekty, w pomorskim 2 projekty i 1 w województwie małopolskim. Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania Jednostka miary wskaźnika Mu Ms Mp % Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Wskaźnik Produktu 1. liczba projektów szt ,14 Wskaźnik Rezultatu 4. Liczba rannych i zabitych w wypadkach drogowych w aglomeracjach osoby -5,5% W zakresie Działania 1.6 od początku realizacji Programu realizowanych jest 11 projektów, tj. o 4 więcej niż wynosi szacowana wartość docelowa. PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników zagrożonych bezrobociem oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Całkowita wartość środków finansowych z EFS dla Priorytetu 2 na lata wynosi: EUR, tj ,02 zł. (wg kursu 1 EUR = 3,8365 PLN). Wykorzystanie alokacji na koniec 2005 r. (zakontraktowane środki) na lata w ramach Priorytetu 2 wynosi 50,1% Działanie Alokacja (EFS, EUR) Zakontraktowane do końca 2005 r. (EFS, EUR) Alokacja r. (EFS, PLN) Zakontraktowane stan na (EFRR, PLN) % Płatności w 2005 r.(efs,pln) =2*3,8365 5=3*4,0908 6=5/4* Działanie , , ,9 59, ,07 0,57 Działanie , , ,6 67, ,6 4,70 Działanie , , ,46 32, ,2 0,05 Działanie , , ,58 22, Działanie , , ,47 51, Działanie , , ,45 47, ,53 0,37 OGÓŁEM , , ,41 50, ,4 1,57 Podczas oceny merytorycznej Komisje Oceny Projektów zatwierdziły projektów o łącznej wartości (EFS) ,43 zł. W ramach Priorytetu 2 Beneficjenci Końcowi (Instytucje Wdrażające) zawarły umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ,41 zł, co stanowi 50,1% alokacji na lata Złożono wnioski o płatność w wysokości ,4 zł. Ponadto dokonano przesunięć dostępnych środków między działaniami Priorytetu 2. Realokowano środki z działań 2.3 oraz 2.4 na działania 2.1 i 2.2 w województwach % 20

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy od do I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania. 2. Numer i nazwa priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Okres sprawozdawczy od do I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania. 2. Numer i nazwa priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 Okres sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Czym są fundusze UE? Środki finansowe UE gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Środki te stanowią zasoby własne UE. Źródła środków w budżecie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo