Protokół nr VIII / 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr VIII / 11"

Transkrypt

1 BRM Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13.

2 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. Dnia 24 marca 2011 r. o godzinie w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13 rozpoczęto ósmą, sesję Rady Miasta Włocławek VI kadencji, którą zwołał i której przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji radny Stanisław Wawrzonkoski. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne. a/ otwarcie sesji b/ stwierdzenie quorum c/ przyjęcie protokołu z obrad VII sesji d/ przyjęcie porządku obrad VIII sesji. 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym. 3. Informacja na temat działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2011 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

3 8. Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty 43b, oznaczonej jako działka nr 12 (KM 77) o pow. 0,0893 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako działka nr 66 (KM 106) o pow. 0,0588 ha, na rzecz osoby fizycznej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1 (KM 58) o pow. 0,1101 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako działka nr 70 (KM 106) o pow. 0,0585 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 15. Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu. 3

4 16. Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sztandaru przez 3 Batalion Drogowo-Mostowy. 18. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2011 rok. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 20. Wolne wnioski i informacje. 21. Zamknięcie obrad. Ad.1. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym: - zastępców prezydenta miasta Włocławek: Jacka Kuźniewicza oraz Jacka Wojciechowskiego - radnych Rady Miasta Włocławek IV kadencji, - naczelników oraz pracowników Urzędu Miasta, - media włocławskie - wszystkie pozostałe osoby znajdujące się na sesji Rady Miasta, - mieszkańców miasta Włocławek po czym powiedział: Otwieram obrady VIII sesji Rady Miasta Włocławek. 2. Stwierdzenie quorum. Po oficjalnym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski stwierdził, że w chwili otwarcia obrad na stan 25 radnych na Sali znajduje się 24 radnych, wobec czego obrady VIII sesji Rady Miasta Włocławek są prawomocne. Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu Załącznik nr 1 4

5 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Włocławek. Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski przypomniał, że Protokół z VII sesji Rady Miasta Włocławek znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta, w związku z czym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi bądź poprawki do tego protokołu? W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół z VII sesji Rady Miasta Włocławek został przyjęty. 4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miasta Włocławek. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni - na stołach macie rozłożoną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2010 oraz aktualny porządek obrad. Czy ktoś z Państwa pragnie zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku obrad? bardzo proszę zgłasza się radny Krzysztof Kukucki. Radny Krzysztof Kukucki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado po konsultacjach na konwencie tekstu stanowiska naszej Rady, kierowanego do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, odnośnie dokumentu tego Ministerstwa pt. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, chciałbym po punkcie 7, żebyśmy wprowadzili punkt przyjęcie tego stanowiska, które zostanie za moment rozdane wszystkim radnym. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Ale to proszę sformułować tego punktu. Radny Krzysztof Kukucki Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Włocławek, dotyczącego koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo Czy są dalsze zgłoszenia co do porządku obrad? bardzo proszę. Nikt się nie zgłasza. Wobec tego bardzo proszę Wysoką Radę o przegłosowanie propozycji, wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Kukuckiego. Kto z Państwa radnych jest za tym, by do porządku obrad dzisiejszych wprowadzić w punkcie 7 punkt pod nazwą Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Włocławek w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Kto z Państwa jest za? - proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny może najpierw? Przeciwnych nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 5

6 Wysoka Rado stwierdzam, iż propozycja Pana radnego Krzysztofa Kukuckiego została przyjęta decyzją Wysokiej Rady 23 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 glosie wstrzymującym się. A więc uzupełniamy nasz porządek obrad o dodatkowy punkt, który otrzyma numer 7. Pozostałe punkty nie w punkcie 8 pozostałe punkty zostaną zmienione numery o jeden plus. A więc 8 będzie 9, 9-10, itd. Bardzo proszę o poprawienie. Porządek obrad otrzymał następujące brzmienie; 1. Sprawy organizacyjne. a/ otwarcie sesji b/ stwierdzenie quorum c/ przyjęcie protokołu z obrad VII sesji d/ przyjęcie porządku obrad VIII sesji. 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym. 3. Informacja na temat działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2011 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Stanowisko Rady Miasta Włocławek w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 10.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 6

7 stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty 43b, oznaczonej jako działka nr 12 (KM 77) o pow. 0,0893 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako działka nr 66 (KM 106) o pow. 0,0588 ha, na rzecz osoby fizycznej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1 (KM 58) o pow. 0,1101 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 13. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako działka nr 70 (KM 106) o pow. 0,0585 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 16. Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu. 17. Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sztandaru przez 3 Batalion Drogowo-Mostowy. 7

8 19. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2011 rok. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 21. Wolne wnioski i informacje. 22. Zamknięcie obrad. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Proszę Pana Jacka Kuźniewicza I zastępcę Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym bardzo proszę. Ad.2. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. Jacek Kuźniewicz I zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesynym tj. od 21 lutego 2010r. do 24 marca. Informacja ta obejmuje okres od ostatniej sesji Rady Miasta do dnia dzisiejszego. 1. W dniu 3 marca 2011 r. Zarządzeniami Nr 38 i Nr 39 Prezydent Miasta powołał odpowiednio: Zespół Zadaniowy i Zespół Doradczy ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą pracownicy wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W skład Zespołu Doradczego, którego celem jest wspieranie kierownictwa Urzędu w podejmowaniu decyzji trafnych dla mieszkańców miasta wchodzą przedstawiciele różnych środowisk działających w obszarze Starego Miasta, posiadających tu swoje siedziby, miejsca pracy bądź działające społecznie W dniu 21 marca, czyli w miniony poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyło się inauguracyjne spotkanie obu Zespołów, którego głównym celem była dyskusja na temat rewitalizacji Starego Rynku. 2. W dniach od 8 marca do 13 marca Włocławska Informacja Turystyczna prezentowała Miasto Włocławek na Międzynarodowych Targach w Berlinie. W dniach 8-10 w Targach uczestniczyła oficjalna delegacja Urzędu Miasta Włocławek w składzie: Zastępca Prezydenta Wanda Muszalik i Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Bożena EL - Maaytah. 3. W dniu 14 marca br we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej została podpisana umowa o współpracy między spółką Kujawskie Poręczenia Kredytowe we Włocławku, a Kujawsko- Pomorskim Funduszem Pożyczkowym w Toruniu. Umowę parafowali Przemysław Woliński prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu oraz Piotr Borowy prezes Kujawskich Poręczeń Kredytowych we Włocławku. 8

9 4. W dniu 17 marca w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie władz miasta z prof. Grzegorzem Kołodko oraz z przedstawicielami włocławskiego biznesu. Zawarto 5 umów o udzielenie zamówienia publicznego: - Moje Boisko Orlik Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej z konsorcjum firm: NM GROUP Sp. z o.o i BUJAKOWSKI i Sp. z o.o. z Krakowa na kwotę ,00 zł. - Moje Boisko Orlik Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 11 we Włocławku przy ul. Papieżka z firmą SPORTPROJEKT sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę ,00 zł. - Przewóz dzieci do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w 2011 roku z MPK Sp. z o.o. z Włocławka na kwotę ,96 zł. - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle z firmą Usługi Projektowe Piotr Gryszpanowicz z Płocka na kwotę ,00 zł. - Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu działania 6.2, roboty dodatkowe z firmą MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w Mostkach koło Smólnika na kwotę ,50 zł. W zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo trzech nieruchomości na kwotę zł. W zakresie Wydziału Gospodarki Lokalowej 1. przydzielono 8 lokali, w tym : - z tytułu wykwaterowania z budynku wyłączonego z użytkowania-1 - z tytułu wykwaterowania inwestycyjnego-3 - z listy przydziału lokali komunalnych-1 - w ramach realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję-3 2. dokonano jednej dobrowolnej zamiany mieszkań, 3. dokonano jednej zamiany z urzędu, 4. wydano 1 wstępny przydział do remontu we własnym zakresie i na koszt własny, lokalu przydzielonego z listy przydziału mieszkań komunalnych, 5. rozpatrzono pozytywnie 25 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony, 6. wydano zgodę na ponowne zawarcie 3 umów najmu, 7. rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków o rozłożenie na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek 8. w 1 sprawie polecono wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, 9. złożono do komornika 15 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 10. wysłano 7 ostatecznych /przedsądowych/ wezwań do zapłaty zaległości czynszowych, 9

10 11. sprzedano aktem notarialnym w trybie bezprzetargowym, 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy, 13. przygotowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wykazu 18 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek przeznaczonych do sprzedaży, I sprawy kadrowe: - z dniem 7 marca 2011 r. został zatrudniony, wyłoniony w drodze konkursu, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Pan Jan Sieraczkiewicz. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za przedstawienie informacji. Kieruję pytanie do Państwa radnych Czy ktoś w związku z tą informacją chce zabrać glos, czy zapytać? bardzo proszę radny Jan Stocki. Pytanie do przedstawionej informacji: Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie chciałem zapytać o jedna kwestię a mianowicie wspomniał Pan o powołaniu zespołów zadaniowych, dotyczących właśnie rewitalizacji. Rewitalizacja no, przynajmniej w tych deklaracjach, o których mówicie od paru lat już trwa we Włocławku na pewno od roku Jednym z przykładów tej rewitalizacji jest chociażby tutaj nieopodal Zielony Rynek, nazywany przez niektórych Kamiennym Rynkiem. W związku z tym, skoro to już tak długo trwa, to proste pytanie: Dlaczego dopiero teraz te zespoły zadaniowe? Jaki był powód, że akurat teraz? Jakie były kryteria doboru członków tych zespołów? Kto brał udział w doborze tych właśnie osób? I dlaczego właśnie te a nie inne zostały wybrane? Dziękuję serdecznie. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Radny Jan Stocki Pan radny Kołodziej moimi ustami pyta jeszcze o skład osobowy. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Chmielewski proszę bardzo. Radny Jarosław Chmielewski Panie Prezydencie jedno pytanie. Wspomniał Pan o kwestiach kadrowych i wspomniał Pan tylko o jednej zmianie a nie dowiedzieliśmy się o Pana informacji na temat zatrudnienia Pana Jacka Lebiedzińskiego. Czemu tak wybiera Pan informacje, które chce Pan nam przekazać? Szczerze? to ważna informacja. Więcej informacji możemy dowiedzieć się jak okazuje się z mediów w sprawach roszad w Urzędzie Miasta w sprawie zmian, niż od Prezydenta, który powinien w okresie międzysesyjnym takie informacje przedstawić. Dziękuję. 10

11 Radny Sławomir Bieńkowski bardzo proszę. Radny Sławomir Bieńkowski Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem się zapytać w sprawie zespołu konsultacyjnego ds. rewitalizacji, gdyż nie otrzymałem jakiejkolwiek propozycji, że takie zespoły się tworzą a jak Pan wie, czynnie uczestniczyłem w dyskusjach na temat rewitalizacji i chciałbym się zapytać, czy do tego zespołu jest możliwość jeszcze dołączenia. A z drugiej strony jakie są koszty działania tego zespołu? I czy warto powoływać zespół, kiedy już ta rewitalizacja właściwie jest już ustalona? Kolejne pytanie to skierowaliśmy prośbę o zorganizowanie spotkania z Panem asystentem Jackiem Lebiedzińskim, celem zapoznania się z Jego wizją, kompetencjami, kwalifikacjami. Chcieliśmy, żeby to spotkanie było przed tą sesją w celu jaśniejszego zabrania głosu w sprawie stworzenia AZM. No, niestety przed ta sesją nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy takie spotkanie będzie możliwe, czy nie. Uważam, że warto byłoby przedstawić nasze koncepcje, wizje ewentualnie, by wesprzeć Pana Jacak Lebiedzińskiego w jego zadaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo Panu radnemu i zgłasza się Pani radna Olga Krut Horonziak bardzo proszę. Radna Olga Krut Horonziak Panie Prezydencie bardzo bym chciała, żeby Pan nie ogólnie tak, jak Pan przed chwileczką bardzo szybko nas poinformował, tylko szczegółowo, jakie były przyczyny, jaki zakres prac, odnośnie umowy zawartej z przedsiębiorcą Mosty Kujawy. Przypomnę, że jest to firma, która wygrała przetarg na budowę przystani z udziałem środków unijnych na ulicy Płockiej. Przypomnę również, albo poinformuję Państwa ci, którzy nie znają a najprawdopodobniej znakomita większość z Państwa nie zna, ponieważ nie zostały udostępnione wyniki kontroli NIK w zeszłym roku, którzy to kontrolujący zarzucali w swoich wnioskach, jeżeli chodzi o ten przetarg rażąco niska cena, która wyłożyło na stół Przedsiębiorstwo Mosty Kujawy. Ta cena rażąco niska została zdiagnozowana na podstawie kosztów, które wyłożył i poinformował, że jest skłonny tyle dać zamawiający w wysokości chyba około 5 mln., natomiast cena, która wygrała była około 3 mln. Zostało to ocenione, że jest to niezgodne z przepisami między innymi unijnymi, które określają, w jaki sposób prowadzi się rzeczywiste negocjacje przetargowe, chcąc uzyskać odpowiednią jakość robót. Dlatego też, ponieważ jest to umowa z tym samym przedsiębiorstwem, chciałabym wiedzieć, czy dotyczy i jakiego zadania i z jakiej przyczyny? A tutaj tylko małe uzupełnienie do wypowiedzi odnośnie asystenta, które to stanowisko stało się bardzo słynne i po raz pierwszy przy takim powiedziałabym negatywnym aplauzie przyjęte przez Pana Prezydenta, że dowiadujemy się z mediów, to chciałam powiedzieć wprost jasno i wyraźnie, że z jednego medium, z jednego medium CW 24 to jest jeszcze to okienko wolności w mieście. Dziękuję. 11

12 Bardzo proszę czy jeszcze.? nikt się nie zgłasza, wobec tego bardzo proszę, jeśli można odpowiedzieć na pytania, związane z Pana wystąpieniem. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo dziękuję za skierowane pod adresem Prezydenta Miasta wszystkie pytania. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Zacznę od końca odpowiadając Pani radnej Horonziak Ciekawe rzeczy Pani mówi na temat negatywnych wynikach kontroli NIK-u, nieprawidłowości przy przetargu. Oczekuję Od Pani doniesienia do właściwych służb w tym zakresie, aby te służby zbadały i odpowiednie konsekwencje wyciągnęły w stosunku do osób winnych tego typu procederu, o którym Pani opowiada. Nic takiego nie miało miejsca. Przetarg jest prawomocny, był zaskarżany, oczywiście bez żadnego rezultatu. Więc prosiłbym nie rozpowszechniać tego typu informacji o jakiś nieprawidłowościach, które skutkują jakąkolwiek nieważnością. Są odpowiednie paragrafy, procedury, i nic takiego nie miało miejsca powtarzam. Więc prosiłbym, jeśli ma Pani taką wiedzę i podzieliła się Pani z mównicy tą widzą, to ja mam nadzieję, w ślad za tym skieruje Pani odpowiednie doniesienie do pewnych służb. Jeżeli Pani tego nie zrobi, to my to zrobimy. I jeśli chodzi o rzeczoną umowę na roboty dodatkowe oczywiście na ile ja pamiętam, bo nie byłem do końca przygotowany w szczegółach, natomiast ta umowa dotyczy robót koniecznych do wykonania o ile pamiętam - palach, które zaczęły się zapadać, ponieważ rozpoznanie gruntowe okazało się nie do końca wystarczające. Okazało się, że dalej w dnie Wisły jest inny grunt, niż to wykazywały badania szczegółowe. Więc stąd też konieczność tych robót dodatkowych. Wszelkie informacje są dostępne dla wszystkich w Wydziale Zamówień Publicznych, proszę z tego korzystać. Możemy je udostępnić w każdej chwili nie ma żadnego kłopotu, aby taką widzę posiąść. I idąc dalej Pan Sławomir Bieńkowski dwie kwestie Pan poruszył tutaj widzę kwestie wspólne, dotyczące szeregowego pracownika Urzędu. Otóż nie było w historii tak, że Prezydentowi Miasta odbierano możliwość do decydowania o doborze urzędników, o doborze kadr. Art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych mówi jasno i na takiej podstawie została zatrudniona ta osoba, o której Państwo mówicie. Jest to szeregowy pracownik Urzędu Miasta. A nigdy w informacjach z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym nie były przekazywane tego typu wiadomości na temat zatrudnienia szeregowych pracowników, podinspektorów, inspektorów i tym podobne. Informacje dotyczyły kadry kierowniczej. A ten Pan, o którym Państwo mówicie, nie stanowi kadry kierowniczej w Urzędzie Miasta. Suwerenna decyzja Prezydenta na podstawie art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych. To jeśli chodzi o tę osobę. Rewitalizacja tez wspólny temat, który Państwa nurtuje. Rewitalizacja to nie tylko to, co się dzieje ze strony władz miasta. To nie tylko te działania, które podejmuje samorząd miasta, prezydent miasta i jego służby. To także wszystkie działania, które podejmowane są przez każdego przez każdego podkreślam - który zamieszkuje w obszarze objętym rewitalizacją. Rewitalizacja nie jest utożsamiana może dla Państwa tak, dla Prezydenta, nie nie jest utożsamiana wyłącznie z dokumentem o nazwie Lokalny Program Rewitalizacji. A jak Państwo pamiętacie ci, którzy zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji Lokalny Program Rewitalizacji nałożył obowiązek 12

13 powołania zespołów w zakresie wdrażania tego programu i one zostały w tym momencie powołane. Co do doboru składu osobowego, jest to suwerenne decyzja Prezydenta. Wyszliśmy z założenia, że potrzebne są tam wszystkie osoby, instytucje, które funkcjonują w obszarze rewitalizacji, mają swoje siedziby, mają swoje siedziby stowarzyszenia, przedsiębiorców, stowarzyszenia osób, które chciały współpracować, które się ujawniały na etapie konstruowania Lokalnego Programu Rewitalizacji a także radni, szefowie kluczowych Komisji Rady. I wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Sławomir Bieńkowski. Radny Sławomir Bieńkowski Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja zadałem pytanie, czy mogę dołączyć do tego zespołu? Jakie są koszty funkcjonowania zespołu? to po pierwsze. Po drugie zadałem pytanie w sprawie naszego pisma. Prosiliśmy w zeszłym tygodniu o ustalenie terminu spotkania z Panem Lebiedzińskim. Pan odpowiedział, że jest pracownikiem szeregowym. I jedna i druga odpowiedź jest nie na temat. Jeżeli mogłabym prosić o odpowiedź na jedno pytanie, czyli czy mogę dołączyć proszę o to czy mogę dołączyć do tego zespołu? Drugie jakie są koszty? I czy spotkanie z Panem Lebiedzińskim dojdzie do skutku, czy nie dojdzie i dlaczego nie doszło? Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo Pani Olga Krut Horonziak. Radna Olga Krut Horonziak Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo W przeciwieństwie do Pana Jacka Kuźniewicza ja wiem co mówię. I jeżeli Pan ma ochotę spotykać się ze mną w pewnym miejscu, który się nazywa wymiar sprawiedliwości, bardzo chętnie. Ja podtrzymuję to, co powiedziałam i tyle. Pana specjalnością oprócz tego, jeżeli chodzi o tą sprawę budowy przystani, jest jedna rzecz, że wszelkie wszystkie badania, zawsze mijają się z rzeczywistością. I tak jak Pan powiedział, okazało się, że ci, którzy badali, to nie zbadali tego gruntu, który mieli badać. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo radny Bartłomiej Kołodziej mam jeszcze jedno pytanie do zastępcy Prezydenta Pana Jacka Kuźniewicza chodzi mi o skład osobowy tej Komisji. Ja rozumiem, że to jest niezbywalne prawo Prezydenta powoływać różne Komisje doradcze ciała. Ale chcę poznać skład osobowy. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo radny Jan Stocki. Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie jednej kwestii bardzo mi brakuje w tej Pana odpowiedzi, ponieważ Pan uzasadnił, że rewitalizacja, to proces ciągły, związany z jakimiś tam sprawami ja to doskonale rozumiem nawet, jeżeli Pan uważa inaczej często się różnimy. Natomiast dlaczego 13

14 dopiero teraz? Czy określają to jakieś przepisy? Czy Prezydent doszedł do wniosku, ze teraz trzeba go powołać/ Dlaczego nie np. 2 lata wcześniej, kiedy trwała takla bardziej rozbudowana dyskusja nad rewitalizacją? Czy może nawet parę lat wcześniej? Innymi słowy, dlaczego ten właśnie termin? Będę wdzięczny za odpowiedź, która będzie uwzględniała podpowiedź na to pytanie. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Mogę jeszcze Pana prosić? bardzo proszę Panie Prezydencie. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Wysoka Rado. Apeluję do pani Olgi Krut Horonziak proszę bardzo złożyć doniesienie do Prokuratury. Naprawdę czekam na to. Proszę to zrobić i temat będzie zamknięty, będą służby to badać a nie będziemy się na sesji Rady Miasta przekamarzać, zamiast zajmować się innymi, poważnymi tematami, które są przed nami, które są ważne dla mieszkańców Włocławka. Jest Pani specjalistka od badania. Proszę skierować sprawę do Prokuratury! Naprawdę, to jest instytucja, która wyjaśni raz na zawsze temat i będziemy mieli pozamiatane mówiąc kolokwialnie. Jeśli chodzi o skład osobowy zespołów doradczych Panie radny mam nadzieję, że porusza się Pan sprawnie w Internecie jeśli nie, to oczywiście przekażę te dane jeszcze dzisiaj, Zarządzenia prezydenta są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i są jawne niema żadnego problemu. Jeśli Pan takie życzenie wyraża, za chwileczkę moi współpracownicy doręczą Panu kopię tych zarządzeń. Panie Sławku miło mi, że Pan zgłasza chęć pracy w zespole ds. rewitalizacji. Jest już jeden Sławomir Bieńkowski w tym zespole, ale chętnie przyjmiemy i kolejnego Sławomira Bieńkowskiego do tego Zespołu. Mam nadzieję, ze nie będzie nam się mylić, który jest który i mam nadzieję, że będzie pan mógł wyartykułować swoje myśli na tym zespole. Natomiast nie w sensie składu osobowego, rozszerzania tego zakładu osobowego. Każdy na ten zespół może przyjść, może wyartykułować swoje myśli. Jeśli chodzi o spotkanie to powiem w ten sposób: Panie Sławku, Pański klub złożył takie pismo o spotkanie. Spotykać się, będziecie z zastępcą Prezydenta odpowiedzialnego za ten pion. Powiedziałem chwilę temu że Pan Jacek Lebiedziński jest pracownikiem Urzędu Miasta. Nie jest to osoba, która podejmuje decyzje. Za podejmowanie decyzji, wypracowywanie tych decyzji odpowiedzialny jest zastępca Prezydenta Miasta, nadzorujący pion gospodarki komunalnej. I tym zastępcą jest Jacek Wojciechowski Pan prezydent Jacek Wojciechowski i z Panem prezydentem Jackiem Wojciechowskim po dniu dzisiejszym możecie umawiać się na spotkanie w zakresie funkcjonowania administracji zasobami mieszkaniowymi. Jeśli chodzi o bo jeszcze Pan pytał o rewitalizację, o koszty funkcjonowania tego Zespołu Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta I czemu dopiero dzisiaj? było takie pytanie od Pana radnego. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Natomiast jeśli chodzi o koszty, to są koszty związane z korzystaniem z tej Sali, czyli z zapewnieniem jak przychodzą goście mam nadzieję, że nie będzie Pan czynił zarzutów w telewizji z tego, że 14

15 stawiamy kawę czy herbatę. Jak przychodzą goście, to stawiamy kawę, herbatę, wodę mineralną. To są tego typu koszty funkcjonowania. Jeśli chodzi o to kiedy? Dlaczego teraz? Prezydent uznał, że jest to właściwy moment na powołanie takiego zespołu. Jest to niezbywalne prawo do takich decyzji. Zresztą jest to określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Pan radny Bartłomiej Kołodziej proszę. Radny Bartłomiej Kołodziej Panie Przewodniczący mam do Pana prośbę, aby Pan pouczył zastępcę Prezydenta, że jak radny zadaje pytanie, to nie można radnego odsyłać do Internetu. Radny zadaje pytanie i ma otrzymać odpowiedź. Ja myślę, że Pan zastępca Prezydenta Pan Kuźniewicz jest w stanie podać nam teraz skład osobowy tego ciała doradczego a nie dopiero później po sesji na piśmie - mi jedynie - bo ja pytam w imieniu wyborców, którzy będą patrzyli w telewizor i może też chcą wiedzieć, kto jest członkiem tego ciała. Więc bardzo bym prosił, by Pan zastępca Prezydenta Pan Jacek Kuźniewicz odpowiedział na to pytanie wprost i teraz tu na sesji. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Pan radny bardzo proszę Pan radny Maciej Jarzembowski. Radny Maciej Jarzembowski Panie Przewodniczący ja w kwestii formalnej. Zgłaszam wniosek o zamkniecie dyskusji w tym punkcie porządku obrad dlatego, że teraz będą się pojawiały pytania, które można porównać do bicia piany. Panie radny Kołodziej Pan ma obowiązek, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej a jako radny ma Pan obowiązek interesować się tym, co się dzieje w mieście wszelkie informacje, które są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, już nie podlegają ustawie o ochronie informacji znaczy one podlegają, bo muszą być publikowane, ale jeżeli zostały opublikowane, to organ wykonawczy gminy nie ma obowiązku, nie musi a nawet nie powinien już dodatkowo udzielać dlatego, że to jest na zasadzie zabierania czasu, zabieranie Czasu urzędowi i urzędnikom na wykonywanie tych samych czynności po raz kolejny. Także ma Pan obowiązek się interesować tym, co się dzieje w mieście, także proponuję, żeby Pan zaczął Biuletyn Informacji Publicznej, czytać. Także ja stawiam wniosek Panie Przewodniczący o zamkniecie dyskusji. Proszę poddać go pod głosowanie. Radny Bartłomiej Kołodziej ad vocem. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Tak jest, ale najpierw były zgłoszenia Proszę bardzo Pan radny Kołodziej. Radny Bartłomiej Kołodziej Ja sobie wypraszam, żeby Pan radny Jarzembowski mnie pouczał, co jest moim obowiązkiem. Ja wiem, co jest moim obowiązkiem. I to nie jest punkt pt. Interpelacje do radnego Kołodzieja, więc tak możemy sobie porozmawiać w kuluarach co mamy czytać. Ja Panu też polecę parę rzeczy do 15

16 poczytania i myślę, że Panu się przydadzą. Więc proszę mnie nie pouczać. Ja mam prawo jako radny zapytać i na sesji uzyskać odpowiedź. Czytać sobie mogę w Internecie i gdzie indziej to jest moje prawo i obowiązek. Nie wszyscy wyborcy, którzy patrzą i obserwują te obrady, mają w domu Internet. Część z nich czerpie informacje z audycji, które są bezpośrednio transmitowane z sesji i to oni również chcą wiedzieć. I Pan wszystkich mieszkańców Włocławka odeśle do Internetu? Chyba jest Pan radnym nie wszystkich swoich wyborców, tylko internautów. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Nie Panowie ostatni raz i głosujemy Pański wniosek, bo jeżeli prosi Pan o zakończenie dyskusji no to konsekwencję trzeba utrzymać. Radny Maciej Jarzembowski Jeszcze chciałbym odpowiedzieć Panu radnemu Kołodziejowi otóż to nie jest tak, jak Pan mówi, że ja Pana pouczam. Widocznie nie zna Pan także tego dokumentu, który został w poprzedniej kadencji Rady Miasta uchwalony. Chodzi o Kodeks Etyki Radnego, który stanowi o tym, że radny ma obowiązek znać przepisy prawa, które dotyczą działalności samorządu i ja Panu te przepisy przytoczyłem, a Pana żądanie stoi w sprzeczności z nimi. Natomiast druga część Pana wypowiedzi o tym, że mieszkańcy oglądają itd. to właśnie świadczy o Pana intencjach prawda? Chodzi o działanie takie pod publiczkę, działanie polityczne i tylko o to. Dziękuję bardzo i proszę o głosowanie mojego wniosku. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Kto jest za tym, żeby zakończyć dyskusję w tym punkcie? dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? proszę policzyć. Kto się wstrzymał? 15 za, przeciw 7, 1 osoba wstrzymująca. Przechodzimy do punktu nr 3 tj. Informacja z działalności organów Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. Ad.3. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Szanowni Państwo w okresie międzysesyjnym odbyło się 5 dyżurów Radnych naszej Rady. W dniu 24 lutego br. odbył się dyżur radnych Okręgu Wyborczego Nr 5 podczas którego zgłosiło się 4 mieszkańców naszego miasta. W dniu 1 marca w na dyżur stawili się radni z Okręgu Wyborczego Nr 1. Podczas dyżuru przyjęto 4 mieszkańców. W dniu 8 marca dyżur pełnili radni Okręgu Wyborczego Nr 2. Zgłosiło się na ten dyżur ze swoimi sprawami 10 mieszkańców naszego grodu. W dniu 15 marca dyżur pełnili radni Okręgu Wyborczego Nr 3 przyjęto 6 mieszkańców. 16

17 I w dniu 22 marca dyżur pełnili radni Okręgu wyborczego Nr 4, przyjęto 6 mieszkańców. Frekwencja radnych podczas dyżurów za wyjątkiem okręgu wyborczego nr 4, na który nie przybyła Pani Radna Agnieszka Szlendak-Sobolewska była 100%. W okresie międzysesyjnym intensywnie pracowały również Komisje stałe naszej Rady. - w dniu 25 lutego Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz powołała Zespół do przeprowadzenia analizy i oceny wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych w Urzędzie Miasta w roku Na obrady nie stawili się Radni Pan Bartłomiej Kołodziej oraz Radny Damian Chełminiak. - w dniu 21 marca obradowały 3 Komisje : - Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej - wypracowała 4 opinie. Na posiedzeniu nieobecni byli Radny Jarosław Chmielewski, Tadeusz Raczyński i Elżbieta Rutkowska. - Komisja Kultury i Sportu wypracowała 2 opinie i 1 wniosek. Nieobecny był radny Tadeusz Raczyński - Komisja Edukacji podejmując 1 pozytywną opinię. W obradach komisji nie uczestniczyli: Stanisław Wawrzonkoski, Radna Elżbieta Rutkowska, Radny Jan Stocki. - w dniu 22 marca br. miały miejsce posiedzenia 4 Komisji Rady: - komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Włocławek, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został radny Piotr Mokry i zastępcę tej Komisji, którym został radny Bartłomiej Kołodziej. Ponadto podczas obrad przyjęto prace przygotowawcze związane z przygotowaniem zmian do tego Statutu. - Komisja Porządku Prawnego i Publicznego zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał oraz przyjęła informację na temat przygotowania miasta na wypadek powodzi. W obradach nie uczestniczył Pan Radny Andrzej Kazimierczak. - Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska podjęła 8 opinii. W czasie obrad nieobecni byli Radny Jan Stocki oraz Radny Krzysztof Kukucki. - Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała pozytywnie osiem projektów uchwał oraz przyjęła materiały dotyczące Strategii Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Włocławek na lata do 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Ponadto Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zorganizował spotkanie z lokalnymi przedstawicielami biznesu, studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz członkami Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z profesorem Grzegorzem Kołodko w dniu 17 marca 2011 r. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości. 17

18 Również w dniu 11 marca 2011 z inicjatywy Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbyło się spotkanie pod nazwą "Włocławskie Spotkanie z Ekonomią Społeczną". Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele z organizacji i stowarzyszeń pozarządowych naszego miasta, Prezydenci oraz członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Tyle krótkiej informacji. Czy są pytania do tej informacji? Proszę bardzo radny Bartłomiej Kołodziej. Radny Bartłomiej Kołodziej Panie Przewodniczący Pan podał nam dokładnie jakie odbyły się posiedzenia jakich Komisji i kto nie był obecny. Wiadomo, że radni powinni być obecni, wykonywać swoje obowiązki w 100%. Natomiast w związku z tym chciałbym nawiązać do swojej wypowiedzi na drugiej sesji 10 grudnia ubiegłego roku, kiedy zwróciłem się do pana w 6 punkcie porządku w sprawach różnych z prośbą, aby określone zostały dokładnie dni tygodnia, w których będzie pracowała Rada i Komisje Rady. Tak zwykle było, że odbywały się posiedzenia plenarne i komisji i w poniedziałki, wtorki zwykle tak było. Każdy z nas oprócz obowiązków radnego ma obowiązki swoje zawodowe. Co prawda udział w pracach, związanych z wykonywaniem mandatu radnego daje nam możliwość opuszczenia pracy, usprawiedliwienia. No, ale jak chcemy dobrze wykonywać jedną i drugą funkcję, to powinniśmy starać się to pogodzić. Nie jest możliwe pogodzenie obu tych sfer działalności naszej. Jeżeli i posiedzenia Komisji i posiedzenia sesji bywają raz w poniedziałki, raz we wtorku, raz w piątki, i takie sytuacje maja miejsce ja rozumiem Pan wtedy obiecał mi, że ta sprawa będzie szybko uregulowana. Dzisiaj mamy znowu sesję nie jak zwykle było w poniedziałki, czy wtorki, ale pod koniec tygodnia. Komisja, na której nie byłem, była również w taki dzień, kiedy miałem inne obowiązki i nie mogłem ich odwołać. Wobec czego Proszę Pana, żeby Pan jednak dotrzymał danego wtedy słowa publicznie i uregulował te sprawy, w jakie dni będziemy wykonywali czynnie, że tak powiem mandat radnego i na plenarnych posiedzeniach i na Komisjach i na dyżurach radnych. Dziękuje bardzo. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Chciałbym Panu radnemu odpowiedzieć tak: w pełni zgadzam się z tą wypowiedzią i podtrzymuję to, co powiedziałem Będę się staram jak tylko możliwe, w poniedziałki. Natomiast ten wcześniejszy termin został podyktowany na prośbę Prezydenta Jacka Kuźniewicza, który 9 marca br wystąpił do mnie z prośbą następującą: W związku z nieobecnością Prezydenta Andrzeja Pałuckiego oraz pilnym moim wyjazdem służbowym, jako I zastępcy Prezydenta Miasta w dniu 28 tj. w poniedziałek, uprzejmie proszę o przełożenie sesji Rady Miasta na termin wcześniejszy niż zaplanowany. Ja jeszcze raz deklaruję, że pierwszym, planowanym przeze mnie terminem oprócz data jest tu nieistotna jest poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia i będziemy się tego trzymać. Natomiast nie mogę tego zagwarantować w 100%. Natomiast jeśli chodzi o wyznaczenie dni tygodnia w poszczególnych Komisjach, to bardzo proszę na swoich posiedzeniach z Przewodniczącym ten temat omówić i ustalić. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za organizację pracy Komisji, za wyznaczenie terminów itd. Z tym, że Proszę Państwa często mamy projektu świeże, gotowe, szybkie, które trzeba w interesie miasta przeprowadzić ich legislacje, także przez posiedzenie, czy odbycie 18

19 sesji i często jest potrzeba zwołania tych Komisji szybko. Ale bardzo proszę to sobie ustalić, byście jak najmniej tych powodów do nieobecności w zakładach pracy było. Ja ze swojej strony to deklaruję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punktu nr 4, który brzmi; projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. Bardzo proszę Prezydenta Miasta lub wyznaczoną osobę bardzo proszę głos zabierze Pani Naczelnik Elżbieta El Maaytah o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały. Ad.4. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE LIKWIDACJI VII LICEUM PROFILOWANEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 WE WŁOCŁAWKU. Wprowadzenie do przedmiotu uchwały: Bożena El Maaytah Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wysoka Rada w dniu 21 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. I zgodnie z tą uchwałą Prezydent Miasta Włocławek wypełnił wszystkie ustawowe obowiązki, wynikające z podjęcia wspomnianej uchwały tj. o zamiarze likwidacji powiadomił Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zasięgnął opinii organu prowadzącego, czyli Kuratora Oświaty opinię Kurator Oświaty wyraził w tej sprawie pozytywną. Projekt uchwały, zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o Związkach Zawodowych podlegał konsultacji przez odpowiednie władze statutowe Związków Zawodowych i również to zostało wypełnione. W odniesieniu do tych konsultacji Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował tę uchwałę. Natomiast Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, wyraził opinię negatywną. Nie było tutaj, nie spoczywał na organie wykonawczym obowiązek powiadomienia rodziców prawnych opiekunów lub w tym przypadku dorosłych uczniów, czy słuchaczy obu szkół, ponieważ szkoły te faktycznie nie funkcjonują. Jedna z nich Liceum Profilowane od 2007 roku, natomiast szkoła policealna od 2008 roku. Obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie możliwości kontynuowania nauki uczniom i słuchaczom w odpowiednich typach szkół na terenie miasta Włocławek, jako organu prowadzącego. Chciałabym tutaj jeszcze raz powtórzyć, że takich słuchaczy, takich uczniów, nie mamy. Jednakże dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w tego typu szkołach. Oferta edukacyjna, z którą miasto Włocławek wychodzi do młodzieży i osób dorosłych jest zgodna z potrzebami. Na terenie miasta funkcjonują licea profilowane w bardzo szerokim zakresie, oferujące różne nachylenia specjalistyczne, chociażby profil specjalny. Są to szkoły przy Zespole Szkół Samochodowych oraz przy Zespole Szkół Technicznych. Natomiast szkoły policealne w zadaniach rzeczowych na rok szkolny zostało zgłoszonych przez szkoły i placówki 18 oddziałów w licznych naszych szkołach. Dla przykładu w Zespole Szkół Chemicznych, w Zespole Szkół ekonomicznych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie funkcjonują szkoły dla 19

20 dorosłych. Mając na względzie powyższe, Prezydent Miasta Włocławek za moim pośrednictwem wnosi o podjęcie proponowanej uchwały. Dziękuję bardzo. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję Pani Naczelnik za słowa wprowadzające nas w temat obecnych obrad i bardzo proszę obecnie Pana radnego Jarosława Hupało przewodniczącego Komisji Edukacji o opinię tej Komisji. Opinia komisji stałej Rady Miasta: Radny Jarosław Hupało przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni opinia nr 11 / 2011 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011 r. wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej Nr 7 Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5. W głosowaniu brało udział 7 członków Komisji. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków, 1 członek Komisji wstrzymał się, głosów przeciwnych nie stwierdzono. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych chce zabrać głos? bardzo proszę zgłasza się Pan Radny Jan Stocki proszę uprzejmie. Dyskusja: Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Szanowni Państwo no, przede wszystkim likwidacja szkół w ostatnim czasie bardzo źle się kojarzy. I tutaj niezależnie od okoliczności, wysyłamy taki sygnał, który moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebny. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jeżeli chodzi o pierwszy przypadek, czyli to VII Liceum Profilowane, no to jest w zasadzie rzeczą wiadomą nie jest żadną tajemnicą, że Licea Profilowane są obecnie wygaszane i tak, czy owak do tego wygaszenia dojdzie nie trzeba tu nawet naszej decyzji, bowiem po prostu nie będzie czegoś takiego już niebawem jak Liceum Profilowane w Polskim Systemie Edukacji. Natomiast jeżeli chodzi o Szkołę Policealną Nr 7, no to mamy tutaj trochę inne zdanie. Wiemy jak np. wyglądała sytuacja niegdyś z różnymi typami szkół. Był chociażby taki przypadek, że nasza włocławska Budowlanka cierpiała z tego powodu, ze miała bardzo mało uczniów. Potem okazało się, że nawet uzupełniano tę że Budowlankę o Uniwersytet II wieku, o Centrum Kształcenia Ustawicznego, no bo tam rzeczywiście było jakby dużo niewykorzystanego miejsca. Obecnie w tej szkole jest proces odwrotny. Czyli mówi się o tym, ze należałoby właściwie wyprowadzić te instytucje, to Centrum Kształcenia Ustawicznego z tego powodu, żeby było miejsce dla uczniów Budowlanki. Ja sam spotkałem się z takimi opiniami, kiedy jedna właśnie z matek mówiła o tym, że powinniśmy się tym zająć z tej przyczyny, ze uczniowie po prostu uczą się tam w godzinach jakiś późnych. I to jest jakby taki przyczynek do 20

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz. 9.00 12.00 w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo