nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia Tczew tel/fax NIP REGON nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala. Zatwierdzam z 89

2 2 z 89 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Kod CPV : Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala : Oprogramowanie komputerowe : Usługi komputerowe i podobne Usługi dostawy oprogramowania Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Szkolenie pracowników Usługi w zakresie serwisowania POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 z 89 Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia: UŜytkownik - Oznacza osobę naleŝąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Wykonawca - NaleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający - Niepubliczny Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, naleŝy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do tegoŝ dokumentu. Ustawa, pzp - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz ustawa bez wyraźnego wskazania jej daty publikacji lub dziennika ustaw, w którym się ukazała, naleŝy go rozumieć jako Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz i Nr 273, poz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz z 2006 r. Nr 79, poz. 551) Cena - oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz z późn. zmianami) Dostawa - naleŝy przez to rozumieć przeniesienie prawa do

3 3 z 89 Najkorzystniejs za oferta Usługa Środki publiczne Stacja Robocza Moduł (Aplikacja) Oprogramowani a Aplikacyjnego Oprogramowani e Aplikacyjne [Zintegrowany] System Informatyczny] Oprogramowani e Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowani e Systemowe Projekt Serwer Autor Usługi WdroŜeniowe Błąd Aplikacji rozporządzania przedmiotem zamówienia - NaleŜy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w niniejszym SIWZ odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. - NaleŜy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. - NaleŜy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. - Oznacza komputery klasy PC z monitorem udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. - Program komputerowy będący częścią składową Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę uŝytkowników umoŝliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ - Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Zamawiającego na Dedykowanych Stacjach Roboczych i Serwerze. - Oznacza wszystkie świadczenia Wykonawcy opisane w przedmiocie umowy. - Oznacza serwer sieciowy posiadany przez Zamawiającego o parametrach określonych w załączniku do siwz. - Podmiot, któremu przynaleŝne są prawa autorskie - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja i szkolenia) szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), których celem jest doprowadzenie do rozbudowania i usprawnienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap. - Oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za kaŝdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w kaŝdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania. Z definicji wyłącza się błędy powodowane, przez następujące okoliczności: 3 z 89

4 4 z 89 a) zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez uŝytkownika danych, c) uŝytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branŝy norm technicznych oraz bezpieczeństwa, d) uŝytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych. e) Nieautoryzowana przez Wykonawcę zmiana parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego, f) uŝytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, g) działanie wirusa komputerowego, h) wdroŝenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, i) niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, j) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie Siły WyŜszej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień Aplikacji zamieszczonych na serwerze ftp Wykonawcy, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy takŝe logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej uaktualnień zamieszczonych na serwerze ftp USŁUGODAWCY, p) uŝytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałoŝonych na USŁUGOBIORCĘ postanowieniami umowy licencyjnej. Awaria (błąd krytyczny) Usterka Programistyczn a Standardy WdroŜeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowani a Gwarancja i Serwis (nadzór - Oznacza sytuację, w której nie jest moŝliwe prawidłowe uŝywanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. - Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego, Aplikacja nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji Autora - Oznacza ogół przyjętych na rynku norm i zasad realizacji usług o charakterze wdroŝeniowym instruktaŝowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego (np.: UPS, Tablety, Infomaty i inne). - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego będące w posiadaniu zamawiającego (np.: oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy 4 z 89

5 5 z 89 autorski) Sieć teleinformatycz na Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia określonych w Rozdziale III SIWZ, po zrealizowaniu Projektu, szczegółowo określone w Załączniku nr 4 umowy. - Fizyczne okablowanie łączące serwer ze stacjami umoŝliwiające wymianę informacji. Dokumentacja Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis uŝytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. Upgrade aplikacji - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i uŝytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniŝszych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Upgrade oprogramowania pociąga za sobą konieczność dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąŝe się ze zmianą pierwszej z nich - n, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. Update - Upgrade nie obwarowany koniecznością dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąŝe się ze zmianą numeru x, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Patch (łata) - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąŝą się ze zmianą interface lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąŝe się ze zmianą numeru y, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub 5 z 89

6 6 z 89 Siła WyŜsza przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, strajki, warunki atmosferyczne, poŝary lub inne klęski Ŝywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. I. Zamawiający Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 58, Tczew II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone art. 11 pkt. 8 Ustawy PZP. III Opis przedmiotu zamówienia i zakres inwestycji Zakres inwestycji Intencją Zamawiającego jest rozbudowa funkcjonującego w szpitalu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap o dodatkowe moduły i funkcjonalności, obejmujące część administracyjną działalności szpitala. Rozbudowa systemu informatycznego ma umoŝliwić sprawniejszą realizację zadań administracji szpitala oraz podnieść rentowności placówki. Zestawienie ilościowe posiadanych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap określa dział III SIWZ (Zintegrowany System Informatyczny Eskulap rozbudowa - Aplikacje aktualnie posiadane przez Zamawiającego) Zakres nabywanych licencji oraz funkcjonalności przez nie realizowane określone są w dalszej części SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na: a) dostawie bezterminowych licencji określonych w SIWZ wdroŝeniu i konfiguracji oprogramowania w/w oprogramowania szkoleniu personelu Zamawiającego z obsługi oraz administracji w/w oprogramowania aplikacyjnego przeniesienie danych z obecnie uŝytkowanego oprogramowania, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w stosunku do oprogramowania nabywanego w toku niniejszego postępowania. 6 z 89

7 7 z 89 7 z 89 OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE NABYWANEMU OPROGRAMOWANIU. Nabywane moduły obsługujące część administracyjną szpitala muszą korzystać z bazy danych Oracle udostępnionej przez Zamawiającego. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap obsługującego część medyczną z nabywanymi modułami obsługującymi część administracyjną poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do róŝnych funkcji poszczególnym operatorom. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel w zakresie eksportu danych. System musi zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. System musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w wersji klasycznej wydruku oraz na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi kaŝdego modułu. System musi posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System musi obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe, igłowe System musi zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z moŝliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. Na stanowiskach uŝytkowników musi pracować w środowisku graficznym MS Windows, Musi komunikować się z uŝytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu moŝliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi, Musi zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak równieŝ łatwość wykonania ich kopii bieŝących, Musi być wyposaŝony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), Musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe (warunki te wynikają z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku.), Musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o uŝytkowniku obsługującym zdarzenie. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niŝ kolejnych 24 godzin. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niŝ kolejnych 48 godzin. Zintegrowany System Informatyczny Eskulap Aplikacje aktualnie posiadane przez Zamawiającego. Nazwa Modułu Ilość licencji Eskulap Izba Przyjęć 1 Eskulap Statystyka 2

8 8 z 89 Eskulap Oddział 14 Eskulap Rozliczenia 2 Eskulap Apteka 2 Eskulap Administrator 1 Eskulap Rejestracja do poradni 6 Eskulap Pracownia Diagnostyczna 11 Eskulap DICOM 4 Eskulap PACS 1 Dokumentacja medyczna 13 Eskulap Zlecenia medyczne 13 Eskulap Hierarchiczna Dok. Med. 5 Eskulap Ambulatoryjna Dok. Med.. 1 Eskulap Kalkulacja kosztów procedur 1 Eskulap Rachunek Kosztów Leczenia 1 Eskulap Blok Operacyjny 1 Eskulap Apteczka Oddziałowa 10 Eskulap śywienie 1 Eskulap Gruper do 80 stanowisk RCH 1 Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie obsługujące część administracyjną szpitala było w pełni zintegrowane z oprogramowaniem Eskulap produkcji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej przez pełną integrację Zamawiający rozumie spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty propozycji dokumentów licencyjnych dla Oprogramowania Aplikacyjnego. Oferowany system musi spełniać wymagania aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: a) Zakładów opieki zdrowotnej, c) Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, d) Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, e) Ochrony danych osobowych, f) Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, g) Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów w NZOZ Tczewskie Centrum Zdrowia, h) Rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na rzecz ZUS, i) rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych. WdroŜenie [Instalacja i konfiguracja] i szkolenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia rozbuduje posiadany przez Zamawiającego Zintegrowany System Informatyczny Eskulap, o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala, w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Rozbudowa polegać ma na instalacji, konfiguracji do potrzeb Zamawiającego modułów systemu wyszczególnionych w dziale III SIWZ wraz ze wszelkim 8 z 89

9 9 z 89 niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi uŝytkowników oraz administratorów. Wykonawca zaproponuje w swojej ofercie wzór wewnętrznego zarządzenia dyrektora informującego o zobowiązaniach personelu zaangaŝowanego po stronie Zamawiającego w realizację projektu wdroŝeniowego. Wykonawca przedłoŝy w ofercie opis Standardów WdroŜeniowych zawierający w minimalnym zakresie informacje, do których odwołuje się Projekt Umowy oraz: obligatoryjne czynności administratora w trakcie wdroŝenia i eksploatacji systemu zasady komunikacji pomiędzy stronami zasady dokumentowania prac wykaz elementów mogących stanowić ewentualne problemy przy realizacji wdroŝenia wykaz zaniechań Zamawiającego powodujących dla niego skutki finansowe szczegółowe procedury odbiorów procedury przeprowadzenia testów weryfikacyjnych zasady realizacji szkoleń personelu wraz z określeniem przedmiotu szkoleń w podziale na poszczególne grupy zawodowe zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez szpital systemu sposób rozstrzygania kwestii spornych wzory protokołów: Odbioru Ilościowego, Odbioru Danych Niezbędnych do Realizacji WdroŜenia, Rozpoczęcia Realizacji Umowy, Przeprowadzenia Szkolenia, Wykonania Usługi, Przeprowadzenia Testów Weryfikacyjnych, Protokół Odbioru, Protokół Odmowy Odbioru, Formularz Zgłoszenia Błędu, Formularz Zgłoszenia Konsultacji. Przedmiotem zamówienia jest takŝe przeniesienie danych z obecnie funkcjonującego w szpitalu oprogramowania, o ile dane zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie wymaganej przez Wykonawcę. Wykonawca w ofercie określi zakres i format danych które mają być przedmiotem przeniesienia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty proponowany szczegółowy harmonogram realizacji projektu rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap o moduły obsługujące cześć administracyjną szpitala. Wszelkie koszty związane z integracją zamawianego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem Eskulap pokrywa Wykonawca. Usługi gwarancyjne i serwisowe. 1) Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność nabywanych licencji, rozbudowanego systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 1 roku od daty zakończenia wdroŝenia, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje załoŝenia funkcjonalne. 2) Po upływie 1 roku Wykonawca zobowiązuje się na dalsze świadczenie usług serwisowych zgodnie z obowiązującym cennikiem po kaŝdorazowej akceptacji Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis warunków gwarancji i usług serwisowych znajduje się załączniku do umowy. 9 z 89

10 10 z 89 4) Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. Uwagi: Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, a takŝe przeprowadzi szkolenia dla uŝytkowników i administratorów wskazanych przez Zamawiającego zapewniając własny sprzęt i oprogramowanie (nie więcej niŝ 20 osób), oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 2. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów i wad w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdroŝenia, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdroŝenia (upgrade i update), ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 3. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: do r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 10 z 89

11 11 z 89 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonanych w ostatnich 3 latach, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 2 dostaw Systemu Informatycznego obsługującego część administracyjną szpitala w zakresie co najmniej następujących modułów: - Finanse księgowość - Kadry i Płace - Gospodarka Magazynowa - Środki Trwałe o wartości nie mniejszej niŝ wartość brutto złoŝonej oferty. 2) Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wartości min zł 3) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania min. 3 osobami z wyŝszym wykształceniem informatycznym oraz min. 1 osobą z wyŝszym wykształceniem ekonomicznym. 2. Ocena spełniania powyŝszych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych niŝej określonych dokumentów według formuły spełnia nie spełnia IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, Zamawiający wymaga złoŝenia następujących dokumentów: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 11 z 89

12 12 z 89 b. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. c. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; d. Podpisane oświadczenie, Ŝe wykonawca zagwarantuje fizyczną obecność serwisanta w przypadku pojawienia się awarii, której nie moŝna usunąć zdalnie, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ; e. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Doświadczenie wykonawcy/podmiotów składających ofertę wspólnie - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. f. Wykonawca określa dokumenty przedstawiające Standardy WdroŜeniowe realizacji projektu, podpisuje je i dołącza jako załącznik nr 6 do SIWZ. g. Wypełniony uzupełniony o brakujące infromacje i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy h. Wykaz osób i. Pozostałe dokumenty wymagane zapisami SIWZ. 2. Dokumenty wymagane: 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Wykaz zrealizowanych dostaw i usług potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2.4 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iŝ Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia 2.5 Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w tym równieŝ przedmiotu zamówienia 2.6 Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2.7 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do siwz. 12 z 89

13 13 z Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złoŝyć łącznie dokumenty, o których mowa w ust. 2 (za wyjątkiem 2.1 i 2.2). WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami i zawiadomienia dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej. Oświadczenia, wnioski, informacje lub zawiadomienia przekazane przez Wykonawców za pomocą faksu wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia na adres: XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osoby upowaŝnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: XII. Wadium Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 1. Wadium moŝe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( art.45 ust. 6 PZP). 2. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniŝszy rachunek bankowy Zamawiającego : Nordea Bank Polska S.A Kopię potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty naleŝy dołączyć do oferty jako załącznik. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje PZP. 7. Wadium Wykonawca utraci jeŝeli: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 13 z 89

14 14 z 89 XIII. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIV. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 1) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie Ŝądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców 2) Oferta winna być podpisana przez kaŝdego partnera lub upowaŝnionego przedstawiciela / partnera wiodącego 3) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty 4) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŝniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu kaŝdego na rzecz kaŝdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty naleŝy załączyć oświadczenie 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 3.1 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 14 z 89

15 15 z 89 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul 30 Stycznia 58, Tczew oraz opisane: Przetarg nieograniczony 24/PN/2009 Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala Nie otwierać przed dniem r. do godziny 11: Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3.3 Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej przez siebie oferty lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Oświadczenia o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŝności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak jak oferta, a opakowania winny zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty winny być złoŝone w terminie do r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. Odmowa wyraŝenia zgody na przedłuŝenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 4. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 15 z 89 Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej. XVI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyŝszą wartość punktową ( równą 100 pkt. ), wyliczoną według następującego wzoru:

16 16 z 89 najniŝsza cena oferty Wartość punktowa oferty badanej = x 100 cena oferty badanej Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie ustawy Pzp. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena brutto 100% I. Zasady oceny kryterium CENA Sposób obliczania ceny Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty, w szczególności musi zawierać: 1) Oferta cenowa winna być sporządzona na załączonych wzorach formularzy. W przypadku wykorzystania własnych formularzy ich forma i treść musi dokładnie odpowiadać załączonym wzorom. 2) Wykonawca określi ceny jednostkowe, w polskich złotych (PLN) netto, na dostawę wymienioną w formularzu cenowym. 3) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z dostawą: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, cenę transportu loco Zamawiającego, załadunku, rozładunku, instalacji, wdroŝenia szkolenia koszty ubezpieczenia, odprawy celne, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne, jeŝeli występują. 5) Oferowana cena to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. Cena musi być podana cyframi i słownie, zarówno w wartości brutto (z podatkiem VAT) jak i netto. Przy niezmienianym zakresie zadań cena, jest cena ostateczną niepodlegająca zmianom przez okres waŝności oferty(związania) XVII. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII. Środki ochrony prawnej Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługuje prawo do protestu na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. XIX. Zawarcie umowy. 1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,(chyba Ŝe wybrana 16 z 89

17 17 z 89 oferta była jedyną jak wpłynęła do niniejszego postępowania) nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. XX. Ogłoszenia wyników przetargu 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem. XXI. Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŝonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty zamawiający umoŝliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IV PZP.. 17 z 89

18 18 z 89 Załącznik nr 1 OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na - Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala nr 24/PN/2009 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Tczewie Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. mieszczącego się przy ulicy 30 stycznia 58, oświadczamy, Ŝe: MY NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz 18 z 89 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) a. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. c. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: zł (słownie złotych: ), zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT. d. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

19 19 z 89 e. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres... (co najmniej 24) miesięcy. f. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. g. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. h. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niŝej wymienionych podwykonawców wyszczególnionych w załączniku do oferty*. *niepotrzebne skreślić. i. OŚWIADCZAMY, iŝ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr...* *podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia naleŝy pole zakropkowane skreślić. j. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować na poniŝszy adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia Tczew k. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. l. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki nr 1 do formularza oferty, załącznik nr 2, oraz projekty umowy. m. OŚWIADCZAMY, Ŝe odbyliśmy wizję lokalną pomieszczeń w budynku magazynowym medycznym oraz po kotłowni w budynku oddziału połoŝniczego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Tczewie Tczewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. mieszczących się przy ulicy 30 stycznia 58, na dowód czego dołączamy protokół z odbycia wizji lokalnej podpisany przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego. dnia r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 19 z 89

20 20 z 89 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY Licencje Ilość licencji Cena netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Finanse Księgowość Kadry - Płace Gospodarka magazynowa Środki trwałe 12 Łącznie licencje Usługi Cena netto Wartość VAT Wartość brutto Usługi konfiguracji i wdroŝenia Usługi szkoleniowe Usługi serwisowe Usługi integracji oferowanego oprogramowania ze Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap Łącznie usługi Faktury Licencje Usługi Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Z tytułu zakończenia realizacji I Etapu Projektu [WdroŜenie Finanse Księgowość] Z tytułu zakończenia realizacji II Etapu Projektu [WdroŜenie Kadry Płace] Z tytułu zakończenia realizacji III Etapu Projektu [WdroŜenie Gospodarka Magazynowa] Z tytułu zakończenia realizacji IV Etapu Projektu [WdroŜenie Środki Trwałe] Łącznie licencje... data, pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 20 z 89

nr 23 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 23 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 101 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Do: Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia z dnia... nr... o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zielona Góra, 13 sierpnia 2010r. PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: VII.G.211/06/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: ochrony fizycznej, monitorowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 27 październik 2006 rok Specyfikacja istotnych warunków zamówienia strona 1 I. Zamawiający: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 5 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE: Ilekroć w niniejszym opisie, innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania jest: Użytkownik - osoba należąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 60.000 EURO Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE 1 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi PL-Wrocław: RóŜne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2009/S 87-125852 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zarząd Zasobu Komunalnego,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz... DZS/ 7 /2016 Zał. nr 1 SIWZ pieczęć Oferenta FORMULARZ OFERTY Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:.... składam niniejszą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo