nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia Tczew tel/fax NIP REGON nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala. Zatwierdzam z 89

2 2 z 89 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Kod CPV : Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala : Oprogramowanie komputerowe : Usługi komputerowe i podobne Usługi dostawy oprogramowania Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Szkolenie pracowników Usługi w zakresie serwisowania POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 z 89 Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia: UŜytkownik - Oznacza osobę naleŝąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Wykonawca - NaleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający - Niepubliczny Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, naleŝy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do tegoŝ dokumentu. Ustawa, pzp - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz ustawa bez wyraźnego wskazania jej daty publikacji lub dziennika ustaw, w którym się ukazała, naleŝy go rozumieć jako Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz i Nr 273, poz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz z 2006 r. Nr 79, poz. 551) Cena - oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz z późn. zmianami) Dostawa - naleŝy przez to rozumieć przeniesienie prawa do

3 3 z 89 Najkorzystniejs za oferta Usługa Środki publiczne Stacja Robocza Moduł (Aplikacja) Oprogramowani a Aplikacyjnego Oprogramowani e Aplikacyjne [Zintegrowany] System Informatyczny] Oprogramowani e Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowani e Systemowe Projekt Serwer Autor Usługi WdroŜeniowe Błąd Aplikacji rozporządzania przedmiotem zamówienia - NaleŜy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w niniejszym SIWZ odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. - NaleŜy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. - NaleŜy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. - Oznacza komputery klasy PC z monitorem udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. - Program komputerowy będący częścią składową Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę uŝytkowników umoŝliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ - Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Zamawiającego na Dedykowanych Stacjach Roboczych i Serwerze. - Oznacza wszystkie świadczenia Wykonawcy opisane w przedmiocie umowy. - Oznacza serwer sieciowy posiadany przez Zamawiającego o parametrach określonych w załączniku do siwz. - Podmiot, któremu przynaleŝne są prawa autorskie - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja i szkolenia) szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), których celem jest doprowadzenie do rozbudowania i usprawnienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap. - Oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za kaŝdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w kaŝdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania. Z definicji wyłącza się błędy powodowane, przez następujące okoliczności: 3 z 89

4 4 z 89 a) zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez uŝytkownika danych, c) uŝytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branŝy norm technicznych oraz bezpieczeństwa, d) uŝytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych. e) Nieautoryzowana przez Wykonawcę zmiana parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego, f) uŝytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, g) działanie wirusa komputerowego, h) wdroŝenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, i) niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, j) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie Siły WyŜszej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień Aplikacji zamieszczonych na serwerze ftp Wykonawcy, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy takŝe logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej uaktualnień zamieszczonych na serwerze ftp USŁUGODAWCY, p) uŝytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałoŝonych na USŁUGOBIORCĘ postanowieniami umowy licencyjnej. Awaria (błąd krytyczny) Usterka Programistyczn a Standardy WdroŜeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowani a Gwarancja i Serwis (nadzór - Oznacza sytuację, w której nie jest moŝliwe prawidłowe uŝywanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. - Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego, Aplikacja nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji Autora - Oznacza ogół przyjętych na rynku norm i zasad realizacji usług o charakterze wdroŝeniowym instruktaŝowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego (np.: UPS, Tablety, Infomaty i inne). - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego będące w posiadaniu zamawiającego (np.: oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy 4 z 89

5 5 z 89 autorski) Sieć teleinformatycz na Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia określonych w Rozdziale III SIWZ, po zrealizowaniu Projektu, szczegółowo określone w Załączniku nr 4 umowy. - Fizyczne okablowanie łączące serwer ze stacjami umoŝliwiające wymianę informacji. Dokumentacja Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis uŝytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. Upgrade aplikacji - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i uŝytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniŝszych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Upgrade oprogramowania pociąga za sobą konieczność dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąŝe się ze zmianą pierwszej z nich - n, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. Update - Upgrade nie obwarowany koniecznością dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąŝe się ze zmianą numeru x, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Patch (łata) - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąŝą się ze zmianą interface lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąŝe się ze zmianą numeru y, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub 5 z 89

6 6 z 89 Siła WyŜsza przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, strajki, warunki atmosferyczne, poŝary lub inne klęski Ŝywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. I. Zamawiający Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 58, Tczew II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone art. 11 pkt. 8 Ustawy PZP. III Opis przedmiotu zamówienia i zakres inwestycji Zakres inwestycji Intencją Zamawiającego jest rozbudowa funkcjonującego w szpitalu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap o dodatkowe moduły i funkcjonalności, obejmujące część administracyjną działalności szpitala. Rozbudowa systemu informatycznego ma umoŝliwić sprawniejszą realizację zadań administracji szpitala oraz podnieść rentowności placówki. Zestawienie ilościowe posiadanych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap określa dział III SIWZ (Zintegrowany System Informatyczny Eskulap rozbudowa - Aplikacje aktualnie posiadane przez Zamawiającego) Zakres nabywanych licencji oraz funkcjonalności przez nie realizowane określone są w dalszej części SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na: a) dostawie bezterminowych licencji określonych w SIWZ wdroŝeniu i konfiguracji oprogramowania w/w oprogramowania szkoleniu personelu Zamawiającego z obsługi oraz administracji w/w oprogramowania aplikacyjnego przeniesienie danych z obecnie uŝytkowanego oprogramowania, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w stosunku do oprogramowania nabywanego w toku niniejszego postępowania. 6 z 89

7 7 z 89 7 z 89 OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE NABYWANEMU OPROGRAMOWANIU. Nabywane moduły obsługujące część administracyjną szpitala muszą korzystać z bazy danych Oracle udostępnionej przez Zamawiającego. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap obsługującego część medyczną z nabywanymi modułami obsługującymi część administracyjną poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do róŝnych funkcji poszczególnym operatorom. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel w zakresie eksportu danych. System musi zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. System musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w wersji klasycznej wydruku oraz na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi kaŝdego modułu. System musi posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System musi obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe, igłowe System musi zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z moŝliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. Na stanowiskach uŝytkowników musi pracować w środowisku graficznym MS Windows, Musi komunikować się z uŝytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu moŝliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi, Musi zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak równieŝ łatwość wykonania ich kopii bieŝących, Musi być wyposaŝony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), Musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe (warunki te wynikają z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku.), Musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o uŝytkowniku obsługującym zdarzenie. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niŝ kolejnych 24 godzin. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niŝ kolejnych 48 godzin. Zintegrowany System Informatyczny Eskulap Aplikacje aktualnie posiadane przez Zamawiającego. Nazwa Modułu Ilość licencji Eskulap Izba Przyjęć 1 Eskulap Statystyka 2

8 8 z 89 Eskulap Oddział 14 Eskulap Rozliczenia 2 Eskulap Apteka 2 Eskulap Administrator 1 Eskulap Rejestracja do poradni 6 Eskulap Pracownia Diagnostyczna 11 Eskulap DICOM 4 Eskulap PACS 1 Dokumentacja medyczna 13 Eskulap Zlecenia medyczne 13 Eskulap Hierarchiczna Dok. Med. 5 Eskulap Ambulatoryjna Dok. Med.. 1 Eskulap Kalkulacja kosztów procedur 1 Eskulap Rachunek Kosztów Leczenia 1 Eskulap Blok Operacyjny 1 Eskulap Apteczka Oddziałowa 10 Eskulap śywienie 1 Eskulap Gruper do 80 stanowisk RCH 1 Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie obsługujące część administracyjną szpitala było w pełni zintegrowane z oprogramowaniem Eskulap produkcji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej przez pełną integrację Zamawiający rozumie spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty propozycji dokumentów licencyjnych dla Oprogramowania Aplikacyjnego. Oferowany system musi spełniać wymagania aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: a) Zakładów opieki zdrowotnej, c) Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, d) Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, e) Ochrony danych osobowych, f) Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, g) Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów w NZOZ Tczewskie Centrum Zdrowia, h) Rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na rzecz ZUS, i) rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych. WdroŜenie [Instalacja i konfiguracja] i szkolenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia rozbuduje posiadany przez Zamawiającego Zintegrowany System Informatyczny Eskulap, o moduły obsługujące część administracyjną działalności szpitala, w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Rozbudowa polegać ma na instalacji, konfiguracji do potrzeb Zamawiającego modułów systemu wyszczególnionych w dziale III SIWZ wraz ze wszelkim 8 z 89

9 9 z 89 niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi uŝytkowników oraz administratorów. Wykonawca zaproponuje w swojej ofercie wzór wewnętrznego zarządzenia dyrektora informującego o zobowiązaniach personelu zaangaŝowanego po stronie Zamawiającego w realizację projektu wdroŝeniowego. Wykonawca przedłoŝy w ofercie opis Standardów WdroŜeniowych zawierający w minimalnym zakresie informacje, do których odwołuje się Projekt Umowy oraz: obligatoryjne czynności administratora w trakcie wdroŝenia i eksploatacji systemu zasady komunikacji pomiędzy stronami zasady dokumentowania prac wykaz elementów mogących stanowić ewentualne problemy przy realizacji wdroŝenia wykaz zaniechań Zamawiającego powodujących dla niego skutki finansowe szczegółowe procedury odbiorów procedury przeprowadzenia testów weryfikacyjnych zasady realizacji szkoleń personelu wraz z określeniem przedmiotu szkoleń w podziale na poszczególne grupy zawodowe zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez szpital systemu sposób rozstrzygania kwestii spornych wzory protokołów: Odbioru Ilościowego, Odbioru Danych Niezbędnych do Realizacji WdroŜenia, Rozpoczęcia Realizacji Umowy, Przeprowadzenia Szkolenia, Wykonania Usługi, Przeprowadzenia Testów Weryfikacyjnych, Protokół Odbioru, Protokół Odmowy Odbioru, Formularz Zgłoszenia Błędu, Formularz Zgłoszenia Konsultacji. Przedmiotem zamówienia jest takŝe przeniesienie danych z obecnie funkcjonującego w szpitalu oprogramowania, o ile dane zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie wymaganej przez Wykonawcę. Wykonawca w ofercie określi zakres i format danych które mają być przedmiotem przeniesienia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty proponowany szczegółowy harmonogram realizacji projektu rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap o moduły obsługujące cześć administracyjną szpitala. Wszelkie koszty związane z integracją zamawianego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem Eskulap pokrywa Wykonawca. Usługi gwarancyjne i serwisowe. 1) Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność nabywanych licencji, rozbudowanego systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 1 roku od daty zakończenia wdroŝenia, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje załoŝenia funkcjonalne. 2) Po upływie 1 roku Wykonawca zobowiązuje się na dalsze świadczenie usług serwisowych zgodnie z obowiązującym cennikiem po kaŝdorazowej akceptacji Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis warunków gwarancji i usług serwisowych znajduje się załączniku do umowy. 9 z 89

10 10 z 89 4) Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. Uwagi: Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, a takŝe przeprowadzi szkolenia dla uŝytkowników i administratorów wskazanych przez Zamawiającego zapewniając własny sprzęt i oprogramowanie (nie więcej niŝ 20 osób), oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 2. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów i wad w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdroŝenia, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdroŝenia (upgrade i update), ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 3. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: do r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 10 z 89

11 11 z 89 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonanych w ostatnich 3 latach, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 2 dostaw Systemu Informatycznego obsługującego część administracyjną szpitala w zakresie co najmniej następujących modułów: - Finanse księgowość - Kadry i Płace - Gospodarka Magazynowa - Środki Trwałe o wartości nie mniejszej niŝ wartość brutto złoŝonej oferty. 2) Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wartości min zł 3) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania min. 3 osobami z wyŝszym wykształceniem informatycznym oraz min. 1 osobą z wyŝszym wykształceniem ekonomicznym. 2. Ocena spełniania powyŝszych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych niŝej określonych dokumentów według formuły spełnia nie spełnia IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, Zamawiający wymaga złoŝenia następujących dokumentów: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 11 z 89

12 12 z 89 b. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. c. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; d. Podpisane oświadczenie, Ŝe wykonawca zagwarantuje fizyczną obecność serwisanta w przypadku pojawienia się awarii, której nie moŝna usunąć zdalnie, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ; e. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Doświadczenie wykonawcy/podmiotów składających ofertę wspólnie - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. f. Wykonawca określa dokumenty przedstawiające Standardy WdroŜeniowe realizacji projektu, podpisuje je i dołącza jako załącznik nr 6 do SIWZ. g. Wypełniony uzupełniony o brakujące infromacje i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy h. Wykaz osób i. Pozostałe dokumenty wymagane zapisami SIWZ. 2. Dokumenty wymagane: 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Wykaz zrealizowanych dostaw i usług potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2.4 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iŝ Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia 2.5 Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w tym równieŝ przedmiotu zamówienia 2.6 Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2.7 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do siwz. 12 z 89

13 13 z Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złoŝyć łącznie dokumenty, o których mowa w ust. 2 (za wyjątkiem 2.1 i 2.2). WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami i zawiadomienia dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej. Oświadczenia, wnioski, informacje lub zawiadomienia przekazane przez Wykonawców za pomocą faksu wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia na adres: XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osoby upowaŝnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: XII. Wadium Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 1. Wadium moŝe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( art.45 ust. 6 PZP). 2. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniŝszy rachunek bankowy Zamawiającego : Nordea Bank Polska S.A Kopię potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty naleŝy dołączyć do oferty jako załącznik. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje PZP. 7. Wadium Wykonawca utraci jeŝeli: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 13 z 89

14 14 z 89 XIII. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIV. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 1) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie Ŝądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców 2) Oferta winna być podpisana przez kaŝdego partnera lub upowaŝnionego przedstawiciela / partnera wiodącego 3) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty 4) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŝniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu kaŝdego na rzecz kaŝdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty naleŝy załączyć oświadczenie 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 3.1 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 14 z 89

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo