SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007

2 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PLAN BUDŻETU OPS W 2006 ROKU WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2006 ROKU POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY POMOC MATERIALNA REALIZOWANA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POMOC POZAMATERIALNA PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY POMOC PEDAGOGICZO-PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO INFORMACYJNA: DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH DZIAŁALNOŚĆ KLUBU POD DASZKIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI...47 PSYCHICZNYMI DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ...48 ALZHEIMERA WOLONTARIAT W OPS PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DZIAŁANIA OPS PODJĘTE W CELU W CELU REALIZACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ODBYWANIE KARY WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Spis tabel Tabela 1. Zestawienie ilści szkół i uczniów na pszczególnych pzimach nauczania... 3 Tabela 2. Liczba mieszkańców Wli i Warszawy w grupach wiekwych... 5 Tabela 3. Liczba dzieci d lat 24 pzstających na utrzymaniu rdziców... 6 Tabela 4. Kmórki rganizacyjne OPS Wla i zatrudnienie pracwników... 9 Tabela 5. Wydatki OPS w 2006r. w rzbiciu na pszczególne zadania Tabela 6. Charakterystyka gspdarstw dmwych krzystających z pmcy OPS...20 Tabela 7. Wartść i przeznaczenie zasiłków celwych Tabela 8. Świadczenia z zakresu pmcy spłecznej wypłacne sbm bezdmnym Tabela 9. Ilść i charakterystyka klientów Klubu Pracy w latach Tabela 10. Uczestnicy prfilaktycznych wyjazdów rdzinnych...27 Tabela 11. Wykaz wyknawców raz ceny za jedna gdzinę usługi Tabela 12. Ilść prad udzielana w PIK w latach Tabela 13. Prgramy prfilaktyczne realizwane w placówkach światwych...42 Tabela 14. Dzieci bjęte działaniami prfilaktycznymi w placówkach światwych Tabela 15. Przetargi przeprwadzne przez OPS w 2006r...56 Tabela 16 a, b, c, d Zamówienia z wlnej ręki w 2006r

3 1.WSTĘP- INFORMACJE O DZIELNICY WOLA POŁOŻENIE Wla jest jedną z siemnastu dzielnic m. st. Warszawy. Zajmuje bszar 19,26 km2. Jej granice stanwią płudniw-zachdnie tereny Żlibrza Przemysłweg, półncna strna bwdwej linii klejwej ze stacją Warszawa Gdańska, Al. Jana Pawła II, Al. Jerzlimskie, linia WKD, płudniwa strna linii klejwej na dcinku Warszawa Włchy - Warszawa Zachdnia, zachdnia strna Lasku na Kle raz półncn-zachdnia strna Al. Armii Krajwej. CHARAKTERYSTYKA Wla pdzielna jest na 8 rejnów: Kł, Ulrychów, Odlany, Pwązki, Nwlipie, Młynów, Czyste, Mirów. Różnią się ne gęstścią i czasem pwstania budynków mieszkalnych. Rejny płżne bliżej Śródmieścia gęsta zabudwa, zaś tereny zachdnie dzielnicy - z dużymi terenami parkwymi: Lasek na Kle, Park Mczydł, Park Szymańskieg, Park Swińskieg. Wla t dzielnica z bgatą histrią, których świadectwem są pmniki, cmentarze liczne zabytki. Na dzisiejszy wygląd Wli, największy wpływ miał kres dwudziestlecia międzywjenneg rzwój przemysłu ciężkieg pwstały liczne wielkie fabryki zakłady przemysłwe, a następnie kres pwjenny, kiedy t Wla była dzielnicą rbtniczą tzw. czerwna Wla. W statnich latach Wla zmieniła swje blicze. Likwidwane są pwli zaniedbania architektniczne. W miejsce starych fabryk pwstają centra biznesu, handlu i usług, a przedwjenne kamienice są kapitalnie remntwane lub w ich miejsce pwstają nwczesne gmachy. INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z ŻYCIEM SPOŁECZNYM NA WOLI Edukacja Na Wli funkcjnuje 30 przedszkli, d których uczęszcza dzieci, a 333 dzieci uczęszcza d ddziałów przedszklnych w 12 szkłach pdstawwych. Blisk 17 tysięcy dzieci i młdzieży pbiera naukę w wlskich szkłach. Pniższa tabela (Tabela nr 1) przedstawia dane ilści szkół i uczniów na pszczególnych pzimach nauczania (przedziałach wiekwych). Dane te są isttne dla planwania działań w zakresie prfilaktyki uzależnień, zachwań prblemwych, zagspdarwania czasu wlneg. Pzim nauczania Ilść szkół Liczba uczniów Szkły pdstawwe Gimnazja Szkły pnadgimnazjalne 36 szkół w 11 zespłach 6 samdzielnych LO 8902 Łącznie Tabela 1. Zestawienie ilści szkół i uczniów na pszczególnych pzimach nauczania 3

4 W dzielnicy funkcjnują 3 pradnie psychlgiczn-pedaggiczne, które prócz ustawwych zadań realizują prgramy wsparcia i pmcy dla dzieci i rdzin dysfunkcyjnych. Placówki edukacji pzaszklnej: Zespól Wlskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Międzyszklny Ośrdek Sprtwy. Na Wli d ubiegłeg rku działa Centrum Kształcenia Ustawiczneg. Służba zdrwia Placówki publicznej służby zdrwia: 8 przychdni rejnwych, 4 placówki lecznictwa specjalistyczneg, w tym Przychdnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia d Alkhlu, raz 7 szpitali. Kultura Wla psiada również bgate zasby w dziedzinie kultury: 2 teatry, 9 muzeów, 15 biblitek i wypżyczalni 2 śrdki kultury raz 11 ważnych zabytków w tym najbardziej znane t Pawiak, Reduta Ordna, Mur Getta, Dwrzec Warszaw-Główna. Placówki te stanwią ważne zaplecze dla prwadznych przez Ośrdek prgramów edukacyjnych, scjterapeutycznych, rzwjwych dla dzieci, młdzieży, drsłych i całych rdzin. Od wielu lat Ośrdek ściśle współpracuje z Ośrdkiem Kultury im. Żermskieg i Dmem Kultury Działdwska rganizując zabawy, kazjnalne sptkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców dzielnicy bjętych pmcą Ośrdka, a także przedstawienia prfilaktyczne, urczyste finałwe imprezy dzielnicwych knkursów, prgramów i tp. Kultura fizyczna W statnich latach w Dzielnicy Wla pwstał (najwięcej w Warszawie) nwczesnych biektów sprtwych. Obecnie funkcjnują w dzielnicy 4 baseny, 2 hale sprtwe, 9 klubów sprtwych i 7 śrdków rekreacyjn-sprtwych. Prblemem jest dstępnść prwadznych tam działań. Dla dzieci, młdzieży, senirów, sób niepełnsprawnych, a więc grup którym zajęcia aktywizujące, usprawniające są najbardziej ptrzebne, ferta w nwych biektach jest zbyt drga. Placówki pmcy spłecznej Na Wli funkcjnują: 1 niepubliczny i 3 publiczne Dmy Pmcy Spłecznej raz 1 Niepubliczny Zakład Opiekuńcz Leczniczy, 2 Dmy Dziecka, 1 Ośrdek Interwencji Kryzyswej, 1 Ośrdek Szkln-Wychwawczy, 14 świetlic piekuńcz- wychwawczych, Ośrdek dla Uchdźców, 7 nclegwni i schrnisk dla bezdmnych, w których zapewninych jest k. 800 miejsc (w kresie zimwym liczba ta wzrasta d ), 1 stłówka dla bezdmnych i ubgich wydająca bezpłatne psiłki i 1- pradnia zdrwia dla bezdmnych prwadzna przez Lekarzy Nadziei, placówki integracyjne, a wśród nich: 2 placówki Warsztatów Terapii Zajęciwej dla sób niepełnsprawnych intelektualnie, Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji, dla dzieci z zaburzeniami neurrzwjwymi i mtrycznymi. Partnerem Ośrdka Pmcy Spłecznej i innych publicznych instytucji pmcy spłecznej są rganizacje pzarządwe, które realizują zadania w zakresie pmcy: chrym, niepełnsprawnym, starym, bezdmnym, uzależninym, więźnim, bezrbtnym, rdzinm niewydlnym i dysfunkcyjnym, szczególnie dziecim. Funkcjnują także związki zrzeszające senirów i kmbatantów. Na Wli ma swją siedzibę: Urząd Pracy m. st. Warszawy, Wjewódzki Urząd Pracy, Miejski Zespół D Spraw Orzekania Niepełnsprawnści. 4

5 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA Zamieszkuje ją, zgdnie z danymi GUS pracwanymi na pdstawie Nardweg Spisu Pwszechneg z 2002 rku sób, c stanwi 8% wszystkich warszawiaków. Wla jest trzecią, c d liczebnści dzielnicą Warszawy. Prównanie mieszkańców Wli i Warszawy w grupach wiekwych przedstawia tabela nr 2 Źródł: PISP 2003 a,b Liczba mieszkańców Wli Ogółem Liczba mieszkańców Warszawy w wieku przedprdukcyjnym (0 17 lat) w wieku prdukcyjnym (18-64 lata dla mężczyzn, lat dla kbiet) w wieku pprdukcyjnym (65 i więcej lat dla mężczyzn, 60 i więcej lat dla kbiet) % 14,5% 60,1% 25,4% % 16,0% 64,6% 19,4% Tabela 2. Liczba mieszkańców Wli i Warszawy w grupach wiekwych. Z pwyższeg zestawienia wynika, że na Wli mieszka znacznie więcej sób w pdeszłym wieku niż średni w Warszawie, na 100sób w wieku prdukcyjnym przypada na Wli 66 w wieku nieprdukcyjnym ( W Warszawie współczynnik ten wynsi 55). Na Wli dntwać mżna też niec wyższą liczbę sób żyjących samtnie, w jednsbwych gspdarstwach dmwych. Przeciętna liczba sób w gspdarstwie dmwym na Wli t 1,99, a w całej Warszawie 2,19 [PISP 2003,a,b]. T również mże być wynikiem starszej ppulacji dzielnicy Wla. Zdecydwana większść dzieci i młdzieży ( w wieku d 24 rku życia, pzstających na utrzymaniu rdziców) na Wli wychwuje się w pełnej rdzinie (d tej kategrii też wlicza się rdziny, w których dzieci są pasierbami jedneg z małżnków). Niewiele, niec pnad 2% rdziców dzieci żyje w knkubinacie. Zgdnie z gólnplskimi tendencjami znacznie więcej jest na Wli samtnie wychwujących matek (kł 30 %) niż jców (dziesięcikrtnie mniej) [PISP 2003 a,b]. Zamieszczna pniżej Tabela 3 przedstawia liczbę dzieci d lat 24 pzstających na utrzymaniu rdziców pd względem typów rdzin. 5

6 Żródł: PISP 2003a Typy rdzin Liczba dzieci na Wli W liczbach bezwzględnych W prcentach Małżeństwa z dziećmi ,61% Knkubinaty z dziećmi 598 2,32% Matki z dziećmi ,17% Ojcwie z dziećmi 842 3,10% Łącznie Tabela 3. Liczba dzieci d lat 24 pzstających na utrzymaniu rdziców W pwszechnej pinii Wla jest jedną z najbardziej zmarginalizwanych dzielnic, c znajduje ptwierdzenie miedzy innymi w w/w pracwaniach GUS-u. Przeciętny mieszkaniec Wli jest niżej wykształcny niż statystyczny warszawiak, największa różnica występuje w grupie sób z wyższym wykształceniem. Na Wli wyższe wykształcenie ma, c 5 mieszkaniec ( licząc sby pwyżej 13 r.ż.), w, W-wie, c 4. Także prblem bezrbcia na Wli występuje w większym zakresie niż w pzstałej części miasta. Zgdnie z danymi pchdzącymi ze spisu pwszechneg liczba sób pdających się za bezrbtne wynsiła na Wli15,2% i była 1,7% wyższa d średniej warszawskiej. Według stanu na dzień r w Rejnwym Urzędzie Pracy zarejestrwanych był bezrbtnych mieszkańców Wli / 810 mniej niż w rku ubiegłym/, w tym zaledwie 11% - 560sób z prawem d zasiłku dla bezrbtnych./ blisk dwukrtnie mniej niż w rku 2005r/. 6

7 2. ZADANIA OŚRODKA Zgdnie ze stanem prawnym bwiązującym r. Ośrdek Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla realizuje zadania wynikające z zapisów pniższych ustaw: 1. Ustawa pmcy spłecznej ( Dz. U. z 2004, Nr.64, pz.593 ze zm.) 2. Ustawa świadczeniach rdzinnych ( Dz.U.z 2003, Nr228, pz.2255 ze zm.) 3. Ustawa wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi ( Dz.U. z Nr. 147, pz.1231 ze zm.) 4. Ustawa zapbieganiu narkmanii (Dz.U.z 2005, Nr 179, pz.1485) 5. Ustawa świadczeniach pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 210, pz.2135) 6. ustawa pstępwaniu wbec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.z 2005, Nr 86, pz. 732 ze zm.) 7. Ustawa chrnie zdrwia psychiczneg( Dz. U. z 1994r.Nr 111, pz.535 ze zm.) 8. Ustawa prmcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 Nr 99, pz ze zm.) 9. Ustawa przeciwdziałaniu przemcy w rdzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, pz.1493) 10. Ustawa ustanwieniu prgramu Pmc państwa w zakresie dżywiania ( Dz. U. Nr 267, pz. 2258) 11. Ustawa działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie ( Dz. U. z 2003, Nr 96, pz.873) D działalnści Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla ma zastswanie szereg aktów prawnych, w tym w szczególnści: 1. Ustawa finansach publicznych 2. Ustawa samrządzie gminnym 3. Kdeks pstępwania administracyjneg 4. Ustawa rachunkwści 5. Ustawa pstępwaniu egzekucyjnym w administracji Zadania Ośrdka Pmcy Spłecznej kreślne są statutem stanwiącym załącznik Nr 17 d uchwały Nr XLVII/1199/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005r zmieniny w części uchwałą Nr LX/1641/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005r. D pdstawwych zadań Ośrdka należy: 7 rganizwanie pmcy spłecznej na terenie Dzielnicy Wla, w tym rzeznanie ptrzeb mieszkańców, przyznawanie pmcy finanswej i rzeczwej, rganizwanie pmcy usługwej, udzielanie pradnictwa scjalneg, psychlgiczneg, pedaggiczneg, rdzinneg i prawneg, świadczenie pracy scjalnej, prwadzenie grupwych frm wsparcia i śrdków wsparcia, sprawianie pgrzebów, aktywizacja zawdwa rganizwanie parcia spłeczneg dla sób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnsprawnych intelektualnie pprzez prwadzenie śrdwiskweg dmu sampmcy dla sób psychicznie chrych i klubu dla sób z dysfunkcją zdrwia psychiczneg, rganizację specjalistycznych usług piekuńczych dla sób psychicznie chrych, udzielanie specjalistyczneg pradnictwa, a także udzielanie świadczeń finanswych i rzeczwych

8 prwadzenie działań z zakresu prfilaktyki uzależnień, HIV/AIDS i przemcy, w szczególnści pracwanie lkalneg prgramu prfilaktyki uzależnień, nadzór nad realizacją zadań z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych w Dzielnicy Wla, bsługa techniczna i administracyjn-finanswa Dzielnicweg Zespłu Realizacji Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych m.st. Warszawy przyznawanie i wypłata świadczeń rdzinnych raz zaliczki alimentacyjnej prwadzenie pstępwania wbec dłużników alimentacyjnych, w tym przede wszystkim rzpznawanie ich sytuacji życiwej, finanswej i rdzinnej, przekazywanie kmrnikwi wszelkich ustalnych w drdze pstępwania infrmacji isttnych dla egzekucji alimentów, aktywizacja zawdwa dłużników. Ustalanie sytuacji życiwej, finanswej i zdrwtnej sób ubiegających się praw d świadczeń pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych Wskazując zadania Ośrdka, nie spsób nie dntwać, że Ośrdek z rku na rk pdejmuje craz więcej nwych zadań, c wynika zarówn z pjawiających się regulacji prawnych, a w ślad za nimi licznych zbwiązań charakterze frmalnym, z drugiej zaś strny zmieniających się ptrzeb i wymagań stawianych przez klientów. Na przestrzeni lat 2004 i 2005 OPS zstał realizatrem świadczeń rdzinnych, zaliczki alimentacyjnej i pstępwania wbec dłużników alimentacyjnych, rzpczął także przeprwadzanie wywiadów śrdwiskwych i prwadzenie innych elementów pstępwania na ptrzeby ustalania uprawnień d tzw. bezpłatnych świadczeń zdrwtnych. W tym kresie twrzyliśmy Klub Pracy, a także stwrzyliśmy fertę wsparcia, przede wszystkim, pedaggiczneg dla rdzin zastępczych. W 2006r w ramach realizacji ustawy pmcy spłecznej i rzprządzenia z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająceg wyskść kryterium dchdweg raz max. wyskść zasiłków stałych, pracwnicy scjalni w ciągu miesiąca musieli przeprwadzić wywiady śrdwiskwe u wszystkich sób krzystających z pmcy usługwej, finanswej i rzeczwej OPS. Także wyekspirwanie trzyletniej umwy na świadczenie usług piekuńczych i rzstrzygnięcie nweg przetargu zaskutkwał kniecznścią ustalenia w frmie wywiadu śrdwiskweg, w ciągu jedneg miesiąca, sytuacji dchdwej wszystkich świadczenibirców OPS krzystających z pmcy usługwej. W 2006 rku rzszerzając fertę pmcy na rzecz mieszkańców Dzielnicy rzszerzyliśmy fertę pmcy dla rdzin tzw. niewydlnych wychwawcz, w tym matek samtnych. Nwym zadaniem, które pdjął OPS w 2006 r. jest realizacja prjektu współfinanswaneg za śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Plska kadraeurpejska jakść. Prgramem bjęt wszystkich pracwników OPS pracujących z sbami zagrżnymi wykluczeniem spłecznym. Pprzez gruntwne szklenie bejmujące zarówn zagadnienia z zakresu etyki pracy, rganizacji pracy, kmunikacji, prawa, pprzez aspekty techniczne - wykrzystania w pracy nwczesnych technik i sprzętu infrmatyczneg i biurweg, aż d specjalistycznych frm pracy scjalnej, OPS dąży d pdniesienia jakści i efektywnści pracy i sprstania zmieniającym się i zwiększającym dynamicznie zadanim Ośrdka. 8

9 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ Szczegółwą rganizację pracy Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy raz zadania pszczególnych działów kreśla Regulamin Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy stanwiący Załącznik d Zarządzenia Nr 1631/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2004r. W celu realizacji zadań ustawwych utwrzn w Ośrdku Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy następujące kmórki rganizacyjne: Kmórka rganizacyjna Filia I, w skład której wchdzi : 1-szy Dział Pmcy Śrdwiskwej i 1-szy Dział Świadczeń Filia II, w skład której wchdzi: 2-gi Dział Pmcy Śrdwiskwej i 2-gi Dział Świadczeń Siedziba Ilść Ilść pracwników etatów Syreny ,90 Zawiszy ,70 Dział Świadczeń Rdzinnych Syreny ,80 Dział Pmcy Specjalistycznej Karlkwa 58a Dział ds. Uzależnień Karlkwa 58a 3 2,5 Śrdwiskwy Dm Sampmcy Żytnia 75/77 7 6,12 Klub Pd Daszkiem dla sób z dysfunkcją zdrwia psychiczneg Żytnia 75/77 8 1,68 Świetlicę Opiekuńczą dla Osób z Chrbą Alzheimera Żytnia 75/77 3 2,20 Księgwść Syreny Dział Administracyjny i Dyrekcja Syreny ,45 Oraz samdzielne stanwiska radców prawnych Syreny ,5 117,85 Tabela 4. Kmórki rganizacyjne OPS Wla i zatrudnienie pracwników Jedncześnie wart dntwać, że część pracwników pracuje w więcej niż jednej kmórce rganizacyjnej OPS /w każdej na część etatu/, dlateg suma liczb wpisanych w klumnę ilść pracwników nie ddaje rzeczywisteg stanu zatrudnienia. Warunki lkalwe Ośrdka są bardz niedbre. Pracwnicy pracują i bsługują klientów w dużym zagęszczeniu - p 5 pracwników w malutkich pkjach. Brakuje miejsc d prwadzenia indywidualnych rzmów, dpwiedniej ilści talet, pczekalni. Stara sieć energetyczna jest niewystarczająca d bsługi niezbędnych urządzeń infrmatycznych i biurwych. OPS planuje knieczną zmianę siedziby, w związku z czym realizuje zadanie 9

10 inwestycyjne: Mdernizacja budynku przy Bema 91 na ptrzeby OPS. W rku 2006 Ośrdek zakupił prjekt budwlany przebudwy budynku przy Bema 91. Planwane rzpczęcie rbót budwlanych - I kwartał 2007r STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW D r funkcję dyrektra Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla sprawwała Pani Jlanta Sbczak. Od r bwiązki dyrektra pełniła zastępca dyrektra Pani Olga Filipiak Wadas. W kresie d bwiązki zastępcy dyrektra pełniła Pani Elżbieta Lesiak- kierwnik Działu Pmcy Specjalistycznej W Ośrdku Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla zatrudninych był ( wg stanu na dzień ) : 122 pracwników na 117,85 etatach. Zatrudnienie w Ośrdku w stsunku d stanu na dzień r wzrsł 13 pracwników- 13,93 etatu. Największy wzrst zatrudnienia: 7,7 etatu miał miejsce w Działach Pmcy Śrdwiskwej OPS dpwiadających za rzeznanie ptrzeb mieszkańców Wli i przyznanie świadczeń pmcy spłecznej. O 5 etatów wzrsł także zatrudnienie w Dziale Pmcy Specjalistycznej, c wiąże się z rzszerzaniem frm świadcznej specjalistycznej pmcy raz pdjęciem realizacji prjektu Plska kadra- eurpejska jakść współfinanswaneg ze śrdków EFS. Pnadt w działalnść Ośrdka zaangażwanych był: 5 sób bezrbtnych dbywających staże abslwenckie, skierwanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy 4 sby, skierwane przez Szkłę Plicealną Pracwników Służb Spłecznych, dbywające praktyki zawdwe specjalnści pracwnik scjalny, Dla realizacji statutwych działań Ośrdek Pmcy Spłecznej w ramach umów cywilnprawnych zatrudnił 109 sób rku w Ośrdku Pmcy Spłecznej pracwali: p. dyrektra, p.. z-cy dyrektra, gł. księgwy, z-ca gł. księgweg, 2 kierwników filii, 8 kierwników działów i 4 p.. kierwnika działu, 12 starszych specjalistów pracy scjalnej, 13 specjalistów pracy scjalnej, 14 starszych pracwników scjalnych, 16 pracwników scjalnych, 10 starszych inspektrów, 6 inspektrów, 6 pdinspektrów,2 starsze księgwe, 2 księgwe, 2 referentów, 1 piekun, 1 infrmatyk, 2 starszych instruktrów terapii zajęciwej i 1 instruktr terapii zajęciwej, 3 psychlgów, 5 pedaggów, 1 specjalista ds. sób niepełnsprawnych i senirów, 1 pielęgniarka, 2 knsultantów, 1 radca prawny, 2 pracwników gspdarczych i 1 knserwatr. W tzw. rejnach piekuńczych pracwał 46 pracwników scjalnych tj. 37,7% wszystkich pracwników zatrudninych w OPS. W ubiegłym rku dsetek rejnwych pracwników scjalnych w góle zatrudninych pracwników był 2,7% niższy. 10

11 Szerki zakres realizwanych w Ośrdku zadań wymaga zatrudnienia dbrze przygtwanej i wykształcnej kadry. Wśród etatwych pracwników OPS: 85 sób ( 11 więcej niż w rku 2005) 69,70% ma wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedaggiczne, plitlgiczne, psychlgiczne, scjlgiczne, rescjalizacyjne, prawne i eknmiczne) 19 sób 15,60% ma wykształcenie pmaturalne ( przede wszystkim w zakresie pracy scjalnej) 15 sób 12,30% ma wykształcenie średnie 3 sby 2,40 % ma wykształcenie zawdwe i niższe. W rku 2006 pdnsił kwalifikacje: w ramach studiów pdyplmwych - 11 pracwników, w tym 5 kierwników działów i filii w ramach studiów magisterskich i licencjackich - 10 pracwników w ramach długterminwych szkleń - 2 pracwników W celu pdniesienia kwalifikacji pracwników raz standardu działalnści Ośrdka w rku pracwników OPS wzięł udział w 59 szkleniach w zakresie 1. Rla eurpejskich funduszy strukturalnych we wzmacnianiu działań pmcy spłecznej 2. Wpływ ustawy finansach publicznych na uchwały budżetwe 2006r raz na gspdarkę finanswą jednstek sektra finansów publicznych 3. Pstępwanie w sprawach z zakresu pmcy spłecznej- wydawanie decyzji przyznających świadczenia, decyzji zmieniających 4. Sprawzdawczść raz wybrane zagadnienia dt. Realizacji i finanswania świadczeń rdzinnych 5. Świadczenia rdzinne, pstępwanie wbec dłużników rdzinnych, zaliczka alimentacyjnazmiana przepisów, zasady pstępwania, prblemy, rzecznictw 6. Praca z sbami zaburznymi psychicznie 7. Kdeks pstępwania administracyjneg- teria a praktyka w instytucjach pmcy spłecznej 8. Nwelizacja prawa zamówień publicznych stswanie prawa zamówień publicznych w praktyce 9. Twrzenie interpersnalnych zespłów na rzecz pmcy dziecku i rdzinie niewydlnej wychwawcz w śrdwisku lkalnym 10. Ochrny danych sbwych analiza i rzwiązanie najczęściej występujących prblemów Pnadt 69 pracwników pracujących bezpśredni z sbami zagrżnymi wykluczeniem spłecznym ( w praktyce wszyscy pracwnicy OPS z wyłączeniem działu księgwści, administracji, działów świadczeń i świadczeń rdzinnych) wzięł udział w prjekcie Plska kadraeurpejska jakść współfinanswanym ze śrdków EFS. Prjekt ma charakter szkleniwy. W rku 2006 zstały zrealizwane dwa pierwsze mduły szkleniwe, w ramach, których pracwnicy dbyli szklenia z zakresu: etyka w bszarze pmcy spłecznej bsługa klienta z uwzględnieniem zasady pmcniczści radzenie sbie ze stresem w pracy scjalnej znaczenie misji w instytucji i kreślenie misji dla Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy rganizacja stanwiska pracy i czasu pracy bsługa sprzętu i prgramów infrmatycznych w łącznej ilści 42 gdzin każdy pracwnik. 11

12 4. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2006R. 4.1 PLAN BUDŻETU OPS W 2006 ROKU W rku 2006 Ośrdek Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy dyspnwał budżetem w łącznej wyskści ,00zł ( raz rachunkiem dchdów własnych), przy czym wyskść budżetu była w ciągu rku 18-krtnie zmieniana w drdze uchwał Rady m.st. Warszawy ( 4 ) raz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy.( 14) W stsunku d rku 2005 budżet Ośrdka wzrósł zł. SRODKI FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI OPS W 2006r. R85278-USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH R85395 PROJETY WSPOŁFINASOWANE ZE ŚRODKÓW EFS R85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆrganizacja Wigilii i dżywianie R85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE R85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE R85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ R85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆust.zdrwtna R85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE R85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE R85203 OŚRODKI WSPARCIA R8515 ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI - zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ŚRODKI M. ST. WARSZAWA ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI UE 12

13 Na realizację zadań własnych finanswych ze śrdków m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wla dyspnwał w rku 2006 kwtą ,- (jest t kwta ,- większa d pzstającej w dyspzycji Ośrdka w rku 2005). W R przeciwdziałanie alkhlizmwi- w wyskści ,- tj ,- mniej niż w rku ubiegłym. Ze śrdków teg rzdziału realizwane są działania pdejmwane w ramach dzielnicweg prgramu Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, m.in. zakup prgramów prfilaktycznych dla szkół, działalnść punktu infrmacyjn- knsultacyjneg, rganizacja atrakcyjnych frm spędzania czasu wlneg i klnii letnich dla dzieci zagrżnych marginalizacją, prwadzenie różnych frm pmcy indywidualnej i grupwej dla sób uzależninych d alkhlu, dświadczających przemcy, itp. W R śrdki wsparcia ,-. Kwta ta była wyższa niż w rku ubiegłym 7.800zł( 10,9%). Ze śrdków teg rzdziału finanswan działalnść Klubu Pd Daszkiem dla sób z zaburzeniami psychicznymi i Świetlicy Opiekuńczej dla sób z chrba Alzheimera. W R zasiłki -zad. własne- w wyskści ,- tj ,-zł ( 9%) wyższą niż w rku Śrdki teg rzdziału przeznaczne są na wypłatę zasiłków celwych, zakup biadów dla dzieci i sób drsłych, talnów d sklepu i sprawianie pgrzebów. W R śrdki pmcy spłecznej- w wyskści ,- tj zł ( k.19%) wyższej niż w 2005r. W kwcie tej zł przeznaczne był na realizację zadania inwestycyjneg : Mdernizacja budynku przy Bema 81 na ptrzeby OPS, zaś na zakupy inwestycyjne ( sprzętu infrmatyczneg i kserkpiarki). W rzdziale tym znajdują się także śrdki na wynagrdzenia pracwników, zakup niezbędnych materiałów( np. biurwych, druków wywiadów itp.), zakup usług takich jak sprzątanie, płaty czynszu, energii, wywóz śmieci, usługi pcztwe dstarczanie krespndencji i zasiłków, a także część działań merytrycznych, np. związanych z realizacją prgramu scjterapeutyczneg dla dzieci i młdzieży Spkjna przystań czy Klubu Pracy. W R usługi piekuńcze- w wyskści ,- c znacza zmniejszenie śrdków w stsunku d rku zł,-. Ze śrdków teg rzdziału finanswany jest zakup usług piekuńczych dla sób w pdeszłym wieku i niepełnsprawnych. W R pzstała działalnść z przeznaczeniem na rganizację sptkań wigilijnych dla senirów i sób niepełnsprawnych. W rku ubiegłym OPS nie dyspnwał śrdkami finanswymi w tym rzdziale Pnadt ze śrdków m.st. Warszawy kwta ,- zł ( więcej niż w 2005r) zstała przekazana na realizację zadań zlecnych w R świadczenia rdzinne. Na realizację zadań zlecnych finanswanych ze śrdków budżetu państwa OPS Dzielnicy Wla m.st. Warszawy dyspnwał kwtą: W R śrdki wsparcia ,- (kwta ta uległa zmianie w stsunku d rku in plus.). Śrdki te przeznaczne są na finanswanie działalnści Śrdwiskweg dmu sampmcy dla sób psychicznie chrych. W R świadczenia rdzinne ,- (kwta zł,- większa niż w rku ubiegłym, w związku z przejęciem przez OPS funkcji płatnika świadczeń d pracdawców dtąd realizujących t zadanie, a także walryzacją wyskści zasiłków rdzinnych i ddatków. Śrdki teg rzdziału wydatkwane są na zasiłki rdzinne wraz z ddatkami, świadczenia piekuńcze, zaliczkę alimentacyjna raz kszty bsługi realizacji ustawy świadczeniach rdzinnych raz ustawy pstępwaniu wbec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 13

14 W R ubezpieczenie zdrwtne ,- tj. kwtę 5.801zł wyższą niż w rku Ośrdek ze śrdków teg rzdziału płaca składki na ubezpieczenie zdrwtne sbm uprawninym: pbierającym zasiłki stałe /świadczenie pmcy spłecznej/ raz świadczenie pielęgnacyjne i ddatek d zasiłku rdzinneg z tytułu samtneg wychwania dziecka d lat siedmiu i utraty prawa d zasiłku dla bezrbtnych /świadczenia rdzinne/ W R zasiłki -zad. zlecne , ( tj. kwtą ,- więcej niż w rku 2005, w związku z pdniesieniem wartści kryterium dchdweg a także walryzacją wyskści zasiłków stałych wypłacanych bligatryjnie ze śrdków budżetu państwa). Śrdki teg rzdziału przeznaczne są na wypłatę zasiłków stałych dla sób niepełnsprawnych i/lub w wieku emerytalnym W R usługi piekuńcze ,- przeznaczna na realizację specjalistycznych usług piekuńczych dla sób z zaburzeniami zdrwia psychiczneg. Kwta ta w stsunku d rku ubiegłeg uległa zmianie 1.000zł in plus W R pzstała działalnść ,- z przeznaczeniem na sfinanswanie ksztów pstępwania w sprawach dt. ptwierdzenia uprawnień d świadczeń pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych. (kwta śrdków zaplanwanych w tym rzdziale wzrsła pnad czterkrtnie) W R usuwanie skutków klęsk żywiłwych ,- z przeznaczeniem na łagdzenie skutków suszy. Zaplanwana na rk 2005 dtacja budżetu państwa d zadań własnych realizwanych przez OPS Dzielnicy Wla m.st. Warszawy wynisła: W R zasiłki i pmc w naturze ,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków kreswych ( kwtę 2.000zl większą niż w rku 2005) W R śrdki pmcy spłecznej ,- z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrdka ( ,- więcej niż w rku 2005) W R pzstała działalnść ,- z przeznaczeniem na realizację rządweg prgramu psiłek dla ptrzebujących. Kwta ta była , a więc pnad 50% wyższa niż w rku ubiegłym Pnadt Ośrdek Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy był realizatrem prjektu : Plska kadra- eurpejska jakść współfinanswaneg ze śrdków EFS: na realizację prjektu ze śrdków własnych m.st. Warszawy przeznaczn zł prjekt zyskał dfinanswanie ze śrdków UE w wyskści zł Łącznie w rku 2006 w dyspzycji OPS pzstawały śrdki : m.st. Warszawy - w wyskści zł- 44,69% budżetu budżetu państwa - w wyskści zł- 55,06% budżetu Unii Eurpejskiej - w wyskści zł.- 0,25% budżetu Przeważający udział śrdków budżetu państwa w planie finanswym OPS jest knsekwencją realizacji przez Ośrdek ustawy świadczeniach rdzinnych raz ustawy pstępwaniu wbec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 14

15 4.2 WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2006 ROKU Budżet Ośrdka Pmcy Spłecznej Dzielnicy Wla m.st. Warszawy zstał w rku 2006 wyknany w 98,81%. Wydatkwan łącznie ,16zł,- w tym: Śrdki m.st. Warszawy zł- 99,80% Śrdki budżetu państwa zł- 97,97% Śrdki Unii Eurpejskiej ,69zł- 99,91% Plan budżetwy OPS zstał zrealizwany w 100% w rzdziałach: R85195 pzstała działalnść ( zadania zlecne) - sfinanswanie ksztów pstępwania w sprawach dt. ptwierdzenia uprawnień d świadczeń pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych R85203 śrdki wsparcia ( zadania zlecne)- prwadzenie śrdwiskweg dmu sampmcy dla sób psychicznie chrych R85228 usługi piekuńcze- zarówn p strnie zadań własnych, jak i zlecnych R pzstała działalnść ( dtacja d zadań własnych) realizacja rządweg prgramu Psiłek dla ptrzebujących Najniższe wyknanie dntwan w rzdziałach: W R usuwanie skutków klęsk żywiłwych - wyknanie 96,37%. Z kwty ,- wydatkwan zł. Nie wydatkwan 500zł- tj. równwartści jedneg zasiłku, w stsunku d któreg zstał w OPS złżny wnisek, lecz mim wezwania wniskdawca nie dstarczył żądanych dkumentów, wbec czeg, zgdnie z przepisami wnisek pzstawin bez rzpatrzenia. W R świadczenia rdzinne - z zaplanwanych w 2006 rku wydatków bieżących w wyskści zł wydatkwan zł, tj. 97,18 % planu. Takie wyknanie wynika z nadwyżki śrdków czym wielkrtnie infrmwaliśmy. W jednym z statnich pism, z dnia r., szacwaliśmy nadwyżkę na kwtę zł. jednak budżet teg rzdziału zstał skrygwany in minus tylk kwtę zł. Pnadt Ośrdek Pmcy Spłecznej dyspnwał rachunkiem dchdów własnych i wydatków nimi finanswanych. Wpłaty na rachunek pchdzą z dpłatnści za usługi piekuńcze raz prcentwania śrdków zgrmadznych na rachunku bankwym dchdów własnych. OPS planwał uzyskanie zł dchdów, pzyskan w 2006r ,- zł. Śrdki finanswe zgrmadzne na rachunku dchdów własnych były wydatkwane na realizację specjalistycznych usług piekuńcz readaptacyjnych, specjalistycznych usług piekuńcz- usprawniających raz zakup usług rzszerzających standard usług świadcznych na rzecz uprawninych mieszkańców Dzielnicy Wla, a także na zakup szkleń i dfinanswanie nauki pracwników w szkłach wyższych. Na w/w cele wydan ,72zł. 15

16 Wydatki OPS w 2006r. w rzbiciu na pszczególne zadania przedstawia pniższa tabela: Prwadzenie działań z zakresu prfilaktyki uzależnień, HIV/AIDS i przemcy R , ,25 Organizwanie pmcy spłecznej rganizwanie parcia spłeczneg dla sób z zaburzeniami psychicznymi Przyznawanie i wypłata świadczeń rdzinnych raz zaliczki alimentacyjnej R ,34 R ,61 R , ,05 R ,00 R ,05 R ,00 R ,51 R , ,51 Ustalanie sytuacji życiwej, finanswej i zdrwtnej sób ubiegających się praw d świadczeń pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych (ustalanie uprawnień d świadczeń zdrwtnych) R , ,00 Utrzymanie Ośrdka Pmcy Spłecznej R , ,65 Realizacja prjektu współfinanswaneg ze śrdków R , ,10 EFS Tabela 5. Wydatki OPS w 2006r. w rzbiciu na pszczególne zadania Zdecydwanie wzrasta udział świadczeń rdzinnych w budżecie OPS. W 2006r był n tylk 2% mniejszy niż udział śrdków przeznacznych na rganizację pmcy spłecznej i parcia spłeczneg dla sób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółw brazuje t pniższy wykres: w ydatki OPS w 2006r. utrzymanie Ośrdka Pmcy Spłecznej 19,06% prfilaktyka uzależnień 4,25% ustalanie upraw nień d św iadczeń zdrw tnych 0,14% pmc spłeczna 39,08% św iadczenia rdzinne raz zaliczka alimentacyjna 37,07% prjekt EFS 0,40% 16

17 5. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ( z wyłączeniem pmcy usługwej i śrdków wsparcia) Katalg świadczeń pmcy spłecznej realizwanych w 2006 bejmwał: Zasiłki : - stałe - charakterze bligatryjnym, finanswane ze śrdków budżetu państwa, przeznaczne dla sób niezdlnych d pracy z tytułu wielu lub inwalidztwa, których dchód ( i dchód na sbę w rdzinie) nie przekraczał kryterium dchdweg kreślneg w ustawie pmcy spłecznej (Kryterium t uległ zmianie w październiku 2006r. D września wynsił 461zł dla sby samtnej i 316 zł dla sby pzstającej w rdzinie, zaś d października jest t kwta 477 dla sby samtnej i 351 dla sby w rdzinie. Zmianie uległa także maksymalna kwta zasiłku stałeg: d kńca września wynsiła na 418zł, a d października 444zł.). OPS wypłacił w 2006r. zasiłki stałe 963 sbm ( tj. 41 więcej niż w rku ubiegłym) na łączna kwtę zł ( jest t kwta zł większa niż w 2005r.) - kreswe- ( zadanie własne dfinanswywane ze śrdków budżetu państwa), przysługujące sbm i rdzinm, których dchód nie przekracza kryterium dchdweg, w szczególnści ze względu na długtrwałą chrbę, niepełnsprawnść, bezrbcie, mżliwść nabycia uprawnień d świadczeń emerytaln rentwych. Zasiłki kreswe przyznan 224 sbm, na łączną kwtę zł. - celwe i celwe specjalne- ( zadanie własne) przeznaczne na zaspkjenie pdstawwej ptrzeby bytwej, przede wszystkim zakupu żywnści, leków, dzieży, itp. Przyznan zasiłki celwe i celwe specjalne rdzinm, na łączną kwtę zł Składki na ubezpieczenie zdrwtne- składki zdrwtne płacn 924 klientm pbierającym zasiłki stałe. Łączna wartść wypłacnych składek na pwszechne ubezpieczenie zdrwtne z tytułu krzystania z zasiłku stałeg wynisła ,34 Składki na ubezpieczenie spłeczne płacane są sbm, które rezygnują z pracy zarbkwej w celu sprawwania z sbistej pieki na chrym człnkiem rdziny w 2006r OPS płacał składki za dwie sby ( łączna wartść zł. pmc rzeczwą: - grący, dwudaniwy biad dla dzieci i młdzieży, sób niepełnsprawnych i w pdeszłym wieku, bezrbtnych dla sób, ( w tym dzieci i młdzieży) na gólną kwtę zł. - talny na zakup artykułów spżywczych i higienicznych- przyznan 977sbm, średnia wartść jedneg świadczenia w tej frmie wynisła 126zł - inne frmy pmcy rzeczwej ( paczki żywnściwe, ręczniki, pściel, kce)- przyznan sbm, w tym 1090 dzieci trzymał w grudniu paczki w skład których pza art. spżywczymi wchdziły także książki edukacyjne charakterze encyklpedycznym ( dpwiednie d wieku dziecka) raz kc. Łączna wartść paczek dla dzieci wynisła ,80zł. Także 240 sób drsłych w pdeszłym wieku i niepełnsprawnych krzystających z pmcy usługwej OPS trzymał pmc rzeczwa w pstaci paczki z art. pścielwymi, łączna wartść tych paczek wynisła zł. pradnictw indywidualne i grupwe świadczne był w stsunku d sób.- były t przede wszystkim prady prawne, psychlgiczne i pedaggiczne pracę scjalną prfesjnalną pmc nastawiną na wzmcnienie lub dzyskanie umiejętnści sób i rdzin d funkcjnwania spłeczneg i pełnienia ról spłecznych, OPS świadczył w stsunku d rdzin. Praca scjalna realizwana była zarówn w indywidualnej pracy z Klientami, jak i w frmach ddziaływań grupwych.- szerzej mówine między innymi w rzdziale 5.3 Pmc pzamaterialna. 17

18 sprawienie pgrzebu - OPS pkrył kszty pgrzebu 89 sób ( tj. 20 pgrzebów więcej niż w rku ubiegłym) w tym 19 sób bezdmnych. Wydatkwan na ten cel zł. Realizacja teg zadania dbywa się w parciu przumienie zawarte z ZCK ( dt. miejsca grzebalneg) i umwę z firmą świadczącą usługi pgrzebwe (wyłniną w pstępwaniu przetargwym), wart wspmnieć, że w 11% przypadków OPS indywidualnie negcjuje spsób realizacji zadania (cmentarze wyznaniwe, grby rdzinne, kremacje). a także: pmc w uzyskaniu zatrudnienia przede wszystkim w frmie ferty KLUBU PRACY mówienie w rzdziale 5.3 pmc usługwą świadczną w dmu klienta - mówienie w rzdziale 7 usługi realizwane w śrdkach wsparcia mówienie w rzdziale 9 Łącznie różnymi frmami pmcy spłecznej świadcznymi przez Ośrdek Pmcy Spłecznej bjętych był w 2006 rku 4649 rdzin, w których żyje 8626 sób. W 2006r pracwnicy scjalni w związku ze zgłsznymi wniskami przez Klientów lub inne sby i instytucje dknali rzeznania nwych śrdwisk Pdstawą dla przyznania świadczeń finanswych, rzeczwych raz w frmie usług z pmcy spłecznej jest każdrazw przeprwadzany wywiad śrdwiskwy uzupełniny dkumenty ptwierdzające infrmacje zebrane pdczas wywiadu. Pwyższe świadczenia przyznawane są w frmie decyzji administracyjnych, których w analizwanym kresie wydan łącznie dla sób./ tj. 880 więcej niż w rku ubiegłym, przy czym wzrst ilści wydawanych decyzji ma charakter stały/ W 2006 rku klienci złżyli d Samrządweg Klegium Odwławczeg (SKO) i Wjewódzkieg Sądu Administracyjneg (WSA) 64 dwłania i skargi d decyzji OPS ( i rzeczeń SKO pdtrzymujących w mcy rzstrzygnięcia OPS) w sprawie świadczeń pmcy spłecznej. / znacza t, ze w prcedurze dwławczej badaniu pdlegał zaledwie 0,235 decyzji wydanych przez OPS w sprawach z zakresu pmcy spłecznej/ W 22 przypadkach decyzje OPS zstały przez SKO utrzymane w mcy, w 18- decyzje zstały w części lub całści uchylne, a sprawy przekazane d OPS w celu pnwneg rzpatrzenia, w 6 przypadkach SKO nie rzpznawał sprawy uznając swą niewłaściwść, stwierdzając niedpuszczalnść zażalenia lub stwierdzając uchybienie terminu d prawidłweg wniesienia dwłania, w 4 sprawach WSA ddalił skargę, w 14 sprawach pstępwanie dwławcze / skargwe/ nie zstał zakńczne. 5.1 POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY W większści spśród śrdwisk bjętych w rku 2006 świadczeniami pmcy spłecznej w frmie zasiłków, pmcy rzeczwej i usługwej mieliśmy d czynienia z wystąpieniem jedncześnie wielu, złżnych prblemów, których rzwiązanie wymaga pmcy. Dla ptrzeb statystyki wybierany jest jeden z prblemów, taki, który wydaje się najisttniejszy, który wymaga pdjęcia próby jeg rzwiązania w pierwszej klejnści. Wart jednak mieć na uwadze, że wskazanie takieg prblemu jest niezwykle trudne lub nawet niemżliwe, wbec złżnści trudnści, z jakimi brykają się sby i rdziny zwracając się pmc. Bardz częst w parze z alkhlizmem występuje długtrwała chrba lub niepełnsprawnść, pdbnie długtrwała chrba częst dtyczy sób bezrbtnych. W praktyce w przypadku świadczeń pmcy spłecznej zawsze mamy d czynienia z ubóstwem w rdzinie i innymi twarzyszącymi mu klicznściami i prblemami. 18

19 Na pniższym wykresie przedstawin pwdy, dla celów statystycznych uznane za najisttniejsze, krzystania z pmcy spłecznej w 2006r. POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY MATERIALNEJ trudnści w przystsw aniu d życia p zw lnieniu z zakładu karneg 0,72% narkmania 0,42% przemc w rdzinie 2,68% alkhlizm 2,73% sytuacja kryzysw a bezradnść w spraw ach 1,57% piekuńczyvh i prw adzenia gsp.dm. 7,76% zdarzenie lsw e- susza ubóstw 20,18% 0,39% sierctw 0,12% bezdmnść 3,47% ptrzeba chrny macierzyństw a 2,23% długtrw ała lub ciężka chrba 23,21% bezrbcie 15,11% niepełnspraw nść 19,41% Od lat d pdstawwych pwdów krzystania z pmcy spłecznej na Wli należą: niepełnsprawnść ubóstw długtrwała lub ciężka chrba bezrbcie bezradnść w sprawach piekuńczych i prwadzenia gspdarstwa dmweg W rku 2006, pdbnie jak w rku 2005, jest t więc pewna tendencja charakterze kreswym, szczególnie widczny jest wzrst ilści sób długtrwale i ciężk chrych raz niepełnsprawnych ( łącznie ta grupa świadczenibirców stanwi aż 42, 62%! wszystkich sób krzystających ze świadczeń pmcy spłecznej na Wli, w znacznej mierze sby te krzystają z pmcy usługwej rganizwanej przez OPS). Analizując pwyższe dane niewątpliwie trzeba mieć na uwadze: wspmnianą pwyżej wielprblemwść występującą w śrdwiskach rdzinnych praktykę wystawiania przez lekarzy na ptrzeby uzyskania świadczeń pmcy spłecznej długterminwych zaświadczeń niezdlnści d pracy, bez kierwania sób, których zaświadczenia dtyczą na Kmisję ds. rzekania stpniu niepełnsprawnści. Zaświadczenia te zwalniają sby bezrbtne z bwiązku aktywneg pszukiwania zatrudnienia i uprawniają d nabycia uprawnień d świadczeń. OPS nie ma praktycznie żadnej mżliwści weryfikacji zasadnści wystawienia takieg zaświadczenia. 19

20 Spśród wszystkich śrdwisk bjętych pmcą spłeczną w 2006 rku 57,7 % stanwiły gspdarstwa jednsbwe. Wskaźnik ten kreluje z strukturą demgraficzną Wli przedstawiną w I rzdziale. Rdziny emerytów i rencistów 31%. Rdziny z dziećmi stanwiły 23%, z czeg aż 57,5% t rdziny niepełne (stanwiące 13,2% wszystkich śrdwisk bjętych pmcą). Gspdarstwa dmwe % udział w 2006 rku 1 - sbwe 57,7 2 - sbwe 17,7 3 - sbwe 11,5 4 - sbwe 7,9 5 - sbwe 3,3 6 i więcej sbwe 1,7 Tabela 6. Charakterystyka gspdarstw dmwych krzystających z pmcy OPS 5.2 POMOC MATERIALNA REALIZOWANA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH W ramach zadań własnych wydatkwan w R zasiłki i pmc w naturze - kwtę ,93 zł ( w tym ,93 zł na sprawianie pgrzebów). Zadania własne zstały dfinanswane ze śrdków budżetu państwa w R85295 kwtą zł. przeznaczną na realizację rządweg prgramu Psiłek dla ptrzebujących raz kwtą ,40zł na dtację d zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki celwe. Łącznie zatem na pmc materialną w ramach realizacji zadań własnych Ośrdek Pmcy Spłecznej wydatkwał kwtę ,33 zł, tj zł ( 13%) więcej niż w rku ubiegłym 20

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.) Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo