DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO"

Transkrypt

1 RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH

2

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych 12, Gliwice tel. +48 (32) , fax +48 (32) DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski Gliwice, październik 2014

4 Recenzent prof. dr hab. Anna Śliz Projekt okładki Tomasz Duchnowski Redakcja i korekta Anita Koszałkowska Redakcja techniczna Tomasz Duchnowski Publikację opracowano w ramach badania społecznego pn. Badanie lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach przez CTC sp. z o.o. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Wydawcy Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Plac Inwalidów Wojennych Gliwice ISBN: CTC sp. z o.o. ul. Reymonta Opole Nakład 120 egz.

5 Spis treści 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne zrealizowanych badań 2. Lokalny rynek pracy Gliwic i powiatu gliwickiego w świetle danych statystycznych - analiza desk research 2.1 Podstawowe dane społeczno-demograficzne 2.2 Osoby pracujące i ich źródła dochodu 2.3 Bezrobocie na lokalnym rynku pracy 3. Wyniki badań osób przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice 3.1 Cechy społeczno-demograficzne badanych bezrobotnych 3.2 Analiza zebranego materiału empirycznego 3.3 Podsumowanie badań zrealizowanych wśród osób bezrobotnych 4. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców z Gliwic 4.1 Charakterystyka podmiotów z Gliwic biorących udział w badaniach 4.2 Analiza zebranego materiału badawczego 4.3 Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród pracodawców z Gliwic 5. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców z powiatu gliwickiego 5.1 Charakterystyka podmiotów z powiatu gliwickiego biorących udział w badaniach 5.2 Analiza zebranego materiału badawczego 5.3 Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród pracodawców z powiatu gliwickiego 6. Analiza badań przeprowadzonych wśród firm wchodzących w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej 7. Analiza badań przeprowadzonych wśród firm funkcjonujących na gliwickim rynku pracy, których centrale ulokowane są poza Gliwicami 8. Analiza badań fokusowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli małych firm z Gliwic i powiatu gliwickiego 9. Wyniki badań zrealizowanych wśród firm komercyjnych z Gliwic i powiatu gliwickiego 9.1 Badania firm komercyjnych z Gliwic 9.2 Badania firm komercyjnych z powiatu gliwickiego 10. Streszczenie 11. Rekomendacje 12. Spis tabel i wykresów

6 4

7 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne zrealizowanych badań Projekt analizy lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego, którego rezultaty zaprezentowano w niniejszej publikacji powstał z inicjatywy i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Badania zostały przeprowadzone przez firmę CTC sp. z o.o. w okresie od maja do sierpnia 2014 r. przy ścisłej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia z Gliwic. Podczas realizacji badań korzystano z różnych metod gromadzenia materiału badawczego. Były to metody ilościowe, jakościowe, jak i związane z analizą danych zastanych typu desk research. Tym samy można stwierdzić, że projekt badawczy wpisywał się w koncepcję tzw. triangulacji metodologicznej, a gromadzony i opracowywany materiał empiryczny był pełniejszy. Analiza zastanych danych statystycznych (badanie typu desk research ) pozwoliła ukazać procesy zachodzące na lokalnym rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego głównie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz ostatniego (2011 r.) Narodowego Spisu Powszechnego. Ukazano podstawowe dane społecznodemograficzne dla analizowanych rynków pracy, zachodzące zmiany w strukturze bezrobotnych czy źródła dochodu osób pracujących. Zasadnicza część projektu badawczego dotyczyła realizacji analiz wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców. Badania wśród osób bezrobotnych miały charakter analizy ilościowej i zostały przeprowadzone wśród 200 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Próba badawcza została zróżnicowana ze względu na wiek bezrobotnych - wyodrębniając dwie zasadnicze grupy badawcze: do 30 lat oraz powyżej 50-go roku życia. Ponadto próba była dodatkowo zróżnicowana ze względu na kryterium płci i poziomu wykształcenia. Głównym celem badania osób bezrobotnych była próba uzyskania odpowiedzi na pytania, ilu spośród nich jest zainteresowanych podjęciem pracy, a także - jakie są ich motywy rejestracji w PUP oraz w czym upatrują problemy w uzyskaniu zatrudnienia. Analizowano oczekiwania finansowe osób bezrobotnych, motywację i gotowość do podnoszenia, czy ewentualnej zmiany kwalifikacji zawodowych. Istotnym składnikiem badań osób bezrobotnych była diagnoza stopnia posiadania kompetencji cywilizacyjnych przez osoby bezrobotne. Do tych kompetencji można zaliczyć m.in.: prawo jazdy i mobilność na rynku pracy, komunikatywną znajomość co najmniej jednego języka obcego, umiejętność obsługi komputera oraz poszukiwania informacji w Internecie, czy elastyczność - umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. Kluczowym elementem projektu diagnozy lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego były badania zrealizowane wśród pracodawców. Badania przeprowadzono zarówno w oparciu o metodę ilościową (za pośrednictwem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu), jaki i w oparciu o metodę jakościową (badania fokusowe). Zasadniczą częścią badań pracodawców były standaryzowane wywiady telefoniczne wspomagane programem komputerowym CATI (Computer Assisted Telephone Interview) przeprowadzone wśród 600 pracodawców (360 firm z Gliwic i 240 z powiatu gliwickiego). Próba została dobrana na podstawie bazy podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON działających w mieście Gliwice i powiecie gliwickim. W sumie operat dla miasta wynosił 1218 i dla powiatu 397 firm zatrudniających, według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, co najmniej 10 osób. W związku z tym, iż niemożliwym okazało się przeprowadzanie w powiecie założonych 240 ankiet z grona 397 firm spełniających kryteria wielkości podjęto decyzję o uzupełnieniu brakującej próby o mikroprzedsiębiorstwa. Operat obejmujący podmioty zatrudniające do 9 osób liczył 8315 pozycji. System komputerowy CATI losował firmy ze wskazanych operatów. W sumie w celu przeprowadzenia 600 wywiadów ankieterzy nawiązali 2641 połączeń, z czego zarejestrowano m.in.: 252 odmowy udziału w badaniu, 53 odmowy uzasadnione z niedostępności osoby upoważnionej, 166 wywiadów przełożonych na inny wskazany przez respondenta termin, które nie doszły do skutku, 251 przypadki trudności technicznych dotarcia do badanych firm, np. zmiana numeru telefonu, 1236 sytuacji, w których respondenci nie byli dostępni. Podstawowym celem prowadzenia badań wśród pracodawców była chęć diagnozy aktualnego oraz mającego wystąpić w najbliższej przyszłości popytu na kwalifikacje zasobów ludzkich. Szczegółowo pytano o zapotrzebowanie na przedstawicieli określonych zawodów na lokalnym rynku pracy - dużo uwagi poświęcając także absolwentom szkół ponadgimnazjalnych. Pracodawcy oceniali nie tylko popyt na absolwentów, ale przede wszystkim - ich praktyczne przygotowanie do pełnienia ról pracowniczych. Przedsiębiorcy wypowiadali również swoje opinie o sposobach dostosowywania strumienia podaży do popytu na pracę. W badaniach identyfikowano także czynniki brane pod uwagę przez pracodawców przy 5

8 podejmowaniu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu kandydatów do pracy. W niniejszej publikacji osobne podrozdziały zostały napisane w oparciu o analizę badań pracodawców z Gliwic (N=360) i powiatu gliwickiego (N=240). Ponadto spośród firm funkcjonujących na obszarze Gliwic wyodrębniono grupę podmiotów działających na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej (łącznie zespołowi badawczemu udało się dotrzeć do 24 firm strefowych ). Odpowiedzi tych firm na pytania kwestionariuszowe były podstawą do napisania oddzielnego rozdziału w publikacji. Ponadto dodatkową analizę przeprowadzono wśród 7 podmiotów, funkcjonujących na gliwickim rynku pracy, których centrale ulokowane są poza Gliwicami, co za tym idzie - podatki płacone są do Urzędów Skarbowych w innych miastach. Uzupełnieniem analiz wśród pracodawców były zintegrowane wywiady grupowe (badania fokusowe), które przeprowadzono wśród 13 przedstawicieli małych firm. Dzięki badaniom fokusowym udało się zgromadzić dodatkowy, cenny materiał o charakterze jakościowym, co pozwoliło na pogłębienie problematyki badawczej. Wywiady fokusowe były zogniskowane wokół zagadnień dotyczących sytuacji badanych firm, sytuacji młodzieży, absolwentów oraz osób powyżej 50-go roku życia na rynku pracy. 6

9 2. Lokalny rynek pracy Gliwic i powiatu gliwickiego w świetle danych statystycznych analiza desk research 2.1 Podstawowe dane społeczno-demograficzne Miasto Gliwice liczące - zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r osób (z czego kobiet i mężczyzn) zajmuje obszar 134,2 km kw. przy gęstości zaludnienia 1391 os/km kw. Natomiast powiat gliwicki liczy mieszkańców (w tym kobiet i mężczyzn) i swoim zasięgiem zajmuje obszar 664,4 km kw. Gęstość zaludnienia w powiecie gliwickim wynosi 174 os/km kw. W tabeli 1 przedstawiono strukturę wiekową mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego - sięgając po dane z ostatniego spisu powszechnego. Analizując strukturę wiekową mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego można stwierdzić, że 18,1% Gliwiczan i 20,3% mieszkańców powiatu gliwickiego nie przekroczyło 20-go roku życia. Taki sam odsetek mieszkańców Gliwic, jak i powiatu gliwickiego (po 60,3%), w momencie przeprowadzania spisu powszechnego liczył od 20 do 59 lat. Natomiast 21,6% mieszkańców Gliwic i 19,4% mieszkańców powiatu gliwickiego przekroczyło 60-ty rok życia. Tabela 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Wiek Gliwice Powiat gliwicki N % N % , , , , , , , , , , , , , ,5 65 i więcej , ,9 Suma , ,0 W kolejnej tabeli (nr 2) przedstawiono poziom wykształcenia mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego. Okazało się, że wykształceniem wyższym legitymuje się niemal co czwarty mieszkaniec Gliwic (23,1%) i co ósma (12,9%) osoba zamieszkująca powiat gliwicki. Wykształceniem Źródło: dane GUS średnim i policealnym legitymuje się 38,1% mieszkańców Gliwic i 30,9% mieszkańców powiatu gliwickiego. Natomiast 38,8% gliwiczan i 56,2% osób zamieszkujących powiat gliwicki ukończyło co najwyżej szkołę zasadniczą zawodową. Tabela 2. Poziom wykształcenia mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Wykształcenie Gliwice Powiat gliwicki N % N % wyższe , ,9 średnie i policealne , ,9 zasadnicze zawodowe , ,8 gimnazjalne , ,5 podstawowe ukończone , ,0 podstawowe nieukończone i bez wykształcenia , ,9 Suma , ,0 Uwaga: w powyższej tabeli przedstawiono dane dotyczące osób w wieku co najmniej 15 lat. Źródło: dane GUS, NSP

10 2.2 Osoby pracujące i ich źródła dochodu Analizując zastane dane statystyczne dotyczące źródeł utrzymywania można stwierdzić, że zarówno w przypadku Gliwic, jak i powiatu gliwickiego dominuje praca najemna poza rolnictwem. Jest to źródłem utrzymywania się dla 35,2% mieszkańców Gliwic i dla 31,7% mieszkańców powiatu gliwickiego. Dla co piątego mieszkańca Gliwic i powiatu gliwickiego głównym źródłem utrzymywania się jest świadczenie emerytalne. Szczegółowe dane statystyczne w tym zakresie przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Źródła utrzymywania się mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Źródła utrzymania Gliwice Powiat gliwicki N % N % praca najemna poza rolnictwem , ,7 praca na rachunek własny , ,0 poza rolnictwem lub uzyskiwanie dochodów z wynajmu praca w rolnictwie 256 0, ,0 emerytura , ,6 renta , ,7 pozostałe źródła , ,3 osoby utrzymywane , ,7 brak danych , ,0 Suma , ,0 W kolejnych tabelach (4 i 5) przedstawiono - sięgając po dane GUS - przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego oraz relacje tego Źródło: dane GUS wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju - analizując dane w okresie od 2002 do 2012 r. Tabela 4. Przeciętne wynagrodzenie brutto uzyskiwane w Gliwicach oraz jego stosunek do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju (lata ) Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Gliwicach wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,36 116, ,82 105, ,36 107, ,11 109, ,53 109, ,53 109,8 Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Gliwicach wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,73 110, ,92 110, ,48 110, ,23 110, ,93 110,5 Źródło: dane GUS 8

11 Jak wynika z tabeli 4, w latach , przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto uzyskiwane przez mieszkańców Gliwic przekraczało średnio o niemal 10% przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców powiatu gliwickiego w relacji do średniej krajowej jest niższe o blisko 20% w stosunku do przeciętnego krajowego wynagrodzenia brutto (tabela 5). Tabela 5. Przeciętne wynagrodzenie brutto uzyskiwane na obszarze powiatu gliwickiego oraz jego stosunek do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju (lata ) Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,22 82, ,25 82, ,96 82, ,86 83, ,02 84, ,81 82,7 Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,55 84, ,10 82, ,09 80, ,99 79, ,80 81,8 Źródło: dane GUS W kolejnym zestawieniu tabelarycznym (nr 6) przedstawiono bilans pomiędzy liczbą wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy. Posiłkowano się danymi Głównego Urzędu Statystycznego, który w 2006 r. przeprowadził badania ogólnopolskie - analizując dane z rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych. Jeżeli różnica pomiędzy wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi do pracy na analizowanym obszarze jest wyraźnie na korzyść przyjeżdżających, jest to wskaźnikiem atrakcyjności danego obszaru, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy. Tabela 6. Wyjeżdżający i przyjeżdżający do pracy Jednostka Liczba osób Liczba osób Saldo przyjazdów Liczba osób terytorialna wyjeżdżających przyjeżdżających i wyjazdów przyjeżdżających do pracy do pracy do pracy do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy Gliwice ,75 Sośnicowice - miasto ,10 Knurów ,94 Toszek - miasto ,93 Sośnicowice ,77 Toszek ,51 Sośnicowice ,43 obszar wiejski Pyskowice ,38 9

12 Toszek - obszar wiejski ,25 Pilchowice ,23 Wielowieś ,23 Rudziniec ,19 Gierałtowice ,17 Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że dodatnie saldo pomiędzy przyjazdami i wyjazdami do pracy na obszarze działania PUP Gliwice odnotowano w Gliwicach i na obszarze Sośnicowice - miasto. W przypadku Gliwic liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy w 2006 r. wynosiła 2,75, a w przypadku miasta Sośnicowice było to 2,10. Z Gliwic 7484 Źródło: dane GUS osoby wyjeżdżało do pracy do innych miejscowości, natomiast do Gliwic przyjeżdżało osób. Tym samym odnotowano dodatnie saldo przyjazdów, które w 2006 roku wyniosło osób. Jak zaakcentowano wcześniej - dodatnie saldo przyjazdów odnotowano także w mieście Sośnicowice (184 osoby wyjeżdżające i 387 osób przyjeżdżających, co dało dodatni bilans w liczbie 203 osób). 2.3 Bezrobocie na lokalnym rynku pracy W tabeli 7 przedstawiono zmianę wysokości stopy bezrobocia w Gliwicach i na obszarze powiatu gliwickiego w latach Analizując dane statystyczne można stwierdzić, że od 2008 r. zarówno w Gliwicach, jak i na obszarze powiatu gliwickiego, można zaobserwować procentowy wzrost bezrobocia. Tabela 7. Stopa rejestrowanego bezrobocia na obszarze Gliwic i powiatu gliwickiego (w %, stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Lata Gliwice 9,3 6,2 4,5 6,7 6,8 6,4 7,2 7,5 Powiat gliwicki 13,1 8,5 6,3 8,8 9,5 9,4 10,3 10,5 Źródło: dane GUS Analizując dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice w latach (tabela 8), można stwierdzić, że od 2006 do 2008 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się niemal o połowę - z do 6402 osób. Natomiast od 2008 do końca 2013 r. bezrobocie na obszarze działania PUP Gliwice zwiększyło się o 5136 osób (z 6402 do 11538). Bezrobocie wzrosło zarówno w Gliwicach, jak i na obszarze powiatu gliwickiego. Wyraźny wzrost liczby osób bezrobotnych na obszarze Gliwic i powiatu gliwickiego w analizowanym okresie (w szczególności w latach ) był efektem kryzysu gospodarczego na rynkach światowych, którego skutki były także odczuwalne w Gliwicach i powiecie gliwickim. Opisując procesy zachodzące na rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego wzięto pod uwagę m.in. liczbę i procentowy udział bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, następujące w okresie ostatnich lat, istotne zmiany liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. W latach odnotowano zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. Spadek długotrwale bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP Gliwice odnotowano (zarówno w Gliwicach, jak i powiecie gliwickim) w latach Szczegółowe dane przedstawiono w tabelach 9 i 10. Pod koniec grudnia 2006 r mieszkańców Gliwic i 2857 mieszkańców powiatu gliwickiego posiadało status długotrwale bezrobotnego. Natomiast dwa lata później (grudzień 2008 r.) liczba ta zmniejszyła się do 2074 osób w Gliwicach i do 1014 w powiecie gliwickim. Natomiast od 2009 r. odnotowuje się systematyczny przyrost liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. Pod koniec grudnia 2013 r. w rejestrach 10

13 Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach łącznie figurowało 5723 osób długotrwale bezrobotnych - z czego 3811 osób stanowili mieszkańcy Gliwic, a 1912 osób - mieszkańcy powiatu gliwickiego (tabela 9). Na podstawie analizy danych zastanych można stwierdzić, że w tym samym okresie (grudzień 2013 r.) co drugi bezrobotny zarejestrowany w PUP Gliwice posiadał status długotrwale bezrobotnego (tabela 10). Tabela 8. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice (stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Ogółem Gliwice Powiat gliwicki Suma Jednostka terytorialna Źródło: dane GUS Tabela 9. Bezrobotni długotrwale zarejestrowani w PUP Gliwice (stan na 31.XII) Ogółem Gliwice Powiat gliwicki Suma Uwaga: do kategorii bezrobotnych długotrwale zalicza się osoby pozostające w ewidencji co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. Źródło: dane PUP Gliwice Tabela 10. Udział bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w PUP Gliwice w ogólnej strukturze bezrobotnych (w %, stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Lata Gliwice 70,2 64,3 48,8 34,1 42,1 47,6 44,4 50,2 Powiat gliwicki 66,8 62,4 47,1 33,7 37,8 45,8 44,1 48,5 Źródło: dane PUP Gliwice W następnej tabeli (nr 11) przedstawiono dane Głównego Urzędu Statystycznego zawierające - oprócz liczby bezrobotnych i ludności w wieku produkcyjnym - liczbę pracujących, a także wskaźnik bezrobocia rejestrowanego i wskaźnik obciążenia bezrobociem. Dane statystyczne agregowano na poziomie poszczególnych gmin znajdujących się na obszarze działania PUP Gliwice. Na szczególną uwagę zasługuje kolumna zawierające dane dotyczące wskaźnika obciążenia bezrobociem, będący stosunkiem liczby bezrobotnych przypadających na 100 osób pracujących. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza sytuacja na analizowanym rynku pracy. Wskaźnik ten - agregowany na poziomie gminy - rzadko przedstawiany jest w publikacjach dotyczących problematyki rynku pracy. Wysokość tego wskaźnika dla Gliwic wynosi 10, natomiast uśredniona jego wartość dla powiatu gliwickiego wynosi 19, przy czym w poszczególnych gminach jego wartości są bardzo zróżnicowane - w gminie Rudziniec wskaźnik ten wynosi 37, podczas gdy w Toszku wynosi jedynie 2. Dla porównania - na obszarze województwa śląskiego wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosi 7, natomiast wskaźnik obciążenia bezrobociem wynosi

14 Tabela 11. Bezrobocie rejestrowane i obciążenie bezrobociem - w układzie gmin (stan na 31.XII.2013 r.) Jednostka Liczba Ludność 2 Wskaźnik Wskaźnik terytorialna bezrobotnych w wieku Pracujący bezrobocia obciążenia 1 produkcyjnym rejestrowanego bezrobociem 3 4 m. Gliwice ,3 10 Gierałtowice ,4 20 Knurów ,4 11 Pilchowice ,3 29 Pyskowice ,7 24 Rudziniec ,5 37 Sośnicowice ,5 22 Toszek ,1 2 Wielowieś ,9 4 Suma x x Źródło: dane GUS - mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat, kobiety w wieku od 18 do 59 lat. Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych - pracujący wg płci; bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych - stosunek procentowy liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. - liczba bezrobotnych przypadająca na 100 osób pracujących W kolejnych tabelach przedstawiono podział bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice ze względu na takie zmienne, jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i staż pracy - starając się jednocześnie uchwycić trendy następujących zmian w latach Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że na obszarze funkcjonowania PUP Gliwice odnotowuje się nadreprezentację kobiet w strukturze lokalnego bezrobocia. Przy czym obserwuje się systematyczny spadek udziału kobiet w strukturze bezrobocia. W 2006 r. 64% wszystkich bezrobotnych mieszkańców Gliwic stanowiły kobiety, w przypadku powiatu gliwickiego udział bezrobotnych kobiet kształtował się na poziomie 66%. Natomiast siedem lat później (2013 r.) udział kobiet w strukturze lokalnego bezrobocia Gliwic i powiatu gliwickiego wyraźnie się zmniejszył - wynosząc odpowiednio 51,9% i 55,6%. Od początku kryzysu gospodarczego datowanego na rok 2008 na lokalnym rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego można zaobserwować większą dynamikę rejestrujących się kobiet niż mężczyzn w rejestrach bezrobotnych. Otóż w Gliwicach bezrobocie wśród kobiet zwiększyło się o 55% - z 2531 w 2008 r. do 3939 pod koniec 2013 r. Natomiast bezrobocie wśród mężczyzn w analogicznym okresie w Gliwicach zwiększyło się ponad dwukrotnie - (o 112%), z 1718 w 2008 r. do 3654 osób pięć lat później (tabela 12). Podobny proces - zdecydowanie większą dynamikę przyrostu bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet - odnotowano w gminach powiatu gliwickiego. O ile w 2008 r. z obszaru powiatu gliwickiego pochodziło 1412 bezrobotnych kobiet, o tyle pięć lat później liczba ta zwiększyła się do czyli wzrost kształtował się na poziomie 55,4%. W przypadku mężczyzn bezrobocie od 2008 do 2013 r. wzrosło o 1010 osób (z 741 do 1751), zatem wzrost wyniósł aż 136,3% (tabela 13). 12

15 Tabela 12. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Gliwice Ogółem bezrobotne kobiety bezrobotni mężczyźni Suma Źródło: dane GUS Tabela 13. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Powiat gliwicki Ogółem bezrobotne kobiety bezrobotni mężczyźni Suma Źródło: dane GUS Biorąc pod uwagę koleją ważną zmienną różnicującą osoby bezrobotne, którą jest wykształcenie, okazuje się, że zarówno na obszarze Gliwic, jak i powiatu gliwickiego w strukturze bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Wśród bezrobotnych mieszkańców Gliwic 53,4% (N=4051) legitymuje się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym (tabela 14). Dla porównania - bezrobotni zarejestrowani w PUP Gliwice pochodzący z powiatu gliwickiego, legitymujący się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym stanowili 58,6% (N=2312) spośród ogółu bezrobotnych z tego obszaru (tabela 15). Natomiast zarówno na obszarze Gliwic, jak i powiatu gliwickiego w latach odnotowano istotny wzrost osób o najwyższych kwalifikacjach oraz zmniejszenie się udziału bezrobotnych o najniższych kwalifikacjach. W Gliwicach liczba osób bezrobotnych, którzy ukończyli uczelnie wyższe zwiększyła się w analizowanym okresie o 587 osób - z 560 w 2006 r. do 1147 siedem lat później (wzrost o 104,8%). W tym samym okresie zmniejszyła się o 1483 osób liczba bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym z 3761 do 2278 (spadek o 39,4%). Na obszarze powiatu gliwickiego liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym zwiększyła się w analizowanym okresie o 231 osób - ze 180 w 2006 r. do 411 siedem lat później (wzrost o 128,3%). W tym samym okresie (lata ) zmniejszyła się o 643 osoby liczba bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym z 1780 do 1137 (spadek o 36,1%). Tabela 14. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Poziom wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Suma Źródło: dane GUS 13

16 Tabela 15. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Poziom wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Suma Źródło: dane GUS Jedną z najważniejszych cech społeczno-demograficznych charakteryzujących osoby bezrobotne jest ich wiek. W kolejnych tabelach (16 i 17) przedstawiono, jak zmieniała się liczba osób bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wiekowych od 2006 do 2013 r. zarejestrowanych w PUP Gliwice. Na obszarze Gliwic w analizowanym okresie bezrobocie zmniejszyło się wśród osób w następujących kategoriach wiekowych: 18-24, 25-34, oraz lata, natomiast bezrobocie zwiększyło się wśród osób, które ukończyły 55 rok życia (tabela 16). Podobne procesy zaobserwowano na obszarze powiatu gliwickiego (tabela 17). Tabela 16. Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Wiek Ogółem pow Suma Wiek Źródło: dane GUS Tabela 17. Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Ogółem pow Suma Źródło: dane GUS 14

17 Kolejną zmienną w istotny sposób różnicującą osoby bezrobotne jest ich staż pracy. W kolejnych dwóch tabelach (18 i 19) zaprezentowano podział osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego właśnie ze względu na staż pracy. W ostatnich latach zaobserwowano istotne zmiany w tej kwestii. O ile w 2006 r. połowa bezrobotnych z Gliwic (50,6%) w ogóle nie posiadała stażu pracy, bądź ich staż pracy nie był dłuższy niż rok, o tyle siedem lat później (2013 r.) odsetek ten zmniejszył się do 36,1%. W 2006 r. 13,3% bezrobotnych mieszkańców Gliwic legitymowało się co najmniej dwudziestoletnim stażem pracy, natomiast w 2013 r. udział tej kategorii bezrobotnych zwiększył się do poziomu 17,1%. Podobne procesy zachodzą na rynku pracy powiatu gliwickiego. O ile w 2006 r. 54,9% ogółu bezrobotnych nie posiadało dłuższego stażu pracy niż rok, o tyle w 2013 r. odsetek ten zmniejszył się do poziomu 38,9%. Zwiększył się natomiast, w strukturze bezrobotnych, udział osób legitymujących się najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) - z 9,9% w 2006 r. do 13,7% siedem lat później. Tabela 18. Bezrobotni wg stażu pracy zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Staż pracy Ogółem bez stażu pracy rok i mniej lat lat lat lat powyżej 30 lat Suma Staż pracy Źródło: dane GUS Tabela 19. Bezrobotni wg stażu pracy zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Ogółem bez stażu pracy rok i mniej lat lat lat lat powyżej 30 lat Suma Źródło: dane GUS Dane statystyczne wskazują ponadto, że pod koniec 2013 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach zarejestrowanych było 613 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z czego 188 zamieszkiwało gminy powiatu gliwickiego, a miasto Gliwice. Warto zaznaczyć, że rok wcześniej w PUP Gliwice zarejestrowanych było także 613 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (z czego 181 osób z powiatu gliwickiego i 432 z Gliwic). 15

18 W przeprowadzonym badaniu typu desk research analizowano także liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice zaliczanych do wybranych kategorii bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pod uwagę wzięto bezrobotnych z następujących kategorii: do 25-go roku życia; tych którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia; powyżej 50-go roku życia; długotrwale bezrobotnych; z orzeczoną niepełnosprawnością i bez kwalifikacji zawodowych. Osobną analizę obejmującą okres od 2010 do 2013 r. przeprowadzono dla Gliwic (tabela 20) i powiatu gliwickiego (tabela 21). Analizując zmiany zachodzące wśród wybranych kategorii bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy na obszarze funkcjonowania PUP Gliwice - tym razem biorąc pod uwagę lata można zauważyć kilka istotnych prawidłowości. Otóż wyraźnie wzrosła liczba i udział w strukturze bezrobotnych osób, które ukończyły 50-ty rok życia, długotrwale bezrobotnych oraz bez kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe dane statystyczne w tym zakresie przedstawiono w tabelach 20 i 21. Tabela 20. Osoby bezrobotne zarejestrowane w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m. Gliwice, stan na 31.XII) Kategorie bezrobotnych do 25-go roku życia którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia powyżej 50-go roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni niepełnosprawni bez kwalifikacji zawodowych Źródło: dane PUP Gliwice Tabela 21. Osoby bezrobotne zarejestrowane w szczególnej sytuacji na rynku pracy (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Kategorie bezrobotnych do 25-go roku życia którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia powyżej 50-go roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni niepełnosprawni bez kwalifikacji zawodowych Źródło: dane PUP Gliwice 16

19 17

20 3. Wyniki badań osób przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice 3.1 Cechy społeczno-demograficzne badanych bezrobotnych Badania ankietowe zostały zrealizowane wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w dwóch kategoriach wiekowych - do 30-go i powyżej 50-go roku życia. Respondentów scharakteryzowano ze względu na takie cechy jak: płeć, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Aby czytelniej ukazane zostały różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami wiekowymi respondentów, w tych samych tabelach przedstawiono odpowiedzi na te same pytania. Biorąc pod uwagę płeć respondentów, okazało się, że w przypadku bezrobotnych do 30-go roku życia udział kobiet i mężczyzn kształtował się na takim samym poziomie - po 50%. Natomiast wśród respondentów powyżej 50 lat - zgodnie z założeniami badawczymi - udział mężczyzn był o 20% wyższy i kształtował się na poziomie 60%, podczas gdy odsetek badanych kobiet z tej kategorii wiekowej wyniósł 40%. Tabela 22. Podział badanych bezrobotnych ze względu na płeć i wiek (w %) Płeć Poniżej 30 lat Powyżej 50 lat kobiety 50,0 40,0 mężczyźni 50,0 60,0 Suma 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne Kolejną istotną zmienną różnicującą osoby bezrobotne jest ich poziom wykształcenia. Co trzecia badana osoba bezrobotna poniżej 30-go roku życia (34%) posiada wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe. W przypadku osób powyżej 50-go roku życia odsetek ten był znacząco wyższy i kształtował się na poziomie 56%. Zbliżony odsetek badanych bezrobotnych z tych dwóch kategorii wiekowych legitymuje się wykształceniem średnim i policealnym. Natomiast zdecydowanie większy odsetek bezrobotnych do 30-go roku życia legitymuje się wykształceniem wyższym w porównaniu do osób powyżej 50 lat (35% wobec 9%). Tabela 23. Podział badanych bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia i wiek (w %) Poziom wykształcenia Poniżej 30 lat Powyżej 50 lat niepełne podstawowe/niepełne gimnazjalne 1,0 2,0 podstawowe/gimnazjalne 16,0 18,0 zasadnicze zawodowe 17,0 36,0 średnie ogólne 11,0 16,0 średnie zawodowe 10,0 14,0 policealne 8,0 5,0 wyższe zawodowe 15,0 4,0 wyższe magisterskie 21,0 5,0 inne 1,0 0,0 Suma 100,0 100,0 Uwaga: do kategorii inne zaliczono ukończone studia podyplomowe. Źródło: opracowanie własne Z kolei biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych bezrobotnych można stwierdzić, że zarówno w przypadku bezrobotnych poniżej 30 lat, jak i powyżej 50-go roku życia dominują osoby mieszkające w Gliwicach - patrz tabela

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Tczew, kwiecień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Listopad 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Tczew, grudzień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej (badanie powtórzone: październik-grudzień 2007) Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy Zamawiający: Badanie zrealizowane przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra Langner os. Leśne 2A/47, 62-028 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo