DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO"

Transkrypt

1 RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH

2

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych 12, Gliwice tel. +48 (32) , fax +48 (32) DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski Gliwice, październik 2014

4 Recenzent prof. dr hab. Anna Śliz Projekt okładki Tomasz Duchnowski Redakcja i korekta Anita Koszałkowska Redakcja techniczna Tomasz Duchnowski Publikację opracowano w ramach badania społecznego pn. Badanie lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach przez CTC sp. z o.o. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Wydawcy Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Plac Inwalidów Wojennych Gliwice ISBN: CTC sp. z o.o. ul. Reymonta Opole Nakład 120 egz.

5 Spis treści 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne zrealizowanych badań 2. Lokalny rynek pracy Gliwic i powiatu gliwickiego w świetle danych statystycznych - analiza desk research 2.1 Podstawowe dane społeczno-demograficzne 2.2 Osoby pracujące i ich źródła dochodu 2.3 Bezrobocie na lokalnym rynku pracy 3. Wyniki badań osób przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice 3.1 Cechy społeczno-demograficzne badanych bezrobotnych 3.2 Analiza zebranego materiału empirycznego 3.3 Podsumowanie badań zrealizowanych wśród osób bezrobotnych 4. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców z Gliwic 4.1 Charakterystyka podmiotów z Gliwic biorących udział w badaniach 4.2 Analiza zebranego materiału badawczego 4.3 Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród pracodawców z Gliwic 5. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców z powiatu gliwickiego 5.1 Charakterystyka podmiotów z powiatu gliwickiego biorących udział w badaniach 5.2 Analiza zebranego materiału badawczego 5.3 Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród pracodawców z powiatu gliwickiego 6. Analiza badań przeprowadzonych wśród firm wchodzących w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej 7. Analiza badań przeprowadzonych wśród firm funkcjonujących na gliwickim rynku pracy, których centrale ulokowane są poza Gliwicami 8. Analiza badań fokusowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli małych firm z Gliwic i powiatu gliwickiego 9. Wyniki badań zrealizowanych wśród firm komercyjnych z Gliwic i powiatu gliwickiego 9.1 Badania firm komercyjnych z Gliwic 9.2 Badania firm komercyjnych z powiatu gliwickiego 10. Streszczenie 11. Rekomendacje 12. Spis tabel i wykresów

6 4

7 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne zrealizowanych badań Projekt analizy lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego, którego rezultaty zaprezentowano w niniejszej publikacji powstał z inicjatywy i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Badania zostały przeprowadzone przez firmę CTC sp. z o.o. w okresie od maja do sierpnia 2014 r. przy ścisłej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia z Gliwic. Podczas realizacji badań korzystano z różnych metod gromadzenia materiału badawczego. Były to metody ilościowe, jakościowe, jak i związane z analizą danych zastanych typu desk research. Tym samy można stwierdzić, że projekt badawczy wpisywał się w koncepcję tzw. triangulacji metodologicznej, a gromadzony i opracowywany materiał empiryczny był pełniejszy. Analiza zastanych danych statystycznych (badanie typu desk research ) pozwoliła ukazać procesy zachodzące na lokalnym rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego głównie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz ostatniego (2011 r.) Narodowego Spisu Powszechnego. Ukazano podstawowe dane społecznodemograficzne dla analizowanych rynków pracy, zachodzące zmiany w strukturze bezrobotnych czy źródła dochodu osób pracujących. Zasadnicza część projektu badawczego dotyczyła realizacji analiz wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców. Badania wśród osób bezrobotnych miały charakter analizy ilościowej i zostały przeprowadzone wśród 200 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Próba badawcza została zróżnicowana ze względu na wiek bezrobotnych - wyodrębniając dwie zasadnicze grupy badawcze: do 30 lat oraz powyżej 50-go roku życia. Ponadto próba była dodatkowo zróżnicowana ze względu na kryterium płci i poziomu wykształcenia. Głównym celem badania osób bezrobotnych była próba uzyskania odpowiedzi na pytania, ilu spośród nich jest zainteresowanych podjęciem pracy, a także - jakie są ich motywy rejestracji w PUP oraz w czym upatrują problemy w uzyskaniu zatrudnienia. Analizowano oczekiwania finansowe osób bezrobotnych, motywację i gotowość do podnoszenia, czy ewentualnej zmiany kwalifikacji zawodowych. Istotnym składnikiem badań osób bezrobotnych była diagnoza stopnia posiadania kompetencji cywilizacyjnych przez osoby bezrobotne. Do tych kompetencji można zaliczyć m.in.: prawo jazdy i mobilność na rynku pracy, komunikatywną znajomość co najmniej jednego języka obcego, umiejętność obsługi komputera oraz poszukiwania informacji w Internecie, czy elastyczność - umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. Kluczowym elementem projektu diagnozy lokalnego rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego były badania zrealizowane wśród pracodawców. Badania przeprowadzono zarówno w oparciu o metodę ilościową (za pośrednictwem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu), jaki i w oparciu o metodę jakościową (badania fokusowe). Zasadniczą częścią badań pracodawców były standaryzowane wywiady telefoniczne wspomagane programem komputerowym CATI (Computer Assisted Telephone Interview) przeprowadzone wśród 600 pracodawców (360 firm z Gliwic i 240 z powiatu gliwickiego). Próba została dobrana na podstawie bazy podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON działających w mieście Gliwice i powiecie gliwickim. W sumie operat dla miasta wynosił 1218 i dla powiatu 397 firm zatrudniających, według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, co najmniej 10 osób. W związku z tym, iż niemożliwym okazało się przeprowadzanie w powiecie założonych 240 ankiet z grona 397 firm spełniających kryteria wielkości podjęto decyzję o uzupełnieniu brakującej próby o mikroprzedsiębiorstwa. Operat obejmujący podmioty zatrudniające do 9 osób liczył 8315 pozycji. System komputerowy CATI losował firmy ze wskazanych operatów. W sumie w celu przeprowadzenia 600 wywiadów ankieterzy nawiązali 2641 połączeń, z czego zarejestrowano m.in.: 252 odmowy udziału w badaniu, 53 odmowy uzasadnione z niedostępności osoby upoważnionej, 166 wywiadów przełożonych na inny wskazany przez respondenta termin, które nie doszły do skutku, 251 przypadki trudności technicznych dotarcia do badanych firm, np. zmiana numeru telefonu, 1236 sytuacji, w których respondenci nie byli dostępni. Podstawowym celem prowadzenia badań wśród pracodawców była chęć diagnozy aktualnego oraz mającego wystąpić w najbliższej przyszłości popytu na kwalifikacje zasobów ludzkich. Szczegółowo pytano o zapotrzebowanie na przedstawicieli określonych zawodów na lokalnym rynku pracy - dużo uwagi poświęcając także absolwentom szkół ponadgimnazjalnych. Pracodawcy oceniali nie tylko popyt na absolwentów, ale przede wszystkim - ich praktyczne przygotowanie do pełnienia ról pracowniczych. Przedsiębiorcy wypowiadali również swoje opinie o sposobach dostosowywania strumienia podaży do popytu na pracę. W badaniach identyfikowano także czynniki brane pod uwagę przez pracodawców przy 5

8 podejmowaniu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu kandydatów do pracy. W niniejszej publikacji osobne podrozdziały zostały napisane w oparciu o analizę badań pracodawców z Gliwic (N=360) i powiatu gliwickiego (N=240). Ponadto spośród firm funkcjonujących na obszarze Gliwic wyodrębniono grupę podmiotów działających na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej (łącznie zespołowi badawczemu udało się dotrzeć do 24 firm strefowych ). Odpowiedzi tych firm na pytania kwestionariuszowe były podstawą do napisania oddzielnego rozdziału w publikacji. Ponadto dodatkową analizę przeprowadzono wśród 7 podmiotów, funkcjonujących na gliwickim rynku pracy, których centrale ulokowane są poza Gliwicami, co za tym idzie - podatki płacone są do Urzędów Skarbowych w innych miastach. Uzupełnieniem analiz wśród pracodawców były zintegrowane wywiady grupowe (badania fokusowe), które przeprowadzono wśród 13 przedstawicieli małych firm. Dzięki badaniom fokusowym udało się zgromadzić dodatkowy, cenny materiał o charakterze jakościowym, co pozwoliło na pogłębienie problematyki badawczej. Wywiady fokusowe były zogniskowane wokół zagadnień dotyczących sytuacji badanych firm, sytuacji młodzieży, absolwentów oraz osób powyżej 50-go roku życia na rynku pracy. 6

9 2. Lokalny rynek pracy Gliwic i powiatu gliwickiego w świetle danych statystycznych analiza desk research 2.1 Podstawowe dane społeczno-demograficzne Miasto Gliwice liczące - zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r osób (z czego kobiet i mężczyzn) zajmuje obszar 134,2 km kw. przy gęstości zaludnienia 1391 os/km kw. Natomiast powiat gliwicki liczy mieszkańców (w tym kobiet i mężczyzn) i swoim zasięgiem zajmuje obszar 664,4 km kw. Gęstość zaludnienia w powiecie gliwickim wynosi 174 os/km kw. W tabeli 1 przedstawiono strukturę wiekową mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego - sięgając po dane z ostatniego spisu powszechnego. Analizując strukturę wiekową mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego można stwierdzić, że 18,1% Gliwiczan i 20,3% mieszkańców powiatu gliwickiego nie przekroczyło 20-go roku życia. Taki sam odsetek mieszkańców Gliwic, jak i powiatu gliwickiego (po 60,3%), w momencie przeprowadzania spisu powszechnego liczył od 20 do 59 lat. Natomiast 21,6% mieszkańców Gliwic i 19,4% mieszkańców powiatu gliwickiego przekroczyło 60-ty rok życia. Tabela 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Wiek Gliwice Powiat gliwicki N % N % , , , , , , , , , , , , , ,5 65 i więcej , ,9 Suma , ,0 W kolejnej tabeli (nr 2) przedstawiono poziom wykształcenia mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego. Okazało się, że wykształceniem wyższym legitymuje się niemal co czwarty mieszkaniec Gliwic (23,1%) i co ósma (12,9%) osoba zamieszkująca powiat gliwicki. Wykształceniem Źródło: dane GUS średnim i policealnym legitymuje się 38,1% mieszkańców Gliwic i 30,9% mieszkańców powiatu gliwickiego. Natomiast 38,8% gliwiczan i 56,2% osób zamieszkujących powiat gliwicki ukończyło co najwyżej szkołę zasadniczą zawodową. Tabela 2. Poziom wykształcenia mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Wykształcenie Gliwice Powiat gliwicki N % N % wyższe , ,9 średnie i policealne , ,9 zasadnicze zawodowe , ,8 gimnazjalne , ,5 podstawowe ukończone , ,0 podstawowe nieukończone i bez wykształcenia , ,9 Suma , ,0 Uwaga: w powyższej tabeli przedstawiono dane dotyczące osób w wieku co najmniej 15 lat. Źródło: dane GUS, NSP

10 2.2 Osoby pracujące i ich źródła dochodu Analizując zastane dane statystyczne dotyczące źródeł utrzymywania można stwierdzić, że zarówno w przypadku Gliwic, jak i powiatu gliwickiego dominuje praca najemna poza rolnictwem. Jest to źródłem utrzymywania się dla 35,2% mieszkańców Gliwic i dla 31,7% mieszkańców powiatu gliwickiego. Dla co piątego mieszkańca Gliwic i powiatu gliwickiego głównym źródłem utrzymywania się jest świadczenie emerytalne. Szczegółowe dane statystyczne w tym zakresie przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Źródła utrzymywania się mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego (2011 r.) Źródła utrzymania Gliwice Powiat gliwicki N % N % praca najemna poza rolnictwem , ,7 praca na rachunek własny , ,0 poza rolnictwem lub uzyskiwanie dochodów z wynajmu praca w rolnictwie 256 0, ,0 emerytura , ,6 renta , ,7 pozostałe źródła , ,3 osoby utrzymywane , ,7 brak danych , ,0 Suma , ,0 W kolejnych tabelach (4 i 5) przedstawiono - sięgając po dane GUS - przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego oraz relacje tego Źródło: dane GUS wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju - analizując dane w okresie od 2002 do 2012 r. Tabela 4. Przeciętne wynagrodzenie brutto uzyskiwane w Gliwicach oraz jego stosunek do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju (lata ) Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Gliwicach wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,36 116, ,82 105, ,36 107, ,11 109, ,53 109, ,53 109,8 Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Gliwicach wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,73 110, ,92 110, ,48 110, ,23 110, ,93 110,5 Źródło: dane GUS 8

11 Jak wynika z tabeli 4, w latach , przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto uzyskiwane przez mieszkańców Gliwic przekraczało średnio o niemal 10% przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców powiatu gliwickiego w relacji do średniej krajowej jest niższe o blisko 20% w stosunku do przeciętnego krajowego wynagrodzenia brutto (tabela 5). Tabela 5. Przeciętne wynagrodzenie brutto uzyskiwane na obszarze powiatu gliwickiego oraz jego stosunek do przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju (lata ) Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,22 82, ,25 82, ,96 82, ,86 83, ,02 84, ,81 82,7 Lata Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) ,55 84, ,10 82, ,09 80, ,99 79, ,80 81,8 Źródło: dane GUS W kolejnym zestawieniu tabelarycznym (nr 6) przedstawiono bilans pomiędzy liczbą wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy. Posiłkowano się danymi Głównego Urzędu Statystycznego, który w 2006 r. przeprowadził badania ogólnopolskie - analizując dane z rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych. Jeżeli różnica pomiędzy wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi do pracy na analizowanym obszarze jest wyraźnie na korzyść przyjeżdżających, jest to wskaźnikiem atrakcyjności danego obszaru, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy. Tabela 6. Wyjeżdżający i przyjeżdżający do pracy Jednostka Liczba osób Liczba osób Saldo przyjazdów Liczba osób terytorialna wyjeżdżających przyjeżdżających i wyjazdów przyjeżdżających do pracy do pracy do pracy do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy Gliwice ,75 Sośnicowice - miasto ,10 Knurów ,94 Toszek - miasto ,93 Sośnicowice ,77 Toszek ,51 Sośnicowice ,43 obszar wiejski Pyskowice ,38 9

12 Toszek - obszar wiejski ,25 Pilchowice ,23 Wielowieś ,23 Rudziniec ,19 Gierałtowice ,17 Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że dodatnie saldo pomiędzy przyjazdami i wyjazdami do pracy na obszarze działania PUP Gliwice odnotowano w Gliwicach i na obszarze Sośnicowice - miasto. W przypadku Gliwic liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy w 2006 r. wynosiła 2,75, a w przypadku miasta Sośnicowice było to 2,10. Z Gliwic 7484 Źródło: dane GUS osoby wyjeżdżało do pracy do innych miejscowości, natomiast do Gliwic przyjeżdżało osób. Tym samym odnotowano dodatnie saldo przyjazdów, które w 2006 roku wyniosło osób. Jak zaakcentowano wcześniej - dodatnie saldo przyjazdów odnotowano także w mieście Sośnicowice (184 osoby wyjeżdżające i 387 osób przyjeżdżających, co dało dodatni bilans w liczbie 203 osób). 2.3 Bezrobocie na lokalnym rynku pracy W tabeli 7 przedstawiono zmianę wysokości stopy bezrobocia w Gliwicach i na obszarze powiatu gliwickiego w latach Analizując dane statystyczne można stwierdzić, że od 2008 r. zarówno w Gliwicach, jak i na obszarze powiatu gliwickiego, można zaobserwować procentowy wzrost bezrobocia. Tabela 7. Stopa rejestrowanego bezrobocia na obszarze Gliwic i powiatu gliwickiego (w %, stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Lata Gliwice 9,3 6,2 4,5 6,7 6,8 6,4 7,2 7,5 Powiat gliwicki 13,1 8,5 6,3 8,8 9,5 9,4 10,3 10,5 Źródło: dane GUS Analizując dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice w latach (tabela 8), można stwierdzić, że od 2006 do 2008 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się niemal o połowę - z do 6402 osób. Natomiast od 2008 do końca 2013 r. bezrobocie na obszarze działania PUP Gliwice zwiększyło się o 5136 osób (z 6402 do 11538). Bezrobocie wzrosło zarówno w Gliwicach, jak i na obszarze powiatu gliwickiego. Wyraźny wzrost liczby osób bezrobotnych na obszarze Gliwic i powiatu gliwickiego w analizowanym okresie (w szczególności w latach ) był efektem kryzysu gospodarczego na rynkach światowych, którego skutki były także odczuwalne w Gliwicach i powiecie gliwickim. Opisując procesy zachodzące na rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego wzięto pod uwagę m.in. liczbę i procentowy udział bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, następujące w okresie ostatnich lat, istotne zmiany liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. W latach odnotowano zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. Spadek długotrwale bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP Gliwice odnotowano (zarówno w Gliwicach, jak i powiecie gliwickim) w latach Szczegółowe dane przedstawiono w tabelach 9 i 10. Pod koniec grudnia 2006 r mieszkańców Gliwic i 2857 mieszkańców powiatu gliwickiego posiadało status długotrwale bezrobotnego. Natomiast dwa lata później (grudzień 2008 r.) liczba ta zmniejszyła się do 2074 osób w Gliwicach i do 1014 w powiecie gliwickim. Natomiast od 2009 r. odnotowuje się systematyczny przyrost liczby długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. Pod koniec grudnia 2013 r. w rejestrach 10

13 Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach łącznie figurowało 5723 osób długotrwale bezrobotnych - z czego 3811 osób stanowili mieszkańcy Gliwic, a 1912 osób - mieszkańcy powiatu gliwickiego (tabela 9). Na podstawie analizy danych zastanych można stwierdzić, że w tym samym okresie (grudzień 2013 r.) co drugi bezrobotny zarejestrowany w PUP Gliwice posiadał status długotrwale bezrobotnego (tabela 10). Tabela 8. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice (stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Ogółem Gliwice Powiat gliwicki Suma Jednostka terytorialna Źródło: dane GUS Tabela 9. Bezrobotni długotrwale zarejestrowani w PUP Gliwice (stan na 31.XII) Ogółem Gliwice Powiat gliwicki Suma Uwaga: do kategorii bezrobotnych długotrwale zalicza się osoby pozostające w ewidencji co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. Źródło: dane PUP Gliwice Tabela 10. Udział bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w PUP Gliwice w ogólnej strukturze bezrobotnych (w %, stan na 31.XII) Jednostka terytorialna Lata Gliwice 70,2 64,3 48,8 34,1 42,1 47,6 44,4 50,2 Powiat gliwicki 66,8 62,4 47,1 33,7 37,8 45,8 44,1 48,5 Źródło: dane PUP Gliwice W następnej tabeli (nr 11) przedstawiono dane Głównego Urzędu Statystycznego zawierające - oprócz liczby bezrobotnych i ludności w wieku produkcyjnym - liczbę pracujących, a także wskaźnik bezrobocia rejestrowanego i wskaźnik obciążenia bezrobociem. Dane statystyczne agregowano na poziomie poszczególnych gmin znajdujących się na obszarze działania PUP Gliwice. Na szczególną uwagę zasługuje kolumna zawierające dane dotyczące wskaźnika obciążenia bezrobociem, będący stosunkiem liczby bezrobotnych przypadających na 100 osób pracujących. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza sytuacja na analizowanym rynku pracy. Wskaźnik ten - agregowany na poziomie gminy - rzadko przedstawiany jest w publikacjach dotyczących problematyki rynku pracy. Wysokość tego wskaźnika dla Gliwic wynosi 10, natomiast uśredniona jego wartość dla powiatu gliwickiego wynosi 19, przy czym w poszczególnych gminach jego wartości są bardzo zróżnicowane - w gminie Rudziniec wskaźnik ten wynosi 37, podczas gdy w Toszku wynosi jedynie 2. Dla porównania - na obszarze województwa śląskiego wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosi 7, natomiast wskaźnik obciążenia bezrobociem wynosi

14 Tabela 11. Bezrobocie rejestrowane i obciążenie bezrobociem - w układzie gmin (stan na 31.XII.2013 r.) Jednostka Liczba Ludność 2 Wskaźnik Wskaźnik terytorialna bezrobotnych w wieku Pracujący bezrobocia obciążenia 1 produkcyjnym rejestrowanego bezrobociem 3 4 m. Gliwice ,3 10 Gierałtowice ,4 20 Knurów ,4 11 Pilchowice ,3 29 Pyskowice ,7 24 Rudziniec ,5 37 Sośnicowice ,5 22 Toszek ,1 2 Wielowieś ,9 4 Suma x x Źródło: dane GUS - mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat, kobiety w wieku od 18 do 59 lat. Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych - pracujący wg płci; bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych - stosunek procentowy liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. - liczba bezrobotnych przypadająca na 100 osób pracujących W kolejnych tabelach przedstawiono podział bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice ze względu na takie zmienne, jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i staż pracy - starając się jednocześnie uchwycić trendy następujących zmian w latach Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że na obszarze funkcjonowania PUP Gliwice odnotowuje się nadreprezentację kobiet w strukturze lokalnego bezrobocia. Przy czym obserwuje się systematyczny spadek udziału kobiet w strukturze bezrobocia. W 2006 r. 64% wszystkich bezrobotnych mieszkańców Gliwic stanowiły kobiety, w przypadku powiatu gliwickiego udział bezrobotnych kobiet kształtował się na poziomie 66%. Natomiast siedem lat później (2013 r.) udział kobiet w strukturze lokalnego bezrobocia Gliwic i powiatu gliwickiego wyraźnie się zmniejszył - wynosząc odpowiednio 51,9% i 55,6%. Od początku kryzysu gospodarczego datowanego na rok 2008 na lokalnym rynku pracy Gliwic i powiatu gliwickiego można zaobserwować większą dynamikę rejestrujących się kobiet niż mężczyzn w rejestrach bezrobotnych. Otóż w Gliwicach bezrobocie wśród kobiet zwiększyło się o 55% - z 2531 w 2008 r. do 3939 pod koniec 2013 r. Natomiast bezrobocie wśród mężczyzn w analogicznym okresie w Gliwicach zwiększyło się ponad dwukrotnie - (o 112%), z 1718 w 2008 r. do 3654 osób pięć lat później (tabela 12). Podobny proces - zdecydowanie większą dynamikę przyrostu bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet - odnotowano w gminach powiatu gliwickiego. O ile w 2008 r. z obszaru powiatu gliwickiego pochodziło 1412 bezrobotnych kobiet, o tyle pięć lat później liczba ta zwiększyła się do czyli wzrost kształtował się na poziomie 55,4%. W przypadku mężczyzn bezrobocie od 2008 do 2013 r. wzrosło o 1010 osób (z 741 do 1751), zatem wzrost wyniósł aż 136,3% (tabela 13). 12

15 Tabela 12. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Gliwice Ogółem bezrobotne kobiety bezrobotni mężczyźni Suma Źródło: dane GUS Tabela 13. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Powiat gliwicki Ogółem bezrobotne kobiety bezrobotni mężczyźni Suma Źródło: dane GUS Biorąc pod uwagę koleją ważną zmienną różnicującą osoby bezrobotne, którą jest wykształcenie, okazuje się, że zarówno na obszarze Gliwic, jak i powiatu gliwickiego w strukturze bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Wśród bezrobotnych mieszkańców Gliwic 53,4% (N=4051) legitymuje się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym (tabela 14). Dla porównania - bezrobotni zarejestrowani w PUP Gliwice pochodzący z powiatu gliwickiego, legitymujący się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym stanowili 58,6% (N=2312) spośród ogółu bezrobotnych z tego obszaru (tabela 15). Natomiast zarówno na obszarze Gliwic, jak i powiatu gliwickiego w latach odnotowano istotny wzrost osób o najwyższych kwalifikacjach oraz zmniejszenie się udziału bezrobotnych o najniższych kwalifikacjach. W Gliwicach liczba osób bezrobotnych, którzy ukończyli uczelnie wyższe zwiększyła się w analizowanym okresie o 587 osób - z 560 w 2006 r. do 1147 siedem lat później (wzrost o 104,8%). W tym samym okresie zmniejszyła się o 1483 osób liczba bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym z 3761 do 2278 (spadek o 39,4%). Na obszarze powiatu gliwickiego liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym zwiększyła się w analizowanym okresie o 231 osób - ze 180 w 2006 r. do 411 siedem lat później (wzrost o 128,3%). W tym samym okresie (lata ) zmniejszyła się o 643 osoby liczba bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym z 1780 do 1137 (spadek o 36,1%). Tabela 14. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Poziom wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Suma Źródło: dane GUS 13

16 Tabela 15. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Poziom wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Suma Źródło: dane GUS Jedną z najważniejszych cech społeczno-demograficznych charakteryzujących osoby bezrobotne jest ich wiek. W kolejnych tabelach (16 i 17) przedstawiono, jak zmieniała się liczba osób bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wiekowych od 2006 do 2013 r. zarejestrowanych w PUP Gliwice. Na obszarze Gliwic w analizowanym okresie bezrobocie zmniejszyło się wśród osób w następujących kategoriach wiekowych: 18-24, 25-34, oraz lata, natomiast bezrobocie zwiększyło się wśród osób, które ukończyły 55 rok życia (tabela 16). Podobne procesy zaobserwowano na obszarze powiatu gliwickiego (tabela 17). Tabela 16. Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Wiek Ogółem pow Suma Wiek Źródło: dane GUS Tabela 17. Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Ogółem pow Suma Źródło: dane GUS 14

17 Kolejną zmienną w istotny sposób różnicującą osoby bezrobotne jest ich staż pracy. W kolejnych dwóch tabelach (18 i 19) zaprezentowano podział osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego właśnie ze względu na staż pracy. W ostatnich latach zaobserwowano istotne zmiany w tej kwestii. O ile w 2006 r. połowa bezrobotnych z Gliwic (50,6%) w ogóle nie posiadała stażu pracy, bądź ich staż pracy nie był dłuższy niż rok, o tyle siedem lat później (2013 r.) odsetek ten zmniejszył się do 36,1%. W 2006 r. 13,3% bezrobotnych mieszkańców Gliwic legitymowało się co najmniej dwudziestoletnim stażem pracy, natomiast w 2013 r. udział tej kategorii bezrobotnych zwiększył się do poziomu 17,1%. Podobne procesy zachodzą na rynku pracy powiatu gliwickiego. O ile w 2006 r. 54,9% ogółu bezrobotnych nie posiadało dłuższego stażu pracy niż rok, o tyle w 2013 r. odsetek ten zmniejszył się do poziomu 38,9%. Zwiększył się natomiast, w strukturze bezrobotnych, udział osób legitymujących się najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) - z 9,9% w 2006 r. do 13,7% siedem lat później. Tabela 18. Bezrobotni wg stażu pracy zarejestrowani w PUP Gliwice (m. Gliwice, stan na 31.XII) Staż pracy Ogółem bez stażu pracy rok i mniej lat lat lat lat powyżej 30 lat Suma Staż pracy Źródło: dane GUS Tabela 19. Bezrobotni wg stażu pracy zarejestrowani w PUP Gliwice (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Ogółem bez stażu pracy rok i mniej lat lat lat lat powyżej 30 lat Suma Źródło: dane GUS Dane statystyczne wskazują ponadto, że pod koniec 2013 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach zarejestrowanych było 613 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z czego 188 zamieszkiwało gminy powiatu gliwickiego, a miasto Gliwice. Warto zaznaczyć, że rok wcześniej w PUP Gliwice zarejestrowanych było także 613 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (z czego 181 osób z powiatu gliwickiego i 432 z Gliwic). 15

18 W przeprowadzonym badaniu typu desk research analizowano także liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice zaliczanych do wybranych kategorii bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pod uwagę wzięto bezrobotnych z następujących kategorii: do 25-go roku życia; tych którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia; powyżej 50-go roku życia; długotrwale bezrobotnych; z orzeczoną niepełnosprawnością i bez kwalifikacji zawodowych. Osobną analizę obejmującą okres od 2010 do 2013 r. przeprowadzono dla Gliwic (tabela 20) i powiatu gliwickiego (tabela 21). Analizując zmiany zachodzące wśród wybranych kategorii bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy na obszarze funkcjonowania PUP Gliwice - tym razem biorąc pod uwagę lata można zauważyć kilka istotnych prawidłowości. Otóż wyraźnie wzrosła liczba i udział w strukturze bezrobotnych osób, które ukończyły 50-ty rok życia, długotrwale bezrobotnych oraz bez kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe dane statystyczne w tym zakresie przedstawiono w tabelach 20 i 21. Tabela 20. Osoby bezrobotne zarejestrowane w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m. Gliwice, stan na 31.XII) Kategorie bezrobotnych do 25-go roku życia którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia powyżej 50-go roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni niepełnosprawni bez kwalifikacji zawodowych Źródło: dane PUP Gliwice Tabela 21. Osoby bezrobotne zarejestrowane w szczególnej sytuacji na rynku pracy (powiat gliwicki, stan na 31.XII) Kategorie bezrobotnych do 25-go roku życia którzy ukończyli szkołę wyższą do 27-go roku życia powyżej 50-go roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni niepełnosprawni bez kwalifikacji zawodowych Źródło: dane PUP Gliwice 16

19 17

20 3. Wyniki badań osób przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice 3.1 Cechy społeczno-demograficzne badanych bezrobotnych Badania ankietowe zostały zrealizowane wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w dwóch kategoriach wiekowych - do 30-go i powyżej 50-go roku życia. Respondentów scharakteryzowano ze względu na takie cechy jak: płeć, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Aby czytelniej ukazane zostały różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami wiekowymi respondentów, w tych samych tabelach przedstawiono odpowiedzi na te same pytania. Biorąc pod uwagę płeć respondentów, okazało się, że w przypadku bezrobotnych do 30-go roku życia udział kobiet i mężczyzn kształtował się na takim samym poziomie - po 50%. Natomiast wśród respondentów powyżej 50 lat - zgodnie z założeniami badawczymi - udział mężczyzn był o 20% wyższy i kształtował się na poziomie 60%, podczas gdy odsetek badanych kobiet z tej kategorii wiekowej wyniósł 40%. Tabela 22. Podział badanych bezrobotnych ze względu na płeć i wiek (w %) Płeć Poniżej 30 lat Powyżej 50 lat kobiety 50,0 40,0 mężczyźni 50,0 60,0 Suma 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne Kolejną istotną zmienną różnicującą osoby bezrobotne jest ich poziom wykształcenia. Co trzecia badana osoba bezrobotna poniżej 30-go roku życia (34%) posiada wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe. W przypadku osób powyżej 50-go roku życia odsetek ten był znacząco wyższy i kształtował się na poziomie 56%. Zbliżony odsetek badanych bezrobotnych z tych dwóch kategorii wiekowych legitymuje się wykształceniem średnim i policealnym. Natomiast zdecydowanie większy odsetek bezrobotnych do 30-go roku życia legitymuje się wykształceniem wyższym w porównaniu do osób powyżej 50 lat (35% wobec 9%). Tabela 23. Podział badanych bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia i wiek (w %) Poziom wykształcenia Poniżej 30 lat Powyżej 50 lat niepełne podstawowe/niepełne gimnazjalne 1,0 2,0 podstawowe/gimnazjalne 16,0 18,0 zasadnicze zawodowe 17,0 36,0 średnie ogólne 11,0 16,0 średnie zawodowe 10,0 14,0 policealne 8,0 5,0 wyższe zawodowe 15,0 4,0 wyższe magisterskie 21,0 5,0 inne 1,0 0,0 Suma 100,0 100,0 Uwaga: do kategorii inne zaliczono ukończone studia podyplomowe. Źródło: opracowanie własne Z kolei biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych bezrobotnych można stwierdzić, że zarówno w przypadku bezrobotnych poniżej 30 lat, jak i powyżej 50-go roku życia dominują osoby mieszkające w Gliwicach - patrz tabela

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo