STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata Siemiatycze, S t r o n a

2 S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO położenie powiatu ludność w powiecie struktura wieku ludności przyrost naturalny migracje mieszkańców zasoby mieszkaniowe w powiecie DIAGNOZA OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ podstawowa opieka medyczna bezpieczeństwo publiczne edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna oświata ponadgimnazjalna rynek pracy i bezrobocie pomoc społeczna KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ misja polityki społecznej efektywna polityka społeczna w powiecie siemiatyckim cele strategiczne i cele operacyjne FINANSOWANIE, MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII finansowanie strategii monitoring i wdrażanie strategii Zakończenie S t r o n a

3 1. W S T Ę P Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pojęcie pomocy społecznej świadczonej w różnych formach i kształcie funkcjonuje w społeczeństwach wszystkich formacji od zarania ludzkości. W każdym zbiorowisku istniały i istnieją jednostki, rodziny lub grupy wymagające wsparcia. Początki zorganizowanej pomocy społecznej wywodzą się z działalności charytatywnej i filantropijnej dobroczynności świadczonej przez kościoły i zamożne osoby świeckie. Powstanie pierwszych organizacji społecznych, zajmujących się pomocą najuboższym, wiąże się z początkiem XX wieku, zaś obowiązki państwa Polskiego wobec tej grupy społeczeństwa po raz pierwszy określone zostały, w roku 1923 ustawą o opiece społecznej. Przepisy tego aktu prawnego, uaktualnione i uszczegółowione rozlicznymi aktami niższego rzędu, obowiązywały pomoc społeczną, funkcjonującą jako jednostka składowa służy zdrowia, przez następne 67 lat. W roku 1989 pomoc społeczna podporządkowana została resortowi pracy i polityki socjalnej. Rozpoczęty w roku 1990 proces transformacji naszego państwa, niosący ze sobą nieznane dotąd problemy społeczne, wymusił konieczność wypracowania nowego modelu pomocy, mogącego sprostać pojawiającym się zagrożeniom. W listopadzie 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o pomocy społecznej, którą od dnia 1 maja 2004 roku mamy już znowelizowaną, zmierzającą w zupełnie innych kierunkach pomocy niż ostatnia ustawa z 1990 roku. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym główne zamierzenia dotyczące polityki społecznej w powiecie. Stanowi wieloletnie programowanie rozwoju społecznego, oparte na zdiagnozowanych potrzebach społeczności powiatu. Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Różnorodność problemów społecznych występujących w powiecie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz.92 z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami ), 3 S t r o n a

4 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami ) i inne. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami ). Strategia przedstawia proces diagnostyczny, a także charakterystykę powiatu w kontekście jego dzisiejszych problemów i potrzeb. Opierając się na istniejących aktach i programach stworzono wizję, cele ogólne i szczegółowe do realizacji. Zawarto również sposób zarządzania i monitorowania efektów oraz harmonogram realizacji wybranych przedsięwzięć strategii. Dzięki takiej konstrukcji dokument ten nie tylko jest żywym obrazem potrzeb i problemów, ale stwarza szansę na stałe uzupełnianie go poprzez nowe plany/programy w kolejnych latach i umożliwi sprawdzanie efektywności pracy wszystkich osób/grup/instytucji zaangażowanych w budowanie polityki społecznej. Dokument stwarza szansę na skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.1 cel i proces tworzenia strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Siemiatyckiego na lata była opracowana w odpowiedzi na problemy społeczne i rozwojowe powiatu z lat Została przyjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/94/94 z dnia 27 maja 2004 roku i stanowiła podstawę do rozwiązywania problemów, podejmowania interwencji społecznych w celu poprawy funkcjonowania osób, grup i instytucji. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, przyniosła nowe potrzeby, problemy, ale również wzmocniła zasoby, między innymi dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pojawiły się pomysły na innowacyjne, nowe usługi społeczne, rozpoczęły funkcjonowanie nowe organizacje społeczne oraz grupy nieformalne. W bieżącym roku niezbędna stała się więc aktualizacja dokumentu i dostosowanie go do aktualnej diagnozy społecznej. W celu weryfikacji założeń strategicznych i celów operacyjnych strategii istniejącej, podczas spotkania na początku roku 2011 zespół koordynujący strategię - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dokonał oceny jakości realizowanych dotychczas usług społecznych, zasobów instytucjonalnych oraz ludzkich, mocnych i słabych stron dokumentu. Stwierdzono, że dane diagnostyczne i cele strategiczne wymagają aktualizacji oraz opracowania ich według standardów partycypacji społecznej, by jak najszerzej i najlepiej poznać potrzeby społeczne oraz tryb i sposób ich zaspakajania. Zbieranie materiałów diagnostycznych rozpoczęto w styczniu bieżącego roku. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie powiatu siemiatyckiego sporządzona została w oparciu o dane będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w, Starostwa Powiatowego w, danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, instytucji i organizacji współpracujących z Powiatowym Centrum. W oparciu o te informacje został opracowany rozdział trzeci strategii, a jego wnioski stały się podstawą do opracowania celów i zadań przedstawionej strategii z maksymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów i potencjału. Wykorzystano również posiadane zasoby dokumentów dotyczących realizacji polityki społecznej w powiecie. Przedmiotem opracowania jest obszar całego powiatu, a realizacja celów obejmuje lata Przy aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych zwracano uwagę na to, 4 S t r o n a

5 by poczynione działania pozwoliły nie tylko na rozwiązanie, czy minimalizowanie problemu, ale też na profilaktykę działań społecznych, kompatybilność z programami już funkcjonującymi na terenie powiatu. Ważne jest zaangażowanie społeczne w proces tworzenia i realizowania zadań strategicznych, dzięki temu uzyskuje się poprawę efektywności podejmowanych działań. Projekt Strategii został przedstawiony do konsultacji gminom znajdującym się na terenie powiatu siemiatyckiego i zamieszczony na stronie internetowej PCPR. Dzięki takiemu procesowi Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma kompleksowy, partycypacyjny wymiar społeczny. 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO 2.1 położenie powiatu Powiat Siemiatycki to powiat ziemski, który został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat znajduje się w Województwie Podlaskim. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Siemiatycze, gmina miejsko-wiejska Drohiczyn i siedem gmin wiejskich: Siemiatycze, Perlejewo, Grodzisk, Dziadkowice, Nurzec Stacja, Mielnik, Milejczyce. Powiat siemiatycki obejmuje 2 miasta: Siemiatycze i Drohiczyn, oraz 271 wsi. Jest to teren typowo rolniczy ze słabo rozwiniętym przemysłem. 2.2 rozwój ludności w powiecie Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na zachodzące na danym obszarze procesy społeczne. Do najważniejszych elementów należą: równowaga pomiędzy płciami, przyrost naturalny, przeciętna długość życia, poziom wykształcenia ludności, wskaźnik gęstości zaludnienia. Według danych statystycznych GUS na dzień roku liczba ludności powiatu siemiatyckiego wynosiła 47 tysięcy 286 osób, które zamieszkiwały na obszarze powiatu o powierzchni km 2, z czego około osób to mieszkańcy wsi. Gęstość zaludnienia wynosiła 32 osoby na 1 km 2, podczas gdy średnia na Podlasiu to 59 osób na km 2 (w Polsce 122). Wykres: Liczba mieszkańców powiatu siemiatyckiego na tle województwa podlaskiego w 2009 roku 5 S t r o n a

6 Analizując rozwój liczby ludności w powiecie siemiatyckim w latach 2006 i 2009 należy podkreślić systematyczny spadek w tych okresach rocznych. W 2006 roku mieszkańców w powiecie było o więcej niż w roku Spośród gmin powiatu siemiatyckiego wszystkie gminy osiągnęły spadek liczby ludności. Największy spadek możemy zauważyć w mieście Siemiatycze o 200 osób. Tabela: Ludność powiatu w 2009 roku wg płci i miejsca zamieszkania LUDNOŚĆ W TYM POWIERZCHNIA OGÓLNA W KM 2 OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI GMINA MIEJSKA W TYM KOBIETY SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 6 S t r o n a

7 Wśród mieszkańców powiatu to mieszkańcy dwóch miast Siemiatycze i Drohiczyn, zaś to mieszkańcy wsi. Struktura ludności według płci w powiecie siemiatyckim i całym województwie podlaskim od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, które w końcu 2009 roku stanowiły niewiele ponad 50% ogółu ludności powiatu, a w Polsce 51,7%. W roku 2006 ludności ogółem było z czego to mężczyźni, zaś kobiet było Wśród gmin powiatu siemiatyckiego jedynie cztery gminy odbiegają od tej ogólnokrajowej tendencji, a na ich obszarze lekko przeważającą część mieszkańców tworzą mężczyźni. Są to gminy: Siemiatycze, Perlejewo, Grodzisk, i Drohiczyn. Wskaźnik feminizacji w powiecie wyniósł 103, co oznacza stosunkowo równą liczbę kobiet i mężczyzn. Największą wartością wskaźnika feminizacji mogą pochwalić się dwie gminy Mielnik i Milejczyce, gdzie na 100 mężczyzn przypada w gminie Mielnik 111 kobiet, a w gminie Milejczyce 110 kobiet. Najwięcej kobiet w naszym powiecie jest w dwóch przedziałach wiekowych od 40 lat do 59 lat, jest to tzw. wiek produkcyjny, podział kobiet na wiek obrazuje tabela poniżej. Tabela: Kobiety według wieku w 2009 roku LATA 65 I WIĘCEJ Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2.3 Struktura wieku ludności w powiecie Natomiast z przedstawionej poniżej tabeli możemy zauważyć, że liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym jest niepokojąco niska w stosunku do dwóch kolejnych grup: produkcyjny i poprodukcyjny. Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski, będąca efektem powolnego starzenia się społeczeństwa i niewielkiego przyrostu naturalnego. W powiecie siemiatyckim proces ten jeszcze nie wykazuje silnych negatywnych trendów, lecz dane statystyczne z roku 2006 wskazują na zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży, wówczas było osób w wieku przedprodukcyjnym jeszcze 9 975, w wieku produkcyjnym z tego większość stanowili mężczyźni , a w wieku poprodukcyjnym było jeszcze z większością kobiet Poza tym liczebność tej grupy maleje na korzyść ludności w wieku produkcyjnym. Dopiero tendencje ubywania ludności w wieku produkcyjnym na rzecz wzrostu liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym świadczyć będzie o silnym trendzie starzenia się społeczeństwa. Takie zjawisko w powolnym wzroście możemy już zauważyć w powiecie siemiatyckim, a w przypadku utrzymywania się obecnych tendencji (ubytku ludności w wieku przedprodukcyjnym) nieuchronnie ono nastąpi w dalszej przyszłości. Zmniejszający się w powiecie siemiatyckim wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wpływa na zmniejszanie liczby uczniów w szkołach wszystkich szczebli, dlatego ważne staje się ujmowanie tych wartości w planach rozwoju szkół na terenie powiatu. 7 S t r o n a

8 Tabela: Ludność powiatu z podziałem na gminy w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN I LICZBA MIESZKAŃCÓW OGÓŁEM WIEK PRZEDPRODUKCYJNY WIEK PRODUKCYJNY WIEK POPRODUKCYJNY GMINA MIEJSKA SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2.4 Przyrost naturalny w powiecie Przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów) kształtował się w powiecie siemiatyckim w latach 2006 i 2009 na poziomie ujemnym, co jest tendencją pesymistyczną. Przyrost naturalny w roku 2006 wynosił aż minus 231, z czego na obszarach wiejskich wynosił minus 228. A więc tendencja w przyroście naturalnym utrzymuje się w wartościach ujemnych, tak jak wzrost ludności powiatu. Tabela: Ruch naturalny ludności powiatu w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE URODZENIA MAŁŻEŃSTWA GMIN ŻYWE GMINA MIEJSKA ZGONY PRZYROST NATURALNY SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI S t r o n a

9 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dane z 2009 roku w porównaniu do 2006 roku wskazują na tendencję zwyżkową zawieranych małżeństw, o 38 zawartych więcej małżeństw. Dwieście dziewięćdziesiąt sześć małżeństw zawarty w roku 2009 to w znacznej większości małżeństwa wyznaniowe 213 i małżeństwa zawierane przez mieszkańców wsi 184. Rozpad małżeństwa nastąpił w 52 rodzinach w tym 33 rodzinach z miasta. Rozwody w województwie podlaskim na 1000 ludności stanowią 1,71 w powiecie siemiatyckim 1,08. Także zwiększyła się liczba urodzeń przy większej liczbie zawieranych małżeństw, w roku 2006 liczba urodzeń wynosiła 360. Dane z 2009 roku pokazują także tendencję rosnącą w zgonach mieszkańców powiatu siemiatyckiego, w roku 2006 zmarło o 46 osób mniej do roku Migracje mieszkańców powiatu W 2009 roku zameldowało się na terenie powiatu siemiatyckiego 339 osób, głównie z miast 147 osób i 9 osób z zagranicy. Natomiast wymeldowało się 541 osób w większości do miast 346. Saldo migracji mieszkańców powiatu siemiatyckiego jest ujemne wynosiło w 2009 roku 202. Porównując do roku 2006 zjawisko migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności obecnie ma tendencję spadkową. 426 osób dokonało zameldowania na terenie naszego powiatu, a wymeldowania 574, saldo migracji było w roku 2006 także ujemne wynosiło 148, przy czym na wsi wynosiło 109. Najnowsze prognozy ludności w województwie podlaskim, a zatem również w powiecie siemiatyckim do 2035 roku przewidują na najbliższe lata systematyczne zmniejszanie liczby ludności, przy czym tempo spadku będzie coraz większe. W 2020 roku liczba mieszkańców naszego województwa osiągnie poziom 1153,5 tys. osób, zaś w 2035 roku ,3 tys. osób. Zatem w okresie najbliższych 26 lat ubędzie ponad 117 tys. Podlasian. Ubytek ten w prawie 2/3 obejmie ludność wiejską (odwrotnie niż w Polsce, gdzie przewiduje się, że spadek liczby ludności dotyczyć będzie niemalże wyłącznie mieszkańców miast). Przewidywane są niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności praktycznie w całym prognozowanym okresie, a będą one dotyczyły głównie: starzenia się całego społeczeństwa, starzenia się zasobów siły roboczej, zmniejszania się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej populacji ludności, wzrostu współczynnika obciążenia demograficznego, zwłaszcza grupą wieku poprodukcyjnego. Liczba osób w wieku produkcyjnym w całym prognozowanym okresie będzie ulegać systematycznemu zmniejszaniu się. Starzenie się społeczeństwa spowoduje znaczące ubytki ludności w wieku mobilnym, a także jej przesunięcie w kierunku nie mobilnych grup wiekowych. O ile w 2009 roku osoby w wieku mobilnym stanowiły 63,3% ogółu ludności województwa podlaskiego w wieku produkcyjnym, to przewiduje się, iż w 2035 roku udział tej grupy wyniesie tylko 51,7%. 2.6 Zasoby mieszkaniowe w powiecie Na zasoby mieszkaniowe powiatu siemiatyckiego składa się mieszkań o łącznej powierzchni 1 404,2 m 2 dane z 2009 roku. 9 S t r o n a

10 Sąsiednie powiaty o zbliżonej infrastrukturze do naszego powiatu posiadają o wiele większe zasoby mieszkaniowe: powiat bielski mieszkań, powiat hajnowski Tabela: Zasoby mieszkaniowe w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN MIESZKANIA- LICZBA IZBY-LICZBA GMINA MIEJSKA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA W TYSIĄCACH M 2 PRZECIĘTNA LICZBA IZB W MIESZKANIU SIEMIATYCZE ,3 4,30 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN ,3 4,30 GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE ,8 4,51 GRODZISK ,9 4,22 MIELNIK ,0 4,20 MILEJCZYCE ,1 3,90 NURZEC STACJA ,8 3,73 PERLEJEWO ,1 4,27 SIEMIATYCZE ,9 4,23 POWIAT SIEMIATYCKI ,2 4,20 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Średnia powierzchnia jednego mieszkania w powiecie siemiatyckim osiągnęła wartość 83,4 m 2 Kolejnym wskaźnikiem opisującym lokalny rynek mieszkaniowy jest średnia liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie. W tej kategorii powiat siemiatycki notuje wartość 4,20 izby na 1 mieszkanie, co jest wyższym wskaźnikiem w porównaniu z wartościami porównywalnych powiatów, w powiecie bielskim wskaźnik wynosi 4,03, a w powiecie hajnowskim 3,81 a nawet w województwie podlaskim-3,95. Wśród gmin powiatu siemiatyckiego największą liczbą izb przypadających na jedno mieszkanie charakteryzuje się miasto Drohiczyn, a wskaźnik ten przyjmuje wartości na poziomie 4,59. Najmniejsza liczba izb na jedno mieszkanie cechuje gminę Nurzec Stacja 3,73. W 2009 roku oddano w naszym powiecie 72 mieszkań do użytkowania z liczbą izb - 376, o przeciętnej powierzchni użytkowej budynku 143,80 m2, w województwie podlaskim przeciętna wynosi 95,20 m2. Powyższe dane świadczą to o budownictwie mieszkań, domów jednorodzinnych o stosunkowo dużej powierzchni użytkowej. Ponadto jest zauważalna tendencja wzrostowa w liczbie oddawanych mieszkań do użytkowania, w roku 2006 w powiecie siemiatyckim oddano 44 mieszkań z 245 izbami, a przeciętna powierzchnia użytkowa budynków wynosiła 142,80 m 2. w roku 2009 w jednej gminie powiatu siemiatyckiego nie oddano mieszkań do użytku, jest to gmina Milejczyce. Natomiast dużym wzrostem budowy mieszkań charakteryzuje się gmina Siemiatycze okalająca miasto Siemiatycze. 10 S t r o n a

11 Tabela: Mieszkania oddane do użytkowania w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN MIESZKANIA- LICZBA IZBY-LICZBA GMINA MIEJSKA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ W M 2 PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA W M 2 SIEMIATYCZE ,9 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN ,4 GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK ,7 MIELNIK ,7 NURZEC STACJA ,5 PERLEJEWO ,0 SIEMIATYCZE ,6 POWIAT SIEMIATYCKI ,8 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 3. DIAGNOZA OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie polityki społecznej m.in.: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, Określenie celów, działań i założeń tj. długofalowych działań polityki społecznej powiatu siemiatyckiego na najbliższe lata wynika z diagnozy potrzeb i problemów społecznych. 3.1 podstawowa opieka medyczna W powiecie siemiatyckim podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia, które świadczą usługi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na terenie powiatu świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej świadczy jedynie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w, dla którego powiat jest organem założycielskim. Dane statystyczne GUS z 2009 roku wykazują, iż na terenie powiatu siemiatyckiego było 150 miejsc-łóżek w szpitalu. W podregionie łomżyńskim tylko powiat zambrowski posiada mniejszą liczbę łóżek w szpitalu - 104, a w województwie podlaskim jeszcze tylko dwa powiaty posiadały mniejszą liczbę łóżek szpitalnych (białostocki i sejneński). Świadczenia medyczne udzielane są na oddziałach: dziecięcym, chirurgicznym, wewnętrznym, ginekologiczno-położniczym. Poradnie specjalistyczne świadczą usługi w zakresie: laryngologii, chirurgii ogólnej, ginekologii i 11 S t r o n a

12 położnictwa, dermatologii, neurologii, rehabilitacji, stomatologii, leczenia uzależnień, onkologii, kardiologii, alergologii, okulistyki, zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na udzielenie całodobowych świadczeń, utworzono Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla osób niewymagających hospitalizacji i niemogących ze względu na stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną pozostawać w środowisku domowym. Celem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest udzielenie całodobowych świadczeń, które obejmują pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. Opiekę osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia personel pielęgniarski, rehabilitanci i w razie potrzeby lekarze. Świadczenia zdrowotne udzielane są poprzez realizację kompleksowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu terapeutycznego. W 2009 roku na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonowało 21 zakładów opieki zdrowotnej, które to świadczyły ambulatoryjną opiekę zdrowotną, oraz dwie praktyki lekarskie. Warto zauważyć, że powiat siemiatycki należy do jednostek, gdzie duża liczba placówek została sprywatyzowana. W podregionie łomżyńskim do którego należymy jako jeden z siedmiu powiatów plus miasto Łomża w prowadzonej statystyce GUS, tylko powiaty bielski i wysokomazowiecki posiadają większą liczbę zoz-ów świadczących ambulatoryjną opiekę zdrowotną. Natomiast praktyk lekarskich prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną na terenie naszego powiatu w podregionie łomżyńskim jest najmniej, miasto Łomża powyższych praktyk posiada 35, powiat zambrowski W 2009 roku na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonowało 10 aptek ogólnodostępnych, corocznie aktualizowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pozwala na monitorowanie dostępności udzielanych świadczeń mieszkańcom. Liczba ludności na jedną aptekę w powiecie siemiatyckim w 2009 roku wynosiła osób, w województwie podlaskim wynosiła osób na jedną aptekę. 3.2 Bezpieczeństwo publiczne Obszar powiatu siemiatyckiego objęty jest działaniem Komendy Powiatowej Policji w. W jej struktury wchodzą trzy Komisariaty Policji w Dziadkowicach, Drohiczynie i Nurcu Stacji. W powiecie siemiatyckim odnotowano w 2009 roku ogółem 896 przestępstw. Wśród stwierdzonych przestępstw w zakończonych postępowaniach przygotowawczych dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym, aż 425, kolejne przestępstwa dominujące w statystyce to drogowe - 271, oraz przestępstwa o charakterze gospodarczym - 63 i inne np. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym. Ogółem wykrywalność sprawców przestępstw w powiecie wyniosła w 2009 roku 83,9%, w województwie podlaskim 68,7%. Najniższa wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych w naszym powiecie w 2009 roku była w przestępstwach o charakterze kryminalnym - 69,6%, o charakterze gospodarczym - 92,1% i drogowym - 99,6%. 12 S t r o n a

13 3.3 Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. W gminach powiatu siemiatyckiego w 2009 roku według danych GUS działało ogółem 18 publicznych przedszkoli, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało łącznie 842 dzieci. Najwięcej wychowanków posiadały w omawianym roku przedszkola w mieście Siemiatycze 475 dzieci. Oprócz placówek przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. klasy 0 ), których na terenie powiatu siemiatyckiego w omawianym okresie było 38. Na szczeblu edukacji podstawowej funkcjonowało w gminach powiatu siemiatyckiego 19 publicznych szkół podstawowych, w których naukę pobierało w roku szkolnym 2009/2010 łącznie uczniów. Najwięcej szkół poziomu podstawowego znajduje się w gminie Siemiatycze (5 placówek). Największa liczba uczniów w szkołach podstawowych znajduje się w mieście Siemiatycze 985 osób, gdzie funkcjonują jedynie 3 placówki. Stąd też miasto to posiada najwyższy wskaźnik koncentracji uczniów szkół podstawowych. Tabela: Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZENIA SZKOŁY ODDZIAŁY GMIN SZKOLNE GMINA MIEJSKA UCZNIOWIE SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Spośród porównywanych powiatów mniejszą liczbę placówek oświatowych od powiatu siemiatyckiego posiada jedynie powiat hajnowski (15 placówek), pozostałe powiaty z podregionu łomżyńskiego mają znacznie większą liczbę placówek oświatowych, przykładem będzie powiat sąsiadujący wysokomazowiecki z liczbą 33 szkół i ponad tysiącem więcej dzieci uczących się. 13 S t r o n a

14 Na przestrzeni kilku lat w powiecie siemiatyckim jest widoczny spadek liczby szkół podstawowych i liczby uczni w tych szkołach: 2004 rok, było jeszcze 26 szkół z uczniami, 2006 rok było już 22 szkoły z uczniami. W gminach powiatu siemiatyckiego w 2009 roku funkcjonowało 11 gimnazjów. Łącznie we wszystkich gimnazjach zlokalizowanych na terenie powiatu naukę pobierało uczniów. Daje to średnią liczbę 167 uczniów na jedną placówkę szkolną szczebla gimnazjalnego. Największa liczba gimnazjalistów uczęszcza do placówek zlokalizowanych na terenie miasta Siemiatycze 840 osoby. Największa zaś koncentracja uczniów występuje w gminie Drohiczyn, gdzie w jednym gimnazjum pobiera naukę 253 młodych ludzi. Tabela: Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZENIA SZKOŁY ODDZIAŁY GMIN SZKOLNE GMINA MIEJSKA UCZNIOWIE SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Na terenie gmin powiatu siemiatyckiego funkcjonuje podobna liczba szkół gimnazjalnych spośród wszystkich porównywanych powiatów z podregionu łomżyńskiego. W roku 2006 funkcjonowało także 11 szkół gimnazjalnych z nieznacznie większą liczbą dzieci Tendencja ta nie miała jednak tak silnego charakteru jak w przypadku uczniów szkół podstawowych. Warto również zauważyć, iż była ona najniższa spośród porównywanych powiatów. 3.4 oświata ponadgimnazjalna Publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, leży w gestii tego szczebla samorządowego. W powiecie siemiatyckim funkcjonowało w 2009 roku 14 zespołów lub szkół ponadgimnazjalnych. Ich wykaz wraz z danymi liczbowymi pokazuje poniższa tabela. 14 S t r o n a

15 Tabela: Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w powiecie w 2009 roku RODZAJ PLACÓWKI LICZBA PLACÓWEK LICZBA UCZNI ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA PROFILOWANE TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE 2 22 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 3 67 POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 3.5 Rynek pracy i bezrobocie Według danych szacunkowych GUS z 2009 roku liczba osób pracujących w powiecie siemiatyckim (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, łącznie z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) wynosiła osób. W sektorze rolniczym pracujących mieszkańców powiatu było , w przemyśle i budownictwie osób, w handlu, gastronomii i zakwaterowaniu, informacji i komunikacji pracowało osób, w działalności ubezpieczeniowej i finansowej tylko 152 osoby i pozostałej działalności, tj. edukacja, administracja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna pracowało osób. Brak jest danych o liczbie osób pracujących w jednostkach zatrudniających poniżej 9 osób, ponad 15 tysięcy pracujących mieszkańców powiatu siemiatyckiego jest zatrudnionych w firmach o stanie zatrudnienia przekraczającym 9 pracowników. Z danych za 2006 rok wynika, iż było nieznacznie mniej osób zatrudnionych , jedynie duży spadek osób zatrudnionych można zauważyć w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, pracowało wówczas osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w ogółem zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 645 kobiet. Ponadto w ewidencji urzędu pozostawało 28 osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Stopa bezrobocia według stanu na roku wynosiła w powiecie siemiatyckim 7,10 % w województwie podlaskim 12,60 %, zaś stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11,9%. Tabela. Zarejestrowani bezrobotni powiatu siemiatyckiego w latach 2006, 2009 LATA BEZROBOTNI OGÓŁEM KOBIETY Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Liczba zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu systematycznie maleje, lecz niezmiennie dominuje większość kobiet bezrobotnych na rynku pracy. W 2009 roku zarejestrowało się o ponad 500 osób mniej aniżeli w 2006 roku. 15 S t r o n a

16 Tabela. Bezrobotni według wieku, wykształcenia w latach 2006, 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE WIEK W LATACH WYŻSZE POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE OGÓLNE ZASADNICZE ZAWODOWE GIMNAZJALNE I PONIŻEJ Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku W strukturze wieku osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim największą grupę stanowią ludzie młodzi, w przedziale wieku lata 405 osób oraz mieszkańcy w wieku lata 332 osoby. Bezrobotni w wieku lata stanowią trzecią największą grupę osób bezrobotnych w powiecie. Realia związane z zatrudnieniem wskazują, że osoby po 18 roku życia, czyli ukończeniu szkoły średniej mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Spośród bezrobotnych mieszkańców powiatu siemiatyckiego największe problemy ze znalezieniem pracy posiadały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 507 osób, stanowiąc aż 37% wszystkich bezrobotnych obywateli powiatu. Znaczną grupę bezrobotnych w powiecie tworzą także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 312 osób, czyli co piąty bezrobotny w powiecie. Niemal co dziesiąty bezrobotny w powiecie siemiatyckim posiada ukończone studia wyższe. Porównując dwa lata 2006 i 2009 poza tendencją spadkową osób bezrobotnych, utrzymuje się największa liczba osób bezrobotnych młodych wchodzących na rynek pracy i z najniższym wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej. 16 S t r o n a

17 Tabela. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w latach 2006, 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE BEZ STAŻU ROK STAŻ PRACY MIESIĄC CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY POWYŻEJ 24 MIESIĘCY Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Analizując powiatową strukturę bezrobocia według stażu pracy osób bezrobotnych, widoczny staje się fakt braku zatrudnienia dla osób dotychczas nie pracujących. Osoby bez żadnego stażu pracy stanowią ponad 33% wszystkich bezrobotnych w powiecie (465 osób), choć widoczne jest zmniejszanie się wielkości tej grupy bezrobotnych w porównaniu do roku Niemal co piąty bezrobotny w powiecie garwolińskim (290 osób bezrobotnych) należy do grupy osób o stażu pracy od 1 roku do 5 lat i tu także zaznacza się spadek w stosunku do roku Prawie 8% osób bez pracy w powiecie siemiatyckim pracowało wcześniej lat. W związku z tym, że w strukturze osób bezrobotnych nadal występuje znaczna ilość osób długotrwale zarejestrowanych wskazane jest kontynuowanie różnych form aktywizacji zawodowej skierowanej do tej grupy bezrobotnych. Struktura bezrobocia według kryterium czasu pozostawania bez pracy nie ujawnia poziomu długotrwałego bezrobocia w powiecie siemiatyckim, lecz w roku 2006 osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy stanowiły największą grupę bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Tylko co dziewiąta osoba bezrobotna w powiecie zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w krócej niż 1 miesiąc. Najliczniej występującym zawodem wśród bezrobotnych zarejestrowanych PUP (12 największych grup zawodowych) to osoby bez zawodu i kwalifikacji. Są to bezrobotni, których szanse na rynku pracy są znikome, jedynie uzyskanie pracy przez te osoby będzie możliwe w zatrudnieniu sezonowym u pracodawców u których występuje zapotrzebowanie na 17 S t r o n a

18 pracowników przy pracach prostych. Na możliwość zmiany sytuacji zawodowej tej grupy bezrobotnych byłoby również zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie lub skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego u pracodawcy. Jednakże część tych osób może być zatrudniona sezonowo, oraz w zakładach, w których występuje zapotrzebowanie na pracowników przy pracach prostych. Wykres: Zawody wśród bezrobotnych w powiecie siemiatyckim w 2009 roku Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Następną dość liczną grupę 86 osób stanowili robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym z 52,32% przewagą mężczyzn. Trzecią co do wielkości grupę zawodową zarejestrowaną w urzędzie pracy stanowili sprzedawcy: 70 osób, grupa ta zdominowana jest przez kobiety, które stanowiły 88,57 %. Warto zwrócić uwagę, że powiat siemiatycki należy do regionów prężnie rozwijających się w branży handlowej, jednak część osób posiadająca kwalifikacje do wykonywania tego zawodu nie spełniała oczekiwań pracodawców, co powodowało dużą rotację i częste zmiany kadrowe, a w konsekwencji rejestrację w urzędzie. Następne grupy zawodowe według ilości osób występujących w rejestrach PUP to: asystent ekonomiczny - technik ekonomista 44 w tym kobiet 35 obuwnik przemysłowy 31 w tym kobiet 24 robotnik budowlany 29 w tym kobiet 0 technik rolnik 26 w tym kobiet 13 robotnik gospodarczy 25 w tym kobiet 3 handlowiec - technik handlowiec 16 w tym kobiet 8 krawiec 20 w tym kobiet 20 robotnik placowy 18 w tym kobiet 3 18 S t r o n a

19 handlowiec- technik handlowiec 16 w tym kobiet 8 kucharz 16 w tym kobiet 16 W Powiatowym Urzędzie Pracy w w okresie całorocznym 2009 zarejestrowało się osób. Osoby te reprezentowały 156 grup zawodowych według kodu 4-cyfrowego. Tabela: Struktura napływu bezrobotnych według wybranych grup zawodowych w powiecie siemiatyckim w 2009 roku KOD GRUPY ZAWODÓW NAZWA GRUPY ZAWODÓW BEZROBOTNI OGÓŁEM 5221 sprzedawcy i demonstratorzy 6, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 6, pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 5, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 5, mechanicy pojazdów samochodowych 3, obuwnicy 2, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2, stolarze i pokrewni 3, specjaliści administracji publicznej 2, technik technologii żywności 2, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2, piekarze, cukiernicy i pokrewni 2, ślusarze i pokrewni 2,07 Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Z analizy poszczególnych grup zawodowych wynika, iż najwięcej osób bezrobotnych w 2009 roku zarejestrowało się w grupach: sprzedawcy i demonstratorzy, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni. Kolejną grupą zawodową byli mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze i pokrewni. Od 2,59% do 2,07 % napływu bezrobotnych stanowili : obuwnicy, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym, specjaliści administracji publicznej, technicy technologii żywności, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, piekarze, cukiernicy i pokrewni, ślusarze i pokrewni. Warto zauważyć, że w 27 grupach zawodów na 183 poddanych analizie w 2009 roku nie zarejestrowała się ani jedna osoba bezrobotna. Do tych zawodów należą między innymi: specjaliści do spraw rynku nieruchomości, 19 S t r o n a

20 inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, nauczyciele techniki, strażacy, nauczyciele szkół specjalnych, pośrednicy ubezpieczeniowi, fizjoterapeuci i pokrewni, animatorzy kultury a także tapicerzy, mechanicy urządzeń klimatyzacyjnych i floryści. W 2009 roku pracodawcy zgłosili 694 oferty pracy z których 103 zostały wycofane przez pracodawców lub nie zostały zrealizowane. Obserwując rynek pracy możemy stwierdzić, iż istniała duża różnica między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą składanych ofert pracy. Należy ponadto podkreślić, że wśród zgłoszonych ofert pracy ofert były to oferty pracy subsydiowanej co stanowi 72% ofert zgłoszonych. Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pomimo, iż na terenie działania PUP istnieją dwa duże zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, to zgłosiły one zaledwie 12 ofert w zawodzie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym co stanowiło 4, 4 % ogółu zgłoszonych. Duże szanse na lokalnym rynku pracy w 2009 roku miały osoby posiadające zawód sprzedawcy ponieważ w omawianym okresie zgłoszonych było 75 ofert zawodzie co stanowi 10,80% ogółu ofert. Ponadto dość duże zapotrzebowanie w 2009 roku wystąpiło w zawodzie robotnik gospodarczy (6,8 %). Analizując zgłaszane oferty możemy stwierdzić, iż nie były one dostępne dla osób bez zawodu, natomiast większy procent stanowiły oferty, które wymagały wykształcenia co najmniej na poziomie szkoły średniej. W ciągu 2009 roku najwięcej ofert pozyskano w zawodzie pracownika biurowego jednak praktycznie wszystkie oferty były to oferty stażu, na które kierowane były osoby z wykształceniem co najmniej średnim niezależnie od posiadanego zawodu będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 20 S t r o n a

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego Autorzy: Ewa Abramowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZA 2010 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZA 2010 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZA 2010 ROK ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo