STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata Siemiatycze, S t r o n a

2 S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO położenie powiatu ludność w powiecie struktura wieku ludności przyrost naturalny migracje mieszkańców zasoby mieszkaniowe w powiecie DIAGNOZA OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ podstawowa opieka medyczna bezpieczeństwo publiczne edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna oświata ponadgimnazjalna rynek pracy i bezrobocie pomoc społeczna KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ misja polityki społecznej efektywna polityka społeczna w powiecie siemiatyckim cele strategiczne i cele operacyjne FINANSOWANIE, MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII finansowanie strategii monitoring i wdrażanie strategii Zakończenie S t r o n a

3 1. W S T Ę P Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pojęcie pomocy społecznej świadczonej w różnych formach i kształcie funkcjonuje w społeczeństwach wszystkich formacji od zarania ludzkości. W każdym zbiorowisku istniały i istnieją jednostki, rodziny lub grupy wymagające wsparcia. Początki zorganizowanej pomocy społecznej wywodzą się z działalności charytatywnej i filantropijnej dobroczynności świadczonej przez kościoły i zamożne osoby świeckie. Powstanie pierwszych organizacji społecznych, zajmujących się pomocą najuboższym, wiąże się z początkiem XX wieku, zaś obowiązki państwa Polskiego wobec tej grupy społeczeństwa po raz pierwszy określone zostały, w roku 1923 ustawą o opiece społecznej. Przepisy tego aktu prawnego, uaktualnione i uszczegółowione rozlicznymi aktami niższego rzędu, obowiązywały pomoc społeczną, funkcjonującą jako jednostka składowa służy zdrowia, przez następne 67 lat. W roku 1989 pomoc społeczna podporządkowana została resortowi pracy i polityki socjalnej. Rozpoczęty w roku 1990 proces transformacji naszego państwa, niosący ze sobą nieznane dotąd problemy społeczne, wymusił konieczność wypracowania nowego modelu pomocy, mogącego sprostać pojawiającym się zagrożeniom. W listopadzie 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o pomocy społecznej, którą od dnia 1 maja 2004 roku mamy już znowelizowaną, zmierzającą w zupełnie innych kierunkach pomocy niż ostatnia ustawa z 1990 roku. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym główne zamierzenia dotyczące polityki społecznej w powiecie. Stanowi wieloletnie programowanie rozwoju społecznego, oparte na zdiagnozowanych potrzebach społeczności powiatu. Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Różnorodność problemów społecznych występujących w powiecie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz.92 z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami ), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami ), 3 S t r o n a

4 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami ) i inne. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami ). Strategia przedstawia proces diagnostyczny, a także charakterystykę powiatu w kontekście jego dzisiejszych problemów i potrzeb. Opierając się na istniejących aktach i programach stworzono wizję, cele ogólne i szczegółowe do realizacji. Zawarto również sposób zarządzania i monitorowania efektów oraz harmonogram realizacji wybranych przedsięwzięć strategii. Dzięki takiej konstrukcji dokument ten nie tylko jest żywym obrazem potrzeb i problemów, ale stwarza szansę na stałe uzupełnianie go poprzez nowe plany/programy w kolejnych latach i umożliwi sprawdzanie efektywności pracy wszystkich osób/grup/instytucji zaangażowanych w budowanie polityki społecznej. Dokument stwarza szansę na skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.1 cel i proces tworzenia strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Siemiatyckiego na lata była opracowana w odpowiedzi na problemy społeczne i rozwojowe powiatu z lat Została przyjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/94/94 z dnia 27 maja 2004 roku i stanowiła podstawę do rozwiązywania problemów, podejmowania interwencji społecznych w celu poprawy funkcjonowania osób, grup i instytucji. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, przyniosła nowe potrzeby, problemy, ale również wzmocniła zasoby, między innymi dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pojawiły się pomysły na innowacyjne, nowe usługi społeczne, rozpoczęły funkcjonowanie nowe organizacje społeczne oraz grupy nieformalne. W bieżącym roku niezbędna stała się więc aktualizacja dokumentu i dostosowanie go do aktualnej diagnozy społecznej. W celu weryfikacji założeń strategicznych i celów operacyjnych strategii istniejącej, podczas spotkania na początku roku 2011 zespół koordynujący strategię - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dokonał oceny jakości realizowanych dotychczas usług społecznych, zasobów instytucjonalnych oraz ludzkich, mocnych i słabych stron dokumentu. Stwierdzono, że dane diagnostyczne i cele strategiczne wymagają aktualizacji oraz opracowania ich według standardów partycypacji społecznej, by jak najszerzej i najlepiej poznać potrzeby społeczne oraz tryb i sposób ich zaspakajania. Zbieranie materiałów diagnostycznych rozpoczęto w styczniu bieżącego roku. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie powiatu siemiatyckiego sporządzona została w oparciu o dane będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w, Starostwa Powiatowego w, danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, instytucji i organizacji współpracujących z Powiatowym Centrum. W oparciu o te informacje został opracowany rozdział trzeci strategii, a jego wnioski stały się podstawą do opracowania celów i zadań przedstawionej strategii z maksymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów i potencjału. Wykorzystano również posiadane zasoby dokumentów dotyczących realizacji polityki społecznej w powiecie. Przedmiotem opracowania jest obszar całego powiatu, a realizacja celów obejmuje lata Przy aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych zwracano uwagę na to, 4 S t r o n a

5 by poczynione działania pozwoliły nie tylko na rozwiązanie, czy minimalizowanie problemu, ale też na profilaktykę działań społecznych, kompatybilność z programami już funkcjonującymi na terenie powiatu. Ważne jest zaangażowanie społeczne w proces tworzenia i realizowania zadań strategicznych, dzięki temu uzyskuje się poprawę efektywności podejmowanych działań. Projekt Strategii został przedstawiony do konsultacji gminom znajdującym się na terenie powiatu siemiatyckiego i zamieszczony na stronie internetowej PCPR. Dzięki takiemu procesowi Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma kompleksowy, partycypacyjny wymiar społeczny. 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO 2.1 położenie powiatu Powiat Siemiatycki to powiat ziemski, który został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat znajduje się w Województwie Podlaskim. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Siemiatycze, gmina miejsko-wiejska Drohiczyn i siedem gmin wiejskich: Siemiatycze, Perlejewo, Grodzisk, Dziadkowice, Nurzec Stacja, Mielnik, Milejczyce. Powiat siemiatycki obejmuje 2 miasta: Siemiatycze i Drohiczyn, oraz 271 wsi. Jest to teren typowo rolniczy ze słabo rozwiniętym przemysłem. 2.2 rozwój ludności w powiecie Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na zachodzące na danym obszarze procesy społeczne. Do najważniejszych elementów należą: równowaga pomiędzy płciami, przyrost naturalny, przeciętna długość życia, poziom wykształcenia ludności, wskaźnik gęstości zaludnienia. Według danych statystycznych GUS na dzień roku liczba ludności powiatu siemiatyckiego wynosiła 47 tysięcy 286 osób, które zamieszkiwały na obszarze powiatu o powierzchni km 2, z czego około osób to mieszkańcy wsi. Gęstość zaludnienia wynosiła 32 osoby na 1 km 2, podczas gdy średnia na Podlasiu to 59 osób na km 2 (w Polsce 122). Wykres: Liczba mieszkańców powiatu siemiatyckiego na tle województwa podlaskiego w 2009 roku 5 S t r o n a

6 Analizując rozwój liczby ludności w powiecie siemiatyckim w latach 2006 i 2009 należy podkreślić systematyczny spadek w tych okresach rocznych. W 2006 roku mieszkańców w powiecie było o więcej niż w roku Spośród gmin powiatu siemiatyckiego wszystkie gminy osiągnęły spadek liczby ludności. Największy spadek możemy zauważyć w mieście Siemiatycze o 200 osób. Tabela: Ludność powiatu w 2009 roku wg płci i miejsca zamieszkania LUDNOŚĆ W TYM POWIERZCHNIA OGÓLNA W KM 2 OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI GMINA MIEJSKA W TYM KOBIETY SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 6 S t r o n a

7 Wśród mieszkańców powiatu to mieszkańcy dwóch miast Siemiatycze i Drohiczyn, zaś to mieszkańcy wsi. Struktura ludności według płci w powiecie siemiatyckim i całym województwie podlaskim od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, które w końcu 2009 roku stanowiły niewiele ponad 50% ogółu ludności powiatu, a w Polsce 51,7%. W roku 2006 ludności ogółem było z czego to mężczyźni, zaś kobiet było Wśród gmin powiatu siemiatyckiego jedynie cztery gminy odbiegają od tej ogólnokrajowej tendencji, a na ich obszarze lekko przeważającą część mieszkańców tworzą mężczyźni. Są to gminy: Siemiatycze, Perlejewo, Grodzisk, i Drohiczyn. Wskaźnik feminizacji w powiecie wyniósł 103, co oznacza stosunkowo równą liczbę kobiet i mężczyzn. Największą wartością wskaźnika feminizacji mogą pochwalić się dwie gminy Mielnik i Milejczyce, gdzie na 100 mężczyzn przypada w gminie Mielnik 111 kobiet, a w gminie Milejczyce 110 kobiet. Najwięcej kobiet w naszym powiecie jest w dwóch przedziałach wiekowych od 40 lat do 59 lat, jest to tzw. wiek produkcyjny, podział kobiet na wiek obrazuje tabela poniżej. Tabela: Kobiety według wieku w 2009 roku LATA 65 I WIĘCEJ Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2.3 Struktura wieku ludności w powiecie Natomiast z przedstawionej poniżej tabeli możemy zauważyć, że liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym jest niepokojąco niska w stosunku do dwóch kolejnych grup: produkcyjny i poprodukcyjny. Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski, będąca efektem powolnego starzenia się społeczeństwa i niewielkiego przyrostu naturalnego. W powiecie siemiatyckim proces ten jeszcze nie wykazuje silnych negatywnych trendów, lecz dane statystyczne z roku 2006 wskazują na zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży, wówczas było osób w wieku przedprodukcyjnym jeszcze 9 975, w wieku produkcyjnym z tego większość stanowili mężczyźni , a w wieku poprodukcyjnym było jeszcze z większością kobiet Poza tym liczebność tej grupy maleje na korzyść ludności w wieku produkcyjnym. Dopiero tendencje ubywania ludności w wieku produkcyjnym na rzecz wzrostu liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym świadczyć będzie o silnym trendzie starzenia się społeczeństwa. Takie zjawisko w powolnym wzroście możemy już zauważyć w powiecie siemiatyckim, a w przypadku utrzymywania się obecnych tendencji (ubytku ludności w wieku przedprodukcyjnym) nieuchronnie ono nastąpi w dalszej przyszłości. Zmniejszający się w powiecie siemiatyckim wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wpływa na zmniejszanie liczby uczniów w szkołach wszystkich szczebli, dlatego ważne staje się ujmowanie tych wartości w planach rozwoju szkół na terenie powiatu. 7 S t r o n a

8 Tabela: Ludność powiatu z podziałem na gminy w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN I LICZBA MIESZKAŃCÓW OGÓŁEM WIEK PRZEDPRODUKCYJNY WIEK PRODUKCYJNY WIEK POPRODUKCYJNY GMINA MIEJSKA SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2.4 Przyrost naturalny w powiecie Przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów) kształtował się w powiecie siemiatyckim w latach 2006 i 2009 na poziomie ujemnym, co jest tendencją pesymistyczną. Przyrost naturalny w roku 2006 wynosił aż minus 231, z czego na obszarach wiejskich wynosił minus 228. A więc tendencja w przyroście naturalnym utrzymuje się w wartościach ujemnych, tak jak wzrost ludności powiatu. Tabela: Ruch naturalny ludności powiatu w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE URODZENIA MAŁŻEŃSTWA GMIN ŻYWE GMINA MIEJSKA ZGONY PRZYROST NATURALNY SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI S t r o n a

9 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dane z 2009 roku w porównaniu do 2006 roku wskazują na tendencję zwyżkową zawieranych małżeństw, o 38 zawartych więcej małżeństw. Dwieście dziewięćdziesiąt sześć małżeństw zawarty w roku 2009 to w znacznej większości małżeństwa wyznaniowe 213 i małżeństwa zawierane przez mieszkańców wsi 184. Rozpad małżeństwa nastąpił w 52 rodzinach w tym 33 rodzinach z miasta. Rozwody w województwie podlaskim na 1000 ludności stanowią 1,71 w powiecie siemiatyckim 1,08. Także zwiększyła się liczba urodzeń przy większej liczbie zawieranych małżeństw, w roku 2006 liczba urodzeń wynosiła 360. Dane z 2009 roku pokazują także tendencję rosnącą w zgonach mieszkańców powiatu siemiatyckiego, w roku 2006 zmarło o 46 osób mniej do roku Migracje mieszkańców powiatu W 2009 roku zameldowało się na terenie powiatu siemiatyckiego 339 osób, głównie z miast 147 osób i 9 osób z zagranicy. Natomiast wymeldowało się 541 osób w większości do miast 346. Saldo migracji mieszkańców powiatu siemiatyckiego jest ujemne wynosiło w 2009 roku 202. Porównując do roku 2006 zjawisko migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności obecnie ma tendencję spadkową. 426 osób dokonało zameldowania na terenie naszego powiatu, a wymeldowania 574, saldo migracji było w roku 2006 także ujemne wynosiło 148, przy czym na wsi wynosiło 109. Najnowsze prognozy ludności w województwie podlaskim, a zatem również w powiecie siemiatyckim do 2035 roku przewidują na najbliższe lata systematyczne zmniejszanie liczby ludności, przy czym tempo spadku będzie coraz większe. W 2020 roku liczba mieszkańców naszego województwa osiągnie poziom 1153,5 tys. osób, zaś w 2035 roku ,3 tys. osób. Zatem w okresie najbliższych 26 lat ubędzie ponad 117 tys. Podlasian. Ubytek ten w prawie 2/3 obejmie ludność wiejską (odwrotnie niż w Polsce, gdzie przewiduje się, że spadek liczby ludności dotyczyć będzie niemalże wyłącznie mieszkańców miast). Przewidywane są niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności praktycznie w całym prognozowanym okresie, a będą one dotyczyły głównie: starzenia się całego społeczeństwa, starzenia się zasobów siły roboczej, zmniejszania się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej populacji ludności, wzrostu współczynnika obciążenia demograficznego, zwłaszcza grupą wieku poprodukcyjnego. Liczba osób w wieku produkcyjnym w całym prognozowanym okresie będzie ulegać systematycznemu zmniejszaniu się. Starzenie się społeczeństwa spowoduje znaczące ubytki ludności w wieku mobilnym, a także jej przesunięcie w kierunku nie mobilnych grup wiekowych. O ile w 2009 roku osoby w wieku mobilnym stanowiły 63,3% ogółu ludności województwa podlaskiego w wieku produkcyjnym, to przewiduje się, iż w 2035 roku udział tej grupy wyniesie tylko 51,7%. 2.6 Zasoby mieszkaniowe w powiecie Na zasoby mieszkaniowe powiatu siemiatyckiego składa się mieszkań o łącznej powierzchni 1 404,2 m 2 dane z 2009 roku. 9 S t r o n a

10 Sąsiednie powiaty o zbliżonej infrastrukturze do naszego powiatu posiadają o wiele większe zasoby mieszkaniowe: powiat bielski mieszkań, powiat hajnowski Tabela: Zasoby mieszkaniowe w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN MIESZKANIA- LICZBA IZBY-LICZBA GMINA MIEJSKA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA W TYSIĄCACH M 2 PRZECIĘTNA LICZBA IZB W MIESZKANIU SIEMIATYCZE ,3 4,30 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN ,3 4,30 GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE ,8 4,51 GRODZISK ,9 4,22 MIELNIK ,0 4,20 MILEJCZYCE ,1 3,90 NURZEC STACJA ,8 3,73 PERLEJEWO ,1 4,27 SIEMIATYCZE ,9 4,23 POWIAT SIEMIATYCKI ,2 4,20 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Średnia powierzchnia jednego mieszkania w powiecie siemiatyckim osiągnęła wartość 83,4 m 2 Kolejnym wskaźnikiem opisującym lokalny rynek mieszkaniowy jest średnia liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie. W tej kategorii powiat siemiatycki notuje wartość 4,20 izby na 1 mieszkanie, co jest wyższym wskaźnikiem w porównaniu z wartościami porównywalnych powiatów, w powiecie bielskim wskaźnik wynosi 4,03, a w powiecie hajnowskim 3,81 a nawet w województwie podlaskim-3,95. Wśród gmin powiatu siemiatyckiego największą liczbą izb przypadających na jedno mieszkanie charakteryzuje się miasto Drohiczyn, a wskaźnik ten przyjmuje wartości na poziomie 4,59. Najmniejsza liczba izb na jedno mieszkanie cechuje gminę Nurzec Stacja 3,73. W 2009 roku oddano w naszym powiecie 72 mieszkań do użytkowania z liczbą izb - 376, o przeciętnej powierzchni użytkowej budynku 143,80 m2, w województwie podlaskim przeciętna wynosi 95,20 m2. Powyższe dane świadczą to o budownictwie mieszkań, domów jednorodzinnych o stosunkowo dużej powierzchni użytkowej. Ponadto jest zauważalna tendencja wzrostowa w liczbie oddawanych mieszkań do użytkowania, w roku 2006 w powiecie siemiatyckim oddano 44 mieszkań z 245 izbami, a przeciętna powierzchnia użytkowa budynków wynosiła 142,80 m 2. w roku 2009 w jednej gminie powiatu siemiatyckiego nie oddano mieszkań do użytku, jest to gmina Milejczyce. Natomiast dużym wzrostem budowy mieszkań charakteryzuje się gmina Siemiatycze okalająca miasto Siemiatycze. 10 S t r o n a

11 Tabela: Mieszkania oddane do użytkowania w 2009 roku WYSZCZEGÓLNIENIE GMIN MIESZKANIA- LICZBA IZBY-LICZBA GMINA MIEJSKA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ W M 2 PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA W M 2 SIEMIATYCZE ,9 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN ,4 GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK ,7 MIELNIK ,7 NURZEC STACJA ,5 PERLEJEWO ,0 SIEMIATYCZE ,6 POWIAT SIEMIATYCKI ,8 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 3. DIAGNOZA OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie polityki społecznej m.in.: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, Określenie celów, działań i założeń tj. długofalowych działań polityki społecznej powiatu siemiatyckiego na najbliższe lata wynika z diagnozy potrzeb i problemów społecznych. 3.1 podstawowa opieka medyczna W powiecie siemiatyckim podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia, które świadczą usługi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na terenie powiatu świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej świadczy jedynie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w, dla którego powiat jest organem założycielskim. Dane statystyczne GUS z 2009 roku wykazują, iż na terenie powiatu siemiatyckiego było 150 miejsc-łóżek w szpitalu. W podregionie łomżyńskim tylko powiat zambrowski posiada mniejszą liczbę łóżek w szpitalu - 104, a w województwie podlaskim jeszcze tylko dwa powiaty posiadały mniejszą liczbę łóżek szpitalnych (białostocki i sejneński). Świadczenia medyczne udzielane są na oddziałach: dziecięcym, chirurgicznym, wewnętrznym, ginekologiczno-położniczym. Poradnie specjalistyczne świadczą usługi w zakresie: laryngologii, chirurgii ogólnej, ginekologii i 11 S t r o n a

12 położnictwa, dermatologii, neurologii, rehabilitacji, stomatologii, leczenia uzależnień, onkologii, kardiologii, alergologii, okulistyki, zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na udzielenie całodobowych świadczeń, utworzono Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla osób niewymagających hospitalizacji i niemogących ze względu na stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną pozostawać w środowisku domowym. Celem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest udzielenie całodobowych świadczeń, które obejmują pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. Opiekę osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia personel pielęgniarski, rehabilitanci i w razie potrzeby lekarze. Świadczenia zdrowotne udzielane są poprzez realizację kompleksowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu terapeutycznego. W 2009 roku na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonowało 21 zakładów opieki zdrowotnej, które to świadczyły ambulatoryjną opiekę zdrowotną, oraz dwie praktyki lekarskie. Warto zauważyć, że powiat siemiatycki należy do jednostek, gdzie duża liczba placówek została sprywatyzowana. W podregionie łomżyńskim do którego należymy jako jeden z siedmiu powiatów plus miasto Łomża w prowadzonej statystyce GUS, tylko powiaty bielski i wysokomazowiecki posiadają większą liczbę zoz-ów świadczących ambulatoryjną opiekę zdrowotną. Natomiast praktyk lekarskich prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną na terenie naszego powiatu w podregionie łomżyńskim jest najmniej, miasto Łomża powyższych praktyk posiada 35, powiat zambrowski W 2009 roku na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonowało 10 aptek ogólnodostępnych, corocznie aktualizowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pozwala na monitorowanie dostępności udzielanych świadczeń mieszkańcom. Liczba ludności na jedną aptekę w powiecie siemiatyckim w 2009 roku wynosiła osób, w województwie podlaskim wynosiła osób na jedną aptekę. 3.2 Bezpieczeństwo publiczne Obszar powiatu siemiatyckiego objęty jest działaniem Komendy Powiatowej Policji w. W jej struktury wchodzą trzy Komisariaty Policji w Dziadkowicach, Drohiczynie i Nurcu Stacji. W powiecie siemiatyckim odnotowano w 2009 roku ogółem 896 przestępstw. Wśród stwierdzonych przestępstw w zakończonych postępowaniach przygotowawczych dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym, aż 425, kolejne przestępstwa dominujące w statystyce to drogowe - 271, oraz przestępstwa o charakterze gospodarczym - 63 i inne np. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym. Ogółem wykrywalność sprawców przestępstw w powiecie wyniosła w 2009 roku 83,9%, w województwie podlaskim 68,7%. Najniższa wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych w naszym powiecie w 2009 roku była w przestępstwach o charakterze kryminalnym - 69,6%, o charakterze gospodarczym - 92,1% i drogowym - 99,6%. 12 S t r o n a

13 3.3 Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. W gminach powiatu siemiatyckiego w 2009 roku według danych GUS działało ogółem 18 publicznych przedszkoli, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało łącznie 842 dzieci. Najwięcej wychowanków posiadały w omawianym roku przedszkola w mieście Siemiatycze 475 dzieci. Oprócz placówek przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. klasy 0 ), których na terenie powiatu siemiatyckiego w omawianym okresie było 38. Na szczeblu edukacji podstawowej funkcjonowało w gminach powiatu siemiatyckiego 19 publicznych szkół podstawowych, w których naukę pobierało w roku szkolnym 2009/2010 łącznie uczniów. Najwięcej szkół poziomu podstawowego znajduje się w gminie Siemiatycze (5 placówek). Największa liczba uczniów w szkołach podstawowych znajduje się w mieście Siemiatycze 985 osób, gdzie funkcjonują jedynie 3 placówki. Stąd też miasto to posiada najwyższy wskaźnik koncentracji uczniów szkół podstawowych. Tabela: Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZENIA SZKOŁY ODDZIAŁY GMIN SZKOLNE GMINA MIEJSKA UCZNIOWIE SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Spośród porównywanych powiatów mniejszą liczbę placówek oświatowych od powiatu siemiatyckiego posiada jedynie powiat hajnowski (15 placówek), pozostałe powiaty z podregionu łomżyńskiego mają znacznie większą liczbę placówek oświatowych, przykładem będzie powiat sąsiadujący wysokomazowiecki z liczbą 33 szkół i ponad tysiącem więcej dzieci uczących się. 13 S t r o n a

14 Na przestrzeni kilku lat w powiecie siemiatyckim jest widoczny spadek liczby szkół podstawowych i liczby uczni w tych szkołach: 2004 rok, było jeszcze 26 szkół z uczniami, 2006 rok było już 22 szkoły z uczniami. W gminach powiatu siemiatyckiego w 2009 roku funkcjonowało 11 gimnazjów. Łącznie we wszystkich gimnazjach zlokalizowanych na terenie powiatu naukę pobierało uczniów. Daje to średnią liczbę 167 uczniów na jedną placówkę szkolną szczebla gimnazjalnego. Największa liczba gimnazjalistów uczęszcza do placówek zlokalizowanych na terenie miasta Siemiatycze 840 osoby. Największa zaś koncentracja uczniów występuje w gminie Drohiczyn, gdzie w jednym gimnazjum pobiera naukę 253 młodych ludzi. Tabela: Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZENIA SZKOŁY ODDZIAŁY GMIN SZKOLNE GMINA MIEJSKA UCZNIOWIE SIEMIATYCZE GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DROHICZYN GMINA WIEJSKA DZIADKOWICE GRODZISK MIELNIK MILEJCZYCE NURZEC STACJA PERLEJEWO SIEMIATYCZE POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Na terenie gmin powiatu siemiatyckiego funkcjonuje podobna liczba szkół gimnazjalnych spośród wszystkich porównywanych powiatów z podregionu łomżyńskiego. W roku 2006 funkcjonowało także 11 szkół gimnazjalnych z nieznacznie większą liczbą dzieci Tendencja ta nie miała jednak tak silnego charakteru jak w przypadku uczniów szkół podstawowych. Warto również zauważyć, iż była ona najniższa spośród porównywanych powiatów. 3.4 oświata ponadgimnazjalna Publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, leży w gestii tego szczebla samorządowego. W powiecie siemiatyckim funkcjonowało w 2009 roku 14 zespołów lub szkół ponadgimnazjalnych. Ich wykaz wraz z danymi liczbowymi pokazuje poniższa tabela. 14 S t r o n a

15 Tabela: Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w powiecie w 2009 roku RODZAJ PLACÓWKI LICZBA PLACÓWEK LICZBA UCZNI ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA PROFILOWANE TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE 2 22 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 3 67 POWIAT SIEMIATYCKI Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku 3.5 Rynek pracy i bezrobocie Według danych szacunkowych GUS z 2009 roku liczba osób pracujących w powiecie siemiatyckim (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, łącznie z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) wynosiła osób. W sektorze rolniczym pracujących mieszkańców powiatu było , w przemyśle i budownictwie osób, w handlu, gastronomii i zakwaterowaniu, informacji i komunikacji pracowało osób, w działalności ubezpieczeniowej i finansowej tylko 152 osoby i pozostałej działalności, tj. edukacja, administracja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna pracowało osób. Brak jest danych o liczbie osób pracujących w jednostkach zatrudniających poniżej 9 osób, ponad 15 tysięcy pracujących mieszkańców powiatu siemiatyckiego jest zatrudnionych w firmach o stanie zatrudnienia przekraczającym 9 pracowników. Z danych za 2006 rok wynika, iż było nieznacznie mniej osób zatrudnionych , jedynie duży spadek osób zatrudnionych można zauważyć w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, pracowało wówczas osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w ogółem zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 645 kobiet. Ponadto w ewidencji urzędu pozostawało 28 osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Stopa bezrobocia według stanu na roku wynosiła w powiecie siemiatyckim 7,10 % w województwie podlaskim 12,60 %, zaś stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11,9%. Tabela. Zarejestrowani bezrobotni powiatu siemiatyckiego w latach 2006, 2009 LATA BEZROBOTNI OGÓŁEM KOBIETY Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Liczba zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu systematycznie maleje, lecz niezmiennie dominuje większość kobiet bezrobotnych na rynku pracy. W 2009 roku zarejestrowało się o ponad 500 osób mniej aniżeli w 2006 roku. 15 S t r o n a

16 Tabela. Bezrobotni według wieku, wykształcenia w latach 2006, 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE WIEK W LATACH WYŻSZE POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE OGÓLNE ZASADNICZE ZAWODOWE GIMNAZJALNE I PONIŻEJ Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku W strukturze wieku osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim największą grupę stanowią ludzie młodzi, w przedziale wieku lata 405 osób oraz mieszkańcy w wieku lata 332 osoby. Bezrobotni w wieku lata stanowią trzecią największą grupę osób bezrobotnych w powiecie. Realia związane z zatrudnieniem wskazują, że osoby po 18 roku życia, czyli ukończeniu szkoły średniej mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Spośród bezrobotnych mieszkańców powiatu siemiatyckiego największe problemy ze znalezieniem pracy posiadały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 507 osób, stanowiąc aż 37% wszystkich bezrobotnych obywateli powiatu. Znaczną grupę bezrobotnych w powiecie tworzą także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 312 osób, czyli co piąty bezrobotny w powiecie. Niemal co dziesiąty bezrobotny w powiecie siemiatyckim posiada ukończone studia wyższe. Porównując dwa lata 2006 i 2009 poza tendencją spadkową osób bezrobotnych, utrzymuje się największa liczba osób bezrobotnych młodych wchodzących na rynek pracy i z najniższym wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej. 16 S t r o n a

17 Tabela. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w latach 2006, 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE BEZ STAŻU ROK STAŻ PRACY MIESIĄC CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY POWYŻEJ 24 MIESIĘCY Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku Analizując powiatową strukturę bezrobocia według stażu pracy osób bezrobotnych, widoczny staje się fakt braku zatrudnienia dla osób dotychczas nie pracujących. Osoby bez żadnego stażu pracy stanowią ponad 33% wszystkich bezrobotnych w powiecie (465 osób), choć widoczne jest zmniejszanie się wielkości tej grupy bezrobotnych w porównaniu do roku Niemal co piąty bezrobotny w powiecie garwolińskim (290 osób bezrobotnych) należy do grupy osób o stażu pracy od 1 roku do 5 lat i tu także zaznacza się spadek w stosunku do roku Prawie 8% osób bez pracy w powiecie siemiatyckim pracowało wcześniej lat. W związku z tym, że w strukturze osób bezrobotnych nadal występuje znaczna ilość osób długotrwale zarejestrowanych wskazane jest kontynuowanie różnych form aktywizacji zawodowej skierowanej do tej grupy bezrobotnych. Struktura bezrobocia według kryterium czasu pozostawania bez pracy nie ujawnia poziomu długotrwałego bezrobocia w powiecie siemiatyckim, lecz w roku 2006 osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy stanowiły największą grupę bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Tylko co dziewiąta osoba bezrobotna w powiecie zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w krócej niż 1 miesiąc. Najliczniej występującym zawodem wśród bezrobotnych zarejestrowanych PUP (12 największych grup zawodowych) to osoby bez zawodu i kwalifikacji. Są to bezrobotni, których szanse na rynku pracy są znikome, jedynie uzyskanie pracy przez te osoby będzie możliwe w zatrudnieniu sezonowym u pracodawców u których występuje zapotrzebowanie na 17 S t r o n a

18 pracowników przy pracach prostych. Na możliwość zmiany sytuacji zawodowej tej grupy bezrobotnych byłoby również zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie lub skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego u pracodawcy. Jednakże część tych osób może być zatrudniona sezonowo, oraz w zakładach, w których występuje zapotrzebowanie na pracowników przy pracach prostych. Wykres: Zawody wśród bezrobotnych w powiecie siemiatyckim w 2009 roku Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Następną dość liczną grupę 86 osób stanowili robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym z 52,32% przewagą mężczyzn. Trzecią co do wielkości grupę zawodową zarejestrowaną w urzędzie pracy stanowili sprzedawcy: 70 osób, grupa ta zdominowana jest przez kobiety, które stanowiły 88,57 %. Warto zwrócić uwagę, że powiat siemiatycki należy do regionów prężnie rozwijających się w branży handlowej, jednak część osób posiadająca kwalifikacje do wykonywania tego zawodu nie spełniała oczekiwań pracodawców, co powodowało dużą rotację i częste zmiany kadrowe, a w konsekwencji rejestrację w urzędzie. Następne grupy zawodowe według ilości osób występujących w rejestrach PUP to: asystent ekonomiczny - technik ekonomista 44 w tym kobiet 35 obuwnik przemysłowy 31 w tym kobiet 24 robotnik budowlany 29 w tym kobiet 0 technik rolnik 26 w tym kobiet 13 robotnik gospodarczy 25 w tym kobiet 3 handlowiec - technik handlowiec 16 w tym kobiet 8 krawiec 20 w tym kobiet 20 robotnik placowy 18 w tym kobiet 3 18 S t r o n a

19 handlowiec- technik handlowiec 16 w tym kobiet 8 kucharz 16 w tym kobiet 16 W Powiatowym Urzędzie Pracy w w okresie całorocznym 2009 zarejestrowało się osób. Osoby te reprezentowały 156 grup zawodowych według kodu 4-cyfrowego. Tabela: Struktura napływu bezrobotnych według wybranych grup zawodowych w powiecie siemiatyckim w 2009 roku KOD GRUPY ZAWODÓW NAZWA GRUPY ZAWODÓW BEZROBOTNI OGÓŁEM 5221 sprzedawcy i demonstratorzy 6, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 6, pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 5, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 5, mechanicy pojazdów samochodowych 3, obuwnicy 2, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2, stolarze i pokrewni 3, specjaliści administracji publicznej 2, technik technologii żywności 2, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2, piekarze, cukiernicy i pokrewni 2, ślusarze i pokrewni 2,07 Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Z analizy poszczególnych grup zawodowych wynika, iż najwięcej osób bezrobotnych w 2009 roku zarejestrowało się w grupach: sprzedawcy i demonstratorzy, robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni. Kolejną grupą zawodową byli mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze i pokrewni. Od 2,59% do 2,07 % napływu bezrobotnych stanowili : obuwnicy, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym, specjaliści administracji publicznej, technicy technologii żywności, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, piekarze, cukiernicy i pokrewni, ślusarze i pokrewni. Warto zauważyć, że w 27 grupach zawodów na 183 poddanych analizie w 2009 roku nie zarejestrowała się ani jedna osoba bezrobotna. Do tych zawodów należą między innymi: specjaliści do spraw rynku nieruchomości, 19 S t r o n a

20 inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, nauczyciele techniki, strażacy, nauczyciele szkół specjalnych, pośrednicy ubezpieczeniowi, fizjoterapeuci i pokrewni, animatorzy kultury a także tapicerzy, mechanicy urządzeń klimatyzacyjnych i floryści. W 2009 roku pracodawcy zgłosili 694 oferty pracy z których 103 zostały wycofane przez pracodawców lub nie zostały zrealizowane. Obserwując rynek pracy możemy stwierdzić, iż istniała duża różnica między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą składanych ofert pracy. Należy ponadto podkreślić, że wśród zgłoszonych ofert pracy ofert były to oferty pracy subsydiowanej co stanowi 72% ofert zgłoszonych. Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pomimo, iż na terenie działania PUP istnieją dwa duże zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, to zgłosiły one zaledwie 12 ofert w zawodzie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym co stanowiło 4, 4 % ogółu zgłoszonych. Duże szanse na lokalnym rynku pracy w 2009 roku miały osoby posiadające zawód sprzedawcy ponieważ w omawianym okresie zgłoszonych było 75 ofert zawodzie co stanowi 10,80% ogółu ofert. Ponadto dość duże zapotrzebowanie w 2009 roku wystąpiło w zawodzie robotnik gospodarczy (6,8 %). Analizując zgłaszane oferty możemy stwierdzić, iż nie były one dostępne dla osób bez zawodu, natomiast większy procent stanowiły oferty, które wymagały wykształcenia co najmniej na poziomie szkoły średniej. W ciągu 2009 roku najwięcej ofert pozyskano w zawodzie pracownika biurowego jednak praktycznie wszystkie oferty były to oferty stażu, na które kierowane były osoby z wykształceniem co najmniej średnim niezależnie od posiadanego zawodu będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 20 S t r o n a

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo