RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 ISBN Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 2010

2 Recenzent: Prof. zw. dr hab. Józef Perenc Redakcja naukowa: Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan Autorzy rozdziałów: Katarzyna Cheba: 1.1, 1.2, 1.7, 2, 3 Joanna Hołub-Iwan: 1.3, 2, 3 Maja Kiba Janiak: 1.4, 1.5, 1.6 Projekt okładki: Mariusz Petelczyc Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by WyŜsza Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp ISBN Druk i oprawa: SONAR

3 WSTĘP... 5 Rozdział I SPECYFIKA LOKALNEGO RYNKU PRACY Charakterystyka podmiotów gospodarczych Przedsiębiorcy o lokalnym rynku pracy Polityka kadrowa pracodawców Współpraca pracodawców z instytucjami rynku pracy Współpraca pracodawców z instytucjami oświatowymi Zawody deficytowe i nadwyŝkowe Perspektywy zawodowe uczniów i studentów Rozdział II SYTUACJA EKONOMICZNA PRACODAWCÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU I JEJ WPŁYW NA LOKALNY RYNEK PRACY Rozdział III WPŁYW ŚWIATOWEGO SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ZAKOŃCZENIE... 94

4

5 5 WSTĘP Zmiany na rynkach światowych, określane równieŝ w niektórych przypadkach jako kryzys, ale częściej jako spowolnienie gospodarcze, zaleŝnie od kraju, którego dotyczą wywołują konieczność podjęcia działań zmierzających do oceny wpływu zaistniałych zmian na lokalne społeczności. Wpływ ten moŝe dotyczyć róŝnych aspektów Ŝycia społecznego i gospodarczego, ale w szczególności dotyka on małe i średnie przedsiębiorstwa, a tym samym wpływa na wielkość bezrobocia w regionie. Zjawiska te mogą rzutować na zmianę sytuacji na rynku pracy oraz niestety powodować konieczność zmiany strategii działania róŝnych instytucji, w tym równieŝ strategii rozwoju miasta. JuŜ przy obecnych warunkach funkcjonowania dostrzegany jest problem niedopasowania struktury kwalifikacyjno-zawodowej podaŝy pracy i popytu na nią, zgłaszanego przez gorzowskich pracodawców. Przemiany zachodzące na rynku pracy skutecznie przewartościowały przyjęte kiedyś załoŝenia, najdobitniejszym świadectwem których, okazał się przede wszystkim gwałtowny wzrost bezrobocia młodych, wykształconych osób, absolwentów szkół wyŝszych przy jednoczesnym znacznym niedoborze specjalistów na poziomie średnim (techników, rzemieślników, robotników wykwalifikowanych). W celu skutecznego zharmonizowania sytuacji na rynku pracy, w ramach którego doszło do istotnych zmian wywołanych zakłóceniami w otoczeniu społecznogospodarczym, waŝne jest uwzględnienie zarówno oczekiwań pracodawców co do umiejętności przedstawicieli konkretnych zawodów, jak i planów i oczekiwań zawodowych przyszłych uczestników tego rynku. JuŜ dziś konieczne jest podjęcie próby znalezienia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób przygotować rynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim na nadchodzące zmiany oraz w jaki sposób tworzyć podstawy do dalszego rozwoju miasta i skutecznego reagowania antykryzysowego? Kierunki poszukiwania odpowiedzi na tak postawione pytanie są wielostronnie uwarunkowane i zaleŝne od zaangaŝowania przedstawicieli nauki, samorządów, organizacji społecznych, pracodawców i przyszłych uczestników rynku pracy absolwentów. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, tym bardziej widoczne jest zapotrzebowanie na opracowanie dobrej diagnozy rozwoju rynku, uwzględniającej rzetelną ocenę zdolności adaptacyjnych, kierunków rozwoju oraz potencjału lokalnego rynku pracy. Cel badania Głównym celem badania była ocena wpływu światowego spowolnienia gospodarczego na sytuację społeczno-gospodarczą Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach najwaŝniejszych celów szczegółowych wyodrębniono: - określenie poziomu zagroŝenia kryzysem postrzeganego przez przedsiębiorców;

6 6 - wskazanie potencjalnych kierunków wpływających na ograniczenie skutków zbliŝającego się kryzysu ekonomicznego z perspektywy rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim; - określenie obszarów oraz skali niedopasowań struktury kwalifikacyjnozawodowej podaŝy pracy i popytu na nią; - oszacowanie wielkości popytu na pracę niezrealizowanego z powodu braku odpowiednich kandydatów do pracy; - identyfikację barier uniemoŝliwiających i/lub utrudniających procesy dostosowawcze podaŝy pracy do popytu na nią, - ocenę opinii i wiedzy młodzieŝy wybierającej przyszły zawód na temat bieŝącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku - określenie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Badania, które stały się podstawą do opracowania niniejszej publikacji, zrealizowane zostały na przełomie maja i czerwca 2009 r., na zlecenie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w ramach projektu Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa. Partnerami projektu obok Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim byli takŝe: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., firmy: Audit - doradztwo personalne - oraz Manpower Polska Sp. z o.o. oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Lubuska Organizacja Pracodawców. W badaniach udział wzięło 110 gorzowskich przedsiębiorców, bądź wskazanych przez nich przedstawicieli kadry zarządzającej, 500 studentów z 3 gorzowskich uczelni wyŝszych, 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 10 dyrektorów gorzowskich średnich szkół zawodowych. W ksiąŝce przedstawione zostały przede wszystkim wyniki badań przeprowadzonych wśród gorzowskich przedsiębiorców. Wyniki pozostałych paneli badawczych mają jedynie charakter sygnalny i powinny być podstawą do kontynuacji badań w ramach kolejnych etapów projektu. W swych załoŝeniach realizacja projektu badawczego miała stać się podstawą do podjęcia dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy: samorządem, przedsiębiorcami jako pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi oraz przyszłymi pracownikami.

7 7 Rozdział I 1. SPECYFIKA LOKALNEGO RYNKU PRACY Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2008 roku w Gorzowie Wielkopolskim działalność gospodarczą prowadziło podmiotów gospodarczych. Analiza informacji o liczbie przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta, firm nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych na przestrzeni ostatnich 3 lat wskazuje, Ŝe poziom ten, w tym okresie, utrzymywał się na stosunkowo podobnym poziomie w przypadku dwóch pierwszych z przedstawianych kategorii (firmy funkcjonujące oraz nowo zarejestrowane). Natomiast w przypadku trzeciej kategorii, obejmującej firmy wyrejestrowane obserwujemy dość znaczny wzrost liczby firm, w 2008 roku, w granicach 47% w stosunku do roku Ilustracją przedstawionych informacji jest rysunek funkcjonujące zarejestrowane wyrejestrowane Rysunek 1. Liczba firm funkcjonujących, nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych w mieście Gorzów Wlkp., w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba funkcjonujących na terenie miasta przedsiębiorstw utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Na gorzowskim rynku pracy zdecydowaną większość (16797, czyli 95,52%) stanowią podmioty gospodarcze, zatrudniające od jednego do dziewięciu pracowników, przy czym wyłączenie z tej grupy przedsiębiorstw najmniejszych zatrudniających co najwyŝej 4 pracowników powoduje radykalne zmniejszenie ich liczby do poziomu 834 podmiotów gospodarczych. Podmioty większe zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowią 3,58% rynku, natomiast najmniejsze

8 8 odsetki nie wykazujące nawet 1% - osiągnęły firmy z przedziałów (0,78%), (0,1%) oraz 1000 i więcej (0,02%) 1. Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw funkcjonujących w Gorzowie Wielkopolskim skierowana jest głównie na działalność w sferze handlu i napraw (28,06%), następnie na działalność finansową i ubezpieczeniową (22,02%) oraz na działalność związaną z budownictwem (12,16%). Kolejne trzy grupy przedsiębiorstw zajmują się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (7,85%), administracją publiczną i obroną narodową oraz obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (6,97%) oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną oraz gaz (6,8%). Podział podmiotów gospodarczych na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim ze względu na wielkość zatrudnienia oraz rodzaj prowadzonej działalności przedstawiają rysunki > i więcej Rysunek 2. Podział firm prowadzących działalność na terenie Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na wielkość zatrudnienia [według danych na dzień 31.XII.2008 r.] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 1

9 9 Energia i gaz Administracja publiczna Hotelarstwo i gastronomia Budownictwo Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Handel hurtowy i detaliczny 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Rysunek.3. Podział firm prowadzących działalność na terenie Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na rodzaj działalności [według danych na dzień 31.XII.2008 r.] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych biorących udział w badaniu Badania przeprowadzone zostały na próbie 110 przedsiębiorców na przełomie maja i czerwca 2009 roku. Firmy biorące udział w badaniu zostały podzielone biorąc pod uwagę następujące kryteria: - wielkość zatrudnienia; - główny rodzaj działalności; - czas funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, firmy uczestniczące w badaniu zostały podzielone na cztery następujące kategorie: - firmy zatrudniające 5-9, - firmy zatrudniające 10-49, - firmy zatrudniające firmy zatrudniające 100 i więcej pracowników. Przyjęty podział nie uwzględnia najmniejszych funkcjonujących na rynku podmiotów, zatrudniających poniŝej 5 pracowników. ZałoŜono bowiem, Ŝe w odniesieniu do tych firm moŝe istnieć sytuacja ograniczonych moŝliwości poszukiwania pracowników, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw pochodzących z kategorii samozatrudnionych, a co za tym idzie braku potrzeby współpracy z innymi instytucjami rynku pracy przynajmniej w tym zakresie.

10 10 Przedsiębiorstwa, które wyraziły zgodę na udział w projekcie najliczniej reprezentują firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (41,8% - 46 firm), następnie zatrudniające od 5 do 9 pracowników (30% - 33 firmy). Przedsiębiorstwa, których wielkość zatrudnienia mieści się w przedziale od 50 do 99 pracowników stanowią 10,9% próby (12 firm), natomiast 17,3% to udział w próbie firm zatrudniających 100 i więcej pracowników (19 firm). W ostatniej kategorii znajdują się takŝe przedstawiciele największych pracodawców na gorzowskim rynku pracy, zatrudniający powyŝej 1000 osób. BranŜą najliczniej reprezentowaną przez przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu jest działalność związana z handlem i naprawami 42,2% firm, następnie działalność związana z innymi usługami 18,3%. Na kolejnych miejscach znajdują się podmioty, które główną działalność swojej firmy zakwalifikowały do kategorii przemysł 12,8%, następnie do kategorii transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz budownictwo po 9,2%. Wśród 110 firm uczestniczących w projekcie znalazło się równieŝ 7,3% przedsiębiorstw z branŝy hotelarskiej i gastronomicznej, 4,6% firm prowadzących działalność finansową oraz 1,8% firm z branŝy związanej z rolnictwem. Czas funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, pozwalał na podzielenie podmiotów uczestniczących w badaniu na 4 kategorie: - podmioty funkcjonujące na rynku do 1 roku, - podmioty funkcjonujące na rynku 2-3 lata - podmioty funkcjonujące na rynku 4-10 lat - firmy prowadzące działalność powyŝej 10 lat. Najliczniej reprezentowaną grupą są podmioty funkcjonujące ponad 10 lat na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim 59,1%, następnie te, które funkcjonują w Gorzowie od co najmniej 4 lat 28,2%. Najmniej podmiotów znalazło się wśród przedsiębiorstw najkrócej obecnych na tym rynku (poniŝej 1 roku) tylko 2,7%. Natomiast przedsiębiorstwa funkcjonujące w Gorzowie od 2-3 lat stanowią 10% próby. MoŜliwość przeprowadzenia badań z podmiotami prowadzącymi działalność na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim od co najmniej 4 lat, ze znacznym udziałem firm funkcjonujących na tym rynku od ponad 10 lat stanowi cenne źródło informacji i opinii o lokalnym rynku pracy, formułowanych przez przedsiębiorców doskonale orientujących się w jego realiach. Przedstawione informacje dotyczące podziału podmiotów uczestniczących w badaniu, przedstawione zostały na rysunkach 4-6.

11 11 17,3% 30,0% 10,9% 41,8% < >99 Rysunek 4. Podział firm prowadzących działalność na terenie Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na wielkość zatrudnienia. Inne usługi 18,3% Transport, gospodarka magazynowa i łączność 9,2% Rolnictwo Dzialność finansowa Hotele i gastronomia Budownictwo 1,8% 4,6% 7,3% 9,2% Handel, naprawy 42,2% Przemysł 12,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rysunek 5. Podział firm prowadzących działalność na terenie Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na główną działalność przedsiębiorstwa..

12 12 2,7% 10,0% 28,2% 59,1% do 1 roku 2-3 lata 4-10 lat powyŝej 10 lat Rysunek 6. Podział firm prowadzących działalność na terenie Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku Przedsiębiorcy o lokalnym rynku pracy Opinie pracodawców biorących udział w badaniu na temat sytuacji na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim są zróŝnicowane. Jedynie w przypadku stwierdzenia mówiącego o braku dostosowania oczekiwań płacowych pracowników do moŝliwości pracodawców zaobserwowano stosunkowo wysoki odsetek (75,5%) zgodnych odpowiedzi potwierdzających brak dopasowania w tym aspekcie. W odniesieniu do pozostałych odpowiedzi charakteryzujących lokalny rynek pracy trudno jest mówić o istnieniu wyraźnych tendencji pozwalających na formułowanie jednoznacznych opinii. Ponad 57% badanych potwierdza, Ŝe w przypadku polityki kadrowej moŝemy mówić o sytuacji, w której pracodawcy są skłonni raczej zwalniać niŝ zatrudniać nowych pracowników. Podobny odsetek odpowiedzi (56,4%) otrzymano w przypadku opinii mówiącej, Ŝe struktura zawodowa osób poszukujących pracy nie odpowiada potrzebom pracodawców (poszukuje się osób o określonych kwalifikacjach). Jednocześnie 48,2% pracodawców nie potwierdza opinii mówiącej o zbyt duŝej liczbie pracowników o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim. W czterech z ośmiu rozpatrywanych zagadnień widoczny jest stosunkowo wysoki, co najmniej 30% udział odpowiedzi trudno powiedzieć (w przedziale od 30% do 47,3%). Podobne tendencje moŝna zaobserwować, dzieląc zebrane opinie ze względu na wielkość badanego przedsiębiorstwa oraz czasu funkcjonowania na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim. TakŜe i w tym przypadku odpowiedzi udzielone przez respondentów są znacznie zróŝnicowane, ze stosunkowo duŝym odsetkiem dla

13 13 odpowiedzi trudno powiedzieć w odniesieniu do kaŝdej z rozpatrywanych grup respondentów. Tabela 1. Lokalny rynek pracy w opinii respondentów Rozkład (%) odpowiedzi odpowiedź 1. Jest więcej zwolnień pracowników niŝ przyjęć 2. Jest więcej przyjęć do pracy niŝ zwolnień 3. Poszukuje się szeregowych pracowników w podstawowych zawodach 4. Poszukuje się wykwalifikowanej kadry specjalistów 5. Pracodawcy przygotowują się do zwolnień pracowników 6. Struktura zawodowa osób poszukujących pracy nie odpowiada potrzebom pracodawców (brakuje osób o określonych kwalifikacjach) 7. Jest za duŝo pracowników o zbyt wysokich kwalifikacjach Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się 57,3 24,5 18,2 10,0 31,8 58,2 38,2 27,3 34,5 42,7 30,0 27,3 38,2 39,1 22,7 56,4 22,7 20,9 4,5 47,3 48,2 8. Pracownicy oczekują wyŝszych 75,5 12,7 11,8 zarobków niŝ pracodawcy są w stanie zaoferować

14 14 Tabela 2. Opinie o rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim w podziale na czas funkcjonowania firmy na rynku Rozkład odpowiedzi 1.1. Jest więcej zwolnień pracowników niŝ przyjęć < 1 roku Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Jest więcej przyjęć do pracy niŝ zwolnień < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Poszukuje się szeregowych pracowników w podstawowych zawodach < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Poszukuje się wykwalifikowanej kadry specjalistów < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Pracodawcy przygotowują się do zwolnień pracowników < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się

15 Struktura zawodowa osób poszukujących pracy nie odpowiada potrzebom pracodawców (brakuje osób o określonych kwalifikacjach) < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Jest za duŝo pracowników o zbyt wysokich kwalifikacjach < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Pracownicy oczekują wyŝszych zarobków niŝ pracodawcy są w stanie zaoferować < 1 roku 2-3 lata 4-10 lat > 10 lat Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Tabela 3. Opinie o rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim w podziale na wielkość przedsiębiorstwa Rozkład odpowiedzi 1.1. Jest więcej zwolnień pracowników niŝ przyjęć Wielkość przedsiębiorstwa < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Jest więcej przyjęć do pracy niŝ zwolnień < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się

16 Poszukuje się szeregowych pracowników w podstawowych zawodach < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Poszukuje się wykwalifikowanej kadry specjalistów < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Pracodawcy przygotowują się do zwolnień pracowników < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Struktura zawodowa osób poszukujących pracy nie odpowiada potrzebom pracodawców (brakuje osób o określonych kwalifikacjach) < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Jest za duŝo pracowników o zbyt wysokich kwalifikacjach < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się Pracownicy oczekują wyŝszych zarobków niŝ pracodawcy są w stanie zaoferować < > 99 Potwierdzam/ zgadzam się Trudno powiedzieć Nie potwierdzam/ nie zgadzam się

17 17 Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej są jednym z 3 najwaŝniejszych czynników, stanowiących przeszkodę efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim; czynnik ten wskazywało 76,1% badanych; co więcej czynnik ten wskazywali przedstawiciele wszystkich branŝ reprezentowanych w badaniu. Na kolejnym miejscu, z ponad 30% róŝnicą, znalazła się odpowiedź dotycząca trudności z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstw 41,3% wskazań. Do czynników stosunkowo często wymienianych przez respondentów moŝna zaliczyć takŝe brak nowych inwestycji, słaby rozwój firm 35,8% odpowiedzi oraz duŝą konkurencję 33% odpowiedzi. Stosunkowo najniŝszy odsetek, w granicach 10-13% uzyskano natomiast dla czynnika potwierdzającego moŝliwość wystąpienia zagroŝenia upadłością firm oraz brak bądź małą liczbę przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy. DuŜa konkurencja 33,0% Brak now ych inw estycji, słaby rozw ój firm 35,8% Trudności z utrzymaniem płynności finansow ej przedsiębiorstw Wysokie koszty prow adzenia działalności 41,3% 76,1% 0% 20% 40% 60% 80% Rysunek 7. Czynniki stanowiące największą przeszkodę efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw na gorzowskim rynku. Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ moŝna było wskazać więcej niŝ 1 czynnik.

18 18 Tabela 4. NajwaŜniejsze czynniki stanowiące przeszkodę efektywnego funkcjonowania firm na gorzowskim rynku pracy w opinii respondentów odpowiedź odsetek odpowiedzi 1. Wysokie koszty prowadzenia działalności 76,1 2. Trudności z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstw 41,3 3. Brak nowych inwestycji, słaby rozwój firm 35,8 4. DuŜa konkurencja 33,0 5. Wysokie wymagania płacowe pracowników, kandydatów 24,8 6. Brak rynków zbytu 23,9 7. Brak specjalistów 18,3 8. DuŜe bezrobocie 17,4 9. Brak/ mała liczba przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy 10. ZagroŜenie upadłością firm 10,1 12,8 Wysokie koszty prowadzenia działalności to częściej istotna przeszkoda efektywnego funkcjonowania w przypadku małych firm zatrudniających od 5 do 9 pracowników. Na ten czynnik wskazywało blisko 82% najmniejszych podmiotów reprezentowanych w próbie oraz o ponad 20% mniej firm największych zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Natomiast na brak nowych inwestycji i związany z tym słaby rozwój firm stosunkowo częściej wskazują większe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 10 pracowników. DuŜa konkurencja to czynnik wskazywany częściej przez przedsiębiorstwa średnie (wielkość zatrudnienia od 10 do 99 pracowników). Na brak bądź małą liczbę przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy stosunkowo częściej wskazywały przedsiębiorstwa większe zatrudniające od 50 do 99 pracowników 41,7% odpowiedzi oraz największe zatrudniające powyŝej ,6% odpowiedzi. Natomiast na trudności z utrzymaniem płynności finansowej stosunkowo najrzadziej wskazywały przedsiębiorstwa najmniejsze 3% odpowiedzi w stosunku do blisko 16% w przypadku firm największych. Szczegółowy rozkład udzielonych odpowiedzi w podziale na wielkość badanego przedsiębiorstwa przedstawiono w kolejnej tabeli.

19 19 Tabela 5. NajwaŜniejsze czynniki stanowiące przeszkodę efektywnego funkcjonowania firm na gorzowskim rynku w podziale na wielkość przedsiębiorstwa Rozkład (%) odpowiedzi Odpowiedź Wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników) < > Wysokie koszty prowadzenia działalności 81,8 75,6 75,0 68,4 2. Brak nowych inwestycji, słaby rozwój firm 30,3 44,4 50,0 47,4 3. DuŜa konkurencja 27,3 40,0 50,0 31,6 4. Brak rynków zbytu 33,3 40,0 16,7 26,3 5. Brak/ mała liczba przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy 6. Wysokie wymagania płacowe pracowników, kandydatów 21,2 20,0 41,7 31,6 18,2 24,4 33,3 26,3 7. Brak specjalistów 12,1 17,8 25,0 26,3 8. ZagroŜenie upadłością firm 24,2 15,6 16,7 10,5 9. DuŜe bezrobocie 12,1 13,3 8,3 15,8 10. Trudności z utrzymaniem płynności 3,0 13,3 8,3 15,8 finansowej przedsiębiorstw 1.3. Polityka kadrowa pracodawców O sprawności i efektywności działania poszczególnych organizacji w duŝej mierze decyduje ich polityka kadrowa. Celem polityki kadrowej jest tworzenie skutecznego zintegrowanego zespołu, potrafiącego elastycznie dopasowywać się do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy. Decyzje podejmowane w ramach zarządzania personelem w przedsiębiorstwie nabierają wyjątkowego znaczenia w sytuacji niekorzystnych zmian na lokalnych rynkach, w sytuacji gdy bardzo często wyjściem najłatwiejszym wydaje się być ograniczenie kosztów poprzez zwolnienia pracowników. Stąd teŝ w realizowanym badaniu znalazły się między innymi pytania o plany kadrowe pracodawców na najbliŝsze 6 2 miesięcy, przyczyny ewentualnych zwolnień czy oczekiwania co do umiejętności reprezentowanych przez potencjalnych kandydatów. 2 Przez najbliŝsze 6 miesięcy naleŝy rozumieć okres od VII do XII 2009 roku.

20 20 Odsetek firm, w których nastąpiły zwolnienia w ciągu ostatnich 6 3 miesięcy wydaje się być dość wysoki. W ponad 42% badanych firm w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpiły zwolnienia pracowników. Odpowiednio w 57,3% firm nie zwolniono w ciągu ostatnich 6 miesięcy Ŝadnej osoby. Nie; 57,3% Tak; 42,7% Rys.8. Odpowiedzi na pytanie: Czy w reprezentowanej przez Państwa firmie w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpiły zwolnienia pracowników? Najczęściej do zwolnień przyznawały się firmy małe, ale nie mikro, 50% firm zatrudniających od 10 do 49 osób zwolniło w ciągu ostatnich 6 miesięcy przynajmniej jednego pracownika. W przypadku firm większych zatrudniających powyŝej 99 pracowników, 47,4% z nich przyznało się do zwolnień. Wśród mikro firm (poniŝej 10 pracowników) tylko 30% podjęło decyzje o zwolnieniu pracowników(tab. 6). Tabela 6. Zwolnienia z pracy pracowników w firmach w Gorzowie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w podziale na wielkość firmy. Rozkład odpowiedzi odpowiedź Tak Nie Suma poniŝej 10 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 99 pracowników powyŝej 99 pracowników Suma Przez ostatnie 6 miesięcy naleŝy rozumieć okres od I do VI 2009 roku.

21 21 Najwięcej firm (54,5%) deklarujących zwolnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to firmy młode, istniejące na rynku od 2-3 lat. Ponad 54,5% tych firm zadeklarowało zwolnienie pracowników w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Większość badanych firm, to firmy istniejące na rynku powyŝej 10 lat. 40% z nich zadeklarowało zwolnienie pracowników w ciągu 6 ostatnich miesięcy. Poza firmami nowo powstałymi (do 1 roku) moŝna powiedzieć, Ŝe im dłuŝej działająca na rynku firma tym mniej zwolnień (tab. 7). Tabela 7. Zwolnienia z pracy pracowników w firmach w Gorzowie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w podziale na czas funkcjonowania firmy na rynku. Rozkład odpowiedzi odpowiedź Tak Nie Suma do 1 roku lata lat powyŝej 10 lat Suma Biorąc po uwagę przekrój branŝowy badanych przedsiębiorstw, warto podkreślić duŝą liczbę zadeklarowanych zwolnień w ciągu ostatnich 6 miesięcy w firmach przemysłowych. Na 14 przebadanych firm 10 firm wskazało, Ŝe miały w nich miejsce zwolnienia pracowników. Rozkład odpowiedzi dla pozostałych przedsiębiorstw, uwzględniający podział na reprezentowane przez nie branŝe przedstawia się następująco: 1. Na 10 badanych firm w sektorze budownictwa 6 wskazało, Ŝe nastąpiły w nich zwolnienia pracowników firmy z sektora handel i naprawy zadeklarowało zwolnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, stanowi to prawie 50% badanych firm w tym sektorze. Wśród firm, które zwalniały pracowników w ciągu ostatnich 6 miesięcy najwięcej jest firm z sektora handlu i napraw 46,8%, na drugim miejscu są firmy przemysłowe - 21,3%, na trzecim miejscu są inne usługi 14,9%, na czwartym sektor budownictwa 12,8%. Zwolnienia dotyczą zatem w większym stopniu firm handlowych i usługowych, najliczniej reprezentowanych na rynku. Spadek dochodów ludności znacznie ogranicza popyt i konsumpcję usług. Niepokojący jest równieŝ wysoki odsetek zwolnień w firmach przemysłowych. Zwykle firmy te stanowią niewielki odsetek w strukturze branŝowej, a w przeprowadzonych badaniach znalazły się na drugim miejscu, co wskazuje na ich wysoki udział w zwolnieniach pracowników. W ponad 60% przebadanych firm, które zadeklarowały zwolnienia pracowników w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zwolnienia nie przekroczyły 10% załogi (tab. 8).

22 22 Tabela 8. Zwolnienia pracowników w badanych firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy. [N=48] Rozkład odpowiedzi odpowiedź (%) liczba odpowiedzi (n) nie więcej niŝ 5% 41,7 20 powyŝej 5%, ale nie więcej niŝ 10% 20,8 10 powyŝej 10%, ale nie więcej niŝ 15% 4,2 2 powyŝej 15%, ale nie więcej niŝ 20% 12,5 6 powyŝej 20%, ale nie więcej niŝ 30% 12,5 6 powyŝej 30%, ale nie więcej niŝ 50% 6,2 3 powyŝej 50% 2,1 1 Suma: 100% 48 W 20 firmach zwolnienia objęły tylko 5% kadry, co moŝe stanowić naturalne migracje kadr. W 6 firmach zwolniono w ciągu ostatnich 6 miesięcy pomiędzy 15 a 20% pracowników i w takiej samej liczbie firm (6) pomiędzy 20 a 30% pracowników. Informacje te wskazują juŝ na powaŝną redukcję zatrudnienia, świadczącą o likwidacji jakiegoś obszaru działalności, działu, a nawet o powolnym wycofywaniu się z rynku. 3 z badanych firm, zwolniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy powyŝej 30%, ale nie więcej niŝ 50% pracowników. Jedna z badanych firm zwolniła aŝ 50% pracowników. Większe redukcje nastąpiły w firmach zatrudniających do 49 pracowników. W mikro firmach, 5 firm zwolniło powyŝej 15% pracowników, zaś w małych firmach 9 firm zwolniło ponad 15% pracowników. W firmach zatrudniających od 50 do 99 pracowników zaledwie 1 firma zwolniła powyŝej 15% pracowników. W firmach zatrudniających powyŝej 99 pracowników 3 firmy zwolniły powyŝej 15% pracowników. Tym samym zwolnienia w średnich i duŝych firmach obejmowały mniejszy odsetek pracowników, najczęściej do 5%. W grupie firm, które zwolniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy powyŝej 50% pracowników była firma mała zatrudniająca od 10 do 49 pracowników, z branŝy handlowej. Zaś w grupie firm, które zwolniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy powyŝej 30%, ale nie więcej niŝ 50% pracowników były 2 mikro firmy i jedna mała. W branŝy przemysłowej 3 firmy zwolniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy do 5% pracowników, zaś 4 powyŝej 30%, ale nie więcej niŝ 50% pracowników. W branŝy budowlanej 4 firmy zwolniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy do 10% pracowników, zaś 1 powyŝej 30%, ale nie więcej niŝ 50% pracowników. Wśród firm świadczących inne usługi 7 zadeklarowało, Ŝe zwolniło pracowników w ciągu 6 ostatnich miesięcy. Wszystkie firmy zwolniły mniej niŝ 5% pracowników. Bardzo zróŝnicowane pod względem wielkości zwolnień pracowników są firmy handlowe. 8 firm zwolniło do 5% pracowników, 5 firm zwolniło powyŝej 5%, ale nie więcej niŝ 10% pracowników, 4 firmy zwolniły powyŝej 15%, ale nie więcej niŝ 20%

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

1. WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

1. WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Nie moŝna wyświetlić obrazu. Na komputerze moŝe brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz moŝe być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

SondaŜ wśród kluczowych pracodawców powiatów województwa kujawsko-pomorskiego Powiat toruński.

SondaŜ wśród kluczowych pracodawców powiatów województwa kujawsko-pomorskiego Powiat toruński. SondaŜ wśród kluczowych pracodawców powiatów województwa kujawsko-pomorskiego Powiat toruński. Powiat toruński jest dobrze rozwiniętym powiatem wielofunkcyjnym. Jego powierzchnia wynosi 1230 km² ( blisko

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW analiza porównawcza (2004 i 2007) Katowice, listopad 2007

RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW analiza porównawcza (2004 i 2007) Katowice, listopad 2007 RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW analiza porównawcza (2004 i 2007) Katowice, listopad 2007 2 SPIS TREŚCI Cześć A badania w 2007 roku 1. Przebieg badań i charakterystyka próby 2. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Płońsk i Pułtusk w korelacji

Płońsk i Pułtusk w korelacji Płońsk i Pułtusk w korelacji Wprowadzenie Główna cechą rejonu testowania (Płoński i Pułtusk) ich charakter roliczo przemysłowy. Tereny rolnicze to znaczna część obszarów powiatów (ta obserwacja osób badanych

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA 2009 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA 2009 R. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-100 Skierniewice, ul. Al. Niepodległości 7, tel. /046/ 833-61-82, 833-63-99 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo