Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym"

Transkrypt

1 Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r.

2 Opracowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez: Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana Warszawa, Polska tel fax oraz IVV GmbH Sp. z o.o. odział w Polsce IP International Consulting Group LCC Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2

3 STRESZCZENIE Badanie ewaluacyjne pt. Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Instytut Badań Strukturalnych oraz IVV GmbH Sp. z o.o. odział w Polsce i IP International Consulting Group LCC. Jego głównym celem była ocena wpływu projektów intermodalnych SPO Transport na osiągnięcie celów Działania 1.3 tego Programu, definiowanych jako uzyskanie sprawnego systemu połączeń między różnymi gałęziami transportu w przewozach towarowych oraz rozwijanie przewozów ładunków w jednostkach skonteneryzowanych. Raport ewaluacyjny zawiera: przegląd dokumentów strategicznych Unii Europejskiej oraz Rządu polskiego pod kątem założeń dotyczących rozwoju transportu intermodalnego; analizę rynku transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw świadczących usługi związane z transportem intermodalnym; analizę obecnego oraz prognozowanego popytu na usługi transportu intermodalnego, ocenę szans i zagrożeń dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce; analizę procesu wdrażania Działania 1.3. SPOT, z uwzględnieniem zarówno projektów realizowanych jak i odrzuconych, oraz ustaleniem faktycznego zakresu realizacji dofinansowywanych projektów; kompleksową ocenę rezultatów projektów intermodalnych SPOT w kontekście celów Działania 1.3 tego programu. Raport formułuje także wnioski dla polityki państwa w zakresie promocji transportu intermodalnego oraz szczegółowe rekomendacje odnośnie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: Główne wnioski i rekomendacje Kontekst rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce jest wyznaczany przez zmiany w strukturze towarowej transportu, wzrost jego wolumenu i stopniowe zmniejszanie się znaczenia transportu kolejowego. Transport intermodalny umożliwia zmniejszenie przewozów drogowych (którym towarzyszą wysokie negatywne efekty zewnętrzne) i wykorzystanie potencjału kolei, dlatego też jego rozwój zajmuje ważną rolę w strategiach rozwoju transportu UE i Polski. Jednocześnie, mimo przywiązywania istotnej wagi do transportu intermodalnego w najważniejszych krajowych dokumentach strategicznych i sektorowych, nie istnieje całościowa strategia jego rozwoju. Z przeprowadzonych w ramach projektu analiz wynika, że przewóz ładunków transportem intermodalnym jest w Polsce ograniczany przede wszystkim przez czynniki podażowe, w tym w szczególności: 3

4 brak ośrodków logistycznych na głównych liniach kolejowych i w portach morskich; niewystarczającą liczbę lądowych, intermodalnych terminali transportowych, w szczególności na wschodniej granicy Polski; niewystarczające wyposażenie istniejących terminali w sprzęt przeładunkowy, systemy monitorowania przejazdu i bezpieczeństwa towarów; ograniczoną liczbę kolejowego taboru intermodalnego dla przewozu przyczep, wymiennych podwozi lub ciężarówek; zły stan techniczny linii kolejowych; wysokie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej. W nadchodzących latach przewiduje się istotny wzrost wolumenu przewozów intermodalnych, warunkowany jednak adekwatnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Wsparcie rozwoju transportu intermodalnego, udzielone w ramach SPOT, jest zgodne z założeniami Programu, jednocześnie wpływ SPOT na rozwój transportu intermodalnego w Polsce jest bardzo ograniczony. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego nawet w porównaniu do pierwotnych założeń zakresu wsparcia, zarówno w kontekście alokacji finansowej, jak i osiągniętych wskaźników produktu. W ramach Działania 1.3. SPOT ostatecznie wsparto trzy projekty inwestycyjne. W efekcie ich realizacji powstanie centrum logistyczne w Sławkowie (2 projekty) oraz częściowo zmodernizowany zostanie terminal kontenerowy w Małaszewiczach (1 projekt). Czwarty projekt nie zostanie ukończony przed rzeczowym zamknięciem SPOT i tym samym utraci on dofinansowanie. Jednocześnie w wypadku projektów, które ostatecznie otrzymały wsparcie w ramach SPOT, jest ono trafne, efektywne i trwałe. W ramach badania ewaluacyjnego zidentyfikowano problemy, które towarzyszyły wdrażaniu Działania 1.3 i zadecydowały o niewielkim zakresie jego wpływu na transport intermodalny w Polsce. Problemy wystąpiły na wszystkich etapach implementacji Działania, począwszy od zgłaszania projektów w ramach naborów konkursowych, poprzez uzyskanie dofinansowania projektów, do ich realizacji. Do barier tych należały przede wszystkim: trudności związane z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, brak wiedzy na temat wymagań stawianych przed projektami ubiegającymi się o wsparcie, bardzo krótki okres naboru wniosków, ograniczona liczba potencjalnych beneficjentów, opóźnienie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszym konkursie, długi okres oceny wniosków, problemy beneficjentów ze sfinansowaniem wkładu własnego, problemy związane ze stosowaniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zbyt późne rozpoczęcie realizacji inwestycji, problemy związane z odbiorem/rozliczeniem inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych w projekcie analiz sformułowano rekomendacje dla instytucji publicznych, odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie POIiŚ. Po pierwsze. zaleca się opracowanie kompleksowego programu rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, który stanowić będzie punkt odniesienia dla działań w obszarze rozwoju infrastruktury 4

5 intermodalnej, w tym dla wyboru projektów w ramach POIiŚ. Program ten powinien zawierać szczegółową, zregionalizowaną analizę popytu na usługi transportu intermodalnego, uwzględniająca przewozy tranzytowe oraz integrację polskiego systemu transportowego z UE. Musi on ponadto formułować szczegółowy plan potrzeb inwestycyjnych, uwzględniający istniejącą infrastrukturę, oczekiwany popyt oraz uwarunkowania krajowe i regionalne. Wzorem państw UE-15, transport intermodalny powinien być wspierany i promowany również innymi drogami niż poprzez dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Niemniej istotne wydaje się podjęcie działań w celu wyeliminowania występujących w SPOT barier naboru i realizacji projektów. Konieczne jest w szczególności wzmocnienie polityki informacyjnej i promocyjnej towarzyszącej wdrażaniu Działania 7.4. POIiŚ. Instytucja Wdrażająca powinna z dużym wyprzedzeniem informować o planowanych terminach naboru wniosków oraz o wymaganiach formalnych stawianych przed Beneficjentami. W celu usprawnienia realizacji projektów rozważyć można wprowadzenie dwuetapowej procedury oceny wniosków. Procedura taka w pierwszej kolejności powinna weryfikować zgodność projektu z Programem rozwoju transportu intermodalnego. Tam gdzie jest to dozwolone przepisami, rozważyć można także odstąpienie od wymogu organizowania przetargów w ramach Prawa o Zamówieniach Publicznych na rzecz wewnętrznych regulacji Beneficjentów, nadzorowanych przez Instytucję Wdrażającą. Zmiany konieczne są także w systemie gromadzenia danych dotyczących przewozów intermodalnych. Obecnie, podobnie jak w pozostałych krajach UE, dane na ten temat są zbierane od poszczególnych przewoźników, co prowadzi do sytuacji, w której część przewozów może być liczona wielokrotnie. Celem podmiotów gromadzących tego typu dane (obecnie jest to GUS) powinno być zbudowanie zinformatyzowanego systemu monitorowania rynku transportu intermodalnego w Polsce. Pierwszym koniecznym krokiem w tym kierunku jest standaryzacja w obszarze zbierania danych. Proces tworzenia nowego systemu musi być przy tym skoordynowany z działaniami Eurostatu oraz uwzględniać obowiązujące rozporządzenia Komisji Europejskiej. 5

6 Executive summary The objectives and scope of the evaluation report This study was commissioned by Poland s Ministry of Regional Development. It was carried out by the Institute for Structural Research, IVV GmbH Poland s Office and IP International Consulting Group, LLC. The main objective of the evaluation report was to evaluate the impact of intermodal transportation projects carried out within the Sectoral Operational Programme Transport (hereinafter: SOPT) on the accomplishment of the objectives of Measure 1.3 of this programme. The major objectives of Measure 1.3 concern: the creation of an efficient system of intermodal freight transport connections; the development of freight shipments in containers and other combined transport units. The evaluation report contains: a review of strategic documents of the European Union and Polish government and their impact on the development of intermodal transport; an evaluation of Poland s transport system, with special attention given to intermodal transportation; an analysis of the current and forecasted demand for intermodal transportation services in Poland; an assessment of opportunities and challenges for the development of intermodal transport in Poland; an analysis of the implementation process of the SOPT Measure 1.3. with consideration of both the funded and rejected projects, and definition of the actual implementation status of the SOPT funded investments; a comprehensive assessment of the results of the SOPT funded intermodal projects and their contribution to the SOPT Measure 1.3 objectives. The evaluation report provides also policy recommendations on improvement of Poland s intermodal transport system and implementation measures for the Operational Programme Infrastructure and Environment. The full text of this evaluation report (in Polish) is available at 6

7 Main findings and recommendations Intermodal transport refers to the transportation of freight in a container or vehicle, using multiple modes (rail, road, ship). The reasons why promotion of intermodality is high on both the EU and Polish transport policy agenda are as follows: intermodality that it allows a better use of transport infrastructure, limits traffic congestion on roads and decreases environmental impact of transport. This evaluation report revealed, however, that Poland lacks a comprehensive intermodal transportation development plan. The analysis indicated that intermodal freight shipments in Poland are limited. This is mainly because of a number of supply-side factors, such as: lack of logistics centres on the main rail lines and at seaports; inadequate number of inland intermodal terminals, particularly at the Eastern border; limited availability of adequate cargo handling equipment and cargo monitoring systems at intermodal terminals; limited number of rail intermodal rolling stock for movements of trailers, swap bodies and trucks; run-down railway network ; high Track Access Charges (TAC) for Poland s railway infrastructure. In the next years, the volume of intermodal freight shipments in Poland is expected to increase significantly. However, this projected growth requires significant infrastructure expansion and modernization. The evaluation report indicated that the SOPT intermodal projects contribute to the general objectives of the Programme. On the other hand, the impact of the SOPT projects on the development of intermodal transportation in Poland is rather limited both when it comes to funds allocation and the achieved results. This is because of the limited financial support provided to intermodal projects (even when compared to the initial assumptions on funds availability). Three investment projects were funded and completed within the SOPT Measure 1.3. These projects were well-targeted, efficient and brought long-term impacts. They will result in the development of a new logistics center in Sławków (2 SOPT projects) and partial modernization of the container terminal in Małaszewicze (1 project). The fourth funded project, will not be finished before the end of the Sectoral Operational Programme Transport (SOPT). Consequently, these previously assigned funds will be lost. One of the most critical objectives of this evaluation was to identify barriers, which hindered the implementation of the SOPT Measure 1.3 and limited SOPT impact on promoting intermodal transportation in Poland. A number of problems were encountered at all phases of the SOPT Programme. This concerns such activities as: developing applications for EU funding, measures necessary for receiving financing, and project implementation. The major barriers are: problems with filling the application form and preparing supporting documentation; lack of sufficient knowledge on the requirements for developing project proposals and funding application; 7

8 a very short application period; limited number of potential Beneficiaries (meeting SOPT requirements); delay in the application review process of project proposals submitted for the first selection; problems with securing matching funds by Beneficiaries; Beneficiaries problems related to compliance with the procurement laws and regulations; delays in project construction; difficulties related to the implementation of the EU finance related regulations and procedures. Based on the completed analysis, a number of policy recommendations for the institutions responsible for management and implementation of the Operational Programme Infrastructure and Environment were proposed. The first and most important recommendation for Poland s government is to prepare a comprehensive Strategic plan for the development of intermodal transport. This document will serve as a basis for selection and funding of intermodal projects within the Operational Programme Infrastructure and Environment. This strategic plan should include a detailed, regionalized analysis of the demand for intermodal transportation services, taking into account transit transport and integration of the Polish transportation system with the EU. Moreover, the plan should include a comprehensive listing of investment needs, with information on existing infrastructure and the forecasted demand. Similarly to the EU-15 countries, intermodal transportation should be promoted by a wide range of measures, extending beyond financing of investment projects. The development and implementation of various measures to eliminate barriers in selecting and carrying out projects are also strongly advised. It is considered necessary to strengthen the information policy and promotion of the Measure 7.4. of Operational Programme Infrastructure and Environment. The Implementing Authority should inform potential beneficiaries in advance on the application procedures and deadlines as well as requirements on the project proposals contents and forms. Moreover, introduction of a two-stage selection procedure might be taken into consideration. In this procedure, projects will first need to satisfy a pre-selection criteria, e.g. they should comply with the objectives of the Strategic plan for the development of intermodal transport. When permitted by national law, it might be advisable to let beneficiaries carry out tenders in accordance with their own internal regulations, supervised by the Implementing Authority, and not necessarily in accordance with the Law on Public Tenders. The analysis indicated that changes to the data collection systems in Poland seem necessary. Currently, in Poland and other EU countries, data on intermodal transportation are provided by individual carriers, which leads to the situation that intermodal shipments may be counted multiple times. The Institutions responsible for collecting the data (in Poland the Central Statistical Office) should strive and initiate activities to create an integrated database system on intermodal transportation. The first step in this direction should be to standardize the process of data collection. Creation of the new intermodal database should be coordinated with the measures taken by EUROSTAT and comply with the regulations of the European Commission. 8

9 Spis treści 1 Wstęp Założenia i metodologia badania Definicje i pojęcia Przyczyny rozwoju transportu intermodalnego Miejsce transportu intermodalnego w dokumentach strategicznych Dokumenty strategiczne i programy UE Polskie dokumenty rządowe Opracowania dot. strategicznych celów transportu intermodalnego w Polsce Strategie intermodalne uczestników rynku Analiza przewozów towarów w Polsce na tle krajów UE 15 ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego Ogólna charakterystyka gałęzi transportu Transport lądowy Transport morski Wnioski dla transportu intermodalnego Analiza przedmiotowa i podmiotowa rynku przewozów intermodalnych w Polsce Popyt na transport intermodalny prognoza Podmioty rynku przewozów oraz infrastruktura Działanie 1.3 SPOT Rozwój systemów intermodalnych Wdrażanie Działania 1.3 SPOT Bariery w zgłaszaniu projektów do realizacji Trudności związane z uzyskaniem dofinansowania projektów Trudności w realizacji projektów Przewidywane rezultaty i wpływ projektów realizowanych w ramach SPOT Ocena wskaźnikowa na poziomie Działania Ocena wskaźnikowa na poziomie projektów Ocena wpływu zrealizowanych projektów Przewidywany wpływ - podsumowanie Wnioski i rekomendacje Wnioski z badania Rekomendacje Bibliografia Aneks

10 1 Wstęp 1.1 Założenia i metodologia badania Niniejszy raport ewaluacyjny poświęcony jest analizie wpływu projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Transport dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym. Badanie składało się następujących elementów składowych, odzwierciedlonych w strukturze niniejszego raportu: analizy dokumentów strategicznych oraz opracowań badawczych pod kątem założeń nt. rozwoju transportu intermodalnego; analizy rynku transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku transportu intermodalnego; prognozy przewozów intermodalnych, wraz z analizą głównych podmiotów rynkowych oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju w Polsce; badania procesu wdrażania Działania 1.3. SPOT, z uwzględnieniem zarówno projektów realizowanych, jak i odrzuconych, oraz ustalenie faktycznego zakresu realizacji dofinansowywanych projektów; oceny na podstawie zgromadzonych danych oczekiwanych efektów Działania 1.3. w kontekście analiz rynku i prognoz. Tak poprowadzona sekwencja prac umożliwiła z jednej strony realizację założeń SOPZ co do zakresu badania, jak i sformułowanie precyzyjnych wniosków i rekomendacji, zamykających niniejsze opracowanie. Szczegółowa metodologia badania została zaprezentowana w raporcie metodologicznym. W tym miejscu należy przypomnieć, że podstawowymi narzędziami badawczymi były: analiza danych zastanych (dokumenty programowe i opracowania rządowe, inne badania, dane statystyczne); analiza dokumentacji projektów zarówno tych, które otrzymały dofinansowanie, jak i odrzuconych na różnych etapach procedury konkursowej; wywiady bezpośrednie z przedstawicielami administracji, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów (autorów odrzuconych wniosków) oraz ekspertami. W szczególności analiza dokumentacji projektów dostarczyła wiele cennych informacji na temat pierwotnie zakładanych rezultatów oraz przyczyn wystąpienia opóźnień w realizacji projektów po podpisaniu umów. Z kolei wywiady bezpośrednie dostarczyły wiedzy eksperckiej zarówno na poziomie całego Działania, jak i poszczególnych projektów i dostarczyły szerokiego spektrum opinii przedstawicieli różnych środowisk. Należy podkreślić, że specyfiką niniejszego badania ewaluacyjnego była niewielka łączna liczba projektów (zarówno realizowanych, jak i przedłożonych w konkursach), co umożliwiło stworzenie bazy danych o projektach oraz dokonanie ich szczegółowej oceny. Z drugiej strony należy mieć na uwadze to, że niewielka liczba projektów z jednej strony osłabia wymowę niektórych z wniosków (w zasadzie zawsze mają one charakter mniej lub bardziej kazuistyczny, trudno bowiem dokonywać generalizacji na podstawie kilku obserwacji), z drugiej strony ogranicza momentami możliwość 10

11 bezpośredniego cytowania wyników wywiadów w związku z koniecznością zapewnienie nieidentyfikowalności respondentów na poziomie raportu końcowego. 1.2 Definicje i pojęcia W niniejszym badaniu ewaluacyjnym, transport intermodalny, kombinowany i multimodalny będzie nazywany transportem intermodalnym. Ta definicja będzie stosowana, aby prawidłowo uwzględniać wszystkie rodzaje działalności, których mogą dotyczyć przedsięwzięć podejmowanych w ramach SPOT. Dla potrzeb niniejszego dokumentu: 1 Transport intermodalny jest definiowany jako przewóz wykonywany w głównej części trasy transportem kolejowym, morskim lub żeglugą śródlądową, gdzie część początkowa lub końcowa odbywa się transportem drogowym. Towary nie mogą być przenoszone między jednostkami ładunkowymi. Transport kombinowany polega na przewożeniu towarów z wykorzystaniem minimum dwóch rodzajów transportu. Powodem łączenia różnych rodzajów transportu w jeden łańcuch transportowy jest uzyskanie optymalnych relacji w trakcie przewozu, optymalnych kosztów i dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Istnieje wiele odmian transportu kombinowanego. Różnią się one w odniesieniu do technologii, ale mają jedną cechę wspólną istnieje jeden list przewozowy na całą trasę. Taki transport może być wykonywany na kilka sposobów: o Transport kontenerów na platformach kolejowych lub samochodowych albo morzem; o Transport przyczep ciągnikami samochodowymi, na wagonach typu Piggy Back lub morzem, (RO-RO Roll on Roll off); o Transport zestawów samochodowych (ciągnik i przyczep) wagonami niskopodwoziowymi lub morzem; o Transport wagonów kolejowych morzem. Transport multimodalny jest wykonywany przez jednego operatora i obejmuje wszystkie dostępne technologie i rodzaje transportu w przewozie towarów od drzwi do drzwi, a towary mogą zmieniać jednostki ładunkowe na trasie. W ramach transportu kolejowego Eurostat kwalifikuje następujące typy transportu jako intermodalne: kontenery (kilka rodzajów), pojazdy drogowe, przyczepy samochodowe. Standardowo stosowaną jednostką jest TEU (dwudziestostopowa jednostka ekwiwalentna, Twenty-foot Equivalent Container), mówiąca ile kontenerów standardowych jest koniecznych do przewiezienia ładunku. W przypadku transportu morskiego za intermodalny uznawany jest przewóz towarów w kontenerach oraz w ramach samodzielnych jednostkach mobilnych (ciężarówki, naczepy). 1.3 Przyczyny rozwoju transportu intermodalnego Wspieranie wzrostu znaczenia transportu intermodalnego ma służyć zmniejszeniu kosztów transportu poprzez lepszą jego organizację oraz wykorzystanie na każdym etapie najbardziej efektywnych sposobów transportu. Pod uwagę brane są również społeczne i ekologiczne koszty funkcjonowania poszczególnych rodzajów transportu, takie jak zużycie energii czy emisja 1 Definicje te są zgodne z Glossary for transport statistics, 3 rd Edition, European Commission,

12 zanieczyszczeń. 2 Podstawowe zalety intermodalności wiążą się, z jednej strony, z używaniem do transportu najbardziej efektywnych gałęzi transportu, np. morskiego i rzecznego na duże odległości. Umożliwia to zmniejszenie znaczenia najbardziej szkodliwego pod względem ekologicznym i zużycia energii transportu drogowego. 3 Z drugiej strony, intermodalność wymaga standaryzacji sposobów przesyłania produktów, np. w postaci konteneryzacji, co skutkuje zmniejszaniem kosztów i czasu przeładunku towarów. 4 Tak więc integracja gałęzi transportu owocuje wybieraniem najbardziej produktywnych środków transportu oraz minimalizacją kosztów przeładunku i składowania towarów. W efekcie transport intermodalny ułatwia zarządzanie łańcuchami dostaw generując znaczne korzystne efekty zewnętrzne. 5 Wymienione powyżej ogólne przesłanki do rozwoju transportu intermodalnego w polskich uwarunkowaniach są wzmacniane przez następujące czynniki: Centralne położenie Polski na styku tras przewozowych łączących Europę Zachodnią z Europą Wschodnią i Północną (potencjał tranzytowy). Większa część tego tranzytu to kolejowe przewozy intermodalne Zachód Wschód Zachód w odpowiednich pociągach wagonowych lub w postaci przewozu pojedynczych wagonów. Przewozy intermodalne Północ Południe Północ zazwyczaj dotyczą przewozu kontenerów między polskimi portami morskimi i wewnętrznymi terminalami intermodalnymi lub ośrodkami logistycznymi. Dlatego Polska winna starać się wykorzystać swoje położenie geograficzne dla przewozów Północ Południe i Wschód Zachód promując swoje porty i współpracę z krajami Skandynawskimi, Niemcami, Czechami, Słowacją, Austrią i Włochami; Szybko rozwijająca się gospodarka i handel z krajami Unii (co stymuluje przyrost towarów w transporcie intermodalnym, w szczególności kontenerowym); Infrastruktura transportowa Polski oraz systemy transportu intermodalnego są o wiele mniej rozwinięte niż w UE-15. W świetle rosnącego popytu na konteneryzację i inne formy transportu intermodalnego w handlu unijnym oraz w celu pełnego wykorzystania krajowego i regionalnego wzrostu gospodarczego wynikającego z członkowstwa w strukturach unijnych, Polska musi dogonić bardziej rozwinięte kraje członkowskie Unii Europejskiej poprzez wyeliminowanie istniejących ograniczeń w handlu; Zmiany w popycie na przewozy towarów masowych na korzyść towarów wysoko przetworzonych o wysokiej podatności na technologie transportu intermodalnego; Poważne rezerwy zdolności przewozowej polskiego transportu kolejowego będące konsekwencją spadku przewozu ładunków najczęściej przewożonych koleją. Stwarza to duże możliwości przejęcia przez kolej części przewozów intermodalnych z transportu drogowego. Pomimo jego słabej jakości, podstawowym problemem jest brak centrów logistycznych i przeładunków, a nie braki linii kolejowych; Zły stan sieci drogowej w Polsce. 2 Omawiane szerzej przy okazji opisu dokumentów strategicznych. 3 Podkreślić należy negatywne efekty zewnętrzne transportu drogowego, tj. wypadki, zanieczyszczenie powietrza, wpływ na zmianę klimatu, hałas oraz zmianę krajobrazu. Niektóre źródła podają, że transport kolejowy generuje 40 razy mniej negatywnych efektów (por. Trochymiak, 2006). 4 Dotyczy to głównie kontenerów, gdyż w przypadku ciężarówek koszt przeładunku w transporcie intermodalnym jest o ok. 30 proc. większy. 5 Szerzej na temat transportu intermodalnego patrz: Rodrigue, Slack i Comtois (2006). 12

13 2 Miejsce transportu intermodalnego w dokumentach strategicznych 2.1 Dokumenty strategiczne i programy UE Instytucje Unii Europejskiej promują transport intermodalny od wielu lat. Rozwój przewozów intermodalnych wpisuje się w wiele celów polityki unijnej, w tym polityki w zakresie transportu. W szczególności transport intermodalny, przesuwając transport towarów z dróg na inne środki transportu, przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych Unii. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe dokumenty programowe Unii Europejskiej formułujące jej strategię w dziedzinie transportu intermodalnego. Biała Księga Wspieranie transportu intermodalnego stanowi istotną część Białej Księgi Komisji Europejskiej z 2001 roku pt. Europejska Polityka Transportowa na rok 2010 : Czas na decyzje. 6 Celem polityki Komisji w zakresie Intermodalnego Transportu Towarów jest wspieranie sprawnego przewozu towarów od drzwi do drzwi z wykorzystaniem dwóch lub więcej środków transportu w zintegrowanym łańcuchu transportowym. Ze względu na swoją specyfikę, każdy środek transportu ma pewne przewagi w stosunku do pozostałych, w takich wymiarach jak np.: potencjalne możliwości, poziom bezpieczeństwa, zużycie energii, wpływ na środowisko, czas przewozu, elastyczność. Transport intermodalny umożliwia, aby każdy środek transportu pełnił swoją rolę tam, gdzie jest najbardziej efektywny. Dzięki temu łańcuchy transportowe są ogólnie oszczędniejsze i sprawniejsze. W Białej Księdze zakłada się, że przewóz drogowy wzrośnie o 50 proc. w latach 1998 do Jednym z celów zawartych w tym dokumencie jest przeniesienie ciężaru między środkami transportu. Polityka Komisji poprzez zintegrowany pakiet przedsięwzięć ma zamiar ograniczyć przyrost wolumenu transportu drogowego w ww. okresie do 38 proc. Biała Księga zakłada osiągnięcie tego celu po pierwsze poprzez zwiększenie sprawności środków transportu alternatywnych dla transportu drogowego, takich jak spedycja na krótkich trasach morskich, kolej i żegluga śródlądowa. Dlatego działania będą koncentrować się na wspieraniu alternatyw dla transportu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu na duże odległości Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie zatłoczenie na drogach oraz poprawi się bezpieczeństwo i sytuacja ekologiczna W Białej Księdze zaproponowano także rozwój autostrad morskich jako realnej konkurencyjnej alternatywny dla transportu lądowego. Założenia Białej Księgi zostały potwierdzone i rozwinięte w dokumencie Utrzymać Europę w ruchu, Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu, stanowiącego ocenę wykonania założeń Białej Księgi w połowie okresu objętego tą księgą. We wspomnianym dokumencie potwierdzono krytyczne znaczenie transportu intermodalnego dla rozwoju systemu transportu europejskiego, przy założeniu wzrostu przewozów towarów o 50 proc. a pasażerów o 35 proc. do końca okresu objętego Białą Księgą

14 Wytyczne i dyrektywy W dniu 29 kwietnia 2004 roku przyjęto nowe Wytyczne TEN-T, tworząc ramy prawne do finansowania autostrad morskich. Wdrożenie projektu rozpoczęło się w roku W celu wspierania transportu intermodalnego, Komisja przeznacza środki także na działania badawcze, demonstracje i komunikację w zakresie priorytetowych tematów. Działania te są proponowane i zarządzane przez niezależne konsorcja europejskich organizacji. W dniu 7 kwietnia 2003 roku Komisja zaproponowała ramową Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady o standaryzacji i harmonizacji intermodalnych jednostek ładunkowych. 7 Celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie niesprawności w transporcie intermodalnym wynikających z różnych rozmiarów kontenerów występujących w Europie. Ponadto, regulacja ta pomoże lepiej zintegrować krótkie przesyłki morskie z intermodalnym łańcuchem transportowym. W 2003 roku podjęto konsultacje z branżą i Państwami Członkowskimi w celu zbadania sposobów integracji różnych środków transportu. W wyniku tych konsultacji Komisja zamierza zaproponować plan działania w celu poprawy organizacji intermodalnego przewozu towarów. W wyniku tej inicjatywy Komisja zamierza poprawić praktykę spedycji towarów w celu wsparcia rozwoju transportu intermodalnego. Marco Polo Znaczenie systemów intermodalnych wynika z unijnej polityki transportowej i znajduje potwierdzenie również w innych inicjatywach. 22 lipca 2003 roku Rada i Parlament przyjęły program Marco Polo. 8 Program obejmował lata i miał na celu skierowanie przyrostu międzynarodowych przewozów towarów na krótkie przewozy morskie, kolejowe i żeglugę śródlądową. Unijny program Marco Polo posiadał łączny budżet w wysokości 100 milionów Euro na okres dla 25 Państw Członkowskich. W dniu 14 lipca 2004 roku Komisja zaproponowała kontynuowanie programu Marco Polo w postaci programu Marco Polo II. 9 Program ten jest inicjatywą Komisji na rzecz nowych ram regulacyjnych do uzgodnienia przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską. Komisja zaproponowała wykorzystanie doświadczenia uzyskanego z programu PACT i Marco Polo, co będzie oznaczać istotne rozszerzenie wielkości i zakresu programu. Marco Polo II obejmuje lata Posiada większy budżet w wysokości 740 milionów Euro i obejmie swym zasięgiem wszystkie kraje graniczące z Unią Europejską. Realizacja tych programów może stwarzać istotne możliwości zwiększania wykorzystania transportu intermodalnego przez Nowe Kraje Członkowskie. Zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, wsparcie Wspólnoty udzielane jest jedynie dla działań, które są rentowne samodzielnie w krótkim i średnim terminie. W tych dokumentach przewijają się dwa najważniejsze cele stawiane przed transportem intermodalnym: zwiększenie efektywności transportu oraz zwiększenie znaczenia transportu kolejowego kosztem drogowego

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo