, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego"

Transkrypt

1 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR /LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY W MRTUZACH ZAPMSZA DO ZLOZENA OFERry W POSEPOWANU PROWADZONY4 W TRYBE PMETARGU NEOGRANCZONEGO NA USLUG O WARTOSC ZAMOWENA PONZEJ KWOT OKRESLONYCH W PRZEPSACH WYDANYCH NA PODSTAWE ART, 1,1 UST. 8 USTAWY PMWO ZAMOWEN PUBLTCZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. P02.907, Z PoZN. ZM.) NA: zoryanimwanie i paeprowadzenie szkolenia grupowego pn. SAMODZELNY KSQGOW dla osob bezrobotnych w ranach projektu,,ekononista dobrc inwestycje w pays o'e" wsp(tltinansowanego ptzez Unk Eurcpejskq ze SrodkOw Europejskiego Funduszu Spolecznego, realizowanego w rcmach Programu Opencyjnego Kapital Ludzki, Piorytel Vl,Rynek pracy otwatly dla wszystkich", Dzialanie 61,Popawa dostepu do zatrudnienia oraz wspierunie aktwnosci zawodowej w egionie', Podzialanie 6.1.1,Wsparcie osbb pozostajqcych bez zatrudnienia na rcgionalnyn rynku pracy'. SPS TRESC : Rozdzial Rozdzial ll Rozdzial lll Rozdzial lv Rozdzial V Rozdzial Vl Rozdzial Vll Rozdzial vlll Rozdzial lx Rozdzial X Rozdzial Xl Rozdzial Xll lnformacje og6lne; Opis pzedmiotu zam6wienia, termin wykonania zamowienia; Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow, wykluczenie z postepowania, wymagane dokumenty i oswiadczenia; Opis sposobu pzygotowania oferty; Termin zwiqzania ofert4 lnformacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz wyjasnienia tresci SWZ oraz jej modyfikacje; l\4iejsce oraz termin skladania i otwarcia oferti Opis sposobu obliczenia ceny; Opis kryteri6w oceny oferti lnformacie o formalnosciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyboze oferty w celu zawarcia umowny w sprawie zam6wienia publicznego oraz zawarcie umowy, zmiany umowyi Powiadomienie o udzieleniu zamowienia unie$raznienie postepowania; Pouczenie o Srodkach ochrony prawneji Zaleczniki: Zalqcznik n l. Zalqcznik N 2 Zalqcznik nr 3 ZalEcznik nt 4 ZalQcznik nr 5 Zalacznik 5a ZalEcznik nr 6. Zalqcznik N 7 Zalqcznik nr 8 Formulaz ofe0; Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych w art. 22 usl. 1 Pzp, Oswiadczenie o braku podsta$, do wykluczenia; Wykaz natzqdzi, wyposazenia i utzedzen technicznych dostepnych wykonawcy uslug w celu realizacii zamowienia wraz z informacjqo podstawie dysponowania tymi zasobami; Wykaz osob, kt6re beda uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrole jakosci wraz z informacjami na lemat ich kwalifikacii zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych pzez nie czynnosci oraz podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz doswiadczenia kadry dydaktycznej, kt6ra bgdzie uczestniczy6 w wykonywaniu zamowienia wskazanej w zalqczniku nr 5 do SWZ; Projekt umowy; Lista podmiot6w nale24cych do tei samei grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacjq o tym, 2e Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej, Wzdr oswiadczenia o mo2liwosci oddania do dyspozycji zasob6w niezbgdnych do realizacji zamowienia zgodnie z A(. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieil publicznych; Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

2 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA SPO]NOSC p UNA PilATWURZAO PMCYW URTUACH EUROPEJSKA EUROPEJSK FUNOUSZ SPOTECZNY ROZDZAL NFORMACJE OGOLNE l.nazwa r ADRES ZAMAWAJACEGo Powiat Kartuski/Powiatowy Uzqd Pracy w Kartuzach ul. M6ciwoja ll Kartuzy tel. (58) , (58) , fax (58) Godziny uzqdowania: poniedzialekpiqtek: ol Adres strony internetowej, na ktdrej udostqpniana jest specyfikacja istotnych warunkow zam6wienia, ogloszenie o zamowieniu oraz wszelkie wyja6nienia, informacje, zawiadomienia *tiqzane z niniejszym postppowaniem: Adres poczty elektronicznej w celu porozumiewania siq z Zamawiajqcym: 2.TRYB UDZELENTA ZAMOWENA Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamowienia prowadzone jest w trybie pzetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 10 ust.1, art. 39 w zwi4zku z art. 5 ust. 1 Ustawy 2dnia r. Prawo zam6wiei publicznych (t. j. Dz. U r. poz. 907 zp62n. zm.), zwana dalej ustawqoraz na podstawie akt6w wykonawczych. 3.POZOSTALE NFORMACJE: 1) Zamawiajqcy nie przewiduje zam6wiei uzupelniajqcych. 2) Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych. 3) Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 5) Zamawiajqcy nie 2qda od Wykonawcow wniesienia wadium. 6) Zamawiaj4cy nie pzewiduje pzeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7) Zamawiajqcy nie 2qda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy. 8) Zamawiajqcy 2qda wskazania w ofercie czqsci zam6wienia, kt6rej wykonanie powiezy podwykonawcom (podmiot uczestniczqcy w zam6wieniu), 9) lnstytucja szkoleniowa oferujqca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujqcych pracy mo2e uzyskac zlecenie finansowane ze Srodk6w publicznych na prowadzenie tych szkoleri po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego pzez Wojew6dzki UzEd Pracy wla6ciwy ze wzglgdu na siedzibq instytucji szkoleniowej, zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy dnia27 pa2dziernika 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236,po ze zm.). 4.UzyTE W NTNTEJSZYM DOKUMENCTE TERMTNY MAJA NASTEPUJACE ZNACZENE: 1) SWZ specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia; 2) Ustawa Ustawa 2dnia r. Prawo zam6wiefl publicznych (t. j. Dz. U r. poz. 907 zp62n. zm.)', 3) Zamawiajqcy Powiat Kartuski/Powiatowy Uzqd Pracy w Kartuzach; 4) lzba Krajowa lzba Odwolawcza Projekt wsp6lfinansowany pzez Unig Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

3 KAPTA LUDZK NARO D OWA STRATECA SPoNO5C p UNA EUROPEJSKA EURoPESK. '.,,' FUNDU5Z 5POTECZNY r ROZDZAL OPS PRZEDMOTU ZAMOWENA TERN WYKONANA ZAMOWENA 1. OPS PRZEDMOTU ZAMoWENA Zamdwienie obejmuje zorganizowanie i pzeprowadzenie szkolenia grupowego pn SAMODZELNY KSEGOWY dla os6b bezrobotnych w ramach projektu,,ekonomista dobn inwestycia w pzyszlos'" wsp6llinansowanego Pzez Unk Eurcpejskqze Srcdk6w Ewopejskiego Funduszu Spolecznego opisanego w rozdziale ll SWZ. Lp. 1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawrajeceg0: Usluqa bedaca pzedmiotem zamowienia obeimuie: Zorganizowanie i paeprowadzenie szkolenia grupowego pn.,,samodzielny ksiegowy" dla os6b bezrobotnych w ramach projeku,,ekonomista dobra inwestycja w prryszlosc", wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejska ze 6rodk6w Eurooeiskieqo Funduszu Spolecznego. 2 Opis pzedmiotu zamowienia: Pzedmiotem zamdwienia jest zorganizowanie i peeprowadzenie szkolenia grupowego pn.,samodzielny ksiggowy' dla osdb bezrobotnych, tj. uczestnikow/uczestniczek projektu,ekonomista dobra inwestycia w przyszlose", wspffinansowanego pzez Unie Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego. SzczeqOlowa charakterystyke usluqi zawarto w ninieiszym rozdziale. 3 kod CPV uslugi szkolenia zawodoweqo 4 Zakres pzedmiotu umowy pzewidywana maksymalna ilosc osdb podlegajacych szkoleniu: Lqczna liczba osdb uczestniczqcych w szkoleniu: os6b. ZajQcia teoretyczne oaz z4qcia praktyczne realizor,'rane w ramach BLOKU oraz BLOKU ll powinny odbywad sie w jednej grupie 9 osob. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do zmiany liczby uczestnik6wuczeslniczek szkolenia zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunk6w umowy. 5. Cel szkolenia: Celem szkolenia iest zdobycie pzez osoby bezrobotne wiedzy teoretycznej i umieletnosci praktycznych niezbgdnych do pracy na stanowisku samodzielnego ksieooweoo. 6 Poziom wyksztalcenia Mlode osoby bezrobotne w wieku 1830 lat, posiadajqce wyksztalcenie u czestn ik6w/czek szkolenia lub posradane umieietnosci/ ekonomiczne (min. Srednie), zarejestrowane w Powialowym UrzQdzie Pracy w Kartuzach Grupa docelowa: 7. llose godzin: Liczba godzin szkolenia dla kazdego/ka2dej uczestnika/uczestniczki wynosi 200 godzin. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmule zajecia edukacyjne licz4ce 45 minut oraz przenvg liczqcq'15 minut, dlugosc pzerw mo2e bye ustalana w spos6b elastyczny. Szkolenie musi obejmowai z4qcia teoretyczne i praktyczne, realizowane wedlug planu nauczania, obejmujecego pzecietnie nie mniej niz 25 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 t. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (tekst jednolity Dz. U.2013 poz.674) oraz nie wigcej ni2 7 godzin dziennie. Szkolenie musi odbywac siq w dniach od poniedzialku do piqtku z wylaczeniem Swiat. Harmonogram i organizaqa zalgt: Planowany okres realizacji szkolenia: kwiecieh maj 2014 r. ZEecia w danym dniu szkoleniowym powinny zakoirczye sie nie po2niej ni2 o godz Wykonawca zapewni co najmniej dwie przemy kawowe oraz jednq przerwg obiadow4 Szczegolowy harmonogram zale6 zostanie ustalony przed zawarciem umowy; Termin realizacji zam6wienia: termin rozooczecia realizacii szkolenia wyznacza Zamawiaiacv. 8. Miejsce realizacji: Zajecia teoretyczne i praktyczne muszq odbywac sig na terenie powiatu kartuskieqo. Preferowane mieisce realizacii szkolenia: Karluzy Projekt wsp6ffinansowany pzez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

4 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA SPO.JNOSC {ff PWAMURZAO PRACYW grtuaca UNA EUROPEJSKA EUROPEJSK FUNDUSZ SPOECZNY Program szkolenia: Minimalny zakres programowy opis blok6w tematycznych lnformacje nt. miejsca odbywania zajgc muszq bezwzglgdnie znale2c siq w ofercie Wykonawcy. Program szkolenia powinien obejmowa6 zagadnienia z zakresu (minimum): BLOK SAMODZELNY KSEGOWY'l 20 godzin 1. Ustawa o rachunkowosci jako podstawowa regulacja w zakresie prawa bilansowego zadania i funkcje 2. Wybrane elementy prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa podatkowego w zakresie prowadzenia rachunkowosci 3. Polityka rachunkowo5ci i zakladowy plan kont 4. Dokumentacjaksiggowa 5. Elementy majqtku jednostek gospodarczych oraz2r6dla jego finansowania 6. Ewidencja zduzei gospodarczych oraz ich udokumentowanie w podatkowej ksiqdze pzychod6w i rozchod6w i w ksigdze handlowej 7. Spozqdzanie not ksiggowych oraz innej dokumentacji na potzeby ewidencji 8. Fakturowanie 9, Ksiqgi rachunkowe, w tym stosowanie zasad otwierania, prowadzenia i ich zamykania 10. ldentyfikacja poszczegdlnych podatkdw, a tak2e ustalanie podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem 11. Obliczanie nale2nych kwot podatk6w z wykorzystaniem obowiqzuj4cych stawek, ulg i zwolniei podatkowych 12, Sporzqdzanie deklaracji podatkowych, pism oraz rozliczeh w tym zakresie 1 3. Ewidencjonowanie rozrachunk6w zwiqzanych z podatkami 14. Ewidencjonowanie rozliczonych koszt6w rodzajowych oruz koszt6w dzialalnosci 1 5. Wynagrodzenia za praca 16. Rozliczenia skladek ZUS 17. Spozqdzanie poszczegolnych element6w sprawozdania finansowego, w tym bilans, rachunek zysk6w i strat. 18. Wynik finansowy 19. Etyka w zawodzie samodzielnego ksiqgowego BLOK Obsluoa prooram6w Svmfonia i Platnik 80 qodzin 1. Obsluga programu SYMFONA, w tym m.in.: a. pakiet Mala KsiggowoSc o Podstawowe informacje o programie o EtaPY Pracy w Programie. Plan kont o Rodzaje i oznaczenia kont ksiggowych o Dodawanie/usuwanie kont do planu. Bilans otwarcia ewidencja ksiggowa. Ewidencja i amortyzacja Srodk6w trwalych o Rozrachunki z pracownikami. Ustalanie wyniku finansowego o Zestawienia obrotow i sald Ksiggowanie '. Rozliczenia z Urzgdem Skarbowym. Rozliczenia z ZUS. ObslugaplatnoScielektronicznych b. pakiet Kadry i Place. Ewidencjaelement6wkadrowoplacowych o Planowanie i ewidencja czasu pracy o Naliczanie placizxzqdzanie danymi kadrowymi. Rozliczenia z Uzqdem Skarbowym oruz Zakladem Ubezoieczei Soolecznvch Projekt wsp6lfinansowany pzez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

5 KAPTA LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO,NOsC UNA EUROPEJSKA EUROPEJSK FUNOUSZ SPOTECZNY. Zestawienia i dokumentacja kadrowo placowa 2. Obsluga programu Platnik. Konflguracja ustawiei programu Platnik. Zgloszenie do ubezpieczei spolecznych: platnika skladek, pracownikow, zleceniobiorc6w, czlonk6w rodziny, os6b prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq. Twozenie dokumentow (w tym zgloszeniowych, koryguj4cych, aktualizuj4cych, rozliczeniowych, platniczych, RMUA oraz zwiezanych z wyrejestrowaniem. Wysylanie dokumentow o Pzekazelektroniczny. Wczytywanie dokument6w z program6w kadrowo' placowych o WczWwanie danych z innej bazy Platnika o Archiwizacja danych Liczba godzin poszczeg6lnych zagadniei tematycznych musi byc dostosowana do potzeb i mo2liwosci uczestnik6w/uczestniczek szkolenia. Program szkolenia mo2e byc uzupelniony o tematykg zwiqzanq z zakresem tematycznym ww. szkolenia i poszezony o zagadnienia, kt6re w ocenie Wykonawcy winny byc zrealizowane celem odpowiedniego pzygotowania uczestnik6w szkolenia na stanowisku samodzielnego ksiqgowego. Proqram szkolenia zostanie szczegolowo okreslony przed podpisaniem umowy. 10 Metodologia prowadzenia zajgc: Zajgcia prowadzone musze byc za pomoce demonstracji i om6wienia prezentowanych zagadniei pod nadzorem wykladowc6w wskazanych pzez Wykonawcq w ofercie pzetargowej. Z{qcia prowadzone w trybie stacjonarnym w formie minimum wykladu i zajg6 warsztatowych wspomaganych innymi metodami szkoleniowymi. Ponadto, ka2dy uczestniuuczestniczka powinien/powinna miec mo2liwosc pracy pzy samodzielnym stanowisku komputerowym, pod nadzorem wykladowcy. Nie dopuszcza siq prowadzeniazlgt, drogqelektroniczn4 metodqelearningu, itp. 11 Egzamin sprawdzaj4cy: Pzeprowadzenie egzaminu: Wykonawca zobowi4zany jest do oceny zdobytych 12 Materialy dydaktyczne: *Koszty materialowe i dydaktyczne pokrywa jednostka szkolqca tj wchodzq w ogdlny koszt szkolenia. umiejqtnosci po ukoiczeniu szkolenia. Wydanie za6wiadczen/certyfikat6ddoku ment6w: do zadari Wykonawcy nale2y wydanie odpowiedniego dokumentu stwierdzajqcego ukoiczenie szkolenia tj.: ZaSwiadczenia wtaz z suplementem lub innego dokumentu potwierdzajqcego u koirczenie szkolen ia i uzyskanie kwalifi kacj i, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami prawa, Certyfikatu stwierdzajqcego ukoticzenie szkolenia, kt6ry musi zawiera6 informacje o wspolfinansowaniu szkolenia przez Unig Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, opatzonego logotypami PO KL oraz UE, a podstawie odrgbnych PrzePis6w. WYDANA KAZDEMU'KAZDEJ NA'DOKUMENTU (WYDANY NA CERTYFKATU PO ZAKONCZENU UDZALU W SZKOLENU. W ramach zam6wienia Wykonawca zobowi4zany jest wyposa2yb i pzekaza ka2demu Uczestnikowi/ka2dei Uczestniczce szkolenia nastqpuj4ce materialy dydaktyczne: 1) Podrqcznik z zakresu ksiggowo6ci w malych i Srednich firmach sztuk 1, 2) Podrqcznik z zakresu prawa podatkowego dla ksiqgowych sztuk 1, 3) Plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowosci (podrqcznik) sztuk 1, 4) Kodeks pracy wydanie ksiq2kowe sztuk 1, 5) skrypt autorski z zakresu BLOKU szkolenia pzygotowany przez trenera bezposrednio zaanqa2owanego w realizacjq BLOKU * szt( ], projekt wsp6lfinansowany przez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

6 KAPTA LUDZK! NARODOWA STRATECA SP6]NOSC P {fr unta EuRoPEJsKA f.;l runopusxtl r FUNOUSZSPOECZr.rv '..'. PiltATW U AD PMCY W MRTUACA 6) skrypt autorski z zakresu tematycznego dotyczecego BLOKU ll przygotowany przez trenera bezposrednio zaanga2owanego w realizacjq BLOKU ll* sztuk 1, 7) wydruki aktualnych akt6w prawnych: ustawa o rachunkowosci, ordynacja podatkowa sztuk 1, 8) dlugopis sztuk 1, 9) olowek sztuk 1, 10) zakreslacz sztuk 1, 11) notatnik formatu 44 sztuk 1, 12) segregator format A4 sztuk 1, 13) kalkulator sztuk 1, 14) zestaw aktualnych druk6w i formularzy zwiqzanych z tematyk4 szkolenia 1 komplet. 15) pamigc przenosna pendrive pojemnosc : 'l 6 GB sztuk 1.Skrypt autorskiwykonany pzez instytucjq szkoleniow1 skladajqcy siq z min. 20 stron A4 Wykonawca przenosi nieodplatnie na Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe do wszystkich material6w szkoleniowych, na czas nieokre6lony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawq o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006r. Nr 90, poz. 631 z p62n.zm.) lnformacje te wnz z opisem sali wywadowej muszqbenrzglgdnie znale2c siq na druku stanowiqcym zdqcznik nr 4 do SlW. 13 Potencjal kadrowy: Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych trener6w, spelniajqcych wymagania ZamawiajEcego okreslone w warunkach udzialu w postgpowaniu; Szczegolowe wymagan ia odno6n ie kwal if ikacj i kad ry dydaktycznej okre6lono w warunkach udzialu w postgpowaniu ( ROZDZAL lll SWZ), lnfomacje te muszqbeunglqdnie znaleilc siq na druku stanowiqcym zalqcznik nr SdoSlW 14 Warunki lokalowe i wyposa2enie bazy szkoleniowej: Patz Warunki udzialu w postgpowaniu ROZDZAL lll SWZ. Zapewnienie material6w szkoleniowych, warunkdw lokalowych i wyposa2enia sali spelniajqcych wymagania Zamawiajqcego okreslone w warunkach udzialu w postqpowaniu. Wykonawca zobowiezany bqdzie do oznakowania sali szkoleniowej w kt6rej bgd4 odbywaly siq zdlgcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapital Ludzki oraz Wytycznymi dotyczqcymi oznaczania projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, W rym PRZEDE WSZYSTKM NFORMACJA 0 WSPOFNANSOWANU SZKOLENA PRZEZ UNE EUROPEJSKA ZE SRODKOW EUROPEJSKEGO FUNDUSZU SPOTECZNEGO. lnformacje te wnz z opisem saliwyl<ladowej muszqbemzglgdnie znale1 siq na druku stanowiqcym zalqcznik nr 4 do SlW. 15 Catering: W ramach zamowienia Wykonawca zobowiqzany jest do zorganizowania codziennie wy2ywienia dla kazdego Uczestnika/kazdej Uczestniczki szkolenia pzez caly okres truania kursu wg zapotzebowania zglaszanego Wzez UczestnikoMUczestniczki, jednak nie mniej ni2: serwis kawowy obejmujqcy: kawq (typu Jacobs lub r6wnowa2nq), herbatg (typu Lipton lub r6wnowa2nq czarne lub owocowq), dodatki: 16 Organizacja i ewaluacja szkolenia (nadz6r, ewaluacia) : Smietanka do kawy, cytryna i cukier (w ilo6ci proporcjonalnej do liczby Uczestnik6w/Uczestniczek), ciastka kruche r62nego rodzaju (5 szt. na osobg), ciasto krojone 1 porcja na osobg, kanapki/bulki z wgdlinq i/lub serem oraz wazywami (salata, rzodkiewka, itp.) 2 sztuki na osobq, dodatkowo wodg butelkowanq (co najmniej 250 ml na osobg). Wykonawca zapewnia staly i nieograniczony dostgp do cieplych napoi ka2dego dnia szkolenia. 1 Po zakoiczeniu szkolenia Wykonawca zobowiqzany jest do orzeprowadzen ia ankiet ewaluacyi nych w5r6d Uczestnik6w/Uczestn iczek Projekt wsp6lfinansowany pzez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

7 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA SPO]N05C fr),ntaeuropej't(a PilATW URZAO PRACYW GRTUU CH r";l EUROPEJSK r FUNDUSZsPotEczruv ',,.' T 2 szkolenia wg wzoru pzedstawionego pzez Zamawiaj4cego. Ponadto Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia opiekuna z ramienia lnstytucji szkoleniowej min. 1 osoba (nie dopuszcza sig lqczenia funkcji wykladowcy oraz opiekuna koordynatora w jednej osobie), czyli osobg odpowiedzialnq za organizacjq szkolenia, wskazan4 do kontaktu z Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia oraz Zamawiaiacym. 17 Ubezpieczenie NNW: Ubezpieczenie NNW oraz koszty dojazdu uczestnik6duczestniczek na szkolenie pokrywa ZamawiajEcy: Powiat Kartuski/ Powiatowy UrzEd Pracy w Kartuzach, 2. TERMN WYKONANA ZAMOWENA: Zam6wienie musi zostac w calosci zrealizowane w terminie do dnia 31 na r. ROZDZTAL lll WARUNK UDZTALU W POSTEPOWANTU ORAZ OPS SPOSOBU DOKONYWANA OCENY SPELNENA TYCH WARUNKOW. WYKLUCZENTE WYKoNAWCY Z POSTEPOWANTA WYMAGANE DOKUMENTY OSWhDCZENA 1. DOTYCZACE: lnstytucja szkoleniowa oferujqca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujecych pracy moie uryska6 zlecenie finansowane ze Srodk6w publicznych na prowadzenie tych szkolei po uryskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego pzez Wojew6dzki Uzqd Pracy wla6ciwy ze wzglqdu na siedzibg insfftucji szkoleniowej, zgodnie z RozpozEdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy dnia 27 paidziernika 2004 r. w sprawie rejestru insqflucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz ze zm.). Lp. Warunek udzialu w postgpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. 1 posiadania uprawnieh do wykonywania okre5lonej dzialalno5ci lub crynno5ci, jeieli pzepisy prawa nakladajq obowiryek ich posiadania; 2. posiadania wiedry i do6wiadczenia; Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunku w postqpowaniu na podstawie art. 22 ust. '1 ustawy Pzp Zamawiajqcy nie okresla szczeg(ilowo wymagah w zakresie ww. warunku. Zamawiajqcy nie dokonuje opisu sposobu spelniania warunku. W zwiqzku z tym ocena spelnienia pzedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie zlo1onego peez WykonawcA oiwiadczenia o spelnianiu warunkbw z ad. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiajqcy nie okresla szczeghlowo wymagah w zakresie ww. warunku. Zamawiajqcy nie dokonuie opisu sposobu spelniania warunku. W zwiqzku z tym ocena spelnienia pzedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie zlo2onego pnez Wykonawca oiwiadczenia o spelnianiu warunk6w z aft. 22 ust. 1 ustawy. Dokument potwierdzajqcy spelnianie warunku w postgpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzo Oceny spelnienia tego warunku Zamawiajqcy dokona na podstawie oswiadczenia wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu okreslonych w ar1.22 ust. '1 Pzp wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 2 do SWZ Oceny spelnienia tego warunku Zamawiaj4cy dokona na podstawie oswiadczenia wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu okreslonych w arl.22 ust. 1 Pzp Uwagi zamawiajqcego W pzypadku skladania ofefty wsp6lnej w/w dokumenty sklada pelnomocnik w tmentu wykonawc6w skladajqcych ofeftq wsp6lnq. W pzypadku skladania ofefty wsp6lnej wlw dokumenty sklada pelnomocnik w imieniu wykonawcbw skladajqcych ofeilq wsp6lnq,. Projekt wsp6lfinansowany pzez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

8 KAPTA LUDZK NARODOWA STRATECA SPOJNOSC p unra EURoPETSKA l. n eunopersrrl., FUNDUsz sporeczruv ',.' 3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobamizdolnymi do wykonania zam6wienia: Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wyka2e, iz dysponuje lub bqdzie dysponowal: A) POTENCJAL TECHNCZNY. Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wyka2e, i2 dysponuje lub bgdzie dysponowal nastgpuj4cym potencjalem technicznym : Wykonawca zapewnia: Sale wykladowe spelniajqce odpowiednie warunki lokalowe oraz warunki pracy zgodnie z pzepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie powinno byc przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zalge dydaktycznych i pod tym k4tem odpowiednio wyposazonych, z dostgpem do WC. Sale wykladowe powinny byc pzestronne, dostosowane do kierunku szkolenia, wyposa2one w pomoce szkoleniowe. Sala do realizacji szkolenia musi gwarantowac niezakl6conq naukg dla 9 os6b jednoczesnie. Ponadto sale muszq posiada6: sprawne i wydajnq wentylacjg (temperatura w salach 22oC 23oC); oswietlenie dzienne i sztuczne; WC (toaleta musi byc latwo dostgpna, pospzqtana, wyposa2ona w Srodki czystosci; wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 2 do SWZ Oceny spelnienia tego warunku Zamawilqcy dokona na podstawie: Wykazu narzqdzi, wyposa2enia i uzqdzeh technicznych dostqpnych wykonawcy uslug w realizacji celu zam6wienia wtaz z informacjq o podstawie dysponowania tymi zasobami wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do SWZ W pzypadku skladania oferty wsp6lnej wlw dokumenty sklada pelnomocnik w mtentu wykonawc6w skladajqcych ofedq wsp6lnq. Wymagane wyposaienie sali wykladowej : zutnik multimedialny+ ekran+ laptop (lub inny r6wnowa2ny spzgt) 1 kpl., flipchart waz z papierem do flipchartu (wg zapotzebowania) lub tablica 1 szt., drukarka komputerowa 1 szt., papier do wydruk6w (wg zapotzebowania), 9 sztuk zestaw6w komputerowych z dostqpem do lnternetu, wyposa2onych m. in. w oprogramowanie: Microsoft Office onz program Symfonia (pakiet Mala KsiqgowoSc, pakiet Kadry i Place) i Platnik (na jedno stanowisko komputerowe max. 1 osoba). Zamawiajqcy dopuszcza komputery pzenosne. Projekt wsp6lfinansowany pzez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.

9 KAPTA LUDZK NARODOWA STRATECA SPO,JNOSC UNAEURoPEJ5*..1 EUROPEJSK * i FUNDUSZsporEczr.rv ".' B) OSOBY ZDOLNE DO WYKONANA ZAMOWENA Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wyka2e, i2 dysponuje lub bgdzie dysponowal nastgpuj4cymi osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: Wykonawca musi dysponowac kadrq dydaktyczn4 skladajqce sig z min. 2 os6b, w tym minimum: c 1 wykladowcy/trenera, posiadaiqcego wyksztalcenie wyzsze magisterskie z zakresu ekonomii/ finans6w/ rachunkowo6ci oraz doswiadczenie w pzeprowadzeniu minimum 3 szkolen* (w okresie 3 lat przed dniem skladania ofe() zbie2nych swym zakresem z tematykq szkolenia bqdqcego pzedmiotem zamowienia, czyli ksiggowosci, oraz co najmniej 3 letnie doswiadczenie na stanowisku samodzielnego ksiggowego do przeprowadzenia BLOKU (.Trener z zakresu ksieqowosci"): Za osobq spelniajqcq vvym6g do5wiadczenia uzna sig osobg, kt6ra na dzieri skladania ofert bqdzie zatrudniona na stanowisku samodzielnego ksiqgowego, o 1 wykladowcy/trenera, posiadaiqcego wyksztalcenie wy2sze oaz do6wiadczenie w pzeprowadzeniu minimum 2 szkoleh* z zakresu obslugi programu Symfonia, minimum t szkolenia* z zakresu Kadr i Plac oraz minimum 1 szkolenia* z zakresu obslugi programu Platnik w (okresie 3 lat pzed dniem skladania ofert) oraz minimum roczne doswiadczenie na stanowisku zwiqzanym z obslugq ww. programow do pzeprowadzenia BLOKU ll obsluga program6w Symfonia i Platnik (,,Trener z zakresu obsluqi oroqram6w Symfonia i Platnik"); Za osobg spelniajqcq Yvym6g do6wiadczenia uzna siq osobg, kt6ra na dziei skladania ofert bqdzie zatrudniona na stanowisku zwiqzanym z obslugq program6w Symfonia i Platnik. Zamawiaiacv nie dopuszcza mo2liwosci polaczenia funkcii trenera BLOKU oraz funkcii trenera BLOKU ll. Wykonawca w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji uslugi zapewni w calym okresie tnvania szkolenia swojego pzedstawicielakoordynatora. Koordynatorem musi byc osoba niezale2na od zespolu trenerskiego. Koordynator odpowiada za nadzbr nad realizacje szkolenia oraz poprawny pod wzglgdem merytorycznym przebieg szkolenia. Oceny spelnienia tego warunku Zamawiajqcy dokona na podstawie Wykaz os6b, ktore bgdq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jako5ci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zamowienia, a lak2e zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oruz podstawie do dysponowania tymi osobami, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 5 do SWZ UWAGA: JeSli Wvkonawca planuie dolacar6 r6wniei innvch wvkladowc6w do DzeDrowadzenia szkolenia. kaidv z nich musi posiada6 ww. l<walifikacie oraz do6wiadczenie. Ocenie Zamawiajqcego bgdzie podlegalo doswiadczenie ka2dego z wykladowc6w odrgbnie. (Wykonawca powinien wykaza6 tylko i wyllcznie osoby, h6re bedq zaangaiowane Projekt wsp6lfinansowany pzez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

10 KAPTA. LUDZK NARODOWA STRATECA SPONOSC p UNAEUROPE'SKA {if PryhT(M URZAO PRACYW grtuach T.'1 '..' EUROPEJSK r. FUNDUsZ sporecznv w realizacjq szkolenia). Uwaqa: W prrypadku, gdy Wykonawca wskaie osoby, kt6re nie spelniajq wskazanych pzez Zamawiajqcego warunk6w, osoby te nie bqdq podlegaly ocenie oraz nie bqdl mogly zosta6 zaangaiowane do realizacji zam6wienia. DEFNCJA szkolenia, jako wykladowca/trener: usluga szkoleniowa obejmujqca przeszkolenie grupy minimum 5 osobowej w wymiaze min. '150 godzin. 4. sytuacji ekonomiczneji finansowej; Zamawiajqcy nie okresla szczeg6lowo wymagah w zakresie ww. warunku. Zamawiajqcy nie dokonuje opisu sposobu spelniania warunku. W zwiqzku z tym ocena spelnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana jedynie na podstawie zloilonego przez wykonawcq oswiadczenia o spelnianiu warunk1w z ad. 22 ust. 1 ustawy. Oceny spelnienia tego warunku Zamawiajqcy dokona na podstawie o$wiadczenia wykonawcy o spelnianiu warunk6w w udzialu postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 2 do SV/Z W pruypadku skladania ofefty wspllnej w/w dokumenty sklada pelnomocnik w tmrcntu wykonawc6w skladajqcych ofetq wsp6lnq. 1) Ocena spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentow ioswiadczeri zlozonych przez wykonawcq, na zasadzie SPELN/ NE SPENlA warunkow. 2) W prrypadku, gdy Wykonawca bqdzie polegal na wiedry i do6wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolno6ciach finansowych innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego leczqcych go z nimi stosunk6w, zobowiqzany jest udowodni6 Zamawiajqcemu, ii bgdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno5ci pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbqdnych zasob6w na okres korrystania z nich prry wykonywaniu zam6wienia (podstawa prawna art. 26 ust 2b ustawy). Wz6r O6wiadczenia o moiliwo6ci oddania dysporycji zasob6w niezbqdnych do realizacji zam6wienia zgodnie z Art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych stanowi zalqcznik nr 8 do SWZ. 3) UWAGA: lnformacje zawarle w powy2szych zalqcznikach stanowiq dla Zamawiajqcego niezbgdne minimum, stanowiqce podstawg do oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu. Wszelkie dodatkowe, pozostale informacje wymagane sq do oceny ofert na podstawie kryteri6w oceny. Nie zawarcie dodatkowych informacji powoduje przyznanie nizszej punktacji. 2. W ceru uuykazanta BRAKU podstaw Do uvykluczenla z postepowanra 0 UDztELENtE zamowtenn WyKoNAWcy w oxottczttoscnch, o KTORvcH MowA w anr. 24 usr. 1 r usr. 2 usrlwv Pzp, ZAMlwnJAcy 2ADA zalaczenta Do oferty NASTEPUJAcY+ ooxumelrow; 1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do SWZ. wlasnvm imieniu. 2) aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ul.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania ofert, 3) dokumenty dotyczece przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej _listy podmiotdw nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art, 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacjg o tym, 2e Wykonawca nie nale2y do grupy kapitalowej, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 7 do SWZ. W pzvpadku skladania ofeftv wsp6lnei nrw. Projekt wsp6lfinansowany pzez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.

11 KAPTAT LUDZK NA RO O OWA STRATEGA 5PO]NOSCL P fi UNA EUROPEJSXA EURoPEJSK i. '...' FUNDUSZ sporeczny P URzAO PMCY W rnne DoKUMENTv, Jarre Hale2v oor4czyc Do oferty: 1) formulalz oferty odpowiednio wypelniony i podpisany zalqcznik nr 1 do SWZ, zawierajqcy oferte cenow4 W Dnvpadku sqadania ofelv wsp6lnei nalezv zloiv1 ieden dokument: 2) 3) odpowiednie pelnomocnictwa tvlko w sytuaciach okreslonych w Rozdziale lv Dkt.3 pokt.1 SlWz lub w orzvoadku skladania oferty wsoolnei: oswiadczenia na formularzu oferty zalqcznik nr 1 do SWZ wskazujqce czes6 zamowienia, kt6rej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (]ezeli wykonawca przewiduje udzial podwykonawcbw) W Drzvpadku skladania ofelv wsd6lnei nalezv zlozv1 ieden dokument: W p]zypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na wiedry i doswiadczeniu, potenciale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolno6ciach finansowych innych podmiot6w, niezaleinie od charakeru prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w, zobowiqzany jest udowodni6 Zamawiajecemu, ii bqdzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zam6wienia, vy szczeg6lnosci pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiazanie tvch podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich prry wykonywaniu zam6wienia (podstawa pralvna art. 26 ust 2b ustawy). Wz6r Oswiadczenia o mozliwosci oddania dyspozycji zasob6w niezbqdnych do realizacji zam6wienia zgodnie z A(. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych stanowi zalecznik nr 8 do SWZ wykaz doswiadczenia kadry dydaktycznej, K6ra bedzie uczestniczy6 w wykonywaniu zam6rrrienia wskazanej w zalaczniku nr 5 do SWZ, stanowi zalecznik nr 5a do SWZ 4. lnfortitacje DoryczAcE zlozonych w ofercre oswhdczett TDoKUMENToW: 1) 2) 4) 5) Wymagane dokumenty (z wyl4czeniem pelnomocnictwa, o kt6rym mowa poni2ej) powinny byi zlozone w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnose z oryginalem pzez osobe uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje sie osoby upowaznione do reprezenlowania pzedsiebiorcy, wskazane we wlasciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnosci gospodarczel bad2 w stosownym pelnomocnictwie, ktore naleiy zalqczye do oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem pzez notariusza. W pzypadku, gdy zalaczone do oferty dokumenty zostaly spotzqdzone w jqzyku obcym (w tym dokumenty skladane pzez Wykonawc9 zagranicznego) niezbgdne jest pzedstawienie ich tlumaczenia na jezyk polski poswiadczone pzez Wykonawc9. Jezeli zlozone kserokopie dokumentow bedq nieczytelne lub bedq budzii wqtpliwosci, co do ich prawdziwosci, Zanawi1qcy moze Zqdae pzedstawienia oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii dokumentu. ZamawiajAcy wzywa Wykonawcow, kt6rzy w okreslonym terminie nie zlo2yli wymaganych pzez Zamawiajqcego oswiadczei, dokument6w i pelnomocnictw, lub ktotzy zlozyli oswiadczenia, dokumenty i pehomocnictwa zawierajace blgdy do ich zlozenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust, 2d ustawy Pzp. 6) Zamawiaj4cy wzywa w wyznaczonym ptzez siebie terminie do zlozenia wyjasnien dotyczqcych oswiadczei lub dokument6w, o kt6rych mowa w art 25 ust. 'l ustawy Pzp. s) 10) 11) W toku badania ioceny ofert ZamawiajEcy moze Zadai od Wykonawcow wyjasniei dotycz4cych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq negociacji dotyczacych zlo2onej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w lej tresci Zamawiajacy zwraca sie do Wykonawcy o udzielnie w okreslonym terminie wyjasnieir dotyczqcych powiqzai, o ktorych mowa w a(. 24 ust. 2 pkl 5 ustawy Pzp, istniej4cych miqdzy pzedsiqbiorcami, w celu ustalenia, czy zachodza pzeslanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiajqcy, oceniajqc wyja6nienia bieze pod uwage obiektywne czynniki, w szczegolnosci wplyw powiezan, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejqcych miedzy przedsigbiorcami na ich zachowania w postepowaniu oraz przestzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiajqcy poprawia w ofercie oczywiste omylki pisarskie lub oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona. ZamawiajEcy odzud ofertq w przypadkach wskazanych w a(. 89 ust. 1 ustawy Pzp. o odtzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczesnie wszystkich Wykonawcow, podaj4c uzasadnienie faktyczne iprawne. Protokol postepowania o udzielenie zambwienia w.az z zalqcznikami jest jawny. Zanawiajqcy udostepnia wnioskodawcy protokol lub zalqczniki niezwlocznie. W wyjetkowych pzypadkach, w szczegolnosci zwiqzanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczqcych badania i oceny ofert, Zamawiajqcy udostgpnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu do wglqdu lub pzesyla ich kopie w terminie pzez siebie wyznaczonym, nie p62niejjednak ni2 w dniu pzeslania informacjio wyboze najkorzystniejszej oferty albo o uniewaznieniu postepowania Projekt wsp6lfinansowany pzez UniQ Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

12 KAPTA LUDZK NARODOWA STRATEC A spo]nosc *f Ur{la EURoPEJSKA l; EUnOPETSK. r F unousz sporeczny '...' 12) Nie ujawnia sie informacji stanowiecych tajemnice pzedsiqbiorstwa w rozumienru pzepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p62niej niz w terminie skladania ofert, zaslrzegl, 2e nie mogq one bya udostepniane. Wykonawca nie moze zastzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. WYKONAWCY ZAGRANCZN : 1) WYKoNAwcY MAJACY sreoztbe LUB MrEJscE zamreszkar{ua poza TERYToRTUM RzEczypospol[EJ PoLsKtEJ zamiast dokument6w, o ktdrych mowa w Rozdziale lll w pk 2 ppkt. 2, czyli aktualnego odpisu z wla6ciwego rqestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrebne pzepisy wymagaja wpisu do relestru lub ewidencii, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 mresiecy pzed uplywem terminu skladania ofert, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, 2e nre otwarto Jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. 2) Dokumenty, o ktorych mowa wy2ej powinny by6 lvystawione nie wczesniej nrz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania ofert. 3) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, wymienionych wyzej, zastepuje si9 je dokumentem zawieraj4cym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samoeqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednlo kraju miejsca zamieszkania osoby lub kaju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub pzed notariuszem wystawionym nie wczesniej ni2 6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania ofe(. 4) W pzypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego pzez Wykonawc? malqcego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium fueczypospolitq Polskiej, ZamawiajEcy mo2e zwr6ci6 sie do wlasciwych organow odpowiednio kralu miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych pzedlozonego dokumentu. 5) Dokumenty spozadzone w jezyku obcym sqskladane wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski. ROZDZAL V OPS SPOSOBU PMYGOTOWANA OFERTY 1. FORMA OFERTY: 1) Na ofertg skladajq sie: Formulaz oferty zawierajqcy ofertq cenowq oraz wszystkie pozostale wymagane dokumenty (w tym wypelnione oswiadczenia i zalqczniki doswz) zgodnie z Rozdzialem lll SWZ. 2) 3) 4) s) Wykonawcy spozadzaofery zgodnie z wymaganiami SWZ. Oferta cenowa musi bye spozqdzona na formulazu ofe(y stanowiacym zalqcznik Nr '1 do SWZ. Oferta musi bye spozqdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputeze, recznie dlugopisem lub niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostan4odrzucone Oferta cenowa oraz wszystkie wymagane zalaczniki i wszystkie wymagane dokumenty, musze byc podpisane przez osoby upowaznione do skladania oswiadczei woli w imieniu Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty cenowej i zalqcznik6w musi byd dolqczone do oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem pzez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokument6w zalqczonych pzez Wykonawce. W pzypadku, gdy Wykonawca sklada kopiq jakiegos dokumentu, musi byc ona poswiadczona za zgodnose z oryginalem pzez WykonawcQ (Wykonawca na kserokopii sklada wlasnorgczny podpis popeedzony dopiskiem,,za zgodnose" wraz z datq). Z zastze2eniem Rozdzialu lv pkt. 1 ppkt 5. Jezeli do podpisania oferty upowaznione selqcznie dwie lub wigcej os6b kopie dokument6w musz4 bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez wszystkie te osoby. Wszystkie dokumenty i oswiadczenia spozadzone w jgzyku obcym maje byd zlozone wraz z tlumaczeniami na Jezyk potski sporzedzonymi przez tlumacza pzysigglego. Dokumenty spozedzone w jqzyku obcym bez wymaganych tlumaczen nie beda brane pod uwage Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane. Strony nale2y ponumerowac w taki spos6b, aby umozliwie ich dopasowanie do pozostalej czqsci dokumentacji (nale2y zachowac ciqgbse numeracji stron). Ponadto, zaleca sig, aby wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca nani6slzmiany, byly pzez niego parafowane. Formulaze do wypelnienia winny by6 spotzedzone zgodnie z zaleceniami oraz przedslawionymi przez zamawiajqcego wzorcami zalqcznikami, a w szczeg6lnosci zawierac wszystkie informacje oraz dane. Wszystkie pola w tabelach zamieszczonych w zal4cznikach do SWZ muszq byd wypelnione, pola nie zawierajace danych i informacji muszq zostac wy.aanie zaznaczone popzez wstawienie znaku,,0' lub " A w pzypadku, gdy jakikolwiek skladnik wzoru zalqcznikow nie dotyczy Wykonawcy nale2y wpisae,,nie dotyczy".' Projekt wsp6lflnansowany przez Unie EuropeJSkE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

13 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5P6]NOiC UNA EUROPE,'5XA EURoPESK r FUNoUsz spoteczny '.,.' r ATM UF' O PR^CY W '10) Wykonawca sklada tylko jednqoferte. 11) Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z pzygotowaniem i zlo2eniem oferty. 13) Zaleca siq, aby wykonav'rca ofertg wraz z oswiadczeniami i dokumentami umiescil w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajecym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 zaadresowane na adres Zamawiajqcego, oznaczone nazwa (firmq) i adresem Wykonawcy oraz opisane np. w nastgpujqcy sposob: Nazwa(firma) wykonawcy adres wykonawcy Powiatowy urzqd Pracy w Kartuzach ul. MSciwo,a ll 4, Kartury OFERTA NA: Zorganizowanie i pzeprowadzenie szkolenia grupowego pn.,,samodzielny ksiegov{y" dla os6b bezrobotnych w ramach projeku,,ekonomista dobra inwestycja w przyszlo56" NE OTWERAC PRZED: 18 MARCA 2014 r. GOD2,11,15 14) Oferta musi spetniac nastqpujece wymogi: trese oferty musi odpowiadae tresci SWZ izostao sporzqdzona wg formulaza ofertowego stanowi4cego zalecznik 1 do niniejszej specyfikacji; materialy niewymagane p2ez Zamawiajqcego, tj. niestanowiace ofe(y (druki i foldery reklamowe) byly wyra2nie oznaczone i oddzielone od oferty. 15) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowie tajemnicq pzedsiebiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst ledn. Dz. U z 2003 r. nr 153, poz ze zm.), Wykonawca powinien to wyra2nie zastrzec w ofercie odpowiednio oznaczyc zastzezone informacje. Wskazane jest wyodrebnienie dokumentow zawierajacych zastrzezone informacje. Nie oodleoaia zastzezeniu informacie olatnosci. 2. ZMANA WYCOFANE ZWROT OFERTY: 1) Wykonawca moze wprowadzie zmiany oraz wycofa6 zlo2onq pzez siebie ofe(q peed terminem skladania ofert. 2) W ptzypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne oswiadczenie, 2e ofe(e sw4 wycofuje, w zamknietej kopercie oznaczonej tak,ak oferta, a opakowanie winno zawierac dodatkowe oznaczenie wyrazem:,wycofane". 3) Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do zlozonej pgez siebie oferty, skladaiac pisemne oswiadczenie, i2 oferte swa zmienia, okreslajqc zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pociega za soba koniecznosc wymiany czy te2 pzedlozenia nowych dokument6w wykonawca winien dokumenty te zlo2ye. Zmiany winny bye doreczone ZamawiajEcemu na pismie, pod rygorem niewaznosci, pzed uplywem terminu skladania ofe(. Oswiadczenie wprowadzeniu zmian winno byc opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierac dodatkowe oznaczenie wyrazem:,,zllana". 4) Wykonawca nie moze wprowadzie zmian do oferty oraz wycofae jej po uplywie terminu skladania oferl. 5) Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca Wykonawcy oferte, kt6ra zostala zlozona po terminie. 3. oferty wspolne: wykonawcy wspolnte UBtEGAJACY sre o UDzTELENTE zat\,towtenta (KoNSoRcJUM); 1) Wykonawcy skladajqcy ofertg wspolnq (w tym wspolnicy spolki cywihej) ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy. Do ofeiy nalezy zalqczyt, pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika; 2) 3) 4) Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa w pk. 1 musi znaldowa6 sie w ofercie wsp6lnei Wykonawc6w. Pelnomocniclwo musi byc zloione w oryginale lub kopii po6wiadczonei za zgodnosc z oryginalem pzez notariusza; Pelnomocnik pozost4e w kontakcie z ZamawiajEcym w toku postepowania, zwraca sie do zamawiajqcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.; Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy sie o udzielenie zam6wienia ponoszq solidarnq odpowiedziahosd wzglgdem Zamawiajqcego za nale2yte wykonanie umowy; Projekt wsp6tfinansowany pzez Unie EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

14 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATEGA 5PdNOiC UTA EUROPE.,SKA EURoPtlsK. r FuNousz sporeczny '..,' 10) 11) 5) 6) 12\ ofe(a wsp6lna, skladana pzez dwoch lub wiqcej wykonawcow, powinna spelniac naslgpujace wymagania zawarte W SWZ; O$wiadczenie o spelnianiu warunk6w z ai 22 usl 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pra$ro zamowiei publicznych rvykonawcy wspolnie ubiegajecy sie o udzielenie zamdwienia mogazlozyc w formie: a. oswiadczenia podpisanego pzez Lidera, b. oswiadczei podpisanych peez kazdego z wykonawcow wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, c. oswiadczenia 0eden druk) podpisanego przez wszystkich wykonawc6,iv wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia; Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, musi bye zbzone odrebnie przez kaidego z Wykonawcow wsp6lnie ubiegajacych sig o udzielenie zam6wienia (o6wiadczenie podpisane w tym zakresie pzez uprawnionych pzedstawicieli ka2dego z wykonawc6w osoby wskazane we wlasciwym dokumencie reiestrowym, umowie s.c., statucie, itp. lub peez pelnomocnika danego Wykonawcy); Ka2dy z Wykonawmw wsp6lnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zobowiqzany jest zlozyc samodzielnie aktualny odpis z wlasciwego rgestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrebne pzepisy wymagajqwpisu do rejestru lub ewidencji,,^r celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania ofert; Ka2dy z Wykonawcow,,sp6lnie ubiegajecych siq o udzielenie zamowienia, zobowi4zany jest zlozyc samodzielnie listg podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 usl. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacie o tym, ie Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. Pozostale dokumenty lub oswiadczenia mog4 byc zlo2one wspolnie. W6wczas kopie dokument6w dotyczecych odpouriednio Wykonawcy sa poswiadczone za zgodnosc z oryginalem pzez wykonawcqi W formulazu ofertowym w czqsci dotyczacej wskazania Wykonawcy i dotyczacych go danych teleadresowych nalezy wpisac wszystkich Wykonawcow i wszyslkie dotyczace ich dane teleadresowei W przypadku Wykonawcdv{ ubiegajacych sig wspolnie o udzielenia zamdwienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia bqdq dokonywane z pehomocnikiem (liderem); 13) Jezeli oferta Wykonawcow, o ktdrych mowa zostala,,vybrana, ZamawiajEcy noie pzed zawarciem umou/y w sprawie zamowienia publicmego, umowy regulujqcej wspolprace tych Wykonawc6w. ROZDZAL V TERMN ZWAZANA OFERT SkladajEcy ofert9 pozostaje zwiezany oferte pzez okres nie dlu2szy ni2 30 dni. Bieg terminu zwi4zania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. ROZDZAL V NFORMACJE O SPoSoBE POROZU EWANTA StE WYKONAWCoW Z ZAiAWAJACyil ORAZ WYJASNtENtA TRESCT SWZ JEJ MODYFKACJE 1 W pzedmiotowym postqpowaniu o udzielenie zamowienia oswiadczenra, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawialqcy i Wykonawcy peekazuja pisemnie, faksem lub drogq elektroniczn4 na adres wskazany w Rozdziale SWZ. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczn4 w tym c lu Wykonawca sporzqdza skan dokumentu zawierajqcy czytelny podpis r,vystawcy i dolqcza zeskanowany dokument do wiadomosci a oryginal dokumentu niezwlocznie dostarcza do siedztby Zamawiajqcego, osobiscie lub pzesylajqc go pocaetradycyjn Jeieli ZamawiajEcy lub Wykonawca peekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droge elektroniczn4 kazda ze stron na 2qdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania Wszystkie wyjasnienia, modyfikacje izmiany SWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawcow, zawiadomienie o wyboze najkozystniejszej oferty, ogloszenie o zawarciu umowy Zamar/iajqcy zamieszcza na stronie internetowej ka(uzy.pl w mielscu gdzie zostala opublikou/ana SWZ i ogloszenie o zamowieniu. Postepowanie odbywa si9 w jezyku polskim w zwiqzku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oswiadczenia ltp. skladane w trakcie postepowania miedzy ZamawiajAcym a Wykonawcami musza by6 spozadzone w jgzyku potskim. Zamawiajqcy nie pzewiduje zwolywania zebrania Wykonawc6w. Wykonawca moze zwrocie siq do Zamawiajqcego o wyjasnienie fesci SWZ. ZamawiajEcy udzieli wylasniei niez$,locznie, jednak nie p62niej niz 2 dni pzed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem Ze wnlosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynre do Zamawiajqc go nie p62niej niz do koica dnia, w ktorym uplywa polowa uryznaczonego terminu skladania ofert Projekt wsp6lfinansowany pzez UniQ Europejskq ze SrodkOw Europejskiego Funduszu Spolecznego.

15 KAPTA. LUDZK NARODO\ ra 5TiATtC A UNA EUROPEJSKA EURoPETSKT r. '...' FUNDU5Z sporeczny 8 Trese zapytai wraz z wyjasnieniami Zamawialqcy pzekazuje Wykonawcom, ktorym przekazal SWZ bez ujawniania 2t6dla zapylania otaz udostqpnia na stronie internetowej. L W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic kesc SWZ. Dokonanq zmiang ZamawiajEcy pzekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym paekazano SWZ ajezeli specylikacja jest udostqpniania na stronie internetowej zamieszcza jq takze na tej stronie. 10. Osob4 uprawnionq do kontaktow z Wykonawcami jest Lucyna Gruchala specjalista ds. promocji i zamowien publicznych ROZDZAL V MEJSCE ORAZ TERMN SKLADANA OTWARCA OFERT 1. Oferle nalezy zloiyc w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kartuzach ul. Msciwoja ll 4, Kartuzy, pok. nr 20 Sekretariat Uzedu, w terminie do dnia r., do godz. 11: Za termin zlo2enia oferty uwaza sie termin jej dotarcia do Zamawiajqcego. 3. Wykonawca na v'rniosek otzyma pisemne potwierdzenie zlo2enia oferty. 4. Otwarcie ofert odbqdzie siq wdniu r., ogodz. 11:15pokq nr 20 Sekretariat; lpigtro w Powiatowym Uzgdzie Pracy w Kartuzach ul. Msciwoja ll 4, Kartuzy. 5. Otwarcie i ocena ofert zlozonych w postepov'raniu o udzielenie zamowienia dokonywane jest pzez komisje peetargowa powolanapzez Dyrektora Powiatowego Uzgdu Pracy w Kartuzach. 6. Postepowanie loczyd sie bedzie z podzialem na czg6e: jawnq i niejawn4 7. Zanawi4qcy bezposrednio pzed otwarciem ofert poda kwotg, jake zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia. Nastepnie ZamawiajAcy otworzy koperty z ofertami i oglosi nazwg (firme) i adres (siedzibg) Wykonawcy, ktorego ofe(a jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty. lnformacje, o kt6rych mowa w pkt 7 Zamawiajqcy ptzekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni pzy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZAL V OPS SPOSOBU OBLCZENA CENY 1. Wykonawca $/ formulazu ofertowym podaje cene brutto za calos6 zam6wienia. Cena ma obejmowac wszystkie prace, jakie se konieczne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia. 2. Cena ofertowa musi zawierad wszystkie skladniki cenotworcze w tym nale2ny podatek, w pzypadku kiedy wystepuje. 3. Cena oferty musi byi podana w PLN cyfrowo islownie. 4. We wszyslkich obliczeniach ceny nalezy stosowa6 zaokrqglenie wynikow do dw6ch miejsc po pzecinku, zgodnie zasadami pzybli2ei dziesiqtnych. Wszystkie wartosci, powinny bya liczone w walucie polskiej z dokladnoscie do dw6ch miejsc po pzecinku w rozumieniu uslawy z dnia 5lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2002r. nr 97, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca '1994 r. o denominacji zlotego (DzU z 1994 r. nr 84, poz, 386 ze zm.). 5. Zamawialqcy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych ROZDZAL X OPS KRYTEROW OCENY OFERT. KRYTERA OCENY: Nazwa kryterium oceny Maksymalna ilosc punk6w do uryskania Waga kryterium Dokument podlegajecy ocenie Cena: 60pkt 60% Formularz ofe(y zalecznik n do SWZ Doswiadczenie os6b, K6re bede uczestnicry6 w wykonywaniu zam6wienia 40pkt 40"/" Formulaz oferty zalacznik nr 5 do SWZ Razem 100pkt 100% Prolekt wsp6lfinansowany pzez UniQ EuropeJskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

16 KAPTA LUDZK NARODOWA STRATEC A SP6]NOsC LAf UNlA EUNOPE,,SKA EUfloPElsKr. ' FUNDUsz sporeczny '...' Uwagi096lne: ZamawiajEcy dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, iedynie spo5r6d ofert uznanych za waine, K6re nie zostanq odzucone i spelnialq wymogi formalne. Ocena bedzie dokonywana na podstawie zaoferowanej ceny brutto za calo56 pzedmiotu zam6wienia, doswiadczenia kadry dydaktycznei. Okreslenie sposobu oceny ofert w danym kryterium. KRYTERUM: cena Sposob pzyznania punkt6w w kryterium cena: W kryterium,cena" najwyzsza liczbq punkt6w (60 pkt.) otzyma oferta tego wykonawcy,kt6ry za rcalizaqq calego zamowienra zaproponuje najnizszecene brutto, a kazda nastqpna odpowiednio mniej punktow obliczonych wedlug poni2szego wzoru: K cena = cena mrn cena of x waga kryterium 60 % x 100 pk. K cena wspolczynnik oceny ofe(y Cena min najniisza cena sposrdd wszystkich ocenianych ofert (l4cznie z podatkiem VAT w PLN) Cena of cena ocenianej oferty (lqcznie z podatkiem VAT w PLN) Zanawi{Wy zastosuje zaokreglanie wynik6w do dwoch miejsc po pzecinku do por6wnania cen ofert wedlug powyzszego wzoru zostanie pzyjgta lqczna cena brutto (netto +VAT) za rcalizacje calego zamowienia objetego pzedmiotem zamowienia, podana pzez wykonawcq w formularzu ofertowym. Zamawiajqcy informuje, i2 pzedmiotowe szkolenie realizov'rane jest w ramach PO KL oraz jest finansowane, w co najmniej 70% ze Srodk6w publicznych istanowi usluge ksztalcenia zawodowego lub pzekwalifikowania zawodowego, co powoduje, i2 iest zwolnione z VAT, KRYTERUM: Do6wiadczenie os6b, kt6re bedq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia ZamawiajEcy przy dokonywaniu oceny zaproponowanej kadry dydaktycznej bgdzie bral pod uwage doswiadczenie kadry wykraczajqce poza wskazane w SWZ minimum: > W przypadku BLOKU l3 szkolenia iwiecej > W przypadku BLOKU ll 4 szkolenia iwiqcel Uwaoa: W prrypadku, gdy Wykonawca wskaie osoby, K6re nie spelniaia wskazanych pnez ZamawiajEcego warunk6w, osoby te nie bqdq podlegaly oconie oraz nie bede mogly zostac zaangaiowane do realizacji zam6wienia. W powyzszym kryterium najwyzsza liczbe punktow otrzyma oferta tego Wykonawcy, kt6ry do realizacji zamowienia zaproponuje osobg z najwigkszym doswiadczeniem w realizacji uslug tozsamych z pzedmiotem zamowienia, tj. w pzeprowadzeniu szkolei w zakresie tematycznym zbieznym do zakresu szkolenia, a ka2da nastepna odpowiednio mniej punktow obliczonych wedlug ponizszego wzoru: K kadra = kadra of kadra max x waga kryterium 40 % x 100 pk. Projekt wsp6ffinansowany przez UniQ Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

17 KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA SPO]NO(C ) UNA EUBOPEJS(A EURoPESR.. '.,.' FUNOU5Z 5POTGCZNY K kadra wsp6lczynnik oceny ofery kadra max najwyzsza ilosc punktow uzyskanych pzez kadre dydaktyczne sposr6d wszystkich ocenianych ofert (ilosc pzeprowadzonych szkolefi/zajee jako nauczyciel/trenerfurykladowca w zakresie tematycznym zbieznym do zakresu szkolenia/modulu) kadra of suma punkt6w uzyskanych pzez kadrg dydaktycznqw badanej ofercie Zamawiajqcy zastosuje zaokrqglanie wynik6w do dwdch miejsc po przecinku Maksymalna liczba punkow mozliwa do zdobycia w powyzszym kryterium wynosi 40 pk. L Kazdy z trener6w pledstawionych do realizacji szkolenia ocenlany bgdzie osobno. Zamawiajqcy we2mie pod uwage tylko trener6w wskazanych pzez WykonawcQ do realizacji zam6wienia. Wykonawca musi wykazae tyko iwylqcznie kadre, ktora bedzie bezpo6rednio zaanga2owana w realizacjg zadania, a w pzypadku zmian kadry osoba zastgpujqca musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie tozsame lub wy2sze od osoby zastgpowanej. Zanawietjqry oceni oferty w ramach kryterium doswiadczenie na podstawie nastgpujacych dokumentow, zlozonych pzez Wykonawce:,,Wykaz do5wiadczenia kadry dydaktycznej, K6ra bgdzie uczestnicry6 w wykonywaniu zam6wienia wskazanei w zaleczniku nr 5 do SWZ, stanowiacy zalqcznlk nr 5a do SWZ. W pzypadku, gdy Wykonawca do realizacji szkolenia wska2e wiecej niz jednego trenera do pzeprowadzenia BLOKU / BLOKU ll, Zamawiajqcy pnyznakaadejz tych os6b punkty, a nastgpnie sumg punkt6w oteymanych podczas oceny trener6w wskazanych do pzeprowadzenia BLOKU l/ BLoKU ll podzieli pzez liczbq os6b wskazanych do realizacji BLOKU YBLOKU. 3. Ocena_doswiadczenia osob, kt6re beda uczestniczye w wykonywaniu zamowienia: a. ocena doswiadczenia..trenera z zakresu ksieqowosci" > oferla, w ktdrej trener wykazal sie realizacj4 pzynajmniel 8 i wiecej uslug toisamych z pzedmiotem zamowienia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematyke BLOKU l), otzyma s pkt. > oferta, w kt6rq trener wykazal sie realizacje pzynajmniej 67 uslug to2samych z pzedmiotem zam6wienia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematyka BLOKU l), okzyma 3 pkt. > oferta, w ktorej trener wykazal sig realizacjq 45 uslug tozsamych z pzedmiotem zamowienia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematykebloku ), otzyma 'l pkt, > oferta, vi, ktorej trener wykazal sie realizacie 3 uslug tozsamych z pzedmiotem zam6wlenia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematyke BLOKU ), otrzyma 0 pkt. b. Ocena > oferta, w kt6rej trener wykazal sie reatizacja przynajmniej 9 i wigcej uslug to2samych z pzedmiotem zam6wienia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematyka BLOK ll ), otzyma 5 pkt. > oferta, w ktorel trener wykazal sig realizacie przynajmniej 78 uslug to2samych z przedmiotem zamdwienia (w zakresie tematycznym zbie2nym z tematykq BLOKU lt), ofzyma 3 pkt. > oferta, w kt6rq trener $rykazal sie realizacj4 56 uslug tozsamych z pzedmiotem zamowienia (\./ zakresie tematycznym zbieznym z lematykq BLOKU ), otzyma,l pkt > oferta, w ktorej trener wykazal sie realizacje 4 uslug tozsamych z pzedmiotem zam6wienia (w zakresie tematycznym zbieznym z tematyka BLOKU ll), otzyma 0 pkt. Projekt wspotfinansowany przez UniQ EuropejskA ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego.

18 KAPTAt. LUDZK NARODOWA STRATEC A SP6]N05C p frf U{A EUROPE.,SG EURoPETSK.. FUNDUsZ sporeczny ',.' UWAGA: Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo 24dania dokument6w potwierdzajqcych posiadane kwalillkacje poszczegolnych wykladowcow, pzed lub po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, w celu potwierdzenia prawdziwosci zlo2onych oswiadczei., WYBOR OFERTY: 1. Za ofertg najkozystniejsze bqdzie uznana oferta, ktora pzy uwzglednieniu powy2szych kryteri6w i ich wag otnyma najwyzszq punktacjg. Jezeli nie bgdzle mozna dokonad wyboru oferty najkozystniejszej ze wzgledu na to, i2 dwie lub wlecej ofert otzyma taka same punktacjg, Zamawiajqcy sposrod tych ofert wybieze ofe(e z najnizsza cena Wszystkie wyniki zostanq pzez Zamawiaiacego zaokrqglone, zgodnie z zasadami malematycznymi, z dokladnosciq do dwoch miejsc po pzecinku Uzyskane w ramach poszczegolnych kryteri6w punkty zostan4 zsumowane, a uzyskany w ten sposdb wynik stanowic bedzie oceng oferty. Maksymalna ilosc punklow w kryterium cena wynosi 60pkt. Maksymalna ilosi punktow w pozostalych kryteriach lecznie wynosi 40 pkt, ROZDZAL X NFORMACJE O FORMALNOSCACH, JAKE POWNNY ZOSTAC OOPELNONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCA UMOWY W SPRAWE ZAMOWENA PUBLCZNEGO ORAZ ZAWARCE UMOWY ZMANY UMOWY 1. NFORMACJE O FORMALNOSCACH, JAKE POWNNY ZOSTAC DoPELNoNE Po wyborze oferty wcelu ZAWARCA UMOWY: 1) Pzed podpisaniem umowy (w ptzypadku wygrania pzetargu) Wykonalycy skladajqcy oferte wsp6lnq bgdq mieli obowiqzek przedstawie ZamawiajAcemu umowe konsorclum (list intencyjny), zawieralqc4 co najmniej: zobowiqzanie do realizacji wsp6lnego pzedsiewziqcia gospodarczego obejmujqcego swoim zakresem realizacjq przedmiotu zamowienia, okreslenie zakresu dzialania poszczegolnych stron umowy, czas obowiazywania umowy, ktory nie mo2e bye kr6tszy, niz okres obejmuj4cy realizacjg zamdwienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rgkojmi. 2) ZanawiEqcy wymaga, aby Wykonawca Wkazal, iz posiada: wpis do rejesku instytucji szkoleniowych prowadzonego pzez wojewodzki uzqd pracy wlasciwy ze,,zgledu na siedzibg instytucji szkoleniowej, zgodnie z RozporzEdzeniem Minrstra Gospodarki ipnczy dnia 27 pa2dziernika 2004 r. w sprawie rejestru insmucji szkoleniowych (Dz, U. nr 236, poz ze zn.). 3) Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zedania dokument6w potwierdzajecych doswiadczenie ikwalifikacje zawodowe osob, ktore bedq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, wymienionym zakresie. pzed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, w celu potwierdzenia prawdziwosci zlozonych oswiadczen. 4) Niedostarczenie powy2szych dokument6w traktowane bedzie, jako uchylanie sie od zawarcia umowy. 5) ZamawiajEcy nie pzewiduje innych dodatkowych formalnosci popzedzajecych zawarcie umowy. 6) Dodatkowo pzed podpisaniem umowy (w pzypadku wygrania pzetargu) Wykonawca ma obowiazek zlo2yc Zamawiaj4cemu program szkolenia, ktory Wykonawca bgdzie realizowal na podstawie zawa(ej umowy. Program szkolenia stanowi zalacznik do umowy. Program szkolenia musi byc dostosowany do osiqgnigcia celu dzialania i warunkow grupy docelowej i zawierae, co najmniej: a) wyszczeg6lnienie wszystkich zagadniei/modulow omawianych w ramach szkolenia Plan nauczania, b) liczbg godzin zaplanowanych na poszczegolne zagadnienia/moduly w podziale na czgsc teoretyczna i praktyczne szkolenia, c) wskazanie osoby/os6b realizuj4cej kazde zagadnienie/modul d) wskazanie miejsca szkolenia e) wykaz literatury, Srodkow i material6w dydaktycznych, jakie kazdy uczestniuuczestniczka okzyma na wlasnosc Program szkolenia wymaga akceptacji Zamawiajqcego. 7) Pzed podpisaniem umowy (w ptzypadku wygrania pzetargu) Wykonawca ma obowi4zek zlo2yc ZamawiajAcemu proporycje szczeg6lowego harmonogramu realizacji szkolenia, kt6re Wykonawca bedzie realizowal na podstawie zawartej umowy. Harmonogram musizawierac, co najmniei: Prqekt wsp6tfinansowany pzez Unie EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

19 KAPTAT LUDZK NARODOWA stratec A 5PO]NO5C p U{A S) UEAD PiACY W EUROPEJSKA EUROPTSK.. FuNousz sporeczny '...' a) wskazanie miejsca realizacji czesci teoretycznej (miejscowos6, dokladny adres) i czqsci praktycznej szkolenia (miejscowosi, dokladny adres) oraz miejsca pzeprowadzenia egzaminu (miejscowose, dokladny adres), b) proponowane daty igodziny realizacji szkolenia (w tym egzaminu) z uwzglgdnieniem pzerw, 2. ZAWARCE UMOWY, ZMANY UMOWY 1) Pzyjgcie warunkow pzetargu jest jednoznaczne z przyjgciem proiektu umowy stanowiacel zalqcznik nr 6 do SWZ. 2) Zanawiajqcy podpisze umowe z Wykonawc4 kt6ry przedlozy najkozystniejsza oferte z punktu widzenia kryteri6w przyjetych w niniejszej SWZ. 3) 4) O miejscu iterminie podpisania umowy Zamawiaj4cy powiadomi wybranego WykonawcA. Dopuszczalne zmiany warunk6w umowy oraz okreslenie warunkow tych zmian: Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zam6wieir publicznych (t. j. Dz. U z 2013 (. poz.907 z p62n zm.l Zamawi4+y pnewiduje mozliwose dokonania zmiany zawartej umowy w nastepujacym zakresie z zachowaniem ni2ej wymienionych warunkow: a) ZMANA WYNAGRODZENA POMNEJSZENE WYNAGRODZENA wysokose wynagrodzenia za wykonanie uslugi szkoleniowej bedzie mogla ulec zmianie tj. pomniejszeniu, w pzypadku pzeszkolenia mniejszej niz podana ilose os6b. Zanawi?iqcy podal w celu ustalenia ceny oferty ilos6 osob do pzeszkolenia. Z pzyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego (pzerwania szkolenia pzez osobq skierowanq) ilosc os6b moze ulec pomniejszeniu, wobec powy2szego Zamawiqqcy zaplaci za faktycznie pzeszkolonq liczbq osob o2z za faktycznie odbyte pzez te uczestniczki czes6 szkolenia, powiekszona ewentualnie o koszty stale. Zmiana wynagrodzenia moze wystqpic takze w pzypadku stwierdzenia niezgodnosci zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferly peetargowej oraz w pzypadkach zastosowania kar umownych o kt6rych mowa w projekcie umowy stanowiacym zalacznik nr 6 do SWZ, b) ZMANA KADRY DYDAKTYCZNEJ Wykonawca moze dokonywae zmlany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji zamowienia w ofercie pzetargowej, jedynie za upzednia pisemnq zgodq ZamawiajAcego akceptujacego nowy personel. Wykonawca z wlasne, inicjatywy proponuje zmiang kadry dydaktycznej w nastgpujqcych UZASADNONYCH pzypadkach: Smierci, choroby lub innych zdazei losowych kadry dydaktycznej, NiewywiAzywania sie kadry dydaktycznej z obowiqzkow wynikajacych z umowy, Je2eli zmiana kadry dydaktycznej stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych pzyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia), Zamawialacy moze zqdac od Wykonawcy, w formie pisemnej, umotywowanego wniosku, zmiany kadry dydaktycznej, jezeli uzna 2e dana osoba nie wykonuje swoich obowiezkow wynikaj4cych z umowy. W przypadku zmiany kadry dydaktycznej poszczeg6lnych nauczycieli, trener6w, wykladowcow, nowy nauczyciel, trener, wykladowca musi spelniac wymagania okreslone w SWZ dla danego czlonka kadry dydaktycznej. Wystepujqc z wnioskiem o zmiane kadry dydaktycznej Wykonawca zobowiezany bgdzie wskazac pzyczyny niedostepnosci osoby zastepowanej, a takze peedstawic PUP kwalifikacje osoby proponowanej w zastepstwie, wskazac czynnosci, ktore bgdawykonywane oraz zakres zastepstwa. c) ZMANA MEJSCA REALZACJ SZKOLENA Wykonawca mo2e dokonywac zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowe,) wskazanej do realizacji zamowienia w ofercie przetargowej, jedynie za upzedniq pisemnq zgodq Zamawiaj4cego. 5) Wszelkie zmiany umowy w ramach regulacji art. 1,l4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wied publicznych (t. j. Dz. U. z2013 r. poz.907 z p,62n. zm.) wymagaje formy pisemnej pod rygorem niewazno5ci. 6) Je2eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zanawiajqcy moze wybrae ofertg najkozystnielszq sposrod pozostalych ofe( bez pzeprowadzenia ich ponownego badania ioceny. ROZDZAL X POWADOMENE O UDZELENU ZAMOWENA UNEWAzNENE,. POWADOMENE O UDZELENU ZAMOWENA 1) ZamawiaiEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkotzystnieisz4 2) Niezwlocznie po wyboze najkorzystnielszej oferty Zamawiajqcy jednoczesnie zawiadamia Wykonawc6w, ktbzy zlozyli oferty, o: Projekt wsp6tfinansowany przez Unie Europejska ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

20 KAPTA. LUDZK NARODOWA stratec A SPO]NOiC frr UNA EUROPE.,5XA EUROPESK. l FUNousz sporeczny '...' a) wyboee najkozystnielszej oferty, podajec nazwq (firme) albo imie i nazwisko, siedzibq albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, uzasadnienie iej wyboru orcz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawmw, kt6zy zlo2yli oferty, a takie punktacjg ptzfznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacjg; b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, ktotzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie pzetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia albo zapylania o ceng; d) Terminie, okreslonym zgodnie z art, 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po kt6rego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze bye zawarta. 3) Niezwlocznie po wyboze najkozystniejszej oferty Zamawiaj4cy zamieszcza informacje, o ktorych mowa w pkt 2lit. a, na stronie internetowe, oraz w miejscu publicznie dostqpnym w swojej siedzibie. z. uttewl2rrerrepostepowanta 1) W przypadku wystqpienia pzeslanek, o kt6rych mowa w art, 93 ust. 1 ustawy, Zamawiajqcy uniewazni postepowanie. 2) O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawi+qcy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktotzy: a) ubiegali siq o udzielenie zamowienia w pzypadku uniewaznienia postepowania pzed uplywem terminu skladania ofert, b) zto2yli oferty w ptzypadku uniewa2nienia postepowania po uplywie terminu skladania ofe( podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZTAL X pouczeute o SnoDKAcH ochrony prawnej SRoDKT ochrony PRAWNEJ WYKONAWCY Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale Vl ustawy Pzp pzysluguje Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poniosl lub moze poniesc szkodq w wyniku naruszenia pzez Zamawiajqcego pnepis6w ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SWZ przysluguja rownie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 't 54 pkt 5 ustawy Pzp 1. Odwolanie pzysluguje wyl4cznie od niezgodnej z pzepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjetq w postepowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do kt6rej Zamawiajqcy jesl zobowiezany na podstawie ustawy Pzp. 2. Je2eli wartosd zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w pzepisach wydanych na podstawie art. 1'1 ust. 8 ustawy Pzp, odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci: a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej reki lub zapytania o ceng, b) opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu, c) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzietenie zam6wienia, d) odzucenia oferty odwolujecego. 3. Odwolanie powinno wskazywac czynnose lub zaniechanie czynnosci ZamawiajAcego, ktorej zazuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp, zawieae zwigzle pzedstawienie zarzut6w, okreslae zqdanie oftz wskazywad okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania. 4. Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym wemkou/anym za pomocq wa2nego kwalifi kowanego certyfikatu. 5. odwolujqcy pzesyla kopie odwolania ZamawiajAcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby mogl on zapoznad sig z jego tresciq pzed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, 12 Zamawiaj4cy mogl zapoznac sig z trescie odwolania pzed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii naslqpito przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomocq jednego ze sposob6w okreslonych wai.27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna). 6 Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac Zamawiajacego o niezgodnej z pzepisami ustawy Pzp czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie pkt W pzypadku uznania zasadnosci przekazanq informacji Zamawiaiacy powtaza czynnosd albo dokonule czynnosci zaniechanej, informujec o tym Wykonawcow w spos6b pzewidziany w ustawie Pzp dla tel czynnosci. Projekt wsp6{finansowany przez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

KAPITA( LUDZKI NARODOWA SIRATEC A SPOINOSCI. Zal4znik nr6- Projekt umowy

KAPITA( LUDZKI NARODOWA SIRATEC A SPOINOSCI. Zal4znik nr6- Projekt umowy KAPTA( LUDZK NARODOWA SRATEC A SPONOSC U{A EUROPEJSXA EUROPEJ5K F U NOU5Z 5PO{ECZNY Nr sprawy: OR08'1 1 ZLG2O1 4/AKADE/lA URODY SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT MRTUSKUPOWATOWY URZAD PRACY W KARTUZACH ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr $ Wykaz osob, kt6re bede uczestniczy6 w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnoici

Zalqcznik nr $ Wykaz osob, kt6re bede uczestniczy6 w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnoici POWIAT KARTUSKUPOWIATOWY URZAD PRACY W MRTUZACH ZAPMSZA DO ZLOZENTA OFERTY W PoSTEPoWAN U PRoWADZoNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USTUGI O WARTOSCI ZAMOWIENIA PONIZEJ KWOT OKRESLONYCH W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA!

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOTECZNY (dla zam6wie6 o warto5ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) znak sprawy: AP FS146_2015 r. ZAMAWTA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz fi Ie:///C:/Docunents and Settings/PuP/Ustawienia lokahre/temporar... 'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w ramach projektu pn. Mlodzi,te2 mogq pracowa6 wsp6nfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

. Adres strony internetowej zamawiaiecego: www.pup.kartuzy. pl

. Adres strony internetowej zamawiaiecego: www.pup.kartuzy. pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zamowienia: www.pup.kartuzv.ol Kartuzy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs jqzyka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego. I Page l of6 Radomsko: UsNuga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz Sqdu Rejonowego w Radomsku. Numer ogloszenia: 335819-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - usluoi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA!

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! UIiIIAEUROPE SKA FUNDUSZ SPOIECZNY (dla zam6wiefi o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) r. ZAMAW AJ{CY: znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWIENIA KAP;TA,UDZK T{ARODOWA STRATCA 5FOJNO5C unra EuRoPETsKA [-F;*l EUROPE}sK T *'* T FUNDUSz SPoLEczt',lY " BTJRMSTRZ MA,STA OCTYDWOR MAOVPCK wrt'. nazowieckie Numer sprawy: Z,P.7 L.LL.OL? SPECYFKACJA STOTNYCH

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia 2013-08-30 Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB 00-342 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: Dostawy akcesori6w do aparatury medycznej Numer ogloszenia: 329914-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan Page 1 of8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZanLawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.leg ionowo.sr.gov'pl Legionowo: Swiadczenie uslug ochrony fizycznej osob i mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na http: I hzpl.portal. uzp. gov.p l/index.php?ogloszen ie:show&pozycj "' Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia: www,zdm.waw.pl warszawa: Budowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-bielsko.pl Bielsko-Biała: Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA. Znak sprawy PUP-ZDI -333-414

ZAPRASZA. Znak sprawy PUP-ZDI -333-414 KAPITAt. LUDZKI ljltlli:r$sri 5 f Prii f (.ia 5f0l {cir$a POWTATOWY URZAD PRACY Znak sprawy PUP-ZDI -333-414 Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Pawel Kowzan, zupowalnienia kt6regg dziala Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej.

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej. h@: //bzp l portal.u4.gov.pllindex.php?ogloszenie=show &porycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo