ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 ROZPORZADZENIE Projektz llr. RADY MINISTROW zdnia r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z poin. zm.\) zarzqdza sig, co nastgpuje: $ l.w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia22 lipca 20ll r. w sprawie programu badaf statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030) w zalqczniku do rozporz4dzenia,,program badaf statystycznych statystyki publicznej na r ok 2012" wprowadza sig nastgpuj qce zmiany: l) badanie o slmbolu (016) Planowanie przestrzenne w gminie otrzymuje brzmienie:,r1. Symbol badania: 2.Temat badania: 3. Rodzaj badania: (016) Planowanie przestrzenne w gminie Badanie stale 4. Prowadz4cy badanie: Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 5. Cel badania Zebranie podstawowych informacji dotyczqcych sytuacji planistycmej grniny Uzyskane dane pozwol4 na udzielenie odpowiedzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowair i kierunk6w zagospodarowania prznstrznnnego gminy, jaki procent powierzchni gmin objpty jest miejscoq.rni planami zagospodarowaniaprzestrzennego. Wyniki badania umozliwi4 oceng sposobu i skutk6w realizacji przepis6w obowi4zuj4cej ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poin. mt.) onz posluzq do okreslenia kierunk6w zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwol4 oszacowai koszty poniesione na wykonanie zmian studi6w gminnych oraz koszty poniesione na wykonanie plan6w miejscowych. Uryskane informacje pozrvol4 takze okeslii skutki finansowe uchwalania miejscowych plan6w zagospodarowania przesfizennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenii aktualnosi studi6w gminnych i plan6w miejscowych. 6.Zakres podmiotowy Gminy. '7. Zakr es przedmiotowy - studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy - informacja na temat posiadania b4dz nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do objgcia miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrznnnego, przewidyruane funkcje teren6w, koszt sporz4dzenia mrian studium poniesiony w 2012 r., aktualnosi posiadanego dokumentu, - obowi4zuj4ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporzqdzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia I bpca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennlm (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z p6in. t) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, po2.769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, r. Nr 100, poz. 1080, r. Nr 217, po2.2725, r. Nr 273, po2.2703,22005 r. Nr 163, poz. 1362,22006 r. Nr 170, poz. 1217,22007 r. Nr 166, po2.1172,22008r.nr221, poz. 1505, r. Nr 18, po2.97,22010 r. Nr47, poz.278 inr 76, poz. 489 orazz2011 r. Nr 131, poz.764,nr 139, poz.8l4,nr 171, poz inr204, poz. ll95).

2 zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - liczba miejscowych plan6w; powierzchnia gminy objqta planami; powierzchnia grunt6w rolnych i lesnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia. wskazywane przemaczente teren6w, koszt sporzqdzenia plan6w uchwalonych w 2012 r., aktualnosi plan6w, skutki finansowe uchwalania miejscowych plan6w na podstawie ustawy zdnia2l marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesffzennym, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bgd4ce w hakcie sporzqdzania na podstawie ustawy z dniat lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz usta\4y z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projekt6w miejscowych plan6w; powierzchnia gminy objgta projektami plan6w, koszty sporz4dzenia plan6w uchwalonych w 2012 r.), - decyzie o warunkach zabudorvy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczha wydanych decyzji og6lem, w tym dotycz4ce rodzajfyt zabudowy). 8.2r6dla danych Sprawozdanie MI: PP-I. Podmioty przekazujqce dane statvstvczne Fo rma przekazania da nych 9. Rodzaj e wynikowych informacj i statystycznych CzpstotliwoSd i termin Miejsce przelazania danvch PP-l - planowanie przestrzenne raz w roku do 30 kwietnia w gminie; w formie 2013r. wedlug stanu na elekfonicmej; metoda pehra; 3l grudnia2}l2r. obowiq,zkowe w6jtowie (burmisfzowie, Pre4rdenci miast) portal sprawozdawcry GUS Informacje w zakresie: - studium uwarunkowair i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiafu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kraju og6lem), - miejscowych plan6w zagospodarowaniaprzestrzennego sporzerlzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesfrzennym (gupowania wedlug: gmin - NTS 5. gup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dzw -NTS 2, region6w-nts 1, kraju og6lem), - miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego bgd4cych w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dniatlipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennlm oraz ustawy z dnta27marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kraju og6lem), - skutk6w finansowych uchwalania miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego sporzqdzonych na podstawie ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu wedlug: gmin - NTS 5, grup gnin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kaju og6lem), - decyli o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego wydanych na podstawie ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania wedlug: gmin NTS 5, grup gnin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw NTS 2, region6w - NTS 1, kraju og6lem), - aldualnosci studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowaniaprzestrzennego gminy oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrznnnego (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w -NTS l, kraju og6lem). 10. Terminy i formy udostppniania Tablice wynikowe (wydruk i forma elektronicma) - lipiec 2013 r. 11. Koszty i spos6b linansowania budZetMI";

3 2) w badaniu o symbolu (025) Kapital ludzki pkt l0 otrrymuje brzmienie:,,10. Terminy i formy udostgpniania,,kapital ludzki w Polsce w 2012 r." - listopad 2013 r."; 3) badanie o symbolu (059) Koszty pracy i indeks koszt6w zatrudnienia otrzymuje brzrnienie: 1. Symbol badania: (059) 2.Temat badania: 3. Rodzaj badania: Badanie stale Indeks koszt6w zatrudnienia 4. Prowadzqcy badanie: Prezes Gl6wnego Utzpdu Statystycznego 5. Cel badania Kwartalny indeks koszt6w zatrudnieniapozwalanabie24cqoceng zrnian w poziomie i dynamice koszt6w zatrudnienia wedlug rodzaj6w dzialalnosci, co ma podstawowe nnczenie m.in. przy podejmowaniu decy4i inwestycyjnych. 6.Zakrs podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj4cych l0 i wipcej os6b prowadzqce dzialalnosi gospodarcz4 w zakresie sekcji PKD B-S. T.Zakres przedmiotowy Kwartalny indeks koszt6w zatrudnienia obejmuje czas prze,pracowany, wynagrodzenia og6lem, koszty pracy oraz podstawowe miemiki, tj. og6lny indeks koszt6w zatrudnienia, placowy indeks koszt6w zatrudnienia, pozaplacowy indeks koszt6w zatrudnienia i indeks koszt6w zatudnienrazwylqczeniem nagr6d. f.i,rldladanych Wt6rne wykorrystanie danych ze sprawozdari GUS: DG-l (om6wionych w badaniu ), Z-03 i Z-06 (om6wionych w badaniu ), Z-02 (om6wionych w badaniu ). Podmioty przekazuj4ce dane statvstvczne Forma prznlazania danvch nie dotvczv CzgstotliwoSd i termin Miejsce orzel<azania danvch 9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Og6lny indeks koszt6w zaffudnieni4 placowy indeks koszt6w zatrudnienia, pozaplacowy indeks koszt6w zatrudnienia i indeks koszt6w zalrudrieruazwyl4czeniem nagr6d wedlug sekcji PKD. 10. Terminy i formy udostgpniania Tablice wynikowe: czerwiec,wrzesieri, grudzieh2ol2 r., marzec 2013 r. 11. Koszty i spos6b finansowania zt -bludzet GUS": 4) w badaniu o symbolu (062) Bud2ety gospodarstw domowych: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Cel badania Prowadzenie analiz warunk6w rycia ludnosci oraz ocen wpb'wu r6znych czynnik6w na ksztaftowanie sig poziomu i zr62nicowanie sytuacji bytowej podstawowych gup gospodarstw domowych; badanie ub6stwa; tworzenie wag do obliczania indeks6w cen towar6w i uslug konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzeni4 opracowanie modeli symulacyjnych w zakresie obciqperi podatkowych gospodarstw domowych i Swiadczef spoleczrych, por6wnari migdzynarodowych. Prowadzenie prac analityczrych i metodologiczrych maj4cych na celu rozponnnte mozliwo$ci lqczenia informacji zn ir6del adminisfacyjnych z wynikami badania Budzet6w gospodarstw domowych.", b) w pkt 8 Zr6dladanych czgst zarnieszczonanad tabelq otrzymuje brzrnienie:,,kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05. Wykorzystanie zbior6w danych

4 Ministerstwa Finans6w, Zakladu Ubezpiecze,h Spolecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecmego pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci mieszkari w 2011 r."; 5) w badaniu o symbolu (065) Europejskie badanie warunk6w Zycia ludnosci (EU-SILC) a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Cel badania Obowi4zek prowadzenia europejskiego badania warunk6w Zycia ludnosci wynika z zalecef ljnii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych por6wnywalnych na poziomie Unii z zal<resu dochod6w, ub6stwa materialnego i innych aspekt6w warunk6w Zycia ludnosci. Dotyczy to tak2e uzgodnionych wsp6lnie i przyjgtych przez l<raje czlonkowskie UE wskaznik6w (w tym wskaznik6w strukturalnych) wykorzystywanych do monitorowania, prowadzonej Metod4 Otwartej Koordynacji polityki w zakresie sp6jnosci spolecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwolq na oceng n6 nicowania s)tuacji materialnej polskiego spoleczefstwa, okreslenie, w jakich grupach spoleczefstwa wystqpuje kumulacja korzystnych, a w jakich nakladania sig niekorzystnych aspekt6w warunk6w 2y cia, przeanalizowani e czynnik6w determinuj 4cych poziom 2yc ia. Panelowy charakter badania EU-SIC stwarza mo2liwos6 analizowania zmian,jakie zachodzqw czasie w zakresie objgtych badaniem zjawisk spolecznych, a pelna harmonizacja badania z metodologi4 migdzynarodowq pozwala na por6wnanie sytuacji spolecznej w Polsce z innymi krajami UE. Zbadaniem powiqzana jest praca metodologiczna,,wykorzystanie danych ze Lr6del administracyjnych do badafi spolecznych realizowanych w gospodarstwach domowych", kt6rej celem jest zmniejszenie ob c izszenia go sp o darstwa dom owe go or az ankieler a.", b) w pkt 8 2r6dla danych czgsc zamieszczonanad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I. Wykorzystanie zbior6w danych Ministerstwa Finans6w, Zakladt Ubezpieczert Spolecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnghmych i Administracji pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno6ci i mieszkari w 201I r."; 6) w badaniu o symbolu (090) Kadra medycma ochrony zdrowia: a) pkt 5 otr-4.rnuje brznienie:,,5. Cel badania Zebranie informacji na temat zasob6w kadrowych ochrony zdrowia, pracuj4cych w och'ronie zdrowiai r6mych form zatrudnienia oraz os6b uprawnionych do wykonywania zawodu medycmego. Wpiki badan s4 wykor4zstywane m.in. na potrzeby organ6w rz4dowych, samorz4dowych, dane s4 przekazywane r6wniez do Ewostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach bran2owych. Prowadzenie prac analilycmych i metodologicmych, maj4cych na celu rozpomante mozliwo(ci po4'skania informacji o osobach posiadaj4cych wyksztalcenie medycme, w tym pracuj4cych bezposrednio z pacjentem, pracuj4cych w innych dziedzinach gospodarki, po3rednio zwiqzanych z ochrone zdrowia (np. przemysl farmaceutycmy), z wykorzystaniem danych administracyjnych i qnik6w b adah)', b) w pkt 8 2r6dla danych czqs( zamieszczonanad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,sprawozdaniamz:mz-70a,mz-10b,mz- \C,i i4z-l}d,mz-l2,mz-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wt6rne wykorzystanie danych ze sprawozdah GUS: ZD-5 (opisane w badaniu ), ZD-6 (opisane w badaniu ), ZD-4 (opisane w badaniu ) i PS-03 (opisane w badaniu ); ze sprawozdart MZ: MZ-ll i MZ-15 (opisane w badaniu ), MZ-29, MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu ). Sprawozdania MSWiA: MSWiA-29 i MSWiA-30. Zestaw ienia zbior cze danych MON. Dane z rejestr6w Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wykorzystanie zbior6w danych ZaVJadu Ubezpieczef Spolecznych pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkari w 2011 r;'',

5 7) w badaniu o symbolu (l 19) Bilanse paliw i energii w pkt 8 Zrldladanych : a) w czgsci zamieszczonej nad tabel4 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:,,- ze sprawozdan MG: GAZ-, GAZ-2, GAZ-3, RAF-I, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G , G-10.m, G-l0.lk, G-10.I(w)k, G-10.2, G-l0.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-l0.5, G-10.6, G-10.7, G-l0.7(P), G-10.8 (om6wione w badaniach: , , ),", b) w tabeli: - w lp. 5 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:,,system informacyjny dotyc4cy obrotu wgglem oraz mechanicmej przer6bki wggla; dane zagregowane o: obrocie wqglem oraz mechanicmej prznr6bce wggl4 imporcie oraz koszcach tansportu wggla kamiennego od granicy do odbiorc6w krajowych; w formie papierowej", - po lp. 5 dodaje sig lp. 5a w brznieniu: 5a Agencja Roavoju Przemyslu S.A. Oddzial w Katowicach system informacyjny dotyczryy eksploatacji raz w p6hoczu do 30 GUS wegla; dane zagregowane o odmetanowaniu i dnia tzeciego zagospodarowaniu metanu pochodz4cego z kopaln mresqpa po wggla kamiennego; w formie papierowej zakofrczenu kazdego pfikocza 8) w badaniu o symbolu (12l) Specjalistycme badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Zr6dla danych czg(:6 zamieszczona nad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,wt6rne wykorzystanie danych zs sprawozlafi GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (om6wione w badaniu ), P-01, P-02 (om6wione w badaniu: ); ze sprawozdu\ MG: GAZ-\, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2 (om6wione w badaniu l.44.ll), G-09.1, G-09.2, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09.8, G-09.9, G-09.10, G (om6wione w badaniu ), G-09.3, G-10.m, G-10.1h G-10.2, G-10.6, G-10.3, G-10.1(w)k, G-10.4(D)h G-10.8, G-10.5, G-10.7, G-10.4(P)h G-10.7(P), G-1O.4(Ob.Iq (om6wione w badaniu ), MG-15 (om6wione w badaniu ) oraz wykorrystanie danych Ministerstwa Finans6w z systemu INTRASTAT (om6wionych w badaniu ) i system6w pozyskiwanych w badaniu 1.5r.01."; 9) w badaniu o symbolu (182) Realizacja przywozu i wywozu towar6w w wyra'zeniu ilo3ciowo-wartosciowym zvsajami UE pkt 6 otrzymuje brzmienie:,,6.zakres podmiotowy Podmioty, kt6rych obroty z paristwami czlonkowskimi UE przekroczyty statystyczny pr6g podstawowy o wartosci I zlw przywozie lub I zlw wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, kt6re w biehqcym roku sprawozdawczyrn przel<roczq ten pr6g, s4 zobowi4zane do podawania - dla tego rodzaju obrotu, dla kt6rego pr6gzostal przekroczony, okre5lonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.' Podmioty, kt6rych obroty z pafistwami czlonkowskimi UE przekroczyly statystycmy pr6g szczeg6lowy o warto6ci zl w przsnwozie lub zt w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, kt6re w biez4cym roku sprawozdawczymprzel<roczqten pr6g, sq zobowi4zane do wypelniania - dla tego rodzaju obrotu, dla kt6rego pr6g zostal przehoczony, wszystkich p6l w deklaracj i INTRASTAT."; l0) w badaniu o synbolu (191) Badanie koniunktury gospodarczej pkt l0 otrzymuje brznienie:,,10. Terminy i formy udostgpniania - informacje biez4ce - wyniki wstgpne -,,Koniunktura w przemysle, budownictwie, handlu i uslugach" dziehmiesi4ca, -,,Koniunktura w przemysle, budownictwie, handlu i uslugach" -27. dziefimiesi4ca.". g 2. Rozporzqdzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia. GtryryEr. PREzESA,*ffi:i:9y6;*" *t:;*42;4"

6 UZASADNIENIE Przedkladany projekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w zmieniaj4cego rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 jest aktem wykonawczym wydawanym na podstawie art. l8 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, zpo2n. zm.). Proponowane zmiany w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 22 ltpca 2011 r. w sprawie programu badafi statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr l73,poz. 1030) dotyczq zalqcznika do rozporzqdzenia,,program badafi statystycznych statystyki publicznej na rok 2012" i w badaniu: l) (016) Planowanie przestrzenne w gminie - polegaj4 na rozszerzeniu zakresu badania 2) 3) 4) o skutki finansowe uchwalenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, ocenq aktualno6ci studi6w gminnych oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego; (025) Kapital ludzki - polegajq na przesunigciu terminu wydania publikacji,,kapital ludzki w Polsce w 2012 roku" z marca 2013 r. na listopad 2013 r. W zwi4zku z zaleceniami OECD w zakresie prowadzenia badaf kapitatu ludzkiego m.in. dotyczqcych wl4czenia do badania Kapital ludzki wynik6w badafr PISA oraz PIAAC, kt6rych realizacja zostala zaplanowana na lata 2011 i 2012, konieczne se zmiany w metodologii badania oraz nvtqzana z tym koniecznos6 weryfikacji jakosci danych. Wyniki tych bada6, stanowiqcych podstawg wyliczania wybranych wskaznik6w mogq by6 dostppne dopiero na poczqtku 2013 r. zatem zasadnajest zmiana terminu wydania publikacji,,kapital ludzki w Polsce w 2012 roku" i przesuniqcie realizacji na listopad 2013 r.; (059) Koszry pracy i indeks koszt6w zatrudnienia - polegaj4 na wykresleniu przepis6w odnosz4cych sie do rocznych szacunk6w koszt6w pracy. Zgodnie z obecnie obowi4zuj4cymi wytycznymi Eurostatu odnosnie przekaryvvania danych o kosztach pracy do kwestionariusza Annual labour costs, oczekuje sig od kraj6w czlonkowskich przesylania rocznych szacunk6w koszt6w pracy, tylko w momencie, gdy badanie koszt6w pracy (realizowane co 4 lata, zgodnie z wymogami UE) nie jest przeprowadzane lub je2eli wyniki z tego badania sq jeszcze niedostepne. Z twagi na to, i2 Polska jest zobowiqzana do przeprowadzenia w 2013 r. badania koszt6w pracy za 2012 r., dane za 2012 r. do kwestionariusza Eurostat bgd4 przekazane wlasnie z tego badania, realizowanego w ramach programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2013; (062) BudZety gospodarstw domowych, (065) Europejskie badanie warunk6w Zycia ludno5ci (EU-S[C) oraz (090) Kadra medyczna ochrony zdrowia - polegajqna zamieszczenil w celu badania informacji o prowadzeniu prac metodologicznych z wykorzystaniem zbior6w danych ze 2rodel administracyjnych i uzupelnieniu 2r6det danych

7 o te zbiory. Docelowo spodziewanym rezultatem tego dzialania bgdzie minimalizacja obciq2ert respondent6w oraz obnizenie koszt6w tworzenia danych wynikowych; 5\ (119) Bilanse paliw i energii - polegajq na uzupelnieniu 2r6del danych o dane zbierane na podstawie formularza G w celu wykorzystania ich do analiz por6wnawczych, a tak2e jako uzupelniajqce fr6dlo danych pr4i opracowaniu publikacji,,gospodarka paliwowo-energetlrczna" oraz przygotowaniu danych dla Eurostatu i Migdzynarodowej Agencji Energii; 6) (l2l) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii - polegaj4na uzupelnieniu 2rodel danych o sprawozdania GUS i Ministerstwa Gospodarki. Pozyskane dane z tych sprawozdari s4 niezbgdne do efektywnego monitorowania gospodarki paliwowoenergetycmej; 7) (182) Realizacja przywozu i wlrvozu towar6w w wyrazeniu ilo6ciowo-wartosciowym z L'rqami UE - polegaj4 na uaktualnieniu wysoko6ci funkcjonuj4cych w systemie INTRASTAT prog6w statystycznychna2012 r. zaakceptowanych przezprezesa GUS. Progi te s4 aktualizowane co roku i okre6laj4 charakter obowiqzku statystycznego podmiot6w prowadzqcych wymianp handlowqz krajami UE; 8) (191) Badanie koniunktury gospodarczej - polegajq na zmianie termin6w oraz formy udostgpniania danych. Aktualnie opracow)'v/ana jest comiesipczna informacja, a takae raporty z zakresu badari koniunktury gospodarczej. Co miesi4c w informacji biez4cej prezentowane s4 wyniki wszystkich prowadzonych badari koniunktury gospodarczej, natomiast raporty dotyczq poszczeg6lnych sektor6w gospodarki. Podjgto inicjatywq polqczenia informacji z raportami, dzigki czemu opracowano jedn4 publikacjg prezentuj4c4 wyniki wsrystkich badafi koniunktury gospodarczej, poszerzonem. in. o dodatkowe zmodyfikowane wykresy i teksty, pozwalaj4ce na pelniejsze zapoznanie siq odbiorc6w z wynikami tych badafr we wcze$niejszym terminie ni2 obecna publikacja raport6w. Informacja w nowej formie bpdzie przekazywana jej dotychczasowym odbiorcom, a respondenct,kt6rzy do tej pory otr4ymyrvali jedynie raporly dla swojego sektora, uzyskajq dostep do opracowallia prezentuj4cego wyniki uzyskane we wszystk ich rcdzajach dzialalno6c i obj gtych badaniem koniunktury. Projektowane rozporzqdzenie wchodziw irycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. Wedlug wstppnej oceny projekt rozporz1dzenia jest zgodny z p.rawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporzqdzenie nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia23 grudnia2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, po oraz r. Nr 65, poz. 597).

8 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6in. zm.), projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicmej Gl6wnego Urzgdu Statystycznego. Zgodnie z art.7 ustawy z dniat lipca2005 r. o dzialalno6ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa z chwil4 udostgpnienia projektu rozporzqdzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gl6wnego Urzqdu Statystycmego (www.stat.gov.pl), kazdy mohe zglaszad zainteresowanie pracami nad projektem. Projekt zostalzamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz4dowego Centrum Legislacji. Projekt zostal umieszczony w programie prac legislacyjnych Rady Ministr6w na 20 I r. w okresi e puhdziernik-grudzieri, pozy cja nr 99.

9 Ocena Skutk6w Regulacji (OSR) Na podstawie art. l5 ustawy z dnia 29 czemca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z po2n. zm.), Prezes Gl6wnego Urzqdu Statystycznego jest uprawniony do opracowania i uzgodnienia projektu zmian rozporzqdzenia w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawienia go Radzie Statystyki. 1. Podmioty, na kt6re bpdzie oddziatywal akt prawny: zakres podmiot6w objgtych przedlohonqregulacj4 zostal okre6lony odrgbnie w kazdej zmienianej po4,cji zal4cznika do rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie programu badari statystycmych statystyki publicznej na rok Zmiarry te byty przedmiotem uzgodnieri i konsultacji zjednostkami prowadz4cymi badania. 2. Zakres konsultacji: migdrydzialowych: w ramach uzgodnieri migdzydziatowych projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez ministr6w, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, Przewodniczqcego Stalego Komitetu Rady Ministr6w, Prezesa Rz4dowego Centrum Legislacji, centralne urzedy administracji rz4dowej oraz wojewod6w. spolecznych: w ramach konsultacji spolecznych projekt rozporzqdzenia zostanie przeslany do marszalk6w wojew6dztw, Przewodnicz4cego NSZZ Rolnik6w Indyrvidualnych,,Solidarno66", Przewodniczqcego NSZZ,,SolidarnoS6", Przewodniczqcego Og6lnopolskiego Porozumienia Zwiqzk6w Zawodowych, Przewodnicz4cego Krajowego Zwiqzku Rolnik6w, K6lek i Organizacji Rolniczych, Przewodniczqcego Forum Zwiqzk6w Zawodowych, Prezesa Business Centre Club - Zwiqzku Pracodawc6w, Prezydenta Konfederacji Pracodawc6w Polskich, Prezesa Zwiqzku Rzemiosla Polskiego, Prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawc6w Prywatnych, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Polskiej Rady Biznesu oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz4dowego Centrum Legislacji i GUS. 3. Wplyw regulacji na sektor finans6w publicznych, w tym budzet paristwa i budzety jednostek samorz4du terytorialnego : wejscie w )rycie projektu rozporzqdzenia nie bgdzie mialo bezposredniego wptywu na sektor finans6w publicznych i nie poci4gnie za sob4 dodatkowych koszt6w zbudzett paristwa i budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego; proponowane zmiany koszt6w badaf nie spowoduje zmian lqcznego planowanego kosztu badafi ujgtych w programie badari statystycznych statystyki publicznej narok20i2. 4

10 4. Wptyw regulacji na rynek pracy: wej5cie w Lycie projektu rozponqdzenia nie spowoduje skutk6w maj4cych wplyw na rynek pracy. 5. Wplyw regulacji na konkurencyjno5d gospodarki i przedsipbiorczos6, w tym funkcjonowanie przedsigbiorstw: wejscie w ficie projektu rozporzqdzenia nie spowoduje skutk6w maj4cych wptyw na konkurencyjno$i gospodarki i przedsigbiorczo Wptyw regulacji na sytuacjp i rozw6j region6w: wej6cie w Zycie projektu rozporzqdzenia nie bedzie mialo wplywu na sytuacjg i rozrv6j region6w.

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo