ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 ROZPORZADZENIE Projektz llr. RADY MINISTROW zdnia r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z poin. zm.\) zarzqdza sig, co nastgpuje: $ l.w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia22 lipca 20ll r. w sprawie programu badaf statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030) w zalqczniku do rozporz4dzenia,,program badaf statystycznych statystyki publicznej na r ok 2012" wprowadza sig nastgpuj qce zmiany: l) badanie o slmbolu (016) Planowanie przestrzenne w gminie otrzymuje brzmienie:,r1. Symbol badania: 2.Temat badania: 3. Rodzaj badania: (016) Planowanie przestrzenne w gminie Badanie stale 4. Prowadz4cy badanie: Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 5. Cel badania Zebranie podstawowych informacji dotyczqcych sytuacji planistycmej grniny Uzyskane dane pozwol4 na udzielenie odpowiedzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowair i kierunk6w zagospodarowania prznstrznnnego gminy, jaki procent powierzchni gmin objpty jest miejscoq.rni planami zagospodarowaniaprzestrzennego. Wyniki badania umozliwi4 oceng sposobu i skutk6w realizacji przepis6w obowi4zuj4cej ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poin. mt.) onz posluzq do okreslenia kierunk6w zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Uzyskane informacje pozwol4 oszacowai koszty poniesione na wykonanie zmian studi6w gminnych oraz koszty poniesione na wykonanie plan6w miejscowych. Uryskane informacje pozrvol4 takze okeslii skutki finansowe uchwalania miejscowych plan6w zagospodarowania przesfizennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenii aktualnosi studi6w gminnych i plan6w miejscowych. 6.Zakres podmiotowy Gminy. '7. Zakr es przedmiotowy - studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy - informacja na temat posiadania b4dz nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy wskazana w studium do objgcia miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrznnnego, przewidyruane funkcje teren6w, koszt sporz4dzenia mrian studium poniesiony w 2012 r., aktualnosi posiadanego dokumentu, - obowi4zuj4ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporzqdzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia I bpca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennlm (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z p6in. t) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, po2.769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, r. Nr 100, poz. 1080, r. Nr 217, po2.2725, r. Nr 273, po2.2703,22005 r. Nr 163, poz. 1362,22006 r. Nr 170, poz. 1217,22007 r. Nr 166, po2.1172,22008r.nr221, poz. 1505, r. Nr 18, po2.97,22010 r. Nr47, poz.278 inr 76, poz. 489 orazz2011 r. Nr 131, poz.764,nr 139, poz.8l4,nr 171, poz inr204, poz. ll95).

2 zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - liczba miejscowych plan6w; powierzchnia gminy objqta planami; powierzchnia grunt6w rolnych i lesnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia. wskazywane przemaczente teren6w, koszt sporzqdzenia plan6w uchwalonych w 2012 r., aktualnosi plan6w, skutki finansowe uchwalania miejscowych plan6w na podstawie ustawy zdnia2l marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesffzennym, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bgd4ce w hakcie sporzqdzania na podstawie ustawy z dniat lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz usta\4y z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projekt6w miejscowych plan6w; powierzchnia gminy objgta projektami plan6w, koszty sporz4dzenia plan6w uchwalonych w 2012 r.), - decyzie o warunkach zabudorvy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczha wydanych decyzji og6lem, w tym dotycz4ce rodzajfyt zabudowy). 8.2r6dla danych Sprawozdanie MI: PP-I. Podmioty przekazujqce dane statvstvczne Fo rma przekazania da nych 9. Rodzaj e wynikowych informacj i statystycznych CzpstotliwoSd i termin Miejsce przelazania danvch PP-l - planowanie przestrzenne raz w roku do 30 kwietnia w gminie; w formie 2013r. wedlug stanu na elekfonicmej; metoda pehra; 3l grudnia2}l2r. obowiq,zkowe w6jtowie (burmisfzowie, Pre4rdenci miast) portal sprawozdawcry GUS Informacje w zakresie: - studium uwarunkowair i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiafu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kraju og6lem), - miejscowych plan6w zagospodarowaniaprzestrzennego sporzerlzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesfrzennym (gupowania wedlug: gmin - NTS 5. gup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dzw -NTS 2, region6w-nts 1, kraju og6lem), - miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego bgd4cych w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dniatlipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennlm oraz ustawy z dnta27marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kraju og6lem), - skutk6w finansowych uchwalania miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego sporzqdzonych na podstawie ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu wedlug: gmin - NTS 5, grup gnin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w - NTS l, kaju og6lem), - decyli o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego wydanych na podstawie ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (grupowania wedlug: gmin NTS 5, grup gnin (miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw NTS 2, region6w - NTS 1, kraju og6lem), - aldualnosci studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowaniaprzestrzennego gminy oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrznnnego (grupowania wedlug: gmin - NTS 5, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiat6w i miast na prawach powiatu - NTS 4, podregion6w - NTS 3, wojew6dztw - NTS 2, region6w -NTS l, kraju og6lem). 10. Terminy i formy udostppniania Tablice wynikowe (wydruk i forma elektronicma) - lipiec 2013 r. 11. Koszty i spos6b linansowania budZetMI";

3 2) w badaniu o symbolu (025) Kapital ludzki pkt l0 otrrymuje brzmienie:,,10. Terminy i formy udostgpniania,,kapital ludzki w Polsce w 2012 r." - listopad 2013 r."; 3) badanie o symbolu (059) Koszty pracy i indeks koszt6w zatrudnienia otrzymuje brzrnienie: 1. Symbol badania: (059) 2.Temat badania: 3. Rodzaj badania: Badanie stale Indeks koszt6w zatrudnienia 4. Prowadzqcy badanie: Prezes Gl6wnego Utzpdu Statystycznego 5. Cel badania Kwartalny indeks koszt6w zatrudnieniapozwalanabie24cqoceng zrnian w poziomie i dynamice koszt6w zatrudnienia wedlug rodzaj6w dzialalnosci, co ma podstawowe nnczenie m.in. przy podejmowaniu decy4i inwestycyjnych. 6.Zakrs podmiotowy Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracuj4cych l0 i wipcej os6b prowadzqce dzialalnosi gospodarcz4 w zakresie sekcji PKD B-S. T.Zakres przedmiotowy Kwartalny indeks koszt6w zatrudnienia obejmuje czas prze,pracowany, wynagrodzenia og6lem, koszty pracy oraz podstawowe miemiki, tj. og6lny indeks koszt6w zatrudnienia, placowy indeks koszt6w zatrudnienia, pozaplacowy indeks koszt6w zatrudnienia i indeks koszt6w zatudnienrazwylqczeniem nagr6d. f.i,rldladanych Wt6rne wykorrystanie danych ze sprawozdari GUS: DG-l (om6wionych w badaniu ), Z-03 i Z-06 (om6wionych w badaniu ), Z-02 (om6wionych w badaniu ). Podmioty przekazuj4ce dane statvstvczne Forma prznlazania danvch nie dotvczv CzgstotliwoSd i termin Miejsce orzel<azania danvch 9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Og6lny indeks koszt6w zaffudnieni4 placowy indeks koszt6w zatrudnienia, pozaplacowy indeks koszt6w zatrudnienia i indeks koszt6w zalrudrieruazwyl4czeniem nagr6d wedlug sekcji PKD. 10. Terminy i formy udostgpniania Tablice wynikowe: czerwiec,wrzesieri, grudzieh2ol2 r., marzec 2013 r. 11. Koszty i spos6b finansowania zt -bludzet GUS": 4) w badaniu o symbolu (062) Bud2ety gospodarstw domowych: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Cel badania Prowadzenie analiz warunk6w rycia ludnosci oraz ocen wpb'wu r6znych czynnik6w na ksztaftowanie sig poziomu i zr62nicowanie sytuacji bytowej podstawowych gup gospodarstw domowych; badanie ub6stwa; tworzenie wag do obliczania indeks6w cen towar6w i uslug konsumpcyjnych; ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzeni4 opracowanie modeli symulacyjnych w zakresie obciqperi podatkowych gospodarstw domowych i Swiadczef spoleczrych, por6wnari migdzynarodowych. Prowadzenie prac analityczrych i metodologiczrych maj4cych na celu rozponnnte mozliwo$ci lqczenia informacji zn ir6del adminisfacyjnych z wynikami badania Budzet6w gospodarstw domowych.", b) w pkt 8 Zr6dladanych czgst zarnieszczonanad tabelq otrzymuje brzrnienie:,,kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05. Wykorzystanie zbior6w danych

4 Ministerstwa Finans6w, Zakladu Ubezpiecze,h Spolecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecmego pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci mieszkari w 2011 r."; 5) w badaniu o symbolu (065) Europejskie badanie warunk6w Zycia ludnosci (EU-SILC) a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Cel badania Obowi4zek prowadzenia europejskiego badania warunk6w Zycia ludnosci wynika z zalecef ljnii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych por6wnywalnych na poziomie Unii z zal<resu dochod6w, ub6stwa materialnego i innych aspekt6w warunk6w Zycia ludnosci. Dotyczy to tak2e uzgodnionych wsp6lnie i przyjgtych przez l<raje czlonkowskie UE wskaznik6w (w tym wskaznik6w strukturalnych) wykorzystywanych do monitorowania, prowadzonej Metod4 Otwartej Koordynacji polityki w zakresie sp6jnosci spolecznej. Zbierane w badaniu informacje pozwolq na oceng n6 nicowania s)tuacji materialnej polskiego spoleczefstwa, okreslenie, w jakich grupach spoleczefstwa wystqpuje kumulacja korzystnych, a w jakich nakladania sig niekorzystnych aspekt6w warunk6w 2y cia, przeanalizowani e czynnik6w determinuj 4cych poziom 2yc ia. Panelowy charakter badania EU-SIC stwarza mo2liwos6 analizowania zmian,jakie zachodzqw czasie w zakresie objgtych badaniem zjawisk spolecznych, a pelna harmonizacja badania z metodologi4 migdzynarodowq pozwala na por6wnanie sytuacji spolecznej w Polsce z innymi krajami UE. Zbadaniem powiqzana jest praca metodologiczna,,wykorzystanie danych ze Lr6del administracyjnych do badafi spolecznych realizowanych w gospodarstwach domowych", kt6rej celem jest zmniejszenie ob c izszenia go sp o darstwa dom owe go or az ankieler a.", b) w pkt 8 2r6dla danych czgsc zamieszczonanad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I. Wykorzystanie zbior6w danych Ministerstwa Finans6w, Zakladt Ubezpieczert Spolecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnghmych i Administracji pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno6ci i mieszkari w 201I r."; 6) w badaniu o symbolu (090) Kadra medycma ochrony zdrowia: a) pkt 5 otr-4.rnuje brznienie:,,5. Cel badania Zebranie informacji na temat zasob6w kadrowych ochrony zdrowia, pracuj4cych w och'ronie zdrowiai r6mych form zatrudnienia oraz os6b uprawnionych do wykonywania zawodu medycmego. Wpiki badan s4 wykor4zstywane m.in. na potrzeby organ6w rz4dowych, samorz4dowych, dane s4 przekazywane r6wniez do Ewostat, OECD, WHO i publikowane w publikacjach bran2owych. Prowadzenie prac analilycmych i metodologicmych, maj4cych na celu rozpomante mozliwo(ci po4'skania informacji o osobach posiadaj4cych wyksztalcenie medycme, w tym pracuj4cych bezposrednio z pacjentem, pracuj4cych w innych dziedzinach gospodarki, po3rednio zwiqzanych z ochrone zdrowia (np. przemysl farmaceutycmy), z wykorzystaniem danych administracyjnych i qnik6w b adah)', b) w pkt 8 2r6dla danych czqs( zamieszczonanad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,sprawozdaniamz:mz-70a,mz-10b,mz- \C,i i4z-l}d,mz-l2,mz-35, MZ-88, MZ-88A, MZ-89; wt6rne wykorzystanie danych ze sprawozdah GUS: ZD-5 (opisane w badaniu ), ZD-6 (opisane w badaniu ), ZD-4 (opisane w badaniu ) i PS-03 (opisane w badaniu ); ze sprawozdart MZ: MZ-ll i MZ-15 (opisane w badaniu ), MZ-29, MZ-29A, MZ-30 (opisane w badaniu ). Sprawozdania MSWiA: MSWiA-29 i MSWiA-30. Zestaw ienia zbior cze danych MON. Dane z rejestr6w Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wykorzystanie zbior6w danych ZaVJadu Ubezpieczef Spolecznych pozyskanych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkari w 2011 r;'',

5 7) w badaniu o symbolu (l 19) Bilanse paliw i energii w pkt 8 Zrldladanych : a) w czgsci zamieszczonej nad tabel4 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:,,- ze sprawozdan MG: GAZ-, GAZ-2, GAZ-3, RAF-I, RAF-2, G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-09.4, G , G-10.m, G-l0.lk, G-10.I(w)k, G-10.2, G-l0.3, G-10.4(D)k, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob)k, G-l0.5, G-10.6, G-10.7, G-l0.7(P), G-10.8 (om6wione w badaniach: , , ),", b) w tabeli: - w lp. 5 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:,,system informacyjny dotyc4cy obrotu wgglem oraz mechanicmej przer6bki wggla; dane zagregowane o: obrocie wqglem oraz mechanicmej prznr6bce wggl4 imporcie oraz koszcach tansportu wggla kamiennego od granicy do odbiorc6w krajowych; w formie papierowej", - po lp. 5 dodaje sig lp. 5a w brznieniu: 5a Agencja Roavoju Przemyslu S.A. Oddzial w Katowicach system informacyjny dotyczryy eksploatacji raz w p6hoczu do 30 GUS wegla; dane zagregowane o odmetanowaniu i dnia tzeciego zagospodarowaniu metanu pochodz4cego z kopaln mresqpa po wggla kamiennego; w formie papierowej zakofrczenu kazdego pfikocza 8) w badaniu o symbolu (12l) Specjalistycme badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Zr6dla danych czg(:6 zamieszczona nad tabel4 otrzymuje brzmienie:,,wt6rne wykorzystanie danych zs sprawozlafi GUS: G-02a, G-02b, G-02o, G-03 (om6wione w badaniu ), P-01, P-02 (om6wione w badaniu: ); ze sprawozdu\ MG: GAZ-\, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2 (om6wione w badaniu l.44.ll), G-09.1, G-09.2, G-09.4, G-09.5, G-09.6, G-09.7, G-09.8, G-09.9, G-09.10, G (om6wione w badaniu ), G-09.3, G-10.m, G-10.1h G-10.2, G-10.6, G-10.3, G-10.1(w)k, G-10.4(D)h G-10.8, G-10.5, G-10.7, G-10.4(P)h G-10.7(P), G-1O.4(Ob.Iq (om6wione w badaniu ), MG-15 (om6wione w badaniu ) oraz wykorrystanie danych Ministerstwa Finans6w z systemu INTRASTAT (om6wionych w badaniu ) i system6w pozyskiwanych w badaniu 1.5r.01."; 9) w badaniu o symbolu (182) Realizacja przywozu i wywozu towar6w w wyra'zeniu ilo3ciowo-wartosciowym zvsajami UE pkt 6 otrzymuje brzmienie:,,6.zakres podmiotowy Podmioty, kt6rych obroty z paristwami czlonkowskimi UE przekroczyty statystyczny pr6g podstawowy o wartosci I zlw przywozie lub I zlw wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, kt6re w biehqcym roku sprawozdawczyrn przel<roczq ten pr6g, s4 zobowi4zane do podawania - dla tego rodzaju obrotu, dla kt6rego pr6gzostal przekroczony, okre5lonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.' Podmioty, kt6rych obroty z pafistwami czlonkowskimi UE przekroczyly statystycmy pr6g szczeg6lowy o warto6ci zl w przsnwozie lub zt w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, kt6re w biez4cym roku sprawozdawczymprzel<roczqten pr6g, sq zobowi4zane do wypelniania - dla tego rodzaju obrotu, dla kt6rego pr6g zostal przehoczony, wszystkich p6l w deklaracj i INTRASTAT."; l0) w badaniu o synbolu (191) Badanie koniunktury gospodarczej pkt l0 otrzymuje brznienie:,,10. Terminy i formy udostgpniania - informacje biez4ce - wyniki wstgpne -,,Koniunktura w przemysle, budownictwie, handlu i uslugach" dziehmiesi4ca, -,,Koniunktura w przemysle, budownictwie, handlu i uslugach" -27. dziefimiesi4ca.". g 2. Rozporzqdzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia. GtryryEr. PREzESA,*ffi:i:9y6;*" *t:;*42;4"

6 UZASADNIENIE Przedkladany projekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w zmieniaj4cego rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 jest aktem wykonawczym wydawanym na podstawie art. l8 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, zpo2n. zm.). Proponowane zmiany w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 22 ltpca 2011 r. w sprawie programu badafi statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr l73,poz. 1030) dotyczq zalqcznika do rozporzqdzenia,,program badafi statystycznych statystyki publicznej na rok 2012" i w badaniu: l) (016) Planowanie przestrzenne w gminie - polegaj4 na rozszerzeniu zakresu badania 2) 3) 4) o skutki finansowe uchwalenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, ocenq aktualno6ci studi6w gminnych oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego; (025) Kapital ludzki - polegajq na przesunigciu terminu wydania publikacji,,kapital ludzki w Polsce w 2012 roku" z marca 2013 r. na listopad 2013 r. W zwi4zku z zaleceniami OECD w zakresie prowadzenia badaf kapitatu ludzkiego m.in. dotyczqcych wl4czenia do badania Kapital ludzki wynik6w badafr PISA oraz PIAAC, kt6rych realizacja zostala zaplanowana na lata 2011 i 2012, konieczne se zmiany w metodologii badania oraz nvtqzana z tym koniecznos6 weryfikacji jakosci danych. Wyniki tych bada6, stanowiqcych podstawg wyliczania wybranych wskaznik6w mogq by6 dostppne dopiero na poczqtku 2013 r. zatem zasadnajest zmiana terminu wydania publikacji,,kapital ludzki w Polsce w 2012 roku" i przesuniqcie realizacji na listopad 2013 r.; (059) Koszry pracy i indeks koszt6w zatrudnienia - polegaj4 na wykresleniu przepis6w odnosz4cych sie do rocznych szacunk6w koszt6w pracy. Zgodnie z obecnie obowi4zuj4cymi wytycznymi Eurostatu odnosnie przekaryvvania danych o kosztach pracy do kwestionariusza Annual labour costs, oczekuje sig od kraj6w czlonkowskich przesylania rocznych szacunk6w koszt6w pracy, tylko w momencie, gdy badanie koszt6w pracy (realizowane co 4 lata, zgodnie z wymogami UE) nie jest przeprowadzane lub je2eli wyniki z tego badania sq jeszcze niedostepne. Z twagi na to, i2 Polska jest zobowiqzana do przeprowadzenia w 2013 r. badania koszt6w pracy za 2012 r., dane za 2012 r. do kwestionariusza Eurostat bgd4 przekazane wlasnie z tego badania, realizowanego w ramach programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2013; (062) BudZety gospodarstw domowych, (065) Europejskie badanie warunk6w Zycia ludno5ci (EU-S[C) oraz (090) Kadra medyczna ochrony zdrowia - polegajqna zamieszczenil w celu badania informacji o prowadzeniu prac metodologicznych z wykorzystaniem zbior6w danych ze 2rodel administracyjnych i uzupelnieniu 2r6det danych

7 o te zbiory. Docelowo spodziewanym rezultatem tego dzialania bgdzie minimalizacja obciq2ert respondent6w oraz obnizenie koszt6w tworzenia danych wynikowych; 5\ (119) Bilanse paliw i energii - polegajq na uzupelnieniu 2r6del danych o dane zbierane na podstawie formularza G w celu wykorzystania ich do analiz por6wnawczych, a tak2e jako uzupelniajqce fr6dlo danych pr4i opracowaniu publikacji,,gospodarka paliwowo-energetlrczna" oraz przygotowaniu danych dla Eurostatu i Migdzynarodowej Agencji Energii; 6) (l2l) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii - polegaj4na uzupelnieniu 2rodel danych o sprawozdania GUS i Ministerstwa Gospodarki. Pozyskane dane z tych sprawozdari s4 niezbgdne do efektywnego monitorowania gospodarki paliwowoenergetycmej; 7) (182) Realizacja przywozu i wlrvozu towar6w w wyrazeniu ilo6ciowo-wartosciowym z L'rqami UE - polegaj4 na uaktualnieniu wysoko6ci funkcjonuj4cych w systemie INTRASTAT prog6w statystycznychna2012 r. zaakceptowanych przezprezesa GUS. Progi te s4 aktualizowane co roku i okre6laj4 charakter obowiqzku statystycznego podmiot6w prowadzqcych wymianp handlowqz krajami UE; 8) (191) Badanie koniunktury gospodarczej - polegajq na zmianie termin6w oraz formy udostgpniania danych. Aktualnie opracow)'v/ana jest comiesipczna informacja, a takae raporty z zakresu badari koniunktury gospodarczej. Co miesi4c w informacji biez4cej prezentowane s4 wyniki wszystkich prowadzonych badari koniunktury gospodarczej, natomiast raporty dotyczq poszczeg6lnych sektor6w gospodarki. Podjgto inicjatywq polqczenia informacji z raportami, dzigki czemu opracowano jedn4 publikacjg prezentuj4c4 wyniki wsrystkich badafi koniunktury gospodarczej, poszerzonem. in. o dodatkowe zmodyfikowane wykresy i teksty, pozwalaj4ce na pelniejsze zapoznanie siq odbiorc6w z wynikami tych badafr we wcze$niejszym terminie ni2 obecna publikacja raport6w. Informacja w nowej formie bpdzie przekazywana jej dotychczasowym odbiorcom, a respondenct,kt6rzy do tej pory otr4ymyrvali jedynie raporly dla swojego sektora, uzyskajq dostep do opracowallia prezentuj4cego wyniki uzyskane we wszystk ich rcdzajach dzialalno6c i obj gtych badaniem koniunktury. Projektowane rozporzqdzenie wchodziw irycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. Wedlug wstppnej oceny projekt rozporz1dzenia jest zgodny z p.rawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporzqdzenie nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia23 grudnia2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, po oraz r. Nr 65, poz. 597).

8 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6in. zm.), projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicmej Gl6wnego Urzgdu Statystycznego. Zgodnie z art.7 ustawy z dniat lipca2005 r. o dzialalno6ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa z chwil4 udostgpnienia projektu rozporzqdzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gl6wnego Urzqdu Statystycmego (www.stat.gov.pl), kazdy mohe zglaszad zainteresowanie pracami nad projektem. Projekt zostalzamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz4dowego Centrum Legislacji. Projekt zostal umieszczony w programie prac legislacyjnych Rady Ministr6w na 20 I r. w okresi e puhdziernik-grudzieri, pozy cja nr 99.

9 Ocena Skutk6w Regulacji (OSR) Na podstawie art. l5 ustawy z dnia 29 czemca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z po2n. zm.), Prezes Gl6wnego Urzqdu Statystycznego jest uprawniony do opracowania i uzgodnienia projektu zmian rozporzqdzenia w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawienia go Radzie Statystyki. 1. Podmioty, na kt6re bpdzie oddziatywal akt prawny: zakres podmiot6w objgtych przedlohonqregulacj4 zostal okre6lony odrgbnie w kazdej zmienianej po4,cji zal4cznika do rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie programu badari statystycmych statystyki publicznej na rok Zmiarry te byty przedmiotem uzgodnieri i konsultacji zjednostkami prowadz4cymi badania. 2. Zakres konsultacji: migdrydzialowych: w ramach uzgodnieri migdzydziatowych projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez ministr6w, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, Przewodniczqcego Stalego Komitetu Rady Ministr6w, Prezesa Rz4dowego Centrum Legislacji, centralne urzedy administracji rz4dowej oraz wojewod6w. spolecznych: w ramach konsultacji spolecznych projekt rozporzqdzenia zostanie przeslany do marszalk6w wojew6dztw, Przewodnicz4cego NSZZ Rolnik6w Indyrvidualnych,,Solidarno66", Przewodniczqcego NSZZ,,SolidarnoS6", Przewodniczqcego Og6lnopolskiego Porozumienia Zwiqzk6w Zawodowych, Przewodnicz4cego Krajowego Zwiqzku Rolnik6w, K6lek i Organizacji Rolniczych, Przewodniczqcego Forum Zwiqzk6w Zawodowych, Prezesa Business Centre Club - Zwiqzku Pracodawc6w, Prezydenta Konfederacji Pracodawc6w Polskich, Prezesa Zwiqzku Rzemiosla Polskiego, Prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawc6w Prywatnych, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Polskiej Rady Biznesu oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz4dowego Centrum Legislacji i GUS. 3. Wplyw regulacji na sektor finans6w publicznych, w tym budzet paristwa i budzety jednostek samorz4du terytorialnego : wejscie w )rycie projektu rozporzqdzenia nie bgdzie mialo bezposredniego wptywu na sektor finans6w publicznych i nie poci4gnie za sob4 dodatkowych koszt6w zbudzett paristwa i budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego; proponowane zmiany koszt6w badaf nie spowoduje zmian lqcznego planowanego kosztu badafi ujgtych w programie badari statystycznych statystyki publicznej narok20i2. 4

10 4. Wptyw regulacji na rynek pracy: wej5cie w Lycie projektu rozponqdzenia nie spowoduje skutk6w maj4cych wplyw na rynek pracy. 5. Wplyw regulacji na konkurencyjno5d gospodarki i przedsipbiorczos6, w tym funkcjonowanie przedsigbiorstw: wejscie w ficie projektu rozporzqdzenia nie spowoduje skutk6w maj4cych wptyw na konkurencyjno$i gospodarki i przedsigbiorczo Wptyw regulacji na sytuacjp i rozw6j region6w: wej6cie w Zycie projektu rozporzqdzenia nie bedzie mialo wplywu na sytuacjg i rozrv6j region6w.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

IWR -4 f~ -f)p{( KANCFJ.A!UA OG6LNA \\' h.j' j(l\ t c.

IWR -4 f~ -f)p{( KANCFJ.A!UA OG6LNA \\' h.j' j(l\ t c. Rada Statystyki AI. Niepodleglosci 208,00-925 Warszawa, tel. (22) 608-32-00, (22) 608 31-04, fax: (22) 608-31-86, e-mail: a.zurawicz@stat.gov.pl; w.czamecka@stat.gov.pl W arszawa, 2 016-01-04 GUS-GP.06.0002.1.2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 11 maja 2011 w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

Proiekt z dnia L6 wrzeinia 20Li r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o statystyce publicznej

Proiekt z dnia L6 wrzeinia 20Li r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o statystyce publicznej Proiekt z dnia L6 wrzeinia 20Li r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o statystyce publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2OL2 r. poz.591 oraz z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

We wzorze sprawozdania poszczególne niezbędne informacje zostały ujęte w podziale na następujące formularze:

We wzorze sprawozdania poszczególne niezbędne informacje zostały ujęte w podziale na następujące formularze: UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Potrzeba wydania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI Wroclaw, dnia 1L kwietnia20t3 r. op c / 1.1.s7 7 / 2230s /W / OW R / 20 L3 / CP DECYZIA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1-, art. 36 i art. 37 ustawy z

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań:

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań: UZASADNIENIE Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów i sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. Projekt z dn. 10.12.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dn. 09.05.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

cc!6.. UCHWAI,ANR 25ONO'3 Zarz4dl Powiatu Rawskiego z dnia2l marca 2013 roku

cc!6.. UCHWAI,ANR 25ONO'3 Zarz4dl Powiatu Rawskiego z dnia2l marca 2013 roku UCHWAI,ANR 25ONO'3 Zarz4dl Powiatu Rawskiego z dnia2l marca 2013 roku w sprawie zmiany plan6w finansowych bud2etu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Na podstawie art.32 ust. 1 iust.2 pkt.4 ustawy zdnia5 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

oswraocznnrn MAJATKowE

oswraocznnrn MAJATKowE oswraocznnrn MAJATKowE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajecego gminn4 osob4 prawn4 oraz

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:..

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. t 14,., Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. w sprawie zmian do Zarz4dzenia Nr. 265/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjgtych zasad rachunkowo5ci

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

,1) /r# Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr.

,1) /r# Barrman'#iiHl,l.:: 3lJn,u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr. i Modernizocji Agencjo Restrukluryzocji Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. k s J{ ' /r# o l\c 7.,1) 1i) w 14 Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* *rr. Prezes Podkarpackiej lzby Rolniczej ul. Tkaczowa 146

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PROGRAMOWANIA I KOORDYNACJI BADAŃ

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PROGRAMOWANIA I KOORDYNACJI BADAŃ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PROGRAMOWANIA I KOORDYNACJI BADAŃ Założenia do przygotowania projektu Załącznika do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r.

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. RM 110-64-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENTE PREZESA RADY MINISTROW

ROZPORZADZENTE PREZESA RADY MINISTROW projekt z dn. 29.05.13 r. ROZPORZADZENTE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 2013 r. w sprawie norm wyposazenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczefstwa Wewnptrznego Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo