M.t IDZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}i?towy ul. Unii Lubelskiej RZIS ZO\IJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M.t IDZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}i?towy ul. Unii Lubelskiej 1 35-01 6 RZIS ZO\IJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie"

Transkrypt

1 M.t DZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}?towy ul. Unii Lubelskiej RZS ZO\J REGULAMN ORGANZACYJNY Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie

2 RE G ULAMN ORGANZACYJNY Migdzyszkolnego Oflrodks Sportowego w Rzeszowie. Og6lnezasadyfunkcjonowaniaregulaminuorganizacyjnego Regulamin organizacyjny Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie, nvarry dalej o,regulaminemo' okre$la organizacjq i zasady dziatania MOS w Rzeszowie oraz zakre sy spraw zalatwiany eh pt zez wewnqtrzne kom6rki or ganrzacyj ne. lekro6 w Regulaminie jest mowa : o Radzie - nale2y przez to rozumied RadE PedagogicznqMigdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie o Dyrektorze naleiry Wzez to rozumied Dyreklora MiEdzyszkolnego O$rodka Sportowego w Rzeszowie o Plac6wce nalezy przez to ronrmiel Migdzyszkolny OSrodek Sportowy w Rzeszowie realizuje zadaria wynikajqce ze Statutu uchwalonego przez Radg Pedago g icznq Plac6wki.. Organem prowadzecym jest Urzqd Miasta Rzeszowa. 2. Nadz6r pedagogiczny nad Placdwkq sprawuje Podkarpacki Kurator O$wiaty w Rzeszowie 3. Plac6wkq kieruje Dyrektor na podstawie obowiq4kow powierzonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz aktualnie obowi ry:ujqcych przepis6w. 4. Na czas nieobecno5ci Dyrektora obowiqtki do kierowania plac6wkq obejmuje glowna ksiggowa p. Grazyna W6jcik.. Zadaniz realizowane w Plac6wce W celu zapewnienia prawidlowego dzialaniu lqczrne z niniejsz:p regulaminem maja zastosowanie inne dokumenty wynikaj4ce z akt6w prawnych: 1. Regulamin Rady Pedagogicznq 2. Regulamin Pracy 3. Regulamin Wynagradzania 4. Regulamin Zaktadowego Funduszu Swiad czefi Socjalnych 5. Regulamin Zam6wreri Publi czrrych. 6. nne programy, regulaminy, procedury i instrukcje uchwalone przez Radg Pedagogicznq lub Dyrektora Plac6wki. 7. Zarzqdzenia Dyrektora Plac6wki. U. \rektor Plac6wki l. Dyreklor jest pracodawc4 dla wszystkich pracownik6w w rozumieniu Kodeksu 2 Pracy i Karty Nauczyciela. T'ffi,ffiifift ##ffiffi: :',tr;::#iffiil:"'wn : -2-

3 : HffJHTJ, ffi:r;#hfr:t5"hi,tffirill1;'""to pracy plac6wki, zapewnia warunki bezpieczefstwa uczestnik6w i pracownik6w w czasie zaje6 organizowanych przez plac6wke, zapewnia prawidlowy obieg dokument6w oraz wla$ciwe przechowywanie akt i druk6w $cislego zarachowania,. ;:1"X1: Tffiif#i:[::l ;;Srd., racy, 3. W zakresie dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej i opiekuriczei zapwnra warunki do realizacji program6w nauczarna i wychowanru hospituje i kontroluje pracg nauczycieli i pozostalych pracownik6w zgodnie z planami hospitacji i regulaminem kontroli wewnetrznej, opracowuje projekt programu wychowawczego i profilaktycznego plac6wki. r opracowuje projekt arkusza orgarizacvjnego Plac6wki, ' organinrje i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicnrej,. egzekwuje od pracownik6w Plac6wki rcalizacji przydzielonych czynno$ci organrzacvjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych zttmryarrych z dzialalno Sciq statutow4. Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o arkusz organtzasyjny Plac6wki zatwierdzony przez DyrekloraWydziatu E tygodniowy rozklad zajq(, zatwierdzony przez Radg Pedagogicznq, dukacji Urzgdu Miasta Rzeszowa oraz 4. W zakresie spraw kadrowych: r kieruje caloksztattem polityki kadrowej w plac6wce,. zatrudnia pracownik6w i romwqntje stosunki pracy zgodnie zprzepisami, udziela urlop6w platnych i bezplatnych pracownikom, wnioskuje o nagrody i odznaczenia dla pracownik6w, 5. W za}re sie dzianalnosci administracyjno-gosp odarczej: nadzoruje prowadzeniasekretariatu Plac6wki, r organizuje przeglqdy technicrre budynku, organizuje i nadzoruje prace z\rrryarrych z inwentaryzacj4majqtku plac6wki, t przestrzega zasad prawidlowego zabezpieczenra mienia (odpowiedzialnosi materialna pracownik6w za powie rzone mienie),. inne zadanra wynikajqce z obowiqn$qcych przepis6w. fv. Do zadari nauczycieli podlegajqcych Dyrektorowi Plac6wki, naleiy: nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczestnik6w, ' poznawanie osobowosci ucznia, jego zdolnosci i zainteresowat'r, poznawanie warunkfw irycia ucznia i jego stanu zdrowi4 stosowanie wlasciwych metod nauczania -3-

4 ' opieka nad uczestnikami w organizowanych przez Plac6wkE irnprezach, obozach i wycieczkach itp., udziat w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ' udzial w konferencjach i kursach organizowanych przez osrodki metodyczne i Dyrek;tora Plac6wki, t odpowiedzialno5c zapomoce dydaktyczne i sprzgt powierzony jego opiece, r przestnegarrre zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, wdrazanie tych metod uczestnikom i nadzor nad ich przestrzeganiem, : il[ffi;jilffi *"Jxffi;.,1::Hr:il',""51::fl. biehqca wsp6lpraca z orgarrami Plac6wki, po dej mowani e dziatafi wyc howawc zy ch i pro fi aktycznych. Dyreklor prowadzi nadzor nad merytorycznym przygotowaniem zawodowym nauczycieli, ocene ich dorobku i awansu zawodowego. Praktyka dyscyplinarna wobec pracownik6w dydaktycznych jest w gestii Dyrektora w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. V. W dzialalnosci administracyjno - gospodarczej Dyrektor korzysta z pomocy nastgpuj4cych pracownik6w: gl6wnego ksiggowego, ' ksiggowego, t specjalisty organizatoraimprez, specjalisty do spraw pracownicrych, pracownik6w obslugi. PraktykE dyscyplinarne wobec pracownik6w sprawuje Dyrektor plac6wki w oparciu o przepisy wynikaj4ce z Kodeksu Pracy. \r. Da zadarri gl6wnego ksipgowego, bezposrednio podlegajecego dyrektorowi Placrfwki nalefy: prowadzenie rachunkowo$ci Plac6wki zgodnie z obowi qz;.iqcpi przepis anri, r prowadzenie operacji gospodarcrych, sporzqdzanie kalkulacji koszt6w wykonywan y ch zadah or az sprawozdawc zo Sc i fi nansowej,. koordynowanie i nadzorowanie pracy ksiggowosci, ' dysponowanie Srodkami pieniqznymi zgodnie z przepisami dotyczqcymi zasad wykonywana budzetu oraz innymi bgdqcymi w dyspozycji Plac6wki, sporzqdzarie plan6w i sprawozdah z wykonania budzetu, przestrzeganie dyscypliny budzetowej otaz zapobieganie naduzyciom ' i niegospodarnosc i poprzez sprawowanie kontroli wewngtrznej, wykonywanie innych zadafi zleconychprzez Dyrektora Plac6wki. Na czas nieobecno$ci gl6wnego ksiegowego zastgpstwo obejmuje ksiggowa. -4-

5 V. Dt zadafr ksiggowej, bezpo$rednio podleglej gl6wnej ksipgowej, naleiy: sporz4dzarne list plac pracownik6w MOS w Rzeszowie i dokumentacji rviryanej zplacari, rozliczatie skladek ZUS: a) prowadzenie dokumentacji z$oszemowej, b) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej : - rczliczartie skladek dla poszczeg6lnych pracownik6w, - sporz4d zanie dokumentacj i zbior czej dotyczqcej rozlic zailta skladek, c) prowadzenie dokumentacji platniczej, d) prowadzenie dokumentacji zwrryarrej z wynagrodzeniem za czfls choroby oraz zasilkami chorobowymi i macierzyriskimi, e) sporzqdzanie zafwiadczen o wynagrodzeniu oraz zaswiadczen sporzqdzame Rp-7. rozliczeniapodatkowe: - sporzszanie PT-6w platnika, podatnik6w oraz prowadzenie irurej dokumentacj i podatkowej (kart podatkolvych), sporz4dzanie przelew6w dotycz4cych plac, podatk6w, skladek ZUS oraz przelew6w rozlic zen z kontrahentami, r prowadzenie analityki konta 231, ' t ewidencjonowanie onz rozliczarie um6w zlecenie zgodnie z obowiqgujacymi przepisami, monitorowanie na biehqco przepis6w dotycz4cych prowadzonych zadafi oraz doty cz4cych j edno stek budzetowych, prowadzenie ewidencji ksiegowej przedmiot6w nietrwalych (wyposazenia) uzgadnianie ksiqfki inwentarzowej z syntetyk4 prowadzenie dokumentacji zam6wieri publicnrych, wykonywanie innych prac zleconychpnez Dyreklora Plac6wki. Na czas nieobecnosci ksiggowej zastgpstwo obejmuje gl6wna ksiegowa. -5-

6 Vil. Do zadai specjalisty - organizatora imp."z, bezposrednio podlegajqcego Dyrektorowi Plac6wki, naleiy: ' opracowanie Miejskiego Kalendarza mprez Sportowych w ramach grzysk Mlodziezy Szkolnej oraz imprez sportowo - relaeacyjnych organizowanych przez Plac6wkq,. prowadzenie dokumentacji - opracowanie tenninarza i regulaminu rozgrywek ' sportowych, wydawanie komunikat6w koricowych oraz organizowanie zakoircznnta tych imprez, uaktualnianie strony,,\ltos-u ' o bie2qpe wydarzenia sportowe wsp6*praca z Podkarpackim Wojew6dzkim Sz.kolnyn Zwiqzkiem Sportovrym, klubami i organizacjami sportowymi miasta Rzeszowa w zakresie organizacji imprez, r wsp6lpraca z organizacjarn hlturalnymi, plac6wkami oswiatowym.i oraz instruktorami. kontrolowanie stanu uzytkowego boisk typu,,orlik ' i w miarg potrzeb ' uzupetnianie sprzgtu sportowego oraz zaplecza gospdarczego propagowanie osiqg4ied plac.6wki popnzez nawiprtwanie kontakhr z mediami, bie?4pe uzupehianie wynik6w na stronie internetowej,. wsp6lpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez wyjazdowyctq. wykonywaaie czynno6ci zvtiryatych z powierzeniem odpowiedzialnosci materialnej zawartych w porozurnieniu z dnia 4 kwietnia 1997r.. wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyreklora Plac6wki. - Na czas nieobecno6ci organizatora imprez zastpstwo obejmuje Dyrcktor Plac6wki. X. Do zadaf specjalisty do spraw pracowniczych, bezposrednio podlegajecego dyrektorowi Plac6wki, nalely t. prowadzenie spraw osobowych pracownik6w, r t sporzqdzartre sprawozdawczosci statystycznej i informacyjnej, prowadzenie spraw nviryarrych z ochronq zdrowia pracownik6w, archiwizowanie okreslonych danych (kadrowych, administracyjnych), prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik6w administracji i obslugi, obsluga urzqdzeft techniki biurowej (komputer, kserograf i inne), ewidencja nieobecnosci nauczycieli i pracownikow administracji i obstugi, (sprawy kadrowe, umowy o pracg i inne), -6-

7 . triowadzenie spraw zwis3nych z obslrye kasy Plac6wki (nporty kasowe' cznki, rozjiczmia zaliczek) zgodnie z inshukcjq kasowfu ' sporz4dzanie Systemulnformacji Oswiatowej'. powadzernie czynnosci adminisnacyjnych MOS (prrzyjmowanie, wysylanie i rejesbowanie w teczkach korespondencji zgodnie z instnrkcjq kancetaryjna),. sporzqdzanie przelew6w zwiganych z plarnosciami za naluialy, uslugi, wynagrodzenia. wsdpraca z gt6wnym ksiggowym 0isty plac i inne)' ' rvsp6lpraca z pracownikami gospodarczymi,. vykonywanie innych zadart zleconych ptzaz' gl6vmego ksiggowego i Dgektora. ;..Na czas nieobecno6ci specjalisty do spraw p,racolrniczych zast pstwo obejmuje ksiggowa x' o":"u11;ffi:*"#lr"ffi#*":n*l#hh'''11f r r w pomieszczeniach biurowych i wokol budynku, oszczedne gospodarowanie przydzielonyni $rodkami czystosci, obsluga powierzonego sprzetu i pmesfrznganie przepis6w bhp,. ffiiltr ##"t*mr::;t* sprzet6w,,trz,4dz ich r konserwacja" wsp6lpraca z gl6wnym ksiggowym (sprawy placowe, Z.JS,Utzq.rd Skarbowy)' wsp6lpraca z sekretariatem, : ;:ffi";:iffi ;'fr:ffi':ffi1x"ffij,';:ffi* zagrohefi. Na czas nieobecnosci robofirika gospodarczego pracuj:pego na obiekcie sportowym,oorlik" zastgpstw obejmuje r6wnorzdny pracownik z innego obiektu sportowego,,orlik" Na czas nieobecnosci robotnika gospodarczego pracujqpego w budynku administracyjnym Plac6urki zastgtstwo obejmujewszyscy pracownicy administacyjni,ka2;dy sprz4tawokol swojego stanowiska pracy, a pomie szcz-eriawspolnego uz5rtkowania sprz4tane sq na zmianq. -7-

8 X. Ochrona danych osobowych l. Obowiqzek przestrzegaria przepis6w zawartych w Ustawie z dnra r. o ochronie danych osobolvych (D2.U.133, poz.883 z p6in. zm.) dotyczy wszystkich zatrudnionych pracownik6w pedagogicznych i niepedagogicznych. 2. Kontrola przestrzegania przepis6w o ochronie danych osobowych na\ezy do kompetencji Dyrektora Plac6wki. 3. Osoby zobowiqzane do przesffzegania w/w ustawy potwierdzajq znajomo$i wynikaj4cych z niej przepis6w na pismie, kl6re zostaje dolqczone do ich akt osobowvch. XT. POSTANOWENAKONCOWE: Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem orgalonz:cyjnym Plac6wki na kazdy rok sporzqdza siq aktualny :vqokaz stanowisk pracy (arkusz organrzacyjny). Wszyscy pracownicy Plac6wki zobowiryari sluzbowej. se do zachowania tajemnicy Regulamin organizacyjny Plac6wki wchodzi w Zycie z dniem 8 grudnia20l0r. htur\udaa.vtt DYFEKTOR *ffi",, -8-

9 M$$TYSZKOLNY of n,n m K 5 [][:r$trowy ul. ljrrii -ubelskicj (; l{zl-szow Aneks Nr 1 do Zarzqdzenia nr 8/2010 Dyrektora Miqdzyszkolnego O6rodka Sportowego w Rzeszowie z dnia roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Plac6wki. Do rozdziafu Regulaminu Organizacyjnego Miqdzyszkolnego O6rodka Sportowego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2010 roku wprowadza siq punkt nr 5, kt6ry otrzymuje brzmienie ; W sklad Miqdzyszkolnego Oirodka Sportowego wchodzi: - Budynek administracyjny plac6wki przy ul. Unii Lubelskiej 1 zostal przekazany w tnraty zan4d Miqdzyszkolnego O6rodka Sportowego w Rzeszowie decyzjq Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM.lV.72244l5/2a z dnia 4 lutego 2010 r. - "Orlik" przy ul. Dqbrowskiego wraz z kompleksem boisk sportowych i budynkiem wief ofunkcyjnym zostaf przekazany w trwaty zarzqd Miqdzyszkolnemu O6rodkowi Sportowemu w Rzeszowie decyzjq Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM.lV.7224/5l3l2An z dnia 2l sierpnia 2010 roku. -,,Orlik" przv ul. Skrajnei wraz kompleksem boisk sportowych i budynkiem wiefofunkcyjnym zostaf przekazany w trwaty zanqd Miqdzyszkolnemu O6rodkowi Sportowemu w Rzeszowie decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM. V.722M/5142/2OilA z dnia 16 grudnia 2010 r. -,,Orlik" przy ul. Stanyfskiego wraz z kompleksem boisk sportowych i budynkiem wiefofunkcyjnym zostal przekazany w tnraty zaned Miqdzyszkolnemu O6rodkowi Sportowemu w Rzeszowie decyzjq Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM.lV.722Ml5l44l20tO /Ll z dnia 2lutego 2011 roku. -,,Orlik" przy ul. Slocifskiej wraz z kompleksem boisk sportowych i budynkiem wief ofunkcyjnym zostaf przekazany w trwaty zarzqd Miqdzyszkolnemu O5rodkowi Sportowemu w Rzeszowie decyzjq Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM.lV.72zMl\l\lAOLl z dnia 27 czewtca 2011 roku.

10 a- - 2 ' -,,Orlik" przy ul. Budziwoiskiei wraz z kompleksem boisk sportowych i budynkiem wiefofunkcyjnym zostaf przekazany w trwaty zarzqd Miqdzyszkolnemu O6rodkowi Sportowemu w Rzeszowie decyzj1prezydenta Miasta Rzeszowa Nr: BGM.tV.722M/L6ltULz z dnia 25 lcwietnia 2012 roku. -,t Bialy Orlik " pny ul. Starzyfiskiego - tymczasowe przekazanie Miqdzyszkolnemu O$rodkowi Sportowemu w tnraty zarzed na podstawie pisma z Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Nr: ORG.225.L.}OLZ z dnia 25 kwietnia 2At2 roku, (podpis i pieczqd Dyrektora )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo