RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31; Łęczyca,tel.(0-24) , fax Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK Łęczyca, sierpień 2008 rok

2 Spis treści Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów Struktura bezrobocia wg zawodów w I półroczu 2008 roku Bezrobocie długotrwałe Analiza ofert pracy wg zawodów w I półroczu 2008r. 2.1 Oferty pracy wg zawodów w powiecie łęczyckim Oferty pracy wg rodzaju działalności PKD Absolwenci 3.1 Badania w szkołach Podsumowanie. 16 Aneks statystyczny 2

3 WSTĘP Przemiany jakie zachodzą we współczesnej gospodarce powodują zmiany na rynku pracy. Do historii odchodzą niektóre zawody, a powstają nowe, które związane są z nowoczesną technologią i wiedzą. Pracodawcy stają się coraz bardziej wymagający, stawiają ostre kryteria przyjęć do pracy. Aby osoby poszukujące pracy mogły spełniać wymogi rynku pracy, muszą na bieżąco śledzić zachodzące zmiany. Sporządzane analizy dotyczące rynku pracy zawierają cenne informacje o poziomie i strukturze bezrobocia, aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu czy możliwościach pomocy różnym grupom ryzyka. Jednak pełna analiza rynku pracy powinna zawierać również informacje o zawodach, które generują bezrobocie bądź zawodach, na które brak jest odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. W związku z powyższym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, opracowano zalecenia metodologiczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez zawody deficytowe rozumie się zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. Natomiast zawody nadwyżkowe to te, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach. Celem niniejszego opracowania jest: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, określanie kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających uczestnikom uzyskanie zatrudnienia, pomoc powiatowym władzom oświatowym w ustalaniu kierunków, poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego, wzbogacenie warsztatu pracy doradcy zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zakres tematyczny monitoringu dotyczy 30 dużych grup zawodowych, 392 grup elementarnych oraz zawodów i specjalności określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). 3

4 Na potrzeby niniejszego opracowania, w dalszej jego części, będzie używane określenie Klasyfikacja zawodów. Ponadto przy monitoringu uwzględniono również poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.). Podstawa opracowania Źródłem informacji do opracowania Raportu: Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Łęczycy w 2006 roku były dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności, a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) tj.: Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2008r. oraz Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy za I półrocze 2008r. W celu prawidłowego zrozumienia zagadnień związanych z monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) należałoby określić definicje omawianej tematyki. Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces systematycznego obserwowania zjawisk, jakie zachodzą na rynku pracy, dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym, a także formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych i kształcenia zawodowego. Profesjonalnie zidentyfikowane aktualne i przyszłe potrzeby kadrowe lokalnych pracodawców pomogą władzom samorządowym, szkołom oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łęczycy kształtować politykę przeciwdziałania bezrobociu oraz kreować działania związane z wszelkimi formami aktywizacji lokalnego rynku pracy, szkołom modyfikować kierunki kształcenia. 4

5 I. Analiza bezrobocia wg zawodów w powiecie łęczyckim 1.1 Struktura bezrobocia wg zawodów w I półroczu 2008r. Powiat łęczycki jest jednym z 22 powiatów województwa łódzkiego. Stopa bezrobocia w powiecie łęczyckim na koniec czerwca 2008r. wynosiła 10,7% co przekładało się na osoby bezrobotne. Porównawczo w województwie łódzkim poziom bezrobocia na koniec czerwca 2008r. wyniósł 9,7% (wykres 1). Wynik ten jakkolwiek niezadowalający, nie różni się znacząco od wyników uzyskanych przez powiaty zbliżone wielkością lub liczbą ludności. Wskaźniki bezrobocia zależą od szeregu czynników. Istotną rolę w ich kształtowaniu odgrywają zarówno czynniki związane z podażą pracy, popytem na pracę (zależnym z kolei od dynamiki produkcji, kosztów pracy, wydajności pracy, restrukturyzacji itd.) i niedopasowaniami strukturalnymi na rynku pracy, jak i czynniki związane z instytucjami i regulacjami rynku pracy, wpływające na zachowania pracowników, bezrobotnych i pracodawców na rynku pracy, które w rezultacie znajdują wyraz w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych. Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie łęczyckim w zestawieniu ze stopą bezrobocia w województwie łódzkim (styczeń czerwiec 2008r.) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 Powiat łęczycki Woj. łódzkie Źródło: MPiPS Statystyki 5

6 Na koniec czerwca 2008 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych były osoby bezrobotne, z czego 50,6%, czyli osób stanowiły kobiety. Dla porównania na koniec czerwca 2007 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 1 855, czyli 52,2% to kobiety. Jak przedstawiają dane bezrobocie nieznacznie spadło i spada nadal. Nastąpiło to w wyniku rozwoju gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy, wzrost wydatków na aktywne programy na rynku pracy, wzrost liczby ofert pracy, wzrost zainteresowania podejmowaniem własnej działalności gospodarczej m.in. przez osoby bezrobotne, wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Powstały nowe zakłady na terenie łódzkiej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Łęczycy. Do spadku bezrobocia w głównej mierze przyczynił się niższy niż w poprzednim okresie napływ bezrobotnych. Spowodowane to było mniejszą liczbą rejestrujących się osób kończących szkoły. Z drugiej strony ta grupa bezrobotnych często bezpośrednio po rejestracji aktywizowana jest w ramach staży zawodowych. Wykres 2 Bezrobocie ogółem w powiecie łęczyckim czerwiec 2007 czerwiec cze-07 cze-08 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy 6

7 Wykres 3 Struktura bezrobocia w powiecie łęczyckim w 2008r. męźczyżni 49% kobiety 51% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy. Biorąc pod uwagę kryterium płci (wykres 3) udział mężczyzn w bezrobociu na terenie powiatu łęczyckiego powoli zrównuje się z udziałem kobiet. Klasyfikację bezrobotnych przeprowadzono według zawodu wskazanego przez osoby bezrobotne jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy, do wykonywania którego mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź odpowiednim stażem pracy (minimum 1 rok w tym samym zawodzie). Do osób bez zawodu zaliczono osoby, które: 1. nie posiadają świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego; 2. ukończyły licea ogólnokształcące lub licea profilowane. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w zawodach przedstawionych w tabeli 1 7

8 Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani na koniec czerwca 2008r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Razem w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Bez zawodu Robotnik gospodarczy Sprzedawca Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) Robotnik placowy Robotnik budowlany Ślusarz Szwaczka Sprzątaczka Pracownik biurowy 37 Źródło: PUP w Łęczycy Wykres 4 Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Sprzątaczka Śl usarz Robotnik placowy Sprzedawca Bez zawodu Źródło: PUP w Łęczycy 8

9 Tabela 2. Bezrobotne kobiety zarejestrowane na koniec czerwca 2008r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych osób Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Razem w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet Bezrobotne kobiety Bez zawodu Sprzedawca Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) Robotnik gospodarczy Szwaczka Sprzątaczka Pracownik biurowy Kucharz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 20 Źródło: PUP w Łęczycy Wykres 5 Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet Bez zawodu Sprzedawca Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) Robotnik gospodarczy 42 Szwaczka 53 Sprzątaczka Pracownik biurowy 70 Źródło: PUP w Łęczycy 107 Kucharz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 9

10 Na koniec czerwca 2008r. znaczna liczba osób zarejestrowanych w urzędzie to osoby bez zawodu 12,3% ogółu bezrobotnych, czyli 306 osób, natomiast osoby posiadające zawód to 87,7% osób. W grupie osób nowo rejestrujących się, 128 to absolwenci, czyli tylko 5,2% ogółu bezrobotnych, w tym 67 absolwentów legitymujących się konkretnym zawodem. Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowało się w zawodzie asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik ekonomiczny] oraz kucharz małej gastronomii. 1.2 Bezrobocie długotrwałe W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy na koniec czerwca 2008r. pozostawało 800 osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych powyżej 12 m-cy), z tego 393 to kobiety. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia jest to stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 m-cy w danym zawodzie do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. II. Analiza ofert pracy wg zawodów 2.1 Oferty pracy wg zawodów Na koniec czerwca 2008 roku dysponował ofertami pracy. Poniższy wykres przedstawia stosunek zgłoszonych ofert pracy do ilości osób bezrobotnych. Wykres 6 Bezrobotni i oferty pracy w powiecie łęczyckim na koniec czerwca 2008r. bezrobotni ogółem oferty pracy

11 Dużą rolę w zgłaszaniu przez pracodawców ofert pracy odgrywają subsydiowane zatrudnienia, które polegają na udzielaniu przez państwo bezzwrotnej pomocy finansowej przedsiębiorstwom, tworzącym nowe miejsca pracy. Do nich zaliczyć można: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Oferty pracy wg rodzaju działalności PKD Polska Klasyfikacja Działalności PKD stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Klasyfikacja PKD została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1727) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Zastąpiła ona klasyfikację wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z późń. zm.). Tabela 3 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego pracodawcy w I półroczy 2008r. Lp. Sekcja PKD Bezrobotni stan na koniec I półrocza 2008r. 1 Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 254 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Działalność nie zidentyfikowana Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Budownictwo Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 80 8 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 71 9 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 44 11

12 Uzupełnieniem obrazu ofert pracy jest wykaz zgłoszonych ofert według PKD. Tabela 4 Oferty pracy wg rodzaju działalności w I półroczu 2008r. Lp. Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone na koniec I półrocza 2008r. 1 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 97 5 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 77 6 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 76 7 Edukacja 66 8 Budownictwo 58 9 Transport, gospodarka magazynowa i łączność Hotele i restauracje 42 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy Wykres 7 Oferty pracy zgłoszone na koniec czerwca 2008r. w powiecie łęczyckim Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy Edukacja 12 Budownictwo

13 3. Absolwenci badania w szkołach Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie definiuje bezpośrednio terminu absolwent, natomiast wyróżnia jako jedną z kategorii bezrobotnych osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Na koniec czerwca 2008r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy pozostawało 128 osób znajdujących się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, co stanowiło 5,2% ogółu bezrobotnych. Wśród absolwentów było 94 kobiet, co stanowiło 7,5% ogółu zarejestrowanych kobiet w powiecie. 3.1 Badanie w szkołach Na terenie powiatu łęczyckiego działa 5 szkól ponadgimazjalnych kształcących młodzież w różnych zawodach. Wszystkie zamieszczone poniżej informacje sporządzone zostały na podstawie danych jakimi dysponował na koniec grudnia 2007roku. Tabela 5 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łęczyckim na koniec grudnia 2007r. Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Policealna Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Nazwa zawodu Szkoły policealne Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2007 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2007 Przewidywani absolwenci w roku 2008 (6):(5) w % Technik administracji Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy Bez zawodu ,0 Technikum Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Łęczycy Bez zawodu ,3 Ponadgimnazjalnych Technik mechanik ,5 13

14 Nr.1 w Łęczycy Spedytor [zawód Ponadgimnazjalnych szkolny: Technik Nr.1 w Łęczycy spedytor] ,9 im. J. Grodzkiej w Łęczycy Technik elektronik ,5 im. J. Asystent Grodzkiej w Łęczycy ekonomiczny ,9 im. J. Grodzkiej w Łęczycy Handlowiec Mechanizacji Rolnictwa Technik w Piątku agrobiznesu Technik Mechanizacji Rolnictwa Mechanizacji w Piątku rolnictwa ,1 Mechanizacji Rolnictwa w Piątku Mechanizacji Rolnictwa w Piątku Mechanizacji Rolnictwa w Piątku Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Łęczycy Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Łęczycy Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Łęczycy Źródło: PUP w Łęczycy Technik żywienia i gospodarstwa domowego Szkoły zawodowe Kucharz małej gastronomii ,7 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii W powiecie łęczyckim na koniec grudnia 2007r. największą liczbę absolwentów odnotowano w liceach ogólnokształcących oraz w liceach profilowanych 261 osób. Z tychże szkół najwięcej było bezrobotnych absolwentów 70 osób. Należy nadmienić, że licea ogólnokształcące i licea profilowane to szkoły, które wypuszczają na rynek pracy przede wszystkim absolwentów bez zawodu. Z prognoz na 2008r. wynika, że na pierwszym miejscu w rankingu szkół z liczbą absolwentów uplasują się licea ogólnokształcące oraz licea profilowane. Wielu spośród 14

15 absolwentów tych szkół kontynuuje naukę nie rejestrując się w urzędzie pracy. Mając świadomość, iż wyższe wykształcenie daje im większe możliwości w znalezieniu pracy. Na drugim miejscu w liczbie absolwentów 34 osób były szkoły średnie techniczne. To druga, co do liczebności bezrobotnych absolwentów kategoria szkół w rankingu. Wykres 8 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę oraz zarejestrowani w PUP w Łęczycy w 2007r bez zawodu asystent ekonomiczny mechanik pojazdów samochodowych technik żywienia i gospodarstwa domowego mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych technik spedytor Absolw enci, którzy ukończyli szkołę w 2007r. Absolw enci, zarejestrow ani w PUP w 2007r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy. Na pierwszych miejscach w rankingu zawodów według informacji dysponujących przez znalazły się przede wszystkim zawody rozpoczynające się cyfrą: 3 9 zawodów, z czego najliczniejszą grupę stanowili bez zawodu 70 osób i handlowiec 19 absolwentów; 7 3 zawody - mechanik pojazdów samochodowych 3 absolwentów; i tylko jeden zawód z grupy 5 kucharz małej gastronomii 4 absolwentów. Ranking ten potwierdza dużą popularność wśród uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej zawodów z grupy 3, do której to grupy zaliczają się zawody z wykształceniem średnim. 15

16 Podsumowanie Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów, na które jest mniejsze lub większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców. W ten właśnie sposób dochodzi do powstawania zawodów deficytowych i zawodów nadwyżkowych. W związku z powyższym dostosowuje system szkolenia bezrobotnych celem zdobycia kwalifikacji oraz kierowanie bezrobotnych na miejsca stażowe lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy celem zdobycia nowych umiejętności praktycznych u pracodawcy. Wprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu pokazanie struktury bezrobotnych według posiadanych przez nich zawodów, a także zapotrzebowania kadrowego zgłaszanego przez pracodawców. Stworzenie takiej bazy informacyjnej może zostać wykorzystane przez szkoły ponadgimnazjalne w celu dostosowania kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb pracodawców, dzięki czemu absolwenci tych szkół mogliby zdobyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz uniknąć rejestracji w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Obserwując sytuację na rynku pracy w powiecie łęczyckim można stwierdzić, że bezrobocie dotyka w znaczącej większości ludzi bez zawodu. Zawody, które najczęściej pojawiają się w rejestrach bezrobotnych to robotnik gospodarczy, sprzedawca, asystent ekonomiczny oraz robotnik placowy. Nadal jednak duży odsetek osób bezrobotnych stanowią osoby posiadające zawody robotnicze oraz pracownicy handlu i usług, charakterystyczne dla tych zawodów jest wykształcenie, a zatem najwięcej bezrobotnych jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz bez wykształcenia. Analiza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy wskazuje na fakt, że mimo deficytu podaży siły roboczej w znaczącej liczbie zawodów, nie wszystkie oferty mogą być w pełni realizowane. Wynika to głównie z barku dopasowania wymogów zgłaszanych ofert do rzeczywistego poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez osoby bezrobotne. Część osób bezrobotnych posiada kwalifikacje zdeaktualizowane i nieodpowiadające nowoczesnym standardom pracy. Zmiany zachodzące w treści zawodów powinny być na bieżąco uwzględniane w aktualizowanych programach kształcenia zawodowego. Jednakże trudności z jakimi boryka się system kształcenia sprawia, że nie wszystkie szkoły zawodowe kształcą w pełni przygotowany do pracy personel zawodowy. 16

17 Niestety zjawisko to dotyczy wszystkich szczebli kształcenia zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności, którymi posługuje się szkolnictwo nie są kompatybilne z tymi, które powstają na potrzeby rynku pracy. Rozbieżności w nazewnictwie zawodów mają swoje odzwierciedlenie w przypisywaniu zawodów do określonych grup i dobieraniu ich do konkretnych stanowisk pracy. Poradnictwo zawodowe i szkolenia prowadzone w ramach usług urzędu pracy nie są w tym względzie formą wystarczającą. Adresowane do osób bezrobotnych, które mają już za sobą najczęściej pewne porażki dotyczące wejścia bądź powrotu na rynek pracy. Objęcie absolwentów kompleksową orientacją i poradnictwem zawodowym, pomoc w świadomym wyborze zawodów, kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wyrabianie w toku kształcenia prawidłowych postaw prozawodowych i gotowości do uczestnictwa w edukacji to postulaty zasadne z punktu widzenia ograniczania bezrobocia i dopasowania kadr pracowniczych do potrzeb stale rozwijającego się rynku pracy. W ofertach pracy dominują oferty dla osób z wykształceniem zawodowym i średnim (specyfika ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy), przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że najczęściej petentami urzędów pracy są osoby z tym właśnie wykształceniem. Można, zatem sądzić, że pracodawcy poszukujący wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie korzystają z ofert pracy w urzędach (ponieważ nikła jest obecność takich osób w rejestrach bezrobotnych), w tej dziedzinie korzystają raczej z usług niepublicznych biur pośrednictwa pracy, czy posiłkują się innymi powszechnymi metodami poszukiwania pracowników jak: ogłoszenia w prasie lub Internecie. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych w 2007r. w powiecie łęczyckim było w następujących sekcjach wg PKD: - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ; - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, - przetwórstwo przemysłowe. Wśród wszystkich absolwentów roku 2007 powiatu łęczyckiego znalazły się zawody takie jak: handlowiec, asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista), technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik 17

18 mechanizacji rolnictwa, kucharz małej gastronomii, technik spedytor. Jednak najwięcej absolwentów rejestrujących się w urzędzie to ludzie młodzi bez zawodu po liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych. Czynnikiem kształtującym poziom lokalnego bezrobocia jest nieprzystosowanie szkół do wymagań pracodawców, którzy chętnie zatrudniają ludzi młodych, ale zarzucają im brak podstawowych umiejętności związanych z współczesnym rynkiem pracy. Taka sytuacja na rynku pracy jest spowodowana między innymi masowym zamykaniem szkół zawodowych oraz brakiem zajęć praktycznych w tych, które pozostały. Kończący szkołę młodzi ludzie w większości mają wykształcenie ogólne. Korzystając z raportu o zawodach deficytowych i nadwyżkowych należy pamiętać, że analizowana tu struktura bezrobocia jest jednym z wycinków rynku pracy powiatu łęczyckiego. Uzupełnieniem tego obrazu i materiałem do dalszej analizy, mogłaby posłużyć struktura zatrudnienia, a więc dane dotyczące pracującej grupy ludności powiatu. Sporządziła: Ewa Wojciechowska Pośrednik pracy I stopnia Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu koordynację kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy z potrzebami rynku pracy. Ma na celu również stworzenie źródła informacji pomocnego samorządom oraz regionalnym władzom oświatowym w korekcie poziomu oraz struktury kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Celem monitorowania lokalnych rynków pracy jest polepszenie jakości usług rynku pracy w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy i zdobytą wiedzę dotyczącą popytu i podaży pracy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego powiązanego z potrzebami rynku pracy oraz stworzenie podstaw dla budowy systemu przejrzystości i uznawania kwalifikacji. 18

19 W ramach działania dokonana zostanie analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) analiza zgłaszanych przez pracodawców do PUP ofert zatrudnienia, analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz ocena potencjału edukacyjnego powiatu. Efekty: identyfikacja na lokalnym rynku pracy zawodów deficytowych i nadwyżkowych; stworzenie źródła informacji pomocnego samorządom, regionalnym władzom oświatowym, uczelniom oraz dyrekcjom szkół dla korygowania struktury i treści kształcenia zawodowego na wszystkich poziomach nauczania; wzrost efektywności organizowanych szkoleń poprzez dostosowanie kierunków szkoleń do potrzeb pracodawców. Spis tabel Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani na koniec czerwca 2008r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych osób.8 Tabela 2. Bezrobotne kobiety zarejestrowane na koniec czerwca 2008r. wg zawodów zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet...9 Tabela 3. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego pracodawcy 19

20 w I półroczu 2008r Tabela 4. Oferty pracy wg rodzaju działalności w I półroczu 2008r Tabela 5. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łęczyckim na koniec grudnia 2007r Wykaz wykresów Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie łęczyckim w zestawieniu ze stopą bezrobocia w województwie łódzkim 5 Wykres 2. Bezrobocie ogółem w powiecie łęczyckim czerwiec 2007 czerwiec Wykres 3. Struktura bezrobocia w powiecie łęczyckim w 2008r... 7 Wykres 4. Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych osób... 8 Wykres 5. Bezrobotni w 10 zawodach, w których było najwięcej zarejestrowanych kobiet... 9 Wykres 6. Bezrobotni i oferty pracy w powiecie łęczyckim na koniec czerwca 2008r Wykres 7. Oferty pracy zgłoszone na koniec czerwca 2008r. w powiecie łęczyckim 12 Wykres 8. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę oraz zarejestrowali się w PUP w Łęczycy w II półroczu 2007r

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo