POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów II. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych)...8 Zestawienie ofert pracy według 6 cyfrowego kodu zawodów Ranking ofert pracy...13 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych 14 Zawody deficytowe i nadwyŝkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) PODSUMOWANIE.. 20 SPIS TABEL I RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI.. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 2

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prowadzi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Sporządzony ranking ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdania MPiPS za I półrocze 2012 roku i dostępnych raportów zawodów deficytowych i nadwyŝkowych za to półrocze. Dla lepszej i czytelniejszej prezentacji badanego zagadnienia zastosowano rysunki i tabele. Niniejszy raport składa się z trzech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem, spisem rysunków i tabel. W pierwszym rozdziale sporządzono analizę bezrobocia według zawodów, w drugim analizę ofert pracy według zawodów, w trzecim dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyŝkowych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. Przygotowana publikacja jest raportem nadającym charakter analityczny zjawisk zachodzących na rynku pracy w zakresie popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w powiecie międzyrzeckim w I półroczu 2012 r. Monitorowanie zawodów nadwyŝkowych i deficytowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim, dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Przy opracowywaniu niniejszego monitoringu zastosowano następujące wskaźniki: wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie; wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie; wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodu; średnia miesięczna nadwyŝka (deficyt) podaŝy siły roboczej w zawodzie; analizy i oceny informacji i działań pośrednictwa pracy wynikające z codziennej realizacji zadań ustawowych. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Istotnych informacji o międzyrzeckim rynku pracy dostarczają nam statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w I półroczu 2012r do I półrocza 2011r sytuacja na rynku pracy uległa nieznacznym zmianom. Nie tylko pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale równieŝ zmian dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu jest obszar powiatu międzyrzeckiego, obejmującego swym zasięgiem 6 gmin: o gminę Międzyrzecz; o gminę Skwierzyna; o gminę Trzciel; o gminę Pszczew; o gminę Przytoczna; o gminę Bledzew. Rysunek1. Powiat międzyrzecki Źródło: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 4

5 Stopa bezrobocia w powiecie międzyrzeckim na dzień 31 czerwca 2012 roku wynosiła 20,2 %. W porównaniu do 31 czerwca 2011 roku liczba bezrobotnych spadła o 0,2 punktu procentowego (na dzień roku 20,0 %). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w końcu czerwca 2012 roku wynosiła osób, w tym stanowiły kobiety. Struktura zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zbliŝona jest do struktury zawodowej z I półrocza 2011r, co odzwierciedla sytuację społeczno - gospodarczą w powiecie. Brak nowopowstałych zakładów pracy, przy niezmiennych potrzebach kadrowych istniejących zakładów pracy, skutkuje brakiem istotnych zmian w strukturze. ZauwaŜalny natomiast jest niewielki wzrost liczby osób bezrobotnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie pracowników usług osobistych i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników. Liczba osób bezrobotnych w tych grupach zawodów wzrosła o 16 osoby w obu grupach. Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów LICZBA BEZROBOTNYCH Grupa zawodów I półrocze 2011 I półrocze 2012 wzrost - spadek Struktura grup w I półroczu 2012 roku % Ogółem Bez zawodu ,3 I Parlamentarzyści i wyŝsi ,8 urzędnicy kierownicy II Specjaliści ,5 III Technicy i inny średni ,0 personel IV Pracownicy biurowi ,7 V VI VII Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , , ,5 VIII Operatorzy i monterzy maszyn ,5 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 5

6 i urządzeń IX Pracownicy przy pracach prostych ,3 X Siły zbrojne ,0 Źródło: Sprawozdanie MPiIPS -01 Jak wynika z powyŝszej tabeli zdecydowanie największy odsetek zarejestrowanych stanowią bezrobotni w grupie VII - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1101 osób. Liczący się równieŝ odsetek zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni w trzech kolejnych grupach: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 928 osób; - bez zawodu 716 osób; - technicy i średni personel 527 osób Istotnym zjawiskiem zauwaŝalnym jest spadek liczby osób zarejestrowanych w stosunku do I półrocza 2011 roku w jednej grupie zawodów tj.: - technicy i inny średni personel o 56 osób. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe bezrobotni w ponad ¼ to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Szczegółowe przedstawienie graficzne aktualnej struktury grup zawodowych w I półroczu 2012 roku przedstawia poniŝszy rysunek (Rys. 2). POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 6

7 5,5 7,3 7,8 16,3 0,8 4,5 12,0 3,7 21,2 25,5 3,2 Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych Bez zawodu Pracownicy biurowi Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Siły zbrojne Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w I półroczu 2012 roku Analizując liczbę osób bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe najwięcej napływających osób bezrobotnych zarejestrowanych w pierwszej połowie 2012 roku odnotowujemy w następujących zawodach: sprzedawca 427 osób robotnik gospodarczy 171 osób technik ekonomista 115 osób murarz 113 osób kucharz 107 osób ślusarz 92 osoby robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 71 osób stolarz meblowy 69 osób szwaczka 69 osób technik prac biurowych 61 osób technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 60 osób technik rolnik 56 osób stolarz 54 osoby POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 7

8 Niepokojące jest teŝ to, Ŝe największą grupą długotrwale bezrobotnych są osoby posiadające zawód sprzedawcy i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Wysoko w rankingu sytuują się równieŝ bezrobotni technicy i inny średni personel. Na czele listy rankingowej są ekonomiści i technicy Ŝywienia i gospodarstwa domowego. Ma to bezpośredni związek z corocznym napływem osób z w/w kwalifikacjami po ukończeniu szkół średnich w zawodach, które od lat są głównymi kierunkami kształcenia w powiecie międzyrzeckim. II. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) Istotnym elementem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych jest analiza ofert pracy, czyli zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy wolnych miejsc zatrudnienia. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu wpłynęło 786 ofert pracy pozyskanych przez pośredników pracy oraz zaoferowane przez pracodawców. Biorąc pod uwagę liczbę ofert, które wpłynęły do r. (732) w stosunku do I półrocza 2012 r. (786) naleŝy stwierdzić, Ŝe nastąpił wzrost pozyskanych ofert o 56. Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych Oferty zgłoszone w PUP Grupa zawodów Zmiana I półrocze 2012 do I półrocza 2011 % [I liczba ofert półrocze 2012r 100%] Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy i kierownicy ,1 Specjaliści ,5 Technicy i inny średni personel ,5 Pracownicy biurowi ,6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, ,2 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 8

9 rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,2 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,8 Pracownicy przy pracach prostych ,5 Bez zawodu ,0 Siły zbrojne ,0 RAZEM Do r. nastąpił wzrost ilości ofert pracy w porównaniu do r. w następujących grupach zawodowych: ZESTAWIENIE OFERT PRACY WEDŁUG 6 CYFROWEGO KODU ZAWODÓW 1. Grupa I Przedstawiciele władz publicznych 9 ofert tj. 1,1 % naczelnik/kierownik wydziału - 4 oferty kierownik produkcji w przedsięb. rolnych - 1 oferta kierownik działu produkcji - 2 oferty kierownik budowy - 2 oferty 2. Grupa II Specjaliści 20 ofert tj. 2,5 % specjalista kontroli jakości - 1 oferta projektant grafiki - 1 oferta pielęgniarka - 3 oferty specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oferta fizjoterapeuta - 1 oferta nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu - 1 oferta nauczyciel przedszkola - 1 oferta specjalista ds. rachunkowości - 1 oferta specjalista bankowości - 1 oferta specjalista ds. ubezpieczeń społecznych - 2 oferty pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji - 1 oferta specjalista ds. kadr - 1 oferta specjalista ds. marketingu i handlu - 4 oferty specjalista ds. kluczowych klientów(key account manager) - 1 oferta 3. Grupa III Technicy i inny personel 75 oferty tj. 9,5 % technik elektryk - 1 oferta diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 9

10 technik mechanik maszyn i urządzeń - 7 ofert technik mechanik urządzeń przemysłowych - 1 oferta technik automatyk - 1 oferta technik analityki medycznej - 1 oferta technik farmaceutyczny - 1 oferta technik weterynarii - 2 oferty higienistka stomatologiczna - 2 oferty opiekunka dziecięca - 2 oferty terapeuta zajęciowy - 2 oferty księgowy - 3 oferty przedstawiciel handlowy - 5 ofert zaopatrzeniowiec - 8 ofert spedytor - 1 oferta pozostali spedytorzy i pokrewni - 1 oferta sprzedawca reklam internetowych - 1 oferta sekretarz sądowy - 1 oferta technik administracyjny - 15 ofert asystent osoby niepełnosprawnej - 1 oferta opiekun osoby starszej - 1 oferta opiekun w domu pomocy społecznej - 7 ofert pracownik socjalny - 2 oferty instruktor fitness - 2 oferty fotograf - 1 oferta florysta - 4 oferty technik informatyk - 1 oferta 4. Grupa IV Pracownicy biurowi 83 oferty tj. 10,6 % pracownik kancelaryjny - 2 oferty technik prac biurowych - 39 ofert pozostali pracownicy obsługi biurowej - 11 ofert sekretarka - 10 ofert kasjer walutowy - 1 oferta pracownik kolektury - 1 oferta recepcjonista hotelowy - 1 oferta recepcjonista - 3 oferty asystent ds. księgowości - 1 oferta fakturzystka - 1 oferta magazynier - 7 ofert pozostali magazynierzy i pokrewni - 6 ofert 5. Grupa V Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 311 ofert tj. 39,6 % przewodnik turystyczny miejski - 1 oferta kucharz - 10 ofert kucharz małej gastronomii - 11 ofert pozostali kucharze - 8 ofert kelner - 20 ofert barman - 7 ofert fryzjer - 1 oferta kosmetyczka - 3 oferty POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 10

11 manikiurzystka - 1 oferta technik usług kosmetycznych - 1 oferta robotnik gospodarczy ofert sprzedawca na targowisku/bazarze - 1 oferta kierownik sali sprzedaŝy - 5 ofert sprzedawca - 63 ofert sprzedawca w branŝy - 1 oferta technik handlowiec - 15 ofert konsultant/agent sprzedaŝy bezpośredniej - 1 oferta ekspedient w stacji obsługi pojazdów - 1 oferta sprzedawca w stacji paliw - 1 oferta doradca klienta - 6 ofert pomoc apteczna - 1 oferta pracownik ochrony fizycznej bez licencji - 3 oferty 6. Grupa VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 25 ofert tj. 3,2 % rolnik upraw polowych - 2 oferty ogrodnik terenów zielonych - 5 ofert ogrodnik-uprawa roślin ozdobnych - 1 oferta ogrodnik-uprawa warzyw polowych - 3 oferty hodowca drobiu - 1 oferta rolnik - 1 oferta drwal - 1 oferta robotnik leśny - 11 ofert 7. Grupa VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 96 ofert tj. 12,2 % murarz - 5 ofert betoniarz - 2 oferty cieśla - 2 oferty stolarz budowlany - 2 oferty dekarz - 11 ofert tynkarz - 1 oferta monter/składacz okien - 1 oferta hydraulik - 3 oferty monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 1 oferta monter sieci wodnych i kanalizacyjnych - 1 oferta monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 1 oferta technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 2 oferty pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani - 1 oferta malarz budowlany - 2 oferty szpachlarz - 1 oferta spawacz metodą MAG - 1 oferta spawacz metodą MIG - 8 ofert blacharz samochodowy - 1 oferta monter konstrukcji stalowych - 1 oferta ślusarz - 9 ofert ślusarz narzędziowy - 1 oferta frezer - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 11

12 operator automatycznej linii obróbki skrawaniem - 4 oferty tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie - 1 oferta mechanik pojazdów samochodowych - 1 oferta mechanik maszyn szwalniczych - 1 oferta mechanik monter maszyn i urządzeń - 1 oferta pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani - 2 oferty elektromechanik pojazdów samochodowych - 1 oferta monter instalacji i urządzeń telekomutacyjnych (telemonter) - 2 oferty piekarz - 1 oferta manipulant drewna okrągłego - 2 oferty stolarz - 4 oferty stolarz meblowy - 1 oferta pilarz - 4 oferty szwaczka - 12 ofert tapicer meblowy - 1 oferta 8. Grupa VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 61 ofert tj. 7,8 % operator koparki - 1 oferta operator koparko-ładowarki - 1 oferta wiertacz studni - 6 ofert operator maszyn do produkcji papy - 5 ofert operator urządzeń rozdrabniających - 2 oferty pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych - 1 oferta wulkanizator - 1 oferta pracownik pralni chemicznej - 1 oferta monter mebli - 3 oferty monter wyrobów z drewna - 3 oferty monter wyrobów z tworzyw sztucznych - 2 oferty kierowca samochodu dostawczego - 4 oferty kierowca samochodu osobowego - 4 oferty kierowca autobusu - 2 oferty kierowca autocysterny - 1 oferta kierowca ciągnika siodłowego - 2 oferty kierowca samochodu cięŝarowego - 18 ofert kierowca ciągnika rolniczego - 4 oferty 9. Grupa IX Pracownicy przy pracach prostych 106 ofert tj. 13,5 % pokojowa - 11 ofert sprzątaczka biurowa - 26 ofert pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne - 10 ofert prasowaczka ręczna - 1 oferta operator myjni - 4 oferty pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt - 1 oferta robotnik budowlany - 19 ofert pakowacz - 7 ofert POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 12

13 pomoc krawiecka - 1 oferta pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 14 ofert robotnik magazynowy - 2 oferty pracownik rozkładający towar na półkach - 2 oferty pomoc kuchenna - 6 ofert robotnik placowy - 1 oferta pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani - 1 oferta PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe zdecydowanie największe zapotrzebowanie pracodawców (39,6 % - wszystkich ofert pracy w I połowie 2012 r.) dotyczy pracowników w grupie V, a mianowicie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Poszukiwane są więc najczęściej osoby posiadające elementarne umiejętności wykonywania zawodu. Najmniej wolnych miejsc pracy wpłynęło dla osób z grupy I parlamentarzyści i wyŝszi urzędnicy i kierownicy 7 ofert 1,1 %. Natomiast dla dwóch grup osoby bez zawodu i Ŝołnierze zawodowi w badanym okresie pracodawcy nie zgłosili Ŝadnej wolnej oferty pracy. Zestawienie to nadal stanowi potwierdzenie zjawiska duŝej rotacji pracowników w powiecie międzyrzeckim w odniesieniu do zawodów podstawowych, a zaleŝnej od koniunktury gospodarczej i sezonowości. RANKING OFERT PRACY Z rankingu ofert pracy zgłoszonych w I połowie 2012 r. wynika, iŝ największe zapotrzebowanie dotyczyło bezrobotnych posiadających następujące zawody (tab. 3). Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2012 r Robotnik gospodarczy Sprzedawca Robotnik budowlany Kierowca samochodu cięŝarowego 18 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 13

14 PowyŜsze zestawienie obejmuje 4 zawody z największą liczbą ofert pracy (248 ofert) to jest 31,55 % wszystkich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy. III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, Ŝe na niektóre zawody istnieje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. W grupie wszystkich zawodów zauwaŝamy, Ŝe napływ bezrobotnych nie jest adekwatny do ilości wpływających ofert pracy. Mowa tutaj o takiej sytuacji, kiedy na rynku jest więcej osób bezrobotnych w danym zawodzie niŝ zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci ofert pracy - są to tzw. zawody nadwyŝkowe. Poprzez zawód deficytowy naleŝy natomiast rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŝsze zapotrzebowanie niŝ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W OPARCIU O WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYśKI (DEFICYTU) Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu). Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1 "751204" Piekarz 0, "752208" Stolarz meblowy 0, "514101" Fryzjer 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych 0, "711202" Murarz 0, "621001" Drwal / pilarz drzew 0, "961302" Robotnik placowy 0, "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych 0,1 9 "752205" Stolarz 0,1 10 "351203" Technik informatyk 0, "722204" Ślusarz 0, "711401" Betoniarz 0, "711503" Stolarz budowlany 0,1667 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 14

15 14 "512001" Kucharz 0, "121303" Naczelnik / kierownik wydziału 0, "331301" Księgowy 0, "613003" Rolnik 0,25 18 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0,25 19 "522301" Sprzedawca 0, "432103" Magazynier 0, "228301" Fizjoterapeuta 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0, "321301" Technik farmaceutyczny 0, "712601" Hydraulik 0, "713102" Malarz budowlany 0, "811105" Operator koparko - ładowarki 0, "341205" Pracownik socjalny 0,4 28 "933304" Robotnik magazynowy 0,4 29 "941201" Pomoc kuchenna 0,4 30 "753303" Szwaczka 0, "512002" Kucharz małej gastronomii 0,44 32 "752305" Pilarz 0, "513202" Barman 0, "621002" Robotnik leśny 0, "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 0,5 36 "311303" Technik elektryk 0,5 37 "325907" Terapeuta zajęciowy 0,5 38 "343101" Fotograf 0,5 39 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 0,5 40 "753403" Tapicer meblowy 0,5 41 "832203" Kierowca samochodu osobowego 0,5 42 "912103" Prasowaczka ręczna 0,5 43 "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "611306" Ogrodnik terenów zieleni 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "513101" Kelner 0, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 0,75 48 "411004" Technik prac biurowych 0, "131101" Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych 1 50 "132103" Kierownik działu produkcji 1 51 "132301" Kierownik budowy 1 52 "232001" Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 1 53 "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 1 54 "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1 55 "334201" Sekretarz sądowy 1 56 "422602" Recepcjonista 1 57 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 58 "514202" Kosmetyczka 1 59 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 1 60 "712612" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 1 61 "721306" Blacharz samochodowy 1 62 "721404" Monter konstrukcji stalowych 1 63 "722301" Frezer 1 64 "722313" Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 1 65 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 66 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 15

16 niesklasyfikowani 67 "911207" Sprzątaczka biurowa 1, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "833203" Kierowca samochodu cięŝarowego 1, "222101" Pielęgniarka 1,5 72 "332302" Zaopatrzeniowiec 1,6 73 "522305" Technik handlowiec 1, "334306" Technik administracji 1, "324002" Technik weterynarii 2 76 "325905" Opiekunka dziecięca 2 77 "411003" Pracownik kancelaryjny 2 78 "611104" Rolnik upraw polowych 2 79 "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 2 80 "932101" Pakowacz 2, "332203" Przedstawiciel handlowy 2,5 82 "412001" Sekretarka 2,5 83 "821902" Monter mebli 3 84 "821905" Monter wyrobów z drewna 3 85 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej 3,5 86 "912202" Operator myjni 4 87 "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 4, "522201" Kierownik sali sprzedaŝy 5 89 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 5,5 90 "712101" Dekarz 5,5 91 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 6 92 "524902" Doradca klienta 6 93 "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 8 W oparciu o tabelę T-I/P-4 zestawiającą zawody deficytowe i nadwyŝkowe w powiecie międzyrzeckim w I półroczu 2012 roku (stanowiącą załącznik sporządzonego raportu) oraz stworzonej na jej podstawie tabeli nr 4 dokonano w PUP w Międzyrzeczu zestawienia: rankingu zawodów nadwyŝkowych (tabela nr 5). rankingu zawodów najbardziej deficytowych (tabela 6); POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 16

17 Tabela 5. Ranking 31 zawodów nadwyŝkowych w I półroczu 2012 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1 "751204" Piekarz 0, "752208" Stolarz meblowy 0, "514101" Fryzjer 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych 0, "711202" Murarz 0, "621001" Drwal / pilarz drzew 0, "961302" Robotnik placowy 0, "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych 0,1 9 "752205" Stolarz 0,1 10 "351203" Technik informatyk 0, "722204" Ślusarz 0, "711401" Betoniarz 0, "711503" Stolarz budowlany 0, "512001" Kucharz 0, "121303" Naczelnik / kierownik wydziału 0, "331301" Księgowy 0, "613003" Rolnik 0,25 18 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0,25 19 "522301" Sprzedawca 0, "432103" Magazynier 0, "228301" Fizjoterapeuta 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0, "321301" Technik farmaceutyczny 0, "712601" Hydraulik 0, "713102" Malarz budowlany 0, "811105" Operator koparko - ładowarki 0, "341205" Pracownik socjalny 0,4 28 "933304" Robotnik magazynowy 0,4 29 "941201" Pomoc kuchenna 0,4 30 "753303" Szwaczka 0, "512002" Kucharz małej gastronomii 0,44 W tabeli 5 zestawiono najbardziej nadwyŝkowe zawody w I półroczu 2012 roku w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki. PoniŜej zaprezentujemy 45 zawodów najbardziej deficytowych w I półroczu 2012 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 17

18 Tabela 6. Ranking 45 zawodów najbardziej deficytowych w I półroczu 2012 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1 "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 8 2 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 6 3 "524902" Doradca klienta 6 4 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 5,5 5 "712101" Dekarz 5,5 6 "522201" Kierownik sali sprzedaŝy 5 7 "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 4, "912202" Operator myjni 4 9 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej 3,5 10 "821902" Monter mebli 3 11 "821905" Monter wyrobów z drewna 3 12 "332203" Przedstawiciel handlowy 2,5 13 "412001" Sekretarka 2,5 14 "932101" Pakowacz 2, "324002" Technik weterynarii 2 16 "325905" Opiekunka dziecięca 2 17 "411003" Pracownik kancelaryjny 2 18 "611104" Rolnik upraw polowych 2 19 "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 2 20 "334306" Technik administracji 1, "522305" Technik handlowiec 1, "332302" Zaopatrzeniowiec 1,6 23 "222101" Pielęgniarka 1,5 24 "833203" Kierowca samochodu cięŝarowego 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 1, "911207" Sprzątaczka biurowa 1, "131101" Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych 1 29 "132103" Kierownik działu produkcji 1 30 "132301" Kierownik budowy 1 31 "232001" Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 1 32 "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 1 33 "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1 34 "334201" Sekretarz sądowy 1 35 "422602" Recepcjonista 1 36 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 37 "514202" Kosmetyczka 1 38 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 1 39 "712612" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 1 40 "721306" Blacharz samochodowy 1 41 "721404" Monter konstrukcji stalowych 1 42 "722301" Frezer 1 43 "722313" Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 1 44 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 45 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 18

19 Jak widać w tabeli nr 6 w grupie zawodów deficytowych dominuje zawód pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 19

20 PODSUMOWANIE W obecnym czasie bezrobocie okazało się w Polsce zjawiskiem masowym, dotykającym w znacznym stopniu kaŝdą rodzinę. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemów społecznych. Prowadzi do zuboŝenia ludzkiego, braku perspektyw Ŝyciowych, strachu i niemoŝności poradzenia sobie w dalszym Ŝyciu. NaleŜy pamiętać, Ŝe utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale równieŝ moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, kaŝde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do tej pory powstało wiele aktów prawnych, a takŝe stworzono system urzędów pracy, których najwaŝniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Jednym z istotnych zadań powiatowych urzędów pracy jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Na terenie powiatu międzyrzeckiego mamy do czynienia wciąŝ z duŝym bezrobociem wynoszącym na koniec I półrocza 2012 roku 20,2 %. W takiej sytuacji ofert pracy dostępnych na rynku jest wciąŝ mniej niŝ popyt na nią. Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wniosków, a tym samym moŝe przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia w szkołach i szkolenia dla osób bezrobotnych, a w efekcie końcowym moŝe wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, analizę napływu bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeŝenia i wnioski: rynek pracy w powiecie międzyrzeckim charakteryzuje się dość wyraźną nierównowagą między podaŝą a popytem w przekroju zawodowym, w powiecie międzyrzeckim w ostatnim czasie nastąpił mały wzrost liczby osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, monitoring zawodów nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, pozwala jednak na identyfikację tendencji jakie zachodzą w obszarze popytu i podaŝy, struktura zawodowa popytu na pracowników wskazuje, Ŝe pracodawcy składają głównie zapotrzebowanie na pracowników ze średnim lub zawodowym wykształceniem, ponadto duŝy odsetek zgłaszanych ofert pracy jest adresowany do bezrobotnych o najniŝszym poziomie kwalifikacji, POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 20

21 największą szansę zatrudnienia mają osoby, które oprócz dobrego wykształcenia znają biegle języki obce, posiadają prawo jazdy oraz sprawnie obsługują komputer, dominują osoby bezrobotne w grupie: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ; pracodawcy zgłaszają do naszego urzędu pracy chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede wszystkim z grupy: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Oferty w tej grupie zawodów stanowią 39,6 % ogólnej liczby wszystkich zgłoszonych ofert pracy; zauwaŝalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności; maleje atrakcyjność rynkowa wykształcenia średniego; zawody nadwyŝkowe (w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki) piekarz; zawody deficytowe (w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu) pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne. Zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim odnoszą się w znacznym stopniu do ogólnych zmian rynkowych i społecznych, a nie do zmian gospodarczych i lokalnych. Nie przewiduje się w strategii gospodarczej powiatu, powstania branŝy (zawodu) o znaczeniu istotnym dla lokalnego rynku pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 21

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku

Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku Informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu malborskiego styczeń 2010 roku wrzesień 2011 roku sie-11 lip-11 cze-11 maj-11 kwi-11 mar-11 lut-11 sty-11 gru-10 lis-10 paź-10 wrz-10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo