Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. Sesjg zakoriczono godz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz."

Transkrypt

1 Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. Sesjg zakoriczono godz. 14& Radni byli obecni wg listy obecnosci, kt6ra stanowi zalqcznik do protokolu. /.d.1,2 Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - Przewodnicz4cy Rady, kt6ry na podstawie listy obecno6ci stwierdzil prawomocnodi obrad, po czym przywital paniq i pan6w radnych, W6jta Gminy, radnych powiatowych, pracownik6w Urzgdu Cminy, soltys6w i mieszkaric6w gminy i zapyl.al czy sq propozycje zmian co do przedstawionego porz4dku obrad. Radni nie zglosili 2adnych propozycji zmian w porz4dku obrad. Proponowany porz4dek obrad : 1. Otwarcie sesj i. 2. Przyjgcie porz4dku obrad. 3. Przyjqcie protokolu z poprzedniej sesji. 4. lnterpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja Przewodniczqcego Rady Gminy o dzialaniach podjqtych w okresie mipdzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z dzialalno!;ci W6jta Gminy w okresie miqdzysesyjnym. 7. Roczne sprawozdanie z dzialalnoici Komisj i Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za rok Podjqcie uchwal w sprawie: 1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej i Statych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok ) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych na rok 2007 stanowiqcy czg6i Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych. 3) ustalenie wynagrodzenia W6jta Gminy Domaszowice. 4) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spolecznou?ytecznych na rok 2007, Gminy Domaszowice.

2 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Wolne wnioski. I 1. Zamknigcie obrad sesj i. Powy2szy projekt porz4dku obrad zostal poddany glosowaniu. za - 15 radnych przeciw 0 wstrzymal sig - 0 W glosowaniujawnym udzial wziglo 15 radnych porz4dek obrad zostal przyjety jednoglosnie. Ad.3 Protok6l z ostatniej sesji byl wylozony do wgl4du na sali obrad, Przewodnicz4cy \- Rady zaproponowal przyjgcie protokolu bez odczytywania. za - 15 radnych przeciw - 0 wstrzvmal sie - 0 Radni w glosowaniu jawnym powyzszq propozycjg przyjgli jednoglo6nie. Przewodnicz4cy Rady zaproponowal by sekretarzem dzisiej szej sesji zostal radny Mieczyslaw Dzialariski. Radny wyrazil zgodg. Zaproponowan4 kandydaturg poddano glosowaniu : Za- 15 radnych Wstrzymalo siq - 0 Sekretarzem sesji jednoglosnie wybrany zostal Mieczyslaw Dzialafski. Ad.4 Przewodnicz4cy Rady zwrocil siq do radnych o skladanie interpelacji izapytah. - Radny Roman Matkowski - powiedzial, 2e interpelacja jego dotyczy wsi Dziedzice, a konkretnie drogi gl6wnej i row6w, kt6re przy niej sig znajduj4. Rowy te sq w zlym stanie i wymagaj4 czyszczenia, gdy2 sq zatkane i w przypadku roztop6w czy ulewnych deszczy nie odprowadzaj4 wody. - Radny J6zef Walas - zlo2yl interpelacjp dotyczqcq tegorocznegod6nie2ania. Powiedzial, 2e zostal powiadomiony o awarii plugu. W takiej sytuacji mieszkaricy gminy, szczeg6lnie tych miejscowosci, kt6re sq bardziej oddalone od drogi gl6wnej zostaj4 odcigci od Swiata. Radny Walas powiedzial, 2e w przyszlym sezonie mo2na byloby przygotowai sip na takie sytuacje i wyposa2yi gming w dwa lugi.

3 Druga sprawa dotyczy uruchomienia telefonu interwencyjnego w soboty i niedziele, gdy2 w te dni gmina przestaje funkcjonowai. W sytuacjach kiedy co5 sig dzieje nie ma sposobu by zglosii sig do Urzgdu Gminy o jakqkolwiek pomoc. Dotyczy to glownie takich spraw jak odsnie2anie dr6g. - Radny Albin Chrzanowski - zlo2ylna pi6mie interpelacjq, kt6rej trerli brzrni: 1. Proszp o informacjg w Gminnym Informatorze aktualnych obecnie wynagrodzefi miesipcznych wraz z dodatkami: Pana W6jta, Pana Sekretarza, Pani Skarbnik i Pani Kierownik OPS. 2. Proszg o wydrukowanie w Gminnym Informatorze przeslania do mieszkafic6w Gminy Domaszowice w 25 rocznicp stanu wojennego. Radny Chrzanowski powiedzial, 2e ma takze pytanie dotyczqce punktu 7 porzqdku obrad: Kiedy i w jakim skladzie spotkala sip Komisja Rewizyjna w celu przygotowania sprawozdania z dzialalno5ci za rok2006. Zapytal r6wnie2 komu sluzy Gazeta Lokalna - Informator Gminny. Glos zabral radny l-alniowski. Odpowiedzial, 2e sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej przygotowuje przewodniczqcy komisji. Powiedzial takze, 2e na ostatnich komisjach radni rozmawiali czy sprawozdanie to ma byi za caly rok 2006 czy tylko z jednego spotkania, w kt6rym uczestniczyli czlonkowie komisji stalych wraz z komisjq rewizyjn4. Radny Chrzanowski powiedzial, 2e ta odpowiedz go nie zadowala, gdyz Komisja Rewizyjna jest odrpbn4 komisjq i sama powinna przygotowai sprawozdanie i opracowa6 plan na rok radny Roman Nlatkowski - powiedzial, 2e radni nie dostali 2adnych informacj i odno6nie uchwaly dotyczqcej rozwiqzywania problem6w alkoholowych, w zwiqzku z tym przed uchwaleniem tej uchwaty powinni takie informacje otrzyma(. Radny Matkowski zloiryl tak2e interpelacjg do W6jta Gminy odno5nie wcze6niejszego dowozu dzieci do szkoly jak r6wnie2 utworzenia stol6wki szkolnej w Polkowskiem. Ad.5 Informacja Przewodniczqcego Rady Gminy o dzialaniach podjqtych w okresie miedzysesyjnym - informacj a w zal4czeniu. Ad.6 Sprawozdanie W6jta Gminy z dzialalnosci w okresie migdzysesyjnym - sorawozdanie w zalaczeniu.

4 Ad.7 Roczne sprawozdanie z dzialalnoici Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za rok 2006, odczytal Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej Jaroslaw tr-azniowski - informacia w zalaczeniu. Ad.8 Podjqcie uchwal w sprawie: 1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stalych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok Wprowadzenie do uchwaly przedstawil Przewodnicz4cy Rady Gminy - Jan Nowak. Uchwalq poddano pod glosowanie: \g Za- 15 radnych Wstrzvmalo sie - 0. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjqta jednoglosnie. 2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2007 stanowi4cy czgsi Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych. Wprowadzenie do uchwaly wprowadzil Przewodnicz4cy Komisji Pan Jerzy Szubert. Nastgpnie radny Chrzanowski zapyal ile os6b jest w Komisji Alkoholowej ijak czgsto organizowane s4 spotkania. Pan Jerzy Szubert caty sklad komisji przedstawil imiennie i powiedzial, 2e spotkania organizowane s4 wedlug potrzeb. Nastgpnie radny Walas zapytal o punkt 11, Program, kt6ry dotyczy wspierania oraz czy Komisja zajmuje sie sprawami narkotyk6w. Pan Szubert odpowiedzial, 2e Komisja zajmuje siq narkotykami, ale,,wchodzi" w to powoli i nie we wszystkich sprawach. Radny Walas zapytal takze jak wygl4da wykazywanie nielegalnej produkcji alkoholu. Pan Jerzy Szubert odpowiedzial, ze jesli Komisja wie co( na ten temat to przekazuje te informacje Policji. Uchwalg poddano pod glosowanie: Za - 15 radnych Wstrzvmalo sie - 0.

5 W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta j ednoglosnie. 3) ustalenie wynagrodzenia W6jta Gminy Domaszowice. W tej sprawie glos zabral Sekretarz Gminy Domaszowice - Zdzislaw Wesoty. Powiedzial, 2e decyzjg musi podjqi Wysoka Rada, gdy2 jest to tylko i wyl4cznie uprawnienie Rady. Wykladniq je6li chodzi o pobory dla W6jt6w jest Rozporzqdzenie Rady Ministr6w. Sekretarz powiedzial, 2e W6jt miesci sig przedziale gmin do 15 tys. mieszkairc6w - to jest pierwszy i najni2szy przedzial placowy i do tej pory jego pobory wynosily 6 tys.700 zl brutto i nie byly podnoszone przez dwa i p6l roku. Poinformowal, 2e robil rczeznanie w s4siednich gminach i namawial pana Przewodnicz4cego Rady 2eby zaproponowa6.rvqyy?sze pobory. W zwiqzku z powy2szym Sekretarz Gminy zaproponowal pobory w wysoko5ci zl brutto, w tym: zl - wynagrodzenie zasadnicze, zl - dodatek funkcyjny, zl - dodatek specjalny, 780 zl- dodatek za wyslugq lat. Po tej wypowiedzi glos zabral radny Chrzanowski Albin. Powiedzial, 2e bardzo dobrze, 2e Pan Sekret arz przedstawil tak te sytuacjg, ale jego zdaniem uchwala ta nie jest do korica przygotowana, gdyz nie zawiera szczeg6lowych informacj i - takich jak od kiedy obowi4zuj4 te pobory i czy podana kwota jest brutto czy netto. Sekretarz Gminy odpowiedzial,2e jest to proj ekt uchwaly i zaproponowal jak on mo2e wygl4dai. Nie zawiera on informacji od kiedy pobory te majq obowiqzywai, bo sq tylko dwie mo2liwo6ci - albo od pierwszego stycznia albo od pierwszego lutego. O tym musi zadecydowai Wysoka Rada i wtedy data ta zostanie zapisana w uchwale. Przewodnicz4cy Rady zlozyl wniosek, ileby ustalone pobory obowi4zywaty od pierwszego stycznia. Wniosek poddano pod glosowanie: Za 13 radnych Wstrzymalo sig - 2 radnych. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, wniosek zostal przeglosowany wiqkszosci4 glos6w. Przewodnicz4cy Rady odczytal proj ekt uchwaly. Projekt poddano pod glosowanie: Za - 14 radnych Przeciw 0 Wstrzymal sig- I radny. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta wipkszosci4 glos6w.

6 4) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno -u?ytecznych na rok Gminy Domaszowice. Projekt uchwaly przedstawil Sekretarz Gminy - Zdzislaw Wesoly. Powiedzial, 2e sprawa ta byla jul omawiana na wszystkich stalych komisjach i ze je6li gmina chce w ten program wej6i musi podj4i uchwalg w sprawie przyjgcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno -u2ytecznych. Do tego projektu uchwaly jest zalqcznik - stanowi on roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno - u?ytecznych. Znajduje sie w nim opis prac spoleczno uirytecznych, zakres tych prac, liczba godzin i w jaki spos6b nalezy siq rozlicza( z tych godzin. Sekretarz przedstawil takze w jakich terminach i na jakich obiektach te prace bgd4 wykonywane. Przewodnicz4cy Rady odczytal projekt uchwaty. Projekt poddano pod glosowanie: Za - 15 radnych Wstrzymalo sip - 0. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta iednoelosnie. Ad.9 Odpowiedzi na zadane interpelacje i zapy\ania udzielali: W6jt Gminy, Inspektor ds. ochrony irodowiska i drogownictwa Pan Roman Gil, Kierownik Referatu Organizacyjnego Pani Dagmara Bak. - Radny Matkowski zapy4al o rowy i przepusty w miejscoworicidziedzice. - Pan Roman Gil poinformowal, 2e ustawa o drogach okre6la jednoznacznie, 2e utrzymanie przepust6w nalezy do wla6cicieli nieruchomoici. W tej sytuacji przepusty musz4 wyczy6ci6 mieszkaricy gminy bo to nale2y do ich obowi4zku. - Jedli chodzi o pytanie radnego Walasa to zakup drugiego plugu jest dobrym pomyslem, ale gmine nie stai na niego. Awaria plugu nie przyczynila sig do tego, 2e do miejscowo(ci nie dojechala stra2 czy pogotowie. Urz4d dawal sobie radg przy wigkszych Sniegach, stqd stwierdzenie,2e zakup ten nie jest konieczny. - W sprawie telefonu interwencyjnego pan Gil stwierdzil, 2e ma propozycjg dotyczqca tego problemu. Zaproponowal, 2e poda telefon stacjonamy i kom6rkowy do pana Krzemowskieg o, aby ka2dy soltys w razie potrzeby m6gl do niego zadzwoni i poprosii o pomoc jesli taka sytuacja zaistnieje. JeSli kiedykolwiek bgdzie zakupiony telefon interwencyjny zostanie to podane do wiadomorici radnych. - Na interpelacjq radnego Chrzanowskiegodpowiedziala Pani Dagmara Bak - kierownik Referatu Organizacyjnego. Powiedziala,, 2e.Informator Gminny jest gazet4 gminnq i obejmuje trzy gminy - Domaszowice, Swiercz6w i Wilk6w. Ma

7 charakter wyl4cznie informacyjny - s4 w nim zamieszczane informacj e z 2ycia gminy, szk6l, przedszkoli wszystkich innych jednostek organizacyjnych gminy. Gazeta jest generalnie dla wszystkich, jeste5my tylko ograniczenilo6ci4 stron. Je5li chodzi o pobory W6jta, Sekretarza,Pani Skarbnik ipani Kierownik OPS to zostaly one ju2 wyslane do Redakcji wraz z podzipkowaniem radnego Chrzanowskiego i zostanq zamieszczone w najbli2szym numerze Gminnego Informatora. - Na pytanie radnego Matkowskiego dotyczqce stol6wki szkolnej w Polkowskiem odpowiedzi udzielil W6jt Gminy - Zenon Kotarski. Pan W6jt powiedzial, 2e tq sprawq wyjasnil ju2 na Komisjach Rady i zostaly jul podjqte wstepne decyzje. Najpierw odpowiednie sluzby muszq wyrazii opinig i zgodg, czy taka stol6wka mo2e funkcjonowai. JeSli taka zgoda bqdzie to stol6wka bedzie funkcjonowai wraz z nowym rokiem szkolnym Podobna sprawa zwiqzana jest z rozpoczeciem zajpi. W6jt Gminy powiedzial, 2e wyra2a zgode aby zajqcia te rozpoczynaly sig p6zniej, ale w tej sprawie rodzice musz4 sip jeszcze skonsultowac z radqpedagogiczn4. - Je5li chodzi o dow6z dzieci to z tego tytulu bgdzie wprowadzony jeszcze jeden dodatkowy kurs. - Pan W6jt powiedzial tak2e, 2e jedli bqdzie taka potrzeba to s4 przygotowane wstqpne dwa warianty funkcjonowania sieci szkolnej, ale tg sprawq trzeba om6wii z rodzicami. Trzeba albo zlikwidowai szkolg w Strzelcach albo zrobid tam filie Zespolu Szkolno - Gimnazjalnego z oddzialami 0-3, a resztq dzieci przeniesi do szkoly w Domaszowicach lub Polkowskim. - Je6li chodzi o drogi powiatowe to jest to zadanie powiatu, a tych pienigdzy w powiecie nie ma. - Nastqpnie Przewodnicz4cy Rady powital Przewodnicz4cego Rady Powiatu - Andrzeja Michtq i oddal mu glos. - Pan Andrzej Michta podzigkowal za zaproszenie i powiedzial, ze chcialby wspomniei o nowych wladzach powiatu i bud2ecie, kt6ry tak2e niedawno zostal przyjety. Pan Przewodnicz4cy Rady Powiatu powiedzial, 2e 20 grudnia 2006 r. odbyla siq sesja, na kt6rej zostaly wybrane nowe wladzg powiatu: Starost4 zostal Pan Michal Ilnicki, wicestarostq Pan Slawomir Hinborch. Pan Starosta dokonal pewnych zmian kadrowych. Nast4pila zmiana na stanowisku sekretarza, kt6rym zostala Pani Alina Bialas. Zmiana nastqpila tak2e na stanowisku Dyrektora Zarzqdu Dr6g Powiatov\ych - Pana Nowowiejskiego zast4pil Pan Kozyra. Dokonano tak2e wa2nej zmiany na stanowisku dyrektora szpitala, zostal nim lekarz Piotr Rosalski.

8 Rada Powiatu liczy l7 radnych: 7 radnych - PSL i Wsp6lnoty Obywatelskiej, 4 radnych - SLD, 2 radnych - PiS, 4 radnych - Forum Rozwoju Ziemi Namyslowskiej. Pan Michta powiedzial, 2e na sesji 17 stycznia Rada Powiatu uchwalila jednoglosnie budzet. Najwigksze wydatki zostaly przeznaczone na szpital, z tego powodu brakuj e pienipdzy na inne wydatki. Ad.t0 Wolne wnioski. - Glos zabral radny Chrzanowski wyja6niajqc, 2e jego zdaniem przeslanie do mieszkaric6w gminy w 25 rocznicg stanu wojennego powinno p6j6i do wydruku. Odczytal takze odpowied? na interpelacjg, kt6r4 otrzymal od W6jta Grniny i stwierdzil, 2e nie rozumie odpowiedzi na swoje pytanie. - Nastgpnie glos zabral Pan Roman Gil, powiedzial 2e chcialby poruszyi temat, kt6ry najprawdopodobniej pojawi sig na nastgpnej sesji. Temat ten dotyczy programu usuwania azbestu. Pan Gil powiedzial, 2e chcialby zrobid tak by do kazdego nakazu podatku bez wzglgdu na to czy kto5 posiada w swoim gospodarstwie azbest czy nie dol4czyi ulotkg -,,Uwaga azbest". Przypomnia 2e ka2dy mieszkaniec ma obowi4zek zinwentaryzowania azbestu i podania jego ilosci do gminy, a nastqpnie gmina ma obowi4zek podai te dane do koirca marca do Wojewody kazdego roku. Pan Gil powiedzial, 2e chcialby tp informacjg podai do wiadomosci mieszkanc6w gminy. Radny l-azniowski powiedzial, Ze tg informacjg mo2na przekaza6 mieszkancom gminy na zebraniach wiejskich. - Nastqpnie glos zabral soltys wsi Polkowskie - Miroslaw Kolbuc. Powiedzial, 2e po burzy huraganowej s4 straty w pokryciach etemitowych - co mieszkahcy grniny maj4 zrobid z tymi plytami, gdzie je wywie26. Odpowiedzi udzielil Pan Gil Roman. Powiedzial, 2e w Olawie jest skladowisko etemitu, gdzie mo2na zawie2(, ptyty etemitowe. Kierownik tego skladowiska wyrazil na to zgodg. - Radny l-azniowski zapytal, 2e nie ma cze5ci dachu na budynku po PGR-owskim w Strzelcach i czy jest jaki6 wlasciciel tego budynku czy czq5ciowo nale2y on do Agencji Rynku Rolnego. Pan Roman Gil odpowiedzial, 2e jest to wlasno6i prywatna. Wla5ciciel tego budynku pojawil siq i dostal stosowne informacje jak ma postgpowai z tymi odpadami. - Nastgpnie glos zabral radny Chrzanowski. Zadal pytanie Panu Przewodniczqcemu Rady Powiatu odno6nie pobor6w i wybor6w do Rady Gminy. Zapytal czy w powiecie obowiqzujq takie same zasady jak w gminie, czy pobory pracownik6w s4jawne i czy osoby kandydujqce mog4 glosowai.

9 Pan Przewodnicz4cy Rady Powiatu - Andrzej Michta odpowiedzial, 2e wszystko co jest podejmowane uchwal4 jest jak najbardziej jawne takze pobory pracownik6w i diety radnych. Co do wylapzenia z glosowania os6b kandyduj4cych to w powiecie od pocz4tku jest taka praktyk4 2e w glosowaniu biorq udzial wszyscy - tak2e osoby, kt6re kandyduja-. Gdyby bylo inaczej czqsto nie mozna byloby ukonstyru ow ac Zarzalu. Ad. 11 W zwigku z wyczerpaniem porzqdku obrad - Przewodnicz4cy Rady zakoircz,vl V sesje Rady Gminy Domaszowice. Protokblowal: Cezary Bier4acki lttitr'.i PRZ!WODNiC XA1-,} Jan h

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og61n4 liczbg W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczgto o godz. l2w Sesjq zakonczono godz.

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami. Protok6l Nr XXVI/l4 z sesji Rady Powiatu Miriskiego, ktrira odbyla sig w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim w dniu 23 kwietnia2dl4 r. Lista obecnosci radnych stanowi zal. nr I do protokolu. Lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku.

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. Posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesj arozpoczgla

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r.

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlon

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku.

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. BRM-0063-3/25/04 PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. Kornisja Oéwiaty,_Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej rozpoczpla

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku BRM 0063-3/16/04 Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku Posiedzenie komisji rozpoczqlo sig o godz. 1100. Uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r.

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Ktzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku BRM 0063-4/12/03 Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku Posiedzenie Komisji rozpoczqlo sig o godz. 900. Uczestniczyli w nim:

Bardziej szczegółowo

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez BRM. 0012.7.2.201.5 PROTOKoT NR 2/201s POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WIOCTAWEK Prowadzqcy posiedzenie: radny Janusz Dqbczyriski - Przewodniczqcy Komisji. Data i miejsce obrad:23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego,

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego, Protok6N Nr 3/14 posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi 6s liiego w dniu 22 grudnia 20'14 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Wicerstarosta - Krzyszlof Plochocki czlon kowie ZarzEdu: t-ukasz Bogucki Marek Pachnik

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy DataXXIV sesji-28.03.2013r. Miejsce posiedzenia sala narad Bytnica. Godzina rozpocz\lcia 12:30 Sesji przewodniczyl Przewodnic~cy Rady Gminy Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc PROTOKOL Nr XxxIV2014 obradxxxii sesjiradygminysniadowoodbytejw dniu 06 marca2014roku. Posiedzenie XXXII sesjiradygminy Sniadowoodbylosigw GminnymOsrodkuKultury w Sniadowie.Sesja rozptoczelasig o godz.

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne.

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne. BRM-0063-5/30/0s PROTqKOT. NR 30/0s Z P O S I ED ZEN IA KOMI S T G O S P O DA KK] KOM( INA I,N I';] I PORZADK(.I PUBITCZNEGO ODBYTEGO DNIA 22 L(ITEGO 2OO5 ROKU Komisja w skladzie wg listy obecnoéci zalqczonej

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku

Cl{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 azakonczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku.

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Obrady rozpoczeto o god2.15.00 azakohczono o godz. 17.00. W sesji uczestniczylo 15 Radnych wedlug zalqczonej listy obecno5ci.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr.

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PosiedzenieXXVII sesji Rady Gminy Sniadowoodbyto sip w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesjarozpoczglasiq

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad:

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad: OR.0002.2.2014 Protokol zxli Sesji Rady Gminy Brudzew, ktora odbyla si^ w dniu 14 lutego 2014 n, na sali konferencyjnej Urz^u Gminy Brudzew wgodzinachod 15:30 do 17:00 Proponowany porz^dek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 58-533 MYST..AI{OV'iicbl Protokól NrXLI/10 tel.6' 3-9!l I r-l z sesja Rady Gminy Myslakowice, która odbyla siq dnia 30 marca 2010r., w sali konferencyjnej Urzgdu Gminy. Porz4dek

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 l r t, '-., d i., l i:. J l", it 11,,,. i'irl3ttt t' 1r,r ll.rl, ;r PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓT. I{R 23/04 z n09iedzenia K0MISJI oswt.ary. KIILTURv, ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ I'Y DNIU 23 wrzeíniu 2004 roku.

PROTOKÓT. I{R 23/04 z n09iedzenia K0MISJI oswt.ary. KIILTURv, ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ I'Y DNIU 23 wrzeíniu 2004 roku. BRM-0063-3/23/04 PROTOKÓT. I{R 23/04 z n09iedzenia K0MISJI oswt.ary. KIILTURv, ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ I'Y DNIU 23 wrzeíniu 2004 roku. Kornisja OSwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej rozpoczela

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczt(to 0 godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych - 14 Zakonczono 0 godz. 13.30 Stan Radnych -15, obecnych - 14

Obrady rozpoczt(to 0 godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych - 14 Zakonczono 0 godz. 13.30 Stan Radnych -15, obecnych - 14 Protok61 Nr XXIV z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 20 wrzesnia 2013 roku w sali narad Urzt(du Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza - Przewodniczqcego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. r Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzy{ posiedzenie Zarzqdu powiatu Miriskieoo.

Ad. r Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzy{ posiedzenie Zarzqdu powiatu Miriskieoo. Protokól Nr 20/07 z posiedzenia Zarzqdu powiatu Mirískiego w dniu 23 lipca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlon

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\ ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 wol. 4Iq.". r OR-BR.0002.7.20 14 PROTOKOL Nr XLIV/2014 z czterdziestej czwartej Sesji Rady Gminy i Miasta Kozieglowy odbytej w

Bardziej szczegółowo

PROTOTÓ Nr XLl 01. z sesji Rady Miejskiej w JEdrzejowie odbytej w dniu 14 grudnia 2001 roku w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w JEdrzejowie.

PROTOTÓ Nr XLl 01. z sesji Rady Miejskiej w JEdrzejowie odbytej w dniu 14 grudnia 2001 roku w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w JEdrzejowie. PROTOTÓ Nr XLl 01 z sesji Rady Miejskiej w JEdrzejowie odbytej w dniu 14 grudnia 2001 roku w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w JEdrzejowie. Ad. 1. Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Jgdrzejowie, o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOI, NR LII / 09 z sesji Rady Miejskiej w Jgdrzejowie odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku w lokalu Klubu Nauczvciela w Jedrzeiowie.

PROTOKOI, NR LII / 09 z sesji Rady Miejskiej w Jgdrzejowie odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku w lokalu Klubu Nauczvciela w Jedrzeiowie. PROTOKOI, NR LII / 09 z sesji Rady Miejskiej w Jgdrzejowie odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku w lokalu Klubu Nauczvciela w Jedrzeiowie. Ad. l. O godzinie 110s Przewodniczqcy Rady Miejskiej Pawel Blaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Vll kadencji. odbytej w dniu 30 marca 2015r.

Vll kadencji. odbytej w dniu 30 marca 2015r. Protok6l nr vl/15 przebiegu obrad Vl sesji Rady Miasta Wloclawek Vll kadencji odbytej w dniu 30 marca 2015r. w sali nr 4 Urzedu Miasta Wloclawek ul. Zielony Rynek 11113 Protok6l nr Vll15 przebiegu obrad

Bardziej szczegółowo

BRM - oofia/47,/0f. PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU.

BRM - oofia/47,/0f. PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU. BRM - oofia/47,/0f PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU. Komisja Rewizyjna rozpoczqla posiedzenie o godz. 1100 w sktadzie wg. listy obecnoéci stanowiqcej zalqcznik

Bardziej szczegółowo

PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku.

PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku. PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku. Posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Ses.jarozpoczElasig

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r.

UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sdrawie: okre6lenia wysokosci oraz szczeg6lowych warunk6w ptzyznawania nauczycielom dodatk6w: motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku.

Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku. Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku. W dniu 17 maja 2013 roku o godz. 12.00w miejscowoscidukla (woj. Podkarpackie) PrzewodniczqcaRady

Bardziej szczegółowo

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie,/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr Il \ STATUT ' 1.,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ; i f. " Clninna S P6l ka Woilua ''BLONIE'' ul. Nort*gq,sttego 10 05-870 BLO NIE NIF 118'15-:6-83?. rca. 011877'120? ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku Protok6l nr 109/2012 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 11 lipca 2012 roku Pan Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 7 30 otworzyl obrady Zarzqdu Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Marcin Fluder Starosta Lw6wecki o godzinie 80'l otworzyl obrady Zarz1du Powiatu Lw6weckiego. W obradach uczestniczylo

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU

BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU Komisja w skladzie wg listy obecnoéci zal4czonej do protokolu rozpoczpla

Bardziej szczegółowo

Iwona KsigZopolska - W6jt Gniny Mokobody - Szef Obrony. ZARZdDZENIE Nr 7/2013 Wdjta cminy Mokobody - Szefa Obrony Cywilnej cminy

Iwona KsigZopolska - W6jt Gniny Mokobody - Szef Obrony. ZARZdDZENIE Nr 7/2013 Wdjta cminy Mokobody - Szefa Obrony Cywilnej cminy WOJT GMINY MOKOBODY woi. mazc dieckie ZARZdDZENIE Nr 7/2013 Wdjta cminy Mokobody - Szefa Obrony Cywilnej cminy z dria 13 lutego 2013 r. w sprawi opracowania i wprowadzenia planu Obrony Cywilnej Gminy Mokobody

Bardziej szczegółowo

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie.

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie. ProtokoN Nr 130/14 pos iedzen ia )Zarzqdu Powiatu M i ris kie go w dniiu 4 sierpnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiq:Zopolski Marek

Bardziej szczegółowo

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie.

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie. Protok6l Nr. 10 / 2014-2018 Z posiedzenia komisji Ochrony Srodowiska, Spraw Gospodarczych i planowania przestrzennego. Komisja wyj azdowa. Rady Gminy Dgbe Wielkie Posiedzenie z dnia 18.05'2015 Obecni na

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku Z!riqcsk Kom!lflolny cmin ci,'s Woa{oilQgow i Konoljzocji rv Czaslocholvle. Joskrowslo I d/4,1 lel 324.7A.21\it 266 PROTOKOL z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r.

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczynski Wicestarosta - Krzysztof Michalik cztonkowie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r.

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r. PROTOKOLNrX/2011 zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Otwarcia obrad X Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil na podstawie

Bardziej szczegółowo

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3.

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. w sprawie: Programu Stypendialnego gminy Dqbe llielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r.

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. I.., PROTOKÓL z VII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady w Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOLNrVI/2011. z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 31 marca 2011 r.

PROTOKOLNrVI/2011. z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 31 marca 2011 r. PROTOKOLNrVI/2011 z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL z dnia 31 marca 2011 r. Otwarcia obrad VI Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

NTXXIV/2008 PROTOKOL. obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku

NTXXIV/2008 PROTOKOL. obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku PROTOKOL NTXXIV/2008 obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku Ustawowy stan Rady Miejskiej 21, ofucnych na sesji 20 tadnych(90,5%)- Nieobegni usprawiedliwieni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r.

Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzyszlof Michalik Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r. czlonkowie Zarz4du: Henryk Ksiq2opolski Miroslaw Krusiewicz

Bardziej szczegółowo

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1.

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1. _ I?,.... Ci; i., n.!,,!.,i,:lr!;'.it -,,. ' 3 - UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. W sprawie: przyjecia do realizacji Programu Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA RADA SPOT.DZIELCZA

KRAJOWA RADA SPOT.DZIELCZA KRAJOWA RADA SPOT.DZIELCZA NACZELNY ORGAN SAMORZADU Spot_DZTELCZEGO 00-013 Warszawa, ul. e-mail: krs@krs.org.pl, Jasna 1, Skrytka pocztowa 16 htlp://www.krs.org.pl,sluzew NAD DOl r" \4" rel. +48 22/596-43-00,

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r.

Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r. Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyriski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

l.wiek nauczyciela. 2.Imie, nazrvisko... 3.Czy mitrl iaktl$ rodzine?? 4.Opinia inn,vch nauczycieli o denacie

l.wiek nauczyciela. 2.Imie, nazrvisko... 3.Czy mitrl iaktl$ rodzine?? 4.Opinia inn,vch nauczycieli o denacie Morderstwo naucryciela W toalecie szkolnej znaleziono zwrqzane zwloki nauczyciela.przyczyn4zgonu bylo najprawdopodobniej wykrwawienie. Na ciele ofiary jest masa ran cigtych,znajdulqsie na nim licine siniaki,

Bardziej szczegółowo

6. Sprawozdanie z dzialalnosci Burmistrza w okresie migdzysesyjnym, zwlaszcza z wykonania uchwal Rady i realizacji wnioskdw.

6. Sprawozdanie z dzialalnosci Burmistrza w okresie migdzysesyjnym, zwlaszcza z wykonania uchwal Rady i realizacji wnioskdw. Protok6l nr III/06 z III sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 grudnia 2006 roku. Obrady prowadzil Przewodnicz4cy Rady Miasla i Gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek. Miejsce obrad: sala sesyjna Urzpdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU Opracowano na Podstawie: l. Ustawv z dnia 07 wrzesnia 1991r o systemie oswialy (Dz.U' Nr 67 z 1996r por.sze r@t.n;^w,i1. 2. Statnhr Przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZNohono 11 projekt6w na kwoty od 50 tys. zlotych do I mln zlotych, z czego w 2008 roku

ZNohono 11 projekt6w na kwoty od 50 tys. zlotych do I mln zlotych, z czego w 2008 roku Sohys R. Boiriski zapfial o skrzyzowanie drogi powiatowej z drogqkrajow4nr 15 w Szczytnikach Czerniejewskich,czy Starostwojest zorientowane jak sl

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Gminy Jablonna z dnia...

Uchwala Nr... Rady Gminy Jablonna z dnia... Uchwala Nr... Rady Gminy Jablonna z dnia... W sprawie podjecia dzialaii promujqcych rodziny wielodzietne w Gminie Jablonna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 20 stycznia 2009 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka) informuje,

Bardziej szczegółowo

RAD{qYj'[i:r!fiff'"* NTIUI0 PROTOKOL

RAD{qYj'[i:r!fiff'* NTIUI0 PROTOKOL RAD{qYj'[i:r!fiff'"* 'q-145 -w-oi. br'll't--tv"' Svri I toiqrzy sf te PROTOKOL NTIUI0 z sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 13 gnrdnia 2010 roku w sali naradurzedugminy Secemin w godz. oa t: * do 15

Bardziej szczegółowo