Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. Sesjg zakoriczono godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz."

Transkrypt

1 Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. Sesjg zakoriczono godz. 14& Radni byli obecni wg listy obecnosci, kt6ra stanowi zalqcznik do protokolu. /.d.1,2 Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - Przewodnicz4cy Rady, kt6ry na podstawie listy obecno6ci stwierdzil prawomocnodi obrad, po czym przywital paniq i pan6w radnych, W6jta Gminy, radnych powiatowych, pracownik6w Urzgdu Cminy, soltys6w i mieszkaric6w gminy i zapyl.al czy sq propozycje zmian co do przedstawionego porz4dku obrad. Radni nie zglosili 2adnych propozycji zmian w porz4dku obrad. Proponowany porz4dek obrad : 1. Otwarcie sesj i. 2. Przyjgcie porz4dku obrad. 3. Przyjqcie protokolu z poprzedniej sesji. 4. lnterpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja Przewodniczqcego Rady Gminy o dzialaniach podjqtych w okresie mipdzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z dzialalno!;ci W6jta Gminy w okresie miqdzysesyjnym. 7. Roczne sprawozdanie z dzialalnoici Komisj i Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za rok Podjqcie uchwal w sprawie: 1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej i Statych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok ) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych na rok 2007 stanowiqcy czg6i Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych. 3) ustalenie wynagrodzenia W6jta Gminy Domaszowice. 4) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spolecznou?ytecznych na rok 2007, Gminy Domaszowice.

2 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Wolne wnioski. I 1. Zamknigcie obrad sesj i. Powy2szy projekt porz4dku obrad zostal poddany glosowaniu. za - 15 radnych przeciw 0 wstrzymal sig - 0 W glosowaniujawnym udzial wziglo 15 radnych porz4dek obrad zostal przyjety jednoglosnie. Ad.3 Protok6l z ostatniej sesji byl wylozony do wgl4du na sali obrad, Przewodnicz4cy \- Rady zaproponowal przyjgcie protokolu bez odczytywania. za - 15 radnych przeciw - 0 wstrzvmal sie - 0 Radni w glosowaniu jawnym powyzszq propozycjg przyjgli jednoglo6nie. Przewodnicz4cy Rady zaproponowal by sekretarzem dzisiej szej sesji zostal radny Mieczyslaw Dzialariski. Radny wyrazil zgodg. Zaproponowan4 kandydaturg poddano glosowaniu : Za- 15 radnych Wstrzymalo siq - 0 Sekretarzem sesji jednoglosnie wybrany zostal Mieczyslaw Dzialafski. Ad.4 Przewodnicz4cy Rady zwrocil siq do radnych o skladanie interpelacji izapytah. - Radny Roman Matkowski - powiedzial, 2e interpelacja jego dotyczy wsi Dziedzice, a konkretnie drogi gl6wnej i row6w, kt6re przy niej sig znajduj4. Rowy te sq w zlym stanie i wymagaj4 czyszczenia, gdy2 sq zatkane i w przypadku roztop6w czy ulewnych deszczy nie odprowadzaj4 wody. - Radny J6zef Walas - zlo2yl interpelacjp dotyczqcq tegorocznegod6nie2ania. Powiedzial, 2e zostal powiadomiony o awarii plugu. W takiej sytuacji mieszkaricy gminy, szczeg6lnie tych miejscowosci, kt6re sq bardziej oddalone od drogi gl6wnej zostaj4 odcigci od Swiata. Radny Walas powiedzial, 2e w przyszlym sezonie mo2na byloby przygotowai sip na takie sytuacje i wyposa2yi gming w dwa lugi.

3 Druga sprawa dotyczy uruchomienia telefonu interwencyjnego w soboty i niedziele, gdy2 w te dni gmina przestaje funkcjonowai. W sytuacjach kiedy co5 sig dzieje nie ma sposobu by zglosii sig do Urzgdu Gminy o jakqkolwiek pomoc. Dotyczy to glownie takich spraw jak odsnie2anie dr6g. - Radny Albin Chrzanowski - zlo2ylna pi6mie interpelacjq, kt6rej trerli brzrni: 1. Proszp o informacjg w Gminnym Informatorze aktualnych obecnie wynagrodzefi miesipcznych wraz z dodatkami: Pana W6jta, Pana Sekretarza, Pani Skarbnik i Pani Kierownik OPS. 2. Proszg o wydrukowanie w Gminnym Informatorze przeslania do mieszkafic6w Gminy Domaszowice w 25 rocznicp stanu wojennego. Radny Chrzanowski powiedzial, 2e ma takze pytanie dotyczqce punktu 7 porzqdku obrad: Kiedy i w jakim skladzie spotkala sip Komisja Rewizyjna w celu przygotowania sprawozdania z dzialalno5ci za rok2006. Zapytal r6wnie2 komu sluzy Gazeta Lokalna - Informator Gminny. Glos zabral radny l-alniowski. Odpowiedzial, 2e sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej przygotowuje przewodniczqcy komisji. Powiedzial takze, 2e na ostatnich komisjach radni rozmawiali czy sprawozdanie to ma byi za caly rok 2006 czy tylko z jednego spotkania, w kt6rym uczestniczyli czlonkowie komisji stalych wraz z komisjq rewizyjn4. Radny Chrzanowski powiedzial, 2e ta odpowiedz go nie zadowala, gdyz Komisja Rewizyjna jest odrpbn4 komisjq i sama powinna przygotowai sprawozdanie i opracowa6 plan na rok radny Roman Nlatkowski - powiedzial, 2e radni nie dostali 2adnych informacj i odno6nie uchwaly dotyczqcej rozwiqzywania problem6w alkoholowych, w zwiqzku z tym przed uchwaleniem tej uchwaty powinni takie informacje otrzyma(. Radny Matkowski zloiryl tak2e interpelacjg do W6jta Gminy odno5nie wcze6niejszego dowozu dzieci do szkoly jak r6wnie2 utworzenia stol6wki szkolnej w Polkowskiem. Ad.5 Informacja Przewodniczqcego Rady Gminy o dzialaniach podjqtych w okresie miedzysesyjnym - informacj a w zal4czeniu. Ad.6 Sprawozdanie W6jta Gminy z dzialalnosci w okresie migdzysesyjnym - sorawozdanie w zalaczeniu.

4 Ad.7 Roczne sprawozdanie z dzialalnoici Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za rok 2006, odczytal Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej Jaroslaw tr-azniowski - informacia w zalaczeniu. Ad.8 Podjqcie uchwal w sprawie: 1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stalych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok Wprowadzenie do uchwaly przedstawil Przewodnicz4cy Rady Gminy - Jan Nowak. Uchwalq poddano pod glosowanie: \g Za- 15 radnych Wstrzvmalo sie - 0. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjqta jednoglosnie. 2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2007 stanowi4cy czgsi Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych. Wprowadzenie do uchwaly wprowadzil Przewodnicz4cy Komisji Pan Jerzy Szubert. Nastgpnie radny Chrzanowski zapyal ile os6b jest w Komisji Alkoholowej ijak czgsto organizowane s4 spotkania. Pan Jerzy Szubert caty sklad komisji przedstawil imiennie i powiedzial, 2e spotkania organizowane s4 wedlug potrzeb. Nastgpnie radny Walas zapytal o punkt 11, Program, kt6ry dotyczy wspierania oraz czy Komisja zajmuje sie sprawami narkotyk6w. Pan Szubert odpowiedzial, 2e Komisja zajmuje siq narkotykami, ale,,wchodzi" w to powoli i nie we wszystkich sprawach. Radny Walas zapytal takze jak wygl4da wykazywanie nielegalnej produkcji alkoholu. Pan Jerzy Szubert odpowiedzial, ze jesli Komisja wie co( na ten temat to przekazuje te informacje Policji. Uchwalg poddano pod glosowanie: Za - 15 radnych Wstrzvmalo sie - 0.

5 W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta j ednoglosnie. 3) ustalenie wynagrodzenia W6jta Gminy Domaszowice. W tej sprawie glos zabral Sekretarz Gminy Domaszowice - Zdzislaw Wesoty. Powiedzial, 2e decyzjg musi podjqi Wysoka Rada, gdy2 jest to tylko i wyl4cznie uprawnienie Rady. Wykladniq je6li chodzi o pobory dla W6jt6w jest Rozporzqdzenie Rady Ministr6w. Sekretarz powiedzial, 2e W6jt miesci sig przedziale gmin do 15 tys. mieszkairc6w - to jest pierwszy i najni2szy przedzial placowy i do tej pory jego pobory wynosily 6 tys.700 zl brutto i nie byly podnoszone przez dwa i p6l roku. Poinformowal, 2e robil rczeznanie w s4siednich gminach i namawial pana Przewodnicz4cego Rady 2eby zaproponowa6.rvqyy?sze pobory. W zwiqzku z powy2szym Sekretarz Gminy zaproponowal pobory w wysoko5ci zl brutto, w tym: zl - wynagrodzenie zasadnicze, zl - dodatek funkcyjny, zl - dodatek specjalny, 780 zl- dodatek za wyslugq lat. Po tej wypowiedzi glos zabral radny Chrzanowski Albin. Powiedzial, 2e bardzo dobrze, 2e Pan Sekret arz przedstawil tak te sytuacjg, ale jego zdaniem uchwala ta nie jest do korica przygotowana, gdyz nie zawiera szczeg6lowych informacj i - takich jak od kiedy obowi4zuj4 te pobory i czy podana kwota jest brutto czy netto. Sekretarz Gminy odpowiedzial,2e jest to proj ekt uchwaly i zaproponowal jak on mo2e wygl4dai. Nie zawiera on informacji od kiedy pobory te majq obowiqzywai, bo sq tylko dwie mo2liwo6ci - albo od pierwszego stycznia albo od pierwszego lutego. O tym musi zadecydowai Wysoka Rada i wtedy data ta zostanie zapisana w uchwale. Przewodnicz4cy Rady zlozyl wniosek, ileby ustalone pobory obowi4zywaty od pierwszego stycznia. Wniosek poddano pod glosowanie: Za 13 radnych Wstrzymalo sig - 2 radnych. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, wniosek zostal przeglosowany wiqkszosci4 glos6w. Przewodnicz4cy Rady odczytal proj ekt uchwaly. Projekt poddano pod glosowanie: Za - 14 radnych Przeciw 0 Wstrzymal sig- I radny. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta wipkszosci4 glos6w.

6 4) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno -u?ytecznych na rok Gminy Domaszowice. Projekt uchwaly przedstawil Sekretarz Gminy - Zdzislaw Wesoly. Powiedzial, 2e sprawa ta byla jul omawiana na wszystkich stalych komisjach i ze je6li gmina chce w ten program wej6i musi podj4i uchwalg w sprawie przyjgcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno -u2ytecznych. Do tego projektu uchwaly jest zalqcznik - stanowi on roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spoleczno - u?ytecznych. Znajduje sie w nim opis prac spoleczno uirytecznych, zakres tych prac, liczba godzin i w jaki spos6b nalezy siq rozlicza( z tych godzin. Sekretarz przedstawil takze w jakich terminach i na jakich obiektach te prace bgd4 wykonywane. Przewodnicz4cy Rady odczytal projekt uchwaty. Projekt poddano pod glosowanie: Za - 15 radnych Wstrzymalo sip - 0. W glosowaniu jawnym udzial wziglo 15 radnych, uchwala zostala podjgta iednoelosnie. Ad.9 Odpowiedzi na zadane interpelacje i zapy\ania udzielali: W6jt Gminy, Inspektor ds. ochrony irodowiska i drogownictwa Pan Roman Gil, Kierownik Referatu Organizacyjnego Pani Dagmara Bak. - Radny Matkowski zapy4al o rowy i przepusty w miejscoworicidziedzice. - Pan Roman Gil poinformowal, 2e ustawa o drogach okre6la jednoznacznie, 2e utrzymanie przepust6w nalezy do wla6cicieli nieruchomoici. W tej sytuacji przepusty musz4 wyczy6ci6 mieszkaricy gminy bo to nale2y do ich obowi4zku. - Jedli chodzi o pytanie radnego Walasa to zakup drugiego plugu jest dobrym pomyslem, ale gmine nie stai na niego. Awaria plugu nie przyczynila sig do tego, 2e do miejscowo(ci nie dojechala stra2 czy pogotowie. Urz4d dawal sobie radg przy wigkszych Sniegach, stqd stwierdzenie,2e zakup ten nie jest konieczny. - W sprawie telefonu interwencyjnego pan Gil stwierdzil, 2e ma propozycjg dotyczqca tego problemu. Zaproponowal, 2e poda telefon stacjonamy i kom6rkowy do pana Krzemowskieg o, aby ka2dy soltys w razie potrzeby m6gl do niego zadzwoni i poprosii o pomoc jesli taka sytuacja zaistnieje. JeSli kiedykolwiek bgdzie zakupiony telefon interwencyjny zostanie to podane do wiadomorici radnych. - Na interpelacjq radnego Chrzanowskiegodpowiedziala Pani Dagmara Bak - kierownik Referatu Organizacyjnego. Powiedziala,, 2e.Informator Gminny jest gazet4 gminnq i obejmuje trzy gminy - Domaszowice, Swiercz6w i Wilk6w. Ma

7 charakter wyl4cznie informacyjny - s4 w nim zamieszczane informacj e z 2ycia gminy, szk6l, przedszkoli wszystkich innych jednostek organizacyjnych gminy. Gazeta jest generalnie dla wszystkich, jeste5my tylko ograniczenilo6ci4 stron. Je5li chodzi o pobory W6jta, Sekretarza,Pani Skarbnik ipani Kierownik OPS to zostaly one ju2 wyslane do Redakcji wraz z podzipkowaniem radnego Chrzanowskiego i zostanq zamieszczone w najbli2szym numerze Gminnego Informatora. - Na pytanie radnego Matkowskiego dotyczqce stol6wki szkolnej w Polkowskiem odpowiedzi udzielil W6jt Gminy - Zenon Kotarski. Pan W6jt powiedzial, 2e tq sprawq wyjasnil ju2 na Komisjach Rady i zostaly jul podjqte wstepne decyzje. Najpierw odpowiednie sluzby muszq wyrazii opinig i zgodg, czy taka stol6wka mo2e funkcjonowai. JeSli taka zgoda bqdzie to stol6wka bedzie funkcjonowai wraz z nowym rokiem szkolnym Podobna sprawa zwiqzana jest z rozpoczeciem zajpi. W6jt Gminy powiedzial, 2e wyra2a zgode aby zajqcia te rozpoczynaly sig p6zniej, ale w tej sprawie rodzice musz4 sip jeszcze skonsultowac z radqpedagogiczn4. - Je5li chodzi o dow6z dzieci to z tego tytulu bgdzie wprowadzony jeszcze jeden dodatkowy kurs. - Pan W6jt powiedzial tak2e, 2e jedli bqdzie taka potrzeba to s4 przygotowane wstqpne dwa warianty funkcjonowania sieci szkolnej, ale tg sprawq trzeba om6wii z rodzicami. Trzeba albo zlikwidowai szkolg w Strzelcach albo zrobid tam filie Zespolu Szkolno - Gimnazjalnego z oddzialami 0-3, a resztq dzieci przeniesi do szkoly w Domaszowicach lub Polkowskim. - Je6li chodzi o drogi powiatowe to jest to zadanie powiatu, a tych pienigdzy w powiecie nie ma. - Nastqpnie Przewodnicz4cy Rady powital Przewodnicz4cego Rady Powiatu - Andrzeja Michtq i oddal mu glos. - Pan Andrzej Michta podzigkowal za zaproszenie i powiedzial, ze chcialby wspomniei o nowych wladzach powiatu i bud2ecie, kt6ry tak2e niedawno zostal przyjety. Pan Przewodnicz4cy Rady Powiatu powiedzial, 2e 20 grudnia 2006 r. odbyla siq sesja, na kt6rej zostaly wybrane nowe wladzg powiatu: Starost4 zostal Pan Michal Ilnicki, wicestarostq Pan Slawomir Hinborch. Pan Starosta dokonal pewnych zmian kadrowych. Nast4pila zmiana na stanowisku sekretarza, kt6rym zostala Pani Alina Bialas. Zmiana nastqpila tak2e na stanowisku Dyrektora Zarzqdu Dr6g Powiatov\ych - Pana Nowowiejskiego zast4pil Pan Kozyra. Dokonano tak2e wa2nej zmiany na stanowisku dyrektora szpitala, zostal nim lekarz Piotr Rosalski.

8 Rada Powiatu liczy l7 radnych: 7 radnych - PSL i Wsp6lnoty Obywatelskiej, 4 radnych - SLD, 2 radnych - PiS, 4 radnych - Forum Rozwoju Ziemi Namyslowskiej. Pan Michta powiedzial, 2e na sesji 17 stycznia Rada Powiatu uchwalila jednoglosnie budzet. Najwigksze wydatki zostaly przeznaczone na szpital, z tego powodu brakuj e pienipdzy na inne wydatki. Ad.t0 Wolne wnioski. - Glos zabral radny Chrzanowski wyja6niajqc, 2e jego zdaniem przeslanie do mieszkaric6w gminy w 25 rocznicg stanu wojennego powinno p6j6i do wydruku. Odczytal takze odpowied? na interpelacjg, kt6r4 otrzymal od W6jta Grniny i stwierdzil, 2e nie rozumie odpowiedzi na swoje pytanie. - Nastgpnie glos zabral Pan Roman Gil, powiedzial 2e chcialby poruszyi temat, kt6ry najprawdopodobniej pojawi sig na nastgpnej sesji. Temat ten dotyczy programu usuwania azbestu. Pan Gil powiedzial, 2e chcialby zrobid tak by do kazdego nakazu podatku bez wzglgdu na to czy kto5 posiada w swoim gospodarstwie azbest czy nie dol4czyi ulotkg -,,Uwaga azbest". Przypomnia 2e ka2dy mieszkaniec ma obowi4zek zinwentaryzowania azbestu i podania jego ilosci do gminy, a nastqpnie gmina ma obowi4zek podai te dane do koirca marca do Wojewody kazdego roku. Pan Gil powiedzial, 2e chcialby tp informacjg podai do wiadomosci mieszkanc6w gminy. Radny l-azniowski powiedzial, Ze tg informacjg mo2na przekaza6 mieszkancom gminy na zebraniach wiejskich. - Nastqpnie glos zabral soltys wsi Polkowskie - Miroslaw Kolbuc. Powiedzial, 2e po burzy huraganowej s4 straty w pokryciach etemitowych - co mieszkahcy grniny maj4 zrobid z tymi plytami, gdzie je wywie26. Odpowiedzi udzielil Pan Gil Roman. Powiedzial, 2e w Olawie jest skladowisko etemitu, gdzie mo2na zawie2(, ptyty etemitowe. Kierownik tego skladowiska wyrazil na to zgodg. - Radny l-azniowski zapytal, 2e nie ma cze5ci dachu na budynku po PGR-owskim w Strzelcach i czy jest jaki6 wlasciciel tego budynku czy czq5ciowo nale2y on do Agencji Rynku Rolnego. Pan Roman Gil odpowiedzial, 2e jest to wlasno6i prywatna. Wla5ciciel tego budynku pojawil siq i dostal stosowne informacje jak ma postgpowai z tymi odpadami. - Nastgpnie glos zabral radny Chrzanowski. Zadal pytanie Panu Przewodniczqcemu Rady Powiatu odno6nie pobor6w i wybor6w do Rady Gminy. Zapytal czy w powiecie obowiqzujq takie same zasady jak w gminie, czy pobory pracownik6w s4jawne i czy osoby kandydujqce mog4 glosowai.

9 Pan Przewodnicz4cy Rady Powiatu - Andrzej Michta odpowiedzial, 2e wszystko co jest podejmowane uchwal4 jest jak najbardziej jawne takze pobory pracownik6w i diety radnych. Co do wylapzenia z glosowania os6b kandyduj4cych to w powiecie od pocz4tku jest taka praktyk4 2e w glosowaniu biorq udzial wszyscy - tak2e osoby, kt6re kandyduja-. Gdyby bylo inaczej czqsto nie mozna byloby ukonstyru ow ac Zarzalu. Ad. 11 W zwigku z wyczerpaniem porzqdku obrad - Przewodnicz4cy Rady zakoircz,vl V sesje Rady Gminy Domaszowice. Protokblowal: Cezary Bier4acki lttitr'.i PRZ!WODNiC XA1-,} Jan h

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo