Lista zawodów i specjalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista zawodów i specjalności"

Transkrypt

1 Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY - Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Kolejowa Wągrowiec tel./fax

2 Wstęp W oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667) Powiatowy Urząd Pracy sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określoną przez ministra, z wykorzystaniem w szczególności: 1. Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 2. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata badań określających zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w latach , przeprowadzonych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przez firmę BIOSTAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 4. wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie 5. ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie 6. wyników analiz i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu 7. zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych 8. wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń 9. analizy zgłoszeń i uwag pracowników PUP doradców klienta 10. analizy wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych 1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest opracowanym przez samorząd dokumentem o długofalowym horyzoncie czasowym, który precyzuje cele i priorytetowe działania, jakie będą podjęte w obszarze regionalnej polityki rynku pracy. Jednym z celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r., jest wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia. Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 1.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Poprawę systemu transportu zbiorowego, przede wszystkim przewozów regionalnych

3 - Rozwój systemu stypendialnego - Poprawę stanu infrastruktury edukacji oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w tym zakresie Cel operacyjny 1.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Podniesienie jakości nauczania, zarówno pod względem programowym, jak i w zakresie warunków - Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb - Rozwój systemu prognoz potrzeb edukacyjnych ze strony rynku pracy - Rozwój kształcenia pozaszkolnego, w tym kształcenia ustawicznego dla wszystkich grup wiekowych oraz nauczania języków obcych Cel operacyjny 1.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Tworzenie instytucji promujących przedsiębiorczość oraz prowadzących edukację w tym zakresie - Upowszechnienie nauki przedsiębiorczości w ramach programów szkolnych - Pomoc publiczną dla rozpoczynających działalność gospodarczą - Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości Cel operacyjny 1.4. Poprawa organizacji rynku pracy Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Monitorowanie i prognozowanie rynku pracy 2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata Nadrzędnym celem rozwoju powiatu jest trwały rozwój społeczno gospodarczy zgodny z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego, dostosowany do wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku i wymogów Unii Europejskiej. Cel nadrzędny powinien być osiągnięty przez realizację następujących celów strategicznych: 1. Trwały rozwój lokalnego rynku pracy w sferze produkcji i usług komercyjnych oraz wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności i konkurencyjności rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich 2. Stała poprawa poziomu jakości świadczonych usług społecznych w sferze edukacji, opieki medycznej, pomocy socjalnej oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

4 3. Zachowanie cennych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz osiągnięcie europejskich standardów jego stanu W ramach poszczególnych działań, proponuje się następujące działania szczegółowe: 1. Przygotowanie terenów pod inwestycje 2. Prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego oraz szkoleń dla mieszkańców podejmujących działalność gospodarczą 3. Integracja środowiska przedsiębiorców i współpraca z samorządem powiatowym i samorządami gminnymi 4. Opracowanie i wdrażanie Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych 6. Likwidacja niedoborów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej 7. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 3. Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy W grudniu 2014r. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu firma BIOSTAT Sp. z o. o. z Rybnika przeprowadziła badanie określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w powiecie wągrowieckim na lata Próba badawcza liczyła 200 pracodawców dobranych do badania ilościowego w sposób warstwowo-losowy z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia i sekcji PKD 2007, a także 25 pracodawców dobranych do badania jakościowego z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia. W badaniu ilościowym wzięło udział 200 pracodawców z terenu powiatu wągrowieckiego. 69,0% spośród nich stanowili mikroprzedsiębiorcy (138 respondentów), 26,0% - mali pracodawcy (52 ankietowanych), a pozostałe 5,0% - przedstawiciele średnich/dużych firm (10 respondentów). W celu zapewnienia różnorodności wyników badania, pomiarem objęto przedsiębiorstwa rozmaitych branż. Największą część próby badawczej stanowiły podmioty zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów (26,5%). Więcej niż 5,0% ogółu respondentów stanowili właściciele firm z branży budowlanej (17,0%), przetwórstwa przemysłowego (10,0%), połączonych sekcji S i T (6,5%), rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (5,5%) oraz z branży transportu i gospodarki magazynowej (5,5%). Do badania jakościowego zaproszono 25 pracodawców prowadzących działalność na obszarze powiatu wągrowieckiego. Na próbę badawczą składało się ośmiu mikroprzedsiębiorców, ośmiu małych pracodawców oraz dziewięciu przedstawicieli średnich/dużych podmiotów. W indywidualnych wywiadach jakościowych wzięli udział

5 reprezentanci bardzo różnorodnych branż. W tym m.in. przedstawiciele: usług fryzjerskich, opieki przedszkolnej, handlu detalicznego, budownictwa, krawiectwa i produkcji odzieżowej, usług bankowych i księgowych, produkcji rolniczej, zaopatrzenia rolnictwa, produkcji części zamiennych do maszyn rolniczych, produkcji lin, wytwarzania pasz dla zwierząt gospodarskich, czy przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Taki dobór próby badawczej przyczynił się do uzyskania szerokiego spektrum opinii przedstawicieli lokalnego biznesu. Do głównych barier utrudniających badanym pracodawcom zatrudnienie pracowników na lokalnym rynku pracy należą: brak odpowiednich umiejętności zawodowych/kwalifikacji kandydatów, niechęć osób bezrobotnych do podjęcia pracy oraz brak doświadczenia zawodowego kandydatów. Wyniki badania przekonują, że formalne wykształcenie pod kątem wymagań pracodawców traci na znaczeniu kosztem kwalifikacji, doświadczenia i nie wydaje się istotniejsze od umiejętności miękkich. Do cenionych przez lokalnych pracodawców umiejętności miękkich należą: umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, czy umiejętność obsługi klienta. Wyniki badania ilościowego pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie netto wzrosło szczególnie w zawodach: przedstawiciela handlowego, księgowego, pracownika produkcyjnego, spawacza metodą MAG, spawacza metodą MIG oraz sprzątaczki. Najczęstszą przyczyną zwolnień w ciągu minionych dwóch lat były braki odpowiednich kompetencji/uprawnień zatrudnionych pracowników. W ciągu najbliższych dwóch lat na lokalnym rynku pracy badani pracodawcy poszukiwać będą szczególnie: robotników budowlanych, kierowców, przedstawicieli handlowych, mechaników pojazdów samochodowych, operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników administracyjno-biurowych, spawaczy metodą MAG, sprzedawców, ślusarzy i instalatorów/monterów. Pracodawcy w trakcie badania wskazali szereg szkoleń, które pomogłyby kandydatom do pracy w ich firmach podczas starania się o pracę. Deklarowane obszary szkoleń to: księgowość/rachunkowość, języki obce (j. angielski), kadry i płace, obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, techniki sprzedaży oraz logopedia. 4. Analiza ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych W I połowie 2014 roku do Urzędu Pracy w Wągrowcu wpłynęło 1506 ofert pracy, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku dało znaczący wzrost o 94,1% (776 ofert pracy w I półroczu 2013r), a porównując do I półrocza 2012 roku wzrost o 117,3%.

6 Z ogólnej liczby ofert w I półroczu 734 to oferty subsydiowane (w tym: 542 ofert na staż, 55 - prace społecznie użyteczne) i 772 oferty pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Zgłoszone oferty pracy I-VI 2014r. I-VI 2013r. I-VI 2012r. % % ogól. % ogól. liczba liczba ogól. liczby liczby liczby liczba Robotnik gospodarczy 118 7, , , Szwaczka 103 6, ,68 2 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 99 6, , , Tapicer* 86 5,71 0 0,00 0 0, Monter wyrobów z drewna 79 5,25 1 0,13 0 0, Sprzedawca 77 5, , , Opiekun osoby starszej* 65 4,32 0 0,00 1 0, Krojczy 65 4,32 0 0,00 0 0, Operator sklejarek płyt stolarskich 60 3,98 0 0,00 0 0, Robotnik leśny 35 2,32 2 0, , Pomocniczy robotnik szklarniowy 30 1,99 9 1,16 0 0, Magazynier 29 1, ,55 8 1, Technik prac biurowych 25 1,66 5 0, , Robotnik budowlany 22 1, , ,91 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 18 1, , , Pakowacz 19 1,26 1 0, , Murarz 18 1, , ,88 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 18 1,20 6 0,77 6 0,87 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 18 1, , , Krawiec 16 1, ,42 6 0, Kelner 16 1,06 7 0,9 6 0,87 Pozostali pracow. przy pracach prostych gdzie indziej nieskla ,06 1 0,13 1 0, Ślusarz narzędziowy 15 1,00 0 0,00 0 0, Stolarz* 15 1,00 3 0,39 1 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 13 0,86 2 0,26 1 0,14 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13 0,86 0 0,00 1 0, Monter - elektronik* 10 0,66 0 0,00 0 0, Kierowca samochodu ciężarowego 10 0, , , Ślusarz 10 0,66 5 0,64 1 0, Pomoc kuchenna 9 0, , , Doradca klienta 8 0,53 0 0,00 3 0, Asystent nauczyciela przedszkola 8 0,53 3 0,39 1 0,14 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 8 0,53 0 0,00 0 0, Opiekunka dziecięca* 7 0,46 2 0,26 0 0,29

7 Brukarz 7 0, ,55 1 0, Malarz budowlany 7 0,46 5 0,64 0 0, Specjalista do spraw sprzedaży 6 0,40 3 0,39 0 0, Księgowy 6 0,40 3 0,39 0 0, Technik informatyk* 6 0,40 0 0,00 3 0, Drwal / pilarz drzew 6 0,40 3 0,39 0 0,00 Pozostali ustawiacze i operat. maszyn do obróbki drewna i pokr. 6 0,40 4 0,52 0 0, Pomocniczy robotnik leśny 6 0,40 0 0,00 1 0, Woźny 6 0,40 6 0,77 2 0,29 Razem Porównując oferty pracy z zawodami osób bezrobotnych jak i osób poszukujących pracy, możemy wyselekcjonować zawody, na które zapotrzebowanie jest bardzo duże, jak również stanowiska pracy, z których obsadzeniem PUP miał znaczny problem. Istotnym problemem w przypadku analizy ofert pracy wpływających do urzędu jest brak możliwości dopasowania poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez zarejestrowane osoby bezrobotne do wymogów stawianych przez pracodawców w zgłaszanych przez nich ofertach. Zestawienia ofert pracy, które służyć mają monitoringowi zawodów deficytowych i nadwyżkowych, są bardzo istotne w ukierunkowaniu zawodowym osób uczących się przede wszystkim dotyczy to młodzieży, która staje przed wyborem kierunków szkół zawodowych. Niektóre z ofert zgłaszanych do naszego urzędu są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji bezrobotnych, natomiast nie są wyrazem faktycznych potrzeb niesubsydiowanego rynku pracy. Oferty pracy dla pracownika biurowego zgłaszane były głównie przez instytucje publiczne tj. samorządy gminne, powiat, sąd, prokuraturę, policję i to głównie na staż. Przedstawiony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wskaźnik liczby zarejestrowanych osób oraz składanych przez pracodawców ofert pracy w I-półroczu 2014 roku przedstawiał się następująco: Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani Oferty pracy liczba % ogółu liczba % ogółu Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 106 5, ,71 Górnictwo i wydobywanie 1 0,05 0 0,00 Przetwórstwo przemysłowe , ,79 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0,00 0 0,00 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 7 0,33 6 0,40

8 Budownictwo , ,43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , ,75 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 55 2, ,79 Transport i gospodarka magazynowa 43 2, ,19 Informacja i komunikacja 10 0,48 6 0,40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 26 1, ,66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10 0,48 1 0,07 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 37 1, ,92 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 90 4, ,37 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 98 4, ,35 Edukacja 26 1, ,72 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 39 1, ,93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20 0, ,46 Pozostała działalność usługowa , ,00 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 0,00 1 0,07 na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 0,05 0 0,00 Działalność nie zidentyfikowana 121 5,75 0 0,00 Ogółem , ,00 (Źródło: T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie wągrowieckim w I-półroczu 2014 roku) 5. Oferty pracy i informacje o wolnych miejscach pracy zamieszczane w prasie i Internecie W diagnozowaniu zapotrzebowania na specjalności i zawody na lokalnym rynku pracy przeanalizowano oferty pracy dotyczące powiatu wągrowieckiego, zamieszczane w prasie i Internecie. Badanie struktury ofert pracy z obszaru powiatu wągrowieckiego przeprowadzono w oparciu o zamieszczone przez pracodawców poszukujących pracowników ogłoszenia w lokalnej prasie: Głosie Wągrowieckim i Tygodniku Wągrowieckim. Przegląd drobnych ogłoszeń zamieszczanych w ww. tygodnikach pozwolił określić, iż w powiecie wągrowieckim największe zapotrzebowanie zgłaszane było na takie stanowiska jak: kierowca kat. CE, kierowca kat. C, kierowca kat. B, pracownik do ociepleń, sprzedawca, murarz, magazynier, malarz, pracownik produkcji, pracownik budowlany, mechanik samochodowy, stolarz, ślusarz, spawacz, przedstawiciel handlowy, pracownik myjni, opiekunka dziecięca, szpachlarz, płytkarz, lakiernik,, elektromechanik, fryzjerka.

9 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W I-półroczu 2014 roku do naszego urzędu wpływały oferty, na które trudno było znaleźć bezrobotnych, spełniających wymagania pracodawców. Były to oferty w następujących zawodach: Zawody deficytowe Nazwa zawodu Kod zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Wskaźnik deficytu Monter wyrobów z drewna ,17 79,00 Krojczy ,83 65,00 Ślusarz narzędziowy ,50 15,00 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,50 14,14 Szwaczka ,17 11,44 Robotnik gospodarczy ,67 9,08 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni ,00 9,00 Robotnik leśny ,83 8,75 Doradca klienta ,33 8,00 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni ,33 8,00 Kierowca operator wózków jezdniowych ,17 6,50 Monter - elektronik ,67 5,00 Pomoc kuchenna ,50 4,50 Opiekunka dziecięca ,17 3,50 Brukarz ,17 3,50 Tapicer ,33 3,07 Woźny ,00 3,00 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni ,33 2,86 Magazynier ,83 2,64 Kelner ,67 1,60 Specjalista do spraw sprzedaży ,00 1,50 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,00 1,29 Księgowy ,00 1,20 (Zawody deficytowe: Wskaźnik deficytu 1,1 i średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy 1) Pracodawca przy składaniu zapotrzebowania na pracowników w określonym zawodzie z reguły ma dodatkowe wymagania wobec przyszłych pracowników. Charakterystyczne jest łączenie zawodów i specjalności. Wynika to z potrzeby maksymalnego wykorzystania danego pracownika, nie tylko na jednym stanowisku, ale też na kilku innych. Największy deficyt wśród zawodów poszukiwanych w I-półroczu 2014r. w powiecie wągrowieckim stanowił zawód monter

10 wyrobów z drewna. Wynika on zarówno z niewielkiej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym zawodzie oraz jednorazowo złożonej oferty pracy na 60 miejsc przez nowego pracodawcę na lokalnym rynku pracy oraz wielokrotnie ponawianej oferty pracy przez kolejnego pracodawcę. Do zawodów deficytowych w I-półroczu 2014r. zaliczają się także: krojczy, ślusarz narzędziowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, szwaczka, robotnik gospodarczy. Zawody nadwyżkowe Nazwa zawodu Kod zawodu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Wskaźnik deficytu Mechanik samochodów osobowych ,00 0,04 Mechanik pojazdów samochodowych ,17 0,05 Piekarz ,33 0,05 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,83 0,06 Tokarz w metalu ,50 0,07 Elektromonter (elektryk) zakładowy ,50 0,07 Cukiernik ,00 0,07 Kucharz małej gastronomii ,33 0,10 Hydraulik ,50 0,11 Sprzątaczka biurowa ,33 0,13 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji ,17 0,14 Kucharz ,67 0,14 Robotnik placowy ,17 0,14 Ślusarz ,50 0,20 Stolarz meblowy ,00 0,21 Fryzjer ,00 0,22 Technik informatyk ,33 0,23 Stolarz ,67 0,33 Technik handlowiec ,50 0,33 Dekarz ,00 0,33 Elektromechanik ,50 0,33 Sprzedawca ,33 0,33 Murarz ,67 0,39 Krawiec ,33 0,42 Kierowca samochodu dostawczego ,00 0,50 Robotnik budowlany ,67 0,65 Kierowca samochodu ciężarowego ,50 0,67 Malarz budowlany ,50 0,78 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej ,33 0,80 niesklasyf. Technik prac biurowych ,00 0,83

11 (Zawody nadwyżkowe: Wskaźnik deficytu < 0,9 i średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrob. 1) Analiza wyników badania oraz dotychczasowe doświadczenia związane z kierowaniem do pracy pozwalają na stwierdzenie następujących faktów. Większość osób bezrobotnych to osoby o niskim poziomie wykształcenia (poziom zawodowy i niższy posiada ponad 65% wszystkich zarejestrowanych). Niskie kwalifikacje w odniesieniu do wysokich wymagań potencjalnych pracodawców nie rokują szybkim znalezieniem pracy przez tych bezrobotnych. Zawodem najliczniej reprezentowanym wśród osób bezrobotnych jest sprzedawca: 468 osób (11,5% ogółu bezrobotnych). Dodatkowo w stosunku do czerwca 2013 roku ilość zarejestrowanych sprzedawców wzrosła o 0,7 punktu procentowego. Najwyższy poziom średniej miesięcznej nadwyżki siły roboczej występuje w zawodach: mechanik samochodów osobowych, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, tokarz w metalu, elektromonter (elektryk) zakładowy, cukiernik. Jeśli chodzi o zawody deficytowe, to w I półroczu 2014r. były to: monter wyrobów z drewna, krojczy, ślusarz narzędziowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, szwaczka, robotnik gospodarczy. W tych zawodach wskaźnik średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych był największy. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby, które legitymują się różnorodnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, a dodatkowo dużą dyspozycyjnością i mobilnością. W bardzo trudnej sytuacji są osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej (1319 osób) lub średnim ogólnokształcącym (398 osób). Odsetek tych osób wynosi 42%, a na przestrzeni siedmiu lat waha się o 2 punkty procentowe. Spada natomiast odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym z 13,41% w czerwcu 2010 roku do 9,80% w czerwcu 2014 roku. Należy wziąć pod uwagę również fakt, iż coraz więcej bezrobotnych może być sklasyfikowanych w wielu zawodach, a co za tym idzie - może w danym okresie czasu reprezentować zarówno zawód nadwyżkowy jak i deficytowy. Jednak w systemie ewidencji komputerowej ujęci są pod jednym zawodem i ten uwzględniony będzie w statystyce. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazujący głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego, nie daje w pełni rzeczywistych relacji

12 w zakresie popytu i podaży na regionalnym rynku pracy. Wskazuje jednak pewne tendencje i prawidłowości, istotne przy wyborze drogi zawodowej, które powinny być brane pod uwagę przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Służyć również powinien innych uczestnikom rynku pracy oraz instytucjom i organizacjom zajmującym się problematyką rynku pracy, w szczególności w zakresie kształcenia i edukacji. 7. Analiza zgłoszeń i uwag od: pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych i instytucji lub partnerów społecznych oraz ośrodków opieki społecznej W 2014r. Gminne i Miejskie Ośrodki Opieki Społecznej na terenie powiatu wągrowieckiego, przeprowadziły następujące szkolenia dla osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu w ramach projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym dla 24 osób: o Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego z udziałem psychologa i doradcy zawodowego o Szwacz-tapicer z udziałem psychologa i doradcy zawodowego o Technolog robót wykończeniowych z udziałem psychologa i doradcy zawodowego (źródło: informacja pisemna z GOPS w Wągrowcu dla PUP w Wągrowcu) Analiza zgłoszeń szkoleń organizowanych przez jednostki zewnętrzne realizujące projekty EFS w 2014r. wykazała, że najczęściej organizowanymi szkoleniami były: opiekun osób zależnych, starszych i chorych, szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs komputerowy, szkolenie z języka angielskiego i niemieckiego, spawacz metodą MIG i MAG, pracownik biurowy z elementami kadrowo-płacowymi, specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami księgowości, kurs obsługi komputera ECDL Start, grafik komputerowy, kelnerka/barman z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, stylizacja paznokci z elementami wizażu oraz obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych. Szkolenia najczęściej były kierowane do osób do 25 roku życia lub po 50 roku życia, niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wągrowieckiego i pozostających bez zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w dniu r. umieścił na stronie internetowej zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2015r.,

13 skierowane do pracodawców i organizacji związkowych, ośrodków pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy. Otrzymane informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb. Do dnia r. PUP w Wągrowcu otrzymał informację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z następującymi propozycjami szkoleń: kurs prawa jazdy kat. B, kurs w zawodzie tapicer oraz informację z Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu z następującymi propozycjami szkoleń: komunikacja interpersonalna na danym stanowisku pracy np. obsługa sekretariatu, księgowość komputerowa (obsługa programów księgowych lub magazynowych), obsługa programów graficznych, obsługa kasy fiskalnej, podstawowa obsługa Internetu i komputera, bezpieczeństwo i higiena pracy na danym stanowisku np. pracownicy administracyjni, pracownicy fizyczni. 8. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń W 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu przeprowadzono 17 szkoleń grupowych, w ramach których przeszkolono 222 osoby, 10 szkoleń indywidualnych, w ramach których przeszkolono 11 osób oraz 13 szkoleń w ramach bonów szkoleniowych. Przeciętny koszt szkolenia zapłacony instytucji szkoleniowej w 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w przypadku szkoleń grupowych wyniósł 1.600,00 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 8,00 zł. W przypadku szkoleń indywidualnych, przeciętny koszt szkolenia wyniósł 1.415,75 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 20,94 zł. W przypadku szkoleń w ramach bonów szkoleniowych przeciętny koszt szkolenia na osobę wyniósł 2.084,59 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 16,50 zł. SZKOLENIA GRUPOWE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA 1. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego 2. Operator koparkoładowarek 3. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 4. Operator obrabiarek CNC OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ 10 2 po 120 dniach 3 WSKAŹNIK PROCENTOWY OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej , , , , , , ,18 185,00 173,00 101, , , ,00 po Opiekun osób starszych , , ,00

14 z językiem niemieckim po Szwacz , , ,00 po Magazynier z obsługą , ,60 wózka jezdniowego po Kasjer fakturzysta z ,75 780,00 499,00 obsługą komputera oraz kas fiskalnych 9. Szwacz , , , MS Office z językiem ,00 978,40 angielskim po Tapicer meblowy , Kurs komputerowy na ,90 720,00 poziomie podstawowym 13. Pilarz-drwal , , Kurs obsługi wózka ,82 630,00 720,00 jezdniowego Po , Tapicer meblowy , , Kurs przygotowujący do , ,75 prowadzenia działalności gospodarczej 17. Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej , ,67 SZKOLENIA INDYWIDUALNE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów elektrodą topliwa w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131 OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ WSKAŹNIK PROCENTOW Y OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej ,00 2. Szkolenie palaczy CO ,00 3. Operator obrabiarek ,00 CNC 4. Szkolenie okresowe kierowcy w zakresie przewozu rzeczy ,00 5. Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych I WJO ,00 6. Kurs kadrowo-płacowy ,00 7. Intensywny kurs programowania stron ,00

15 internetowych 8. Podstawy krawiectwa ,00 lekkiego z uwzględnieniem szycia firan 9. Kurs dla osób ,00 ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia 10. Szkolenie energetyczne ,00 w zakresie eksploatacji do 1 KV 11. Kurs prawa jazdy kat. C ,00 SZKOLENIA INDYWIDUALNE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. W RAMACH BONU SZKOLENIOWEGO Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ WSKAŹNIK PROCENTOW Y OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej Kurs prawa jazdy kat. C ,00 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy , , ,97 3. Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG Szkolenie indywidualne kierowcy w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C1, C1+E, C, C+E 5. Operator koparkoładowarki i koparki jednonaczyniowej 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym 7. Spawanie blach spoinami czołowymi stali niskostopowych (ferrytycznych) elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych metodą Mag Kurs projektowania wnętrz 9. Kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną , , , , , , , , , ,97

16 fizjoterapią, terapią tkanek miękkich i masażem orientalnym, biomasa żem i terapia poprawy kondycji fizycznej 10. Kurs dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia ,00 Analiza danych dotyczących efektywności szkoleń przeprowadzonych w 2014r. wskazuje, że największą skutecznością charakteryzują się szkolenia grupowe z zakresu: MS Office z językiem angielskim (50%), operator koparko-ładowarek (40%), operator obrabiarek CNC (40%), kurs obsługi wózka jezdniowego (40%), tapicer meblowy (33,33%), pilarz-drwal (60%), spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego (20%), szwacz (20%), magazynier z obsługą wózka jezdniowego (20%). 100% efektywności charakteryzuje kursy przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ po szkoleniu osoby otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Efektywność na wysokim poziomie charakteryzuje szkolenia: szwacz i tapicer 70 i 80%. Należy jednak zaznaczyć, że jest to efektem tego, iż szkolenia były adresowane do osób uczestniczących w programie specjalnym Przywróceni do pracy. Wysoką efektywnością charakteryzują się również szkolenia indywidualne i szkolenia realizowane w ramach bonów szkoleniowych finansowane pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia. 9. Analiza zgłoszeń i uwag pracowników PUP doradców klienta Do dnia r. doradcy klienta: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, zgłosili propozycje kierunków szkoleń na 2015r. w celu ustalenia kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok Najczęściej zgłaszane propozycje szkoleń to: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim Podstawy księgowości (Płatnik, Symfonia) Tworzenie i projektowanie stron internetowych obsługa Auto CAD Obsługa kasy fiskalnej Kucharz

17 Pracownik ochrony fizycznej Obsługa komputera z elementami poszukiwania pracy Kurs obsługi wózka jezdniowego Kurs na przewóz rzeczy Pracownik biurowy/sekretarka Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki Monter instalacji wodnej CO, kanalizacyjnej Spawacz Szwaczka Tapicer Kursy językowe Inne szkolenia nie ujęte w propozycjach, wynikające z bieżących potrzeb, zatrudnieniowych pracodawców Szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy 10. Analiza wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu analizuje zapotrzebowanie na poszczególne kierunki szkoleń, zgłaszane przez osoby bezrobotne, na podstawie formularzy badających potrzeby szkoleniowe. W okresie od r. do r. takie formularze wypełniło 26 osób. Część osób wymienia w formularzach więcej niż jedną propozycję szkolenia, którymi osoby są zainteresowane. Wskazywanymi w formularzach szkoleniami były: - kurs obsługi kasy fiskalnej 9 osób - opiekun osób starszych (z językiem niemieckim) 8 osób - kurs komputerowy - 6 osób - kurs operatora koparko-ładowarki 5 osób - kurs spawacza 4 osoby - szwacz - 4 osoby - kurs obsługi wózka jezdniowego 3 osoby - kurs gastronomiczny 2 osoby - pilarz-drwal 1 osoba - operator suwnicy 1 osoba - księgowość 2 osoby - operator obrabiarek CNC 1 osoba

18 - tynkarz/szpachlarz 1 osoba - kurs języka niemieckiego 1 osoba - kurs języka angielskiego 1 osoba - kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 1 osoba Propozycje kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2015 Na podstawie zebranych informacji: - analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy, - analizy ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do PUP, - analizy ofert pracy zamieszczanych w prasie w 2014r. - analizy efektywności ukończonych szkoleń w 2014r., - analizy formularzy badających potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych, - analizy zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, oraz innych dokumentów i informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu sporządził wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy. Wykaz zawiera następujące propozycje kierunków szkoleń grupowych: 1. Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego 2. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego 3. Operator obrabiarek CNC 4. Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania i obsługi komputera 5. Tapicer 6. Szwacz 7. Kurs kadry i płace 8. Kurs języka angielskiego 9. Kurs języka niemieckiego 10. Przedstawiciel handlowy 11. Pilarz-drwal 12. Szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy Podsumowując informacje pozyskane ze źródeł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy sporządzono listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy w powiecie wągrowieckim, która wygląda następująco: kierowca operator wózka jezdniowego

19 magazynier szwaczka robotnicy gospodarczy tapicer opiekunka dziecięca robotnik leśny krojczy brukarz spawacz kierowca samochodu ciężarowego robotnik budowlany przedstawiciel handlowy Wągrowiec, r.

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU Spis treści

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo