Lista zawodów i specjalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista zawodów i specjalności"

Transkrypt

1 Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY - Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Kolejowa Wągrowiec tel./fax

2 Wstęp W oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667) Powiatowy Urząd Pracy sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określoną przez ministra, z wykorzystaniem w szczególności: 1. Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 2. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata badań określających zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w latach , przeprowadzonych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przez firmę BIOSTAT sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 4. wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie 5. ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie 6. wyników analiz i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu 7. zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych 8. wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń 9. analizy zgłoszeń i uwag pracowników PUP doradców klienta 10. analizy wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych 1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest opracowanym przez samorząd dokumentem o długofalowym horyzoncie czasowym, który precyzuje cele i priorytetowe działania, jakie będą podjęte w obszarze regionalnej polityki rynku pracy. Jednym z celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r., jest wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia. Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 1.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Poprawę systemu transportu zbiorowego, przede wszystkim przewozów regionalnych

3 - Rozwój systemu stypendialnego - Poprawę stanu infrastruktury edukacji oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w tym zakresie Cel operacyjny 1.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Podniesienie jakości nauczania, zarówno pod względem programowym, jak i w zakresie warunków - Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb - Rozwój systemu prognoz potrzeb edukacyjnych ze strony rynku pracy - Rozwój kształcenia pozaszkolnego, w tym kształcenia ustawicznego dla wszystkich grup wiekowych oraz nauczania języków obcych Cel operacyjny 1.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Tworzenie instytucji promujących przedsiębiorczość oraz prowadzących edukację w tym zakresie - Upowszechnienie nauki przedsiębiorczości w ramach programów szkolnych - Pomoc publiczną dla rozpoczynających działalność gospodarczą - Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości Cel operacyjny 1.4. Poprawa organizacji rynku pracy Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez: - Monitorowanie i prognozowanie rynku pracy 2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata Nadrzędnym celem rozwoju powiatu jest trwały rozwój społeczno gospodarczy zgodny z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego, dostosowany do wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku i wymogów Unii Europejskiej. Cel nadrzędny powinien być osiągnięty przez realizację następujących celów strategicznych: 1. Trwały rozwój lokalnego rynku pracy w sferze produkcji i usług komercyjnych oraz wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności i konkurencyjności rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich 2. Stała poprawa poziomu jakości świadczonych usług społecznych w sferze edukacji, opieki medycznej, pomocy socjalnej oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

4 3. Zachowanie cennych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz osiągnięcie europejskich standardów jego stanu W ramach poszczególnych działań, proponuje się następujące działania szczegółowe: 1. Przygotowanie terenów pod inwestycje 2. Prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego oraz szkoleń dla mieszkańców podejmujących działalność gospodarczą 3. Integracja środowiska przedsiębiorców i współpraca z samorządem powiatowym i samorządami gminnymi 4. Opracowanie i wdrażanie Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych 6. Likwidacja niedoborów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej 7. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 3. Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy W grudniu 2014r. na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu firma BIOSTAT Sp. z o. o. z Rybnika przeprowadziła badanie określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w powiecie wągrowieckim na lata Próba badawcza liczyła 200 pracodawców dobranych do badania ilościowego w sposób warstwowo-losowy z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia i sekcji PKD 2007, a także 25 pracodawców dobranych do badania jakościowego z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia. W badaniu ilościowym wzięło udział 200 pracodawców z terenu powiatu wągrowieckiego. 69,0% spośród nich stanowili mikroprzedsiębiorcy (138 respondentów), 26,0% - mali pracodawcy (52 ankietowanych), a pozostałe 5,0% - przedstawiciele średnich/dużych firm (10 respondentów). W celu zapewnienia różnorodności wyników badania, pomiarem objęto przedsiębiorstwa rozmaitych branż. Największą część próby badawczej stanowiły podmioty zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów (26,5%). Więcej niż 5,0% ogółu respondentów stanowili właściciele firm z branży budowlanej (17,0%), przetwórstwa przemysłowego (10,0%), połączonych sekcji S i T (6,5%), rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (5,5%) oraz z branży transportu i gospodarki magazynowej (5,5%). Do badania jakościowego zaproszono 25 pracodawców prowadzących działalność na obszarze powiatu wągrowieckiego. Na próbę badawczą składało się ośmiu mikroprzedsiębiorców, ośmiu małych pracodawców oraz dziewięciu przedstawicieli średnich/dużych podmiotów. W indywidualnych wywiadach jakościowych wzięli udział

5 reprezentanci bardzo różnorodnych branż. W tym m.in. przedstawiciele: usług fryzjerskich, opieki przedszkolnej, handlu detalicznego, budownictwa, krawiectwa i produkcji odzieżowej, usług bankowych i księgowych, produkcji rolniczej, zaopatrzenia rolnictwa, produkcji części zamiennych do maszyn rolniczych, produkcji lin, wytwarzania pasz dla zwierząt gospodarskich, czy przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Taki dobór próby badawczej przyczynił się do uzyskania szerokiego spektrum opinii przedstawicieli lokalnego biznesu. Do głównych barier utrudniających badanym pracodawcom zatrudnienie pracowników na lokalnym rynku pracy należą: brak odpowiednich umiejętności zawodowych/kwalifikacji kandydatów, niechęć osób bezrobotnych do podjęcia pracy oraz brak doświadczenia zawodowego kandydatów. Wyniki badania przekonują, że formalne wykształcenie pod kątem wymagań pracodawców traci na znaczeniu kosztem kwalifikacji, doświadczenia i nie wydaje się istotniejsze od umiejętności miękkich. Do cenionych przez lokalnych pracodawców umiejętności miękkich należą: umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, czy umiejętność obsługi klienta. Wyniki badania ilościowego pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie netto wzrosło szczególnie w zawodach: przedstawiciela handlowego, księgowego, pracownika produkcyjnego, spawacza metodą MAG, spawacza metodą MIG oraz sprzątaczki. Najczęstszą przyczyną zwolnień w ciągu minionych dwóch lat były braki odpowiednich kompetencji/uprawnień zatrudnionych pracowników. W ciągu najbliższych dwóch lat na lokalnym rynku pracy badani pracodawcy poszukiwać będą szczególnie: robotników budowlanych, kierowców, przedstawicieli handlowych, mechaników pojazdów samochodowych, operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników administracyjno-biurowych, spawaczy metodą MAG, sprzedawców, ślusarzy i instalatorów/monterów. Pracodawcy w trakcie badania wskazali szereg szkoleń, które pomogłyby kandydatom do pracy w ich firmach podczas starania się o pracę. Deklarowane obszary szkoleń to: księgowość/rachunkowość, języki obce (j. angielski), kadry i płace, obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, techniki sprzedaży oraz logopedia. 4. Analiza ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych W I połowie 2014 roku do Urzędu Pracy w Wągrowcu wpłynęło 1506 ofert pracy, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku dało znaczący wzrost o 94,1% (776 ofert pracy w I półroczu 2013r), a porównując do I półrocza 2012 roku wzrost o 117,3%.

6 Z ogólnej liczby ofert w I półroczu 734 to oferty subsydiowane (w tym: 542 ofert na staż, 55 - prace społecznie użyteczne) i 772 oferty pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Zgłoszone oferty pracy I-VI 2014r. I-VI 2013r. I-VI 2012r. % % ogól. % ogól. liczba liczba ogól. liczby liczby liczby liczba Robotnik gospodarczy 118 7, , , Szwaczka 103 6, ,68 2 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 99 6, , , Tapicer* 86 5,71 0 0,00 0 0, Monter wyrobów z drewna 79 5,25 1 0,13 0 0, Sprzedawca 77 5, , , Opiekun osoby starszej* 65 4,32 0 0,00 1 0, Krojczy 65 4,32 0 0,00 0 0, Operator sklejarek płyt stolarskich 60 3,98 0 0,00 0 0, Robotnik leśny 35 2,32 2 0, , Pomocniczy robotnik szklarniowy 30 1,99 9 1,16 0 0, Magazynier 29 1, ,55 8 1, Technik prac biurowych 25 1,66 5 0, , Robotnik budowlany 22 1, , ,91 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 18 1, , , Pakowacz 19 1,26 1 0, , Murarz 18 1, , ,88 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 18 1,20 6 0,77 6 0,87 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 18 1, , , Krawiec 16 1, ,42 6 0, Kelner 16 1,06 7 0,9 6 0,87 Pozostali pracow. przy pracach prostych gdzie indziej nieskla ,06 1 0,13 1 0, Ślusarz narzędziowy 15 1,00 0 0,00 0 0, Stolarz* 15 1,00 3 0,39 1 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 13 0,86 2 0,26 1 0,14 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13 0,86 0 0,00 1 0, Monter - elektronik* 10 0,66 0 0,00 0 0, Kierowca samochodu ciężarowego 10 0, , , Ślusarz 10 0,66 5 0,64 1 0, Pomoc kuchenna 9 0, , , Doradca klienta 8 0,53 0 0,00 3 0, Asystent nauczyciela przedszkola 8 0,53 3 0,39 1 0,14 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 8 0,53 0 0,00 0 0, Opiekunka dziecięca* 7 0,46 2 0,26 0 0,29

7 Brukarz 7 0, ,55 1 0, Malarz budowlany 7 0,46 5 0,64 0 0, Specjalista do spraw sprzedaży 6 0,40 3 0,39 0 0, Księgowy 6 0,40 3 0,39 0 0, Technik informatyk* 6 0,40 0 0,00 3 0, Drwal / pilarz drzew 6 0,40 3 0,39 0 0,00 Pozostali ustawiacze i operat. maszyn do obróbki drewna i pokr. 6 0,40 4 0,52 0 0, Pomocniczy robotnik leśny 6 0,40 0 0,00 1 0, Woźny 6 0,40 6 0,77 2 0,29 Razem Porównując oferty pracy z zawodami osób bezrobotnych jak i osób poszukujących pracy, możemy wyselekcjonować zawody, na które zapotrzebowanie jest bardzo duże, jak również stanowiska pracy, z których obsadzeniem PUP miał znaczny problem. Istotnym problemem w przypadku analizy ofert pracy wpływających do urzędu jest brak możliwości dopasowania poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez zarejestrowane osoby bezrobotne do wymogów stawianych przez pracodawców w zgłaszanych przez nich ofertach. Zestawienia ofert pracy, które służyć mają monitoringowi zawodów deficytowych i nadwyżkowych, są bardzo istotne w ukierunkowaniu zawodowym osób uczących się przede wszystkim dotyczy to młodzieży, która staje przed wyborem kierunków szkół zawodowych. Niektóre z ofert zgłaszanych do naszego urzędu są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji bezrobotnych, natomiast nie są wyrazem faktycznych potrzeb niesubsydiowanego rynku pracy. Oferty pracy dla pracownika biurowego zgłaszane były głównie przez instytucje publiczne tj. samorządy gminne, powiat, sąd, prokuraturę, policję i to głównie na staż. Przedstawiony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wskaźnik liczby zarejestrowanych osób oraz składanych przez pracodawców ofert pracy w I-półroczu 2014 roku przedstawiał się następująco: Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani Oferty pracy liczba % ogółu liczba % ogółu Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 106 5, ,71 Górnictwo i wydobywanie 1 0,05 0 0,00 Przetwórstwo przemysłowe , ,79 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0,00 0 0,00 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 7 0,33 6 0,40

8 Budownictwo , ,43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , ,75 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 55 2, ,79 Transport i gospodarka magazynowa 43 2, ,19 Informacja i komunikacja 10 0,48 6 0,40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 26 1, ,66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10 0,48 1 0,07 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 37 1, ,92 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 90 4, ,37 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 98 4, ,35 Edukacja 26 1, ,72 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 39 1, ,93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20 0, ,46 Pozostała działalność usługowa , ,00 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 0,00 1 0,07 na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 0,05 0 0,00 Działalność nie zidentyfikowana 121 5,75 0 0,00 Ogółem , ,00 (Źródło: T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie wągrowieckim w I-półroczu 2014 roku) 5. Oferty pracy i informacje o wolnych miejscach pracy zamieszczane w prasie i Internecie W diagnozowaniu zapotrzebowania na specjalności i zawody na lokalnym rynku pracy przeanalizowano oferty pracy dotyczące powiatu wągrowieckiego, zamieszczane w prasie i Internecie. Badanie struktury ofert pracy z obszaru powiatu wągrowieckiego przeprowadzono w oparciu o zamieszczone przez pracodawców poszukujących pracowników ogłoszenia w lokalnej prasie: Głosie Wągrowieckim i Tygodniku Wągrowieckim. Przegląd drobnych ogłoszeń zamieszczanych w ww. tygodnikach pozwolił określić, iż w powiecie wągrowieckim największe zapotrzebowanie zgłaszane było na takie stanowiska jak: kierowca kat. CE, kierowca kat. C, kierowca kat. B, pracownik do ociepleń, sprzedawca, murarz, magazynier, malarz, pracownik produkcji, pracownik budowlany, mechanik samochodowy, stolarz, ślusarz, spawacz, przedstawiciel handlowy, pracownik myjni, opiekunka dziecięca, szpachlarz, płytkarz, lakiernik,, elektromechanik, fryzjerka.

9 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W I-półroczu 2014 roku do naszego urzędu wpływały oferty, na które trudno było znaleźć bezrobotnych, spełniających wymagania pracodawców. Były to oferty w następujących zawodach: Zawody deficytowe Nazwa zawodu Kod zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Wskaźnik deficytu Monter wyrobów z drewna ,17 79,00 Krojczy ,83 65,00 Ślusarz narzędziowy ,50 15,00 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,50 14,14 Szwaczka ,17 11,44 Robotnik gospodarczy ,67 9,08 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni ,00 9,00 Robotnik leśny ,83 8,75 Doradca klienta ,33 8,00 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni ,33 8,00 Kierowca operator wózków jezdniowych ,17 6,50 Monter - elektronik ,67 5,00 Pomoc kuchenna ,50 4,50 Opiekunka dziecięca ,17 3,50 Brukarz ,17 3,50 Tapicer ,33 3,07 Woźny ,00 3,00 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni ,33 2,86 Magazynier ,83 2,64 Kelner ,67 1,60 Specjalista do spraw sprzedaży ,00 1,50 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,00 1,29 Księgowy ,00 1,20 (Zawody deficytowe: Wskaźnik deficytu 1,1 i średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy 1) Pracodawca przy składaniu zapotrzebowania na pracowników w określonym zawodzie z reguły ma dodatkowe wymagania wobec przyszłych pracowników. Charakterystyczne jest łączenie zawodów i specjalności. Wynika to z potrzeby maksymalnego wykorzystania danego pracownika, nie tylko na jednym stanowisku, ale też na kilku innych. Największy deficyt wśród zawodów poszukiwanych w I-półroczu 2014r. w powiecie wągrowieckim stanowił zawód monter

10 wyrobów z drewna. Wynika on zarówno z niewielkiej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym zawodzie oraz jednorazowo złożonej oferty pracy na 60 miejsc przez nowego pracodawcę na lokalnym rynku pracy oraz wielokrotnie ponawianej oferty pracy przez kolejnego pracodawcę. Do zawodów deficytowych w I-półroczu 2014r. zaliczają się także: krojczy, ślusarz narzędziowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, szwaczka, robotnik gospodarczy. Zawody nadwyżkowe Nazwa zawodu Kod zawodu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Wskaźnik deficytu Mechanik samochodów osobowych ,00 0,04 Mechanik pojazdów samochodowych ,17 0,05 Piekarz ,33 0,05 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,83 0,06 Tokarz w metalu ,50 0,07 Elektromonter (elektryk) zakładowy ,50 0,07 Cukiernik ,00 0,07 Kucharz małej gastronomii ,33 0,10 Hydraulik ,50 0,11 Sprzątaczka biurowa ,33 0,13 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji ,17 0,14 Kucharz ,67 0,14 Robotnik placowy ,17 0,14 Ślusarz ,50 0,20 Stolarz meblowy ,00 0,21 Fryzjer ,00 0,22 Technik informatyk ,33 0,23 Stolarz ,67 0,33 Technik handlowiec ,50 0,33 Dekarz ,00 0,33 Elektromechanik ,50 0,33 Sprzedawca ,33 0,33 Murarz ,67 0,39 Krawiec ,33 0,42 Kierowca samochodu dostawczego ,00 0,50 Robotnik budowlany ,67 0,65 Kierowca samochodu ciężarowego ,50 0,67 Malarz budowlany ,50 0,78 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej ,33 0,80 niesklasyf. Technik prac biurowych ,00 0,83

11 (Zawody nadwyżkowe: Wskaźnik deficytu < 0,9 i średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrob. 1) Analiza wyników badania oraz dotychczasowe doświadczenia związane z kierowaniem do pracy pozwalają na stwierdzenie następujących faktów. Większość osób bezrobotnych to osoby o niskim poziomie wykształcenia (poziom zawodowy i niższy posiada ponad 65% wszystkich zarejestrowanych). Niskie kwalifikacje w odniesieniu do wysokich wymagań potencjalnych pracodawców nie rokują szybkim znalezieniem pracy przez tych bezrobotnych. Zawodem najliczniej reprezentowanym wśród osób bezrobotnych jest sprzedawca: 468 osób (11,5% ogółu bezrobotnych). Dodatkowo w stosunku do czerwca 2013 roku ilość zarejestrowanych sprzedawców wzrosła o 0,7 punktu procentowego. Najwyższy poziom średniej miesięcznej nadwyżki siły roboczej występuje w zawodach: mechanik samochodów osobowych, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, tokarz w metalu, elektromonter (elektryk) zakładowy, cukiernik. Jeśli chodzi o zawody deficytowe, to w I półroczu 2014r. były to: monter wyrobów z drewna, krojczy, ślusarz narzędziowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, szwaczka, robotnik gospodarczy. W tych zawodach wskaźnik średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych był największy. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby, które legitymują się różnorodnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, a dodatkowo dużą dyspozycyjnością i mobilnością. W bardzo trudnej sytuacji są osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej (1319 osób) lub średnim ogólnokształcącym (398 osób). Odsetek tych osób wynosi 42%, a na przestrzeni siedmiu lat waha się o 2 punkty procentowe. Spada natomiast odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym z 13,41% w czerwcu 2010 roku do 9,80% w czerwcu 2014 roku. Należy wziąć pod uwagę również fakt, iż coraz więcej bezrobotnych może być sklasyfikowanych w wielu zawodach, a co za tym idzie - może w danym okresie czasu reprezentować zarówno zawód nadwyżkowy jak i deficytowy. Jednak w systemie ewidencji komputerowej ujęci są pod jednym zawodem i ten uwzględniony będzie w statystyce. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazujący głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego, nie daje w pełni rzeczywistych relacji

12 w zakresie popytu i podaży na regionalnym rynku pracy. Wskazuje jednak pewne tendencje i prawidłowości, istotne przy wyborze drogi zawodowej, które powinny być brane pod uwagę przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Służyć również powinien innych uczestnikom rynku pracy oraz instytucjom i organizacjom zajmującym się problematyką rynku pracy, w szczególności w zakresie kształcenia i edukacji. 7. Analiza zgłoszeń i uwag od: pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych i instytucji lub partnerów społecznych oraz ośrodków opieki społecznej W 2014r. Gminne i Miejskie Ośrodki Opieki Społecznej na terenie powiatu wągrowieckiego, przeprowadziły następujące szkolenia dla osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu w ramach projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym dla 24 osób: o Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego z udziałem psychologa i doradcy zawodowego o Szwacz-tapicer z udziałem psychologa i doradcy zawodowego o Technolog robót wykończeniowych z udziałem psychologa i doradcy zawodowego (źródło: informacja pisemna z GOPS w Wągrowcu dla PUP w Wągrowcu) Analiza zgłoszeń szkoleń organizowanych przez jednostki zewnętrzne realizujące projekty EFS w 2014r. wykazała, że najczęściej organizowanymi szkoleniami były: opiekun osób zależnych, starszych i chorych, szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs komputerowy, szkolenie z języka angielskiego i niemieckiego, spawacz metodą MIG i MAG, pracownik biurowy z elementami kadrowo-płacowymi, specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami księgowości, kurs obsługi komputera ECDL Start, grafik komputerowy, kelnerka/barman z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, stylizacja paznokci z elementami wizażu oraz obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych. Szkolenia najczęściej były kierowane do osób do 25 roku życia lub po 50 roku życia, niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wągrowieckiego i pozostających bez zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w dniu r. umieścił na stronie internetowej zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2015r.,

13 skierowane do pracodawców i organizacji związkowych, ośrodków pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy. Otrzymane informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb. Do dnia r. PUP w Wągrowcu otrzymał informację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z następującymi propozycjami szkoleń: kurs prawa jazdy kat. B, kurs w zawodzie tapicer oraz informację z Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu z następującymi propozycjami szkoleń: komunikacja interpersonalna na danym stanowisku pracy np. obsługa sekretariatu, księgowość komputerowa (obsługa programów księgowych lub magazynowych), obsługa programów graficznych, obsługa kasy fiskalnej, podstawowa obsługa Internetu i komputera, bezpieczeństwo i higiena pracy na danym stanowisku np. pracownicy administracyjni, pracownicy fizyczni. 8. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń W 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu przeprowadzono 17 szkoleń grupowych, w ramach których przeszkolono 222 osoby, 10 szkoleń indywidualnych, w ramach których przeszkolono 11 osób oraz 13 szkoleń w ramach bonów szkoleniowych. Przeciętny koszt szkolenia zapłacony instytucji szkoleniowej w 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w przypadku szkoleń grupowych wyniósł 1.600,00 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 8,00 zł. W przypadku szkoleń indywidualnych, przeciętny koszt szkolenia wyniósł 1.415,75 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 20,94 zł. W przypadku szkoleń w ramach bonów szkoleniowych przeciętny koszt szkolenia na osobę wyniósł 2.084,59 zł, natomiast przeciętny koszt osobogodziny szkolenia to 16,50 zł. SZKOLENIA GRUPOWE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA 1. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego 2. Operator koparkoładowarek 3. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 4. Operator obrabiarek CNC OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ 10 2 po 120 dniach 3 WSKAŹNIK PROCENTOWY OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej , , , , , , ,18 185,00 173,00 101, , , ,00 po Opiekun osób starszych , , ,00

14 z językiem niemieckim po Szwacz , , ,00 po Magazynier z obsługą , ,60 wózka jezdniowego po Kasjer fakturzysta z ,75 780,00 499,00 obsługą komputera oraz kas fiskalnych 9. Szwacz , , , MS Office z językiem ,00 978,40 angielskim po Tapicer meblowy , Kurs komputerowy na ,90 720,00 poziomie podstawowym 13. Pilarz-drwal , , Kurs obsługi wózka ,82 630,00 720,00 jezdniowego Po , Tapicer meblowy , , Kurs przygotowujący do , ,75 prowadzenia działalności gospodarczej 17. Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej , ,67 SZKOLENIA INDYWIDUALNE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów elektrodą topliwa w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131 OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ WSKAŹNIK PROCENTOW Y OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej ,00 2. Szkolenie palaczy CO ,00 3. Operator obrabiarek ,00 CNC 4. Szkolenie okresowe kierowcy w zakresie przewozu rzeczy ,00 5. Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych I WJO ,00 6. Kurs kadrowo-płacowy ,00 7. Intensywny kurs programowania stron ,00

15 internetowych 8. Podstawy krawiectwa ,00 lekkiego z uwzględnieniem szycia firan 9. Kurs dla osób ,00 ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia 10. Szkolenie energetyczne ,00 w zakresie eksploatacji do 1 KV 11. Kurs prawa jazdy kat. C ,00 SZKOLENIA INDYWIDUALNE ZREALIZOWANE W PUP W WĄGROWCU W 2014R. W RAMACH BONU SZKOLENIOWEGO Lp. SZKOLENIE UCZESTNICY SZKOLENIA OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ WSKAŹNIK PROCENTOW Y OSÓB PODEJMU- JĄCYCH PRACĘ KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY NA 1 UCZESTNIKA SZKOLENIA w zł dla jednostki szkoleniowej Kurs prawa jazdy kat. C ,00 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy , , ,97 3. Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG Szkolenie indywidualne kierowcy w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C1, C1+E, C, C+E 5. Operator koparkoładowarki i koparki jednonaczyniowej 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym 7. Spawanie blach spoinami czołowymi stali niskostopowych (ferrytycznych) elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych metodą Mag Kurs projektowania wnętrz 9. Kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną , , , , , , , , , ,97

16 fizjoterapią, terapią tkanek miękkich i masażem orientalnym, biomasa żem i terapia poprawy kondycji fizycznej 10. Kurs dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia ,00 Analiza danych dotyczących efektywności szkoleń przeprowadzonych w 2014r. wskazuje, że największą skutecznością charakteryzują się szkolenia grupowe z zakresu: MS Office z językiem angielskim (50%), operator koparko-ładowarek (40%), operator obrabiarek CNC (40%), kurs obsługi wózka jezdniowego (40%), tapicer meblowy (33,33%), pilarz-drwal (60%), spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego (20%), szwacz (20%), magazynier z obsługą wózka jezdniowego (20%). 100% efektywności charakteryzuje kursy przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ po szkoleniu osoby otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Efektywność na wysokim poziomie charakteryzuje szkolenia: szwacz i tapicer 70 i 80%. Należy jednak zaznaczyć, że jest to efektem tego, iż szkolenia były adresowane do osób uczestniczących w programie specjalnym Przywróceni do pracy. Wysoką efektywnością charakteryzują się również szkolenia indywidualne i szkolenia realizowane w ramach bonów szkoleniowych finansowane pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia. 9. Analiza zgłoszeń i uwag pracowników PUP doradców klienta Do dnia r. doradcy klienta: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, zgłosili propozycje kierunków szkoleń na 2015r. w celu ustalenia kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok Najczęściej zgłaszane propozycje szkoleń to: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim Podstawy księgowości (Płatnik, Symfonia) Tworzenie i projektowanie stron internetowych obsługa Auto CAD Obsługa kasy fiskalnej Kucharz

17 Pracownik ochrony fizycznej Obsługa komputera z elementami poszukiwania pracy Kurs obsługi wózka jezdniowego Kurs na przewóz rzeczy Pracownik biurowy/sekretarka Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki Monter instalacji wodnej CO, kanalizacyjnej Spawacz Szwaczka Tapicer Kursy językowe Inne szkolenia nie ujęte w propozycjach, wynikające z bieżących potrzeb, zatrudnieniowych pracodawców Szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy 10. Analiza wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu analizuje zapotrzebowanie na poszczególne kierunki szkoleń, zgłaszane przez osoby bezrobotne, na podstawie formularzy badających potrzeby szkoleniowe. W okresie od r. do r. takie formularze wypełniło 26 osób. Część osób wymienia w formularzach więcej niż jedną propozycję szkolenia, którymi osoby są zainteresowane. Wskazywanymi w formularzach szkoleniami były: - kurs obsługi kasy fiskalnej 9 osób - opiekun osób starszych (z językiem niemieckim) 8 osób - kurs komputerowy - 6 osób - kurs operatora koparko-ładowarki 5 osób - kurs spawacza 4 osoby - szwacz - 4 osoby - kurs obsługi wózka jezdniowego 3 osoby - kurs gastronomiczny 2 osoby - pilarz-drwal 1 osoba - operator suwnicy 1 osoba - księgowość 2 osoby - operator obrabiarek CNC 1 osoba

18 - tynkarz/szpachlarz 1 osoba - kurs języka niemieckiego 1 osoba - kurs języka angielskiego 1 osoba - kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 1 osoba Propozycje kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2015 Na podstawie zebranych informacji: - analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy, - analizy ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do PUP, - analizy ofert pracy zamieszczanych w prasie w 2014r. - analizy efektywności ukończonych szkoleń w 2014r., - analizy formularzy badających potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych, - analizy zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, oraz innych dokumentów i informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu sporządził wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy. Wykaz zawiera następujące propozycje kierunków szkoleń grupowych: 1. Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego 2. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego 3. Operator obrabiarek CNC 4. Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania i obsługi komputera 5. Tapicer 6. Szwacz 7. Kurs kadry i płace 8. Kurs języka angielskiego 9. Kurs języka niemieckiego 10. Przedstawiciel handlowy 11. Pilarz-drwal 12. Szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy Podsumowując informacje pozyskane ze źródeł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy sporządzono listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy w powiecie wągrowieckim, która wygląda następująco: kierowca operator wózka jezdniowego

19 magazynier szwaczka robotnicy gospodarczy tapicer opiekunka dziecięca robotnik leśny krojczy brukarz spawacz kierowca samochodu ciężarowego robotnik budowlany przedstawiciel handlowy Wągrowiec, r.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo