sp.z o.o. w ROKU 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sp.z o.o. w ROKU 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r.

2 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci Krakwskieg Parku Technlgiczneg Sp. z.. (dalej zwaneg KPT lub Sp6lka) - sp6lki zarz4dzaj4cej krakwsk4 specjaln4 stref4 eknmiczn4. Pdstawwe cele dzialalnsci, jak i zadaria, kt6re KPT realizuje, wynikaje z przepisw prawnych reguluj4cych jej funkcjnwanie, a w szczeg6lnsci z Ustawy specjalnych strefach eknmicznych, Rzprz4dzenia Rady Ministr6w w sprawie ustanwienia specjalnej strefy eknmicznej w Krakwie i Rzprz4dzenia Ministra Gspdarki w sprawie ustalenia planu rzwju sse KPT. W 2009 r. Zgrmadzenie Wsp6lnik6w sp6lki przyjel,,plan strategiczny na lata ", w kt6rym na nw zdefiniwan misjg rcz cele strategiczne firmy. W tku prac nad Planem strategicznym, za misj g sp6lki uznan : Wspieranie rzrvju nwczesnej gspdarki Malplski. Pwierzchnia strefy Tereny, na kt6rych ustanwin specjaln4 strefg eknmiczn4,,krakwski Park Technlgiczny", bejmujq becnie l4cznie 528,8343 ha (stan na 31 grudnia 2009 r.) i s4 przeznaczne na inwestycje typu greenfield, cryli rcahzacjg prjekt6w inwestycyjnych d pdstaw. RzprzEdzeniem Rady Ministr6w z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniaj4cym rzprz4dzenie w sprawie krakwskiej specjalnej strefy eknmicznej nast4pil rzszerzenie granic specjalnej strefy eknmicznej 113,4359 ha. Spwdwal t pwstanie nwych pdstref w Bchni, Grlicach, Limanwej, KsiEzu Wielkim raz Zatrze. L4cznie krakwska strefa bejmuje 19 pdstref zlkalizwanych na terenie 17 gmin. t l$l

3 Wladze sp6lki Zarz4d W 2009 rku w sklad zarz4du wchdzili : - dr Slawmir Kpe6 - prezes zarzqdu (pwlany 8 kwietnia 2008 r.) - Jakub Czerwiriski - p.. czlnkazarzedu (pwlany 18 wrzesnia 2008 r., dwlany wraz z kricem IV kadencji Rady Nadzrczej) - Wieslawa KrnaS - wiceprezeszarz4du (pwlana 29 czerwca 2009 r.) Rada Nadzrcza Rk 2009 byl trzecim rkiem dzialalnsci Rady Nadzrczej IV kadencji raz pierwszym rkiem dzialalnsci Rady Nadzrczej V kadencji. D 29 czerwca2009 r. sklad Rady Nadzrczej IV kadencji przedstawial sig nastgpuj4c: I.KrzysrtfKrzysztfiak -przewdniczecyradynadzrczej 2. Andrzej Oklejak - wiceprzewdnicz4cy Rady Nadzrczej 3. Elzbieta Bdi - czlnek Rady Nadzrczej 4. Jakub Czerwiriski - czlnek Rady Nadzrczej (ddelegwany 18 wrzesnia 2008 r. d pelnienia bwiqzk6w czlnka Zarz4du) 5. Marek Szarzyriski - czlnek Rady Nadzrczej W zwiqzku z uplywem trzyletnieg kresu kadencji Rady Nadzrczej (IV kadencja) Zgrmadzenie Wsp6lnik6w 29 czerwaa2010 r. pwlal nwy sklad Rady Nadzrczej V kadencji, kt6ry przedstawia sig nastgpuj4c: 1. Michal du Vall - przewdniczqcy Rady Nadzrczej 2. Andrzej Oklejak - wiceprzewdnicz4cy Rady Nadzrczei 3. Rman Adamczyk - czlnek Rady Nadzrczei 4. Marek Szarzyriski - czlnek Rady Nadzrczej 5. Jakub Czerwiriski - czlnek Rady Nadzrczei Zmiany pizepisw prawnych dtyczqcych sse W 2009 rku ukazaly sig nastgpuj4ce akty prawne dtycz4ce krakwskiej specjalnej strefy eknmicznei: t ily

4 Rzprz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniai4ce rzprz4dzenie w sprawie krakwskiej specjalnej strefy eknmicznej - dt. zmiany granic strefy. Rzprzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rzwj u specj alnej strefy eknmicznej Krakwski Park Technlgiczny RzprzEdzenie Ministra Gspdarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie pwierzenia Krakwskiemu Parkwi Technlgiczneg Sp. z.. udzielania zezwlen na prwadzenie dzialalnsci gspdarczej na terenie Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknywania kntrli realizacji warunk6w zezwlenia. Najwa2niejsze wydarzenia dtyczqce sp6lka w 2009 r. Plan strategiczny W 2009 r. dzialalnsi sp6lki byla prwadznaw parciu przygtwany przez znz4d,,plan strategiczny sp6lki na lata " rm,,plan rzeczw-ftnanswy na2009 r." Nwe zezwlenia na prwadzenie dzialalnsci gspdarczej w strefie W 2009 r. sp6lka wydala zezwlenia na prwadzenie dzialalnsci gspdarczej na terenie krakwskiej specjalnej streff eknmicznej dwunastu firmm. Zezwlenia trzymaly nastgpuj4ce firmy: l) Kn-Ins-Bud Mntaz Sp. z.. 2) Ericpl Telecm Sp. z.. 3) AJAS Sp. z.. 4) Shell Plska Sp. z.. 5) Mbile Experts Sp. z.. 6) ZaWad Element6w Knstrukcyjnych Sp. z.. 7) UBS Service Centre (Pland) Sp. z.. 8) ES-SYSTEM NT Sp. z.. 9) Flying Fish Stasz i Kielkwski sj. 10) ZPHiU Witld Plszczyca 11) LINI-TARPIN Sp. z.. 12) Elettrstandard Plska Sp. z.. l^

5 C fnigte zeztn lenia na p rwad zenie dzialaln Sci g s p d arc zej w strefie W 2009 r. cfnigt dwa zezwlenia: dla firmy Becker Farby Prszkwe (becna nazwa Inver Plska Sp. z..) raz dla firmy Diagnstyka Investments Sp. z.., becna nazwa ABP Investments Sp. z.. WygaSnigcie zezwlef na prwadzenie dzialalnsci gspdarczej w strefie W 2009 r. wygaszn zezwlenie dla trzechprzedsigbirc6w: Sabre Plska Sp. z.., Ericpl Telecm Sp. z.. rcz dia przedsigbircy Cell-Fast S.A. Firmy, kt6re rzpczgly dzialaln5d gspdarczqw 2009 r. FdCare Sp. z.., Mbile Experts Sp. z.., UBS Service Centre (Pland) Sp. z.., Flying Fish Stasz i Kielkwski sj. Kntrle warunk6w zezw lefr Na pdstawie rzprz4dzenia Ministra Gspdarki Pracy i Plityki Splecznej w sprawie pwierzenia Krakwskiemu Parkwi Technlgiczneg Sp. z.. udzielania zezwleri na prwadzenie dzialalnsci gspdarczej raz wyknywania biezqcej kntrli dzialalnsci przeprwadzn kntr le 12 przedsigbirc6w: 1) Sabre Plska Sp. z.. 2),,Elmark Tarn6w" Krystyna Slwikwska 3) Dreamlab Onet.pl Sp. z.. 4) R.R. Dnnelley Pland Sp. z.. 5) Jagiellriskie Centrum Innwacji Sp. z.. 6) Inver Plska Sp. z.. 7) Cestr Sp. z.. 8) Becker Farby Przemyslwe Sp. z.. 9) Grupa Onet.pl S.A. 10) Nidec Mtrs & Actuatrs Sp. z.. 11) Fabryka Okien DAKO Sp. z.. 5 t^ Xfnj/-

6 12) ERGO Sp. z.. Na dzieri 31 grudnia 2009 r. na terenie krakwskiej specjalnej strefy eknmicznej 48 frrm psiadal waane zez:wlenia na prwadzenie dzialaln6ci gspdarczej. SzeSi firm psiadal p dwa waane zezwlenia. Na kniec 2009 r. zagspdarwane byl 60,48 % pwierzchni strefy. Na terenie ksse pracwal pnad 8594 s6b (l4cznie nwe miejsca pracy raz utrzymane miejsca pracy), a nakiady inwestuj4cych tu firm przekrczyly 1,56 mld zl. Pwierzchnia strefy wynsila lqcznie 528,8343 ha. Inkubatr Technlgiczny KPT na kniec 2009 rku w Inkubatrze Technlgicznym KPT dzialalns6 gspdarcz4 prwadzil 17 pdmit6w, w tym: 11 krzystal z pmieszczehtypu,,bks" nazasadach umwy najmu pwierzchni uzytkwej 6 krzystal z tzw.,,pen space", (specjalne stanwiska), a takhe z danych adreswych IT KPT zlecn audy zewngtrzny dkumentacji prjektwej 1.3 SPO-WKP -,,Budwa i wypsazenie Inkubatra Technlgiczneg na terenie Krakwskieg Parku Technlgiczneg" Wynajem pwierzchni biurwej w budynku Inkubatra KPT W 2009 rku Krakwski Park Technlgiczny Sp. z.. przeprwadzil prace adaptacyjne w budynku Inkubatra Technlgiczneg przy al. Jana Pawla II 4l L w Krakwie, kt6rych zakhczenie nast4pil w kresie grudzieri 2009 r. - styczeri 2010 r.. JednczeSnie pdjgt szereg dzialafi maj4cych na celu wynajgcie pwierzchni biurwej. W ich wyniku w kresie grudzieri 2009 r. luty 2010 r. pwierzchnia przeznaczna pd najem si4gngla zagspdarwanie w 88 % tj m2 z 1932 m2. WSr6d najemc6w nale y wyr6zni6 m.in. Car Technlgy Sp. z.., Centrum Business in Malplska, Cmarch S.A., Flying Fish Sp. j. Intemet Capital Grup S.A., Hexagn Metrlgy Sp. z..2 MbileExperts Sp. z.., Visina Sp. z.. t

7 Zmiana umwy sp6lki W 2009 r. mialy miejsce dwie zmiany w umwie sp6lki. Pierwsza z nich miala miejsce 20 luteg 2009 r., zmieniny zstal $ 22 ust. 2 pkt 3 Umwy sp6lki nastgpuj4cym brzmieniu:,,zaci4ganie zbwiezan, w tym zaci1ganie zbwi4zart warunkwych, gwarancji i prgczef maj4tklvych wartsci przekraczaj4cej EURO w zltych", kt6ry nastgpuj4ce trzymal brzmienie,,zaci4ganie zbwi4zd, w tym zaci4ganie zbwi1zaf warunkwych, gwarancji i prgczeri maj4tkwych wartsci przel<raczajecej EURO w zltych". Druga zsniana miala miejsce 2 grudnia 2009 r. i zwr4zanabyla z bwiqzkiem wynikaj4cym z rczprz4dzenia Rady Ministr6w z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Plskiej Klasyfikacji DzialalnSci (Dz.U. Nr 251 pz, 1885). Zgdnie z ww. rzptz4dzeniem, d krica 2009 r. istnial bwipek dstswania kd6w kre6laj4cych przedmit dzialalnsci przez wszystkie bjgte przepisami pdmity, w tym sp6lki prawa handlweg. W zwiqzku z tym zmienin numery kd6w kreslaj4cych przedmit dzialalnsci KPT. Udzialw prjektach realizwanych z fundusry UE,,Malplski Park Technlgii Infrmacyjnych" (5.3 PO IG) pwlan zesp6l prjektwy, w sklad kt6reg wchdz4 eksperci zewngtrzni raz wewngtrzni przygtwan Studium WyknalnSci Prjektu pdpisan umwg zfitm4kontrapunkt V - PROJEKT na wyknanie dkumentacji prjektwej budynku Malplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych. Zgdne zzapisani z umwy termin wyknania przedmitu umwy ustala sig d dnia r.. w parciu zgdg Instl-tucji ZarzqdzaiTcej PO IG z dnia 31 lipca 2009 r. zmienin tytul prjektu,,rzw6j Krakwskieg Parku Technlgiczneg w kierunku utwrzenia klastra technlgii infrmacyjnych" na,,malplski Park Technlgii Infrmacyjnych - OSrdek InnwacyjnSci Krakwskieg Parku Technlgiczneg" raz anekswan pre-umwg i,,zal<res rzeczry prjektu". pdpisan umwy przedwstgpne nabycia nieruchmsci, na kt6rych bgdzie realizwana inwestycja z Akademi4 G6rnicz-Hutnicz4, Uniwersytetem Jagiellfrskim i Gmin4 Krak6w,,Perspektyrva Technl giczna Krak6w-Malplska 2020" ( PO IG) zaknczn rcalizacig 3 zadah prjektu:

8 Prace przygtwa:wcze - uruchmienie prjektu, w tym rganizacja pracy biura prjektu, pdpisan umwy z persnelem i ekspertami, utwrzn strng intemetw4 prjektu, pwlan sklady gremi6w eksperckich - Kmitetu SterujEceg, Grupy Rbczej, Panelu Analizy Identyfikacja technlgii przyszlsci - dknan wybru 20 technlgii d arralizy Analiza ptencjalu rzwju dla pszczeg6lnych technlgii. zrgarrizwan 14 sptkari eksperckich, sptkanie dla prasy raz knferencjg inauguruj4c4 prjekt pracwan 7 raprt6w, w tym: Raprt,,Identyfikacja technlgii przyszl6ci" Raprt,,Analiza 20 technlgii mzliwych d wdrzenia" Raprt,,Analiza kntekstu reginalneg i migdzyreginalneg 20 kluczwych technlgii" Raprt,,Centra Wiedzy" Raprt,,Trendy na rynku" Raprt,,Anahza ptencjalu klastr6w w bszarach technlgicznych" Raprt,,Mapa wiedzy wj ew6dztwa malpl skie g" Infrmacje na temat prjektu s4 aktualizwane i umieszczane na bie24c na strnie internetwej prjektu Artykuly nt. prjektu zstaly publikwane w Dzienniku Plskim, Gazecie Wybrczej raz tygdniu Cmputerwrld; Infrmacje prjekcie ukazaly sig na licznych prtalach internetwych raz zstaly rzeslane d 53 przedstawicieli medi6w, 182 jednstek samrz4du terytrialneg wjew6dztwa malplskieg raz 28 szk6l wyzszych i malplskieg. instytut6w naukwych z wjew6dnwa. w prace prjektwe zaangazwanych byl dtychczas k. 200 s6b,,sied Inwestr6w KPT jak platfrma wspierania inwestycji w MSP" (3.1. PO IG) w pazdzierniku pdpisan umwg narealizacjg prjektu z instl'tucj4 wdrulajqc4- Plsk4 Agencj4 Rzwju PrzedsigbirczSci; prjekt realizwany jest d dnia 1 listpada 2009 rku stwrzn rganizacyjn4 raz techniczn4 strukturg sieci inwestr6w (stwrzna zstala tzw.,,landing page", na bazie kt6rej pwstanie platfrma internetwa prjektu, a takhe zrganizwan - 15 grudnia sptkanie z instytucjami partnerskimi) raz pracwan identyfikacj g wizualn4 prjektu

9 . wylnin - w wyniku przetarg6w - eksperta ds. kntaktu z inwestrami, specjalistg ds. prmcji raz firmq dpwiedzialnqzawyknanie platfrmy internetwej prjektu Fundusz Zalqzkwy KPT (3.1 PO IG) w marcu 2009 r. zlln wnisek dfinanswanie we wrzesniu uznan prtest d ceny merytrycznej i skierwan wnisek dfinanswanie d pnwnej ceny c trzyman decyzie PARP przyznaniu dfinanswania narealizacjg prjektu przekazan dkumentacje d sprz4dzenia umwy dfinanswanie rzpczgt przetargi na bsluge finansw4 i gwarancie bankw4 Invest in Malplska (8.1 MRPO) prjekt i realizacja Malplskieg Drzewa Inwestycji i Innwacji - multimedialnej rzelby stanwi4cej symbl nwczesnej g spdarki Malpl ski udzia\ w knferencji Wrld Investment Cnference w La Baule prezentacja Malplskieg Drzewa Inwestycji i Innwacji na Frum Eknmicznym w Krynicy udzial w misji gspdarczej d Indii - prezentacja malplskiej ferty gspdarczej. rganizacja Annual Business in Malplska Meeting i inauguracja dzialalnsci Centrum Business in Malplska,,Bqd2 aktywnym przedsigbirc{' (6.2 PO KL) lider: Stwarzyszenie KsiEgwych w Plsce Realizacig prjektu rzpczet I pu2dziernika 2009 rku Zakhczn kres przygtwawczy d pierwszej rundy nabru wnisk6w zarekmendwan kandydat6w na ekspert6w prjektu (asesr6w, szkleniwc6w, dradc6w). przeprwadzn dzialania prmcyjne maj4ce na celu rzpwszechnienie infrmacji realizacji prjektu 9 r r N

10 . w uzgdnieniu z wszystkimi partnerami prjektu, przyjgt ustalenie, ze KPT bgdzie w ramach rekrutacji dknywa6 ceny pzimu innwacyjnsci prjekt6w prpnwanych d realizacji w skladanych wniskach,,budwanie malplskieg reginu wiedzy w parciu innwacyjn4 sie6 wsp6lpracy (Klastry)" (8.2 MR PO) aktualizacja studium wyknalnsci wzglgdem glszneg nabru d prjektu. dnwienie zapis6w,,przumienia wsp6lpracy" w ramach prjektu w celu przygtwania dkumentu d pdpisania przez partner6w,,system nwczesnej gspdarki Malplski" (2.6 ZPORR) termin realizacji: r r. prjekt zstal zrealizwany we wsp6lpracy Wjew6dawa Malplskieg - lidera prjektu i Krakwskieg Parku Technlgiczneg w ramach dzialania ZPORR 2.6.,,Reginalne strategie innwacyjne i transfer wiedzy". w jeg wyniku zaciesnin wsp6lprac9 pmigdzy Swiatem nauki i biznesu, zbudwan platfrmg kmunikacji i wymiany infrmacji w zakresie przedsigwzigi wspieraj4cych rzw6j innwacji gl6wnymi dbircami prjektu byly Srdwiska malplskich MSP, pdmity zaangu2wane w twrzenie i rzw6j inicjatyw klastrwych raz Srdwiska naukwbadawcze i akademickie. w ramach prjektu zrealizwan nastgpuiqce zadania; - kampania wizerunkwa reginalneg systemu nwczesnej gspdarki (spt telewizyjny, ddatek d Dziennika Plskieg, reklama praswa, pracwanie material6w praswych na temat prjektu) - rgarrizacja sptkan warsztatw-szkleniwych, w ramach kt6rych dstarczna zstala specjalistyczna wiedza z zakresu funkcjnwania i rganizacji Srdk6w innwacji raz spsbu wsp6lpracy migdzy nimi - baza infrmacyjna nwczesnej gspdarce, znaj&tj4ca sig na prtalu internetwym Wrta Malplski nzwdrzne spleczn5ciwe mechanizmy wymiany infrmacji 10

11 ,,Brker innwacji jak narzgdzie d\a efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Malplski" (8.2.1 PO KL). rzpczgcie prac nad zlleniem wnisku dfinanswanie prjektu systemweg Urzgdu Marszalkwskieg,,Idziemy na swje" we wsp6lpracy z instytucjami partnerskimi (Brytyjsk-Plskie Uslugi sp. z.., Lighthuse Cnsultants sp. z.. sp. k., Grupa Onet.pl S.A.) pracwan kncepcjg prjektu i zlan wnisek dfinanswanie prjektu prmcji przedsigbirczsci akademickiej pn.,,idziemy na swje", w ramach kmpnentu reginalneg POKL Pddzialanie wnisek zstal rzpatrzny negatywnie przez IP II stpniazuwaginazbyt wyski budzet prjektu nz zbyt rzbudwane zadania mery.tryczne. KPT zl2yl prtest d decyzji Kmisji Oceny Prjekt6w, kt6ry takze zstal rzpatrzny negatywnie. KPT nie dwlal sig d decyzji Kmisji Knkurswej Infrmacje nabyciu udzial6w, akcji etc. W 2009 rku sp6lka bjgla 501 udzial6w w kapitale zakladwym sp6lki Fundusz ZalaSzkwry KPT. WartSi jedneg udzialu wynsi 50 zl. WartS6 calkwita udzial6w wynsi ,00 zl. t1 \' l1}r

12 1.3. Struktura rganizacyjna Od I listpada 2008 r. bwi4zuje nastgpuj4cy schemat rganizacyjny Krakwskieg Parku Technlgiczneg. Zgrmadzenie Wsp6lnik6w 0 Rada Nadzrcza.",1-',... i."' l'-- *i -. t*#ffi ', t'l'..-. r.,. --,1,,.1{,.1.,,:.,.'ti1.,,,, t2 t

13 1.4. Sytuacja kadrw-placwa sp6lki Zatrudnienie Srednirczne i stan zatrudnienia na kniec rku Srednirczne zatrudnienie w sp6lce wynsil 16 s6b. Pnadt sp6lka wsp6lpracwala w parciu umwg zlecenie z kilkma sbami Przedsiqwziqcia z zakresu zmiany zatrudnienia ijeg struktury W rku 2009 zatrudnin 5 s6b , Krtkie mwienie systemu wynagrdzeri bwiqzujqceg w sp6lce Zasady wynagrdzenia czlnkw Zarzydu, zgdnie zpar. 19 Umwy sp6lki, kresla uchwala Zgrmadzenia Wsp6lnik6w nr z dnia i czerwca 2004 rku w sprawie ustalenia zasad i wysksci wynagradzania czlnk6w zarz1du sp6lki, kt6ra uwzglgdnia przepisy ustawy zdnia 3 marca 2000 r. wynagrdzeniu s6b kieruj4cych niekt6rymi pdmitami prawnymi (Dz. U. Nr 26, pz. 306, ze zm.). Zasady wynagradzania pracwnik6w KPT kresla regulamin przyjgty Uchwal4 m z dnia 6 paldziernika 2008 r. przezzarz4d Krakwskieg Parku Technlgiczneg. Srednie miesigczne wynagrdzenie w sp6lce (bez wynagrdzenia czlnk6w zarz4du i Rady Nadzrczej raz wyplat nagr6d i premii ) brutt wynsil: zl brutt lsttne infrmacje majqce wplyw na sytuacjg kadrw-placwq Swiadczenia na rzecz pracwnikt6w /w tym szklenia/ warsztat,,jak kmunikwad sig z tczeniem zewnetrznym. naruedzia rzwjwe dla animatr6w sieci i inicjatyw klastrwych". Tematem warsztat6w byly zasady zarz4dzanra przestrzem4, przekaz werbalny - rla sl6w, zasady przygtwania i prwadzenia dbreg sptkania biznesweg, zasad udzielania i przyjmwania infrmacji zwrtnej (feedback), sztuki argumentacji, efektu pierwszeg wraaenia raz terii dbrej autprezentacji. warsztaty,,zarzqdzanie prjektami" stanwily isttn4 bazg przydatnych infrmacji na temat specyfiki zarzqdzania prjektami bejmuj4c4 zagadnienia dtycz4ce kluczwych czynnik6w sukcesu, prcesu 'vqyyznaczania cel6w i planwania prjektu, kntrli i ry zyka realizacji prj ektu raz budwy zesplu prj ektweg. warsztaty,,zarz4dzanie finansami prjektu" na temat: celu i zakresu analtzy finanswej w ramach studium wyknalnsci prjektu (biznesplanu), ceny finanswej l3

14 trwalsci i efektyumsci prjektu, zasad i metd ceny efektywnsci eknmtcznei raz analizy ryzyka prjektu. warsztat Dizajnu - tematyka sptkania bejmwala zar6wn prezentacje uslug z zak,resu wzrnictwa przemyslweg i ich zastswanie w prgramie Designing Demand realizwaneg w Wielkiej Brytanii, atak2e ciekawe wskaz6wki kjarzenia. strategiczny warsztat kmunikacyjny - pracwanie wytycznych d strategii PR Krakwskieg Parku Technlgiczneg szklenie na temat zam6wieri publicznych Zmiany warunkrfw pracy W 2009 r. nie zmienily sig warunki pracy w sp6lce. Zwlnienia grupwe W 2009 r. nie dknan zwlnieri grupwych. Spry zbirwe W 2009 r. nie wyst4pily w sp6lce spry zbirwe. Rzwi4zanie, zawieszenie, zawarcie zakladweg lub zbirweg ukladu pracy W 2009 rku nie rzwi4zywan, nie zawieszan, nie zawieran zahadweg lub zbirweg ukladu pracy Sytuacja maiqtkwa Krakwski Park Technlgiczny Sp. z.. jest wlascicielem dzialki pwierzchni 50 ar. plznej na terenie pdstrefy w Krak6w-Sr6dmieScie brgb 4 raz ulkwaneg na ww. nieruchmsci budynku biurweg (Inkubatr Technlgi czny) pwierzchni 4 tys. m2 brutt. Budynek inkubatra zstal ddany d uzytku w czerwcu 2008 rku. Udzialwcy sp6lki Na dzieri 31 grudnia 2009 r. kapital pdstawwy sp6tki wynsil zl.udzialwcami sp6lki byly nastgpuj4ce pdmity: 1) Skarb Paristwa 2) Akademia G6rnicz-Hutnicza 3) Uniwersytet Jagiellriski 4) Plitechnika Krakwska 5) Wjew6daw Malplskie 6) Gmina Krak6w 7\ ArcelrMittal Pland S.A. I4 t p 4

15 Skarb Paristwa psiada 52% gls6w nazgrmadzeniu Wsp6lnik6w sp6lki. Infrmacja dtycz4ca biektt6w scjaln-bytwych Sp6lka nie psiada biekt6w scjaln-bytwych. Zmiany maj4tku sp6lki ze szczegfllnym uwzglgdnieniem przedmitu zbycia, trybu itp. W 2008 r. nast4pil zwigkszenie maj4tku sp6lki wynikaj4ce z prwadzneg prcesu inwe stycyj ne g - budwy inkubatra techn l gic zne g. Inf rmacj a dty cz1ca dzierilawy maj 4tku sprilki Sp6lka nie dzierlawi maj4tku. Infrmacja na temat rzprz4dzania skladnikami aktywt6w trwalych (pwyzej eur) nie dtyczy 1.6. Wielk6c i struktura sprzeda2y Plifyka asrfym entwa nie dtyczy RentwnSd brutt RentwnS6 brutt i nett wynisly w 2009 r.2,3/. Prrychdy ze sprzeda?y Przychdy ze sprzedaly wynisly w 2009 rku ,82 zl. Struktura przychd6w w 2009 r. byla nastgpuj4ca: 1. uslugi administrwania stref zl 2. przychdy z tytulu dtacji d prjekt6w z UE ,79 zl. 3. przychdy z t5rtulu transakcji brtu nieruchmsciami zl. 4. pzstale ,034 Pzstale prrychdy peraryjne rarz prz.y chdy finanswe Pzstale przychdy peracyjne i finanswe l4cznie wynisly ,84 zl. Wynik finanswy Zysk za rk 2009 wyni6sl ,32 zl. Zgdnie z par. 11 Rzprz1dzenia Rady Ministr6w w sprawie krakwskiej specjalnej strefy eknmicznej (Dz. U. nr 220 p2.2232) sp6lka jest zwlnina z pdatku dchdweg, ile przeznaczy w rku pdatkwym lub nastgpnym, dch6d na rzw6j strefu. Zarzyd KPT planuje pniesienie wydatk6w na cele rzwju strefy w wysksci upwazniaj4cej d zwlnienia z pdatku dchdweg. l5

16 1.7. Znaczqcy wzrst niepienig2nych i rzeczwych aktyww trwatych, ktre wystqpity w mawianym kresie. W 2009 rku warts6 nett rzeczv,rych aktyw6w trwalych wzrsla ,26 zl c byl w gl6wnej mierze wynikiem kntynuacji (statni etap) inwestycji w budynku przy ul. Jana Pawla II 4lL (prace wykriczeniwe i adaptacyjne na II i III pigtrze budynku) Wa2niejsze siegnigcia w dziedzinie badan i rzwju techniczneg nie dtyczy 1.9. Omwienie stpnia realizacji zlecnych przezwz ZW knkretnych zadari d wyknania w splce raz w przypadku ich niewyknania pdanie przyczyn takieg stanu W trakcie 2009 rku WZIZW nie pwierzyl Zarzqdwi knkretnych zadan Ochrna Srdwiska z uwzglgdnieniem sankcji iplat nie dtyczy 2. Dane eknmiczn-finanswe 2.1. Om6wienie struktury kszt6w w ukladzie rdzajwym i kalkulacyjnym Kszty w ukladzie rdzajrvym Kszty rdzajwe w sp6lce w 2009 r. przedstawialy sig nastgpuj4c: stan na kniec rku brtweg (2008) stan na kniec rku brtweg (200e) Kszty dzialalnsci peracyj nej ,19 Amrtyzacja , ,13 Zu4cie material6w i energii 19648s, r.58 Uslugi bce , Pdatki i platy tt3 256,23 w tym pdatek akcyzwy 0,00 0,00 Wynagrdzenia , ,86 Ubezpieczenia splecme i inne Swiadczenia , ,36 Pzstale kszfy rdzajwe , ,67 WartSi sprzedanych twar6w i material6w 0,00 l ,00 l6 (t u'e

17 Kszty w ukladzie kalkulacyjnym w rachunku zyskriw i strat. zawarte s4 w sprawzdaniu finansrvym 2.2. Wy szczeg 6 n ien ie strat i zys k6w nadzry czaj nyc h W 2009 r. nie mialy miejsca 2adne zdarzenia nadruryczajne, kt6re mgly by miei wplyw na dzialalnsi sp61ki Om6wienie preczefi i gwarancji udzielnych przez sp6lkg W 2009 r. sp6lka udzielila prgczenia maj4tkweg w frmie prgczenia gwarancji bankwej dla FunduszuZalrykweg KPT Sp. z.. d kwty ,59 zl 2.4. Wykaz glwnych nale2n6ci W rku 2009 naleimsci sp6iki wynisly g6lem w tym zl. w tym zl (65,4%) stanwily nal ezn S c i przeterminwane. Okres przeterminwania Kwta w zl ljdzizl / Nalezndci d 1 mca % Nale2n5ci przeterminwane d 3 miesigcy 180t49 L5,0 NaleznSci przeterminwane d3d6miesiecy ,4y Nalezn6ci przeterminwane d 6 d 12 miesigcy ,\y NaleZnSci przeterminwane pwyzej l2 miesigcy ,30h Razem ,6y Odpis aktualizacyjny wyni6sl ,19 zl, nalemsci nett vrykazane w bilansie ,78 zl IJdzial naleznsci sprnvch w naleznsciach r3 s6lem Nale2nSci g6lem 'h 2.5. Zbwiqzania glem, w tym przeterminwane z uwzglednieniem zbwiqzafi wbec bud2etu z pszczeg6lnych tytul6w: Zbwi4zania g6tem ,57 zl Zbwi4zania przeterminwane - 0,00 zl. t7 t tdt

18 2.6. Krzystanie z kredyt5w bankwych w ciqgu rku. W ci4gu rku 2009 sp6lka zaciqgngla kredy inwestycyjny w wysksci ,00 zl w Banku Plskiej Sp6ldzielcz5ci (sald na kniec rku zl). Kredyt sluzyl finanswaniu inwestycji w budynku przy ul. Jana Pawla II 41L (prace wykriczeniwe i adaptacyjne na II i III pigtrze budynku) Wyszczeglnienie z uzasadnieniem przekazanych przez sp6lkg darwizn wraz z infrmaciqczy Rada Nadzrczawyrailala na nie zgde. Nie dtyczy 2.8. Omwienie instrumentw finanswych w zakresie Ryryka finansweg Ze wzglgdu na charakter struktury przychd6w sp6lki (psrednictw w sprzedazy nieruchmsci raz zarz4dzanie specjaln4 stref4 eknmiczn4), sp6lka nie jest w sps6b isttny narirhna na ryzyk zwi4zane ze zmian4 cen. Nie wystgpuj4 r6wnie2 isttne zakjcenia w przeplywach Srdk6w pienigznych. Mim t rsnie bawa, i2 platy z tytulu administrwania strefq w rku przyszlym mg? ulec zmniejszeniu wbec zaistnialych trudnsci finanswych u wigkszsci pdmit6w gspdarczych. Przyjgtych przez sp6lkg cel6w i metd zarzqdzania ryrykiem finanswym Nie dtyczy 2.9 Wyszczeglnienie pmcy finanswei, lqcznie z gwarancjami, trzymanej d Skarbu Pafistwa raz zbwiqzafi pdjgtych przez Skarb Paristwa w imieniu splki. Nie dtyczy 2.10 Zestawienie isttnych transakcji pmigdzy splkq a pdmitami pwiqzanymi W rku 2009 nie zawart Zadnych isttnych transakcji pmigdzy sp6lk4 a pdmitami pwi4zanymi. 18 t llq

19 2,11 Przedstawienie stpnia realizacji wyznacznych d siqgnigcia przez sp6lkg parametr6w eknmicznych. Pzvcia Plan Wvknanie R62nica t/. Przvczvnv isttnvch 162nic Przychdv ze sprzeduil s Y Pzstale przychdy eracvine s20-99y Na wzrst przychd6w ze splzzedar4 szczeglny wplyw mialy znacz4c wigksze, gdyl pnad 75 / w pr6wnaniu z 2008 r. przychdy strefwe, na kt6re skladaj4 sig platy ztytuluzarz4du stref4jak i uslugi p5rednictwa przy sprzeduly nieruchmsci. Wplyw mialy r6wnie2 zmiany w Ustawie rachunkwsci - przychdy z tytulu dtacji dtychczas ujmwane w pzstalych przychdach peracyjnych zstaly ujgte w przychdach ze sdrzeda'2v. Zmiany w Ustawie rachunkwsci - przychdy z tytulu dtacji dtychczas ujmwane w pzstalych przychdach peracyjnych zstaly ujgte w rzvchdach ze srzeda?y. Kszty dzialalnsci neracvinei s % Znaczny wzrst przychd6w ze sprzedal4 w tvm ks:n priekt6w UE I I lly realizacia ddatkwvch prielft6r,l Zvsk nett 20483t l/ Suma bilanswa / Wzrst udzialu przychd6w z prjeld6w UE zw i4zany ch z realizacj 4 misj i parku technlgiczneg, k16re generuj4 wyskie kszty i negatywnie wplyrvaj4 na wynik finanswy, (z uwagi na knieczndi zapewnienia udzialu wlasneg), trudnici z wyegzekwwaniem przychd6w strefwych kniecznsc ufwrzenia rezerw na nale2n5ci. Ujemnie na zysk wplyngl zwigkszenie dzialalnfci misyjnej w pstaci realizwanych prjekt6w, kt6re nie mg4 mie6 dchdweg charakleru, a takze kniecm$c pniesienia pewnych kszt6w zwiqzanych z prjektami kt6re zstan4 zrefundwane dier w rku Zaplanwane na IV kwartal 2009 naklady na zakup gruntw i dkumentacji prjeklwej zwiqzanez prjektem MPTI przeniesin na I kwartal 2010 rku. KaDital wlasnv 9 2' n 0t % nizszy zysk nett, Zbwi4zania t5?Rl 5l Zaplanwane na IV kwartal 2009 naklady na zakup gruntw i dkumentacji prjekrwej zwi4zane z prjektem MPTI przeniesin na I kwartal 2010 rku przez c sald kredy6w jest ni2sze d -71Y zanlanwanesw Zaplanwane na IV kwartal 2009 naklady na zakup grunt6w i dkumentacji prjektwej zwiqzane z prjellem MPTI przeniesin na I kwartal 2010 rku przez c sald kedyt6w jest ni2sze d tvm kredvty / zalanwaneg. Zaplanwane na IV kwartal 2009 naklady na zakup gruntdw i dkumentacji prjektwej zwi4zme z prjeklem MPTI przeniesin na I kwartal 2010 rl-u przez c sald kedyt6w jest nizsze d Akwwa trwale t % zanlanwanes Ak8wa brtwe l933 I % Wzrst przychd6w, pprawa efektywnsci windykacji nale2n5ci, wzrst salda $rdk6w pienieznvch w nm lrdki pienie:ne I 09t 089 2s % Prawa efektvwn6ci windvkacii naleznsci t9 t p u

20 2.12 Przygtwanie syntetycznej anal izy eknmiczn-fi nanswej pdm it6w, w kt6rych splka psiada akcje/udzialy wykazywane jak inwestycje dlugterminwe aktyww raz uzasadnienia zaangailwania kapitalweg w tych pdmitach. Malplskie Parki Przemyslwe Sp. z.. Sp6tka Malplskie Parki Przemyslwe pwstala 31 sierpnia 2005 r. w celu scalenia teren6w pd inwestycje firmy M.A.N. Trucks w Nieplmicach. Udzialwcami MPP s4 Wjew6dztw Malplskie (5299 udzial6w p 1000 zt kuzdy) raz KPT (100 udzial6w p 1000 zl kuzdy). Centrum Kngresw-Targwe nrplitechnika" Sp. z.. Celem pwlania sp6lki jest zagspdarwanie tren6w Plitechniki Krakwskiej w CryZynach, pza terenami wchdz4cymi w sklad krakwskiej specjalnej strefy eknmicznej. Udzialwcami CKTP s4: Plitechnika Krakwska (32 udzialy wartsci zlkuhdy), Krakwski Park Technlgiczny Sp. z.. (18 udzial6w wartsci zl kuzdy). Sp6lka nie zatrudnia pracwnik6w raz nie psiada aktyw6w trwalych. Fundusz Zal4Lkwy KPT Sp. z.. Sp6lka zsta\a zal?na w marcu 2009 rku, jednak rzpczecie dzialalnsci peracyjnej planwane jest na styczeri 2010 rku. Celem sp6lki jest utwrzenie i prwadzenie funduszu zalqlkweg, kt6reg gl6wna dzialalnsi bgdzie plega6 na pszukiwaniu, inicjwaniu i inkubwaniu przedsigwzigc charakterze innwacyjnym w szczeg6lnsci z wjew6dztwa malplskieg. Udzialwcani FZ KPT Sp. z.. s4: Krakwski Park Technlgiczny Sp. z.., (501 udzial6w wartsci 50 zlkazdy) raz Satus Venture Sp. z.. (499 udzial6w wartsci 50 zl kuzdy) 20 L. IN

21 3. Przewidywane kierunki rzwju splki 3'1. Przedstawienie kierunk6w rzwru ze wskazaniem zagrlen t ryzyka, jakie mgq wystqpic w sp6lce. Kierunki rzwju Krakwskieg Parku Technlgiczneg w 2010 rku wyznaczaprzyjgty przezwladze sp6iki,,plan strategiczny na lata ". Dkument ten, uzupelniny przez,,plan rzeczw-frnanswy na rk 2070", bgdzie stanwil pdstawg dla dzialan pdej mwan y ch przez zarzyd KPT. Cele strategiczne: W 2010 rku sp6lka bgdzie realizwa\a nastgpuj4ce cele strategiczne bejmuj 4ce lata : 1. Prfesjnalizacja bslugi inwestra i prmcji gspdarczej wjew6dztwa malp I ski e g r az r zszer zenie ferty inwe stycyj nej Kp T. 2. Wdrzenie eurpejskich standard6w Swiadczenia uslug parku technlgiczneg. 3. Osi4gnigcie przez Sp6lkg prrzwjwej kndycji pd wzglgdem finanswym i rganizacyjnym Prfesjnalizacia bslugi inwestra i prmcji gspdarczej wjewr6dztwa malp lskieg raz r zszerzenie ferfy inwestycyj nej KpT Zadania w 2010 r.:. realizacja prjektu Business in Malplska. realizacja prjektu Invest in Malplska - kntynuacja r krekta granic specjalnej strefy eknmicznej wydanie c najmniej 8 zezwleri na dzialalnsd gspdarcz4 na bszarze sse rganizacja seminari6w dla przedsigbirc6w dzialai4cych w sse Wdr2enie eurpejskich standard6w Swiadczenia uslug parku technlgiczneg Realizacja prjekt6w 2010 r.:. Malplski Park Technlgii Infrmacyjnych Osrdek InnwacyjnSci Krakwskieg Parku Technlgiczneg - kntynuacj a. Perspektywa Technlgiczna Krak6w-Malplska kntynuacja Sie6 inwestr6w KPT - kntynuacia 2l

22 Inkubatr technlgiczny KPT - kntynuacja Fundusz Zal7lkwy KPT - kntynuacja Brker innwacji jak narzqdzie dla efektyumeg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Malplski si4gnigcie przez Spr6lkg prrzwjwej kndycji pd wzglgdem finanswym i rganizacyjnym Zadaria d realizacji w 2010 r.: dkapitalizwanie sp6lki przezudzialwc6w dstswanie schematu rganizacyjneg d ptrzeb zwi4zarrych z realizacjy prjekt6w 3.2. Strategia splki na najbli2sze lata Rk 2009 byl pierwszym rkiem realizacji cel6w zawartych i pisanych w,,planie Strate gicznym dla sp6lki Krakwski Park Technl giczny na lata 200g -20 I 3',. 4.Dzialania restrukturyzacyjne i kszty ich wdr2enia nie dtyczy 5. Infrmacje ddatkwe Opisane pwyzej cele strategicme bgd4 realizwane pprzez dzialania marketingwe. Ich bezpsrednim celem w 2010 r. jest si4gnigcie nastgpuj4cych efekt6w: zbudwanie pzycji KPT, jak Srdka wdrazania, rzwju i prmcji wyskich technlgii i uslug ddzialywaniu reginalnyrn raz prwadzeniadzialantypwych dla parku technl gic zne g zbudwanie pzycji KPT jak Srdka prfesjnalnej bstugi inwestr6w raz prmcji gspdarczej wj ew6dztwa malplskieg H':I#h\i" *,WM^U Wiceprezes Zarz1du 22

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo