WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r."

Transkrypt

1 URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok

2 SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy Gospodarka Demografia Stan i struktura bezrobocia Struktura bezrobocia Bezrobotne kobiety Osoby bezrobotne wg wybranych grup zawodów i specjalności Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Aktywizacja Rynku Pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Pożyczki Szkolenia Załączniki Liczba bezrobotnych w latach 2004r., r., r Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach 2004r., r., r Liczba bezrobotnych osób pobierających zasiłki przedemerytalne w latach 2004r., r., r Liczba bezrobotnych osób pobierających świadczenia przedemerytalne w latach 2004r., r., r Bezrobotni absolwenci według wykształcenia w latach 2004r., r

3 1. WARSZAWSKI RYNEK PRACY 1.1. GOSPODARKA Warszawski rynek pracy pozostaje od lat największym rynkiem gospodarczym i największym rynkiem pracy zarówno w województwie mazowieckim, jak i w Polsce. Według danych Urzędu Statystycznego (Serwis Informacyjny Urzędu Statystycznego w Warszawie) w stolicy na dzień 31 marca 2004r., w rejestrze REGON pozostawało podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 48,6 wszystkich podmiotów gospodarczych województwa mazowieckiego. W porównaniu do marca r. liczba tych podmiotów zwiększyła się o 4,5 (marzec r podmiotów). Wśród nich - podobnie jak w latach poprzednich dominował sektor prywatny 98,6. podmioty gospodarki narodowej pozostające w rejestrze REGON według form własności wyszczególnienie stan w dniu = ogółem ,7 sektor publiczny ,8 w tym: - przedsiębiorstwa państwowe - spółki Skarbu Państwa - spółki z przewagą państwowych osób prawnych ,3 104, ,8 sektor prywatny ,7 w tym: - spółki prywatne ,1 - spółki z przewagą kapitału zagranicznego ,6 - spółdzielnie ,4 - zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości ,1 - osoby fizyczne W końcu marca 2004r. w województwie mazowieckim w systemie REGON były zarejestrowane podmioty gospodarcze, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 3

4 Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w marcu 2004r. transport gospodarka magazynowa i łączność; 36,9 przemysł; 19,5 pozostała działalność usługowa, komunalna, rolnictwo i łowiectwo; społeczna i 0,1 indywidualna; 3,7 handel i naprawy; 19,6 hotele i restauracje; 2,8 budownictwo; 4,3 obsługa nieruchomości i firm, nauka; 13,1 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2004r.wynosiło 827,3 tys. osób i było o 8,4 tys. osób, tj. o 1,0 mniejsze, niż w marcu r. W tym samym czasie przeciętne zatrudnienie w województwie mazowieckim zwiększyło się o 0,8. W stosunku do marca r. największy wzrost zatrudnienia zanotowano w sekcjach: hotele i restauracje (o 9,6), pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (o 4,6) oraz handel i naprawy (o 3,2). Spadek zatrudnienia został natomiast zanotowany w sekcjach: budownictwo (o 6,2), transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 3,4) oraz przemysł (o 2,7). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w omawianym okresie wynosiło 3.369,70 zł i było o 5,1 wyższe niż w marcu r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie mazowieckim wynosiło 3.121,06 zł i było o 7,0 większe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił tylko w sekcji hotele i restauracje. W marcu 2004r. wyższe o 46,3 przeciętne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (3.840,22 zł) niż publicznego (2.624,92 zł). 1 1 Urząd Statystyczny w Warszawie, Wybrane informacje o m. st. Warszawa, Marzec 2004, Nr 3, 4

5 1.2. DEMOGRAFIA Ludność Warszawy według dzielnic stan na r. dzielnice ogółem w tym kobiety Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Płd Praga Płn Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz razem *Według szacunkowych danych liczba mieszkańców Warszawy będzie się zmniejszać i w 2030r. wyniesie tys. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że: - liczba kobiet będzie się zmniejszać wolniej w porównaniu do mężczyzn; wpłynie to na powiększającą się przewagę kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców, - liczba ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o ponad 30 przyczyni się to zapewne do narastania problemu ludzi starych, bowiem ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców Warszawy może przekroczyć liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o około 12, a ludności w wieku przedprodukcyjnym około 20. * Źródło: Opracowanie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. Uwarunkowania zmian sytuacji na lokalnym rynku pracy powiatu Warszawskiego ekspertyza, Łódź r. 5

6 1.3 STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STOPA BEZROBOCIA Na dzień 30. czerwca stopa bezrobocia przedstawiała się następująco: rok 2004 rok POLSKA 19,6 17,9 MAZOWSZE 15,1 13,8 WARSZAWA 6,3 6,1 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, LICZBA BEZROBOTNYCH I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XII. I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 Polska Mazowsze Warszawa W Urzędzie Pracy Miasta Stołecznego Warszawy na dzień 30. czerwca 2004 r. zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet (50,6 ogółu bezrobotnych); to osoby poprzednio pracujące (co stanowi 82,5 ogółu), a to osoby dotychczas nie pracujące (co stanowi 17,5). Wśród osób bezrobotnych można wyodrębnić następujące kategorie: posiadający prawo do zasiłku osób (10,9), bezrobotni w wieku lata osób (14,9), niepełnosprawni osób (2,2). Ponadto w rejestrze Urzędu Pracy m.st. Warszawy na dzień 30. czerwca br. figurowało: osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy, w tym 791 kobiet, osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego, w tym kobiety, osób posiadających uprawnienie do pobierania świadczenia przedemerytalnego, w tym kobiet. 6

7 W końcu II-go kwartału 2004 r. liczba bezrobotnych w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy kształtowała się następująco: LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 1 zmiana GMINY / DZIELNICE WARSZAWA MOKOTÓW OCHOTA PRAGA PÓŁNOC PRAGA POŁUDNIE ŚRÓDMIEŚCIE WOLA ŻOLIBORZ TARGÓWEK BIELANY BEMOWO URSYNÓW WAWER BIAŁOŁĘKA URSUS WŁOCHY REMBERTÓW WILANÓW WESOŁA liczba osób w poszczególnych dzielnicach zgodna jest z deklaracjami złożonymi przy rejestracji 7

8 1.3.3 NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOCIA W czerwcu br. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowano bezrobotnych, w tym kobiety; czyli: o 166 bezrobotnych mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, o 75 bezrobotnych kobiet mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku NAPŁYW DO BEZROBOCIA NAPŁYW DO BEZROBOCIA W CZERWCU r. 2004r. zmiana zmiana udział udział udział Wyszczególnienie zarejestrowano ogółem w tym: kobiety , , , poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący zwolnieni z przyczyn zakładu pracy zarejestrowani po raz pierwszy zarejestrowani po raz kolejny z prawem do zasiłku , , , , , , , , , , , , , , , , , , niepełnosprawni 79 1,9 67 1,5 63 1, bezrobotni w wieku lata , , ,

9 NAPŁYW DO BEZROBOCIA W CZERWCU r. 2004r. W czerwcu br. wśród osób nowo zarejestrowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby poprzednio pracujące, ich liczba wynosiła tj. 73,3 ogółu nowo zarejestrowanych. Osób bezrobotnych dotychczas niepracujących było 1.127, tj. 26,7 ogółu napływu. W omawianym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła liczba bezrobotnych, którzy rejestrowali się ponownie. Wzrost ten wyniósł ponad 10. Wśród rejestrujących się w czerwcu 2004 r. były 254 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowi spadek o 50 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W porównaniu do roku ubiegłego o 20 spadła liczba osób, którym przyznano prawo do zasiłku w chwili rejestracji. Zanotowano spadek o 8 wśród osób rejestrujących się po raz pierwszy, natomiast wśród osób w wieku lata wzrost o 2,8 w porównaniu do r. W czerwcu br. w Urzędzie zarejestrowano bezrobotnych, natomiast od stycznia do czerwca br bezrobotnych, Napływ do bezrobocia w czerwcu r r. w Warszawie zarejestrowano ogółem kobiety poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący zarejestrowani po raz pierwszy zwolnieni z przyczyn zakład... z prawem do zasiłku zarejestrowani po raz kolejny niepełnosprawni bezrobotni w wieku lat

10 1.3.5 ODPŁYW Z BEZROBOCIA W czerwcu br. w Urzędzie: wyłączono z ewidencji bezrobotnych, natomiast od stycznia do czerwca br bezrobotnych, pracę podjęło bezrobotnych, natomiast od stycznia do marca br bezrobotnych. ODPŁYW Z BEZROBOCIA W CZERWCU r. Wyszczególnienie 2004 udział udział udział zmiana zmiana wyrejestrowano ogółem w tym kobiet , , , z ogółem w wybranych kategoriach z powodu: podjęcia pracy , , , niepotwierdzenia gotowości do pracy , , , dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego nabycia uprawnienia do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego 182 4, ,2 44 1, , , rozpoczęcia szkolenia lub stażu 75 1, ,0 8 0,

11 W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 17 nastąpił spadek liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji Urzędu, w tym 47,5 stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie, natomiast 42,8 to bezrobotni, którzy nie potwierdzili gotowości do pracy. Należy zwrócić uwagę na ponad 65 spadek liczby osób wyłączonych z ewidencji Urzędu z powodu rozpoczęcia szkolenia lub stażu w porównaniu z czerwcem r. Odpływ z bezrobocia w czerwcu r r. w Warszawie wyrejestrowano ogółem kobiety podjęcia pracy niepotwierdzenia gotowści do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego nabycia uprawnienia do zasiłku lub świadczenia prze... rozpoczęcia szkolenia lub stażu 11

12 1.4. STRUKTURA BEZROBOCIA BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU W LATACH Wiek w latach 2004 Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze Do Ogółem

13 Bezrobotni według wieku w latach w Warszawie Do 24 lat lata lata lata lat lata Ogółem Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku lata 32 ogółu bezrobotnych i tendencja taka utrzymuje się od r. Wśród osób bezrobotnych na Mazowszu najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku lata (28), w tej grupie wiekowej w Warszawie zarejestrowanych jest 26 ogółu bezrobotnych. Należy zauważyć, że tendencja taka utrzymuje się od r. W czerwcu 2004r. na Mazowszu zanotowano spadek liczby osób bezrobotnych w wieku do 24 lat o 972 osoby ( w Warszawie spadek o 862 osoby). Właśnie w tej grupie wiekowej nastąpił najbardziej znaczący spadek liczby zarejestrowanych. 13

14 BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W LATACH wykształcenie 2004 Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem

15 Bezrobotni według wykształcenia w latach w Warszawie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszt. zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem W końcu czerwca 2004r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w Warszawie nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 547 osób (na Mazowszu wzrost o 72 osoby), z wyższym o 337 osób (na Mazowszu wzrost o 1.327), ze średnim ogólnym o 303 osoby (na Mazowszu wzrost o osób), zasadniczym zawodowym o 259 osób (na Mazowszu spadek o osób), policealnym i średnim zawodowym wzrost o 231 osób ( na Mazowszu spadek o 353 osób). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (29) oraz policealnym i średnim zawodowym (27). Na Mazowszu natomiast wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33) oraz gimnazjalnym i poniżej (32). 15

16 BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W LATACH Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze Staż pracy Do 1 roku od 1-5 lat od 5 10 lat lat lat lat i więcej Bez stażu ogółem

17 70000 Bezrobotni według stażu pracy w latach w Warszawie Do 1 roku od 1-5 lat od 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej Bez stażu ogółem Największy spadek liczby zarejestrowanych zanotowano wśród osób ze stażem pracy poniżej 1. roku. W Warszawie na koniec czerwca 2004r. zanotowano spadek w tej grupie osób o 534, a na Mazowszu o osób. W Warszawie na koniec czerwca 2004r. wzrosła liczba bezrobotnych legitymujących się stażem 1-5 lat, 5-10 lat i 30 lat więcej (podobna tendencja zauważalna jest również na Mazowszu). 17

18 BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W LATACH Czas pozostawania bez pracy 2004 Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze do 1 miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy ogółem

19 70000 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach w Warszawie do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy pow. 24 miesięcy ogółem Analizując liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu 2004r. trzeba zwrócić uwagę na liczbę osób pozostających bez zatrudnienia miesiące - w Warszawie o 1.671osób (na Mazowszu o osoby) i w grupie osób pozostających bez pracy 3-6 miesiące Warszawie spadek o 320 osób (na Mazowszu wzrost o 23 osoby). Osoby pozostające bez zatrudnienia miesięcy stanowią w Warszawie 20 (na Mazowszu 18). Zarówno w Warszawie, jak i na Mazowszu najliczniejszą grupę w końcu czerwca 2004r. stanowiły osoby pozostające w rejestrze powyżej 24. miesięcy. W Warszawie grupa ta obejmuje 29; w stosunku do czerwca r. wzrost liczby zarejestrowanych w tej grupie wynosił osób. Na Mazowszu osoby te stanowią 38 ogółu zarejestrowanych, a w stosunku do czerwca r. nastąpił tu wzrost o osób BEZROBOTNE KOBIETY Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych kobiet wynosiła na koniec czerwca 2004r , tj. 50,1 ogółu bezrobotnych, czyli: o kobiet więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W czerwcu 2004r. w Urzędzie: zarejestrowano kobiety, tj.: - o 75 kobiet mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. wyłączono z rejestru kobiet: - o 270 kobiet mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, - z czego pracę podjęło Do końca czerwca 2004r. w Urzędzie: zarejestrowano kobiet wyłączono z rejestru kobiety, z czego pracę podjęło z nich. 19

20 BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG WIEKU W LATACH Wiek w latach 2004 Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze razem

21 Bezrobotne kobiety według wieku w latach w Warszawie lat lat lat lat lat lat razem Wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy najliczniejszą, bo 30 grupę stanowią kobiety w wieku lata (na Mazowszu 21) oraz kobiety w wieku lata, które stanowią 29 wszystkich zarejestrowanych (na Mazowszu 31). W stosunku do analogicznego okresu w r. nastąpił spadek liczby zarejestrowanych kobiet w wieku lata o 317 osób (na Mazowszu spadek o osób), oraz wśród kobiet w wieku lata o 83 osoby (na Mazowszu spadek osób). 21

22 BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W LATACH Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze wykształcenie Wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszt. zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej razem

23 Bezrobotne kobiety według wykształcenia w latach w Warszawie Wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszt. zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej razem W końcu czerwca 2004r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w Warszawie nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych kobiet bezrobotnych w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 327 osób (na Mazowszu spadek o 635 osób), z wyższym o 229 osób (na Mazowszu wzrost o 977 osób), średnim ogólnym o 181 osób (na Mazowszu wzrost o 626 osób). Wśród kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych o 133 osoby (na Mazowszu spadek o 1.698), z policealnym i średnim zawodowym wzrost o 177 osób ( na Mazowszu spadek o 480 osób). 23

24 BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG STAŻU PRACY W LATACH Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze Staż pracy Do 1 roku od 1-5 lat od 5-10 lat od lat od lat lat i więcej bez stażu ogółem

25 Do 1 roku Bezrobotne kobiety według stażu pracy w latach w Warszawie od 1-5 lat od 5-10 lat od lat od lat 30 lat i więcej bez stażu ogółem 2004 W czerwcu 2004r. w Warszawie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety ze stażem pracy do 1 roku 18 ( na Mazowszu 16) i bez stażu pracy 18 ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet ( na Mazowszu 27). W Warszawie nastąpił spadek liczby zarejestrowanych kobiet ze stażem pracy do 1 roku o 168 osób ( na Mazowszu spadek o osób), a w pozostałych kategoriach niewielki wzrost. 25

26 BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W LATACH Czas pozostawania bez pracy 2004 Mazowsze Warszawa Warszawa/Mazowsze do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy ogółem

27 Bezrobotne kobiety według czasu pozostawania bez pracy w latach w Warszawie do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy ogółem Analiza danych z końca czerwca 2004r. pozwala zauważyć, że wśród bezrobotnych kobiet największą grupę stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. W Warszawie grupa ta stanowi 30, i w stosunku do czerwca r nastąpił wzrost o kobiet, (na Mazowszu 43, wzrost o osób). W grupie kobiet pozostających bez pracy miesiące w Warszawie nastąpił spadek liczby zarejestrowanych o 656 osób (na Mazowszu spadek o 3.404), a w grupie pozostających bez zatrudnienia 6 12 miesięcy nastąpił wzrost w stosunku do czerwca r. o 466 kobiet (na Mazowszu spadek o 574 osoby).

28 1.6. OSOBY BEZROBOTNE WEDŁUG WYBRANYCH GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 ) stan na dzień 30 czerwca 2004r. nazwa zawodu 2 ogółem zarejestrowani oferty pracy wykształcenie wyższe Ekonomista Specjalista ds. marketingu i handlu Specjalista bankowości Prawnik legislator Pedagog Specjalista ds. administracji publicznej Chemik - różne specjalizacje Politolog Specjalista ds. finansów Dziennikarz Pozostali specjaliści ds. ekonom.i zarządzania Nauczyciel języka obcego Psycholog Dyrektor Inż. budownictwa różne specjalizacje Specjalista zastosowań informatyki Inż. mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe 74 0 Nauczyciel przedszkola 73 0 Architekt Specjalista organizacji usług gastronomicznych 69 5 Filologia obcojęzyczna 66 2 Specjalista ds. reklamy 66 9 Redaktor wydawniczy 64 2 Nauczyciel nauczania początkowego Inż. elektryk 62 9 Inż. elektronik 60 5 Pedagog szkolny 56 0 Lekarz różne specjalności Nauczyciel języka polskiego Lekarz weterynarii 46 4 Bibliotekoznawca 45 1 Kierownik działu marketingu Archiwista Kierownik działu osobowego 43 2 Inż. rolnictwa 42 0 Socjolog 42 2 Inż. mechanik mechanika precyzyjna 41 1 Inż. mechanik środki transportu samochodowego 40 1 Filologia polska 37 3 Inż. zootechniki 37 2 Matematyk i statystyk według zawodów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia r. dotyczącym klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz. U. z r. Nr.222, poz. 1868). 2 wybrano zawody lub grupy zawodów uwzględniające znaczącą liczbę osób zarejestrowanych

29 Inż. transportu (logistyk) 34 1 Filozof 33 0 Geograf 33 1 Biolog Adm. systemów komputerowych i baz danych 31 3 Specjalista ds. konsultingu Architekt krajobrazu 29 2 Inż. ogrodnictwa 29 0 Wychowawca w placówkach oświatowych i peniten Geolog 28 0 Inż. technologii żywienia człowieka 28 0 Archeolog 27 0 Nauczyciel historii 27 0 Artysta malarz 26 2 Konserwator dzieł sztuki 26 0 Nauczyciel WF 26 1 Kierownik działu zaopatrzenia Nauczyciel matematyki 24 3 Architekt wnętrz 22 2 Inż. mech. maszyny i urządzenia do obróbki metali 21 2 Nauczyciel religii 21 0 Specjalista analizy rynku 19 5 Projektant systemów komputerowych 17 6 Administrator sieci 16 7 Inż. geodeta 16 0 Kierownik w przedsiębiorstwie handlowym Pozostali inżynierowie mechanicy 15 2 Asystent prawny 14 2 Inż. leśnictwa 14 0 Radca prawny 14 1 Kierownik małej gastronomii lub hotelu Programista Inż. automatyki i robotyki 11 0 Inż. technologii drewna 11 1 Kartograf 9 0 Analityk systemów komputerowych 3 19 wykształcenie średnie Pracownik biurowy (technik prac biurowych) Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) Technik mechanik różne specjalności Magazynier i pozostali magazynierzy Księgowy (samodzielny) Kucharz, szef kuchni Pracownik administracyjny (technik adm.) Przedstawiciel handlowy Kelner Technik elektronik różne specjalności Technik budownictwa różne specjalności Kasjer handlowy Handlowiec ( zawód szkolny technik handlowiec) Zaopatrzeniowiec

30 Bufetowy Asystent rachunkowości Pielęgniarki różne Pośrednik handlowy Telefonistka Recepcjonista Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik elektryk różne specjalności Technik informatyk Plastyk Rejestratorka medyczna Technik telekomunikacji Technik poligraf różne specjalności 98 4 Agent ubezpieczeniowy 94 1 Grafik komputerowy Technik ogrodnik 93 1 Fotograf 88 3 Laborant chemiczny 83 4 Opiekunka dziecięca 83 5 Technik technologii odzieży 83 1 Operator wprowadzania danych 79 3 Operator sprzętu komputerowego Pracownik socjalny Sekretarka Opiekunka domowa Pracownik ds. osobowych 69 8 Technik geodeta 67 4 Pracownik biura podróży 64 7 Opiekun w domu pomocy społecznej 61 2 Kasjer w przedsiębiorstwie 60 6 Technik architekt 34 1 Kreślarz techniczny 25 2 Położna 25 1 wykształcenie zasadnicze zawodowe Sprzedawca Stolarz i stolarz meblowy Ślusarz różne Kierowca samochodu osobowego Mechanik samochodowy Pracownik ochrony mienia i osób Elektromonter różne Malarz budowlany Krawiec Kierowca samochodu ciężarowego Monter wodn. kan Tokarz Murarz - różne Fryzjer Introligator poligraficzny Cukiernik Stolarz budowlany

31 Frezer Elektromechanik różne Szwaczka Piekarz Spawacz - ręczny elektryczny i gazowy Blacharz samochodowy i blacharz Monter elektronik - różne Maszynista maszyn offsetowych Lakiernik samochodowy Mechanik maszyn przemysłowych Malarz tapeciarz Kaletnik Ogrodnik terenów zielonych Monter co Glazurnik Tapicer Pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń Kierowca autobusu Telemonter Cieśla Dekarz 82 4 Złotnik jubiler 74 0 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 73 0 Dziewiarz 70 2 Brukarz 69 0 Posadzkarz 66 0 Zbrojarz Kierowca operator wózków jezdniowych 62 8 Kosmetyczka 62 6 Monter wentylacji i klimatyzacji Konserwator budynków 38 6 Monter konstrukcji budowlanych Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 1 46 wykształcenie podstawowe Robotnik gospodarczy Sprzątaczka Robotnik budowlany Robotnik placowy Pomoc kuchenna Robotnik magazynowy Robotnik pomocniczy Dozorca Pakowacz Woźny Gospodarz domu Salowa Portier Ładowacz 92 0 Pozostali robotnicy przy prac. prostych w przem Pokojowa 88 8 Konserwator części

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY

WARSZAWSKI RYNEK PRACY URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY INFORMACJA STATYSTYCZNA ZA I KWARTAŁ ROKU Warszawa, kwiecień rok Spis treści: 1. BEZROBOCIE W WARSZAWIE. 3 1.1 Stopa bezrobocia..... 3 1.2 Struktura bezrobocia......

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2006 r. Warszawa, sierpień 2006r. SPIS TREŚCI 1. MISJA, STATUS PRAWNY I ZADANIA URZĘDU... 3 2. WARSZAWSKI RYNEK PRACY..

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 października 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Listopad 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Tczew, grudzień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I N F O R M A C J A O STRUKTURZE BEZROBOCIA I AKTYWNYCH FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I III KWARTAŁ 2009 ROKU 0 Spis treści: 1. RYNEK PRACY... 2 1.1. Poziom i dynamika bezrobocia... 2 1.2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY R A P O R T URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY 2006 Warszawa, luty 2007 SPIS TREŚCI 1. MISJA, STATUS PRAWNY I ZADANIA URZĘDU... 3 2. WARSZAWSKI RYNEK PRACY.. 8 3. AKTYWIZACJA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2015 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2015 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2015 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2015 roku wynosiła 3246 osób i była niższa o 439 osób w porównaniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo