AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06."

Transkrypt

1 AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO

2 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2 Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych 3 Informacje ogólne 4 Noty do skonsolidowanych sprawozdan finansowych 5-21

3 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) Stan na 30 czerwca Nota Aktywa Majatek obrotowy: Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Zapasy Majatek trwaly: Rzeczowy majatek trwaly Wartosci niematerialne i prawne Finansowy majatek trwaly Razem aktywa Pasywa Zobowiazania krótkoterminowe: Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Pozyczki krótkoterminowe Zobowiazania dlugoterminowe: Dlugoterminowe pozyczki Rezerwa na podatek odroczony Kapitaly wlasne: Akcje i udzialy zwykle Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Razem pasywa Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 1

4 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) 6 miesiecy do 30 czerwca Nota Przychody ze sprzedazy Koszty operacyjne 16 ( ) ( ) Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Pozostale koszty (34.743) Udzial w stratach spólek stowarzyszonych 8 - (16.853) Amortyzacja wartosci firmy spólek stowarzyszonych 8 - (13.698) Rezerwy na straty z pozostalych inwestycji 8 (2.400) - Zysk na dzialalnosci gospodarczej po uwzglednieniu obciazen z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych i pozostalych kosztów Odsetki i pozostale przychody finansowe (netto) 18 (6.861) Zysk przed obciazeniami z tytulu podatku dochodowego Podatek dochodowy 19 (30.358) (15.571) Zysk netto (4.261) Zysk (strata) przypadajace na jedna akcje ( w zl ) (0.10) Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 2

5 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) 6 miesiecy do 30 czerwca Nota Dzialalnosc operacyjna Wplywy netto przed zaplata odsetek i podatku dochodowego Odsetki otrzymane Odsetki zaplacone (2.767) (1.936) Róznice kursowe (198) Podatek dochodowy zaplacony (19.925) (15.091) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci operacyjnej Dzialalnosc inwestycyjna Nabycie i sprzedaz majatku trwalego netto (63.788) (66.129) Nabycie akcji w spólce zaleznej (bez srodków - - pienieznych) Nabycie udzialów mniejszosciowych - - Nabycie finansowego majatku trwalego (2.156) (7.749) Sprzedaz / (nabycie) krótkoterminowych papierów (83.803) dluznych Sprzedaz / (nabycie) innych krótkoterminowych papierów wartosciowych ( ) - Dywidendy otrzymane Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej ( ) (67.790) Dzialalnosc finansowa Zaciagniecie / splata pozyczek (77.417) Wplywy z emisji akcji Dywidendy zaplacone - - Koszty publicznej oferty akcji (18.760) - Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci finansowej Zmiana stanu srodków pienieznych Zmiana stanu srodków pienieznych Na poczatek okresu obrotowego Zwiekszenie Na koniec okresu obrotowego Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 3

6 Informacje ogólne Podstawowa dzialalnoscia prowadzona przez Grupe Kapitalowa Agora SA (poprzednio Agora Gazeta Sp. z o.o.) ("Spólka", Grupa ) jest produkcja, sprzedaz i promocja dziennika Gazeta Wyborcza oraz innych publikacji w Polsce. Spólka prowadzi dzialalnosc we wszystkich duzych miastach w Polsce i zatrudnia ponad 2500 osób. W latach 1997 i 1998 Spólka przeprowadzila proces restrukturyzacji kapitalu, którego podstawowe etapy zostaly opisane ponizej: w grudniu 1997 r. spólka nabyla udzialy mniejszosciowe w spólkach Agora-Druk Sp. z o.o., AC Radio Sp. z o.o. oraz AC Telewizja Sp. z o.o. ("Spólki Przylaczone"); w styczniu 1998 r. doszlo do polaczenia Spólki z powyzszymi podmiotami. W wyniku polaczenia, zostaly wniesione do Spólki akcje stanowiace wlasnosc AC Telewizja Sp. z o.o. w spólce stowarzyszonej Telewizyjna Korporacja Partycypacyjna S.A., swiadczacej uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji oraz udzialy posiadane przez AC Radio Sp. z o.o. w róznych spólkach prowadzacych dzialalnosc w zakresie nadawania programów radiowych; w lutym 1998 r. doszlo do wymiany akcji i udzialów pomiedzy Spólka a spólka Agora- Holding Sp. z o.o. (poprzednio Agora Sp. z o.o.) w wyniku czego ta ostatnia przestala sprawowac kontrole nad dzialalnoscia Spólki. Do Spólki wniesiono równiez 100 % udzialów w spólce Agora-Poligrafia Sp. z o.o., bedacych wlasnoscia Agora Holding Sp. z o.o. Agora-Poligrafia Sp. z o.o. jest spólka zarejestrowana w Polsce, nie notowana na gieldzie papierów wartosciowych. Zostala zalozona w 1997 r. w celu budowy i prowadzenia drukarni w Polsce poludniowej. Spólka zapewnila wszystkie fundusze niezbedne do budowy drukarni i pelni kontrole nad prowadzona przez nia dzialalnoscia; w kwietniu 1998 r. doszlo do przeksztalcenia formy prawnej Spólki ze spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia (sp. z o.o.) w spólke akcyjna (s.a.). Kapital akcyjny (poprzednio kapital udzialowy) pozostal niezmieniony; w kwietniu 1998 r. Spólka zawarla porozumienie strategiczne z bylym udzialowcem mniejszosciowym Cox Poland Investments, Inc., zgodnie z którym ta ostatnia zgodzila sie m.in. nie prowadzic dzialalnosci o charakterze konkurencyjnym wobec spólek Grupy Agora w Polsce przez okres pieciu lat od daty podpisania porozumienia. Zawarcie wspomnianego porozumienia kosztowalo Spólke 10 milionów USD (nota 17); W lipcu 1998 roku Spólka nabyla 100% akcji Trans-Serwis SA, która od daty nabycia konsolidowana jest metoda pelna jako calkowicie kontrolowana spólka zalezna. 1. Istotne zasady rachunkowosci Ponizej przedstawiono istotne zasady rachunkowosci stosowane podczas sporzadzania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W latach objetych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie zanotowano zadnych istotnych zmian dotyczacych stosowanych zasad rachunkowosci. Podstawa sporzadzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora SA (Grupy) zostalo sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci i w oparciu o zasade kosztu historycznego.

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo przedstawione analogicznie do metody scalania kapitalów ( pooling of interests method ), w celu odzwierciedlenia ekonomicznego aspektu przeprowadzonego polaczenia Spólki ze Spólkami Przylaczonymi, tzn. tak jakby Spólka i Spólki Przylaczone byly polaczone od poczatku najwczesniejszego przedstawionego okresu. Ponadto, kapitaly podstawowe Spólek Przylaczonych zostaly wykazane jako kapitaly rezerwowe ujete w kapitale wlasnym. Przeniesienie do Spólki udzialów spólki Agora-Holding Sp. z o.o. w spólce Agora- Poligrafia Sp. z o.o. równiez zostalo przedstawione analogicznie do metody scalania kapitalów. W zwiazku z tym sprawozdanie finansowe spólki Agora-Poligrafia Sp. z o.o. zostalo przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spólki zgodnie z zasada konsolidacji metoda pelna od dnia zalozenia wspomnianej spólki zaleznej. Do przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego wylaczono transakcje i rozliczenia pomiedzy spólkami ujetymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spólki stowarzyszone sa konsolidowane metoda praw wlasnosci. Chodzi tu o spólki znajdujace sie pod znacznym wplywem Spólki, lecz nad którymi Spólka nie sprawuje kontroli. Przeliczanie walut obcych Transakcje dokonane w walutach obcych sa ksiegowane wedlug kursów wymiany obowiazujacych w dniu ich przeprowadzenia, ustalonych w zaleznosci od okolicznosci, badz to przez Narodowy Bank Polski, badz tez przez wladze celne. Dodatnie i ujemne róznice kursowe wynikajace z rozliczen transakcji zagranicznych oraz z przeliczenia aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych zostaly ujete w rachunku zysków i strat, za wyjatkiem sytuacji gdy transakcje te byly bezposrednio powiazane z inwestycjami w rzeczowe skladniki majatku trwalego, w którym to przypadku sa one kapitalizowane. Salda sa przeliczane wedlug kursów wymiany obowiazujacych na koniec okresu. Odroczony podatek dochodowy Dla ustalenia podatku odroczonego zastosowano metode zobowiazan bilansowych w odniesieniu do wszystkich róznic przejsciowych powstalych pomiedzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Najistotniejsze róznice przejsciowe wynikaja z amortyzacji rzeczowych skladników majatku trwalego, oraz z róznych transakcji nie podlegajacych opodatkowaniu badz z takich, które beda uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie rozliczenia danej transakcji. Naleznosci Naleznosci zostaly przedstawione wedlug wartosci nominalnej, pomniejszone o korekty ich wartosci na pokrycie ryzyka ich niesciagalnosci. Zapasy Zapasy wycenia sie wedlug kosztu lub wedlug ceny sprzedazy netto, w zaleznosci która wartosc jest nizsza. Koszty sa ustalane zgodnie z metoda FIFO ( pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo ). Cena sprzedazy netto jest szacunkowa ceny sprzedazy w normalnych warunkach rynkowych, pomniejszona o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedazy oraz o szacunkowe koszty sprzedazy.

8 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Rzeczowy majatek trwaly Rzeczowy majatek trwaly nabyty po 1 stycznia 1995 r. jest przedstawiony po kosztach historycznych pomniejszonych o amortyzacje; natomiast rzeczowy majatek trwaly nabyty przed ta data jest przedstawiony zgodnie z jego indywidualna wartoscia po przeszacowaniu zgodnie z wymogami polskiego prawa, pomniejszony o amortyzacje. Koszty stanowia koszty poniesione przy ich zakupie lub wytworzeniu oraz uwzgledniaja róznice kursowe. Wzrost netto wynikajacy z przeszacowania wartosci rzeczowego majatku trwalego jest ksiegowany bezposrednio do kapitalu wlasnego. Ostatnie obowiazkowe przeszacowanie wartosci rzeczowego majatku trwalego objelo majatek posiadany w dniu 1 stycznia 1995 r. Amortyzacja jest obliczana wedlug metody liniowej, z wyjatkiem sprzetu komputerowego, który jest amortyzowany zgodnie z metoda degresywna, natomiast srodki trwale o niewielkiej wartosci umarzane sa jednorazowo po ich oddaniu do uzytku. Okres przewidywanego uzytkowania rzeczowego majatku trwalego jest nastepujacy dla poszczególnych grup: budynki lat inwestycje w obcych srodkach trwalych 10 lat maszyny i urzadzenia 2-20 lat pozostale srodki trwale i srodki transportu 2-7 lat Zysk lub strate powstala w zwiazku ze zbyciem srodków trwalych okresla sie jako róznice pomiedzy cena sprzedazy a wartoscia ksiegowa netto danego srodka trwalego w dniu zbycia. Platnosci dokonywane w ramach leasingu operacyjnego sa ujmowane w rachunku zysków i strat w równych ratach przez caly okres trwania leasingu. Remonty i naprawy sa ujmowane w rachunku zysku i strat w momencie poniesienia wydatku; koszty ulepszania sa kapitalizowane w momencie ich poniesienia. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc firmy jest to nadwyzka kosztów nabycia nad wartoscia rynkowa udzialu Spólki w aktywach netto nabytej spólki zaleznej / spólki stowarzyszonej w dniu nabycia. Wartosc firmy zwiazana z nabyciem spólek zaleznych jest przedstawiana w bilansie jako wartosci niematerialne i prawne. Wartosc firmy zwiazana z inwestycjami w spólkach stowarzyszonych, do wartosci która nie zostala jeszcze zamortyzowana, jest przedstawiana oddzielnie jako czesc finansowego majatku trwalego. Wartosc firmy jest amortyzowana wedlug metody liniowej przez okres pieciu lat. Skapitalizowane wydatki zwiazane z publiczna oferta akcji sa amortyzowane liniowo przez 5 lat. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa amortyzowane liniowo przez okres 3 do 5 lat. Udzialy w innych jednostkach i papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie w wysokosci poniesionych kosztów powiekszone o odsetki naliczone do daty bilansu, co w przyblizeniu odpowiada ich wartosci rynkowej; róznice w ich wycenie sa wykazywane w rachunku zysków i strat.

9 Udzialy i dlugoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie po kosztach historycznych pomniejszonych o korekty z tytulu trwalej utraty wartosci. Metody uznawania przychodów Sprzedaz jest wykazywana w kwocie naleznej za sprzedany towar w dniu jego wydania, natomiast przychody z tytulu sprzedazy uslug zgodnie z warunkami umów, pomniejszone o zwiazane z nimi koszty dystrybucji, zwrotów i podatków od sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Koszty finansowe Odsetki i pozostale koszty finansowe sa wykazywane w rachunku zysków i strat, chyba ze bezposrednio dotycza inwestycji w rzeczowym majatku trwalym, w tym wypadku podlegaja one kapitalizacji. Plan motywacyjny dla pracowników Pracowniczy Plan motywacyjny uzaleznia poziom wynagrodzenia kadry zarzadzajacej od wyników pracy i oparty jest o premie pieniezne oraz akcje z ograniczona zbywalnoscia. Na koszt wynikajacy z powyzszego Planu skladaja sie: kwota premii pienieznej oraz rynkowa wartosc akcji z ograniczona zbywalnoscia, pomniejszona o kwoty wplacone przez pracowników na rzecz tych akcji. Koszt ten jest szacowany i naliczany w ciagu trwania Planu, i ostatecznie zaktualizowany na podstawie stopnia realizacji okreslonych w Planie celów. Podmioty powiazane Transakcje o istotnym znaczeniu, salda i inne ustalenia z podmiotami powiazanymi sa przedstawione oddzielnie w sprawozdaniach finansowych. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, podmioty powiazane oznaczac beda wspólników, podmioty zalezne i stowarzyszone, czlonków Zarzadów i Rad Nadzorczych spólek nalezacych do Grupy, jak równiez czlonków ich najblizszych rodzin, a ponadto podmioty znajdujace sie pod ich kontrola. 2. Srodki pieniezne oraz ich ekwiwalenty Srodki pieniezne w banku i kasie Krótkoterminowe depozyty bankowe Bony skarbowe Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe obejmuja rózne kwoty zdeponowane na rachunkach przeznaczonych na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego (Nota 9), jak równiez kwoty zobowiazan wynikajace z uzywania firmowych kart kredytowych. Poczawszy od 30 czerwca 1999 roku Grupa zmienila sposób prezentacji bilansowej bonów skarbowych. Aby odzwierciedlic zamiar towarzyszacy inwestycji w te aktywa, sa one

10 obecnie prezentowane w pozycji bilansu: srodki pieniezne i ich ekwiwalenty zamiast papiery wartosciowe. Przedstawiony dla celów porównawczych bilans na dzien 30 czerwca 1998 zostal odpowiednio zmieniony. Efektem zmiany jest zwiekszenie kwoty srodków pienieznych i ich ekwiwalentów oraz zmniejszenie kwoty papierów wartosciowych o tys. PLN i tys. PLN odpowiednio w bilansach na dzien 30 czerwca 1999 i 30 czerwca Krótkoterminowe papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Obligacje skarbowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu dostaw i uslug Pozostale naleznosci Rozliczenia miedzyokresowe czynne Podatek dochodowy Pozostale naleznosci z tytulu podatków i ubezpieczen spolecznych Wszystkie naleznosci sa wymagalne w ciagu jednego roku Naleznosci z tytulu dostaw i uslug obejmuja kwoty nalezne od podmiotów powiazanych wynikajace z podstawowej dzialalnosci operacyjnej na kwote tys. zl, (30 czerwca 1998: 505 tys. zl) 5. Zapasy Surowce i artykuly jednorazowego uzytku Wyroby gotowe i towary

11 6. Rzeczowy majatek trwaly Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien ,394 otwarcia wg sprawozdania na Korekta bledu: (6.077) (851) Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (182) (456) (1.123) (1.761) Amortyzacja (1.350) (17.558) (18.908) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 r. Wartosc brutto Umorzenie (6.659) (78.210) (84.869) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Bilanse otwarcia na 1 stycznia 1999 r. budynków i budowli zostaly skorygowane o skutki ubieglorocznej blednej klasyfikacji korekty konsolidacyjnej. W wyniku tego bilans otwarcia budynków i budowli zostal pomniejszony o kwoty tys. PLN i 851 tys. PLN, jednoczesnie bilans otwarcia inwestycji rozpoczetych zostal zwiekszony o kwote tys. PLN. Kwota tys. PLN stanowi odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie które powinny zostac wyeliminowane w konsolidacji z budynków i budowli zamiast inwestycji rozpoczetych. Kwota 851 tys. PLN sa to odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie w 1997 r. które powinny byly zostac wyeliminowane w konsolidacji z grupy budynków i budowli w korespondencji z zyskiem netto za rok Bilans zamkniecia zysków zatrzymanych w kapitale zapasowym na 31 grudnia 1997 roku zostal odpowiednio pomniejszony o kwote 851 tys. PLN.

12 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty - (87) (2.941) (3.028) Amortyzacja (659) (7.843) - (8.502) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1998 r. Wartosc brutto Umorzenie (4.331) (55.504) - (59.835) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Wszystkie skladniki majatku ujete powyzej stanowia wlasnosc Spólki.

13 7. Wartosci niematerialne i prawne Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Reklasyfikacja 140 (140) 0 Zwiekszenia Amortyzacja (727) (1.174) (709) (2.610) Zmniejszenia i korekty (124) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (749) (3.717) (2.033) (6.499) Wartosc netto Poczawszy od 30 czerwca 1999 r. Grupa wykazuje koszty publicznej emisji akcji jako osobna grupe w powyzszym zestawieniu zmian wartosci niematerialnych i prawnych. Wartosc firmy Pozostale wartosci Ogólem niematerialne i prawne 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Amortyzacja (1.170) (67) (1.237) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1998 r. Wartosc brutto Umorzenie (1.366) (539) (1.905) Wartosc netto

14 8. Finansowy majatek trwaly Pozostale wartosci Wartosc firmy niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (110) (110) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (2.400) (2.400) Wartosc netto na dzien zamkniecia Pozostale wartosci Wartosc firmy niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty - (772) (772) Udzial w stracie netto za okres obrotowy (13.698) - (13.698) Amortyzacja wartosci firmy (16.853) - (16.853) Wartosc netto na dzien zamkniecia (38.232) Od sierpnia 1997 r. Grupa jest wlascicielem 22,5% kapitalu akcyjnego Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A. ("TKP"), spólki zarejestrowanej w Polsce. Spólka ta jest podmiotem dominujacym dla podmiotów swiadczacych uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji. Wplata w wysokosci tys. zl obejmowala udzial w ujemnych kapitalach wlasnych TKP ( tys. zl) i wartosc firmy ( tys. zl). Udzial Grupy w skonsolidowanej stracie netto TKP za okres od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 1998 r. wynosi tys. zl, a umorzenie wartosci firmy od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 1998 r. wynosi tys. zl. Na dzien 31 grudnia 1998 r. wartosc inwestycji w TKP byla równa zero, obejmowala nie zamortyzowana wartosc firmy w kwocie tys. zl pomniejszona o udzial w skonsolidowanych ujemnych kapitalach wlasnych TKP w wysokosci tys. zl. Pozostaly finansowy majatek trwaly obejmuje udzielona TKP dlugoterminowa pozyczke w wysokosci tys. zl (USD 5.460). W czerwcu 1999 r. udzial grupy w TKP zmniejszyl sie do 17,9 % w wyniku podniesienia kapitalu przez TKP, w którym Grupa nie wziela udzialu. Poza wspomniana wyzej pozyczka, w sklad pozostalego finansowego majatku trwalego wchodza udzialy i akcje w innych jednostkach powiazanych oraz pozyczki udzielone innym jednostkom powiazanym.

15 9. Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug Podatek dochodowy Pozostale podatki i ubezpieczenia spoleczne Pozostale zobowiazania Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów Wszystkie zobowiazania sa platne w ciagu jednego roku. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów zawieraja kwote tys. zl przeznaczona na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego podmiotów Grupy. 10. Pozyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pozyczki Niezabezpieczone kredyty zapadalne w ciagu roku Niezabezpieczone kredyty bankowe do splaty w ciagu jednego roku dotycza kredytu bankowego w wysokosci tys. USD gwarantowanego przez Agora-Holding Sp. z o.o. i oprocentowanego wedlug stopy LIBOR powiekszonej o jeden procent. Termin splaty kredytu ubiega w grudniu 1999 r. W marcu 1999 r. Spólka podpisala umowe kredytowa z BRE na kwote 150 milionów PLN zabezpieczajac tym swoja plynnosc. Kredyt zostal przyznany na okres od 4 maja 1999 do 28 lutego 2001 i bedzie przeznaczony na finansowanie biezacej dzialalnosci i wydatków inwestycyjnych. 11. Pozyczki dlugoterminowe Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach Niezabezpieczone kredyty bankowe zapadalne w ciagu pieciu lat (nota 10) Zapadalnosc: Powyzej jednego roku do dwóch lat Powyzej pieciu lat Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach dotycza pozyczki w wysokosci tys. USD udzielonej przez akcjonariusza Cox Poland Investments, Inc. Pozyczka ta

16 moze podlegac wymianie na akcji TKP S.A. nalezacych do Grupy w 2000 roku, stanowiacych 49 % akcji zwyklych serii B (nota 8). Jezeli nie nastapi realizacja powyzszej opcji, pozyczka ta bedzie splacona w 2007 roku. Roczna stopa oprocentowania wynosi 6,31%, odsetki sa platne w dniu splaty pozyczki. 12. Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy obliczany jest od wszystkich róznic przejsciowych metoda zobowiazan bilansowych wedlug stawki 34% ( %) w nastepujacy sposób: Przyspieszona amortyzacja podatkowa i podobne pozycje Pozostale róznice przejsciowe (8.256) (3.086) Akcje i udzialy zwykle Liczba akcji na dzien 30 czerwca 1999 r. "Akcje imienne serii A" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii B" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii C" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii D" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje na okaziciela serii E" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje na okaziciela serii F" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda Wyemitowane na 30 czerwca 1999 Zatwierdzone na 30 czerwca 1998 Wyemitowane na 30 czerwca Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spólki, które odbylo sie dnia 8 maja 1998 r. zatwierdzono emisje akcji serii D, E i F. Imienne akcje serii D przeznaczone sa, w ramach Oferty Pracowniczej, dla pracowników Spólki i pewnych podmiotów powiazanych oraz w ramach motywacyjnego systemu wynagrodzenia. Emisja akcji na okaziciela serii E i F zostala zatwierdzona, do zaoferowania w ramach Oferty Publicznej. W okresie od 29 stycznia do 2 lutego 1999 r., Spólka oferowala i sprzedala akcji serii D o wartosci 1 zl kazda pracowników zatrudnionych w Spólce obecnie oraz w przeszlosci zlozylo zapisy na te akcje. W okresie od 25 lutego do 10 marca 1999 r., Spólka zakonczyla pierwsza oferte publiczna akcji serii E i akcji serii F, które zostaly sprzedane po cenie 36 zl

17 kazda. Wplywy z emisji zostaly pomniejszone o koszty emisji w wysokosci okolo 2,5 zl. na akcje. Równolegle z oferta publiczna Spólka wyemitowala akcji serii E dla Cox Poland Investments Inc. w cenie 36 zl. kazda. Kazda akcja imienna serii A daje prawo do pieciu glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; akcja imienna serii B do jednego glosu a akcja imienna serii C do maksymalnie pieciu glosów, nie wiecej niz procentowej wielkosci posiadanego kapitalu akcyjnego. Dla powyzszych akcji istnieja pewne ograniczenia co do ich zbywalnosci. Zatwierdzony i wyemitowany kapital akcyjny zostal w calosci pokryty wkladem pienieznym. W wyniku restrukturyzacji Spólki w kwietniu 1998 r akcji o wartosci 50,00 zl kazda zostalo zamienione na akcji o wartosci 1,00 zl kazda. Przed restrukturyzacja, w styczniu 1998 r., Spólka umorzyla a jednoczesnie wyemitowala akcji dokonujac w ten sposób polaczenia z Agora-Druk, AC Radio i AC Telewizja. Podobnie, w lutym 1998 r. Spólka umorzyla i wyemitowala akcji dokonujac przeniesienia do Spólki a) 43,2% kapitalu akcyjnego Spólki z Agora-Holding Sp. z o.o. na rzecz jej udzialowców; i b) udzialu Agora-Holding w Agora-Poligrafia Sp. z o.o. i w BISE S.A Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Nie podzielony wynik finansowy Pozostale kapitaly zapasowe Ogólem Stan na dzien 31 grudnia 1997 r. po korekcie - patrz Nota 6 Zysk netto za rok Pozostale zmiany 197 (197) 0 Stan na dzien 31 grudnia 1998 r Zysk netto za okres od 1 stycznia Nadwyzka ze sprzedazy akcji ponad wartosc nominalna Stan na dzien 30 czerwca 1999 r Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za rok 1998 podjelo uchwale o nie wyplacaniu dywidendy za rok Zyski zatrzymane wynik finansowy, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowosci, moze zostac podzielony pod warunkiem zachowania pewnych minimalnych wymogów co do

18 poziomu kapitalu Spólki. Zgodnie ze Statutem, decyzja o podziale nie podzielonego wyniku finansowego musi byc podjeta wiekszoscia trzech czwartych glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 15. Przychody ze sprzedazy i dzialalnosc podstawowa (a) Segmenty dzialalnosci Zasadniczo wszystkie przychody i zyski z dzialalnosci operacyjnej Grupy pochodza z podstawowej dzialalnosci która jest sprzedaz nakladu i powierzchni ogloszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza i innych publikacji w Polsce. W 1996 roku, poprzez liczne inwestycje w regionalne i jedna ponadregionalna rozglosnie radiowe w Polsce, Grupa rozpoczela dzialalnosc zwiazana z nadawaniem programów radiowych. Sprawozdania finansowe tych podmiotów powiazanych nie zostaly skonsolidowane ze sprawozdaniem Grupy, poniewaz ujete w nich transakcje, wyniki finansowe i przeplywy pieniezne nie maja istotnego wplywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jedyna inwestycja Grupy zwiazana z nadawaniem programów telewizyjnych bylo nabycie akcji TKP w roku 1997 (Nota 8). Caly majatek Grupy znajduje sie na terenie Polski i, poza wspomnianymi wyzej inwestycjami w dzialalnosc telewizyjna i radiowa, wiaze sie przede wszystkim z rynkiem prasowym. (b) Dane o sprzedazy Sprzedaz gazet i innych uslug Sprzedaz reklam i innych uslug Pozostala sprzedaz Sprzedaz reklam i innych uslug obejmuje sprzedaz barterowa na kwote tys. zl (30 czerwca tys. zl). 16. Koszty operacyjne Materialy Uslugi obce Koszty personelu (Nota 17) Amortyzacja srodków trwalych Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych Uslugi obce obejmuja: Koszt najmu srodków trwalych Ujemne róznice kursowe 726 (2.574)

19 17. Koszty personelu Wynagrodzenia Ubezpieczenie spoleczne Koszt pracowniczego planu motywacyjnego Srednia liczba zatrudnionych Wynagrodzenie Zarzadu i inne swiadczenia Wynagrodzenie Zarzadu wyplacone na podstawie umów o prace wynioslo 763 tys. zl (30 czerwca tys. zl). 18. Odsetki i pozostale przychody i koszty finansowe (netto) Odsetki Przychody z krótkoterminowych papierów (4.074) wartosciowych Zyski z tytulu róznic kursowych (543) Odsetki i pozostale koszty finansowe: - - Kredyty w rachunku biezacym i inne (2.017) (1.180) pozyczki krótkoterminowe Kredyty podlegajace splacie w ciagu - (121) pieciu lat Kredyty zapadalne czesciowo lub w (2.621) (1.438) calosci po pieciu latach Ujemne róznice kursowe (930) - Pozostale koszty finansowe (750) - (6.318) (2.739) (6.861) Przychody z krótkoterminowych papierów wartosciowych obejmuja zyski ze sprzedazy i wykupu papierów wartosciowych przeznaczonych do obrotu. Pozostale koszty finansowe obejmuja prowizje za przyznanie kredytu bankowego. Poczawszy od 30 czerwca 1999 roku Grupa zmienila sposób prezentacji kosztów i przychodów (glównie: odsetek i róznic kursowych) zwiazanych z: finansowaniem dzialalnosci (kredytami bankowymi i pozyczkami), inwestycjami oraz srodkami pienieznymi i ich ekwiwalentami. Pewne elementy klasyfikowane obecnie jako koszty lub przychody finansowe byly wczesniej ujete w kosztach operacyjnych. Przedstawiony dla celów porównawczych rachunek zysków i strat za 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 zostal odpowiednio zmieniony.

20 Efektem zmiany jest zmniejszenie kwoty kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie kwoty odsetek i pozostalych przychodów finansowych netto o tys. PLN w rachunku zysków i strat za 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 roku. 19. Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy 477 (213) Uzgodnienie efektywnej stopy opodatkowania z ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawiono ponizej: Ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym (%) (%) Wplyw trwalych róznic z tytulu: - Strat i amortyzacji wartosci firmy dotyczacych (%) - 97 spólki stowarzyszonej - Pozostalych kosztów nie uznawanych do celów (%) 1 5 podatkowych Efektywna stopa podatkowa (%) (%) Zysk netto na jedna akcje Zysk netto Grupy przypadajacy na jedna akcje zostaly obliczone w oparciu o sredniowazona liczbe akcji. Odpowiednio oraz sztuk dla stanu na czerwiec 1999 i czerwiec Wplywy srodków pienieznych netto przed zaplata odsetek i podatku Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w podmiotach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Amortyzacja rzeczowego majatku trwalego Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych (Zysk)/ strata ze sprzedazy i likwidacji rzeczowego 228 (1.330) majatku trwalego Pozostale koszty - (34.743) Zmiany w kapitale pracujacym (5.329) (16.523)

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.)

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) T³umaczenie AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 31.12.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 31.12.98 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 1998. AGORA Spólka Akcyjna

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 1998. AGORA Spólka Akcyjna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport roczny SARS (zgodnie z 46 ust. 8 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia r. Dz.U. Nr 163,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 1998. AGORA Spólka Akcyjna

Raport roczny SA-R 1998. AGORA Spólka Akcyjna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR (zgodnie z 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia r. Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 1999

Raport roczny SA-R 1999 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 1999 (zgodnie z 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo