AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06."

Transkrypt

1 AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO

2 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2 Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych 3 Informacje ogólne 4 Noty do skonsolidowanych sprawozdan finansowych 5-21

3 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) Stan na 30 czerwca Nota Aktywa Majatek obrotowy: Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Zapasy Majatek trwaly: Rzeczowy majatek trwaly Wartosci niematerialne i prawne Finansowy majatek trwaly Razem aktywa Pasywa Zobowiazania krótkoterminowe: Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Pozyczki krótkoterminowe Zobowiazania dlugoterminowe: Dlugoterminowe pozyczki Rezerwa na podatek odroczony Kapitaly wlasne: Akcje i udzialy zwykle Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Razem pasywa Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 1

4 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) 6 miesiecy do 30 czerwca Nota Przychody ze sprzedazy Koszty operacyjne 16 ( ) ( ) Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Pozostale koszty (34.743) Udzial w stratach spólek stowarzyszonych 8 - (16.853) Amortyzacja wartosci firmy spólek stowarzyszonych 8 - (13.698) Rezerwy na straty z pozostalych inwestycji 8 (2.400) - Zysk na dzialalnosci gospodarczej po uwzglednieniu obciazen z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych i pozostalych kosztów Odsetki i pozostale przychody finansowe (netto) 18 (6.861) Zysk przed obciazeniami z tytulu podatku dochodowego Podatek dochodowy 19 (30.358) (15.571) Zysk netto (4.261) Zysk (strata) przypadajace na jedna akcje ( w zl ) (0.10) Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 2

5 Agora SA (poprzednio Agora-Gazeta Sp. z o.o.) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie r. z danymi porównywalnymi za 1998 r. Tlumaczenie, (wszystkie dane przedstawione w tys. zl) 6 miesiecy do 30 czerwca Nota Dzialalnosc operacyjna Wplywy netto przed zaplata odsetek i podatku dochodowego Odsetki otrzymane Odsetki zaplacone (2.767) (1.936) Róznice kursowe (198) Podatek dochodowy zaplacony (19.925) (15.091) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci operacyjnej Dzialalnosc inwestycyjna Nabycie i sprzedaz majatku trwalego netto (63.788) (66.129) Nabycie akcji w spólce zaleznej (bez srodków - - pienieznych) Nabycie udzialów mniejszosciowych - - Nabycie finansowego majatku trwalego (2.156) (7.749) Sprzedaz / (nabycie) krótkoterminowych papierów (83.803) dluznych Sprzedaz / (nabycie) innych krótkoterminowych papierów wartosciowych ( ) - Dywidendy otrzymane Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej ( ) (67.790) Dzialalnosc finansowa Zaciagniecie / splata pozyczek (77.417) Wplywy z emisji akcji Dywidendy zaplacone - - Koszty publicznej oferty akcji (18.760) - Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci finansowej Zmiana stanu srodków pienieznych Zmiana stanu srodków pienieznych Na poczatek okresu obrotowego Zwiekszenie Na koniec okresu obrotowego Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 3

6 Informacje ogólne Podstawowa dzialalnoscia prowadzona przez Grupe Kapitalowa Agora SA (poprzednio Agora Gazeta Sp. z o.o.) ("Spólka", Grupa ) jest produkcja, sprzedaz i promocja dziennika Gazeta Wyborcza oraz innych publikacji w Polsce. Spólka prowadzi dzialalnosc we wszystkich duzych miastach w Polsce i zatrudnia ponad 2500 osób. W latach 1997 i 1998 Spólka przeprowadzila proces restrukturyzacji kapitalu, którego podstawowe etapy zostaly opisane ponizej: w grudniu 1997 r. spólka nabyla udzialy mniejszosciowe w spólkach Agora-Druk Sp. z o.o., AC Radio Sp. z o.o. oraz AC Telewizja Sp. z o.o. ("Spólki Przylaczone"); w styczniu 1998 r. doszlo do polaczenia Spólki z powyzszymi podmiotami. W wyniku polaczenia, zostaly wniesione do Spólki akcje stanowiace wlasnosc AC Telewizja Sp. z o.o. w spólce stowarzyszonej Telewizyjna Korporacja Partycypacyjna S.A., swiadczacej uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji oraz udzialy posiadane przez AC Radio Sp. z o.o. w róznych spólkach prowadzacych dzialalnosc w zakresie nadawania programów radiowych; w lutym 1998 r. doszlo do wymiany akcji i udzialów pomiedzy Spólka a spólka Agora- Holding Sp. z o.o. (poprzednio Agora Sp. z o.o.) w wyniku czego ta ostatnia przestala sprawowac kontrole nad dzialalnoscia Spólki. Do Spólki wniesiono równiez 100 % udzialów w spólce Agora-Poligrafia Sp. z o.o., bedacych wlasnoscia Agora Holding Sp. z o.o. Agora-Poligrafia Sp. z o.o. jest spólka zarejestrowana w Polsce, nie notowana na gieldzie papierów wartosciowych. Zostala zalozona w 1997 r. w celu budowy i prowadzenia drukarni w Polsce poludniowej. Spólka zapewnila wszystkie fundusze niezbedne do budowy drukarni i pelni kontrole nad prowadzona przez nia dzialalnoscia; w kwietniu 1998 r. doszlo do przeksztalcenia formy prawnej Spólki ze spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia (sp. z o.o.) w spólke akcyjna (s.a.). Kapital akcyjny (poprzednio kapital udzialowy) pozostal niezmieniony; w kwietniu 1998 r. Spólka zawarla porozumienie strategiczne z bylym udzialowcem mniejszosciowym Cox Poland Investments, Inc., zgodnie z którym ta ostatnia zgodzila sie m.in. nie prowadzic dzialalnosci o charakterze konkurencyjnym wobec spólek Grupy Agora w Polsce przez okres pieciu lat od daty podpisania porozumienia. Zawarcie wspomnianego porozumienia kosztowalo Spólke 10 milionów USD (nota 17); W lipcu 1998 roku Spólka nabyla 100% akcji Trans-Serwis SA, która od daty nabycia konsolidowana jest metoda pelna jako calkowicie kontrolowana spólka zalezna. 1. Istotne zasady rachunkowosci Ponizej przedstawiono istotne zasady rachunkowosci stosowane podczas sporzadzania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W latach objetych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie zanotowano zadnych istotnych zmian dotyczacych stosowanych zasad rachunkowosci. Podstawa sporzadzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora SA (Grupy) zostalo sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci i w oparciu o zasade kosztu historycznego.

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo przedstawione analogicznie do metody scalania kapitalów ( pooling of interests method ), w celu odzwierciedlenia ekonomicznego aspektu przeprowadzonego polaczenia Spólki ze Spólkami Przylaczonymi, tzn. tak jakby Spólka i Spólki Przylaczone byly polaczone od poczatku najwczesniejszego przedstawionego okresu. Ponadto, kapitaly podstawowe Spólek Przylaczonych zostaly wykazane jako kapitaly rezerwowe ujete w kapitale wlasnym. Przeniesienie do Spólki udzialów spólki Agora-Holding Sp. z o.o. w spólce Agora- Poligrafia Sp. z o.o. równiez zostalo przedstawione analogicznie do metody scalania kapitalów. W zwiazku z tym sprawozdanie finansowe spólki Agora-Poligrafia Sp. z o.o. zostalo przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spólki zgodnie z zasada konsolidacji metoda pelna od dnia zalozenia wspomnianej spólki zaleznej. Do przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego wylaczono transakcje i rozliczenia pomiedzy spólkami ujetymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spólki stowarzyszone sa konsolidowane metoda praw wlasnosci. Chodzi tu o spólki znajdujace sie pod znacznym wplywem Spólki, lecz nad którymi Spólka nie sprawuje kontroli. Przeliczanie walut obcych Transakcje dokonane w walutach obcych sa ksiegowane wedlug kursów wymiany obowiazujacych w dniu ich przeprowadzenia, ustalonych w zaleznosci od okolicznosci, badz to przez Narodowy Bank Polski, badz tez przez wladze celne. Dodatnie i ujemne róznice kursowe wynikajace z rozliczen transakcji zagranicznych oraz z przeliczenia aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych zostaly ujete w rachunku zysków i strat, za wyjatkiem sytuacji gdy transakcje te byly bezposrednio powiazane z inwestycjami w rzeczowe skladniki majatku trwalego, w którym to przypadku sa one kapitalizowane. Salda sa przeliczane wedlug kursów wymiany obowiazujacych na koniec okresu. Odroczony podatek dochodowy Dla ustalenia podatku odroczonego zastosowano metode zobowiazan bilansowych w odniesieniu do wszystkich róznic przejsciowych powstalych pomiedzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Najistotniejsze róznice przejsciowe wynikaja z amortyzacji rzeczowych skladników majatku trwalego, oraz z róznych transakcji nie podlegajacych opodatkowaniu badz z takich, które beda uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie rozliczenia danej transakcji. Naleznosci Naleznosci zostaly przedstawione wedlug wartosci nominalnej, pomniejszone o korekty ich wartosci na pokrycie ryzyka ich niesciagalnosci. Zapasy Zapasy wycenia sie wedlug kosztu lub wedlug ceny sprzedazy netto, w zaleznosci która wartosc jest nizsza. Koszty sa ustalane zgodnie z metoda FIFO ( pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo ). Cena sprzedazy netto jest szacunkowa ceny sprzedazy w normalnych warunkach rynkowych, pomniejszona o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedazy oraz o szacunkowe koszty sprzedazy.

8 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Rzeczowy majatek trwaly Rzeczowy majatek trwaly nabyty po 1 stycznia 1995 r. jest przedstawiony po kosztach historycznych pomniejszonych o amortyzacje; natomiast rzeczowy majatek trwaly nabyty przed ta data jest przedstawiony zgodnie z jego indywidualna wartoscia po przeszacowaniu zgodnie z wymogami polskiego prawa, pomniejszony o amortyzacje. Koszty stanowia koszty poniesione przy ich zakupie lub wytworzeniu oraz uwzgledniaja róznice kursowe. Wzrost netto wynikajacy z przeszacowania wartosci rzeczowego majatku trwalego jest ksiegowany bezposrednio do kapitalu wlasnego. Ostatnie obowiazkowe przeszacowanie wartosci rzeczowego majatku trwalego objelo majatek posiadany w dniu 1 stycznia 1995 r. Amortyzacja jest obliczana wedlug metody liniowej, z wyjatkiem sprzetu komputerowego, który jest amortyzowany zgodnie z metoda degresywna, natomiast srodki trwale o niewielkiej wartosci umarzane sa jednorazowo po ich oddaniu do uzytku. Okres przewidywanego uzytkowania rzeczowego majatku trwalego jest nastepujacy dla poszczególnych grup: budynki lat inwestycje w obcych srodkach trwalych 10 lat maszyny i urzadzenia 2-20 lat pozostale srodki trwale i srodki transportu 2-7 lat Zysk lub strate powstala w zwiazku ze zbyciem srodków trwalych okresla sie jako róznice pomiedzy cena sprzedazy a wartoscia ksiegowa netto danego srodka trwalego w dniu zbycia. Platnosci dokonywane w ramach leasingu operacyjnego sa ujmowane w rachunku zysków i strat w równych ratach przez caly okres trwania leasingu. Remonty i naprawy sa ujmowane w rachunku zysku i strat w momencie poniesienia wydatku; koszty ulepszania sa kapitalizowane w momencie ich poniesienia. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc firmy jest to nadwyzka kosztów nabycia nad wartoscia rynkowa udzialu Spólki w aktywach netto nabytej spólki zaleznej / spólki stowarzyszonej w dniu nabycia. Wartosc firmy zwiazana z nabyciem spólek zaleznych jest przedstawiana w bilansie jako wartosci niematerialne i prawne. Wartosc firmy zwiazana z inwestycjami w spólkach stowarzyszonych, do wartosci która nie zostala jeszcze zamortyzowana, jest przedstawiana oddzielnie jako czesc finansowego majatku trwalego. Wartosc firmy jest amortyzowana wedlug metody liniowej przez okres pieciu lat. Skapitalizowane wydatki zwiazane z publiczna oferta akcji sa amortyzowane liniowo przez 5 lat. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa amortyzowane liniowo przez okres 3 do 5 lat. Udzialy w innych jednostkach i papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie w wysokosci poniesionych kosztów powiekszone o odsetki naliczone do daty bilansu, co w przyblizeniu odpowiada ich wartosci rynkowej; róznice w ich wycenie sa wykazywane w rachunku zysków i strat.

9 Udzialy i dlugoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie po kosztach historycznych pomniejszonych o korekty z tytulu trwalej utraty wartosci. Metody uznawania przychodów Sprzedaz jest wykazywana w kwocie naleznej za sprzedany towar w dniu jego wydania, natomiast przychody z tytulu sprzedazy uslug zgodnie z warunkami umów, pomniejszone o zwiazane z nimi koszty dystrybucji, zwrotów i podatków od sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Koszty finansowe Odsetki i pozostale koszty finansowe sa wykazywane w rachunku zysków i strat, chyba ze bezposrednio dotycza inwestycji w rzeczowym majatku trwalym, w tym wypadku podlegaja one kapitalizacji. Plan motywacyjny dla pracowników Pracowniczy Plan motywacyjny uzaleznia poziom wynagrodzenia kadry zarzadzajacej od wyników pracy i oparty jest o premie pieniezne oraz akcje z ograniczona zbywalnoscia. Na koszt wynikajacy z powyzszego Planu skladaja sie: kwota premii pienieznej oraz rynkowa wartosc akcji z ograniczona zbywalnoscia, pomniejszona o kwoty wplacone przez pracowników na rzecz tych akcji. Koszt ten jest szacowany i naliczany w ciagu trwania Planu, i ostatecznie zaktualizowany na podstawie stopnia realizacji okreslonych w Planie celów. Podmioty powiazane Transakcje o istotnym znaczeniu, salda i inne ustalenia z podmiotami powiazanymi sa przedstawione oddzielnie w sprawozdaniach finansowych. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, podmioty powiazane oznaczac beda wspólników, podmioty zalezne i stowarzyszone, czlonków Zarzadów i Rad Nadzorczych spólek nalezacych do Grupy, jak równiez czlonków ich najblizszych rodzin, a ponadto podmioty znajdujace sie pod ich kontrola. 2. Srodki pieniezne oraz ich ekwiwalenty Srodki pieniezne w banku i kasie Krótkoterminowe depozyty bankowe Bony skarbowe Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe obejmuja rózne kwoty zdeponowane na rachunkach przeznaczonych na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego (Nota 9), jak równiez kwoty zobowiazan wynikajace z uzywania firmowych kart kredytowych. Poczawszy od 30 czerwca 1999 roku Grupa zmienila sposób prezentacji bilansowej bonów skarbowych. Aby odzwierciedlic zamiar towarzyszacy inwestycji w te aktywa, sa one

10 obecnie prezentowane w pozycji bilansu: srodki pieniezne i ich ekwiwalenty zamiast papiery wartosciowe. Przedstawiony dla celów porównawczych bilans na dzien 30 czerwca 1998 zostal odpowiednio zmieniony. Efektem zmiany jest zwiekszenie kwoty srodków pienieznych i ich ekwiwalentów oraz zmniejszenie kwoty papierów wartosciowych o tys. PLN i tys. PLN odpowiednio w bilansach na dzien 30 czerwca 1999 i 30 czerwca Krótkoterminowe papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Obligacje skarbowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu dostaw i uslug Pozostale naleznosci Rozliczenia miedzyokresowe czynne Podatek dochodowy Pozostale naleznosci z tytulu podatków i ubezpieczen spolecznych Wszystkie naleznosci sa wymagalne w ciagu jednego roku Naleznosci z tytulu dostaw i uslug obejmuja kwoty nalezne od podmiotów powiazanych wynikajace z podstawowej dzialalnosci operacyjnej na kwote tys. zl, (30 czerwca 1998: 505 tys. zl) 5. Zapasy Surowce i artykuly jednorazowego uzytku Wyroby gotowe i towary

11 6. Rzeczowy majatek trwaly Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien ,394 otwarcia wg sprawozdania na Korekta bledu: (6.077) (851) Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (182) (456) (1.123) (1.761) Amortyzacja (1.350) (17.558) (18.908) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 r. Wartosc brutto Umorzenie (6.659) (78.210) (84.869) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Bilanse otwarcia na 1 stycznia 1999 r. budynków i budowli zostaly skorygowane o skutki ubieglorocznej blednej klasyfikacji korekty konsolidacyjnej. W wyniku tego bilans otwarcia budynków i budowli zostal pomniejszony o kwoty tys. PLN i 851 tys. PLN, jednoczesnie bilans otwarcia inwestycji rozpoczetych zostal zwiekszony o kwote tys. PLN. Kwota tys. PLN stanowi odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie które powinny zostac wyeliminowane w konsolidacji z budynków i budowli zamiast inwestycji rozpoczetych. Kwota 851 tys. PLN sa to odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie w 1997 r. które powinny byly zostac wyeliminowane w konsolidacji z grupy budynków i budowli w korespondencji z zyskiem netto za rok Bilans zamkniecia zysków zatrzymanych w kapitale zapasowym na 31 grudnia 1997 roku zostal odpowiednio pomniejszony o kwote 851 tys. PLN.

12 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty - (87) (2.941) (3.028) Amortyzacja (659) (7.843) - (8.502) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1998 r. Wartosc brutto Umorzenie (4.331) (55.504) - (59.835) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Wszystkie skladniki majatku ujete powyzej stanowia wlasnosc Spólki.

13 7. Wartosci niematerialne i prawne Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Reklasyfikacja 140 (140) 0 Zwiekszenia Amortyzacja (727) (1.174) (709) (2.610) Zmniejszenia i korekty (124) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (749) (3.717) (2.033) (6.499) Wartosc netto Poczawszy od 30 czerwca 1999 r. Grupa wykazuje koszty publicznej emisji akcji jako osobna grupe w powyzszym zestawieniu zmian wartosci niematerialnych i prawnych. Wartosc firmy Pozostale wartosci Ogólem niematerialne i prawne 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Amortyzacja (1.170) (67) (1.237) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1998 r. Wartosc brutto Umorzenie (1.366) (539) (1.905) Wartosc netto

14 8. Finansowy majatek trwaly Pozostale wartosci Wartosc firmy niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (110) (110) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (2.400) (2.400) Wartosc netto na dzien zamkniecia Pozostale wartosci Wartosc firmy niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty - (772) (772) Udzial w stracie netto za okres obrotowy (13.698) - (13.698) Amortyzacja wartosci firmy (16.853) - (16.853) Wartosc netto na dzien zamkniecia (38.232) Od sierpnia 1997 r. Grupa jest wlascicielem 22,5% kapitalu akcyjnego Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A. ("TKP"), spólki zarejestrowanej w Polsce. Spólka ta jest podmiotem dominujacym dla podmiotów swiadczacych uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji. Wplata w wysokosci tys. zl obejmowala udzial w ujemnych kapitalach wlasnych TKP ( tys. zl) i wartosc firmy ( tys. zl). Udzial Grupy w skonsolidowanej stracie netto TKP za okres od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 1998 r. wynosi tys. zl, a umorzenie wartosci firmy od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 1998 r. wynosi tys. zl. Na dzien 31 grudnia 1998 r. wartosc inwestycji w TKP byla równa zero, obejmowala nie zamortyzowana wartosc firmy w kwocie tys. zl pomniejszona o udzial w skonsolidowanych ujemnych kapitalach wlasnych TKP w wysokosci tys. zl. Pozostaly finansowy majatek trwaly obejmuje udzielona TKP dlugoterminowa pozyczke w wysokosci tys. zl (USD 5.460). W czerwcu 1999 r. udzial grupy w TKP zmniejszyl sie do 17,9 % w wyniku podniesienia kapitalu przez TKP, w którym Grupa nie wziela udzialu. Poza wspomniana wyzej pozyczka, w sklad pozostalego finansowego majatku trwalego wchodza udzialy i akcje w innych jednostkach powiazanych oraz pozyczki udzielone innym jednostkom powiazanym.

15 9. Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug Podatek dochodowy Pozostale podatki i ubezpieczenia spoleczne Pozostale zobowiazania Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów Wszystkie zobowiazania sa platne w ciagu jednego roku. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów zawieraja kwote tys. zl przeznaczona na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego podmiotów Grupy. 10. Pozyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pozyczki Niezabezpieczone kredyty zapadalne w ciagu roku Niezabezpieczone kredyty bankowe do splaty w ciagu jednego roku dotycza kredytu bankowego w wysokosci tys. USD gwarantowanego przez Agora-Holding Sp. z o.o. i oprocentowanego wedlug stopy LIBOR powiekszonej o jeden procent. Termin splaty kredytu ubiega w grudniu 1999 r. W marcu 1999 r. Spólka podpisala umowe kredytowa z BRE na kwote 150 milionów PLN zabezpieczajac tym swoja plynnosc. Kredyt zostal przyznany na okres od 4 maja 1999 do 28 lutego 2001 i bedzie przeznaczony na finansowanie biezacej dzialalnosci i wydatków inwestycyjnych. 11. Pozyczki dlugoterminowe Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach Niezabezpieczone kredyty bankowe zapadalne w ciagu pieciu lat (nota 10) Zapadalnosc: Powyzej jednego roku do dwóch lat Powyzej pieciu lat Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach dotycza pozyczki w wysokosci tys. USD udzielonej przez akcjonariusza Cox Poland Investments, Inc. Pozyczka ta

16 moze podlegac wymianie na akcji TKP S.A. nalezacych do Grupy w 2000 roku, stanowiacych 49 % akcji zwyklych serii B (nota 8). Jezeli nie nastapi realizacja powyzszej opcji, pozyczka ta bedzie splacona w 2007 roku. Roczna stopa oprocentowania wynosi 6,31%, odsetki sa platne w dniu splaty pozyczki. 12. Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy obliczany jest od wszystkich róznic przejsciowych metoda zobowiazan bilansowych wedlug stawki 34% ( %) w nastepujacy sposób: Przyspieszona amortyzacja podatkowa i podobne pozycje Pozostale róznice przejsciowe (8.256) (3.086) Akcje i udzialy zwykle Liczba akcji na dzien 30 czerwca 1999 r. "Akcje imienne serii A" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii B" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii C" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje imienne serii D" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje na okaziciela serii E" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda "Akcje na okaziciela serii F" o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda Wyemitowane na 30 czerwca 1999 Zatwierdzone na 30 czerwca 1998 Wyemitowane na 30 czerwca Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spólki, które odbylo sie dnia 8 maja 1998 r. zatwierdzono emisje akcji serii D, E i F. Imienne akcje serii D przeznaczone sa, w ramach Oferty Pracowniczej, dla pracowników Spólki i pewnych podmiotów powiazanych oraz w ramach motywacyjnego systemu wynagrodzenia. Emisja akcji na okaziciela serii E i F zostala zatwierdzona, do zaoferowania w ramach Oferty Publicznej. W okresie od 29 stycznia do 2 lutego 1999 r., Spólka oferowala i sprzedala akcji serii D o wartosci 1 zl kazda pracowników zatrudnionych w Spólce obecnie oraz w przeszlosci zlozylo zapisy na te akcje. W okresie od 25 lutego do 10 marca 1999 r., Spólka zakonczyla pierwsza oferte publiczna akcji serii E i akcji serii F, które zostaly sprzedane po cenie 36 zl

17 kazda. Wplywy z emisji zostaly pomniejszone o koszty emisji w wysokosci okolo 2,5 zl. na akcje. Równolegle z oferta publiczna Spólka wyemitowala akcji serii E dla Cox Poland Investments Inc. w cenie 36 zl. kazda. Kazda akcja imienna serii A daje prawo do pieciu glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; akcja imienna serii B do jednego glosu a akcja imienna serii C do maksymalnie pieciu glosów, nie wiecej niz procentowej wielkosci posiadanego kapitalu akcyjnego. Dla powyzszych akcji istnieja pewne ograniczenia co do ich zbywalnosci. Zatwierdzony i wyemitowany kapital akcyjny zostal w calosci pokryty wkladem pienieznym. W wyniku restrukturyzacji Spólki w kwietniu 1998 r akcji o wartosci 50,00 zl kazda zostalo zamienione na akcji o wartosci 1,00 zl kazda. Przed restrukturyzacja, w styczniu 1998 r., Spólka umorzyla a jednoczesnie wyemitowala akcji dokonujac w ten sposób polaczenia z Agora-Druk, AC Radio i AC Telewizja. Podobnie, w lutym 1998 r. Spólka umorzyla i wyemitowala akcji dokonujac przeniesienia do Spólki a) 43,2% kapitalu akcyjnego Spólki z Agora-Holding Sp. z o.o. na rzecz jej udzialowców; i b) udzialu Agora-Holding w Agora-Poligrafia Sp. z o.o. i w BISE S.A Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Nie podzielony wynik finansowy Pozostale kapitaly zapasowe Ogólem Stan na dzien 31 grudnia 1997 r. po korekcie - patrz Nota 6 Zysk netto za rok Pozostale zmiany 197 (197) 0 Stan na dzien 31 grudnia 1998 r Zysk netto za okres od 1 stycznia Nadwyzka ze sprzedazy akcji ponad wartosc nominalna Stan na dzien 30 czerwca 1999 r Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za rok 1998 podjelo uchwale o nie wyplacaniu dywidendy za rok Zyski zatrzymane wynik finansowy, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowosci, moze zostac podzielony pod warunkiem zachowania pewnych minimalnych wymogów co do

18 poziomu kapitalu Spólki. Zgodnie ze Statutem, decyzja o podziale nie podzielonego wyniku finansowego musi byc podjeta wiekszoscia trzech czwartych glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 15. Przychody ze sprzedazy i dzialalnosc podstawowa (a) Segmenty dzialalnosci Zasadniczo wszystkie przychody i zyski z dzialalnosci operacyjnej Grupy pochodza z podstawowej dzialalnosci która jest sprzedaz nakladu i powierzchni ogloszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza i innych publikacji w Polsce. W 1996 roku, poprzez liczne inwestycje w regionalne i jedna ponadregionalna rozglosnie radiowe w Polsce, Grupa rozpoczela dzialalnosc zwiazana z nadawaniem programów radiowych. Sprawozdania finansowe tych podmiotów powiazanych nie zostaly skonsolidowane ze sprawozdaniem Grupy, poniewaz ujete w nich transakcje, wyniki finansowe i przeplywy pieniezne nie maja istotnego wplywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jedyna inwestycja Grupy zwiazana z nadawaniem programów telewizyjnych bylo nabycie akcji TKP w roku 1997 (Nota 8). Caly majatek Grupy znajduje sie na terenie Polski i, poza wspomnianymi wyzej inwestycjami w dzialalnosc telewizyjna i radiowa, wiaze sie przede wszystkim z rynkiem prasowym. (b) Dane o sprzedazy Sprzedaz gazet i innych uslug Sprzedaz reklam i innych uslug Pozostala sprzedaz Sprzedaz reklam i innych uslug obejmuje sprzedaz barterowa na kwote tys. zl (30 czerwca tys. zl). 16. Koszty operacyjne Materialy Uslugi obce Koszty personelu (Nota 17) Amortyzacja srodków trwalych Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych Uslugi obce obejmuja: Koszt najmu srodków trwalych Ujemne róznice kursowe 726 (2.574)

19 17. Koszty personelu Wynagrodzenia Ubezpieczenie spoleczne Koszt pracowniczego planu motywacyjnego Srednia liczba zatrudnionych Wynagrodzenie Zarzadu i inne swiadczenia Wynagrodzenie Zarzadu wyplacone na podstawie umów o prace wynioslo 763 tys. zl (30 czerwca tys. zl). 18. Odsetki i pozostale przychody i koszty finansowe (netto) Odsetki Przychody z krótkoterminowych papierów (4.074) wartosciowych Zyski z tytulu róznic kursowych (543) Odsetki i pozostale koszty finansowe: - - Kredyty w rachunku biezacym i inne (2.017) (1.180) pozyczki krótkoterminowe Kredyty podlegajace splacie w ciagu - (121) pieciu lat Kredyty zapadalne czesciowo lub w (2.621) (1.438) calosci po pieciu latach Ujemne róznice kursowe (930) - Pozostale koszty finansowe (750) - (6.318) (2.739) (6.861) Przychody z krótkoterminowych papierów wartosciowych obejmuja zyski ze sprzedazy i wykupu papierów wartosciowych przeznaczonych do obrotu. Pozostale koszty finansowe obejmuja prowizje za przyznanie kredytu bankowego. Poczawszy od 30 czerwca 1999 roku Grupa zmienila sposób prezentacji kosztów i przychodów (glównie: odsetek i róznic kursowych) zwiazanych z: finansowaniem dzialalnosci (kredytami bankowymi i pozyczkami), inwestycjami oraz srodkami pienieznymi i ich ekwiwalentami. Pewne elementy klasyfikowane obecnie jako koszty lub przychody finansowe byly wczesniej ujete w kosztach operacyjnych. Przedstawiony dla celów porównawczych rachunek zysków i strat za 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 zostal odpowiednio zmieniony.

20 Efektem zmiany jest zmniejszenie kwoty kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie kwoty odsetek i pozostalych przychodów finansowych netto o tys. PLN w rachunku zysków i strat za 6 miesiecy do 30 czerwca 1998 roku. 19. Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy 477 (213) Uzgodnienie efektywnej stopy opodatkowania z ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawiono ponizej: Ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym (%) (%) Wplyw trwalych róznic z tytulu: - Strat i amortyzacji wartosci firmy dotyczacych (%) - 97 spólki stowarzyszonej - Pozostalych kosztów nie uznawanych do celów (%) 1 5 podatkowych Efektywna stopa podatkowa (%) (%) Zysk netto na jedna akcje Zysk netto Grupy przypadajacy na jedna akcje zostaly obliczone w oparciu o sredniowazona liczbe akcji. Odpowiednio oraz sztuk dla stanu na czerwiec 1999 i czerwiec Wplywy srodków pienieznych netto przed zaplata odsetek i podatku Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w podmiotach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Amortyzacja rzeczowego majatku trwalego Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych (Zysk)/ strata ze sprzedazy i likwidacji rzeczowego 228 (1.330) majatku trwalego Pozostale koszty - (34.743) Zmiany w kapitale pracujacym (5.329) (16.523)

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo