Załącznik nr 9 do siwz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do siwz"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu informatycznego zwanego dalej Systemem, dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji zamówienia elementami, w szczególności: licencje na oprogramowanie licencje na oprogramowanie bazodanowe i systemowe szkolenie pracowników Zamawiającego do wykorzystywania Systemu szkolenie i przygotowanie administratorów Zamawiającego do: o zarządzania Systemem o zarządzania wykorzystywanymi przez System bazami danych usługi wdrożeniowe Zakres Systemu będzie obejmował następujące obszary, występujące w Strukturze Organizacyjnej Zamawiającego: Dział Zasiedleń Lokali Mieszkalnych Dział Zamian Lokali Dział Windykacji Dział Nadzoru Właścicielskiego Dział Techniczny Dział Lokali Użytkowych Dział Organizacyjno - Gospodarczy Dział Regulacji Prawnych Lokali Mieszkalnych Dział Finansowy Dział Dzierżaw Dział Zamówień Publicznych Stanowisko ds. Controlingu Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Kadr i P.Poż oraz obszary: Czynsze i Media Wspólnoty mieszkaniowe Nadzór budowlany Nadzór sanitarny, wodno - kanalizacyjny Nadzór elektryczny Gospodarka ściekami Wykup lokali i gruntów Garaże, schrony, grunty Awarie Eksploatacja, utrzymanie czystości 1

2 Obiekty i nieruchomości należące do Skarbu Państwa Dzierżawy gruntów Powyższe obszary można zgrupować w moduły: Moduł finansowo - księgowy, Moduł kasowo - bankowy, Moduł kadrowo-płacowy, Moduł środków trwałych Moduł obiegu dokumentów Moduł czynsze media wspólnoty mieszkaniowe Moduł elektroniczna obsługa lokatora Moduł kontroling Moduł windykacja Moduł remonty Moduł ewidencja zasobów Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie - funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania. Wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający udostępni Dostawcy infrastrukturę informatyczną w postaci rozwiązania sprzętowego i wirtualizującego zgodnie z opisem wskazanym w poniższym pkt 1.1. b. Wykonanie analizy mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowego prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy. d. Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do Systemu. Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego Systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy wstępnej. 2

3 e. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia Systemu. f. Przygotowanie użytkowników Systemu do poprawnej i efektywnej pracy w nowym Systemie, a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania Systemem. g. Udzielenie licencji na korzystanie z całego Systemu (licencja na czas nieokreślony) dla minimum 220 użytkowników pracujących w jednym momencie z Systemem, oprogramowania bazodanowego, systemowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Systemu oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby na żądanie Zamawiającego dodatkowo udzielenie licencji dla minimum 10 użytkowników w 2014 r. h. Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na wdrożony System i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu i usługi związanej z utrzymaniem Systemu Wykonawca uwzględni przy realizacji zamówienia wykorzystanie istniejącej infrastruktury rozpoznanej podczas analizy wstępnej. 1.1 Infrastruktura techniczna i informatyczna u Zamawiającego. ZBiLK na potrzeby nowego Systemu jest w posiadaniu rozwiązania wirtualizującego opartego na infrastrukturze Microsoft Hyper-V 2012 i serwera HP ProLiant DL 380 G7 o następujących parametrach: Pamięć RAM - 16 GB, Dwa procesory Intel Xeon X GHz procesory czterordzeniowe Dysk twardy 300GB SAS 8 szt. ( RAID 50 ) Serwer obecnie pełni funkcję kontrolera domeny dla 90 użytkowników, serwera plików i serwera dla obecnego systemu finansowo księgowego. Docelowa ilość użytkowników Systemu w 2013 r użytkowników. System musi mieć możliwość zwiększenia liczby użytkowników w późniejszym okresie (w razie wystąpienia takiej potrzeby minimum 10 użytkowników w 2014 r.) Infrastruktura sieciowa: Siedziba główna przy ul. Mariackiej Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci lokalnej LAN 100 Mbit/s Rejon 2 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 3 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 4 i 5 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 6 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 7 i 9 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 8 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci lokalnej LAN 100 Mbit/s 3

4 Rejon 10 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 13 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 14 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 15 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Dostawca przygotowując ofertę musi uwzględnić posiadane przez Zamawiającego zasoby i dostosować oferowane rozwiązanie tak, by możliwe było wykorzystanie rozwiązań sprzętowych Zamawiającego, jak i również uwzględnić stosowane przez Zamawiającego oprogramowanie wirtualizujące w celu doboru odpowiednich licencji na oferowane oprogramowanie. Obecnie wykorzystywane oprogramowanie przez ZBiLK: Kadry płace, finanse i księgowość, środki trwałe oprogramowanie, którego autorem jest firma Mikroplan Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przybyszewskiego 27 Czynsze, remonty oprogramowanie, którego autorem jest firma Visual Systems S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba Wymagania dotyczące technologii i architektury Systemu Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie architektury minimum dwuwarstwowej (klient serwer) Charakterystyka i wymagania odnośnie modułów: a. Moduł finansowo księgowy, kasowo - bankowy: Musi zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym. 1. Księga Główna musi zapewnić: Prowadzenie księgowości budżetowej w oparciu o klasyfikacje budżetowe odwzorowane w słownikach klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów. Kontrola formalna wprowadzonych dokumentów. Możliwość dokonywania zmian w dokumencie w trakcie miesiąca aż do momentu zamknięcia miesiąca. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz możliwość ręcznego uzupełniania w tych sprawozdaniach danych. Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego. Rejestracja dokumentów księgowych dla kilku okresów sprawozdawczych jednocześnie. Możliwość przeglądania danych z poprzednich lat bez konieczności zmiany aktualnego roku. 4

5 Możliwość przenoszenia bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego, nawet po dokonaniu zmian planu kont. Możliwość własnego definiowania automatycznej dekretacji dokumentów księgowych oraz księgowanie z jej użyciem. Definiowanie planu kont z wieloma poziomami analityk, konta analityczne minimum do 30 znaków. Możliwość tak zbudowania 5 aby 4 księgowały się automatycznie. Możliwość tworzenia sprawozdań finansowych. Możliwość wystawiania z programu PIT-8C. Możliwość definiowania mechanizmów numeracji dokumentów, przy zachowaniu ciągłości numeracji. Prowadzenie wielu kont rozrachunków dla jednego kontrahenta. Definiowanie przeksięgowań. Wiekowanie należności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie zapłat z fakturami. Drukowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty (do wyboru z naliczonymi odsetkami lub bez naliczenia odsetek), potwierdzenia sald, not korygujących, poleceń księgowania, not księgowych. Możliwość sprawdzania prawidłowości księgowań w okresach sprawozdawczych np. miesiąca. Kontrole kręgu kosztów. Eksport raportów, danych do Excela. Możliwość prowadzenia karty dochodów, wydatków, zaangażowania planu. Obsługę księgowania dochodów i wydatków zużyciem klasyfikacji budżetowej. Prowadzenie księgowości w układzie wielozadaniowym. Możliwość sprawdzania poprawności obrotów kont z zapisami na paragrafach. Możliwość wyszukiwania wg różnych kryteriów np. wg kontrahenta, wg kwoty, wg daty zapłaty itp. 2. Rejestry faktur: Wystawianie faktur sprzedaży, korekt z różnymi stawkami VAT, możliwość dopisywania stawek w przypadku ich zmiany w przyszłości. Możliwość definiowania i prowadzenia dowolnej ilości rejestrów zakupu i sprzedaży oraz powiązanie ich z zapisami na kontach. Możliwość refakturowania zakupów na dowolną ilość faktur sprzedaży. Możliwość obsługi wielu płatności dla jednej faktury z wieloma terminami płatności. Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego. Kontrola poprawności VAT w księgowanych dokumentach. Możliwość definiowania automatycznej dekretacji i przenoszenie do księgi głównej. Możliwość przeglądania na ekranie utworzonych raportów oraz ich wydruk. Tworzenie deklaracji podatkowej VAT 7. Sporządzanie rocznej korekty deklaracji VAT. 5

6 Eksport przelewów do systemów bankowych. Możliwość parowania umów z wystawionymi do nich fakturami. Możliwość samodzielnego wybierania danych celem tworzenia różnorodnych wydruków. b. Moduł kadrowo - płacowy: Poprzez moduł Kadry i Płace, rozumie się system kadrowo - płacowy obejmujący wszelkie zagadnienia będące przedmiotem pracy działu personalnego i płac przedsiębiorstwa, czyli: - rejestracje danych zatrudnionych pracowników - ewidencji pracowników zatrudnionych obecnie w jak i pracowników już zwolnionych lub zawieszonych wraz z możliwością ich przeglądania i wydruku przy pomocy standardowych lub definiowanych zestawień. System ma za zadanie odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy, działającej w oparciu o Zarządzenia, Regulaminy, Uchwały, Rozporządzenia jako Jednostka Budżetowa i wyszczególnia się następujące procesy i funkcje, które mają na celu automatyzację i uproszczenie czynności wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Kadrach i Płacach Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne: Obsługę wielu podmiotów w jednej bazie danych, mające na celu prowadzenie rozbudowanej ewidencji tj. kartoteki kadrowo-płacowej z uwzględnieniem historii zmian. Definiowanie, modyfikowanie słowników, będących podstawą tzw. podpowiedzi, uzupełniania automatycznego lub ręcznego wymaganych pól bazy danych, wydruków i innych. W słowniku winny się mieścić informacje m.in. Struktury organizacyjnej: Oddziały, Piony, Komórki, Stanowiska, Dane adresowe, Kraje, Województwa, Miejscowości, Powiaty, Gminy, Ulice, Stosunku pracy, Formy naboru pracowników, Rodzaje umów o prace, Sposoby rozwiązania umów, Powody zwolnień, Zawieszenia, Wykształcenia, Stopnie wykształcenia, Formy ukończenia (szkół), Tytuły naukowe, Zawody, Specjalności, Języki obce, Uprawnienia, Obronności, Stosunek do (obowiązku) obrony, Stopnie wojskowe, Płeć, Stan cywilny, Dodatki (staże zawarte w umowie o prace), Kary, Nagrody i wyróżnienia, Typy zasiłków, Rodzaje absencji, Staże, Organizacje, i inne. Rejestracja pracowników tj. m.in. podstawowe dane osobowe, informacje o rodzinie pracownika wraz z przyznanymi zasiłkami na członków rodziny, ukończone przez pracownika szkoły i zdobyte wykształcenie wraz z zaliczeniem do wybranego stażu. Bank w którym pracownik posiada konto osobiste. Absencje (choroby, urlopy itd.). Urząd skarbowy do którego ma zostać przesiane rozliczenie roczne. Otrzymane nagrody i kary. Przynależność do organizacji. Znajomość języków obcych. Otrzymane uprawnienia. Informacje o stosunku do obowiązku obrony. Termin ważności książeczki zdrowia i następny termin badania okresowego. Zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy wraz z informacjami o wynagrodzeniu zasadniczym i przyznanych dodatkach. Dane o poprzednich zakładach pracy w 6

7 których pracował pracownik. Staże wyliczone oparciu: zatrudnienie w przednich zakładach pracy, zatrudnienie w macierzystym zakładzie pracy, absencje i wykształcenie. Datę złożenia oświadczenia o niekaralności. Dowolne uwagi. Zestawiania i analizę dla jednego pracownika lub dla grupy pracowników. Automatycznie lub ręcznie (po wybraniu ze słownika), nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych pracownika. Wprowadzanie podstawowych danych osobowych oraz możliwość wygenerowania dokumentów wymaganych do zatrudnienia na podstawie zdefiniowanego szablonu i słownika. Znajomości języków obcych, posiadanych uprawnień zdobytych przez pracownika i ich okresu ważności. Wprowadzanie danych kadrowych m.in. ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe). Przeglądanie danych kadrowych. Definiowalne warianty zestawień oraz raportów. Obsługę umów cywilno-prawnych, o dzieło i innych. Ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów), definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych. Ruch zatrudnienia. Rejestr dodatkowych uprawnień pracownika. Naliczanie wynagrodzeń tj. swobodne definiowanie i dokonywania zmian w sposobach. naliczania wynagrodzeń. Rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki definiowalne, składniki automatyczne, definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników wg definiowalnych algorytmów uwzględniających wymagania regulaminu wynagrodzenia oraz ustawowe uwarunkowania. Zestaw funkcji modułu ma ułatwić tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT. Obsługa banków tj. obsługę wypłat wynagrodzeń gotówką i przelewami, z możliwością obsługi wielu kont bankowych. Obsługę przelewów wg standardów różnych banków. Automatyczne sprawdzanie poprawności rachunku bankowego i jego nazwy. Definiowalne parametry Urzędów skarbowych. Obsługę i generowanie deklaracji PIT. Wraz ze sprawdzeniem poprawności danych urzędów automatycznie. Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Obsługę sprawozdawczości, generowanie sprawozdań: Z-01, Z-02, Z- 03, Z-05, Z-06, Z-12, Deklaracji, MZ-88. Rejestr badania okresowe, wprowadzanie, kontrolowanie. 7

8 Rejestr szkolenia BHP wprowadzanie wg rodzajów, kontrola okresu ich ważności. Definiowanie uprawnionych do nagrody jubileuszowej. Wydruk absencji tj prowadzenie ewidencji i rozliczania absencji z dokładnością do dni, godzin lub minut. Ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje). Automatyczne pomniejszanie składników wynagrodzeń za czas absencji. Wprowadzanie i rozliczanie limitów absencji. Obsługę naliczania zasiłków i wynagrodzeń chorobowych. Obsługa emerytur i rent. Obsługę pracowników bez zatrudnienia. Rejestr wykaz dzieci, informacje o współmałżonku. Przynależność do organizacji społecznych. Rejestracja oświadczeń o niekaralności. Grupy zaszeregowania. Naliczanie staży i ich kontrola oraz monitorowanie. Rozliczanie urlopów, stażu pracy wg zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące). Wykaz i rozliczanie kar, nagan które udzielono pracownikowi. Obliczanie limitów urlopów dla wszystkich kategorii urlopu określonych przepisami. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Kalendarze Systemu. Użytkownik ma możliwość definiowania daty na podstawie której dokonane zostaną naliczenia, obliczenia oraz wydruki. Definiowanie kalendarzy: dla firmy, działów i pracowników. Planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych). Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. 8

9 Eksport do programu Płatnika tj. obsługę i generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS i programu Płatnika. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu, w szczególności z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Finanse i księgowość, Kontroling, Kasa- Banki, Rejestratorami czasu pracy, ewidencji wejścia/wyjścia pracownika. Definiowanie eksportu danych do modułów Finanse i księgowość, Kontroling, z wymaganą szczegółowością. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych kadrowych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Monitorowanie zmian okresów, limitów, zaszeregowań w postaci alertów generowanych z Systemu możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. c. Moduł windykacja: Poprzez moduł Windykacja, rozumie się kompleksową obsługę informatyczną nieruchomości i lokali mieszkaniowych, użytkowych, gruntów, garaży i inne w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych należności Zamawiającego od najemców, właścicieli lokali, kontrahentów, wspólnot mieszkaniowych i innych. Zakres czynności windykacyjnych obejmuje m.in. wysłanie wezwań do zapłaty, w tym przedsądowego wezwania, pozwy sądowe o zapłatę i wydanie, prawomocnych orzeczenia do komornika, sporządzanie i wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wydania lokalu lub nieruchomości, analizę dokumentacji sprawy, rokowania ugodowe z dłużnikiem w zakresie dobrowolnego spełnienia świadczenia wraz z przygotowaniem dokumentu ewentualnej ugody, korespondencję przedsądową z dłużnikami, poinformowanie o kosztach sądowych związanych z daną sprawą, wszelkie czynności związane z zawezwaniami do prób ugodowych, sporządzenie i wniesienie pozwu, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania przed sądem, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych od postanowień sądowych wydanych w toku postępowania, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków sądowych, uzyskanie klauzuli 9

10 wykonalności, w tym przeciwko małżonkowi dłużnika, występowanie do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA oraz do Służby Więziennej w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania dłużnika, występowanie do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w trakcie postępowania sądowego, inne czynności niezbędne do prawidłowego dochodzenia roszczeń, w szczególności występowanie o informacje i o odpisy z właściwych ksiąg i rejestrów, przygotowywanie odpowiedniej ilości kopii dokumentów jako załączników do pozwów i innych pism procesowych, nadzór prawny nad postępowaniem egzekucyjnym, prowadzenie korespondencji dotyczącej toczących się spraw (z pisemnym powiadomieniem Zamawiającego), kontakty z organem egzekucyjnym, sporządzanie i wnoszenie pism w toku postępowania, skargi na czynności komornika cyklicznie ponowne kierowanie wniosków egzekucyjnych do Komornika w sprawach uprzednio umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucji, monitorowanie realizacji wszystkich zawartych ugód, przygotowywanie zestawienia wyegzekwowanych należności w oparciu o informacje uzyskane od poszczególnych komorników, przygotowywanie wystąpień związanych z Krajowym Rejestrem Długów, zestawienia spraw wpływających od Zamawiającego do Kancelarii, zestawień spraw wpływających do Sądu, szczegółowe rozliczanie wykorzystania przez Kancelarie znaków opłaty sądowej, zestawienia całkowitego rozliczenia kosztów postępowania w danej sprawie (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocnika, koszty egzekucyjne, koszty z faktur, koszty ewentualnej ugody, rozliczenie kosztów przy uwzględnieniu całkowitej spłaty zadłużenia), inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. System umożliwia automatyzację i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Tworzenie dowolnych pozycji aktualnego stanu konta i rozrachunku najemcy, kontrahenta oraz zestawienia kosztów za dowolny okres. Rozgraniczenie pozycji należności na należność główną i osobno koszty, odsetki. Prowadzenie kartotek rozrachunkowych dotyczących roszczeń spornych. Oddzielna kartoteka finansowa dla każdej sprawy sądowej, ewidencja spraw sądowych, możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych. Wykonywanie automatyczne, ręczne, lub półautomatyczne m.in. naliczeń, korekt, cofanie naliczeń, zmiana naliczeń, sprawdzanie naliczeń, śledzenie zmian danych i stawek, wymiarów, punktacji, naliczanie odsetek, cofanie odsetek i innych operacji. Wydzielenie należności rozłożonych na raty, ugody wraz z operacyjną obsługą należności ratalne w okresie obowiązywania ulgi lub jej zaprzestania realizacji. Rozbicie zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty. Ewidencja porozumień ratalnych z możliwością rejestracji dowolnego harmonogramu rat, kontrola spłaty rat. 10

11 Możliwość tworzenia wielu rejestrów pomocniczych dla jednej sprawy (koszty sądowe, koszty adwokackie, koszty komornicze, kwoty zasądzone, roszczenia sporne, odpisy aktualizujące, itp.). Naliczanie należności w dowolnym cyklu. Naliczanie odsetek wg tabeli obowiązywania odsetek w dowolnym cyklu. Równoległa obsługa dwóch modeli (rozrachunkowy i nie rozrachunkowy). Wyszukiwanie dłużników wg różnorodnych kryteriów (okres zadłużenia, kwota zadłużenia, dłużnicy z porozumieniami ratalnymi, sprawami sądowymi, dodatkami mieszkaniowymi itp.) Prowadzenie korespondencji seryjnej na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów. Generowanie wezwań do zapłaty, przed egzekucyjnych (seryjnie lub pojedynczo). Ewidencja dłużników ewidencja kolejnych etapów dochodzenia należności pozwalająca na monitorowanie stanu sprawy. Ewidencja spraw w podziale na numer sprawy, datę założenia, dokumenty księgowe przypisane do sprawy, zaległość główną, zaległość odsetkową, etapy sprawy (pozew, wyrok, egzekucja komornicza, itp.), indywidualne parametry odsetkowe, przedmiot sprawy, ugody, upomnienia, osoby sprawujące opiekę prawna nad sprawą). Ewidencja prowadzonych egzekucji komorniczych (wnioski do komornika, zaliczki, koszty i inne), postanowień o umorzeniu egzekucji, postanowień o nieściągalności wierzytelności. Powiązanie dla sprawy jej etapu z egzekucją komorniczą z komornikiem tj. tworzenie ewidencji spraw przypisanych do danego komornika. Ewidencja na rzecz grupowania spraw. Ewidencja spraw sądowych, administracyjnych i innych. Generowania raportów wiekowania należności/statystyki zadłużenia. Ułatwienia wykonywania określonych funkcji, poprzez tak zwane kreatory m.in. naliczeń, odsetek, korekt, zmian cen składników, rozliczenia kosztów, zadłużenia. Możliwość definiowania, modyfikowani procedury windykacyjnej. Współdziałanie z modułami Systemu w zakresie Czynsze-Media, wpłat gotówkowych, bezpośrednie połączenie z programami finansowoksięgowymi (import i eksport danych). Możliwość gromadzenia informacji na temat przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wydruk aktualnej książeczki wysokości wymiaru, poleceń wpłat lub przelewów bankowych. Możliwość komunikacji Systemu z Krajowym Rejestrem Długów, to jest możliwość składania wniosków, weryfikacji dłużników itp. Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania. Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont Zamawiającego. Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach. Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez Użytkownika. Potwierdzenie obrotów i sald. 11

12 Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w modułach. Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Wymiana informacji z dłużnikiem poprzez . Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. 12

13 Inne dla wymogów windykacyjnych Zamawiającego. d. Moduły czynsze, media, wspólnoty mieszkaniowe, remonty: Poprzez moduł Czynsze, Media, Wspólnoty mieszkaniowe, Remonty, rozumie się prowadzenie księgowości każdej wspólnoty w odrębnej księdze (tj. księgą pomocniczą do księgi głównej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości), oraz rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (automatyzacja i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Administracji Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne), umożliwiające prowadzenie ewidencji wszystkich potrzebnych zasobów, naliczanie opłat oraz prowadzenie księgowości dający możliwość kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z obsługą właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Poprzez rozliczanie wspólnot rozumie się m.in.: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Przygotowanie sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej, planu gospodarczego i kompletnej dokumentacji na zebranie wspólnoty. Wprowadzanie i modyfikowanie planu kont/sprawozdań dla kilku/kilkaset wspólnot oraz możliwość prowadzenia w jednej bazie zasobów własnych jak i wspólnoty. Naliczanie opłat wg zdefiniowanych parametrów, możliwość utworzenia dowolnego, specyficznego sposobu naliczania wartości danego składnika dla danego lokalu, elastyczny sposób tworzenia dokumentów naliczenia i rozliczenia, zawierających dowolnie wybrane i skonfigurowane składniki (również w walutach obcych). Rozliczenie kosztów (rozliczanie kosztów i przychodów wg definiowanych kluczy (np. powierzchni, udziałem) możliwość zestawienia np. rocznej wartości naliczonego składnika(ów) w nieruchomości z faktycznie poniesionymi kosztami. Pozwala to rozliczyć lokal na podstawie wskazanego sposobu (np. proporcjonalnie do wysokości opłat) i wygenerować dokument rozliczeniowy. Rozliczenie mediów można dokonać na dowolny dzień. Rozliczanie mediów (liczniki, współpraca z zewnętrznymi firmami rozliczającymi media), możliwość rozliczenia liczników za okres, w trakcie którego zmieniono cenę za m3 zużycia lub podgrzania wody. W przypadku takiego rozliczenia program oblicza rzeczywiste zużycie lub podgrzanie na podstawie średniego miesięcznego zużycia i wtedy obowiązującej ceny. Rozliczenie zostanie przeprowadzone poprawnie również w przypadku zmiany wysokości pobieranych miesięcznych zaliczek. Ustalanie comiesięcznych zaliczek na media jest możliwe poprzez określenie ilości jednostek i ceny jednostkowej lub wysokości opłaty całkowitej. Porównanie zużycia mediów na licznikach końcowych i głównych, z możliwością rozliczenia wynikłej różnicy na lokale. Możliwość rozliczania mediów w oparciu o różne kryteria (liczniki indywidualne, liczba osób) a także możliwość rozliczenia wodomierza wspólnego na klatce schodowej dla dwóch użytkowników z uwzględnieniem kryterium zamieszkałych osób. 13

14 Możliwość transportu dokonanych rozliczeń z innych systemów informatycznych posiadanych przez zarządców zewnętrznych i sprawdzenie poprawności uwzględnionych zaliczek. Możliwość dokonania rozliczeń opłat za śmieci w oparciu o wybrane kryterium (powierzchnia, ilość osób w lokalu, ilość zużytej wody, itd.) Prowadzenie działań windykacyjnych tj. możliwość rozbicia zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty, możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych, generowanie raportów naliczeń, odsetek, korekt, zmian cen składników, rozliczenia kosztów i innych. Dowolność definiowania typów zasobów. Kartoteki mieszkańców/właścicieli i kartoteki lokali są ewidencjonowane osobno. Pozwala to na dodawanie kilku różnych właścicieli do jednego lokalu bez konieczności dublowania kartotek lokali. Możliwość określenia procentowego podziału kosztów na każdego z właścicieli. Rozliczanie wpłat i przelewów bankowych. Obsługę przelewów wg standardów różnych banków. Automatyczne sprawdzanie poprawności rachunku bankowego i jego nazwy. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. 14

15 W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Praca w sieci komputerowej. Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu. Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika. Możliwość zmiany szaty graficznej. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Przy pomocy skanera można odczytać w okienku kasowym informacje z książeczki czynszowej czy polecenia zapłaty i automatycznie ustalić nieopłacone dokumenty dla danego lokatora. Ewidencja przeglądów technicznych wykonywanych w lokalu i nieruchomości, np. przeglądy instalacji gazowej czy przeglądy kominiarskie. Planowanie i kontrola wykonania przeglądów urządzeń i instalacji. Możliwość przeprowadzania analiz usterek i procesu ich likwidacji w podziale na nieruchomości i rodzaje robót w dowolnym okresie czasu. Możliwość zautomatyzowania odczytu liczników, poprzez zastosowanie urządzeń przenośnych, mobilnych, Dostęp dla najemców poprzez Internet i przeglądarkę internetową w zakresie: aktualne rozliczenia opłat za lokale, wprowadzania odczytów liczników, kontakt poprzez pocztę . Możliwość wprowadzania i modyfikacji danych dotyczących lokalu oraz użytkownika lokalu (lokale mieszkalne i użytkowe). Automatyczne naliczenie czynszu i mediów wg dowolnie zadanych algorytmów, indywidualnie i w sposób masowy dla dowolnie określonego zakresu, z dokładnością do dnia. Definiowanie dowolnej liczby składników opłat czynszu i mediów (zależnych np. od standardu lokalu uwzględniającej podwyżki lub obniżki stawki bazowej czynszu, powierzchni użytkowej, powierzchni grzewczej, ilości osób, obowiązujących norm zaliczkowych na śmieci i wodę, itp.), z dokładnością do dnia oraz z przypisaniem kont FK. Automatyczne naliczenie podatku VAT dla wskazanych składników czynszu i mediów. Możliwość modyfikacji składników opłat w sposób masowy dla dowolnie określonego zasobu i dowolnie wybranego okresu w przyszłości i przeszłości. Możliwość automatycznego korygowania naliczeń czynszu i mediów za dowolnie wybrany okres, z dokładnością do dnia. Możliwość wykonania dla poszczególnych użytkowników lokali zbiorczego zestawienia bieżących naliczeń z naliczeniami okresów poprzednich (z zaznaczeniem różnic) z możliwością filtrowania po danych zgromadzonych w bazie. Obciążanie poszczególnych tytułów płatności zgodnych z naliczeniami wg dowolnie budowanych kluczy z wykorzystaniem informacji zawartych w opisie budynku, lokalu np. wg typów własności budynku, rodzajów umów, itp. 15

16 Możliwość ewidencji decyzji o dodatkach mieszkaniowych wraz z ich księgowaniem i uwzględnieniem następujących po sobie zmian na kartotece użytkownika lokalu w sposób ręczny i przez import z pliku Możliwość uzyskiwania raportu osób zalegających z dopłatami różnic pomiędzy naliczeniem a wysokością dodatku mieszkaniowego. Możliwość czasowego zawieszenia dodatku mieszkaniowego.. Możliwość równoległego księgowania dwóch miesięcy. Możliwość rozksięgowania wpłat na poszczególne tytuły płatności wg dowolnie budowanych kluczy z wykorzystaniem informacji zawartych w danych lokalu np. miesięczne naliczenie czynszu i mediów oraz saldo poszczególnych tytułów płatności. Wgląd w kartoteki rozrachunkowe użytkowników lokali (lokale mieszkalne i użytkowe) z uwzględnieniem bilansu otwarcia oraz tytułów płatności dotyczących danego lokalu czynsz, bezumowne korzystanie, media, ewidencja wpłat, salda. Automatyczne naliczanie i księgowanie odsetek wg dowolnie zdefiniowanych modeli, z dokładnością do dnia. Rejestracja historii zmian dotyczących lokalu i jego użytkownika, zmian stawek, składników opłat i uwzględnianie ich w naliczeniach, raportach oraz na ekranie. Funkcję samodzielnego tworzenia wzorów pism dotyczących korespondencji z użytkownikiem lokalu. Generowanie informacji o zmianie opłat za lokal, potwierdzeń sald i innych (korespondencja masowa i indywidualna). Możliwość generowania plików z danymi użytkowników lokali wg określonego wzoru i wybranego zakresu do przygotowania masowego druku książeczek opłat. Możliwość definiowania i prowadzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży. Możliwość automatycznego i ręcznego wystawiania faktur dla lokali użytkowych z kolejną numeracją, kodem użytkownika, naliczonymi obciążeniami z dokładnością do dnia, naliczonym podatkiem VAT. Możliwość wystawiania faktur VAT z rozliczenia mediów. Ewidencja dokumentów VAT dla lokali użytkowych wraz z generowaniem rejestrów. Możliwość automatycznego generowania faktur korygujących, a w tym takich, które odwołują się do wielu faktur. Automatyczne kojarzenie zapłat z naliczeniami. Automatyczna dekretacja sprzedaży do modułu FK zgodna z planem kont. Współpraca z modułem FK, modułem media oraz modułem windykacji. Inne. e. Moduł Elektroniczna Obsługa Lokatora: Poprzez moduł Elektroniczna Obsługa Lokatora, rozumie się udostępnianie lokatorom informacji w dwóch kierunkach: najemca -> ZBiLK -> najemca (m.in. możliwość przeglądu historii naliczeń i wpłat swojego lokalu), o posiadanych lokalach oraz ich kontach za pomocą serwisu WWW (System składa się z serwisu WWW, który, stanowi interfejs za pomocą którego, 16

17 lokatorzy którzy posiadają Web konta, mogą po zalogowaniu się na stronie, uzyskać informację związane z posiadanymi lokalami). System składa się z aplikacji, dzięki której mieszkańcy mogą szybciej i częściej komunikować się z zarządcą. Dane dotyczące ich lokali są udostępnione na portalu ZBiLK. która służy do zarządzania Web kontami w ramach Systemu. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Automatyczne generowanie kont dla lokatorów. Modyfikację wykazu lokali związanych z Web kontem. Podgląd informacji obejmuje: składniki opłat, zasoby lokalu, salda subkont lokalu, kartoteka lokalu. Możliwość blokowania wybranych kont. Definiowanie reguł tworzenia haseł dla użytkowników (minimalna i maksymalna długość hasła, wymuszanie użycia określonych znaków w haśle: małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne oraz okres zmiany hasła. Ilość ostatnio podanych haseł które są zapamiętywane w Systemie, dodatkowo każde nowo podane, maksymalna dopuszczalna ilość błędnych logowań, po przekroczeniu której konto jest blokowane. Definiowanie parametrów sesji, maksymalny czas trwania pojedynczej sesji, ilość ostatnich sesji użytkowników które są zapamiętywane w Systemie. Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Wymiana informacji z najemcą poprzez . Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu 17

18 zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Inne f. Moduł Ewidencja Zasobów Poprzez moduł Ewidencja zasobów, rozumie się prowadzenie ewidencję techniczną nieruchomościami (budynki, lokale, obiekty budowlane), m.in. szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp. Od ewidencji zasobów (instalacje, urządzenia, pomieszczenia, powierzchnie itd.) przez przyjmowanie zgłoszeń usterek, plan remontów i plan gospodarczy. Szczegółowa ewidencja technicznych parametrów zasobów rodzaje instalacji, rok budowy, kubatury, powierzchnie, ilość kondygnacji, struktura pomieszczeń itp. System umożliwia automatyzacja i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników z obszaru działań lokalowych Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne tj. przechowywania szczegółowych informacji technicznych dotyczących ewidencjonowanych zasobów. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Wykaz umów związanych z daną nieruchomością. Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media). Ewidencja wszystkich pomieszczeń będących częścią składową obiektów. Ewidencja nieruchomości (gruntowych zabudowanych oraz gruntowych niezabudowanych). Ewidencja budynków. 18

19 Ewidencja lokali i pozostałych zasobów. Ewidencja działek, w tym obsługa map. Podział zasobów na rejony/osiedla/administracje. Ewidencja rejestracji przeglądów budynków, urządzeń, instalacji itp. Oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Czasu gwarancji na wykonane, prace/zainstalowane urządzenia i instalacje. Prowadzenie rejestracji różnego rodzaju zgłoszeń np. zgłoszenia usterek, zgłoszenia spraw do załatwienia itp. Ewidencja i rejestracja tych zgłoszeń. Kontrola i rozliczanie realizacji spraw (opcja rozliczania czasu pracy konserwatorów), analiza działań firm zewnętrznych wykonujących usługi dla Zamawiającego. Podział spraw na wykonawców (w przypadku usterek na monterów, ewidencja zużytych materiałów dla poszczególnych zgłoszeń pozamagazynowo). Prowadzenie planu remontów. Parametry techniczne definiowane są przez użytkownika w otwartym słowniku i dotyczą nieruchomości/budynków/lokali/działek. Prowadzenie budżetu nieruchomości oraz obsługa podatku od nieruchomości. Możliwość dołączania do każdego zasobu dowolnych plików (np. Excel, Word, PDF, JPG) z opcją skanowania. Ewidencja udziałów w nieruchomości. Ewidencja ksiąg wieczystych. Ewidencja prowadzona dla wspólnoty zarządzanej przez obcy podmiot winna być wielowymiarowa i umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości katalogów danych (np. wysokość uchwalonych zaliczek, liczba lokali ogółem itd.) Możliwość ustalenia stanu środków finansowych Gminy na koncie danej wspólnoty z uwzględnieniem dokonanych płatności. Dokonywanie rozliczeń funduszu remontowego z uwzględnieniem wybranego kryterium (udziału w nieruchomości, posiadanego metrażu lub innego) Dokonywanie wielowymiarowych analiz (np. porównywanie wysokości opłat wnoszonych do wspólnoty z wysokością pobieranych czynszów Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. 19

20 Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Praca w sieci komputerowej. Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Inne g. Moduł Obiegu Dokumentów: Planowany do uruchomienia System musi być zintegrowany z elektronicznym obiegiem dokumentów, charakteryzującym się następującymi wybranymi parametrami: pełna obsługa korespondencji przychodzącej zewnętrznej (faktury i rachunki zakupu kosztowe i materiałowe, podania, poczta itp.) oraz wewnętrznej (rozliczenia międzydziałowe), konfigurowalna automatyczna weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów, poprzez kontrolę twardą (brak możliwości zapisu bez 20

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA

Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA Oferujemy dodatkowy moduł do ENOVA w pełni realizujący obsługę działań związanych z naliczaniem opłat miesięcznych z tytułu najmu zasobów wspomagający zarządców nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 574214 Temat: odw-budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE 12-13 Luty Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Krzysztof Filip Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo