Załącznik nr 9 do siwz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do siwz"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu informatycznego zwanego dalej Systemem, dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji zamówienia elementami, w szczególności: licencje na oprogramowanie licencje na oprogramowanie bazodanowe i systemowe szkolenie pracowników Zamawiającego do wykorzystywania Systemu szkolenie i przygotowanie administratorów Zamawiającego do: o zarządzania Systemem o zarządzania wykorzystywanymi przez System bazami danych usługi wdrożeniowe Zakres Systemu będzie obejmował następujące obszary, występujące w Strukturze Organizacyjnej Zamawiającego: Dział Zasiedleń Lokali Mieszkalnych Dział Zamian Lokali Dział Windykacji Dział Nadzoru Właścicielskiego Dział Techniczny Dział Lokali Użytkowych Dział Organizacyjno - Gospodarczy Dział Regulacji Prawnych Lokali Mieszkalnych Dział Finansowy Dział Dzierżaw Dział Zamówień Publicznych Stanowisko ds. Controlingu Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Kadr i P.Poż oraz obszary: Czynsze i Media Wspólnoty mieszkaniowe Nadzór budowlany Nadzór sanitarny, wodno - kanalizacyjny Nadzór elektryczny Gospodarka ściekami Wykup lokali i gruntów Garaże, schrony, grunty Awarie Eksploatacja, utrzymanie czystości 1

2 Obiekty i nieruchomości należące do Skarbu Państwa Dzierżawy gruntów Powyższe obszary można zgrupować w moduły: Moduł finansowo - księgowy, Moduł kasowo - bankowy, Moduł kadrowo-płacowy, Moduł środków trwałych Moduł obiegu dokumentów Moduł czynsze media wspólnoty mieszkaniowe Moduł elektroniczna obsługa lokatora Moduł kontroling Moduł windykacja Moduł remonty Moduł ewidencja zasobów Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie - funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania. Wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający udostępni Dostawcy infrastrukturę informatyczną w postaci rozwiązania sprzętowego i wirtualizującego zgodnie z opisem wskazanym w poniższym pkt 1.1. b. Wykonanie analizy mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowego prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy. d. Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do Systemu. Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego Systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy wstępnej. 2

3 e. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia Systemu. f. Przygotowanie użytkowników Systemu do poprawnej i efektywnej pracy w nowym Systemie, a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania Systemem. g. Udzielenie licencji na korzystanie z całego Systemu (licencja na czas nieokreślony) dla minimum 220 użytkowników pracujących w jednym momencie z Systemem, oprogramowania bazodanowego, systemowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Systemu oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby na żądanie Zamawiającego dodatkowo udzielenie licencji dla minimum 10 użytkowników w 2014 r. h. Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na wdrożony System i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu i usługi związanej z utrzymaniem Systemu Wykonawca uwzględni przy realizacji zamówienia wykorzystanie istniejącej infrastruktury rozpoznanej podczas analizy wstępnej. 1.1 Infrastruktura techniczna i informatyczna u Zamawiającego. ZBiLK na potrzeby nowego Systemu jest w posiadaniu rozwiązania wirtualizującego opartego na infrastrukturze Microsoft Hyper-V 2012 i serwera HP ProLiant DL 380 G7 o następujących parametrach: Pamięć RAM - 16 GB, Dwa procesory Intel Xeon X GHz procesory czterordzeniowe Dysk twardy 300GB SAS 8 szt. ( RAID 50 ) Serwer obecnie pełni funkcję kontrolera domeny dla 90 użytkowników, serwera plików i serwera dla obecnego systemu finansowo księgowego. Docelowa ilość użytkowników Systemu w 2013 r użytkowników. System musi mieć możliwość zwiększenia liczby użytkowników w późniejszym okresie (w razie wystąpienia takiej potrzeby minimum 10 użytkowników w 2014 r.) Infrastruktura sieciowa: Siedziba główna przy ul. Mariackiej Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci lokalnej LAN 100 Mbit/s Rejon 2 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 3 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 4 i 5 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 6 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 7 i 9 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 8 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci lokalnej LAN 100 Mbit/s 3

4 Rejon 10 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 13 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 14 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Rejon 15 Użytkownicy łączą się z serwerem za pośrednictwem sieci WAN 2/2 MBit/s Dostawca przygotowując ofertę musi uwzględnić posiadane przez Zamawiającego zasoby i dostosować oferowane rozwiązanie tak, by możliwe było wykorzystanie rozwiązań sprzętowych Zamawiającego, jak i również uwzględnić stosowane przez Zamawiającego oprogramowanie wirtualizujące w celu doboru odpowiednich licencji na oferowane oprogramowanie. Obecnie wykorzystywane oprogramowanie przez ZBiLK: Kadry płace, finanse i księgowość, środki trwałe oprogramowanie, którego autorem jest firma Mikroplan Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przybyszewskiego 27 Czynsze, remonty oprogramowanie, którego autorem jest firma Visual Systems S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba Wymagania dotyczące technologii i architektury Systemu Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie architektury minimum dwuwarstwowej (klient serwer) Charakterystyka i wymagania odnośnie modułów: a. Moduł finansowo księgowy, kasowo - bankowy: Musi zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym. 1. Księga Główna musi zapewnić: Prowadzenie księgowości budżetowej w oparciu o klasyfikacje budżetowe odwzorowane w słownikach klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów. Kontrola formalna wprowadzonych dokumentów. Możliwość dokonywania zmian w dokumencie w trakcie miesiąca aż do momentu zamknięcia miesiąca. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz możliwość ręcznego uzupełniania w tych sprawozdaniach danych. Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego. Rejestracja dokumentów księgowych dla kilku okresów sprawozdawczych jednocześnie. Możliwość przeglądania danych z poprzednich lat bez konieczności zmiany aktualnego roku. 4

5 Możliwość przenoszenia bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego, nawet po dokonaniu zmian planu kont. Możliwość własnego definiowania automatycznej dekretacji dokumentów księgowych oraz księgowanie z jej użyciem. Definiowanie planu kont z wieloma poziomami analityk, konta analityczne minimum do 30 znaków. Możliwość tak zbudowania 5 aby 4 księgowały się automatycznie. Możliwość tworzenia sprawozdań finansowych. Możliwość wystawiania z programu PIT-8C. Możliwość definiowania mechanizmów numeracji dokumentów, przy zachowaniu ciągłości numeracji. Prowadzenie wielu kont rozrachunków dla jednego kontrahenta. Definiowanie przeksięgowań. Wiekowanie należności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie zapłat z fakturami. Drukowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty (do wyboru z naliczonymi odsetkami lub bez naliczenia odsetek), potwierdzenia sald, not korygujących, poleceń księgowania, not księgowych. Możliwość sprawdzania prawidłowości księgowań w okresach sprawozdawczych np. miesiąca. Kontrole kręgu kosztów. Eksport raportów, danych do Excela. Możliwość prowadzenia karty dochodów, wydatków, zaangażowania planu. Obsługę księgowania dochodów i wydatków zużyciem klasyfikacji budżetowej. Prowadzenie księgowości w układzie wielozadaniowym. Możliwość sprawdzania poprawności obrotów kont z zapisami na paragrafach. Możliwość wyszukiwania wg różnych kryteriów np. wg kontrahenta, wg kwoty, wg daty zapłaty itp. 2. Rejestry faktur: Wystawianie faktur sprzedaży, korekt z różnymi stawkami VAT, możliwość dopisywania stawek w przypadku ich zmiany w przyszłości. Możliwość definiowania i prowadzenia dowolnej ilości rejestrów zakupu i sprzedaży oraz powiązanie ich z zapisami na kontach. Możliwość refakturowania zakupów na dowolną ilość faktur sprzedaży. Możliwość obsługi wielu płatności dla jednej faktury z wieloma terminami płatności. Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego. Kontrola poprawności VAT w księgowanych dokumentach. Możliwość definiowania automatycznej dekretacji i przenoszenie do księgi głównej. Możliwość przeglądania na ekranie utworzonych raportów oraz ich wydruk. Tworzenie deklaracji podatkowej VAT 7. Sporządzanie rocznej korekty deklaracji VAT. 5

6 Eksport przelewów do systemów bankowych. Możliwość parowania umów z wystawionymi do nich fakturami. Możliwość samodzielnego wybierania danych celem tworzenia różnorodnych wydruków. b. Moduł kadrowo - płacowy: Poprzez moduł Kadry i Płace, rozumie się system kadrowo - płacowy obejmujący wszelkie zagadnienia będące przedmiotem pracy działu personalnego i płac przedsiębiorstwa, czyli: - rejestracje danych zatrudnionych pracowników - ewidencji pracowników zatrudnionych obecnie w jak i pracowników już zwolnionych lub zawieszonych wraz z możliwością ich przeglądania i wydruku przy pomocy standardowych lub definiowanych zestawień. System ma za zadanie odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy, działającej w oparciu o Zarządzenia, Regulaminy, Uchwały, Rozporządzenia jako Jednostka Budżetowa i wyszczególnia się następujące procesy i funkcje, które mają na celu automatyzację i uproszczenie czynności wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Kadrach i Płacach Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne: Obsługę wielu podmiotów w jednej bazie danych, mające na celu prowadzenie rozbudowanej ewidencji tj. kartoteki kadrowo-płacowej z uwzględnieniem historii zmian. Definiowanie, modyfikowanie słowników, będących podstawą tzw. podpowiedzi, uzupełniania automatycznego lub ręcznego wymaganych pól bazy danych, wydruków i innych. W słowniku winny się mieścić informacje m.in. Struktury organizacyjnej: Oddziały, Piony, Komórki, Stanowiska, Dane adresowe, Kraje, Województwa, Miejscowości, Powiaty, Gminy, Ulice, Stosunku pracy, Formy naboru pracowników, Rodzaje umów o prace, Sposoby rozwiązania umów, Powody zwolnień, Zawieszenia, Wykształcenia, Stopnie wykształcenia, Formy ukończenia (szkół), Tytuły naukowe, Zawody, Specjalności, Języki obce, Uprawnienia, Obronności, Stosunek do (obowiązku) obrony, Stopnie wojskowe, Płeć, Stan cywilny, Dodatki (staże zawarte w umowie o prace), Kary, Nagrody i wyróżnienia, Typy zasiłków, Rodzaje absencji, Staże, Organizacje, i inne. Rejestracja pracowników tj. m.in. podstawowe dane osobowe, informacje o rodzinie pracownika wraz z przyznanymi zasiłkami na członków rodziny, ukończone przez pracownika szkoły i zdobyte wykształcenie wraz z zaliczeniem do wybranego stażu. Bank w którym pracownik posiada konto osobiste. Absencje (choroby, urlopy itd.). Urząd skarbowy do którego ma zostać przesiane rozliczenie roczne. Otrzymane nagrody i kary. Przynależność do organizacji. Znajomość języków obcych. Otrzymane uprawnienia. Informacje o stosunku do obowiązku obrony. Termin ważności książeczki zdrowia i następny termin badania okresowego. Zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy wraz z informacjami o wynagrodzeniu zasadniczym i przyznanych dodatkach. Dane o poprzednich zakładach pracy w 6

7 których pracował pracownik. Staże wyliczone oparciu: zatrudnienie w przednich zakładach pracy, zatrudnienie w macierzystym zakładzie pracy, absencje i wykształcenie. Datę złożenia oświadczenia o niekaralności. Dowolne uwagi. Zestawiania i analizę dla jednego pracownika lub dla grupy pracowników. Automatycznie lub ręcznie (po wybraniu ze słownika), nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych pracownika. Wprowadzanie podstawowych danych osobowych oraz możliwość wygenerowania dokumentów wymaganych do zatrudnienia na podstawie zdefiniowanego szablonu i słownika. Znajomości języków obcych, posiadanych uprawnień zdobytych przez pracownika i ich okresu ważności. Wprowadzanie danych kadrowych m.in. ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe). Przeglądanie danych kadrowych. Definiowalne warianty zestawień oraz raportów. Obsługę umów cywilno-prawnych, o dzieło i innych. Ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów), definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych. Ruch zatrudnienia. Rejestr dodatkowych uprawnień pracownika. Naliczanie wynagrodzeń tj. swobodne definiowanie i dokonywania zmian w sposobach. naliczania wynagrodzeń. Rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki definiowalne, składniki automatyczne, definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników wg definiowalnych algorytmów uwzględniających wymagania regulaminu wynagrodzenia oraz ustawowe uwarunkowania. Zestaw funkcji modułu ma ułatwić tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT. Obsługa banków tj. obsługę wypłat wynagrodzeń gotówką i przelewami, z możliwością obsługi wielu kont bankowych. Obsługę przelewów wg standardów różnych banków. Automatyczne sprawdzanie poprawności rachunku bankowego i jego nazwy. Definiowalne parametry Urzędów skarbowych. Obsługę i generowanie deklaracji PIT. Wraz ze sprawdzeniem poprawności danych urzędów automatycznie. Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Obsługę sprawozdawczości, generowanie sprawozdań: Z-01, Z-02, Z- 03, Z-05, Z-06, Z-12, Deklaracji, MZ-88. Rejestr badania okresowe, wprowadzanie, kontrolowanie. 7

8 Rejestr szkolenia BHP wprowadzanie wg rodzajów, kontrola okresu ich ważności. Definiowanie uprawnionych do nagrody jubileuszowej. Wydruk absencji tj prowadzenie ewidencji i rozliczania absencji z dokładnością do dni, godzin lub minut. Ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje). Automatyczne pomniejszanie składników wynagrodzeń za czas absencji. Wprowadzanie i rozliczanie limitów absencji. Obsługę naliczania zasiłków i wynagrodzeń chorobowych. Obsługa emerytur i rent. Obsługę pracowników bez zatrudnienia. Rejestr wykaz dzieci, informacje o współmałżonku. Przynależność do organizacji społecznych. Rejestracja oświadczeń o niekaralności. Grupy zaszeregowania. Naliczanie staży i ich kontrola oraz monitorowanie. Rozliczanie urlopów, stażu pracy wg zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące). Wykaz i rozliczanie kar, nagan które udzielono pracownikowi. Obliczanie limitów urlopów dla wszystkich kategorii urlopu określonych przepisami. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Kalendarze Systemu. Użytkownik ma możliwość definiowania daty na podstawie której dokonane zostaną naliczenia, obliczenia oraz wydruki. Definiowanie kalendarzy: dla firmy, działów i pracowników. Planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych). Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. 8

9 Eksport do programu Płatnika tj. obsługę i generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS i programu Płatnika. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu, w szczególności z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Finanse i księgowość, Kontroling, Kasa- Banki, Rejestratorami czasu pracy, ewidencji wejścia/wyjścia pracownika. Definiowanie eksportu danych do modułów Finanse i księgowość, Kontroling, z wymaganą szczegółowością. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych kadrowych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Monitorowanie zmian okresów, limitów, zaszeregowań w postaci alertów generowanych z Systemu możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. c. Moduł windykacja: Poprzez moduł Windykacja, rozumie się kompleksową obsługę informatyczną nieruchomości i lokali mieszkaniowych, użytkowych, gruntów, garaży i inne w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych należności Zamawiającego od najemców, właścicieli lokali, kontrahentów, wspólnot mieszkaniowych i innych. Zakres czynności windykacyjnych obejmuje m.in. wysłanie wezwań do zapłaty, w tym przedsądowego wezwania, pozwy sądowe o zapłatę i wydanie, prawomocnych orzeczenia do komornika, sporządzanie i wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wydania lokalu lub nieruchomości, analizę dokumentacji sprawy, rokowania ugodowe z dłużnikiem w zakresie dobrowolnego spełnienia świadczenia wraz z przygotowaniem dokumentu ewentualnej ugody, korespondencję przedsądową z dłużnikami, poinformowanie o kosztach sądowych związanych z daną sprawą, wszelkie czynności związane z zawezwaniami do prób ugodowych, sporządzenie i wniesienie pozwu, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania przed sądem, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych od postanowień sądowych wydanych w toku postępowania, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków sądowych, uzyskanie klauzuli 9

10 wykonalności, w tym przeciwko małżonkowi dłużnika, występowanie do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA oraz do Służby Więziennej w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania dłużnika, występowanie do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w trakcie postępowania sądowego, inne czynności niezbędne do prawidłowego dochodzenia roszczeń, w szczególności występowanie o informacje i o odpisy z właściwych ksiąg i rejestrów, przygotowywanie odpowiedniej ilości kopii dokumentów jako załączników do pozwów i innych pism procesowych, nadzór prawny nad postępowaniem egzekucyjnym, prowadzenie korespondencji dotyczącej toczących się spraw (z pisemnym powiadomieniem Zamawiającego), kontakty z organem egzekucyjnym, sporządzanie i wnoszenie pism w toku postępowania, skargi na czynności komornika cyklicznie ponowne kierowanie wniosków egzekucyjnych do Komornika w sprawach uprzednio umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucji, monitorowanie realizacji wszystkich zawartych ugód, przygotowywanie zestawienia wyegzekwowanych należności w oparciu o informacje uzyskane od poszczególnych komorników, przygotowywanie wystąpień związanych z Krajowym Rejestrem Długów, zestawienia spraw wpływających od Zamawiającego do Kancelarii, zestawień spraw wpływających do Sądu, szczegółowe rozliczanie wykorzystania przez Kancelarie znaków opłaty sądowej, zestawienia całkowitego rozliczenia kosztów postępowania w danej sprawie (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocnika, koszty egzekucyjne, koszty z faktur, koszty ewentualnej ugody, rozliczenie kosztów przy uwzględnieniu całkowitej spłaty zadłużenia), inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. System umożliwia automatyzację i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Tworzenie dowolnych pozycji aktualnego stanu konta i rozrachunku najemcy, kontrahenta oraz zestawienia kosztów za dowolny okres. Rozgraniczenie pozycji należności na należność główną i osobno koszty, odsetki. Prowadzenie kartotek rozrachunkowych dotyczących roszczeń spornych. Oddzielna kartoteka finansowa dla każdej sprawy sądowej, ewidencja spraw sądowych, możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych. Wykonywanie automatyczne, ręczne, lub półautomatyczne m.in. naliczeń, korekt, cofanie naliczeń, zmiana naliczeń, sprawdzanie naliczeń, śledzenie zmian danych i stawek, wymiarów, punktacji, naliczanie odsetek, cofanie odsetek i innych operacji. Wydzielenie należności rozłożonych na raty, ugody wraz z operacyjną obsługą należności ratalne w okresie obowiązywania ulgi lub jej zaprzestania realizacji. Rozbicie zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty. Ewidencja porozumień ratalnych z możliwością rejestracji dowolnego harmonogramu rat, kontrola spłaty rat. 10

11 Możliwość tworzenia wielu rejestrów pomocniczych dla jednej sprawy (koszty sądowe, koszty adwokackie, koszty komornicze, kwoty zasądzone, roszczenia sporne, odpisy aktualizujące, itp.). Naliczanie należności w dowolnym cyklu. Naliczanie odsetek wg tabeli obowiązywania odsetek w dowolnym cyklu. Równoległa obsługa dwóch modeli (rozrachunkowy i nie rozrachunkowy). Wyszukiwanie dłużników wg różnorodnych kryteriów (okres zadłużenia, kwota zadłużenia, dłużnicy z porozumieniami ratalnymi, sprawami sądowymi, dodatkami mieszkaniowymi itp.) Prowadzenie korespondencji seryjnej na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów. Generowanie wezwań do zapłaty, przed egzekucyjnych (seryjnie lub pojedynczo). Ewidencja dłużników ewidencja kolejnych etapów dochodzenia należności pozwalająca na monitorowanie stanu sprawy. Ewidencja spraw w podziale na numer sprawy, datę założenia, dokumenty księgowe przypisane do sprawy, zaległość główną, zaległość odsetkową, etapy sprawy (pozew, wyrok, egzekucja komornicza, itp.), indywidualne parametry odsetkowe, przedmiot sprawy, ugody, upomnienia, osoby sprawujące opiekę prawna nad sprawą). Ewidencja prowadzonych egzekucji komorniczych (wnioski do komornika, zaliczki, koszty i inne), postanowień o umorzeniu egzekucji, postanowień o nieściągalności wierzytelności. Powiązanie dla sprawy jej etapu z egzekucją komorniczą z komornikiem tj. tworzenie ewidencji spraw przypisanych do danego komornika. Ewidencja na rzecz grupowania spraw. Ewidencja spraw sądowych, administracyjnych i innych. Generowania raportów wiekowania należności/statystyki zadłużenia. Ułatwienia wykonywania określonych funkcji, poprzez tak zwane kreatory m.in. naliczeń, odsetek, korekt, zmian cen składników, rozliczenia kosztów, zadłużenia. Możliwość definiowania, modyfikowani procedury windykacyjnej. Współdziałanie z modułami Systemu w zakresie Czynsze-Media, wpłat gotówkowych, bezpośrednie połączenie z programami finansowoksięgowymi (import i eksport danych). Możliwość gromadzenia informacji na temat przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wydruk aktualnej książeczki wysokości wymiaru, poleceń wpłat lub przelewów bankowych. Możliwość komunikacji Systemu z Krajowym Rejestrem Długów, to jest możliwość składania wniosków, weryfikacji dłużników itp. Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania. Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont Zamawiającego. Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach. Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez Użytkownika. Potwierdzenie obrotów i sald. 11

12 Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w modułach. Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Wymiana informacji z dłużnikiem poprzez . Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. 12

13 Inne dla wymogów windykacyjnych Zamawiającego. d. Moduły czynsze, media, wspólnoty mieszkaniowe, remonty: Poprzez moduł Czynsze, Media, Wspólnoty mieszkaniowe, Remonty, rozumie się prowadzenie księgowości każdej wspólnoty w odrębnej księdze (tj. księgą pomocniczą do księgi głównej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości), oraz rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (automatyzacja i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Administracji Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne), umożliwiające prowadzenie ewidencji wszystkich potrzebnych zasobów, naliczanie opłat oraz prowadzenie księgowości dający możliwość kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z obsługą właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Poprzez rozliczanie wspólnot rozumie się m.in.: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Przygotowanie sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej, planu gospodarczego i kompletnej dokumentacji na zebranie wspólnoty. Wprowadzanie i modyfikowanie planu kont/sprawozdań dla kilku/kilkaset wspólnot oraz możliwość prowadzenia w jednej bazie zasobów własnych jak i wspólnoty. Naliczanie opłat wg zdefiniowanych parametrów, możliwość utworzenia dowolnego, specyficznego sposobu naliczania wartości danego składnika dla danego lokalu, elastyczny sposób tworzenia dokumentów naliczenia i rozliczenia, zawierających dowolnie wybrane i skonfigurowane składniki (również w walutach obcych). Rozliczenie kosztów (rozliczanie kosztów i przychodów wg definiowanych kluczy (np. powierzchni, udziałem) możliwość zestawienia np. rocznej wartości naliczonego składnika(ów) w nieruchomości z faktycznie poniesionymi kosztami. Pozwala to rozliczyć lokal na podstawie wskazanego sposobu (np. proporcjonalnie do wysokości opłat) i wygenerować dokument rozliczeniowy. Rozliczenie mediów można dokonać na dowolny dzień. Rozliczanie mediów (liczniki, współpraca z zewnętrznymi firmami rozliczającymi media), możliwość rozliczenia liczników za okres, w trakcie którego zmieniono cenę za m3 zużycia lub podgrzania wody. W przypadku takiego rozliczenia program oblicza rzeczywiste zużycie lub podgrzanie na podstawie średniego miesięcznego zużycia i wtedy obowiązującej ceny. Rozliczenie zostanie przeprowadzone poprawnie również w przypadku zmiany wysokości pobieranych miesięcznych zaliczek. Ustalanie comiesięcznych zaliczek na media jest możliwe poprzez określenie ilości jednostek i ceny jednostkowej lub wysokości opłaty całkowitej. Porównanie zużycia mediów na licznikach końcowych i głównych, z możliwością rozliczenia wynikłej różnicy na lokale. Możliwość rozliczania mediów w oparciu o różne kryteria (liczniki indywidualne, liczba osób) a także możliwość rozliczenia wodomierza wspólnego na klatce schodowej dla dwóch użytkowników z uwzględnieniem kryterium zamieszkałych osób. 13

14 Możliwość transportu dokonanych rozliczeń z innych systemów informatycznych posiadanych przez zarządców zewnętrznych i sprawdzenie poprawności uwzględnionych zaliczek. Możliwość dokonania rozliczeń opłat za śmieci w oparciu o wybrane kryterium (powierzchnia, ilość osób w lokalu, ilość zużytej wody, itd.) Prowadzenie działań windykacyjnych tj. możliwość rozbicia zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty, możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych, generowanie raportów naliczeń, odsetek, korekt, zmian cen składników, rozliczenia kosztów i innych. Dowolność definiowania typów zasobów. Kartoteki mieszkańców/właścicieli i kartoteki lokali są ewidencjonowane osobno. Pozwala to na dodawanie kilku różnych właścicieli do jednego lokalu bez konieczności dublowania kartotek lokali. Możliwość określenia procentowego podziału kosztów na każdego z właścicieli. Rozliczanie wpłat i przelewów bankowych. Obsługę przelewów wg standardów różnych banków. Automatyczne sprawdzanie poprawności rachunku bankowego i jego nazwy. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. 14

15 W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Praca w sieci komputerowej. Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu. Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika. Możliwość zmiany szaty graficznej. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Przy pomocy skanera można odczytać w okienku kasowym informacje z książeczki czynszowej czy polecenia zapłaty i automatycznie ustalić nieopłacone dokumenty dla danego lokatora. Ewidencja przeglądów technicznych wykonywanych w lokalu i nieruchomości, np. przeglądy instalacji gazowej czy przeglądy kominiarskie. Planowanie i kontrola wykonania przeglądów urządzeń i instalacji. Możliwość przeprowadzania analiz usterek i procesu ich likwidacji w podziale na nieruchomości i rodzaje robót w dowolnym okresie czasu. Możliwość zautomatyzowania odczytu liczników, poprzez zastosowanie urządzeń przenośnych, mobilnych, Dostęp dla najemców poprzez Internet i przeglądarkę internetową w zakresie: aktualne rozliczenia opłat za lokale, wprowadzania odczytów liczników, kontakt poprzez pocztę . Możliwość wprowadzania i modyfikacji danych dotyczących lokalu oraz użytkownika lokalu (lokale mieszkalne i użytkowe). Automatyczne naliczenie czynszu i mediów wg dowolnie zadanych algorytmów, indywidualnie i w sposób masowy dla dowolnie określonego zakresu, z dokładnością do dnia. Definiowanie dowolnej liczby składników opłat czynszu i mediów (zależnych np. od standardu lokalu uwzględniającej podwyżki lub obniżki stawki bazowej czynszu, powierzchni użytkowej, powierzchni grzewczej, ilości osób, obowiązujących norm zaliczkowych na śmieci i wodę, itp.), z dokładnością do dnia oraz z przypisaniem kont FK. Automatyczne naliczenie podatku VAT dla wskazanych składników czynszu i mediów. Możliwość modyfikacji składników opłat w sposób masowy dla dowolnie określonego zasobu i dowolnie wybranego okresu w przyszłości i przeszłości. Możliwość automatycznego korygowania naliczeń czynszu i mediów za dowolnie wybrany okres, z dokładnością do dnia. Możliwość wykonania dla poszczególnych użytkowników lokali zbiorczego zestawienia bieżących naliczeń z naliczeniami okresów poprzednich (z zaznaczeniem różnic) z możliwością filtrowania po danych zgromadzonych w bazie. Obciążanie poszczególnych tytułów płatności zgodnych z naliczeniami wg dowolnie budowanych kluczy z wykorzystaniem informacji zawartych w opisie budynku, lokalu np. wg typów własności budynku, rodzajów umów, itp. 15

16 Możliwość ewidencji decyzji o dodatkach mieszkaniowych wraz z ich księgowaniem i uwzględnieniem następujących po sobie zmian na kartotece użytkownika lokalu w sposób ręczny i przez import z pliku Możliwość uzyskiwania raportu osób zalegających z dopłatami różnic pomiędzy naliczeniem a wysokością dodatku mieszkaniowego. Możliwość czasowego zawieszenia dodatku mieszkaniowego.. Możliwość równoległego księgowania dwóch miesięcy. Możliwość rozksięgowania wpłat na poszczególne tytuły płatności wg dowolnie budowanych kluczy z wykorzystaniem informacji zawartych w danych lokalu np. miesięczne naliczenie czynszu i mediów oraz saldo poszczególnych tytułów płatności. Wgląd w kartoteki rozrachunkowe użytkowników lokali (lokale mieszkalne i użytkowe) z uwzględnieniem bilansu otwarcia oraz tytułów płatności dotyczących danego lokalu czynsz, bezumowne korzystanie, media, ewidencja wpłat, salda. Automatyczne naliczanie i księgowanie odsetek wg dowolnie zdefiniowanych modeli, z dokładnością do dnia. Rejestracja historii zmian dotyczących lokalu i jego użytkownika, zmian stawek, składników opłat i uwzględnianie ich w naliczeniach, raportach oraz na ekranie. Funkcję samodzielnego tworzenia wzorów pism dotyczących korespondencji z użytkownikiem lokalu. Generowanie informacji o zmianie opłat za lokal, potwierdzeń sald i innych (korespondencja masowa i indywidualna). Możliwość generowania plików z danymi użytkowników lokali wg określonego wzoru i wybranego zakresu do przygotowania masowego druku książeczek opłat. Możliwość definiowania i prowadzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży. Możliwość automatycznego i ręcznego wystawiania faktur dla lokali użytkowych z kolejną numeracją, kodem użytkownika, naliczonymi obciążeniami z dokładnością do dnia, naliczonym podatkiem VAT. Możliwość wystawiania faktur VAT z rozliczenia mediów. Ewidencja dokumentów VAT dla lokali użytkowych wraz z generowaniem rejestrów. Możliwość automatycznego generowania faktur korygujących, a w tym takich, które odwołują się do wielu faktur. Automatyczne kojarzenie zapłat z naliczeniami. Automatyczna dekretacja sprzedaży do modułu FK zgodna z planem kont. Współpraca z modułem FK, modułem media oraz modułem windykacji. Inne. e. Moduł Elektroniczna Obsługa Lokatora: Poprzez moduł Elektroniczna Obsługa Lokatora, rozumie się udostępnianie lokatorom informacji w dwóch kierunkach: najemca -> ZBiLK -> najemca (m.in. możliwość przeglądu historii naliczeń i wpłat swojego lokalu), o posiadanych lokalach oraz ich kontach za pomocą serwisu WWW (System składa się z serwisu WWW, który, stanowi interfejs za pomocą którego, 16

17 lokatorzy którzy posiadają Web konta, mogą po zalogowaniu się na stronie, uzyskać informację związane z posiadanymi lokalami). System składa się z aplikacji, dzięki której mieszkańcy mogą szybciej i częściej komunikować się z zarządcą. Dane dotyczące ich lokali są udostępnione na portalu ZBiLK. która służy do zarządzania Web kontami w ramach Systemu. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Automatyczne generowanie kont dla lokatorów. Modyfikację wykazu lokali związanych z Web kontem. Podgląd informacji obejmuje: składniki opłat, zasoby lokalu, salda subkont lokalu, kartoteka lokalu. Możliwość blokowania wybranych kont. Definiowanie reguł tworzenia haseł dla użytkowników (minimalna i maksymalna długość hasła, wymuszanie użycia określonych znaków w haśle: małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne oraz okres zmiany hasła. Ilość ostatnio podanych haseł które są zapamiętywane w Systemie, dodatkowo każde nowo podane, maksymalna dopuszczalna ilość błędnych logowań, po przekroczeniu której konto jest blokowane. Definiowanie parametrów sesji, maksymalny czas trwania pojedynczej sesji, ilość ostatnich sesji użytkowników które są zapamiętywane w Systemie. Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Wymiana informacji z najemcą poprzez . Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu 17

18 zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Inne f. Moduł Ewidencja Zasobów Poprzez moduł Ewidencja zasobów, rozumie się prowadzenie ewidencję techniczną nieruchomościami (budynki, lokale, obiekty budowlane), m.in. szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp. Od ewidencji zasobów (instalacje, urządzenia, pomieszczenia, powierzchnie itd.) przez przyjmowanie zgłoszeń usterek, plan remontów i plan gospodarczy. Szczegółowa ewidencja technicznych parametrów zasobów rodzaje instalacji, rok budowy, kubatury, powierzchnie, ilość kondygnacji, struktura pomieszczeń itp. System umożliwia automatyzacja i uproszczenie czynności wykonywane przez pracowników z obszaru działań lokalowych Zamawiającego oraz wspiera działania analityczne tj. przechowywania szczegółowych informacji technicznych dotyczących ewidencjonowanych zasobów. Moduł ten obejmuje swym zakresem m.in. następujące funkcje: Wykaz umów związanych z daną nieruchomością. Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media). Ewidencja wszystkich pomieszczeń będących częścią składową obiektów. Ewidencja nieruchomości (gruntowych zabudowanych oraz gruntowych niezabudowanych). Ewidencja budynków. 18

19 Ewidencja lokali i pozostałych zasobów. Ewidencja działek, w tym obsługa map. Podział zasobów na rejony/osiedla/administracje. Ewidencja rejestracji przeglądów budynków, urządzeń, instalacji itp. Oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Czasu gwarancji na wykonane, prace/zainstalowane urządzenia i instalacje. Prowadzenie rejestracji różnego rodzaju zgłoszeń np. zgłoszenia usterek, zgłoszenia spraw do załatwienia itp. Ewidencja i rejestracja tych zgłoszeń. Kontrola i rozliczanie realizacji spraw (opcja rozliczania czasu pracy konserwatorów), analiza działań firm zewnętrznych wykonujących usługi dla Zamawiającego. Podział spraw na wykonawców (w przypadku usterek na monterów, ewidencja zużytych materiałów dla poszczególnych zgłoszeń pozamagazynowo). Prowadzenie planu remontów. Parametry techniczne definiowane są przez użytkownika w otwartym słowniku i dotyczą nieruchomości/budynków/lokali/działek. Prowadzenie budżetu nieruchomości oraz obsługa podatku od nieruchomości. Możliwość dołączania do każdego zasobu dowolnych plików (np. Excel, Word, PDF, JPG) z opcją skanowania. Ewidencja udziałów w nieruchomości. Ewidencja ksiąg wieczystych. Ewidencja prowadzona dla wspólnoty zarządzanej przez obcy podmiot winna być wielowymiarowa i umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości katalogów danych (np. wysokość uchwalonych zaliczek, liczba lokali ogółem itd.) Możliwość ustalenia stanu środków finansowych Gminy na koncie danej wspólnoty z uwzględnieniem dokonanych płatności. Dokonywanie rozliczeń funduszu remontowego z uwzględnieniem wybranego kryterium (udziału w nieruchomości, posiadanego metrażu lub innego) Dokonywanie wielowymiarowych analiz (np. porównywanie wysokości opłat wnoszonych do wspólnoty z wysokością pobieranych czynszów Eksport danych do plików: TXT, MS Word, MS Excel, CSV, PDF. Zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych. Definiowanie i rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników. Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach. Obsługa Systemu administrowanie użytkownikami tj. parametryzacja, ustawienia wejścia/wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, nadawanie uprawnień, zmiana wyglądu, modyfikowanie wyglądu celem ułatwienia pracy użytkownikom. 19

20 Wydruki definiowanie na podstawie dostępnych danych z kartotek Systemu w korelacji z funkcjami tj. użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania, modyfikowania szkieletu wydruku. Ma również możliwość generowania wydruku do podglądu z możliwością wyboru dalszego działania wydruku lub tylko podglądu wydruku. Wydruki dokumentów mogą być dowolnie definiowalne i zawierają jednolite formatowania i style określone przez Zamawiającego. Wydruki są integrowane z aplikacjami i jest możliwość przeglądania ich na ekranie. Wydruki dostępne są również w gotowych standardowych szablonach, spełniających standardy Zamawiającego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej (wydruki obecne zostaną objęte analizą przed wdrożeniową). Po wygenerowaniu zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru zestawienia i je wydrukować później ze zbioru lub katalogu. Edytor dokumentów użytkownik ma możliwość założenia oraz modyfikacji szablonu dowolnego dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, który będzie generował dokumenty uzupełnione danymi dostępnymi z kartotek Systemu. Wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych. Ekran winien zostać tak skonstruowany i podzielony na obszary aby w przyjazny sposób udostępniał użytkownikowi wszystkie wymagane opcje Systemu. Parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach Systemu z wymaganą szczegółowością. Menu powinno zostać zbudowane hierarchicznie i rozwijane przy pomocy systemu okienek, za pomocą urządzenia typu mysz, wskaźnik, klawiatura. W każdej funkcji winna być możliwość wygenerowania historii operacji. Użytkownik ma możliwość przeglądanie danych bez możliwości ich modyfikacji, kontrola poprawności wprowadzenia danych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania filtra przeglądania informacji, drukowania i raportowania. Praca w sieci komputerowej. Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu. Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Inne g. Moduł Obiegu Dokumentów: Planowany do uruchomienia System musi być zintegrowany z elektronicznym obiegiem dokumentów, charakteryzującym się następującymi wybranymi parametrami: pełna obsługa korespondencji przychodzącej zewnętrznej (faktury i rachunki zakupu kosztowe i materiałowe, podania, poczta itp.) oraz wewnętrznej (rozliczenia międzydziałowe), konfigurowalna automatyczna weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów, poprzez kontrolę twardą (brak możliwości zapisu bez 20

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo