SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U. Nr 50, poz. 529)

2 1. Powstanie i działalność Fundacji: Fundacja TVN nie jesteś sam ( Fundacja ) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r. (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. 1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. a. dane Fundacji - nazwa Fundacja TVN nie jesteś sam - siedziba Warszawa - adres Warszawa ul. Wiertnicza numer księgi rejestrowej WA.XX NS-Rej.KRS/5058/01/171 - data wpisu w KRS rok - numer rejestracyjny w KRS regon b. Członkowie Zarządu: Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli: Bożena Walter - Prezes Zarządu Zam. Konstancin Jeziorna , ul. Batorego 49 Jacek Nowak - Członek Zarządu Zam. Warszawa , ul. Grójecka 186/127 Dominika Świerczewska Szafarz - Członek Zarządu Zam. Warszawa , ul. Wiesiołka 1/4 Anna Maruszeczko - Członek Zarządu Zam. Koszalin , ul. Bosmańska 22b/28 Paweł Świst - Członek Zarządu Zam. Warszawa , ul. Klimczaka 10G/3

3 c. Cele Statutowe Fundacji Celami Fundacji w 2008 roku były: 1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami, 2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, 6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, 9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. 2. Opis działalności statutowej W 2008 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w 9 niniejszego Statutu: 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, 2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, 3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, 4. zakup leków i środków medycznych, 5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, 6. pomoc finansową i rzeczową, 7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, 8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 10. fundowanie stypendiów, 11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

4 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym W 2008 roku Fundacja TVN nie jesteś sam skupiła swoją działalność na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz pomocy placówkom medycznym, a także ludziom chorym i pokrzywdzonym przez los. Fundacja TVN w 2008 roku udzielała pomocy kierując się Regulaminem. W 2008 roku Zarząd w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność przeprowadził następujące akcje i imprezy: - Akcja pt. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego Fundacja TVN zaapelowała o przekazywanie na cele statutowe swojej działalności 1% podatku od osób fizycznych. Fundacja TVN jest wpisana do rejestru instytucji pożytku publicznego. W 2008 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja TVN pozyskała PLN Środki finansowe zebrane za pośrednictwem 1% podatku Fundacja TVN zamierza wydać na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworowej, które zostanie wybudowane na terenie Instytutu Onkologii w Warszawie. - Zbieranie funduszy na zakup karetek pogotowia W czerwcu Fundacja TVN zorganizowała zbiórkę publiczną, z której dochód został przeznaczony na zakup karetek pogotowia. Fundacja TVN zakupiła dwie karetki pogotowia dla Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu i Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za łączną kwotę PLN, z czego PLN pochodziło ze zbiórki publicznej za pośrednictwem SMS ów, a reszta kwoty została dołożona z niepublicznych środków finansowych posiadanych przez Fundację. - Zbiórka publiczna Zielone drzwi Jest to całoroczna zbiórka publiczna, którą rokrocznie uruchamia Fundacja TVN w celu pozyskiwania środków finansowych od darczyńców indywidualnych, którzy wysyłają charytatywne SMS y lub wpłacają darowizny na bankowe konto Fundacji TVN. Nazwa zbiórki jest tożsama z tytułem programu telewizyjnego Fundacji TVN, który emitowany jest na antenie Telewizji TVN. W roku 2008 udało się pozyskać kwotę PLN. Środki te Fundacja TVN rozdysponowuje zgodnie z wydanym jej pozwoleniem tj. udziela pomocy dzieciom i dorosłym poprzez :finansowanie rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, leczenie, zakupu środków medycznych oraz finansowanie podstawowych potrzeb rodzin ubogich. - Zbiórka publiczna Szpital Fundacja zorganizowała również zbiórkę publiczną, której celem był remont i wyposażenie Oddziału Leczenia Żywieniowego Dzieci oraz modernizacja Pracowni Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Na ten cel zebrano kwotę PLN.

5 Przewidywalny rozwój jednostki. W roku 2009 Fundacja TVN planuje kontynuację pozyskiwania środków finansowych na swoje cele statutowe. 4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik Nr 1 sprawozdania dla Min. Zdrowia, na podstawie 2 Rozporządzenia. 5. Przychody z działalności statutowej Są to otrzymane środki pieniężne, w tym: Rok zakończony - darowizny celowe ogółem zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,49 zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,84 zbiórka publiczna szpital Prokocim ,00 zbiórka publiczna Mecz ,00 zbiórka publiczna Mecz ,40 zbiórka publiczna Uwaga ,44 zbiórka publiczna Azja ,54 zbiórka publiczna Pod Napięciem ,35 zbiórka publiczna Pod Napięciem ,21 zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,00 zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,00 zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,00 Przychody celowe na leczenie , ,20 - pozostałe darowizny pieniężne ,98 - wpłaty dobrowolne ,91 - darowizny rzeczowe 385, ,72 Przychody Fundacji TVN pochodzą z dobrowolnych darowizn oraz zbiórek publicznych. Fundacja nie otrzymała spadków, dotacji państwowych i budżetowych. 6. Odpłatne świadczenia Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej w ramach swoich celów statutowych.

6 7. Działalność gospodarcza Dnia 17 maja 2002r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2008r. działalność gospodarcza nie była prowadzona przez Fundację. 8. Koszty a. Koszty realizacji zadań statutowych Są to środki pieniężne przeznaczone na darowizny celowe, dofinansowanie do rehabilitacji oraz zapomogi dla podopiecznych fundacji, w tym : Rok zakończony - koszt zapomóg i darowizn ,37 - remont i wyposażenie Szpitala CZD ,00 - sprzęt medyczny dla Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ,58 - koszt leczenia (operacje, leki) ,08 - koszt rehabilitacji ,94 - sprzęt medyczny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi ,00 - remont i wyposażenie Domów Dziecka w Morągu i Stalowej Woli ,12 - remont szpitala w Prokocimiu ,42 - koszt implantów ,00 - koszt leków dla Szpitala Klinicznego 1 PAM w Szczecinie ,00 - sprzęt medyczny dla Instytutu Kardiologii w Aninie ,38 - sprzęt medyczny dla Szpitala AM w Warszawie ,00 - wyposażenie dla Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie ,22 - sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Sanoku ,00 - sprzęt medyczny dla Woj. Szpital Bródnowski ,00 - sprzęt medyczny dla Szpitala AM w Gdańsku ,99 - remont i modernizacja Szpital AM w Gdańsku ,76 - ambulanse dla szpitali ,00 - sprzęt medyczny dla Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju ,07 - koszt darowizn rzeczowych 385, ,76

7 b. Koszty administracyjne Rok zakończony - Materiały i energia ,32 - Usługi obce, w tym: ,37 Najem ,71 Usługi finansowo prawne ,96 Usługi administracyjne ,00 Ogłoszenia w prasie ,09 Usługi informatyczne, telekomunikacyjne ,31 Pozostałe usługi 4 030,19 Usługi remontowo-konserwacyjne ,11 - Podatki i opłaty ,73 - Wynagrodzenia i narzuty ,30 - Amortyzacja ,88 - Pozostałe , ,24 c. Pozostałe koszty Pozostałe koszty operacyjne Rok zakończony - koszty postępowania spornego 810,78 810,78 Koszty finansowe nie występowały. 9. Dane o Zatrudnieniu W 2008r Fundacja zatrudniała 9osób, w tym 4 na pół etatu. Dyrektor biura 1 osoba ( ½ etat) Dyrektor finansowy 1 osoba (1 etat ) Sekretarz 1 osoba ( ½ etat) Księgowość 2 osoby ( 1 etat) Prawnik 1 osoba ( ½ etat) Dokumentalistki 2 osoby ( 1 etat) Administrator bezpieczeństwa 1 osoba ( ½ etat) 10. Dane o wynagrodzeniach. Wynagrodzenie wraz z narzutami ( łącznie etat i umowa zlecenie ) ,30 zł

8 W roku 2008 premie były wypłacone pracownikom w wysokości wynagrodzenia. miesięcznego Dane o wynagrodzeniu członków Zarządu W Fundacji TVN na etacie jest zatrudnionych 2 członków zarządu : - dyrektor biura z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 5 300,- zł - dyrektor finansowy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 5 500,- zł Premie w 2008 r. nie były wypłacone. 12. Dane o wynagrodzeniach umów zleceń Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wysokości zł 13. Pożyczki Fundacja nie udziela pożyczek. 14. Lokaty Na koniec roku 2008 były lokowane środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji w BRE BANK S.A. oraz Rabobank SA w wysokości ,04 zł 15. Aktywa finansowe Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, 17. Nieruchomości Fundacja nie posiada nieruchomości, 18. Nabyte Środki trwałe Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco: Rzeczowe aktywa trwałe Budynki i budowle Urządzenia techniczne Pozostałe środki trwałe Razem Wartość początkowa Saldo otwarcia , , , ,14 Zwiększenia-nabycie 0, , , ,83 Zmniejszenialikwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo zamknięcia , , , ,97

9 Umorzenie Saldo otwarcia , , , ,01 Amortyzacja 0, , , ,02 Zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 umorzenia Saldo zamknięcia , , , ,03 ======== ========= ======== ======== Wartość netto : Saldo otwarcia 0, , , ,13 Saldo zamknięcia 0, , , ,94 Na środki trwałe Fundacji składają się: - lokal biurowy w obcym obiekcie zgodnie z umową najmu - wyposażenie biurowe, w tym: meble, regały systemu archiwizacji, kserokopiarka, aparat fotograficzny - urządzenia techniczne : serwer, komputery - pozostałe środki trwałe w tym : materac magnetyczny, schodołaz, piec CO przekazane na podstawie umów użyczenia podopiecznym Fundacji. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne Razem Wartość początkowa Saldo otwarcia , ,80 Zwiększenie-nabycie 2 028, ,86 Saldo zamknięcia , ,66 Umorzenie Saldo otwarcia , ,80 Amortyzacja 2 028, ,86 Saldo zamknięcia , ,66 ======== ======== Wartość netto : Saldo otwarcia 0,00 0,00 Saldo zamknięcia 0,00 0,00 Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych programy w 100% umorzone w tym: program finansowo- księgowy Symfonia, zakupiony w 2002 r., rozbudowany w 2004r., program kadrowo-płacowy firmy Softar, oraz program doradca handlowy firmy Sage Symfonia. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

10 19. Aktywa Fundacji a ) Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu: - rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna za pomocą SMS ) ,00 - zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową ,51 - pozostałe 1 126, ,85 b) Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne : 31 grudnia 20078r. - w kasie 184,56 - na rachunkach bankowych ,71 - lokaty na rachunkach bankowych , ,31 c) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na : - zapomogi i darowizny ,33 - dofinansowanie rehabilitacji ,55 - dofinansowanie leczenia ,31 - pozostałe 2 122, , Dane o zobowiązaniach fundacji W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

11 a) Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym : - niewypłacone zapomogi i darowizny ,19 - pozostałe rozrachunki z kontrahentami , ,98 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: - rozliczeń budżetowych 305,00 - rozliczeń z pracownikami 316,00 621,00 b) Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2008 r.: - zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,00 - darowizny kontrahentów ,51 Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów ,51 Na saldo innych rozliczeń międzyokresowych składają się darowizny celowe zebrane w następujących zbiórkach oraz wpłatach z celowym przeznaczeniem: - zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,67 - zbiórka publiczna Zielone Drzwi ,11 - zbiórka publiczna Uwaga ,05 - zbiórka publiczna Pod Napięciem ,96 - Zły Dotyk 5 125,00 - zbiórka publiczna Pod Napięciem ,00 - Dobrowolne wpłaty celowe na : ,19 - Stocer Konstancin ,00 - Mukowiscydoza ,23 - Oddział żywienia pozajelitowego Szpital Prokocim ,52 - dzieci poparzone ,64 - podopiecznych fundacji ,80 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 524,69 Ogółem inne rozliczenia międzyokresowe , Działalność zlecona Fundacji Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

12 22. Informacje podatkowe i kontrolne Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane było terminowo. Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz deklaracje ZUS. W roku 2008 nie były przeprowadzone kontrole. Bożena Walter Prezes Zarządu. Dominika Świerczewska Szafarz Członek Zarządu... Jacek Nowak Członek Zarządu. Anna Maruszeczko członek Zarządu. Paweł Świst Członek Zarządu. Warszawa, dnia czerwca 2009 r.

13

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu. Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy

Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu. Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy 1 Regulamin udzielania pomocy przez Fundację Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany, choroby cywilizacyjne)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo