SPRAWOZDANIA ROCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SPORZĄDZONE PRZEZ PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIA ROCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SPORZĄDZONE PRZEZ PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIA ROCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SPORZĄDZONE PRZEZ PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Wioletta Jasiak TAJNIKI SZTUKI KULINARNEJ ( nr 3.) Zajęcia odbywały się od września 2009 r do czerwca 2010 r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy III Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego. Przeprowadzono 68 godzin. Na pierwszych zajęciach przeprowadziłam test diagnozujący. Na podstawie testu stwierdziłam, iŝ naleŝy doskonalić wiedzę teoretyczną z zakresu towaroznawstwa i technologii gastronomicznej oraz umiejętności produkcji potraw. W ramach zajęć projektu zrealizowano następujące zadania : 1. Witaminy a praktyka kulinarna 2. Produkty zboŝowe 3. Dania jarskie 4. Pyszne ciasta 5. Kuchnia włoska po Polsku 6. Zimna kuchnia. 7. Przyjęcia na roŝne okazje 8. Przyjęcia bankietowe na stojąco i zasiadane 9. Kawa czy herbata 10. Napoje zimne na róŝne okazje 11. Kuchnia naszych sąsiadów 12. AranŜacja stołów okolicznościowych na BoŜe Narodzenie 13. Potrawy wigilijne w róŝnych regionach naszego kraju 14. Proste i wykwintne dania z mięsa 15. Przyjęcie bankietowe z okazji Dnia Patrona szkoły 16. Nowości kulinarne propozycje na święta Wielkanocne Zrealizowałam zamierzone cele. Stosowałam róŝne metody i formy pracy. Pogłębiałam wiedzę teoretyczną z zakresu technologii gastronomicznej i towaroznawstwa, doskonaliłam umiejętności produkcji typowych i mało znanych potraw, oraz kształtowałam prawidłowe postawy i nawyki związane z obsługą gości, nakrywaniem i dekorowaniem stołów. Uzupełnieniem zajęć była wycieczka na Międzynarodowe Targi Łódzkie. MłodzieŜ miała moŝliwość zapoznania się z nowościami kulinarnymi. Uczestniczyła równieŝ w pokazach mistrzów sztuki kulinarnej.

2 Barbara Kosecka TAJNIKI SZTUKI KULINARNEJ ( nr 3.) Zrealizowano według planu: a) w całości następujące tematy: 1. Początki nie muszą być trudne. 2. Potrawy wykwintne, a nie drogie. 3. Pyszne dania jarskie. 4. Dobra nasza kasza. 5. Tradycje boŝonarodzeniowe. 6. Polska Wielkanoc. 7. Zupa krzepi. b) częściowo następujące tematy: 1. Bez mięsa moŝna Ŝyć ale czy trzeba. 2. Jabłeczniki, mazurki i inne 3. Kuchnie bez granic. Na pierwszych zajęciach został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu Ŝywienia człowieka i technologii gastronomicznej. Efekty pracy uczniów były prezentowane z okazji uroczystości szkolnych: Ślubowanie klas pierwszych. Europejski dzień języków. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Apel BoŜonarodzeniowy. Dni otwarte szkoły. Zakończenie roku szkolnego dla klas zasadniczej szkoły zawodowej programowo najwyŝszych. Udało się zorganizować wyjazd z młodzieŝą na Targi Zdrowej śywności do Łodzi. Uczniowie opracowują swoją własną ksiąŝkę kucharską z wykorzystaniem przepisów potraw sporządzanych w trakcie zajęć. Na wszystkich zajęciach wykorzystywany był sprzęt i urządzenia zakupione do pracowni Ŝywienia. ElŜbieta Madajska KSIĘGOWOŚĆ - MOJA PASJA (nr 4.) Celem zajęć Księgowość moja pasja realizowanych w ramach zadania nr 4 z zakresu kształcenia zawodowego było: - zapoznanie uczestników z zasadami poprawnego sporządzania dokumentów związanych zatrudnieniem- umów o pracę, - omówienie procedur zakładania działalności gospodarczej, - wyjaśnienie zasad opodatkowania w formie karty podatkowej, - wyjaśnienie zasad opodatkowania przy ryczałcie ewidencjonowanym, - omówienie ewidencji dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodówomówienie opodatkowania na zasadach ogólnych. W tym roku szkolnym 2009/2010 zamierzone cele osiągnęliśmy.

3 Grupa I poznawała kroki zakładania działalności gospodarczej, projektowała pieczątkę firmy, wypełniała dokumenty rejestracyjne małego przedsiębiorstwa. Grupa II sporządzała dokumenty związane z zatrudnieniem - umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, poznawała wymagania, jakie stawia prawo pracy przed pracodawcą, obowiązki pracownika i pracodawcy, a takŝe dowiedziała się, jak prowadzić dokumentację pracowniczą. Po tym etapie prac obie grupy zapoznały się z zasadami opodatkowania w formie karty podatkowej. Odpowiedzieliśmy sobie na pytania: Kto moŝe korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?, Od czego zaleŝy wysokość podatku płaconego przez kartowicza?. Na zajęciach omówione zostały takŝe ogólne zasady ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym. Zaprezentowano: stawki ryczałtu, formy ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym, dowiedzieliśmy się, kto nie moŝe być ryczałtowcem. Uczestnicy zajęć poznali schemat obliczania naleŝnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ustalali naleŝny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla działalności opodatkowanej jedną stawką i działalności opodatkowanej róŝnymi stawkami, sporządzali PIT-28 i PIT-28/A. Na zajęciach Księgowość moja pasja uczniowie zapoznali się takŝe z podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej tzw. zasadami ogólnymi, z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ze sposobem prowadzenia zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Uczestnicy zajęć poznali elementy dokumentów będących podstawą ewidencji kosztów, wydatków, przychodów tj. faktura, rachunek. Poprawnie zgodnie z wymaganiami sporządzili duŝą ilość tych dokumentów. Aleksandra Murawska KSIĘGOWOŚĆ - MOJA PASJA ( nr 4.) Celem zajęć Księgowość moja pasja było omówienie zagadnień związanych z obsługą programów wchodzących w skład pakietu INSERT GT takich jak: - program magazynowo-sprzedaŝowy Subiekt GT, - program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT, - program finansowo-księgowy Rewizor GT. Wszystkie zajęcia teoretyczne poparte były ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi w wyniku których uczestnicy doskonalili umiejętności sporządzania dokumentów księgowych, płacowych, sprzedaŝowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego oraz wygenerowali szereg dokumentów z programów księgowych. Zamierzone cele w planie pracy zostały osiągnięte. W bieŝącym roku szkolnym w ramach realizacji programu odbyło się spotkanie z przedstawicielem miejscowych pracodawców z prezesem Banku Spółdzielczego oraz z przedstawicielem działu kadr tego banku. Na spotkaniu tym uczniowie dowiedzieli się o placówce i jej zadaniach oraz otrzymali wiele wskazówek jak przygotować się do tego, aby cieszyć się opinią dobrego pracownika. Odbyła się równieŝ wycieczka na IV Targi Logistyki, Transportu i Magazynowania EXPO SILESIA w Sosnowcu, gdzie uczniowie zapoznali się z profesjonalnością usług księgowych i bankowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

4 Beata Biernasiak LOGISTYKA I PROMOCJA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY (nr 5.) W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowałam 68 godzin zajęć zgodnie z tematyką zawartą w planie pracy. Omówiłam m.in. zagadnienia związane z pojęciem, znaczeniem i celami promocji, podstawowymi narzędziami promocji, pojęciem i celami reklamy, środkami i metodami reklamy, rolą i znaczeniem marketingu, metodami badań marketingowych, reklamą wystawienniczą, działalnością agencji reklamowych, reklamą zewnętrzną. Wszystkie zajęcia teoretyczne poparte były ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi w wyniku których powstały produkty wykorzystane do promocji szkoły i projektu zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Były to zaproszenia na uroczystości szkolne, plakaty, ulotki i broszury, karty okolicznościowe, dekoracje i stoiska reklamowe, prezentacja multimedialna, filmy DVD. W bieŝącym roku szkolnym w ramach realizacji programu odbyły się równieŝ dwie wycieczki: do agencji reklamowej do Łodzi oraz na Targi Logistyki, Transportu i Magazynowania w Sosnowcu. Agnieszka Pamfil LOGISTYKA I PROMOCJA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY (nr 5.) W roku szkolnym 2009/2010 w ramach realizacji projektu DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI prowadzone były zajęcia Logistyka i promocja w działalności firmy. Omówiono na nich zagadnienia: - podstawowe pojęcia dotycząc logistyki, - wybrane funkcje logistyki, - sylwetka menadŝera ds. logistyki, - zarządzanie logistyczne, - miejsce logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie, - postępowanie nabywcy na rynku. Wszystkie zagadnienia poparte były ćwiczeniami i zadaniami. Na zajęciach tworzone były schematy, karty pracy, ulotki, antyramy ze zdjęciami z zajęć. W bieŝącym roku szkolnym w ramach realizacji programu odbyły się równieŝ 2 wycieczki: do agencji reklamowej oraz Targi Logistyki Transportu Magazynowania. Natalia Iwańska LOGISTYKA I PROMOCJA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY (nr 5.) W roku szkolnym 2009/2010 odbyło się 78 godzin zajęć "Promocja w działalności firmy". Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami teoretycznymi: promocja i jej narzędzia, liternictwo i napisy w reklamie, reklama - cele, środki i metody, spoty reklamowe, ulotka reklamowa. Teoria została poparta działaniami praktycznymi, które były realizowane w ramach promocji projektu i szkoły podczas uroczystości szkolnych. W związku z tymi działaniami odbyły się promocje projektu podczas: uroczystego ślubowania klas pierwszych, Dnia Języków Obcych, Święta Odzyskania Niepodległości, spotkania wigilijnego, Dni Otwartych Szkoły, II Dnia Patrona, Powiatowego Konkursu- Potyczki Ortograficzne, zakończenia roku dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

5 W ramach działania "Logistyka i promocja w działalności firmy" odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne - do Łodzi (Agencja Reklamowa, Łódzka Palmiarnia, Pałac Herbsta) i do Sosnowca ( IV Targi Logistyki, Transpotru i Magazynowania LOGISTEX 2010) będące uzupełnieniem treści realizowanych w ramach zajęć. Urszula Ruda i Wioletta Jendrzejczak ZAJĘCIA DOSKONALĄCE I WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (nr 6.) W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej brali udział w zajęciach doskonalących i wyrównawczych z języka niemieckiego i angielskiego w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym planie. Na pierwszych zajęciach przeprowadzone zostały testy diagnozujące, które pozwoliły określić poziom osiągnięć uczniów z języka niemieckiego i angielskiego, a co za tym idzie - lepiej ukierunkować dalszą pracę. Na zajęciach uczniowie poszerzali i utrwalali swój zakres słownictwa z róŝnych bloków tematycznych, doskonalili umiejętność pisania, mówienia oraz czytania i słuchania ze zrozumieniem. DuŜym urozmaiceniem zajęć było wykonywanie przez uczniów róŝnych plansz i broszur, które pozwalały na szybsze i łatwiejsze zdobywanie wiedzy z zakresu języków obcych. W czasie zajęć uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Były to m. in. podręczniki, magnetofony, płyty. Uczniowie tworzyli własne karty pracy rozwijające umiejętność posługiwania się językami obcymi, przez co poszerzyli równieŝ swoje zdolności w zakresie współpracy w grupie, a takŝe pracy samodzielnej. DuŜą atrakcją dla uczniów była wycieczka do Torunia, w czasie której uczniowie mogli poznać historię i zabytki tego miasta w językach obcych. Po wycieczce pisali równieŝ sprawozdanie w języku niemieckim i angielskim. Uczennice klasy III TśiGD, Katarzyna Solarek i Katarzyna Świątaszczyk, które uczestniczyły w zajęciach doskonalących i wyrównawczych z języka niemieckiego, zajęły III miejsce w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Eine Rallye Hier Und da organizowanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Dzięki udziałowi w zajęciach uczennice mogły rozwijać sprawności językowe oraz pogłębiać wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, co umoŝliwiło im odniesienie sukcesu w w/w konkursie. Przeprowadzane zajęcia systematyzowały posiadaną przez uczniów wiedzę oraz poszerzały zakres umiejętności posługiwania się językami obcymi. Ewa Boniecka ZAJĘCIA DOSKONALĄCE I WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (nr 6.) Zajęcia wyrównawcze i doskonalące z języka niemieckiego realizowane są w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. W roku szkolnym przeprowadzono 68 godzin. Zajęcia odbywały się we wtorki w sali 204. Brało w nich udział dziesięć osób. Podczas pierwszych zajęć został przeprowadzony sprawdzian diagnozujący. Wykazał on, iŝ uczniowie mają trudności w nauce języka niemieckiego. Z tego względu

6 przeprowadzone zajęcia były niezbędne, aby uczniowie mogli posługiwać się językiem niemieckim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas zajęć zrealizowana została tematyka z zakresu: człowiek - dane personalne; Hobby; Szkoła; Rodzina; śycie na wsi, Ŝycie w mieście; PodróŜ; Transport. Wszystkie zagadnienia przewidziane na bieŝący rok szkolny zostały zrealizowane. Uczniowie wykonywali róŝnego rodzaju plakaty, pisali pocztówki, list, wypełniali karty pracy. Dodatkowo uczniowie mieli moŝliwość skorzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji, dzięki czemu nauka i doskonalenie poszczególnych wiadomości przebiegały bardzo sprawnie. Zajęcia wyrównawcze i doskonalące z j. niemieckiego cieszyły się duŝym zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczestniczyli oni równieŝ w dwóch wycieczkach: do poddębickiej pizzerii oraz do Oświęcimia. Edyta Zamojska ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH: MATEMATYKA (nr 7.) Grupa I Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z matematyki realizowane są w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono 68 godzin. Zajęcia odbywały się we wtorki w sali 205 lub 302. Brało w nich udział dziesięcioro uczniów, wszyscy są uczniami klasy I Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego. Podczas pierwszych zajęć został przeprowadzony sprawdzian diagnozujący. Analiza tego sprawdzianu pokazała, iŝ uczniowie mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych ujętych w programie tych zajęć. Z tego teŝ względu przeprowadzane zajęcia były niezbędne, by uczniowie mogli usystematyzować swoją wiedzę w stopniu, który pozwoliłyby im poznawanie nowych pojęć przewidzianych w obowiązującej podstawie programowej. Podczas zajęć zrealizowana została tematyka z zakresu: Liczby rzeczywiste, Język matematyki, Równania i nierówności, Funkcje, Funkcja liniowa, Funkcja kwadratowa. Wszystkie zagadnienia przewidziane na bieŝący rok szkolny zostały zrealizowane. Uczniowie wykonywali róŝnego rodzaju ćwiczenia, mające na celu doskonalenie podstawowych umiejętności, mieli moŝliwość utrwalenia i poszerzenia słownictwa matematycznego. Dodatkowo uczniowie mieli moŝliwość skorzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, dzięki czemu nauka i doskonalenie poszczególnych wiadomości przebiegały bardzo sprawnie. Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z matematyki spotkały się z bardzo duŝym zainteresowaniem uczniów. Czas przeznaczony na spotkania był zawsze efektywnie wykorzystywany. Wycieczka na X Festiwal Nauki i Sztuki zorganizowany przez Politechnikę Łódzką uatrakcyjniła i zachęciła uczniów do uczestnictwa w zajęciach w przyszłym roku szkolnym. Grupa II Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z matematyki realizowane są w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono 68 godzin.

7 Zajęcia odbywały się we czwartki w sali 205 lub 302. Brało w nich udział dziewięcioro uczniów, wszyscy są uczniami klasy I c Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Podczas pierwszych zajęć został przeprowadzony sprawdzian diagnozujący. Analiza tego sprawdzianu pokazała, iŝ uczniowie mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych ujętych w programie tych zajęć. Z tego teŝ względu przeprowadzane zajęcia były niezbędne, by uczniowie mogli usystematyzować swoją wiedzę w stopniu, który pozwoliłyby im poznawanie nowych pojęć przewidzianych w obowiązującej podstawie programowej a takŝe prawidłowo realizować wszystkie wykonywane w przyszłości zawody. Podczas zajęć zrealizowana została tematyka z zakresu: Liczby rzeczywiste (z naciskiem na poszczególne zagadnienia tego działu), WyraŜenia algebraiczne, Równania i nierówności, Funkcje, Funkcja liniowa. Wszystkie zagadnienia przewidziane na bieŝący rok szkolny zostały zrealizowane. Dodatkowo zostały zrealizowane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa według zainteresowań uczniów. Uczniowie wykonywali róŝnego rodzaju ćwiczenia mające na celu doskonalenie podstawowych umiejętności, mieli moŝliwość utrwalenia i poszerzenia słownictwa matematycznego. Dodatkowo uczniowie mieli moŝliwość skorzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, dzięki czemu nauka i doskonalenie poszczególnych wiadomości przebiegały bardzo sprawnie. Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z matematyki spotkały się z duŝym zainteresowaniem uczniów. Czas przeznaczony na spotkania był zawsze efektywnie wykorzystywany. Wycieczka na X Festiwal Nauki i Sztuki zorganizowany przez Politechnikę Łódzką uatrakcyjniła zajęcia z matematyki, zwanej królową nauk lecz cięŝką i nieprzyjemną dla większości uczniów. Barbara Polak ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH: BIOLOGIA (nr 7.) Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z biologii realizowane były w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono 68 godzin. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w sali 307 lub sali mikrobiologicznej. Brało w nich udział dziesięcioro uczniów z klasy I i II Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego. Na początku zajęć został przeprowadzony sprawdzian diagnozujący. Analiza sprawdzianu wykazała braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach z zakresu wiedzy biologicznej. Realizacja zajęć doskonalących i wyrównawczych z biologii pozwoliła uczniom usystematyzować i poszerzyć wiedzę z biologii. Podczas zajęć realizowana była tematyka z zakresu: Budowy i funkcji komórek, narządów, układów, profilaktyki chorób układu krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, hormonalnego i układu ruchu. Wszystkie zagadnienia przewidziane na bieŝący rok szkolny zostały zrealizowane. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwiązywali róŝnego rodzaju testy i ćwiczenia, przygotowali plansze i foliogramy, prezentacje multimedialne, uczestniczyli w spotkaniach z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką. Uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. W ramach realizowanych zajęć odbyła się równieŝ wycieczka na X Festiwal Nauki Techniki i Sztuki zorganizowany przez Politechnikę Łódzką. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładów nt. Tomografii komputerowej, HydroŜele w medycynie XXI wieku, Mikroświat techniki i medycyny w mikroskopie, Leki roślinne i trucizny. Dodatkową

8 atrakcją wycieczki było zwiedzanie akwarium, w którym uczniowie oglądali gatunki ryb występujących na wszystkich kontynentach. Wycieczka zachęciła uczniów do uczestniczenia w zajęciach w przyszłym roku szkolnym. Anna Drynkowska ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH: FIZYKA (nr 7.) Zajęcia doskonalące i wyrównawcze z fizyki realizowane są w ramach projektu Dobry zawód sukcesem edukacji. Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, którzy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z fizyki i astronomii w stopniu podstawowym przewidzianym w obowiązującej podstawie programowej. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono 68 godzin. Odbywały się one w poniedziałki w sali 205 i 201. W zajęciach uczestniczyło dziewięcioro uczniów; dwoje uczniów z klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego oraz siedmioro uczniów z klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec. Na pierwszych zajęciach przeprowadzono test diagnozujący. Analiza testu wykazała, Ŝe uczniowie mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z fizyki. Przeprowadzone zajęcia zdiagnozowały braki wiedzy uczniów, usystematyzowały posiadana wiedzę, rozwijały umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń fizycznych, kształtowały umiejętności obserwowania zjawisk fizycznych zachodzących w świecie, poprawiły umiejętność posługiwania się językiem fizycznym, uczyły współpracy w grupie i wymiany doświadczeń między uczestnikami zajęć wyrównawczych. Fizyka jako nauka ścisła pozwala kształcić zdolności logicznego myślenia, która potrzebna jest w większości zwodów. Podczas zajęć realizowana została tematyka z zakresu: Ruch i jego opis, Energia mechaniczna, Fale, Ruch drgający, Zjawisko odbicia i załamania światła, Ciecze, ciała stałe i gazy, Promieniowanie jonizujące. Zagadnienia przewidziane na bieŝący rok szkolny zostały zrealizowane. Na zajęciach uczniowie tworzyli plansze, min: plansza osiągnięć naukowych XX wieku, plansza poglądów na temat ruchu, plansza rodzajów energii oraz praca i moc, plansza rodzajów fal, plansza rodzajów promieniowania jonizującego, plansze konstrukcji obrazów w zwierciadłach i soczewkach, plansza budowy oka ludzkiego, plansza budowy mikroskopu i teleskopu, plansza dotycząca własności magnetycznych ciał stałych oraz zjawiska menisku w cieczach. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowywali prezentacje multimedialne na róŝne tematy, min: prezentacja dotycząca własności cieczy, ciał stałych i gazów, prezentacja na temat zjawiska dyfrakcji, prezentacja na temat budowy mikroskopu, prezentacja na temat rodzajów i własności soczewek oraz zwierciadeł, prezentacja na temat wpływu promieniowania na organizmy Ŝywe, prezentacja dotycząca rodzajów i własności fal elektromagnetycznych. Uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Uzupełnieniem zajęć były wycieczki, które uatrakcyjniły zajęcia. Odbyła się wycieczka do Łodzi na X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki oraz wyjazd do Torunia, do Planetarium. Uczestnicy brali udział w wykładach prowadzonych przez profesorów Politechniki Łódzkiej. W Planetarium mogli obserwować sklepienie niebieskie oraz pogłębili swoje wiadomości na temat planet Układu Słonecznego.

9 Monika Krasińska ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO (nr 8.) Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego prowadzone są w miarę moŝliwości w róŝnych formach. Początkowe zajęcia miały charakter integracyjny gdzie uczniowie poprzez róŝnego rodzaju zabawy zespołowe nie tylko lepiej się poznawali, ale i rozwijali swoje umiejętności interpersonalne. Kolejne zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. W związku z tym uczestnicy zajęć wypełniali kwestionariusze pozwalające zdiagnozować oczekiwania uczniów jak równieŝ określić ich predyspozycje osobowościowe i zawodowe. Poznawali rynek pracy poprzez analizę poszczególnych zawodów, uczyli się pisać podanie o przyjęci do pracy, Ŝyciorys i list motywacyjny. W czerwcu wszyscy uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Muzeum Holokaustu w Oświęcimiu i Brzezince gdzie mogli sami ocenić pracę przewodnika. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego dają uczniom wiele wskazówek i nowych informacji o sobie samym. Sylwia Kraska ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO (nr 8.) Na zajęciach uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą roli pracy w realizowaniu potrzeb Ŝyciowych człowieka. Uczniowie określali najwaŝniejsze wartości osobiste związane z planowaniem Ŝycia i drogi zawodowej. Pracowali nad rozwijaniem poczucia własnej wartości jako elementu profilaktyki wykluczenia społecznego. Uczniowie rozwijali wiedzę o samych sobie, uczyli się, jak dokonać samooceny, zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe. W ramach zajęć odwiedziliśmy zakład gastronomiczny. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracą w tego typu zakładzie. Byliśmy równieŝ na wycieczce w Oświęcimiu- Brzezince, gdzie młodzieŝ zapoznała się z pracą przewodnika. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przewodnik radzi sobie w trudnych, zaskakujących sytuacjach, jakie zdarzają się wśród odwiedzających muzeum.

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW I UCZENNIC SZKÓŁ W GMINIE JANÓW LUBELSKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W JANOWIE LUBELSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY Załącznik nr 8 Numer zadania: 3 PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU Nazwa zadania: ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: ZDROWIE NA TALERZU - zajęcia kształcące umiejętności z zakresu kulinariów,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesna edukacja szansą

Projekt Nowoczesna edukacja szansą Projekt Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan realizowany w Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2010-2011 REKRUTACJA W szkole została powołana komisja rekrutacyjna, w skład której wchodził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE:

INFORMACJE O PROJEKCIE: INFORMACJE O PROJEKCIE: Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania: Okres realizacji projektu: Partner nr. 1: Partner nr. 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. Zapewnienie uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY JĘZYKOWE 4 godziny tygodniowo Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez wykorzystywanie języka obcego w życiu codziennym. Udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz wymianach uczniowskich.

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Edukacja bez granic Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Barbara Nowak

Edukacja bez granic Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Barbara Nowak Projekt: Edukacja bez granic Część: 11 Zadanie nr 2: Kompetencje kluczowe język polski Szkoła Podstawowa Przebieczany Prowadzący: Barbara Nowak Ilość uczniów uczęszczających na zajęcia: 8 Klasa Głównym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH POKL WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.2.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH POKL WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.2. Projekt Poza horyzont wiedzy w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć ze Spec. FINANSE MAŁEJ FIRMY. w klasie III adt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć ze Spec. FINANSE MAŁEJ FIRMY. w klasie III adt PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć ze Spec. FINANSE MAŁEJ FIRMY w klasie III adt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.15 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 7 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanych w dziale 7 (w porządku tematycznym):

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Jastkowie

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Jastkowie Doradztwo zawodowe w Gimnazjum w Jastkowie Dobre praktyki Szkolny Ośrodek Kariery powstał w październiku 2005r. w ramach projektu,,szkoła marzeń Gimnazjum w Jastkowie Marta Oleśkiewicz Diagnoza wstępna

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH im. Tadeusza Kościuszki ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań Ewa Kuczyńska-Tomiło Konferencja - 14.06.2012 CEL PROJEKTU Celem ogólnym Projektu było przystosowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Olecko, dnia 19 września 2013r.

Olecko, dnia 19 września 2013r. Olecko, dnia 19 września 2013r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na zadanie pod nazwą Przeprowadzenie i organizacja w roku szkolnym 2013/2014 zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Olecku w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów

Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów Powiaty: Radom, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Zatwierdzam do realizacji... miejscowość, data podpis i pieczęć PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w swoją wiedzę na lata 2010/2011 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach

Bardziej szczegółowo

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15 Test diagnozujący z biologii klas I rok 14/15 Test diagnozujący w klasach pierwszych miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu biologii. Test został podzielony na główne biologiczne: - tekstu przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce Anna Osiak Edyta Witak Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. Johann Wolfgang von Goethe OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOŁA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Uczeń: zna rodzaje form opodatkowania: podatkiem PIT na zasadach ogólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 Lp. JĘZYK PROWADZĄCY TYTUŁ I POZIOM KURSU 1. ANGIELSKI mgr Anna Angielskie ABC Szczepanowska OPIS KURSU Kurs j. angielskiego dla osób,

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W NOWYCH SKALMIERZYCACH PROJEKT EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH NOWE SKALMIERZYCE 2011 PROJEKT EDUKACYJNO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA

Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA powiaty: mławski, ciechanowski, pułtuski Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA lp termin/ czas trwania /dzień, godz./ Działanie /rodzaj działania i krótki opis/

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowqanych przez szkołę Mających na celu wsparcie i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej.

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Nauczanie metodą projektu projekt edukacyjny w szkole 2010/2011 Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu Tytuł projektu: Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I. Podstawowe informacje o szkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania 2 Powtórzenie wiadomości Procesy techniczne w gastronomii 3 kształcenie umiejętności uzupełniania tekstu poprzez brakujące

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 GRUPA PRZEDMIOTÓW TEMAT OPIEKUN PROJEKTU Przedmioty Humanistyczne a) język angielski Advertisements show your creativity A.Witkowska- Szczepańska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DZIAŁANIA TEMATYKA METODY/ FORMY OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną 2. Współpraca z Radą Rodziców Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY załącznik nr 1 do uchwały nr X/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 15 września 2015r. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI OPRACOWANY PRZEZ MGR ANNĘ JAKUBOWICZ

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI OPRACOWANY PRZEZ MGR ANNĘ JAKUBOWICZ PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI OPRACOWANY PRZEZ MGR ANNĘ JAKUBOWICZ WPROWADZENIE W projekcie Kierunek zamawiany Informatyka stosowana zaplanowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, Wyższa efektywność kształcenia, Wykorzystanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice.

KONSPEKT LEKCJI. matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: Klasa: Temat: matematyka VI Symetria w geometrii, przyrodzie, architekturze i sztuce oraz w Ŝyciu codziennym i technice. Prezentacja efektów pracy uczniów metodą projektu. Cele:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK. 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88. tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK. 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88. tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl Kierunki kształcenia - TECHNIKUM 4-letnie Technik organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wiesława Grudka Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Kl.II

Wiesława Grudka Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Kl.II Wiesława Grudka Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Kl.II Od grosika do złotówki Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki przeznaczony dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu jest

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. OPIS PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 0 III na rok szkolny 2013 / 2014

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 0 III na rok szkolny 2013 / 2014 Zajęcia pozalekcyjne dla klas 0 III na rok szkolny 2013 / 2014 LP. NAZWA I OPIS ZAJĘĆ PROWADZĄCY ZAJĘCIA KLASA DZIEŃ TYGODNIA 1. Koło turystyczne mgr Joanna Miller I, II, III środy godz. 14. 35 15. 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROMIENIOWANIE, WRÓG, CZY PRZYJACIEL?

PROJEKT EDUKACYJNY PROMIENIOWANIE, WRÓG, CZY PRZYJACIEL? Marianna Szpakowska Doradca metodyczny PCDZN w Puławach Promieniowanie kojarzy się zwykle ze szkodliwym wpływem na organizm ludzki. Ma ono również wpływ pozytywny. By przybliżyć uczniom problem i zachęcić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Leonardo da Vinci zostało zrealizowanych 5 projektów wymian i staŝy

W roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Leonardo da Vinci zostało zrealizowanych 5 projektów wymian i staŝy W roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Leonardo da Vinci zostało zrealizowanych 5 projektów wymian i staŝy TYTUŁ PROJEKTU Innowacyjna praktyka gwarancja sukcesu na drodze rozwoju zawodowego W dniach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie informacji związanych z orientacją edukacyjno- zawodową

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć koła fizycznego dla uczniów do realizcji w klasach trzecich

Program zajęć koła fizycznego dla uczniów do realizcji w klasach trzecich Program zajęć koła fizycznego dla uczniów do realizcji w klasach trzecich Wstęp Program zajęć koła fizycznego został opracowany w oparciu o,, Pogram nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum nowa Era (

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic Pabianice, dnia 25.11.2011 roku OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU W związku z realizacja projektu pn. Teoria, praktyka, praca przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Anna Madeja - Godek Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych Termin

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów wchodzą nauczyciele: matematyki,

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo