Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej:"

Transkrypt

1 Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej: 1) Świadczenia stałe, zależne od sytuacji materialnej 2) Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych 3) Stypendium za wyniki w nauce i sporcie 4) Zapomoga 5) Zakwaterowanie w domach studenckich Wypłacane są przez 9 miesięcy (październik czerwiec) Niezależnie od tych form można ubiegać się o inne pozauczelniane stypendia np. Ministra Szkolnictwa Wyższego, organizacji pozarządowych, osób prywatnych, samorządowe. Swiadczenia te przyznawana są przez Wydziałową Komisję Ekonomiczną, która składa się z przedstawicieli władz dziekańskich oraz studentów, którzy stanowią większość. Studenci delegowani są przez Wydziałową Radę Samorządu. Przyznanie świadczenia ma formę DECYZJI (musi być oficjalna, na piśmie) Jeśli chodzi o jej doręczanie to zasadniczo powinna być pocztą ale ponieważ to kosztuje każdy wydział ma własne praktyki. Osoba, która nie jest usatysfakcjonowana decyzją WKE może się w ciągu 14 dni odwołać do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej (składa się ona z przedstawicieli władz rektorskich i studentów, którzy stanowią większość i są delegowani przez PSS). Ostatnią możliwością jest odwołanie się do Rektora i jego decyzja jest ostateczna Co ważne odwołanie składa się w tym samym miejscu co wnioski o przyznanie pomocy czyli w Dziekanacie a on przekazuje je dalej, razem z dokumentacją do UKE. Ad. 1) Świadczenia stałe, zależne od sytuacji materialnej - stypendium socjalne - stypendium mieszkaniowe - stypendium na wyżywienie Kierowane są one do osób o najgorszej sytuacji materialnej Przyznawane są na jeden semestr podstawie Wniosku o przyznanie pomocy materialnej, które należy złożyć w Dziekanacie w wyznaczonych terminach: -do dnia 8 października na I semestr, - do dnia 25 lutego) na II semestr. Jeżeli złożone są po tym terminie, rozpatrywane są na pierwszym następującym posiedzeniu komisji ale po przyznaniu następuje spłata za każdy miesiąc jaki upłynął od złożenia do wydania decyzji. Kryterium przyznania tych świadczeń jest dochód na osobę w rodzinie. Sumuje się dochody WSZYSKICH członków rodziny i dzieli przez ich ilość. Jako członków rodziny rozumie się pozostających w jednym gospodarstwie rodziców oraz dzieci uczące się do 26 roku życia oraz niepełnosprawne bez względu na wiek. Jako członka rodziny nie liczy się dziecka, które osiągnęło samodzielność finansową (ich dochód wynosi min zł/miesiąc (dochód minimalny netto) lub w wyniku orzeczenia sądu nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Za ich dochody uznaje się dochody podlegające opodatkowaniu oraz świadczenia rodzinne, np. renty rodzinne, dochody lub zasądzone przez sąd alimenty rodzica nie pozostającym w jednym gospodarstwie domowym (art. 3 Ust o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r.). Jeżeli student osiąga dochody wyznaczające samodzielność finansową, przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie nie bierze się pod uwagę dochodu rodziców i rodzeństwa i nie traktuje się ich jako członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Do dochodu nie wlicza się: - pomocy społecznej - świadczeń otrzymywanych na podstawie działania ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

2 - stypendiów przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej UAM - stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stypendiów samorządowych ustanawianych na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. ale brane są już pod uwagę stypendia, np. osób fizycznych, Erasmus itp. Zgodnie z przepisami centralnymi stypendium socjalne przysługuje osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 572 zł a od 1.listopada 2009 r. 602 zł (wynosi 300 zł/miesiąc ). Jednakże wydziały, w zależności od ilości przekazanych im na ten cel środków mogą ten próg obniżyć, nie więcej jednak niż do kwoty 351 zł dochodu/osobę w rodzinie. Osoby, których dochód nie przekracza tej kwoty otrzymują obligatoryjnie również stypendium na wyżywienie i jeżeli mieszka poza siedzibą uczelni, stypendium mieszkaniowe (nie mieszka z rodzicami, zameldowany jest min 30 Km od siedziby uczelni). Istnieje również możliwość podwyższenia stypendium do 200% podstawy (ale praktyka jest taka by wszystkie razem nie przekraczały zbyt dużo 572/602 zł. UWAGA!!! 1. STUDENT WE WNIOSKU MUSI ZAZNACZYĆ ŻE O TE STYPENDIA RÓWNIEŻ SIĘ UBIEGA 2.STUDENT STUDIUJĄCY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU/UCZELNI MA PRAWO DO POBIERANIA POMOCY TYLKO NA JEDNYM Z NICH (musi tam być orginal świadectwa maturalnego). 3. STUDENT, KTÓRY UKOŃCZYŁ STUDIA I ZDOBYŁ TYTUŁ MAGISTRA TRACI PRAWO DO POBIERANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO NA INNYM KIERUNKU/UCZELNI Odnośnie zmiany progu od Osobom, których dochód na osobę w rodzinie wynosi między 572 a 602 zł może zostać przyznane stypendium socjalne dopiero od 1 listopada bez prawa spłaty za październik oczywiście jeśli Wydział nie obniży tego progu. Jeżeli ktoś złożył wniosek do 8.10 nie będzie konieczności wszczynania procedury odwoławczej. Wysokość świadczeń: - stypendium socjalne (podstawowe) 300 PLN - stypendium mieszkaniowe 160 PLN - stypendium na wyżywienie 120 PLN Ad.2) Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasadniczo nie ma terminów składania wniosków ale wypłacane może być od momentu złożenia Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać na każdym z kierunków. W orzeczeniu lub we wniosku powinno się znaleźć określenie typu niepełnosprawności Wysokość stypendium 300 PLN. Ad. 3) Stypendium za wyniki w nauce i sporcie I

3 Począwszy od II roku studiów I stopnia (licencjackich) lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich student ma prawo ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest z mocy prawa, bez wniosku studenta, na podstawie średniej z ocen uzyskanych z egzaminów podczas studiów odbywanych na UAM w poprzednim roku akademickim (z dokładnością do 0,1, bez zaokrągleń), na okres 9 miesięcy. Warunkiem ubiegania się o jego uzyskanie jest terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów w poprzednim roku akademickim (tj. w terminie od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego lub w czasie wyznaczonym przez radę wydziału lub instytutu kierunkowego). Uprawnienie do stypendium za wyniki w nauce przysługuje również studentom I roku studiów drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie). Uprawnienia do tego świadczenia określane są na podstawie ocen z egzaminów zdanych podczas ostatniego (III) roku studiów pierwszego stopnia, niezależnie od wydziału, uczelni i trybu studiów licencjackich. W celu udokumentowania osiągnięć na III roku studiów pierwszego stopnia student realizujący te studia na innej uczelni lub na innym Wydziale zobowiązany jest do zgłoszenia się w Dziekanacie w celu przedstawienia dokumentu wystawionego przez poprzednią uczelnię (o ile suplement do dyplomu nie zawiera potrzebnych danych). Uprawnienie to dotyczy tylko studentów, którzy podjęli studia II stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia Stypendium za wyniki w nauce może pobierać nie więcej niż 20% studentów wydziału, ale ostateczna liczba studentów uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia jest pochodną liczby studentów oraz wielkości funduszu stypendialnego. Stypendium za wyniki w nauce oraz student może otrzymywać na każdym z kierunków. Nie ma stałej wysokości średniej upoważniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium, średnia ta na poszczególnych wydziałach może mieć różną wysokość, a kwoty stypendium za tą samą średnią ocenę mogą różnić się w zależności od wydziału. Na wydziałach wielokierunkowych zasady te mogą być stosowane odrębnie dla każdego kierunku. II System stypendium za wyniki w sporcie tworzy 100 stypendiów przyznawanych wyłącznie na wniosek studenta. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jest przez 9 miesięcy. Decyzja w sprawie przyznania stypendium za wyniki w sporcie podejmowana jest na podstawie uzyskanych osiągnięć wymienionych i udokumentowanych we wniosku, zaopiniowanym przez uczelniany organ Akademickiego Związku Sportowego oraz Studium Wychowania Fizycznego UAM reprezentowane przez Kierownika Studium lub wskazanego przez niego trenera, będącego pracownikiem Studium. Obie opinie stanowią obowiązkowe załączniki do wniosku studenta. Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane tylko studentowi, który nie otrzymuje innych stypendiów przyznanych na podstawie osiągnięć sportowych. Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane jedynie studentowi, który zaliczył pierwszy rok studiów, w czasie studiów w Uczelni uzyskał w poprzednim roku akademickim wybitne wyniki w sporcie i uzyskał dwie pozytywne opinie, o których mowa w ust. 4. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie pod warunkiem rozpoczęcia tych studiów w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnienia na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia kryteriów obowiązujących na UAM. Uprawnienie studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia może być realizowane na podstawie wyników uzyskanych podczas studiów odbytych w innej uczelni. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. W uzasadnionych przypadkach, w uznaniu szczególnych osiągnięć, na podstawie indywidualnej decyzji i w oparciu o wymagane opinie, Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Ekonomicznej podwyższyć stypendium za

4 wyniki w sporcie do łącznej wysokości 200% podstawowego stypendium; podwyższenie może otrzymać do 50% stypendystów. Ad. 4) Zapomoga Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. Może być ona pieniężna lub rzeczowa. Przyznawana jest studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (związane z nieszczęśliwym wypadkiem, długotrwałą chorobą, śmiercią członka rodziny, stratą wynikłą w wyniku kradzieży itp.). Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę raz w semestrze. Przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Występując o zapomogę student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej. Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalna wysokość to 900 PLN Ad. 5) Zakwaterowanie w domach studenckich Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dla siebie oraz dla niepracującego małżonka i dzieci. Terminy składania wniosków: do dnia 30 kwietnia (lata starsze) lub do dnia 20 sierpnia (I rok) składa podanie w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria: sytuacja materialna, sytuacja socjalna. Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca. Istnieje również możliwość przyznania miejsca na miesiące letnie. Wówczas wniosek składa się do Działu Nauczania (ul. Zwierzyniecka 7) najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia wnioskowanego zakwaterowania. W tym przypadku nie jest konieczne potwierdzenie dochodów. Miejsce w Domu Studenckim w pierwszej kolejności przyznaje się pełnym sierotom i wychowankom domów dziecka nie posiadającym własnego mieszkania w siedzibie uczelni oraz osobom niepełnosprawnym. ( Osoby niepełnosprawne we wniosku powinny zawrzeć jak najdokładniejszy rodzaj niepełnosprawności aby lepiej dla nich i ewentualnych współlokatorów dobrać warunki w DS.) O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który: a. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego, b. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego zobowiązania powstały z innych przyczyn.

5 Wnioski: Ubiegając się o pomoc materialną, student składa wniosek posługując się odpowiednimi drukami (dostępne na stronie internetowej i w dziekanatach) oraz załączniki w postaci dokumentów potwierdzających okoliczności, na które powołuje się student we wniosku (np. potwierdzenie wypadku, choroby, akt zgonu, orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdzenie wyników w sporcie) Dla ustalenia prawa do pomocy materialnej uzależnionej od sytuacji materialnej (Ad.1) student w formie załączników przedstawia dokumenty zawierające dane o dochodach za następujące okresy: styczeń-sierpień bieżącego roku kalendarzowego na pierwszy semestr i ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego na 2 semestr. Jeżeli student ubiega się o miejsce w Domu Studenckim to za pierwszy kwartał bieżącego roku. ALE jeżeli warunki materialne ulegną pogorszeniu, student ma prawo złożyć dokumenty potwierdzające jego aktualnągorszą sytuację materialną. Tymi załącznikami są np.: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości odprowadzonego podatku dochodowego, odcinki renty, orzeczenie sądu o alimentach, akty zgonu i narodzin, potwierdzenie uczęszczania do szkoły rodzeństwa (ksero legitymacji to za mało), potwierdzenie utraty pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o zarobkach, oświadczenie o dochodzie. Student może złożyć wniosek o przyznanie więcej niż jednej formy pomocy materialnej. UWAGA Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku. Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie Studiów nie wypłaca się stypendiów za okres pozostały do końca semestru Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego z podwyższeniem, za wyniki w nauce lub sporcie, na wyżywienie i mieszkaniowego nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia zasadniczego asystenta (w roku akademickim 2008/2009 było to 1536 zł Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli student: a. nie zaliczył roku, b. został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, c. podlega karze innej niż nagana lub upomnienie, wymierzonej na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, d. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, e. uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, f. został skreślony z listy studentów. g. W okresie urlopu dziekańskiego lub innej przerwy w studiach przewidzianej Regulaminem Studiów (w uzasadnionych przypadkach dziekan może zezwolić na korzystanie)

6 Kredyty studenckie Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. inna forma pomocy materialnej dla studenta Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: - studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia. - słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława - Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, - słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi. - uczestnicy studiów doktoranckich Podstawą ubiegania się o kredyt są: - wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta, - zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, - dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu. Na jaki okres udzielany jest kredyt? Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Wysokość rat kredytu Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł i 400 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokość raty kredytu wyniesie również 600 zł i 400 zł. Możliwość wnioskowania do banku o wypłatę raty kredytu w wysokości 400 zł dotyczy tylko nowo udzielanych kredytów. W jakim terminie należy składać wnioski o kredyt? Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada każdego roku, w dowolnym, wybranym przez studenta banku, który będzie udzielał kredytów studenckich według wzoru określonego przez ten bank. Student może złożyć tylko jeden wniosek. Wykaz banków udzielających kredytów: 1. Bank Pekao S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4. PKO BP SA Decyzja o udzieleniu kredytu

7 Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący i bank ten uruchamia wypłatę kredytu. Wypłata rat kredytu nastąpi po podpisaniu umowy kredytu. Raty kredytu wypłacane są wstecz za okres od 1 października. Począwszy od roku akademickiego 2006/2007 banki udzielające kredytów zobowiązane są do dnia 15 lutego poinformować studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest - student może ponownie złożyć wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia, po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie: - przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt, - liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych. - W roku akademickim 1999/2000 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu nie przekraczał 550 zł., w roku akademickim 2000/ zł, w roku akademickim 2001/ zł, w roku akademickim 2002/ zł., w roku akademickim 2003/ zł, w roku akademickim 2004/2005 jak i 2005/ zł. Poręczenie kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczać najuboższym studentom 70 % kwoty kredytu oraz 100 % kwoty kredytu w przypadku studentów będących: wychowankami domów dziecka, w rodzinie zastępczej, socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej, okresowej). Warunki wypłacania kredytu Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu zaświadczenia potwierdzającego, że kredytobiorca jest studentem, w terminie do 31 marca i 31 października. Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu jeśli student: nie zaliczył semestru, nie przedstawił w terminie bankowi zaświadczenia potwierdzającego, że jest studentem lub został zawieszony w prawach studenta (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złoży zaświadczenia uprawniające do korzystania z kredytu). Spłata kredytu Spłata kredytu rozpoczyna się niepóźnej niż 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Odsetki W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

8 Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP (czyli dużo niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych). Umorzenie kredytu Istnieje możliwość umorzenia kredytu niektórym kredytobiorcom. Umorzenia (20%) kredytu z tytułu ukończenia szkoły wyższej w grupie 5% najlepszych absolwentów dokonuje bank kredytujący na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana lub inny organ jednoosobowy szkoły wyższej. Kredyt może być także częściowo umorzony kredytobiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Wnioski o umorzenie kredytu z tych tytułów należy składać do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działającej przy ministerstwie.

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo