STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007 Witowice 2008

2 S P I S T R E Ś C I Punkt od I do VI - Podstawowe dane o stowarzyszeniu str. 3 Punkt od VII do VII - Cele statutowe organizacji i działania str. 4 Punkt VIII Opis potrzeb na jakie odpowiada SPS....str. 5 Punkt IX Placówki SPS....str. 5 Punkt X Liczba członków SPS.. str. 7 Punkt XI Liczba podopiecznych SPS...str. 7 Punkt XII Liczba pracowników SPS.str. 7 Punkt XIII Udział przedstawicieli SPS w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach seminariach, wizytach studyjnych, festynach, konkursach...str. 7 Punkt XIV Spotkania organizowane przez SPS...str.12 Punkt XV Szkolenia, kursy organizowane przez SPS....str.13 Punkt XVI Partnerzy stowarzyszenia...str. 15 Punkt XVII Główne źródła finansowania SPS...str. 16 Punkt XVIII Projekty SPS....str. 16 Punkt XIX Artykuły o SPS... str. 16 Punkt XX Podsumowanie..... str. 17 Punkt XXI Aneks.... str. 18 2

3 I. Pełna nazwa organizacji: II. Rejestr, numery identyfikacyjne: KRS: NIP: Regon: III. Adres, nr telefonu, nr faxu, Adres: Witowice 60A Charsznica Telefon / Fax E mail IV. Zarząd: Prezes Wiceprezes Skarbnik Norbert Krzykawski Krzysztof Zabagło Tomasz Bednarz Sekretarz Członek Elżbieta Krzykawska Anna Grzegórzko V. Komisja Rewizyjna Przewodnicząca - Dominika Grzywnowicz Sekretarz Magdalena Gajda Członek Ewelina Wlazło VI. Cele statutowe organizacji: Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom. 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, sztukę i nowoczesne techniki multimedialne. 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów. 3

4 VII. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania: Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokajanie normalnych potrzeb dzieci i wszystkich osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Opiniowanie projektów aktów prawnych. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług np. w formie placówek, zespołów, akcji oraz poradnictwa, doradztwa dla dzieci i ich rodzin, a także dla osób niepełnosprawnych. Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej, a także z własnej inicjatywy nowatorskich lub pilotażowych programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Popieranie i rozwijanie idei i programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych -opracowywanie i prowadzenie własnych programów. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, a także pomocy materialnej. Inspirowanie i popieranie badań naukowych zmniejszających niepełnosprawność lub jej skutki. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych zmniejszających niepełnosprawność, lub jej skutki. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców, rodziców zastępczych oraz opiekunów dzieci. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. Organizowanie oraz prowadzenie placówek na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, zjazdów, itp. Promocja twórczości dzieci i osób niepełnosprawnych. Popularyzacja nowatorskich metod rehabilitacji preferowanych przez uznane ośrodki terapii klinicznej lub ośrodki uniwersyteckie. Proponowanie nowoczesnych metod adopcji dzieci. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami fundacjami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i innych form działalności oświatowej. 4

5 23 Wspieranie i współfinansowanie programów, organizacji czynnej ochrony przyrody. 24 Propagowanie idei ponownego wykorzystania tzw. surowców wtórnych ( makulatury, złomu, szkła, plastiku) w społeczności lokalnej szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców. 25 Propagowanie i rozwijanie alternatywnych źródeł energii. 26 Propagowanie, rozwijanie i prowadzenie ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych. 27 Propagowanie, nowych zdobyczy technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 28 Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w edukacji, rozwoju społeczności lokalnej, ekologii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 29 Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów, przedszkoli. 30 Propagowanie agroturystyki. VIII. Opis potrzeb na jakie odpowiada nasza organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60A Charsznica jest organizacją pozarządową działającą od 1999 roku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w 2000r. Założycielami stowarzyszenia były osoby niepełnosprawne oraz ludzie, na co dzień zajmujący się osobami niepełnosprawnymi. Organizacja powstała jako odpowiedź na lokalne potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej, a także jako odpowiedź na konieczność rozwoju społeczności lokalnej prace u podstaw w samej społeczności i z nią. IX. Placówki SPS Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach w 2007 roku prowadziło trzy placówki tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr2 w Starych Raciborach. 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Adres; Podlesice 37A Charsznica Tel.; 041/ Fax; 041/ E mail: WWW. Brak Kierownik: Elżbieta Krzykawska 5

6 1.1. Przedmiot działalności WTZ Podlesice Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa są jednostką lokalną SPS nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności WTZ jest prowadzenie działań stwarzających osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcie pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Warsztat Terapii Zajęciowej w Podlesicach to miejsce rehabilitacji 25 niepełnosprawnych osób z terenu Powiatu Miechowskiego i Zawieciarńskiego. W Warsztacie Terapii Zajęciowej działa: pracownia ogrodnicza, pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia ceramiczna, pracownia witraży i stolarstwa, sala doświadczeń świata snolezen. WTZ ma charakter rehabilitacyjno-edukacyjny i nie jest to miejsce na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej. 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Adres; Witowice 60A Charsznica Tel; 041/ Fax; 041/ E mail; WWW; Brak Kierownik: Norbert Krzykawski 2.1. Przedmiot działalności ZAZ Witowice Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa jest jednostką lokalną SPS nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Małopolskiego. Podstawowym przedmiotem działalności ZAZ jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności a także prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej, medycznej zmierzającej do pełnego, zależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Ze względu na cel i charakter placówki zakład jest podzielony na dwa działy pierwszy obsługowo-rehabilitacyjny, drugi dział produkcji, w którym to odbywa się produkcja wyrobów garncarsko-ceramicznych, oraz w I półroczu 2007 uruchomiona została produkcja wyrobów z wikliny. Powstała ona zamiast pracowni wyrobów zniczy. 6

7 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr2 w Starych Raciborzach Adres; Stare Racibory 4, Sokoły Tel.; 086/ Fax; 086/ E mail: WWW. Brak Dyrektor: Magdalena Dworakowska Łukasiuk 3.1. Przedmiot działalności WTZ nr 2 Stare Racibory Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 jest placówką pobytu dziennego. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 10 osobowych w pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, papieru, stolarskiej, wikliny. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z Planem Działalności Warsztatu zatwierdzonym przez dyrektora placówki oraz prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Jeden terapeuta bezpośrednio pracuję z 5 podopiecznymi. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach 4 uczęszcza 50 osób. Wszyscy podopieczni Warsztatu posiadają wskazania do udziału w terapii zajęciowej. Podopieczni Warsztatu to głównie osoby upośledzone umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi. X. Liczba członków stowarzyszenia: 19 osoby XI. Liczba podopiecznych1 105 osób [ 55 w woj. Małopolskim i 50 w woj. Podlaskim ] XII. Liczba pracowników 64 osoby2 - w tym 31 niepełnosprawnych XIII. Udział przedstawicieli SPS w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, festynach, konkursach w 2007 r. 1 2 Stałych Wg stanu na r. niezależnie od rodzaju umowy 7

8 Konferencje: 1. Konferencja Społeczności lokalne integracja, animacja, rozwój Warszawa, Organizatorami konferencji było: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronatem konferencji został Minister Rozwoju Regionalnego. W konferencji uczestniczył Kierownik ZAZ. Konferencja dotyczyła rozwoju społeczności lokalne, współpracy między organizacjami ngo, o funduszach unijnych, omawiano również nowy program Inicjatyw Społecznych Banku Światowego Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Szkolenia: 1. Szkolenie Wsparcie dla WTZ, Ustroń Szkolenie Wsparcie dla WTZ zoorganizowanie było w dniach w Ustroniu przez Instytut Audytu i Ewaluacji. Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich oraz PFRON. W szkoleniu uczestniczyła kierownik WTZ w Podlesiach. 2.Kurs doskonalący dla terapeutów, Myślenice kwiecień 2007 Pracownik WTZ w Podlesicach brał udział w kursie doskonalenia zawodowego Specyfika terapii zajęciowej u osób z chorobami psychicznymi organizowanym przez Małopolski Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Myślenicach. 3. Turnus rehabilitacyjno-zawodowy Gotowi do Pracy Ochotnica Dolna, Uczestnicy WTZ w Podlesiach brali udział w turnusie rehabilitacyjno-zawodowym przeprowadzonym w ramach Projektu Gotowi do Pracy wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia, realizowanego w zakresie Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W tym turnusie brało udział 8 osób niepełnosprawnych z WTZ w Podlesicach. 4. Instruktorski kurs kwalifikacyjny z arteterapii, Białystok wrzesień 2007 Kurs zorganizowany został przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, miał na celu zdobycie kwalifikacji z zakresu arteterapii z wykorzystaniem sztuk interdyscyplinarnych w terapii. W kursie uczestniczyło dwie osoby z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach 8

9 5. Szkolenie Urząd Marszałkowski Kraków r. W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby z Zakładu Aktywności Zawodowej. Tematem szkolenia były sposoby rozliczenia sprawozdania rocznego. Organizatorem szkolenia był, Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 6. Szkolenie Księgowość I-stopnia RCS, Białystok październik 2007 W szkoleniu uczestniczyła jedna osoba z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Szkolenie dotyczyło podstaw rachunkowości, dokumentacja finansowo-rachunkowa w firmie, podatki w działalności gospodarczej, podstawy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obsługa komputerowego programu finansowo=księgowego. 7. Szkolenie w ramach projektu Razem możemy więcej Popowo k/warszawy, i W okresie oraz dziewięciu przedstawicieli Zakładu Aktywności Zawodowej, czterech przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach i jedenastu przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu Razem możemy więcej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Caritas Diecezji Płockiej, który to projekt realizowała. Szkolenie prowadzono w formie wykładów, prelekcji, zajęć warsztatowych w ilości 50 godzin wykładowych. Tematem szkolenia było m.in. aspekty prawne w kontekście aktywizacji osób niepełnosprawnych, relacje interpersonalne, edukacja i integracja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat. 8. Szkolenie z zakresu programu SOD Kraków, r. Dnia r. reprezentant Zakładu Aktywności Zawodowej uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Izbę Rehabilitacyjno Gospodarczą. Tematem szkolenia były zmiany w systemie obsługi dofinansowań na 2008r. 9. Szkolenie Papier czerpany Łucznica, listopad 2007 Szkolenie zoorganizowanie przez Akademię Łucznica. Temat szkolenia to: papier czerpany wykonywany różnymi technikami i z różnych materiałów, możliwości wykorzystania masy papierowej. W szkoleniu uczestniczyła jedna osoba z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. 10. Szkolenie Kadry i płace RCS Białystok, listopad 2007 W szkoleniu brała udział jedna osoba z WTZ Nr 2 Stare Racibory. Tematem szkolenia było: prawo pracy, prawo Podatkowe z zakresu wynagrodzeń, prawo ubezpieczeń społecznych program kadrowo-płacowy, dokumentacja kadrowo-płacowa. 9

10 11. Kurs wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych Białystok, grudzień 2007 Kurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Podczas kursu pokazywane były stare sposoby zdobienia choinek z wykorzystaniem bibuły, słomy. Prowadzony były także wykłady o tradycjach regionalnych w okresie adwentu i Świąt Bożego Narodzenia,. W kursie uczestniczyło sześć osób z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Spotkania: 1. Spotkanie zorganizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej Bielsko Biała, Szczyrk r. W tym dniu Kierownik ZAZ uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez ZAZ w Bielsku Białej. Spotkanie odbyło się w Szczyrku i dotyczyło problematyki funkcjonowania ZAZ ów, problematyki finansowania. W spotkaniu brali udział przedstawiciele innych ZAZ-ów z województw: podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego. 2. Spotkanie z Prezydentem RP Sokoły, r. W dniu r. Kierownik ZAZ uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Spotkanie zorganizowane było przez Kancelarię Prezydenta ze współpracą z Gminą Sokoły. Spotkanie dotyczyło problemów społecznych wsi polskiej i osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. posłowie RP, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Minister Rolnictwa, Wojewoda. W spotkaniu tym uczestniczyli także uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach. Festyny [ imprezy integracyjne ] 1. Wybory Chłopa Racławice 2007 Dnia 29 kwietnia 2007r. to coroczne duża ogólnopolska impreza w Racławicach - Wybory Chłopa, imprezie towarzyszyły różne atrakcje, m.in. stoiska z różnymi wyrobami. Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa również wystawiali stoiska. Stoiska były z wyrobami ceramicznymi, wyrobami z wikliny, witrażami, obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. 2. Miechowskie Targi Ekologiczne Miechów, Na terenie Centrum Handlowym Targowica w Miechowie jak co roku odbyły się Miechowskie Targi Ekologiczne. Podczas tej dwudniowej imprezy różne firmy prezentowały własne produkty a zarazem ukazywały najnowsze technologie związane z ochroną środowiska. Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiali stoiska z wyrobami z wikliny, oraz ceramicznymi, garncarskimi, witrażami, oraz obrazami wykonanymi przez osoby 10

11 niepełnosprawne. W czasie targów odbyła się prezentacja Stowarzyszenia Pomocy Szansa oraz działań Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej. 3. Dni Miechowa Miechów, Dni Miechowa stały się miejscem do trzydniowej prezentacji Stowarzyszenia Pomocy Szansa Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiały stoiska z wyrobami ceramicznymi, garncarskimi, witrażami, i wyrobami drewnianymi oraz obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa cieszyło się dużym zainteresowaniem, rozdano także dużą ilość ulotek o SPS. 4. Dożynki w Krzeszowicach Krzeszowice, Podczas Dożynek w Krzeszowicach, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiali stoiska z wyrobami ceramicznymi, garncarskimi, wikliniarskimi, witrażami i obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa cieszyło się dużym zainteresowaniem, rozdano duża ilość ulotek. 5. Święto Kapusty, Charsznica, W dniu 9 września 2007r. odbyła się XIII edycja Charsznickich Dni Kapusty. Impreza ta nie jest impreza komercyjną, lecz jest ukierunkowana na zdobywanie nowych doświadczeń podnoszenie wiedzy i wymiany uwag na temat rolnictwa oraz jest także miejscem spotkań samorządu ze społecznością lokalną, organizacjami działającymi w gminie, powiecie, województwie. Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach Stowarzyszenia Pomocy Szansa miał swoje bardzo duże stoisko. Na stoisku można było podziwiać różne wyroby ceramiczne, wikliniarskie, garncarskie, witraże, obrazami a wszystkie prezentowane wyroby zostały uprzednio wykonane przez osoby niepełnosprawne. Całą imprezę swoją obecnością zaszczycili uczestnicy z WTZ w Starych Raciborach i Wójt Gminy Sokoły. Konkursy 1. Konkurs Wielkanocny, marzec 2007 Prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach były zgłoszone do konkursu wielkanocnego organizowanego przez Miechowski Dom Kultury. Prace te zostały docenione przez organizatorów i uhonorowane dyplomami. 11

12 2. Konkurs Bożonarodzeniowy, grudzień 2007 Prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach były zgłoszone do konkursu bożonarodzeniowego organizowanego przez Miechowski Dom Kultury. Prace te zostały docenione przez organizatorów i uhonorowane dyplomami. XIV. Spotkania organizowane przez SPS w 2007 r. 1. Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ2 w Starych Raciborzach, r. Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ2 w Starych Raciborach w celu przedstawienia kadry terapeutycznej, struktury organizacyjnej i innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Szansa i Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby. 2. Wyjazd do WTZ w Kluczach, r. Wyjazd Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach odbył się na zaproszenie warsztatu w Kluczach i był uzasadniony chęcią nawiązania bliższej współpracy między placówkami. Gospodarze zorganizowali zajęcia integracyjne dla uczestników i przyjęli wszystkich skromnym poczęstunkiem. Ustalono, że w ramach dalszej współpracy w najbliższej przyszłości będzie zorganizowane spotkanie integracyjne tym razem w siedzibie WTZ w Podlesicach. 3. Spotkanie z okazji przedstawienia wielkanocnego WTZ w Starych Raciborzach, Spotkanie z okazji zorganizowanego przez uczestników WTZ2 przedstawienia wielkanocnego pt. Wielkanocne Obyczaje. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. 4. Festyn z okazji otwarcia WTZ w Starych Raciborach, r. Uczestnicy wraz z kadrą WTZ w Podlesiach i WTZ2 w Starych Raciborach oraz pracownicy ZAZ w Witowicach uczestniczyli w festynie na Podlasiu i tam wspólnie z nowo otwartym warsztatem świętowali uroczystość. Była to uroczystość całodniowa z udziałem Starosty Wysokomazowieckiego, Wójta Gminy Sokoły, Wójta Gminy Charsznica, radnych gminy Sokoły i radnych powiatu Wysokomazowieckiego, kierownik PCPR z Wysokiego Mazowieckiego, jego ekscelencji Biskupa Łomżyńskiego, Prezesa ARiMR z Warszawy, Dyrektora PFRON oddział Białostocki, zarządu SPS i wielu innych zaproszonych gości. W Festynie udział wieli także mieszkańcy gminy Sokoły i rodziny uczestników WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Podczas festynu można było obejrzeć różne stoiska odbywały się występy artystyczne osób niepełnosprawnych i różnych grup artystycznych. Cały festyn zakończył się wspólną zabawą. 12

13 5. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Stare Racibory, r. Podopieczni WTZ2 zorganizowali przedstawienie Święto Rodziny. W spotkaniu uczestniczył cały warsztat oraz zaproszeni rodzice. 6. Udział w festynie integracyjnym w WTZ w Konarach, r. W imprezie tej uczestniczyło wiele placówek WTZ-owskich z woj. Małopolskiego, a celem imprezy była integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prezentacja osiągnięć miejscowych warsztatów i ZAZ-u. (min. Degustacja miodu). Udział w festynie brały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesiach 7. Przyjazd uczestników WTZ Nr 2 w Starych Raciborach na kilkudniową wycieczkę krajoznawczą, r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Z zaproszonymi gośćmi odbyły dwie imprezy integracyjne na terenie naszych WTZ-tów. Ideą wycieczki było poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych Polski południowej. Uczestnicy zwiedzili między innymi: Zakopane, kopalnię soli w Wieliczce, Kraków (stare miasto i Wawel). Wzięli udział w XIII Dniach Kapusty w Charsznicy. Wszyscy wyjechali zadowoleni i pełni wrażeń. 8. Spotkanie wigilijne w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2, Stare Racibory r. Wspólna Wigilia w placówce przygotowana przez uczestników WTZ2 pod okiem terapeutów. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i uczestnicy terapii zajęciowej oraz zaproszeni goście. 9. Spotkanie wigilijne w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Podlesice r. W dniu 21 grudnia 2007 roku na terenie WTZ odbyło się spotkanie wigilijne uczestników i pracowników WTZ i niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej SPS, kadry obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ oraz przedstawicieli samorządu lokalnego wszystkich szczebli i Kościoła Katolickiego. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy terapii zajęciowej, pracownicy WTZ niepełnosprawni pracownicy ZAZ Witowice, pracownicy działu obsługowo-rehabilitacyjnego ZAZ oraz zaproszeni goście w tym ksiądz proboszcz z parafii w Szreniawie, który swym słowem uświetnił uroczystość. Całe spotkanie zostało przygotowane i obsługiwane przez pracowników WTZ Podlesice i pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa. XV. Szkolenia, kursy organizowane przez SPS w 2007r. 1. Szkolenie z zakresu wytwarzania wyrobów z wikliny, WTZ Stare Racibory luty 2007 W dwutygodniowym szkoleniu uczestniczyło 12 osób. Podczas szkolenia uczestnicy mogli się nauczyć: sortowania wikliny wg długości, przygotowywania wikliny do wyplotu, wykonywania 13

14 dna owalnego metodą krzyżykową, wykonywania kwietnika z wykorzystaniem wyplotu kosza kwadratowego, wyplatania koszy taśmą wikliniarską na obcym dnie (płycie). 2. Kurs okresowy BHP, Witowice r. W dniu r. dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa Zakład Aktywności Zawodowej przeprowadzono szkolenie kurs okresowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizatorem szkolenia był Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach. 3. Okresowe szkolenie z BHP Stare Racibory, r. W dniach r. dla dwunastu pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach Stowarzyszenia Pomocy Szansa przeprowadzono szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie było prowadzone przez Centrum Szkolenia Praktycznego w Łapach. 4. Szkolenie Zawodowe osób niepełnosprawnych będących pracownikami ZAZ Witowice Witowice, listopad 2007 luty Szkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych odbywa się w ramach programu przysposobienia społeczno zawodowego wynikającego z rozporządzenia o zakładach aktywności zawodowej. Dzięki planowi szkolenia niepełnosprawni będą mogli udoskonalać swoje umiejętności, ćwiczyć sprawność manualną, koordynację ruchową, a także otrzymać wsparcie psychologiczne. W planie uwzględnione jest również szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Program składa się z pięciu działów, tj. zajęcia z ceramiki, rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczne, integracja i spędzanie wolnego czasu, szkolenie BHP. Organizatorem szkolenia jest Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach. 5. Szkolenie z zakresu wytwarzania wyrobów z wikliny WTZ Nr 2 Stare Racibory, Szkolenie z zakresu wyplatania koszy wiklinowych oraz ozdób świątecznych metodą plecionkarską. Brało w nim udział dziesięć osób. Szkolenie prowadzone przez zawodowego wikliniarza. 6. Trening radzenia sobie z problemami związanymi z pracą z osobami niepełnosprawnymi (superwizjer) oraz trening dotyczący zespołowej pracy rehabilitacyjnej (współdziałanie, konsultowanie, wspólne podejmowanie decyzji) WTZ Stare Racibory grudzień W treningu uczestniczyło jedenaście osób pracownicy i stażyści Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach. Trening był prowadzony przez psychologa na terenie WTZ. 14

15 XVI. Nasi partnerzy w 2007r. 1. Urząd Gminy w Charsznicy, Gołczy, Racławicach, Sokołach, 2. Rada Gminy w Charsznicy, Sokołach 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Miechowie, Wysokim Mazowieckim, Zawierciu. 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczach, Lgocie Wolbromskiej, Konarach 6. Zakład Aktywności Zawodowej w Konarach 7. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy, Gołczy, Kozłowie, Racławicach, 9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach, Żarnowcu, 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, 12. Ministerstwo Polityki Społecznej Warszawa 13. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie 14. Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 17. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 18. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie Caritas 20. Ksiądz Dziekan Ludwik Michalik z Charsznicy 21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolbromiu 22. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu 23. Miechowski Dom Kultury Miechów 24. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 25. Caritas Diecezji Łomżyńskiej 26. Wójt Gminy Charsznica, Sokoły 27. Mieszkańcy Podlesic 28. Schronisko im. Brata Alberta w Miechowie 29. Fundacja Wspomagania Wsi 30. Gazeta Współczesna 31. Głos Wysokomazowiecki 32. Kontakty 33. Echo Życia 34. Sokolim Okiem 35. Smakowita 36. SKR Sokoły 37. Bank Spółdzielczy Sokoły 15

16 XVII. Główne źródła finansowania SPS w 2007 roku: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Starostwo Powiatowe Miechów Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie Fundacja Wspomagania Wsi - Warszawa 5. Darowizny od osób fizycznych. XVIII. Projekty Zrealizowane: 1. Projekt Świat wikliny Stowarzyszenia Pomocy Szansa, Witowice Projekt Świat wikliny był realizowany przez 4 miesiące, tj i finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura Bliska i środków PFRON. Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnego wikliniarstwa i plecionkarstwa poprzez edukację niepełnosprawnych osób w zawodzie wikliniarz/plecionkarz oraz opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla szkolnej młodzieży, osób niepełnosprawnych chcących poznać ginący zawód i tradycję wikliniarską. W projekcie uczestniczyło 15 pracowników niepełnosprawnych ZAZ. XIX. Napisali o nas: 1. Dziennik Polski [Dziennik w Miechowie] kwiecień 2007 Artykuł Palmy i pisanki opisuje wielkanocne konkursu organizowane przez Miechowski Dom Kultury. W artykule umieszczone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesiach wyróżnione w konkursie ludowym i malarskim. 2. Tygodnik Podlaski KONTAKTY NR 13, W artykule Pt. Odgrodzeni autorka opisuje jaki ogromny wpływ na życie osób niepełnosprawnych mają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Cały artykuł zamieszczony jest w aneksie. 3. Kurier Poranny 3 maj 2007 Artykuł Tutaj uczą się życia opisuje Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach, oraz uczestników terapii zajęciowej. Opisuje czego uczą się osoby niepełnosprawne przyjeżdżające na warsztaty. Cały artykuł zamieszczony jest w aneksie. 16

17 4. Bliskie Kontakty, Maj 2007 Artykuł Otwarty świat opisuje uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach Stowarzyszenia Pomocy Szansa, oraz naświetla jak wyglądają warsztaty i ile osób tam uczęszcza. 5. Głos Mazowiecki, Maj 2007 Artykuł opisuje uroczyste otwarcie WTZ nr 2 w Starych Raciborzach, które się odbyło r. 6. Dziennik Polski [Dziennik w Miechowie] W artykule opisano Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa Świat wikliny. XX. Podsumowanie W 2007 r. możemy poszczycić się sukcesami, spośród których warto wymienić m.in. dobrze prosperujące trzy placówki prowadzone przez nasze stowarzyszenie, tj. Warsztaty Terapii zajęciowej w Podlesiach, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach, Warsztaty Terapii zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach. Stale i systematycznie dokształcamy kadrę o czym mogą świadczyć ilość szkoleń i konferencji na które wysyłamy naszych pracowników. Kolejnym sukcesem jest zrealizowanie projektu Świat wikliny i tym samym przekwalifikowanie piętnastu niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach z działy produkcji zniczy na stanowiska koszykarz/plecionkarz oraz stworzenie filmu instruktarzowego dla zawodu plecionkarz/wikliniarz. Dużym sukcesem Stowarzyszenia Pomocy Szansa jest zasięg terytorialny działania i nawiązania bezpośredniej współpracy na terenie Województwa Małopolskiego oraz Województwa Podlaskiego. Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Może się również pochwalić ciągle rosnącą liczbą partnerów, nawiązywania nowych kontaktów i współpracy z różnymi organizacjami, jak również coraz większą liczbą artykułów na temat trzech placówek jak i samego stowarzyszenia. 17

18 XXI. Aneks KONTAKTY NR13 z r. Odgrodzeni Do niedawna siedzieli w domach, odgrodzeni od świata swoją odmiennością. Tu dla nas powstało życie i nadzieja. Gdyby ktoś nam zamknął te warsztaty pierwsza poszłabym pod Sejm, Senat, do prezydenta i wykrzyczała, że dla nas też musi być miejsce na ziemi. mówi Katarzyna Kuplińska. Ma 34 lata, mieszka na wsi Łaź Toczyłowo. Od urodzenia jest niepełnosprawna. Choroba stawów, krótkie nogi, zniekształcone ręce. I inteligencja normalnego człowieka. 33 lata siedziała w domu, jak mówi, prawie za piecem odgrodzona od świata. Pomagała rodzicom wychowywać młodsze rodzeństwo, bo ma o 18 lat młodszego brata i 10 lat młodszą siostrę. Rodzice zajmowali się gospodarstwem, a ona domem. Potrafi wszystko zrobić, ale jakże nudny jest świat, gdzie wszystko znajome. -Tutaj jesteśmy do siebie podobni, każdy z jakąś wadą czy chorobą. I nikt z nikogo się nie śmieje, nic nie mówi, nie przygląda opowiada Katarzyna. Gdy pojechała do Białegostoku, szła ulicą, ciężko jej było od świdrujących oczu przechodniów. Nerwy puściły, kiedy usłyszała komentarz. Odparła wtedy natychmiast. Napatrz się za darmo, bo jutro będę płatna. Katarzyna opowiada o sobie, ale dotyczy to wszystkich 50 jej koleżanek i kolegów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzącach. W klasach byłej szkoły są pracownie: stolarstwa, wikliny, papieru, gospodarstwa domowego i ogrodnicza. W Warsztatach, które oficjalnie zostaną otwarte w maju, pracuje już dziesięciu terapeutów. Zajęcia (7 godzin dziennie) dostosowane są do możliwości grupy. W grupie pracują, uczą się, stają się coraz bardziej samodzielni. Wyplatają piękne koszyki, robią kwiaty, półeczki, w pracowni gastronomicznej gotują dla siebie obiady, wypiekają ciasta. Sami sprzątają. Wokół szkoły jest ponadhektarowy plac. W pracowni ogrodniczej już przygotowywane są rozsady kwiatów i warzyw. Wkrótce powstanie ogród warzywny i kwiatowy oraz skalniak z oczkiem wodnym. Artykuł pochodzi z ; Tygodnika Podlaskiego autorstwa: Katarzyny May 18

19 4 MAJA 2007 Tutaj uczą się życia Życie osoby upośledzonej lub niepełnosprawnej na wsi jest trudne. Najczęściej jest ona skazana na siedzenie w czterech ścianach. Jedyna pomoc, jaką otrzymuje, to kilkaset złotych z pomocy społecznej. Właśnie dla nich powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Raciborach Starych Niepełnosprawni, upośledzeni, chorzy psychicznie. Wszyscy mieszkają na wsiach lub w niedużych miasteczkach. Jeszcze kilka miesięcy temu całe ich życie było zamknięte w czterech ścianach. Wszystko zmieniło się pod koniec grudnia. Tutaj uczą się gotowania, sadzenia kwiatów, wyplatania koszyków. I tego najważniejszego: przyjaźni. (Fot. Bogusław F. Skok) Nikt się nie spóźnia Niepozorny, stary budynek po szkole w Raciborach Starych. Od 27 grudnia mieszczą się tutaj Warsztaty Terapii Zajęciowej. To właśnie tutaj pięćdziesiąt osób - dwadzieścia kobiet i trzydziestu mężczyzn - spędza każdy dzień. Mają od szesnastu do siedemdziesięciu lat. Do Racibor Starych dojeżdżają z miejscowości położonych w powiecie bielskiem, białostockim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Żeby zdążyć na autobus, który dowozi ich na zajęcia, wstają o szóstej rano, albo i wcześniej. Bo zajęć nikt nie opuszcza. Chyba że poważnie zachoruje, albo rodzice zaniemogą i trzeba się nimi zająć. Takich ludzi raz na całe życie się poznaje Mam 27 lat. Do tej pory nic nie robiłem. Siedziałem w domu. Teraz każdego dnia tu przyjeżdżam - mówi Jarek. Jest bardzo przyjazny. Od kiedy tylko nas zobaczył, nie odstępował na krok. Oprowadzał po zakątkach ośrodka, pokazywał zagony, które właśnie z kolegami i koleżankami grabił. Przedstawiał nas znajomym. - Od 28 grudnia jestem tutaj praktycznie codziennie. Do tego czasu siedziałem w domu, czasami pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Tutaj są najsympatyczniejsi ludzie, jakich można tylko sobie wyobrazić. Takich ludzi spotyka się raz na całe życie. Tutaj jest super. Wszystko tu lubię. Szkoda jedynie, że te zajęcia trwają tylko do Bo ja mógłbym być tutaj od świtu do nocy. Tylko spać do domu bym jeździł - zachwala Wojtek Galas. Niedosłyszy. - Miałem operację na uszy - dopowiada. Wesoło tutaj jest, obiady dają. W domu pomagałam przy gospodarstwie. A tutaj w towarzystwie pielimy sobie zagony, opowiadamy różne rzeczy - mówi kobieta, na oko około 40-letnia. Pochodzi z Kurowa. Mili ludzie, można porozmawiać, różne rzeczy na stolarce porobić... Ja całe życie jeżdżę tylko po szpitalach, sanatoriach... Nie nudzę się, cały czas jestem przez to zajęty. Od urodzenia tak chodzę, mam taką głupią chorobę - Daniel Moruszewski z Szepietowa patrzy na swoje krzywe nogi. - Myślę, że te warsztaty szczególnie dla osób upośledzonych są ogromną odskocznią. Z tego co widać, oni chyba nigdy nigdzie nie byli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kasia dopiero od miesiąca przyjeżdża na zajęcia do ośrodka. - Do tej pory siedziałam w domu, pomagałam mamie, mam dwóch młodszych braci... - mówi zdawkowo. Widać, że jest nieśmiała. Peszy się, kiedy pytamy, co najbardziej lubi robić. Kaśka najchętniej gra w piłkę nożną - odpowiada za dziewczynę Adam Kurluta, szef ośrodka. Adam ma głębokie upośledzenie. Wita nas już z daleka. I pyta, czy mamy jakieś kubki, które mógłby umyć. Jeszcze do niedawna nic nie potrafił w kuchni zrobić. Nauczyłyśmy go zmywać naczynia. Najbardziej polubił kubki i szklanki. Jak widzi, że ktoś pije herbatę 19

20 czy kawę, to nie odejdzie, zanim nie dostanie kubka. Zmywanie stało się jego pasją. Człowiekowi z zewnątrz trudno zrozumieć, że takie najprostsze czynności osobom chorym mogą sprawiać aż tyle radości - mówi Ewa Krysińska, instruktorka z pracowni gospodarstwa domowego. Najbardziej lubię Magdę Zenuś ma około 40 lat. Jego rodzice około siedemdziesiąt. Do tej pory pomagał tylko w gospodarstwie. Codziennie musiał nakarmić świnie, posprzątać w obejściu, wiosną posiać zboże, potem je zebrać z pola, w międzyczasie rozsypać nawóz. Nigdzie w życiu nie był. Zenuś na zajęcia do Racibor Starych trafił z podejrzeniem, że zupełnie nic nie rozumie, co się do niego mówi i nic nie słyszy. Miał więc zeszyt, w którym instruktorzy zapisywali mu proste polecenia. Jakież było ich zdziwienie, kiedy się okazało, że Zenuś wcale taki ułomny nie jest. Szybko wyszło bowiem na jaw, że nie tylko wszystko rozumie, ale i mówić potrafi. Skąd więc wzięła się opinia, że jest niemową? - Od rodziny wyjaśnia Magda Dworakowska-Łukasik, instruktorka. - Kiedy po raz pierwszy kierowca zajechał po Zenka, wyszedł jego brat i powiedział, że on jest mało komunikatywny i najlepiej mu wszystko zapisywać. No to zapisywaliśmy. Zenuś jest na stolarce, ale garnie się do wszystkiego. Do ogrodu, do kuchni, do wycinanek... Ale najbardziej podoba mu się w Raciborach pani Magda. - Kiedyś była u mnie w domu cedzi trochę niewyraźnie, ale z wielkim uśmiechem na twarzy Zenuś. - Fajnie tu jest, naprawdę fajnie. Dlatego ciągle tu przyjeżdżam. Nie przyjeżdżałem tylko wtedy, jak mama była w szpitalu. W domu wtedy musiałem być z ojcem. Bo mój brat Kazik w Białymstoku pracuje. Czasami tylko do nas tutaj przyjeżdża mówi z przejęciem. Zenuś opowiada, że choć pół dnia spędza teraz na zajęciach w Raciborach, to i tak musi pomagać w gospodarstwie. - Jak wrócę, to muszę wodę z mąką wymieszać i świnie nakarmić. Piętnaście ich mam. Niedawno zboże posiałem. Jak wieczorem się kładę do łóżka, to już strasznie zmęczony jestem - wyjaśnia. Ale już po piątej nad ranem wstaje i szykuje się na zajęcia. - Zawsze czyściutki, ogolony... - chwali go instruktorka Magda. - Zenuś, tak się dzisiaj stroiłeś, że aż szyję pozacinałeś sobie golarką - śmieje się dziewczyna. - Eeee tam... Nic się przecież nie stało. Zagoi się uśmiecha się Zenuś. Tutaj jest mój drugi dom Katarzyna Kuplińska ma 34 lata. Od urodzenia choruje na skoliozę. - To choroba, która zniekształca kości. Z wiekiem coraz bardziej postępuje. Ale ja na szczęście nie przejmuje się tym i dzięki temu jakoś sobie radzę. I muszę przyznać, że nawet mi te ułomności w życiu tak bardzo nie przeszkadzają - podkreśla Katarzyna. Bardzo dba o siebie. Na twarzy nienaganny makijaż, ubrana w schludny, modny strój, na szyi kilka łańcuszków, na rękach bransoletki, na palcach kilka pierścionków. - Całe życie starałam się nie popaść w monotonię. Walczyłam o to. Wychodziłam do sąsiadów, w swojej miejscowości mam mnóstwo kolegów, koleżanek. Starałam się żyć w miarę normalnie. Dlatego nikt na moją inność nigdy nie patrzył z pogardą - opowiada. - Ale żeby tak żyć, trzeba walczyć ze swoim ja, trzeba sobie cały czas powtarzać: muszę wygrać, ludzie muszą mnie zaakceptować. To pomaga. Mnie pomogło. Żeby zdążyć na zajęcia, Katarzyna wstaje o szóstej rano. Mieszkam prawie 80 kilometrów od ośrodka. Ale ta odległość mi nie przeszkadza. Ja uwielbiam tu być. Czuję się tutaj swobodnie, luźno. Podoba mi ta atmosfera, zajęcia, jakie wykonujemy w pracowni gospodarstwa domowego. Lubię sobie pójść też do innej pracowni coś namalować, powycinać. Tutaj mam mnóstwo wspaniałych znajomych mówi radośnie. - Bo chociaż prowadziłam w miarę aktywne życie, to moje dni były dość monotonne, nudne. W domu robi się ciągle to samo. Tutaj niby też sprzątam, gotuję, ale to co innego. Tutaj jest więcej ludzi i więcej radości z wykonywanych czynności. Ja na przykład gotując czuję się, jakbym gotowała dla jednej, dużej rodziny. Bo dla mnie wszyscy uczestnicy są rodzeństwem, a instruktorzy są dla mnie jak rodzice - wyjaśnia. Katarzyna twierdzi, że od kiedy przyjeżdża na zajęcia, jej życie zmieniło się w stu procentach. - Teraz jest pełne werwy, energii. Mam mnóstwo chęci do wstawania o szóstej rano, żeby się przyszykować do wyjazdu. Szkoda tylko, że te zajęcia są takie krótkie - mówi. Jej zdaniem, takich ośrodków w małych miejscowościach powinno być więcej. - Jeśli człowiek ma dobrych sąsiadów, to nie odczuwa swojej choroby. Ale znam ludzi upośledzonych, cierpiących na przeróżne schorzenia, którzy siedzą tylko w czterech ścianach. To jest tragedia - nie ma wątpliwości. - Tutaj ludzie się otwierają, rozmawiają ze sobą, nawiązują znajomości. A przede wszystkim mają zajęcie. To rehabilitacja i psychiczna, i fizyczna. Ja przynajmniej życia bez tych warsztatów już sobie nie wyobrażam. 20

21 Przecież Piotruś czyta Piotruś spod Czyżewa ma 30 lat i upośledzenie w stopniu znacznym. Tak przynajmniej ma zapisane w dokumentach lekarskich. - Ale ja do tej diagnozy mam zastrzeżenia. Ten chłopak mówi pełnymi zdaniami, odpowiada na pytania. On daje świetne riposty, uwielbia przeglądać gazety, jest w stanie się podpisać. Czytać na razie jeszcze nie umie. Ale jest dopiero od miesiąca, więc może z biegiem czasu będzie potrafił przepisać nawet kawałek tekstu. A przecież ludzie z takim upośledzeniem najczęściej mówią tylko tak i "nie. Dlatego myślę, że on ma mniejszy stopień upośledzenia niż mu zapisano w papierach - uważa instruktorka Magda. - Bo u nas jest taka etykietka: skoro dziecko ma zespół Downa, to musi być głęboko upośledzone. Nikt nawet tych ludzi specjalnie nie bada. Polskie realia - Te wszystkie osoby pochodzą głównie z terenów rolniczych, więc ich życie najczęściej polegało na tym, że pomagały rodzicom przy pracach w gospodarstwie lub siedziały po prostu w domu i nie miały do kogo się odezwać. Takie są niestety polskie realia. Osoby chore psychicznie, upośledzone, są u nas tanią siłą roboczą. Bo ci, co są sprawni wyjeżdżają do pracy w mieście albo zakładają swoje rodziny - wyjaśnia Magda Dworakowska-Łukasiuk. - Na tych ludzi nikt do tej pory nie miał pomysłu. Cała pomoc ograniczała się do świadczeń z pomocy społecznej, czyli wypłacania pieniędzy. Przez takie, a nie inne traktowanie wiele osób, nawet kilkudziesięcioletnich, jeszcze do niedawna był kompletnie zamkniętych w sobie, bało się ludzi, bało się cokolwiek powiedzieć. Dzięki terapii to się zmienia. - Jest u nas taki chłopak, Łukasz, który do tej pory nie nawiązywał żadnych kontaktów. Stał na uboczu. Zawsze z tym samym wyrazem twarzy. A teraz uśmiecha się, podchodzi, zagaduje, wykonuje polecenia instruktorów. I widać, że lubi nasze zajęcia, bo ma stuprocentową frekwencję. Kolejny podobny przypadek to Grześ. Ma znaczny stopień upośledzenia umysłowego. Przez pierwszy miesiąc nawet nie pozwalał do siebie podejść. Teraz sam do nas przychodzi, wita się, uśmiecha, mówi "cześć, "dobrze - opowiada o podopiecznych Magda. Instruktorka nie ma wątpliwości, że gdyby wszystkie te osoby wcześniej rozpoczęły terapię, to na pewno lepiej odnajdywałyby się w otaczającym świecie. - Potrafiliby nawiązywać kontakty, radzić sobie z problemami, łatwiej współpracowałoby im się w grupie - wymienia Magda. - Niestety opiekunowie, rodzice też często zamiast pomóc swoim chorym dzieciom, to im trochę szkodzili. W Polsce jest takie przeświadczenie, że jak ktoś jest niepełnosprawny, upośledzony, to trzeba go ze wszystkich sił chronić przed złym światem - dodaje Barbara Chołowienko, instruktorka z pracowni ogrodniczej. Przypomina, że ci ludzie, pomimo swoich ułomności, kiedyś w życiu mogą zostać sami i będą musieli sobie jakoś radzić. - O tym, niestety, wielu rodziców w ogóle nie myśli. Dlatego naszą rolą jest, po pierwsze, nauczenie naszych podopiecznych podstawowych czynności, a po drugie - zachęcenie ich do tej pracy. Z tym jest czasami ciężko. Zdarza się, że przez pół godziny nasi podopieczni sadzą jakieś kwiatki, a jak tylko się gdzieś odwrócimy, to jeden za drugim maszerują do kuchni na herbatkę. I mogą tak przy niej spędzić nawet kilka godzin. Ale my się nie poddajemy. Mam nadzieję, że nauczymy ich w miarę normalnego życia - dodaje dziewczyna. Joanna Dargiewicz Artykuł pochodzi z ; Kuriera Porannego autorstwa: Joanny Dargiewicz, foto; Bogusław F. Skok 21

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Stowarzyszenie Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica 41/38 36 841 spszansa@gazeta.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Stowarzyszenie Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica 41/38 36 841 spszansa@gazeta. Stowarzyszenie Pomocy Szansa 2009 Stowarzyszenie Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica 41/38 36 841 spszansa@gazeta.pl I. Pełna nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA II. Rejestr, numery

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PODLESICACH STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2011 Luty 2012 1 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA II. Rejestr,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PODLESICACH STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 Luty 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA II. Rejestr, numery

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część II. Edukacja osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 SPIS TREŚCI: Warsztaty terapii zajęciowej Czym jest WTZ 3 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

D. Warsztaty Terapii Zajęciowej

D. Warsztaty Terapii Zajęciowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część II. Edukacja osób niepełnosprawnych D. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Czym jest... 3 Kto moŝe zostać uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK.

OCENA PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK. OCENA PRACY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 marca 2015r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK. Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 Stare Racibory SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 Stare Racibory SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA II. Rejestr, numery identyfikacyjne organizacji prowadzącej WTZ KRS: 42710 NIP: 659-14-38-405 Regon: 356286644 III. Adres, nr telefonu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI Nowa Wieś 30.04.2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Projekty realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie powiatu zawierciańskiego. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2012 DOŁUBOWO LUTY - 2013 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015 Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2015 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Składał się z szeregu imprez integracyjnych organizowanych w powiatach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As" 1.Kilka słów tytułem wstępu o stowarzyszeniu, dla osób zupełnie niezorientowanych w temacie. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 312/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii Zajęciowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2014r. Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie

RAPORT MERYTORYCZNY 2014r. Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie RAPORT MERYTORYCZNY 2014r FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100 Leszno,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarząwymi oraz innymi pmiotami upoważnionymi prowadzenia publicznego na rok 2011 Program współpracy powiatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatkowana na działalność WTZ w roku 2012 - ogólnie. środki PFRON

Kwota wydatkowana na działalność WTZ w roku 2012 - ogólnie. środki PFRON Załącznik Nr 1 W roku 2012 działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej współfinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków budŝetu miasta Konina i ze środków

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 1. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej udział bierze 35 osób. a) podział uczestników

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PUCKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCEGO OSOBY

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PUCKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCEGO OSOBY NIP 587-13-68-183 REGON:191324817 PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO RAZEM 84-100 Puck tel/fax: (058) 673-08 -54 ul. Mestwina 32 tel.:(058) 774-30 -80 e-mail:razempuck@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ w Łodzi, ul. Sędziowska 8/10

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r.

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. APEL Do wszystkich ludzi dobrej woli, Mając na uwadze poprawę warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, w trosce o ich życie i zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK Zarząd Fundacji Udaru Mózgu Łódź 0 1. Dane rejestracyjne fundacji a) Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. b) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo