STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA WITOWICE 60A ZA ROK 2007 Witowice 2008

2 S P I S T R E Ś C I Punkt od I do VI - Podstawowe dane o stowarzyszeniu str. 3 Punkt od VII do VII - Cele statutowe organizacji i działania str. 4 Punkt VIII Opis potrzeb na jakie odpowiada SPS....str. 5 Punkt IX Placówki SPS....str. 5 Punkt X Liczba członków SPS.. str. 7 Punkt XI Liczba podopiecznych SPS...str. 7 Punkt XII Liczba pracowników SPS.str. 7 Punkt XIII Udział przedstawicieli SPS w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach seminariach, wizytach studyjnych, festynach, konkursach...str. 7 Punkt XIV Spotkania organizowane przez SPS...str.12 Punkt XV Szkolenia, kursy organizowane przez SPS....str.13 Punkt XVI Partnerzy stowarzyszenia...str. 15 Punkt XVII Główne źródła finansowania SPS...str. 16 Punkt XVIII Projekty SPS....str. 16 Punkt XIX Artykuły o SPS... str. 16 Punkt XX Podsumowanie..... str. 17 Punkt XXI Aneks.... str. 18 2

3 I. Pełna nazwa organizacji: II. Rejestr, numery identyfikacyjne: KRS: NIP: Regon: III. Adres, nr telefonu, nr faxu, Adres: Witowice 60A Charsznica Telefon / Fax E mail IV. Zarząd: Prezes Wiceprezes Skarbnik Norbert Krzykawski Krzysztof Zabagło Tomasz Bednarz Sekretarz Członek Elżbieta Krzykawska Anna Grzegórzko V. Komisja Rewizyjna Przewodnicząca - Dominika Grzywnowicz Sekretarz Magdalena Gajda Członek Ewelina Wlazło VI. Cele statutowe organizacji: Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom. 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, sztukę i nowoczesne techniki multimedialne. 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów. 3

4 VII. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania: Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokajanie normalnych potrzeb dzieci i wszystkich osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Opiniowanie projektów aktów prawnych. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług np. w formie placówek, zespołów, akcji oraz poradnictwa, doradztwa dla dzieci i ich rodzin, a także dla osób niepełnosprawnych. Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej, a także z własnej inicjatywy nowatorskich lub pilotażowych programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Popieranie i rozwijanie idei i programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych -opracowywanie i prowadzenie własnych programów. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, a także pomocy materialnej. Inspirowanie i popieranie badań naukowych zmniejszających niepełnosprawność lub jej skutki. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych zmniejszających niepełnosprawność, lub jej skutki. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców, rodziców zastępczych oraz opiekunów dzieci. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. Organizowanie oraz prowadzenie placówek na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, zjazdów, itp. Promocja twórczości dzieci i osób niepełnosprawnych. Popularyzacja nowatorskich metod rehabilitacji preferowanych przez uznane ośrodki terapii klinicznej lub ośrodki uniwersyteckie. Proponowanie nowoczesnych metod adopcji dzieci. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami fundacjami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i innych form działalności oświatowej. 4

5 23 Wspieranie i współfinansowanie programów, organizacji czynnej ochrony przyrody. 24 Propagowanie idei ponownego wykorzystania tzw. surowców wtórnych ( makulatury, złomu, szkła, plastiku) w społeczności lokalnej szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców. 25 Propagowanie i rozwijanie alternatywnych źródeł energii. 26 Propagowanie, rozwijanie i prowadzenie ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych. 27 Propagowanie, nowych zdobyczy technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 28 Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w edukacji, rozwoju społeczności lokalnej, ekologii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 29 Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów, przedszkoli. 30 Propagowanie agroturystyki. VIII. Opis potrzeb na jakie odpowiada nasza organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60A Charsznica jest organizacją pozarządową działającą od 1999 roku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w 2000r. Założycielami stowarzyszenia były osoby niepełnosprawne oraz ludzie, na co dzień zajmujący się osobami niepełnosprawnymi. Organizacja powstała jako odpowiedź na lokalne potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej, a także jako odpowiedź na konieczność rozwoju społeczności lokalnej prace u podstaw w samej społeczności i z nią. IX. Placówki SPS Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach w 2007 roku prowadziło trzy placówki tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr2 w Starych Raciborach. 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Adres; Podlesice 37A Charsznica Tel.; 041/ Fax; 041/ E mail: WWW. Brak Kierownik: Elżbieta Krzykawska 5

6 1.1. Przedmiot działalności WTZ Podlesice Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa są jednostką lokalną SPS nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności WTZ jest prowadzenie działań stwarzających osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcie pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Warsztat Terapii Zajęciowej w Podlesicach to miejsce rehabilitacji 25 niepełnosprawnych osób z terenu Powiatu Miechowskiego i Zawieciarńskiego. W Warsztacie Terapii Zajęciowej działa: pracownia ogrodnicza, pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia ceramiczna, pracownia witraży i stolarstwa, sala doświadczeń świata snolezen. WTZ ma charakter rehabilitacyjno-edukacyjny i nie jest to miejsce na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej. 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Adres; Witowice 60A Charsznica Tel; 041/ Fax; 041/ E mail; WWW; Brak Kierownik: Norbert Krzykawski 2.1. Przedmiot działalności ZAZ Witowice Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa jest jednostką lokalną SPS nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Małopolskiego. Podstawowym przedmiotem działalności ZAZ jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności a także prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej, medycznej zmierzającej do pełnego, zależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Ze względu na cel i charakter placówki zakład jest podzielony na dwa działy pierwszy obsługowo-rehabilitacyjny, drugi dział produkcji, w którym to odbywa się produkcja wyrobów garncarsko-ceramicznych, oraz w I półroczu 2007 uruchomiona została produkcja wyrobów z wikliny. Powstała ona zamiast pracowni wyrobów zniczy. 6

7 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr2 w Starych Raciborzach Adres; Stare Racibory 4, Sokoły Tel.; 086/ Fax; 086/ E mail: WWW. Brak Dyrektor: Magdalena Dworakowska Łukasiuk 3.1. Przedmiot działalności WTZ nr 2 Stare Racibory Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 jest placówką pobytu dziennego. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 10 osobowych w pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, papieru, stolarskiej, wikliny. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z Planem Działalności Warsztatu zatwierdzonym przez dyrektora placówki oraz prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Jeden terapeuta bezpośrednio pracuję z 5 podopiecznymi. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach 4 uczęszcza 50 osób. Wszyscy podopieczni Warsztatu posiadają wskazania do udziału w terapii zajęciowej. Podopieczni Warsztatu to głównie osoby upośledzone umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi. X. Liczba członków stowarzyszenia: 19 osoby XI. Liczba podopiecznych1 105 osób [ 55 w woj. Małopolskim i 50 w woj. Podlaskim ] XII. Liczba pracowników 64 osoby2 - w tym 31 niepełnosprawnych XIII. Udział przedstawicieli SPS w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, festynach, konkursach w 2007 r. 1 2 Stałych Wg stanu na r. niezależnie od rodzaju umowy 7

8 Konferencje: 1. Konferencja Społeczności lokalne integracja, animacja, rozwój Warszawa, Organizatorami konferencji było: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronatem konferencji został Minister Rozwoju Regionalnego. W konferencji uczestniczył Kierownik ZAZ. Konferencja dotyczyła rozwoju społeczności lokalne, współpracy między organizacjami ngo, o funduszach unijnych, omawiano również nowy program Inicjatyw Społecznych Banku Światowego Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Szkolenia: 1. Szkolenie Wsparcie dla WTZ, Ustroń Szkolenie Wsparcie dla WTZ zoorganizowanie było w dniach w Ustroniu przez Instytut Audytu i Ewaluacji. Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich oraz PFRON. W szkoleniu uczestniczyła kierownik WTZ w Podlesiach. 2.Kurs doskonalący dla terapeutów, Myślenice kwiecień 2007 Pracownik WTZ w Podlesicach brał udział w kursie doskonalenia zawodowego Specyfika terapii zajęciowej u osób z chorobami psychicznymi organizowanym przez Małopolski Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Myślenicach. 3. Turnus rehabilitacyjno-zawodowy Gotowi do Pracy Ochotnica Dolna, Uczestnicy WTZ w Podlesiach brali udział w turnusie rehabilitacyjno-zawodowym przeprowadzonym w ramach Projektu Gotowi do Pracy wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia, realizowanego w zakresie Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W tym turnusie brało udział 8 osób niepełnosprawnych z WTZ w Podlesicach. 4. Instruktorski kurs kwalifikacyjny z arteterapii, Białystok wrzesień 2007 Kurs zorganizowany został przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, miał na celu zdobycie kwalifikacji z zakresu arteterapii z wykorzystaniem sztuk interdyscyplinarnych w terapii. W kursie uczestniczyło dwie osoby z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach 8

9 5. Szkolenie Urząd Marszałkowski Kraków r. W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby z Zakładu Aktywności Zawodowej. Tematem szkolenia były sposoby rozliczenia sprawozdania rocznego. Organizatorem szkolenia był, Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 6. Szkolenie Księgowość I-stopnia RCS, Białystok październik 2007 W szkoleniu uczestniczyła jedna osoba z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Szkolenie dotyczyło podstaw rachunkowości, dokumentacja finansowo-rachunkowa w firmie, podatki w działalności gospodarczej, podstawy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obsługa komputerowego programu finansowo=księgowego. 7. Szkolenie w ramach projektu Razem możemy więcej Popowo k/warszawy, i W okresie oraz dziewięciu przedstawicieli Zakładu Aktywności Zawodowej, czterech przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach i jedenastu przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu Razem możemy więcej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Caritas Diecezji Płockiej, który to projekt realizowała. Szkolenie prowadzono w formie wykładów, prelekcji, zajęć warsztatowych w ilości 50 godzin wykładowych. Tematem szkolenia było m.in. aspekty prawne w kontekście aktywizacji osób niepełnosprawnych, relacje interpersonalne, edukacja i integracja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat. 8. Szkolenie z zakresu programu SOD Kraków, r. Dnia r. reprezentant Zakładu Aktywności Zawodowej uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Izbę Rehabilitacyjno Gospodarczą. Tematem szkolenia były zmiany w systemie obsługi dofinansowań na 2008r. 9. Szkolenie Papier czerpany Łucznica, listopad 2007 Szkolenie zoorganizowanie przez Akademię Łucznica. Temat szkolenia to: papier czerpany wykonywany różnymi technikami i z różnych materiałów, możliwości wykorzystania masy papierowej. W szkoleniu uczestniczyła jedna osoba z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. 10. Szkolenie Kadry i płace RCS Białystok, listopad 2007 W szkoleniu brała udział jedna osoba z WTZ Nr 2 Stare Racibory. Tematem szkolenia było: prawo pracy, prawo Podatkowe z zakresu wynagrodzeń, prawo ubezpieczeń społecznych program kadrowo-płacowy, dokumentacja kadrowo-płacowa. 9

10 11. Kurs wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych Białystok, grudzień 2007 Kurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Podczas kursu pokazywane były stare sposoby zdobienia choinek z wykorzystaniem bibuły, słomy. Prowadzony były także wykłady o tradycjach regionalnych w okresie adwentu i Świąt Bożego Narodzenia,. W kursie uczestniczyło sześć osób z WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Spotkania: 1. Spotkanie zorganizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej Bielsko Biała, Szczyrk r. W tym dniu Kierownik ZAZ uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez ZAZ w Bielsku Białej. Spotkanie odbyło się w Szczyrku i dotyczyło problematyki funkcjonowania ZAZ ów, problematyki finansowania. W spotkaniu brali udział przedstawiciele innych ZAZ-ów z województw: podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego. 2. Spotkanie z Prezydentem RP Sokoły, r. W dniu r. Kierownik ZAZ uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Spotkanie zorganizowane było przez Kancelarię Prezydenta ze współpracą z Gminą Sokoły. Spotkanie dotyczyło problemów społecznych wsi polskiej i osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. posłowie RP, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Minister Rolnictwa, Wojewoda. W spotkaniu tym uczestniczyli także uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach. Festyny [ imprezy integracyjne ] 1. Wybory Chłopa Racławice 2007 Dnia 29 kwietnia 2007r. to coroczne duża ogólnopolska impreza w Racławicach - Wybory Chłopa, imprezie towarzyszyły różne atrakcje, m.in. stoiska z różnymi wyrobami. Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa również wystawiali stoiska. Stoiska były z wyrobami ceramicznymi, wyrobami z wikliny, witrażami, obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. 2. Miechowskie Targi Ekologiczne Miechów, Na terenie Centrum Handlowym Targowica w Miechowie jak co roku odbyły się Miechowskie Targi Ekologiczne. Podczas tej dwudniowej imprezy różne firmy prezentowały własne produkty a zarazem ukazywały najnowsze technologie związane z ochroną środowiska. Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiali stoiska z wyrobami z wikliny, oraz ceramicznymi, garncarskimi, witrażami, oraz obrazami wykonanymi przez osoby 10

11 niepełnosprawne. W czasie targów odbyła się prezentacja Stowarzyszenia Pomocy Szansa oraz działań Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej. 3. Dni Miechowa Miechów, Dni Miechowa stały się miejscem do trzydniowej prezentacji Stowarzyszenia Pomocy Szansa Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiały stoiska z wyrobami ceramicznymi, garncarskimi, witrażami, i wyrobami drewnianymi oraz obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa cieszyło się dużym zainteresowaniem, rozdano także dużą ilość ulotek o SPS. 4. Dożynki w Krzeszowicach Krzeszowice, Podczas Dożynek w Krzeszowicach, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa wystawiali stoiska z wyrobami ceramicznymi, garncarskimi, wikliniarskimi, witrażami i obrazami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne. Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa cieszyło się dużym zainteresowaniem, rozdano duża ilość ulotek. 5. Święto Kapusty, Charsznica, W dniu 9 września 2007r. odbyła się XIII edycja Charsznickich Dni Kapusty. Impreza ta nie jest impreza komercyjną, lecz jest ukierunkowana na zdobywanie nowych doświadczeń podnoszenie wiedzy i wymiany uwag na temat rolnictwa oraz jest także miejscem spotkań samorządu ze społecznością lokalną, organizacjami działającymi w gminie, powiecie, województwie. Podczas tej imprezy, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach Stowarzyszenia Pomocy Szansa miał swoje bardzo duże stoisko. Na stoisku można było podziwiać różne wyroby ceramiczne, wikliniarskie, garncarskie, witraże, obrazami a wszystkie prezentowane wyroby zostały uprzednio wykonane przez osoby niepełnosprawne. Całą imprezę swoją obecnością zaszczycili uczestnicy z WTZ w Starych Raciborach i Wójt Gminy Sokoły. Konkursy 1. Konkurs Wielkanocny, marzec 2007 Prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach były zgłoszone do konkursu wielkanocnego organizowanego przez Miechowski Dom Kultury. Prace te zostały docenione przez organizatorów i uhonorowane dyplomami. 11

12 2. Konkurs Bożonarodzeniowy, grudzień 2007 Prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach były zgłoszone do konkursu bożonarodzeniowego organizowanego przez Miechowski Dom Kultury. Prace te zostały docenione przez organizatorów i uhonorowane dyplomami. XIV. Spotkania organizowane przez SPS w 2007 r. 1. Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ2 w Starych Raciborzach, r. Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ2 w Starych Raciborach w celu przedstawienia kadry terapeutycznej, struktury organizacyjnej i innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Szansa i Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby. 2. Wyjazd do WTZ w Kluczach, r. Wyjazd Warsztatu Terapii Zajęciowej w Podlesicach odbył się na zaproszenie warsztatu w Kluczach i był uzasadniony chęcią nawiązania bliższej współpracy między placówkami. Gospodarze zorganizowali zajęcia integracyjne dla uczestników i przyjęli wszystkich skromnym poczęstunkiem. Ustalono, że w ramach dalszej współpracy w najbliższej przyszłości będzie zorganizowane spotkanie integracyjne tym razem w siedzibie WTZ w Podlesicach. 3. Spotkanie z okazji przedstawienia wielkanocnego WTZ w Starych Raciborzach, Spotkanie z okazji zorganizowanego przez uczestników WTZ2 przedstawienia wielkanocnego pt. Wielkanocne Obyczaje. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. 4. Festyn z okazji otwarcia WTZ w Starych Raciborach, r. Uczestnicy wraz z kadrą WTZ w Podlesiach i WTZ2 w Starych Raciborach oraz pracownicy ZAZ w Witowicach uczestniczyli w festynie na Podlasiu i tam wspólnie z nowo otwartym warsztatem świętowali uroczystość. Była to uroczystość całodniowa z udziałem Starosty Wysokomazowieckiego, Wójta Gminy Sokoły, Wójta Gminy Charsznica, radnych gminy Sokoły i radnych powiatu Wysokomazowieckiego, kierownik PCPR z Wysokiego Mazowieckiego, jego ekscelencji Biskupa Łomżyńskiego, Prezesa ARiMR z Warszawy, Dyrektora PFRON oddział Białostocki, zarządu SPS i wielu innych zaproszonych gości. W Festynie udział wieli także mieszkańcy gminy Sokoły i rodziny uczestników WTZ Nr 2 w Starych Raciborach. Podczas festynu można było obejrzeć różne stoiska odbywały się występy artystyczne osób niepełnosprawnych i różnych grup artystycznych. Cały festyn zakończył się wspólną zabawą. 12

13 5. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Stare Racibory, r. Podopieczni WTZ2 zorganizowali przedstawienie Święto Rodziny. W spotkaniu uczestniczył cały warsztat oraz zaproszeni rodzice. 6. Udział w festynie integracyjnym w WTZ w Konarach, r. W imprezie tej uczestniczyło wiele placówek WTZ-owskich z woj. Małopolskiego, a celem imprezy była integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prezentacja osiągnięć miejscowych warsztatów i ZAZ-u. (min. Degustacja miodu). Udział w festynie brały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesiach 7. Przyjazd uczestników WTZ Nr 2 w Starych Raciborach na kilkudniową wycieczkę krajoznawczą, r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach Z zaproszonymi gośćmi odbyły dwie imprezy integracyjne na terenie naszych WTZ-tów. Ideą wycieczki było poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych Polski południowej. Uczestnicy zwiedzili między innymi: Zakopane, kopalnię soli w Wieliczce, Kraków (stare miasto i Wawel). Wzięli udział w XIII Dniach Kapusty w Charsznicy. Wszyscy wyjechali zadowoleni i pełni wrażeń. 8. Spotkanie wigilijne w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2, Stare Racibory r. Wspólna Wigilia w placówce przygotowana przez uczestników WTZ2 pod okiem terapeutów. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i uczestnicy terapii zajęciowej oraz zaproszeni goście. 9. Spotkanie wigilijne w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Podlesice r. W dniu 21 grudnia 2007 roku na terenie WTZ odbyło się spotkanie wigilijne uczestników i pracowników WTZ i niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej SPS, kadry obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ oraz przedstawicieli samorządu lokalnego wszystkich szczebli i Kościoła Katolickiego. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy terapii zajęciowej, pracownicy WTZ niepełnosprawni pracownicy ZAZ Witowice, pracownicy działu obsługowo-rehabilitacyjnego ZAZ oraz zaproszeni goście w tym ksiądz proboszcz z parafii w Szreniawie, który swym słowem uświetnił uroczystość. Całe spotkanie zostało przygotowane i obsługiwane przez pracowników WTZ Podlesice i pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach Stowarzyszenia Pomocy Szansa. XV. Szkolenia, kursy organizowane przez SPS w 2007r. 1. Szkolenie z zakresu wytwarzania wyrobów z wikliny, WTZ Stare Racibory luty 2007 W dwutygodniowym szkoleniu uczestniczyło 12 osób. Podczas szkolenia uczestnicy mogli się nauczyć: sortowania wikliny wg długości, przygotowywania wikliny do wyplotu, wykonywania 13

14 dna owalnego metodą krzyżykową, wykonywania kwietnika z wykorzystaniem wyplotu kosza kwadratowego, wyplatania koszy taśmą wikliniarską na obcym dnie (płycie). 2. Kurs okresowy BHP, Witowice r. W dniu r. dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa Zakład Aktywności Zawodowej przeprowadzono szkolenie kurs okresowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizatorem szkolenia był Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach. 3. Okresowe szkolenie z BHP Stare Racibory, r. W dniach r. dla dwunastu pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach Stowarzyszenia Pomocy Szansa przeprowadzono szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie było prowadzone przez Centrum Szkolenia Praktycznego w Łapach. 4. Szkolenie Zawodowe osób niepełnosprawnych będących pracownikami ZAZ Witowice Witowice, listopad 2007 luty Szkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych odbywa się w ramach programu przysposobienia społeczno zawodowego wynikającego z rozporządzenia o zakładach aktywności zawodowej. Dzięki planowi szkolenia niepełnosprawni będą mogli udoskonalać swoje umiejętności, ćwiczyć sprawność manualną, koordynację ruchową, a także otrzymać wsparcie psychologiczne. W planie uwzględnione jest również szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Program składa się z pięciu działów, tj. zajęcia z ceramiki, rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczne, integracja i spędzanie wolnego czasu, szkolenie BHP. Organizatorem szkolenia jest Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach. 5. Szkolenie z zakresu wytwarzania wyrobów z wikliny WTZ Nr 2 Stare Racibory, Szkolenie z zakresu wyplatania koszy wiklinowych oraz ozdób świątecznych metodą plecionkarską. Brało w nim udział dziesięć osób. Szkolenie prowadzone przez zawodowego wikliniarza. 6. Trening radzenia sobie z problemami związanymi z pracą z osobami niepełnosprawnymi (superwizjer) oraz trening dotyczący zespołowej pracy rehabilitacyjnej (współdziałanie, konsultowanie, wspólne podejmowanie decyzji) WTZ Stare Racibory grudzień W treningu uczestniczyło jedenaście osób pracownicy i stażyści Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach. Trening był prowadzony przez psychologa na terenie WTZ. 14

15 XVI. Nasi partnerzy w 2007r. 1. Urząd Gminy w Charsznicy, Gołczy, Racławicach, Sokołach, 2. Rada Gminy w Charsznicy, Sokołach 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Miechowie, Wysokim Mazowieckim, Zawierciu. 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczach, Lgocie Wolbromskiej, Konarach 6. Zakład Aktywności Zawodowej w Konarach 7. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy, Gołczy, Kozłowie, Racławicach, 9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach, Żarnowcu, 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, 12. Ministerstwo Polityki Społecznej Warszawa 13. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie 14. Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 17. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 18. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie Caritas 20. Ksiądz Dziekan Ludwik Michalik z Charsznicy 21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolbromiu 22. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu 23. Miechowski Dom Kultury Miechów 24. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 25. Caritas Diecezji Łomżyńskiej 26. Wójt Gminy Charsznica, Sokoły 27. Mieszkańcy Podlesic 28. Schronisko im. Brata Alberta w Miechowie 29. Fundacja Wspomagania Wsi 30. Gazeta Współczesna 31. Głos Wysokomazowiecki 32. Kontakty 33. Echo Życia 34. Sokolim Okiem 35. Smakowita 36. SKR Sokoły 37. Bank Spółdzielczy Sokoły 15

16 XVII. Główne źródła finansowania SPS w 2007 roku: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Starostwo Powiatowe Miechów Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie Fundacja Wspomagania Wsi - Warszawa 5. Darowizny od osób fizycznych. XVIII. Projekty Zrealizowane: 1. Projekt Świat wikliny Stowarzyszenia Pomocy Szansa, Witowice Projekt Świat wikliny był realizowany przez 4 miesiące, tj i finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura Bliska i środków PFRON. Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnego wikliniarstwa i plecionkarstwa poprzez edukację niepełnosprawnych osób w zawodzie wikliniarz/plecionkarz oraz opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla szkolnej młodzieży, osób niepełnosprawnych chcących poznać ginący zawód i tradycję wikliniarską. W projekcie uczestniczyło 15 pracowników niepełnosprawnych ZAZ. XIX. Napisali o nas: 1. Dziennik Polski [Dziennik w Miechowie] kwiecień 2007 Artykuł Palmy i pisanki opisuje wielkanocne konkursu organizowane przez Miechowski Dom Kultury. W artykule umieszczone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesiach wyróżnione w konkursie ludowym i malarskim. 2. Tygodnik Podlaski KONTAKTY NR 13, W artykule Pt. Odgrodzeni autorka opisuje jaki ogromny wpływ na życie osób niepełnosprawnych mają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Cały artykuł zamieszczony jest w aneksie. 3. Kurier Poranny 3 maj 2007 Artykuł Tutaj uczą się życia opisuje Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach, oraz uczestników terapii zajęciowej. Opisuje czego uczą się osoby niepełnosprawne przyjeżdżające na warsztaty. Cały artykuł zamieszczony jest w aneksie. 16

17 4. Bliskie Kontakty, Maj 2007 Artykuł Otwarty świat opisuje uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach Stowarzyszenia Pomocy Szansa, oraz naświetla jak wyglądają warsztaty i ile osób tam uczęszcza. 5. Głos Mazowiecki, Maj 2007 Artykuł opisuje uroczyste otwarcie WTZ nr 2 w Starych Raciborzach, które się odbyło r. 6. Dziennik Polski [Dziennik w Miechowie] W artykule opisano Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa Świat wikliny. XX. Podsumowanie W 2007 r. możemy poszczycić się sukcesami, spośród których warto wymienić m.in. dobrze prosperujące trzy placówki prowadzone przez nasze stowarzyszenie, tj. Warsztaty Terapii zajęciowej w Podlesiach, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach, Warsztaty Terapii zajęciowej nr 2 w Starych Raciborzach. Stale i systematycznie dokształcamy kadrę o czym mogą świadczyć ilość szkoleń i konferencji na które wysyłamy naszych pracowników. Kolejnym sukcesem jest zrealizowanie projektu Świat wikliny i tym samym przekwalifikowanie piętnastu niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach z działy produkcji zniczy na stanowiska koszykarz/plecionkarz oraz stworzenie filmu instruktarzowego dla zawodu plecionkarz/wikliniarz. Dużym sukcesem Stowarzyszenia Pomocy Szansa jest zasięg terytorialny działania i nawiązania bezpośredniej współpracy na terenie Województwa Małopolskiego oraz Województwa Podlaskiego. Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Może się również pochwalić ciągle rosnącą liczbą partnerów, nawiązywania nowych kontaktów i współpracy z różnymi organizacjami, jak również coraz większą liczbą artykułów na temat trzech placówek jak i samego stowarzyszenia. 17

18 XXI. Aneks KONTAKTY NR13 z r. Odgrodzeni Do niedawna siedzieli w domach, odgrodzeni od świata swoją odmiennością. Tu dla nas powstało życie i nadzieja. Gdyby ktoś nam zamknął te warsztaty pierwsza poszłabym pod Sejm, Senat, do prezydenta i wykrzyczała, że dla nas też musi być miejsce na ziemi. mówi Katarzyna Kuplińska. Ma 34 lata, mieszka na wsi Łaź Toczyłowo. Od urodzenia jest niepełnosprawna. Choroba stawów, krótkie nogi, zniekształcone ręce. I inteligencja normalnego człowieka. 33 lata siedziała w domu, jak mówi, prawie za piecem odgrodzona od świata. Pomagała rodzicom wychowywać młodsze rodzeństwo, bo ma o 18 lat młodszego brata i 10 lat młodszą siostrę. Rodzice zajmowali się gospodarstwem, a ona domem. Potrafi wszystko zrobić, ale jakże nudny jest świat, gdzie wszystko znajome. -Tutaj jesteśmy do siebie podobni, każdy z jakąś wadą czy chorobą. I nikt z nikogo się nie śmieje, nic nie mówi, nie przygląda opowiada Katarzyna. Gdy pojechała do Białegostoku, szła ulicą, ciężko jej było od świdrujących oczu przechodniów. Nerwy puściły, kiedy usłyszała komentarz. Odparła wtedy natychmiast. Napatrz się za darmo, bo jutro będę płatna. Katarzyna opowiada o sobie, ale dotyczy to wszystkich 50 jej koleżanek i kolegów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzącach. W klasach byłej szkoły są pracownie: stolarstwa, wikliny, papieru, gospodarstwa domowego i ogrodnicza. W Warsztatach, które oficjalnie zostaną otwarte w maju, pracuje już dziesięciu terapeutów. Zajęcia (7 godzin dziennie) dostosowane są do możliwości grupy. W grupie pracują, uczą się, stają się coraz bardziej samodzielni. Wyplatają piękne koszyki, robią kwiaty, półeczki, w pracowni gastronomicznej gotują dla siebie obiady, wypiekają ciasta. Sami sprzątają. Wokół szkoły jest ponadhektarowy plac. W pracowni ogrodniczej już przygotowywane są rozsady kwiatów i warzyw. Wkrótce powstanie ogród warzywny i kwiatowy oraz skalniak z oczkiem wodnym. Artykuł pochodzi z ; Tygodnika Podlaskiego autorstwa: Katarzyny May 18

19 4 MAJA 2007 Tutaj uczą się życia Życie osoby upośledzonej lub niepełnosprawnej na wsi jest trudne. Najczęściej jest ona skazana na siedzenie w czterech ścianach. Jedyna pomoc, jaką otrzymuje, to kilkaset złotych z pomocy społecznej. Właśnie dla nich powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Raciborach Starych Niepełnosprawni, upośledzeni, chorzy psychicznie. Wszyscy mieszkają na wsiach lub w niedużych miasteczkach. Jeszcze kilka miesięcy temu całe ich życie było zamknięte w czterech ścianach. Wszystko zmieniło się pod koniec grudnia. Tutaj uczą się gotowania, sadzenia kwiatów, wyplatania koszyków. I tego najważniejszego: przyjaźni. (Fot. Bogusław F. Skok) Nikt się nie spóźnia Niepozorny, stary budynek po szkole w Raciborach Starych. Od 27 grudnia mieszczą się tutaj Warsztaty Terapii Zajęciowej. To właśnie tutaj pięćdziesiąt osób - dwadzieścia kobiet i trzydziestu mężczyzn - spędza każdy dzień. Mają od szesnastu do siedemdziesięciu lat. Do Racibor Starych dojeżdżają z miejscowości położonych w powiecie bielskiem, białostockim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Żeby zdążyć na autobus, który dowozi ich na zajęcia, wstają o szóstej rano, albo i wcześniej. Bo zajęć nikt nie opuszcza. Chyba że poważnie zachoruje, albo rodzice zaniemogą i trzeba się nimi zająć. Takich ludzi raz na całe życie się poznaje Mam 27 lat. Do tej pory nic nie robiłem. Siedziałem w domu. Teraz każdego dnia tu przyjeżdżam - mówi Jarek. Jest bardzo przyjazny. Od kiedy tylko nas zobaczył, nie odstępował na krok. Oprowadzał po zakątkach ośrodka, pokazywał zagony, które właśnie z kolegami i koleżankami grabił. Przedstawiał nas znajomym. - Od 28 grudnia jestem tutaj praktycznie codziennie. Do tego czasu siedziałem w domu, czasami pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Tutaj są najsympatyczniejsi ludzie, jakich można tylko sobie wyobrazić. Takich ludzi spotyka się raz na całe życie. Tutaj jest super. Wszystko tu lubię. Szkoda jedynie, że te zajęcia trwają tylko do Bo ja mógłbym być tutaj od świtu do nocy. Tylko spać do domu bym jeździł - zachwala Wojtek Galas. Niedosłyszy. - Miałem operację na uszy - dopowiada. Wesoło tutaj jest, obiady dają. W domu pomagałam przy gospodarstwie. A tutaj w towarzystwie pielimy sobie zagony, opowiadamy różne rzeczy - mówi kobieta, na oko około 40-letnia. Pochodzi z Kurowa. Mili ludzie, można porozmawiać, różne rzeczy na stolarce porobić... Ja całe życie jeżdżę tylko po szpitalach, sanatoriach... Nie nudzę się, cały czas jestem przez to zajęty. Od urodzenia tak chodzę, mam taką głupią chorobę - Daniel Moruszewski z Szepietowa patrzy na swoje krzywe nogi. - Myślę, że te warsztaty szczególnie dla osób upośledzonych są ogromną odskocznią. Z tego co widać, oni chyba nigdy nigdzie nie byli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kasia dopiero od miesiąca przyjeżdża na zajęcia do ośrodka. - Do tej pory siedziałam w domu, pomagałam mamie, mam dwóch młodszych braci... - mówi zdawkowo. Widać, że jest nieśmiała. Peszy się, kiedy pytamy, co najbardziej lubi robić. Kaśka najchętniej gra w piłkę nożną - odpowiada za dziewczynę Adam Kurluta, szef ośrodka. Adam ma głębokie upośledzenie. Wita nas już z daleka. I pyta, czy mamy jakieś kubki, które mógłby umyć. Jeszcze do niedawna nic nie potrafił w kuchni zrobić. Nauczyłyśmy go zmywać naczynia. Najbardziej polubił kubki i szklanki. Jak widzi, że ktoś pije herbatę 19

20 czy kawę, to nie odejdzie, zanim nie dostanie kubka. Zmywanie stało się jego pasją. Człowiekowi z zewnątrz trudno zrozumieć, że takie najprostsze czynności osobom chorym mogą sprawiać aż tyle radości - mówi Ewa Krysińska, instruktorka z pracowni gospodarstwa domowego. Najbardziej lubię Magdę Zenuś ma około 40 lat. Jego rodzice około siedemdziesiąt. Do tej pory pomagał tylko w gospodarstwie. Codziennie musiał nakarmić świnie, posprzątać w obejściu, wiosną posiać zboże, potem je zebrać z pola, w międzyczasie rozsypać nawóz. Nigdzie w życiu nie był. Zenuś na zajęcia do Racibor Starych trafił z podejrzeniem, że zupełnie nic nie rozumie, co się do niego mówi i nic nie słyszy. Miał więc zeszyt, w którym instruktorzy zapisywali mu proste polecenia. Jakież było ich zdziwienie, kiedy się okazało, że Zenuś wcale taki ułomny nie jest. Szybko wyszło bowiem na jaw, że nie tylko wszystko rozumie, ale i mówić potrafi. Skąd więc wzięła się opinia, że jest niemową? - Od rodziny wyjaśnia Magda Dworakowska-Łukasik, instruktorka. - Kiedy po raz pierwszy kierowca zajechał po Zenka, wyszedł jego brat i powiedział, że on jest mało komunikatywny i najlepiej mu wszystko zapisywać. No to zapisywaliśmy. Zenuś jest na stolarce, ale garnie się do wszystkiego. Do ogrodu, do kuchni, do wycinanek... Ale najbardziej podoba mu się w Raciborach pani Magda. - Kiedyś była u mnie w domu cedzi trochę niewyraźnie, ale z wielkim uśmiechem na twarzy Zenuś. - Fajnie tu jest, naprawdę fajnie. Dlatego ciągle tu przyjeżdżam. Nie przyjeżdżałem tylko wtedy, jak mama była w szpitalu. W domu wtedy musiałem być z ojcem. Bo mój brat Kazik w Białymstoku pracuje. Czasami tylko do nas tutaj przyjeżdża mówi z przejęciem. Zenuś opowiada, że choć pół dnia spędza teraz na zajęciach w Raciborach, to i tak musi pomagać w gospodarstwie. - Jak wrócę, to muszę wodę z mąką wymieszać i świnie nakarmić. Piętnaście ich mam. Niedawno zboże posiałem. Jak wieczorem się kładę do łóżka, to już strasznie zmęczony jestem - wyjaśnia. Ale już po piątej nad ranem wstaje i szykuje się na zajęcia. - Zawsze czyściutki, ogolony... - chwali go instruktorka Magda. - Zenuś, tak się dzisiaj stroiłeś, że aż szyję pozacinałeś sobie golarką - śmieje się dziewczyna. - Eeee tam... Nic się przecież nie stało. Zagoi się uśmiecha się Zenuś. Tutaj jest mój drugi dom Katarzyna Kuplińska ma 34 lata. Od urodzenia choruje na skoliozę. - To choroba, która zniekształca kości. Z wiekiem coraz bardziej postępuje. Ale ja na szczęście nie przejmuje się tym i dzięki temu jakoś sobie radzę. I muszę przyznać, że nawet mi te ułomności w życiu tak bardzo nie przeszkadzają - podkreśla Katarzyna. Bardzo dba o siebie. Na twarzy nienaganny makijaż, ubrana w schludny, modny strój, na szyi kilka łańcuszków, na rękach bransoletki, na palcach kilka pierścionków. - Całe życie starałam się nie popaść w monotonię. Walczyłam o to. Wychodziłam do sąsiadów, w swojej miejscowości mam mnóstwo kolegów, koleżanek. Starałam się żyć w miarę normalnie. Dlatego nikt na moją inność nigdy nie patrzył z pogardą - opowiada. - Ale żeby tak żyć, trzeba walczyć ze swoim ja, trzeba sobie cały czas powtarzać: muszę wygrać, ludzie muszą mnie zaakceptować. To pomaga. Mnie pomogło. Żeby zdążyć na zajęcia, Katarzyna wstaje o szóstej rano. Mieszkam prawie 80 kilometrów od ośrodka. Ale ta odległość mi nie przeszkadza. Ja uwielbiam tu być. Czuję się tutaj swobodnie, luźno. Podoba mi ta atmosfera, zajęcia, jakie wykonujemy w pracowni gospodarstwa domowego. Lubię sobie pójść też do innej pracowni coś namalować, powycinać. Tutaj mam mnóstwo wspaniałych znajomych mówi radośnie. - Bo chociaż prowadziłam w miarę aktywne życie, to moje dni były dość monotonne, nudne. W domu robi się ciągle to samo. Tutaj niby też sprzątam, gotuję, ale to co innego. Tutaj jest więcej ludzi i więcej radości z wykonywanych czynności. Ja na przykład gotując czuję się, jakbym gotowała dla jednej, dużej rodziny. Bo dla mnie wszyscy uczestnicy są rodzeństwem, a instruktorzy są dla mnie jak rodzice - wyjaśnia. Katarzyna twierdzi, że od kiedy przyjeżdża na zajęcia, jej życie zmieniło się w stu procentach. - Teraz jest pełne werwy, energii. Mam mnóstwo chęci do wstawania o szóstej rano, żeby się przyszykować do wyjazdu. Szkoda tylko, że te zajęcia są takie krótkie - mówi. Jej zdaniem, takich ośrodków w małych miejscowościach powinno być więcej. - Jeśli człowiek ma dobrych sąsiadów, to nie odczuwa swojej choroby. Ale znam ludzi upośledzonych, cierpiących na przeróżne schorzenia, którzy siedzą tylko w czterech ścianach. To jest tragedia - nie ma wątpliwości. - Tutaj ludzie się otwierają, rozmawiają ze sobą, nawiązują znajomości. A przede wszystkim mają zajęcie. To rehabilitacja i psychiczna, i fizyczna. Ja przynajmniej życia bez tych warsztatów już sobie nie wyobrażam. 20

21 Przecież Piotruś czyta Piotruś spod Czyżewa ma 30 lat i upośledzenie w stopniu znacznym. Tak przynajmniej ma zapisane w dokumentach lekarskich. - Ale ja do tej diagnozy mam zastrzeżenia. Ten chłopak mówi pełnymi zdaniami, odpowiada na pytania. On daje świetne riposty, uwielbia przeglądać gazety, jest w stanie się podpisać. Czytać na razie jeszcze nie umie. Ale jest dopiero od miesiąca, więc może z biegiem czasu będzie potrafił przepisać nawet kawałek tekstu. A przecież ludzie z takim upośledzeniem najczęściej mówią tylko tak i "nie. Dlatego myślę, że on ma mniejszy stopień upośledzenia niż mu zapisano w papierach - uważa instruktorka Magda. - Bo u nas jest taka etykietka: skoro dziecko ma zespół Downa, to musi być głęboko upośledzone. Nikt nawet tych ludzi specjalnie nie bada. Polskie realia - Te wszystkie osoby pochodzą głównie z terenów rolniczych, więc ich życie najczęściej polegało na tym, że pomagały rodzicom przy pracach w gospodarstwie lub siedziały po prostu w domu i nie miały do kogo się odezwać. Takie są niestety polskie realia. Osoby chore psychicznie, upośledzone, są u nas tanią siłą roboczą. Bo ci, co są sprawni wyjeżdżają do pracy w mieście albo zakładają swoje rodziny - wyjaśnia Magda Dworakowska-Łukasiuk. - Na tych ludzi nikt do tej pory nie miał pomysłu. Cała pomoc ograniczała się do świadczeń z pomocy społecznej, czyli wypłacania pieniędzy. Przez takie, a nie inne traktowanie wiele osób, nawet kilkudziesięcioletnich, jeszcze do niedawna był kompletnie zamkniętych w sobie, bało się ludzi, bało się cokolwiek powiedzieć. Dzięki terapii to się zmienia. - Jest u nas taki chłopak, Łukasz, który do tej pory nie nawiązywał żadnych kontaktów. Stał na uboczu. Zawsze z tym samym wyrazem twarzy. A teraz uśmiecha się, podchodzi, zagaduje, wykonuje polecenia instruktorów. I widać, że lubi nasze zajęcia, bo ma stuprocentową frekwencję. Kolejny podobny przypadek to Grześ. Ma znaczny stopień upośledzenia umysłowego. Przez pierwszy miesiąc nawet nie pozwalał do siebie podejść. Teraz sam do nas przychodzi, wita się, uśmiecha, mówi "cześć, "dobrze - opowiada o podopiecznych Magda. Instruktorka nie ma wątpliwości, że gdyby wszystkie te osoby wcześniej rozpoczęły terapię, to na pewno lepiej odnajdywałyby się w otaczającym świecie. - Potrafiliby nawiązywać kontakty, radzić sobie z problemami, łatwiej współpracowałoby im się w grupie - wymienia Magda. - Niestety opiekunowie, rodzice też często zamiast pomóc swoim chorym dzieciom, to im trochę szkodzili. W Polsce jest takie przeświadczenie, że jak ktoś jest niepełnosprawny, upośledzony, to trzeba go ze wszystkich sił chronić przed złym światem - dodaje Barbara Chołowienko, instruktorka z pracowni ogrodniczej. Przypomina, że ci ludzie, pomimo swoich ułomności, kiedyś w życiu mogą zostać sami i będą musieli sobie jakoś radzić. - O tym, niestety, wielu rodziców w ogóle nie myśli. Dlatego naszą rolą jest, po pierwsze, nauczenie naszych podopiecznych podstawowych czynności, a po drugie - zachęcenie ich do tej pracy. Z tym jest czasami ciężko. Zdarza się, że przez pół godziny nasi podopieczni sadzą jakieś kwiatki, a jak tylko się gdzieś odwrócimy, to jeden za drugim maszerują do kuchni na herbatkę. I mogą tak przy niej spędzić nawet kilka godzin. Ale my się nie poddajemy. Mam nadzieję, że nauczymy ich w miarę normalnego życia - dodaje dziewczyna. Joanna Dargiewicz Artykuł pochodzi z ; Kuriera Porannego autorstwa: Joanny Dargiewicz, foto; Bogusław F. Skok 21

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

nie tylko str. 11 14 stale rozszerzamy naszą działalność nr 3 (1/2012) C Z A S O P I S M O B E Z P Ł A T N E

nie tylko str. 11 14 stale rozszerzamy naszą działalność nr 3 (1/2012) C Z A S O P I S M O B E Z P Ł A T N E Tomasz Sieńko, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie stale rozszerzamy naszą działalność str. 15 Marek Plura, poseł, członek Podkomisji Stałej do spraw Osób Niepełnosprawnych Przy aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str. 2. 2. Cele działalności str.2. 3. Główne zdarzenia prawne str.3. 4. Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW

GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW Mało stresu i samych prawidłowych odpowiedzi życzą studenci fizjoterapii i pedagogiki. Trafnych wyborów i wymarzonych studiów życzą studenci budownictwa i rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

55+ Seniorzy w akcji

55+ Seniorzy w akcji 55+ Seniorzy w akcji ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Z PASJĄ! www.seniorzywakcji.pl 55+ Seniorzy w akcji Publikacja została sfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY LUT Y 2009 Nr 2 (140) Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str.

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo