UMOWA BDGi /2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA BDGi-2160-./2011"

Transkrypt

1 UMOWA BDGi /2011 zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Pani Moniki Dziadkowiec z dnia 22 grudnia 2010 r. Pani Małgorzata Sołtyszewska Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia na potrzeby Zamawiającego oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, zwany dalej Systemem, obejmującego w szczególności: 1) dostawę i wdroŝenie oprogramowania obejmującego swoim zakresem obszary: kadrowo płacowy, finansowo księgowy, planowania i budŝetu zadaniowego, środków trwałych i gospodarki magazynowej wraz z licencjami na czas nieokreślony; 2) dostawę i wdroŝenie innego oprogramowania niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy wraz z licencjami na czas nieokreślony; 3) dostawę i wdroŝenie elementów sprzętowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym serwera; 4) przeniesienie wskazanych przez Zamawiającego danych z obecnie eksploatowanych systemów do nowego Systemu; 5) przygotowanie i uruchomienie u Zamawiającego platformy testowej i produkcyjnej Systemu; 6) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń uŝytkowników i administratorów Systemu dla nie więcej niŝ 60 pracowników Zamawiającego; 7) przygotowanie przypadków uŝycia i scenariuszy testów oraz uczestniczenie w testach akceptacyjnych; 8) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji uŝytkowej i administracyjnej Systemu. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Systemu są określone w załącznik nr 1 do umowy. 3. Przez okres 24 miesięcy od dnia końcowego odbioru Systemu Wykonawca będzie świadczył następujące usługi związane z utrzymaniem Systemu: 1) stałą telefoniczną pomoc dla uŝytkowników Systemu w dni robocze w godzinach 8: ; 1/68

2 2) usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających z błędnego lub wadliwego, niezgodnego z dokumentacją, działania Systemu jak i niewynikających z błędów lub wad Systemu objętych gwarancją, w tym z powodu awarii sprzętu oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn leŝących po stronie uŝytkowników Zamawiającego; 3) aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa, w terminie nie później niŝ 7 dni przed wejściem w Ŝycie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w Ŝycie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni od ich wejścia w Ŝycie; 4) wizyty konsultanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem faksem) w celu realizacji ewentualnych dodatkowych prac dostosowujących System do potrzeb uŝytkowników, drobnych modyfikacji Systemu oraz szkoleń. 4. Wykonawca będzie wykonywał konsultacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4 na rzecz Zamawiającego w wymiarze nie więcej niŝ 20 godzin w skali miesiąca, za wyjątkiem pierwszych trzech miesięcy po odbiorze Systemu, w których Zamawiający przewiduje potrzebę korzystania z konsultacji na nie więcej niŝ 50 godzin w skali miesiąca. 5. Warunki wykonania usług związanych z utrzymaniem Systemu, o których mowa w ust. 3, są określone w załącznik nr 2 do umowy. 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do sprzedaŝy licencji określonych w 1 ust. 1 pkt W przypadku dostarczenia oprogramowania osób trzecich Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu licencje udzielone przez producenta na oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych przez producenta tego oprogramowania. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne kwalifikacje i dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz narzędziami wymaganymi do naleŝytej realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca odpowiada za świadczenie usług z naleŝytą starannością. 5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie osoby zatrudnione przez siebie przy wykonywaniu umowy, a takŝe za działania podwykonawców. 6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, są określone w załączniku nr 3 do umowy. 7. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest moŝliwa tylko pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 3 do umowy i przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu. 8. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie prace wykonywane u Zamawiającego były prowadzone w dni robocze w godzinach pracy Ministerstwa Środowiska, tj Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację prac poza wyznaczonymi godzinami. 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania umowy, a w szczególności do udzielenia Wykonawcy dostępu do informacji 2/68

3 i dokumentów oraz umoŝliwienia kontaktu z pracownikami Zamawiającego niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, sieci komputerowej i serwerów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 3. Na spotkaniu zorganizowanym w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 4. ETAPY I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Umowa będzie wykonywana w następujących etapach: 1) Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia, w ramach realizacji, którego Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające: a) propozycję sposobu realizacji przedmiotu umowy obejmującą: słownik uŝywanych terminów i pojęć, zakres przedsięwzięcia, notacje i metodyki uŝywane w dokumentach i przedsięwzięciu (w szczególności: UML 2.0, diagramy ER), narzędzia wspomagające prowadzenie przedsięwzięcia (w szczególności: Ms Project, Ms Visio, IBM Rational), b) harmonogram realizacji poszczególnych etapów i części umowy uwzględniający następujące priorytety Zamawiającego: kadry i płace, finanse i księgowość, planowanie i budŝet zadaniowy, środki trwałe i gospodarka magazynowa, c) listę niezbędnych zasobów w szczególności: sprzęt, urządzenia, pomieszczenia, łącze internetowe - do realizacji poszczególnych etapów i całej umowy w zaproponowanym harmonogramie, d) listę wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych etapów i całej umowy, zawierającą dane teleadresowe osób biorących udział w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy, e) sposoby komunikacji osób zaangaŝowanych w wykonanie umowy, f) sposoby zapewnienia jakości dostarczonego Systemu, g) sposoby weryfikacji i zatwierdzania przez Zamawiającego wymagań dla Systemu określonych w załączniku nr 1 do umowy, h) określenie niezbędnego poziomu wiedzy informatycznej umoŝliwiającej wykonywanie prac w systemie komputerowym dla poszczególnych rodzajów uŝytkowników, i) inne dane i informacje, które Wykonawca uzna za niezbędne do poprawnego wykonania umowy; 2) Etap II Analiza, obejmujący swoim zakresem co najmniej: a) analizę działalności Zamawiającego w zakresie objętym wymaganiami Systemu, b) analizę danych i ich struktury w obecnie wykorzystywanych systemach (zawartości baz danych), c) analizę procesów, procedur, czynności i operacji działających na tych danych, d) analizę bezpieczeństwa Systemu uwzględniającą: przepisy o ochronie danych osobowych, 3/68

4 Polskie Normy, zagwarantowanie uŝytkownikom dostępu do funkcji i danych (pól) Systemu niezbędnych do wykonywania ich obowiązków, e) analizę środowiska systemu komputerowego, f) analizę wymagań Zamawiającego pod względem: kompletności, szczegółowości, spójności, jednoznaczności, aktualności oraz poprawności, g) analizę nowych i zmienionych przepisów prawa, obejmujących zakresem moduły Systemu, w odniesieniu do przepisów zamieszczonych w wymaganiach dla Systemu określonych w załączniku nr 1 do umowy, h) wykonanie odpowiednich schematów i rysunków; 3) Etap III - Projekt Systemu obejmujący przygotowanie i dostarczenie dokumentu obejmującego: a) słownik pojęć uŝywanych w Systemie, b) listę aktorów i ról występujących w Systemie, c) przedstawienie powiązania pomiędzy wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy a: informacjami w bazie danych w momencie ich odczytywania lub zmiany, przypadkami uŝycia, uŝytkownikami i ich uprawnieniami, modułami, d) projekt przeniesienia danych z obecnie uŝywanych systemów do nowego Systemu, zawierający co najmniej: nazwę pola, zawartość informacyjną pola, relację (pomiędzy danymi), typ pola, dziedzinę moŝliwych wartości (ograniczeń) - jeŝeli będzie znana, e) projekt bazy danych Systemu, f) projekt Systemu obejmujący opisy: interfejsów (formularzy), plików i danych wejściowych, plików i danych wyjściowych, g) projekt bezpieczeństwa Systemu na poziomach: serwera, stacji roboczej, środowiska bazodanowego, Systemu - w rozbiciu na funkcjonalności w modułach zaproponowane w chwili wdraŝania, h) projekt wdraŝania Systemu, i) projekt systemu komputerowego na serwerze i stacjach roboczych będący listą niezbędnego oprogramowania, wraz z wersjami, wymaganego do poprawnej pracy aplikacji, j) projekt testowania Systemu, w tym scenariusze testowe, k) projekt eksportowania danych z modułu lub Systemu w wersji produkcyjnej do modułu lub Systemu w wersji testowej, l) inne dokumenty, które Zamawiający uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania tego etapu, w szczególności zapewniające, Ŝe System jest zgodny 4/68

5 z wyszczególnionymi przepisami prawa lub wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, m) projekty funkcjonalności dedykowanych dla Zamawiającego oraz ich integrację z dostarczanym Systemem ujęte w elementach, o których mowa w lit. a - l; 4) Etap IV - Dostawa wymaganych elementów sprzętowych i programowych, obejmujący dostawę wszystkich niezbędnych do prawidłowego działania Systemu elementów infrastruktury sprzętowej w tym serwera oraz gotowego oprogramowania wraz z nośnikami i licencjami niezbędnymi do poprawnego zainstalowania i skonfigurowania Systemu; 5) Etap V - Instalacja platformy testowej, obejmujący dostarczenie: a) podręcznika instalacji i konfiguracji platformy testowej (system komputerowy dla serwerów i stacji roboczych), b) podręcznika instalacji i konfiguracji systemu bazodanowego, c) podręcznika instalacji i konfiguracji Systemu, d) podręcznika migracji danych, e) innych dokumentów, o ile Zamawiający uzna je za potrzebne do odbioru etapu; 6) Etap VI Testowanie, w ramach realizacji którego Wykonawca dostarczy podręczniki uŝytkownika dla kaŝdego modułu Systemu; 7) Etap VII- Szkolenia uŝytkowników, w ramach którego Wykonawca: a) dostarczy podręczniki szkoleniowe dla uŝytkowników, b) przeszkoli nie więcej niŝ 60 pracowników Zamawiającego (liczba pracowników jest zsumowana dla wszystkich modułów); 8) Etap VIII - Przekazanie dokumentacji i nośników, w ramach którego Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: a) nośniki instalacyjne zawierające ostateczną wersję Systemu, b) ostateczne wersje wszystkich wytworzonych na wcześniejszych etapach podręczników, c) zaakceptowaną przez Zamawiającego procedurę dokonywania zgłoszeń błędów i awarii Systemu, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy; 9) Etap IX - Instalacja platformy produkcyjnej, w ramach której Wykonawca: a) zainstaluje i skonfiguruje System zgodnie z przekazanymi podręcznikami, b) przeprowadzi migrację danych. 10) Etap X - Odbiór Systemu, w ramach którego Wykonawca przedstawi System do ostatecznego odbioru; 11) Etap XI - Usługi realizowane po odbiorze Systemu. 2. Zamawiający preferuje elektroniczną formę przekazywania zgłoszeń błędów i awarii Systemu musi być jednak zapewniony równieŝ alternatywny sposób ich przekazywania Wykonawcy. 3. Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia zostanie zakończony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Etap X - Odbiór Systemu zostanie zakończony nie później niŝ.. tygodni od dnia podpisania umowy. 5. Realizacja pozostałych etapów będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę w ramach realizacji etapu I Plan Realizacji Przedsięwzięcia. 6. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wprowadzenia uzasadnionych zmian w przedstawionym w ust. 1 podziale wykonania umowy na etapy, jednakŝe te zmiany nie mogą zmniejszać zakresu wykonywanych czynności, dostarczanych dokumentów i innych elementów, które Wykonawca ma wykonać. 5/68

6 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 wymagają zachowania formy pisemnej i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. ODBIORY 1. Zamawiający będzie odbierać poszczególne etapy protokołem odbioru etapu. 2. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy poszczególnych etapów zgodnie z częściami przedstawionymi w 4 ust.1 pkt 1 lit. b. W związku z wykonaniem umowy etapami, które są podzielone na części uznaje się, Ŝe część moŝe zawierać niezbędne czynności, dokumenty oraz procedury akceptacji tylko swojej części lub modułu, a nie całego Systemu. 3. Odbiór poszczególnych części potwierdzony zostanie protokołem odbioru. 4. Wykonawca zawiadomi na piśmie albo faksem Zamawiającego o gotowości do odbioru 3 dni robocze przed planowanym dniem przekazania etapu do odbioru, przesyłając informację zawierającą oznaczenie etapu i planowaną datę przekazania etapu do odbioru. 5. Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru etapu. 6. Wykonawca, przewidując moŝliwość nieodebrania prac wykonanych w danym etapie przez Zamawiającego, przekazuje je do odbioru odpowiednio wcześniej, niŝ w zaproponowanym harmonogramie, w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek zgodnych z uwagami Zamawiającego. 7. Wszystkie protokoły odbioru zostaną sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8. Problemy organizacyjno-logistyczne Wykonawcy nie stanowią podstawy do wystąpienia o wydłuŝenie terminów odbioru etapów określonych w niniejszej umowie. 9. Miejscem przeprowadzenia wszystkich odbiorów jest siedziba Zamawiającego. 6. WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym koszty licencji, dostaw, szkoleń i materiałów szkoleniowych, aktualizacji oprogramowania, serwisu gwarancyjnego oraz usług świadczonych po odbiorze Systemu na warunkach określonych w umowie, a takŝe wszelkie naleŝne cła i podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) wynosi brutto: złotych (słownie złotych: ). 2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywać w częściach po zrealizowaniu następujących etapów: 1) wynagrodzenie za realizację etapów od I do III, po zrealizowaniu etapu III Projekt Systemu 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, tj..... złotych (słownie złotych:.. ); 2) wynagrodzenie za realizację etapów od IV do X, po zrealizowaniu etapu X Odbiór Systemu 50% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, tj..... złotych (słownie złotych:.. ); 3) Etap XI Usługi realizowane po odbiorze Systemu - 40 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy w 24 równych ratach po odbiorze Systemu, tj..... złotych (słownie złotych:.) miesięcznie. 6/68

7 3. Zapłata wynagrodzenia za realizację usług określonych w 1 ust. 3, będzie następowała po kaŝdym miesiącu świadczenia usług po potwierdzeniu protokołem odbioru naleŝytego wykonania usługi w danym miesiącu. 4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz oryginału protokołu odbioru wykonania etapu prac, o których mowa w ust. 2 albo usług, o których mowa w ust. 3, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Za dzień dokonania płatności strony uznają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, to jest w wysokości złotych (słownie złotych:. ). 2. Zabezpieczenie słuŝy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia naleŝne kary umowne % kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy określonego 4 ust. 1 pkt 10 potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń % kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niŝ w 15 dniu po upływie rękojmi. 8. KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe: 1) odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy; albo 2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia za kaŝdy dzień zwłoki, a w razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy. 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usług Etapu XI umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe udzielić dodatkowego terminu do wykonania tych usług i zaŝądać kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie usług Etapu XI określonego w 6 ust. 2 pkt 3 za kaŝdy dzień zwłoki, a w razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy. 3. NiezaleŜnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania, moŝe on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 7/68

8 9. GWARANCJA 1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wykonany System spełnia wszystkie uznane standardy w dziedzinie informatyki i telekomunikacji oraz wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do umowy, a takŝe, Ŝe jest zgodny z aktualnym stanem prawnym. 2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Systemu na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru Systemu. 3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich wad i błędów Systemu ujawnionych podczas zgodnego z dokumentacją korzystania z Systemu, w tym: 1) zapewnienie pracy Systemu na poziomie nie gorszym niŝ w chwili jego odbioru, 2) interweniowanie na podstawie zgłoszeń telefonicznych, faksem lub przez Internet (zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone faksem), 3) usunięcie błędu zgodnie z poziomem świadczenia usług określonym w załączniku nr 2 do umowy. 4. Zobowiązania gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę. 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1, udziela Zamawiającemu licencji na czas nieokreślony do oprogramowania o którym mowa w 1. ust. 1 pkt 1 powstałego w wyniku wykonania umowy na następujących polach eksploatacji: 1) kopiowania, zwielokrotniania, i przechowywania na nieograniczonej liczbie nośników jakiegokolwiek rodzaju oraz na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego, 2) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z celu zawarcia niniejszej umowy, w tym jego instalowanie, deinstalowanie i wprowadzanie do pamięci komputerowej na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do zwielokrotniania dowolną techniką drukarską oraz cyfrową, w liczbie potrzebnej do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy, wszelkiej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ramach wykonania umowy. 4. Dostarczone w wyniku realizacji przedmiotu umowy licencje, o których mowa 2 ust. 1 i 2 nie mogą mieć ograniczeń czasowych. 11. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy określonego w Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być wykorzystane bez obopólnej pisemnej zgody Stron do celów innych niŝ realizacja przedmiotu umowy. 3. Obie Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufnego charakteru informacji, w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w dowolnej formie, oraz osoby, przy pomocy których Strony będą wykonywać wzajemne obowiązki, zapoznają się przy wykonywaniu niniejszej umowy. 8/68

9 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. Zamawiający Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska. 2. Załącznik nr 2 Tryb prowadzenia i zasady odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu. 3. Załącznik nr 3 - Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. 9/68

10 Załącznik Nr 2 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Tryb prowadzenia i zasady odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu Stała telefoniczna pomoc dla uŝytkowników 1. Dla celów realizacji usługi Wykonawca wyznaczy linię telefoniczną. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o udostępnionym numerze telefonicznym w dniu podpisania Umowy. Wykonawca będzie kaŝdorazowo powiadamiał pisemnie Zamawiającego o zmianie numeru telefonicznego, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed zmianą. 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji konsultacji telefonicznych, zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny konsultacji telefonicznych; 2) datę i godzinę rozpoczęcia konsultacji; 3) nazwa modułu, którego dotyczy problem; 4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej problem; 5) opis zgłoszonego problemu; 6) imię i nazwisko osoby udzielającej konsultacji; 7) opis rozwiązania; 8) datę i godzinę ostateczną zakończenia rozwiązywania problemu. Usuwanie błędów i awarii Systemu 1. Do błędów i awarii Systemu objętego usługą serwisową zalicza się jednorazowe lub powtarzające się zakłócenie powodujące: 1) działanie Systemu niezgodne z obowiązującą dokumentacją; 2) błędne działanie Systemu będące wynikiem awarii sprzętu; 3) błędne działanie Systemu będące wynikiem działania oprogramowania systemowego; 4) błędne działanie Systemu w wyniku niewłaściwej obsługi przez uŝytkowników. 2. Na potrzeby świadczeń usług serwisowych w okresie gwarancyjnym Zamawiający określił kategorie problemów i sposobów ich rozwiązania, związanych z Systemem: 1) Błąd krytyczny - nastąpiło przerwanie pracy Systemu, przejawiające się całkowitym brakiem moŝliwości korzystania z funkcjonalności; uŝytkownik nie ma moŝliwości zastosowania środków zastępczych w celu obejścia błędu; 2) Błąd - istnieją powaŝne problemy z funkcjonowaniem Systemu. System funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie; 3) Usterka - jest ograniczona moŝliwość realizowania mniej waŝnych funkcji, które nie są kluczowe dla normalnego funkcjonowania Systemu. 3. Poziom świadczenia usług oznaczający zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniŝej przedstawionych parametrów czasowych w przypadku problemów dotyczących usług serwisowych w okresie gwarancyjnym: Kategoria problemu Czas reakcji Czas rozwiązania Błąd krytyczny 4 h 1 dzień roboczy Błąd 24 h 4 dni robocze Usterka 24 h 7 dni roboczych gdzie: 10/68

11 Czas reakcji oznacza czas, jaki upłynął pomiędzy przyjęciem zgłoszenia przez Wykonawcę a pierwszym kontaktem z Zamawiającym w sprawie tego zgłoszenia. Czas rozwiązania dotyczy rozwiązania końcowego i liczony jest zegarowo, od momentu zgłoszenia w przypadku zgłoszenia w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia poza godzinami pracy jest liczony zegarowo poczynając od początku następnego dnia pracy Zamawiającego. Czas ten przestaje być liczony z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Rozwiązania końcowego i potwierdzenia jego skuteczności. Rozwiązanie końcowe - problemu oznacza jego usunięcie poprzez dostarczenie poprawki, pakietu poprawek lub innej aktualizacji Systemu. Obejście problemu oznacza rozwiązanie problemu, które moŝe być realizowane poprzez zmianę parametrów Systemu, rekomendację modyfikacji procesu przetwarzania danych, rekomendację modyfikacji sprzętowo-programowej, rekomendację modyfikacji infrastruktury wykorzystywanej przez System, lub inne rekomendacje, prowadzące do zmiany Kategorii problemu na niŝszą bądź do zamknięcia problemu. Zastosowanie obejścia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dostarczenia Rozwiązania końcowego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji zgłoszonych błędów i awarii zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny; 2) datę wpisu; 3) datę wpływu do Wykonawcy pisemnego zlecenia; 4) numer zlecenia; 5) datę zlecenia; 6) treść merytoryczną zlecenia; 7) datę wykonania zlecenia; 8) opis sposobu wykonania zlecenia; 9) ewentualne uwagi; 10) jeŝeli naprawa dotyczyła bazy danych lub środowiska bazodanowego szczegółowy opis dokonanych zmian struktury bazy danych (pola, tabele, powiązania) lub środowiska bazodanowego oraz opis zmodyfikowanych danych w bazie (wartości przed i po zmianie). Aktualizacja systemu 1. Realizacji usługi aktualizacji będzie polegała na aktualizowaniu Systemu w związku z wprowadzeniem przez Wykonawcę nowej wersji Systemu lub w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa, w terminie nie później niŝ 7 dni przed wejściem w Ŝycie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w Ŝycie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni od ich wejścia w Ŝycie. 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji przeprowadzonych aktualizacji zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny; 2) oznaczenie, czy jest to aktualizacja programu, czy aktualizacja wynikająca ze zamiany przepisów prawa; 3) nazwa modułu którego dotyczy aktualizacja; 4) opis aktualizacji zawierający: a) dane, które uległy modyfikacji i ich struktura, b) procesy, które uległy zmianie, c) interfejsy, które uległy zmianie, 11/68

12 d) algorytmy, które uległy zmianie; 5) imię i nazwisko osób, z którymi moŝna się kontaktować w celu omówienia szczegółów związanych z wprowadzoną aktualizacją. Wizyta konsultanta 1. Realizacja usługi będzie polegała na wizycie Konsultanta w siedzibie Zamawiającego, który będzie: 1) udzielał niezbędnych wyjaśnień dotyczących obsługi systemu operatorom w poprawnej eksploatacji systemu; 2) szkolił nowych pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu; 3) wykonywał drobne modyfikacje Systemu. 2. W godziny pracy konsultantów nie będzie wliczony czas dojazdu Konsultanta do siedziby Zamawiającego. 3. Godziny konsultacji są zaokrąglane do kaŝdych pełnych 15 minut na korzyść Zamawiającego. 4. Niewykorzystane godziny konsultacji przechodzą na następny miesiąc. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji wykorzystanych godzin konsultantów zawierającej, co najmniej: 1) numer kolejny; 2) imię i nazwisko Konsultanta ; 3) imię i nazwisko osoby, do której przyjechał Konsultant; 4) opis udzielonej konsultacji (modyfikacji, szkolenia); 5) nazwa modułu, którego dotyczy konsultacja; 6) funkcjonalność, której dotyczy konsultacja; 7) data i godzina rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. Rozliczenie usług 1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu ewidencję wykonanych usług w podziale na poszczególne kategorie w cyklu miesięcznym. Przedstawiona ewidencja wykonanych usług będzie jednocześnie załącznikiem do protokołów zdawczo-odbiorczych stanowiących podstawę do realizacji płatności przez Zamawiającego. Ewidencja moŝe być przekazywana Zamawiającemu w formie elektronicznej ustalonej przez obie strony. 2. Treścią protokołów zdawczo-odbiorczych będą wyniki analizy ewidencji wykonanych w danym miesiącu usług oraz wyniki ewentualnych pisemnych uwag (skarg) Zamawiającego dotyczących realizacji usługi. 3. Zamawiający ma prawo skierować do Wykonawcy skargę w przypadku: 1) niemoŝności skomunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą; 2) niesatysfakcjonującego Zamawiającego poziomu merytorycznego świadczonej usługi przez Wykonawcę. Zamawiający Wykonawca /68

13 Załącznik Nr 3 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy Zespół osób wyznaczonych ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy powinien liczyć, co najmniej 10 osób, w tym: 1) co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w charakterze kierownika wdraŝania w okresie ostatnich 10 lat, w co najmniej 5 wdroŝeniach oprogramowania, z czego kaŝde powinno obejmować obszary kadr, płac i rachunkowości; 2) co najmniej trzy osoby posiadające doświadczenie, w co najmniej 1 wdroŝeniu oprogramowania obejmującego obszary kadr, płac i rachunkowości dla urzędów administracji rządowej szczebla centralnego w okresie ostatnich 5 lat; 3) sześć osób posiadających doświadczenie, w co najmniej 1 wdroŝeniu oprogramowania obejmującego obszary kadr, płac i rachunkowości. Zamawiający Wykonawca /68

14 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska Warszawa /68

15 Spis treści I. Słownik II. Cel i zakres przedsięwzięcia III. Lista przepisów prawnych III.1. Ustawy III.2. Rozporządzenia III.3. Rozporządzenia Unii Europejskiej IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia IV.1. Wymagania ogólne IV.2. Migracja IV.3. Kadry Płace IV.3.1. Kadry i Rozwój zawodowy/zarządzanie zasobami ludzkimi IV.3.2. Płace IV.3.3. Wspólne dla modułów Kadr i Płac IV.4. Finanse Księgowość / BudŜet zadaniowy IV.5. Kasa IV.6. Majątek trwały IV.7. Gospodarka magazynowa IV.8. Planowanie IV.9. Sprawozdawczość IV.10. Funkcjonalności dedykowane dla Zamawiającego IV.11. Dodatkowe moŝliwości Systemu V. UŜytkownicy i uprawnienia VI. Wymagania techniczne VI.1. Wymagania dla sieci komputerowej VI.2. Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie VI.3. Wymagania na oprogramowanie gotowe VI.4. Wymagania niefunkcjonalne VI.4.1. UŜyteczność VI.4.2. Niezawodność VI.4.3. Efektywność VII. Dane statystyczne VIII. Pomoc zintegrowana z programem IX. Wymagania związane z realizacją umowy IX.1. Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia IX.1.1. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.1.2. Akceptacja etapu IX.2. Etap II - Analiza IX.2.1. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.2.2. Akceptacja etapu IX.3. Etap III - Projekt Systemu IX.3.1. Akceptacja etapu IX.4. Etap IV - Dostawa wymaganych elementów sprzętowych i programowych IX.4.1. Lista czynności do wykonania IX.4.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.4.3. Akceptacja etapu IX.5. Etap V - Instalowanie platformy testowej IX.5.1. Lista czynności do wykonania /68

16 IX.5.2. Akceptacja etapu IX.6. Etap VI - Testowanie IX.6.1. Lista czynności do wykonania IX.6.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.6.3. Akceptacja etapu IX.7. Etap VII - Szkolenia uŝytkowników IX.7.1. Lista czynności do wykonania IX.7.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.7.3. Akceptacja etapu IX.8. Etap VIII - Przekazanie dokumentacji i nośników IX.8.1. Lista czynności do wykonania IX.8.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.8.3. Akceptacja etapu IX.9. Etap IX - Instalowanie platformy produkcyjnej IX.9.1. ZałoŜenia wstępne IX.9.2. Lista czynności do wykonania IX.9.3. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.9.4. Akceptacja etapu IX.10. Etap X - Odbiór Systemu IX ZałoŜenia wstępne IX Akceptacja etapu IX.11. Wytyczne do realizacji usług przez Wykonawcę po odbiorze Systemu /68

17 Słownik System - przez skrót ten rozumie się aplikację (program) informatyczną obejmującą swoim zakresem moduły: kadrowo płacowy; finansowo księgowy; planowania i budŝetu zadaniowego; środków trwałych i gospodarki magazynowej; spełniającą wymagania opisane w niniejszym dokumencie oraz zawierającą takŝe niezbędną funkcjonalność dedykowane dla Zamawiającego. System komputerowy pod względem zasobów sprzętowych i programowych składa się z: urządzeń komunikacyjnych (switche, routery, karty sieciowe); urządzeń komputerowych (stacje robocze, serwery, w tym serwer zaproponowany i dostarczony przez Wykonawcę, drukarki, czytniki kodów kreskowych, czytniki kart mikroprocesorowych, itp.); oprogramowania systemowego (system operacyjny na serwerze zaproponowany i dostarczony przez Wykonawcę oraz systemy operacyjne na stacjach roboczych); oprogramowanie bazodanowe (relacyjna baza danych - zaproponowana i zakupiona przez Wykonawcę); oprogramowanie aplikacyjne (program będący głównym przedmiotem umowy nazywanym systemem lub aplikacją); oprogramowanie dodatkowe (o ile będzie niezbędne do pracy operatorom systemu lub określone w wymaganiach zakupione i dostarczone przez Wykonawcę). Zadaniem systemu jest taka integracja poszczególnych składników, która będzie umoŝliwiać aplikacji realizację wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie. Operator Systemu (operator) pracownik Zamawiającego posiadający dostęp do modułów Systemu (funkcji, widoków, pól, firm lub wydzielonych grup danych) w zakresie nadanym przez Administratora Aplikacji, niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Lider pracownik wskazany przez Zamawiającego jako wiodący w danej grupie operatorów. Administrator Aplikacji pracownik wskazany przez Zamawiającego posiadający dostęp do kaŝdego modułu Systemu (funkcji, widoków, pól, firm lub wydzielonych grup danych) wraz z moŝliwością nadawania uprawnień oraz parametryzacją funkcji rozliczalności operatorów. Administrator Systemu Komputerowego - pracownik wskazany przez Zamawiającego, który będzie obsługiwał System w zakresie instalacji oprogramowania i konfiguracji sprzętu komputerowego. 17/68

18 Cel i zakres przedsięwzięcia Produktem przedsięwzięcia ma być zintegrowany system informatyczny umoŝliwiający między innymi przetwarzanie, informowanie, gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie danych i dokumentów. Dodatkowo system ma przekazywać oraz pobierać dane i dokumenty do/z innych systemów. Produkt ma wspomagać pracę następujących obszarów: Księgowo-Rachunkowego oraz Kasy; BudŜetu Zadaniowego; Kadrowego i Rozwoju zawodowego/ Zarządzania zasobami ludzkimi; Płacowego; Środków Trwałych i Gospodarki Magazynowej; Planowania; Sprawozdawczości; Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej (KZP); celem zautomatyzowania wykonywania prac poniŝszych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska i usprawnienia przepływu informacji pomiędzy nimi: DEPARTAMENTU EKONOMICZNEGO Wydziału BudŜetu Resortu I Wydziału BudŜetu Resortu II Wydziału Rozliczeń i Sprawozdawczości Resortu Zespołu ds. Przepływów Finansowych i Rachunkowości Zespół ds. Majątku Skarbu Państwa, Analiz i Fundacji BIURA DYREKTORA GENERALNEGO Wydziału Finansowo - Księgowego Wydziału Logistyki Wydziału Techniczno Gospodarczego Zespołu ds. płac BIURA KADR I SZKOLEŃ Wydziału Kadr Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Samodzielnego stanowiska ds. bhp i ppoŝ. Operatorzy systemu, będący pracownikami wyszczególnionych komórek, potrzebują zintegrowanego systemu informatycznego usprawniającego wykonywanie obowiązków. Minimalne niezbędne wymagania zostały umieszczone w niniejszym dokumencie. Specjalną grupę uŝytkowników będą stanowić Administratorzy Aplikacji, którzy będą mieli dostęp do wszystkich funkcji systemu, jak równieŝ będą pomagać uŝytkownikom w zadaniach przez nich 18/68

19 realizowanych. Dodatkowymi uŝytkownikami będą takŝe Administratorzy Systemu Komputerowego, którzy będą obsługiwali System w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego. System ma takŝe posiadać moŝliwość sprawdzenia przez kaŝdego pracownika Ministerstwa Środowiska zawartości bazy w zakresie kadrowo-płacowym oraz środków trwałych poprzez przeglądarkę internetową, ale tylko w zakresie do odczytu, w celu umoŝliwienia informowania oraz weryfikacji przechowywanych danych. System musi takŝe umoŝliwiać eksportowanie i importowanie informacji do/z innego systemu w celu uniknięcia pomyłek pisarskich przy wpisywaniu i aktualizowaniu danych. System musi udostępniać jednostkom podległym oraz departamentom / biurom pliki Ms Excel (xls, csv), Ms Word (doc., xml., txt.), celem uzupełnienia danych, a następnie importu i tworzenia zbiorczych zestawień / raportów (np. sprawozdania, zapotrzebowania na środki, harmonogramy dochodów i wydatków, plany finansowe dochodów i wydatków, itp.). System musi posiadać takŝe na bieŝąco aktualizowaną dokumentację, przeznaczoną dla uŝytkowników oraz administratorów. Wykonawca będzie takŝe aktualizował i dostarczał Zamawiającemu dokumentację opisującą wszystkie dane przechowywane w bazach danych. 19/68

20 Lista przepisów prawnych. System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa wyszczególnionymi poniŝej. Zamawiający wymaga, aby był on aktualizowany na bieŝąco, co do zgodności z obowiązującym prawem. W związku z powyŝszym ma obejmować niniejsze akty prawne wraz z wprowadzonymi w nich zmianami. Ustawy 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 277, poz. 1505, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn, zm,). 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223). 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.). 13. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726, z późn. zm.). 14. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). 15. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 20/68

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo