UMOWA BDGi /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA BDGi-2160-./2011"

Transkrypt

1 UMOWA BDGi /2011 zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Pani Moniki Dziadkowiec z dnia 22 grudnia 2010 r. Pani Małgorzata Sołtyszewska Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia na potrzeby Zamawiającego oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, zwany dalej Systemem, obejmującego w szczególności: 1) dostawę i wdroŝenie oprogramowania obejmującego swoim zakresem obszary: kadrowo płacowy, finansowo księgowy, planowania i budŝetu zadaniowego, środków trwałych i gospodarki magazynowej wraz z licencjami na czas nieokreślony; 2) dostawę i wdroŝenie innego oprogramowania niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy wraz z licencjami na czas nieokreślony; 3) dostawę i wdroŝenie elementów sprzętowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym serwera; 4) przeniesienie wskazanych przez Zamawiającego danych z obecnie eksploatowanych systemów do nowego Systemu; 5) przygotowanie i uruchomienie u Zamawiającego platformy testowej i produkcyjnej Systemu; 6) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń uŝytkowników i administratorów Systemu dla nie więcej niŝ 60 pracowników Zamawiającego; 7) przygotowanie przypadków uŝycia i scenariuszy testów oraz uczestniczenie w testach akceptacyjnych; 8) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji uŝytkowej i administracyjnej Systemu. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Systemu są określone w załącznik nr 1 do umowy. 3. Przez okres 24 miesięcy od dnia końcowego odbioru Systemu Wykonawca będzie świadczył następujące usługi związane z utrzymaniem Systemu: 1) stałą telefoniczną pomoc dla uŝytkowników Systemu w dni robocze w godzinach 8: ; 1/68

2 2) usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających z błędnego lub wadliwego, niezgodnego z dokumentacją, działania Systemu jak i niewynikających z błędów lub wad Systemu objętych gwarancją, w tym z powodu awarii sprzętu oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn leŝących po stronie uŝytkowników Zamawiającego; 3) aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa, w terminie nie później niŝ 7 dni przed wejściem w Ŝycie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w Ŝycie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni od ich wejścia w Ŝycie; 4) wizyty konsultanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem faksem) w celu realizacji ewentualnych dodatkowych prac dostosowujących System do potrzeb uŝytkowników, drobnych modyfikacji Systemu oraz szkoleń. 4. Wykonawca będzie wykonywał konsultacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4 na rzecz Zamawiającego w wymiarze nie więcej niŝ 20 godzin w skali miesiąca, za wyjątkiem pierwszych trzech miesięcy po odbiorze Systemu, w których Zamawiający przewiduje potrzebę korzystania z konsultacji na nie więcej niŝ 50 godzin w skali miesiąca. 5. Warunki wykonania usług związanych z utrzymaniem Systemu, o których mowa w ust. 3, są określone w załącznik nr 2 do umowy. 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do sprzedaŝy licencji określonych w 1 ust. 1 pkt W przypadku dostarczenia oprogramowania osób trzecich Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu licencje udzielone przez producenta na oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych przez producenta tego oprogramowania. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne kwalifikacje i dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz narzędziami wymaganymi do naleŝytej realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca odpowiada za świadczenie usług z naleŝytą starannością. 5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie osoby zatrudnione przez siebie przy wykonywaniu umowy, a takŝe za działania podwykonawców. 6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, są określone w załączniku nr 3 do umowy. 7. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest moŝliwa tylko pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 3 do umowy i przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu. 8. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie prace wykonywane u Zamawiającego były prowadzone w dni robocze w godzinach pracy Ministerstwa Środowiska, tj Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację prac poza wyznaczonymi godzinami. 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania umowy, a w szczególności do udzielenia Wykonawcy dostępu do informacji 2/68

3 i dokumentów oraz umoŝliwienia kontaktu z pracownikami Zamawiającego niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, sieci komputerowej i serwerów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 3. Na spotkaniu zorganizowanym w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 4. ETAPY I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Umowa będzie wykonywana w następujących etapach: 1) Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia, w ramach realizacji, którego Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające: a) propozycję sposobu realizacji przedmiotu umowy obejmującą: słownik uŝywanych terminów i pojęć, zakres przedsięwzięcia, notacje i metodyki uŝywane w dokumentach i przedsięwzięciu (w szczególności: UML 2.0, diagramy ER), narzędzia wspomagające prowadzenie przedsięwzięcia (w szczególności: Ms Project, Ms Visio, IBM Rational), b) harmonogram realizacji poszczególnych etapów i części umowy uwzględniający następujące priorytety Zamawiającego: kadry i płace, finanse i księgowość, planowanie i budŝet zadaniowy, środki trwałe i gospodarka magazynowa, c) listę niezbędnych zasobów w szczególności: sprzęt, urządzenia, pomieszczenia, łącze internetowe - do realizacji poszczególnych etapów i całej umowy w zaproponowanym harmonogramie, d) listę wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych etapów i całej umowy, zawierającą dane teleadresowe osób biorących udział w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy, e) sposoby komunikacji osób zaangaŝowanych w wykonanie umowy, f) sposoby zapewnienia jakości dostarczonego Systemu, g) sposoby weryfikacji i zatwierdzania przez Zamawiającego wymagań dla Systemu określonych w załączniku nr 1 do umowy, h) określenie niezbędnego poziomu wiedzy informatycznej umoŝliwiającej wykonywanie prac w systemie komputerowym dla poszczególnych rodzajów uŝytkowników, i) inne dane i informacje, które Wykonawca uzna za niezbędne do poprawnego wykonania umowy; 2) Etap II Analiza, obejmujący swoim zakresem co najmniej: a) analizę działalności Zamawiającego w zakresie objętym wymaganiami Systemu, b) analizę danych i ich struktury w obecnie wykorzystywanych systemach (zawartości baz danych), c) analizę procesów, procedur, czynności i operacji działających na tych danych, d) analizę bezpieczeństwa Systemu uwzględniającą: przepisy o ochronie danych osobowych, 3/68

4 Polskie Normy, zagwarantowanie uŝytkownikom dostępu do funkcji i danych (pól) Systemu niezbędnych do wykonywania ich obowiązków, e) analizę środowiska systemu komputerowego, f) analizę wymagań Zamawiającego pod względem: kompletności, szczegółowości, spójności, jednoznaczności, aktualności oraz poprawności, g) analizę nowych i zmienionych przepisów prawa, obejmujących zakresem moduły Systemu, w odniesieniu do przepisów zamieszczonych w wymaganiach dla Systemu określonych w załączniku nr 1 do umowy, h) wykonanie odpowiednich schematów i rysunków; 3) Etap III - Projekt Systemu obejmujący przygotowanie i dostarczenie dokumentu obejmującego: a) słownik pojęć uŝywanych w Systemie, b) listę aktorów i ról występujących w Systemie, c) przedstawienie powiązania pomiędzy wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy a: informacjami w bazie danych w momencie ich odczytywania lub zmiany, przypadkami uŝycia, uŝytkownikami i ich uprawnieniami, modułami, d) projekt przeniesienia danych z obecnie uŝywanych systemów do nowego Systemu, zawierający co najmniej: nazwę pola, zawartość informacyjną pola, relację (pomiędzy danymi), typ pola, dziedzinę moŝliwych wartości (ograniczeń) - jeŝeli będzie znana, e) projekt bazy danych Systemu, f) projekt Systemu obejmujący opisy: interfejsów (formularzy), plików i danych wejściowych, plików i danych wyjściowych, g) projekt bezpieczeństwa Systemu na poziomach: serwera, stacji roboczej, środowiska bazodanowego, Systemu - w rozbiciu na funkcjonalności w modułach zaproponowane w chwili wdraŝania, h) projekt wdraŝania Systemu, i) projekt systemu komputerowego na serwerze i stacjach roboczych będący listą niezbędnego oprogramowania, wraz z wersjami, wymaganego do poprawnej pracy aplikacji, j) projekt testowania Systemu, w tym scenariusze testowe, k) projekt eksportowania danych z modułu lub Systemu w wersji produkcyjnej do modułu lub Systemu w wersji testowej, l) inne dokumenty, które Zamawiający uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania tego etapu, w szczególności zapewniające, Ŝe System jest zgodny 4/68

5 z wyszczególnionymi przepisami prawa lub wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, m) projekty funkcjonalności dedykowanych dla Zamawiającego oraz ich integrację z dostarczanym Systemem ujęte w elementach, o których mowa w lit. a - l; 4) Etap IV - Dostawa wymaganych elementów sprzętowych i programowych, obejmujący dostawę wszystkich niezbędnych do prawidłowego działania Systemu elementów infrastruktury sprzętowej w tym serwera oraz gotowego oprogramowania wraz z nośnikami i licencjami niezbędnymi do poprawnego zainstalowania i skonfigurowania Systemu; 5) Etap V - Instalacja platformy testowej, obejmujący dostarczenie: a) podręcznika instalacji i konfiguracji platformy testowej (system komputerowy dla serwerów i stacji roboczych), b) podręcznika instalacji i konfiguracji systemu bazodanowego, c) podręcznika instalacji i konfiguracji Systemu, d) podręcznika migracji danych, e) innych dokumentów, o ile Zamawiający uzna je za potrzebne do odbioru etapu; 6) Etap VI Testowanie, w ramach realizacji którego Wykonawca dostarczy podręczniki uŝytkownika dla kaŝdego modułu Systemu; 7) Etap VII- Szkolenia uŝytkowników, w ramach którego Wykonawca: a) dostarczy podręczniki szkoleniowe dla uŝytkowników, b) przeszkoli nie więcej niŝ 60 pracowników Zamawiającego (liczba pracowników jest zsumowana dla wszystkich modułów); 8) Etap VIII - Przekazanie dokumentacji i nośników, w ramach którego Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: a) nośniki instalacyjne zawierające ostateczną wersję Systemu, b) ostateczne wersje wszystkich wytworzonych na wcześniejszych etapach podręczników, c) zaakceptowaną przez Zamawiającego procedurę dokonywania zgłoszeń błędów i awarii Systemu, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy; 9) Etap IX - Instalacja platformy produkcyjnej, w ramach której Wykonawca: a) zainstaluje i skonfiguruje System zgodnie z przekazanymi podręcznikami, b) przeprowadzi migrację danych. 10) Etap X - Odbiór Systemu, w ramach którego Wykonawca przedstawi System do ostatecznego odbioru; 11) Etap XI - Usługi realizowane po odbiorze Systemu. 2. Zamawiający preferuje elektroniczną formę przekazywania zgłoszeń błędów i awarii Systemu musi być jednak zapewniony równieŝ alternatywny sposób ich przekazywania Wykonawcy. 3. Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia zostanie zakończony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Etap X - Odbiór Systemu zostanie zakończony nie później niŝ.. tygodni od dnia podpisania umowy. 5. Realizacja pozostałych etapów będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę w ramach realizacji etapu I Plan Realizacji Przedsięwzięcia. 6. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wprowadzenia uzasadnionych zmian w przedstawionym w ust. 1 podziale wykonania umowy na etapy, jednakŝe te zmiany nie mogą zmniejszać zakresu wykonywanych czynności, dostarczanych dokumentów i innych elementów, które Wykonawca ma wykonać. 5/68

6 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 wymagają zachowania formy pisemnej i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. ODBIORY 1. Zamawiający będzie odbierać poszczególne etapy protokołem odbioru etapu. 2. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy poszczególnych etapów zgodnie z częściami przedstawionymi w 4 ust.1 pkt 1 lit. b. W związku z wykonaniem umowy etapami, które są podzielone na części uznaje się, Ŝe część moŝe zawierać niezbędne czynności, dokumenty oraz procedury akceptacji tylko swojej części lub modułu, a nie całego Systemu. 3. Odbiór poszczególnych części potwierdzony zostanie protokołem odbioru. 4. Wykonawca zawiadomi na piśmie albo faksem Zamawiającego o gotowości do odbioru 3 dni robocze przed planowanym dniem przekazania etapu do odbioru, przesyłając informację zawierającą oznaczenie etapu i planowaną datę przekazania etapu do odbioru. 5. Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru etapu. 6. Wykonawca, przewidując moŝliwość nieodebrania prac wykonanych w danym etapie przez Zamawiającego, przekazuje je do odbioru odpowiednio wcześniej, niŝ w zaproponowanym harmonogramie, w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek zgodnych z uwagami Zamawiającego. 7. Wszystkie protokoły odbioru zostaną sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8. Problemy organizacyjno-logistyczne Wykonawcy nie stanowią podstawy do wystąpienia o wydłuŝenie terminów odbioru etapów określonych w niniejszej umowie. 9. Miejscem przeprowadzenia wszystkich odbiorów jest siedziba Zamawiającego. 6. WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym koszty licencji, dostaw, szkoleń i materiałów szkoleniowych, aktualizacji oprogramowania, serwisu gwarancyjnego oraz usług świadczonych po odbiorze Systemu na warunkach określonych w umowie, a takŝe wszelkie naleŝne cła i podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) wynosi brutto: złotych (słownie złotych: ). 2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywać w częściach po zrealizowaniu następujących etapów: 1) wynagrodzenie za realizację etapów od I do III, po zrealizowaniu etapu III Projekt Systemu 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, tj..... złotych (słownie złotych:.. ); 2) wynagrodzenie za realizację etapów od IV do X, po zrealizowaniu etapu X Odbiór Systemu 50% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, tj..... złotych (słownie złotych:.. ); 3) Etap XI Usługi realizowane po odbiorze Systemu - 40 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy w 24 równych ratach po odbiorze Systemu, tj..... złotych (słownie złotych:.) miesięcznie. 6/68

7 3. Zapłata wynagrodzenia za realizację usług określonych w 1 ust. 3, będzie następowała po kaŝdym miesiącu świadczenia usług po potwierdzeniu protokołem odbioru naleŝytego wykonania usługi w danym miesiącu. 4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz oryginału protokołu odbioru wykonania etapu prac, o których mowa w ust. 2 albo usług, o których mowa w ust. 3, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Za dzień dokonania płatności strony uznają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, to jest w wysokości złotych (słownie złotych:. ). 2. Zabezpieczenie słuŝy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia naleŝne kary umowne % kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy określonego 4 ust. 1 pkt 10 potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń % kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niŝ w 15 dniu po upływie rękojmi. 8. KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe: 1) odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy; albo 2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia za kaŝdy dzień zwłoki, a w razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy. 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usług Etapu XI umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe udzielić dodatkowego terminu do wykonania tych usług i zaŝądać kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie usług Etapu XI określonego w 6 ust. 2 pkt 3 za kaŝdy dzień zwłoki, a w razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy. 3. NiezaleŜnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania, moŝe on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 7/68

8 9. GWARANCJA 1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wykonany System spełnia wszystkie uznane standardy w dziedzinie informatyki i telekomunikacji oraz wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do umowy, a takŝe, Ŝe jest zgodny z aktualnym stanem prawnym. 2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Systemu na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru Systemu. 3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich wad i błędów Systemu ujawnionych podczas zgodnego z dokumentacją korzystania z Systemu, w tym: 1) zapewnienie pracy Systemu na poziomie nie gorszym niŝ w chwili jego odbioru, 2) interweniowanie na podstawie zgłoszeń telefonicznych, faksem lub przez Internet (zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone faksem), 3) usunięcie błędu zgodnie z poziomem świadczenia usług określonym w załączniku nr 2 do umowy. 4. Zobowiązania gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę. 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1, udziela Zamawiającemu licencji na czas nieokreślony do oprogramowania o którym mowa w 1. ust. 1 pkt 1 powstałego w wyniku wykonania umowy na następujących polach eksploatacji: 1) kopiowania, zwielokrotniania, i przechowywania na nieograniczonej liczbie nośników jakiegokolwiek rodzaju oraz na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego, 2) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z celu zawarcia niniejszej umowy, w tym jego instalowanie, deinstalowanie i wprowadzanie do pamięci komputerowej na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do zwielokrotniania dowolną techniką drukarską oraz cyfrową, w liczbie potrzebnej do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy, wszelkiej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ramach wykonania umowy. 4. Dostarczone w wyniku realizacji przedmiotu umowy licencje, o których mowa 2 ust. 1 i 2 nie mogą mieć ograniczeń czasowych. 11. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy określonego w Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być wykorzystane bez obopólnej pisemnej zgody Stron do celów innych niŝ realizacja przedmiotu umowy. 3. Obie Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufnego charakteru informacji, w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w dowolnej formie, oraz osoby, przy pomocy których Strony będą wykonywać wzajemne obowiązki, zapoznają się przy wykonywaniu niniejszej umowy. 8/68

9 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. Zamawiający Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska. 2. Załącznik nr 2 Tryb prowadzenia i zasady odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu. 3. Załącznik nr 3 - Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. 9/68

10 Załącznik Nr 2 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Tryb prowadzenia i zasady odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu Stała telefoniczna pomoc dla uŝytkowników 1. Dla celów realizacji usługi Wykonawca wyznaczy linię telefoniczną. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o udostępnionym numerze telefonicznym w dniu podpisania Umowy. Wykonawca będzie kaŝdorazowo powiadamiał pisemnie Zamawiającego o zmianie numeru telefonicznego, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed zmianą. 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji konsultacji telefonicznych, zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny konsultacji telefonicznych; 2) datę i godzinę rozpoczęcia konsultacji; 3) nazwa modułu, którego dotyczy problem; 4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej problem; 5) opis zgłoszonego problemu; 6) imię i nazwisko osoby udzielającej konsultacji; 7) opis rozwiązania; 8) datę i godzinę ostateczną zakończenia rozwiązywania problemu. Usuwanie błędów i awarii Systemu 1. Do błędów i awarii Systemu objętego usługą serwisową zalicza się jednorazowe lub powtarzające się zakłócenie powodujące: 1) działanie Systemu niezgodne z obowiązującą dokumentacją; 2) błędne działanie Systemu będące wynikiem awarii sprzętu; 3) błędne działanie Systemu będące wynikiem działania oprogramowania systemowego; 4) błędne działanie Systemu w wyniku niewłaściwej obsługi przez uŝytkowników. 2. Na potrzeby świadczeń usług serwisowych w okresie gwarancyjnym Zamawiający określił kategorie problemów i sposobów ich rozwiązania, związanych z Systemem: 1) Błąd krytyczny - nastąpiło przerwanie pracy Systemu, przejawiające się całkowitym brakiem moŝliwości korzystania z funkcjonalności; uŝytkownik nie ma moŝliwości zastosowania środków zastępczych w celu obejścia błędu; 2) Błąd - istnieją powaŝne problemy z funkcjonowaniem Systemu. System funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie; 3) Usterka - jest ograniczona moŝliwość realizowania mniej waŝnych funkcji, które nie są kluczowe dla normalnego funkcjonowania Systemu. 3. Poziom świadczenia usług oznaczający zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniŝej przedstawionych parametrów czasowych w przypadku problemów dotyczących usług serwisowych w okresie gwarancyjnym: Kategoria problemu Czas reakcji Czas rozwiązania Błąd krytyczny 4 h 1 dzień roboczy Błąd 24 h 4 dni robocze Usterka 24 h 7 dni roboczych gdzie: 10/68

11 Czas reakcji oznacza czas, jaki upłynął pomiędzy przyjęciem zgłoszenia przez Wykonawcę a pierwszym kontaktem z Zamawiającym w sprawie tego zgłoszenia. Czas rozwiązania dotyczy rozwiązania końcowego i liczony jest zegarowo, od momentu zgłoszenia w przypadku zgłoszenia w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia poza godzinami pracy jest liczony zegarowo poczynając od początku następnego dnia pracy Zamawiającego. Czas ten przestaje być liczony z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Rozwiązania końcowego i potwierdzenia jego skuteczności. Rozwiązanie końcowe - problemu oznacza jego usunięcie poprzez dostarczenie poprawki, pakietu poprawek lub innej aktualizacji Systemu. Obejście problemu oznacza rozwiązanie problemu, które moŝe być realizowane poprzez zmianę parametrów Systemu, rekomendację modyfikacji procesu przetwarzania danych, rekomendację modyfikacji sprzętowo-programowej, rekomendację modyfikacji infrastruktury wykorzystywanej przez System, lub inne rekomendacje, prowadzące do zmiany Kategorii problemu na niŝszą bądź do zamknięcia problemu. Zastosowanie obejścia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dostarczenia Rozwiązania końcowego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji zgłoszonych błędów i awarii zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny; 2) datę wpisu; 3) datę wpływu do Wykonawcy pisemnego zlecenia; 4) numer zlecenia; 5) datę zlecenia; 6) treść merytoryczną zlecenia; 7) datę wykonania zlecenia; 8) opis sposobu wykonania zlecenia; 9) ewentualne uwagi; 10) jeŝeli naprawa dotyczyła bazy danych lub środowiska bazodanowego szczegółowy opis dokonanych zmian struktury bazy danych (pola, tabele, powiązania) lub środowiska bazodanowego oraz opis zmodyfikowanych danych w bazie (wartości przed i po zmianie). Aktualizacja systemu 1. Realizacji usługi aktualizacji będzie polegała na aktualizowaniu Systemu w związku z wprowadzeniem przez Wykonawcę nowej wersji Systemu lub w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa, w terminie nie później niŝ 7 dni przed wejściem w Ŝycie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w Ŝycie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni od ich wejścia w Ŝycie. 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji przeprowadzonych aktualizacji zawierającej co najmniej: 1) numer kolejny; 2) oznaczenie, czy jest to aktualizacja programu, czy aktualizacja wynikająca ze zamiany przepisów prawa; 3) nazwa modułu którego dotyczy aktualizacja; 4) opis aktualizacji zawierający: a) dane, które uległy modyfikacji i ich struktura, b) procesy, które uległy zmianie, c) interfejsy, które uległy zmianie, 11/68

12 d) algorytmy, które uległy zmianie; 5) imię i nazwisko osób, z którymi moŝna się kontaktować w celu omówienia szczegółów związanych z wprowadzoną aktualizacją. Wizyta konsultanta 1. Realizacja usługi będzie polegała na wizycie Konsultanta w siedzibie Zamawiającego, który będzie: 1) udzielał niezbędnych wyjaśnień dotyczących obsługi systemu operatorom w poprawnej eksploatacji systemu; 2) szkolił nowych pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu; 3) wykonywał drobne modyfikacje Systemu. 2. W godziny pracy konsultantów nie będzie wliczony czas dojazdu Konsultanta do siedziby Zamawiającego. 3. Godziny konsultacji są zaokrąglane do kaŝdych pełnych 15 minut na korzyść Zamawiającego. 4. Niewykorzystane godziny konsultacji przechodzą na następny miesiąc. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej i szczegółowej ewidencji wykorzystanych godzin konsultantów zawierającej, co najmniej: 1) numer kolejny; 2) imię i nazwisko Konsultanta ; 3) imię i nazwisko osoby, do której przyjechał Konsultant; 4) opis udzielonej konsultacji (modyfikacji, szkolenia); 5) nazwa modułu, którego dotyczy konsultacja; 6) funkcjonalność, której dotyczy konsultacja; 7) data i godzina rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. Rozliczenie usług 1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu ewidencję wykonanych usług w podziale na poszczególne kategorie w cyklu miesięcznym. Przedstawiona ewidencja wykonanych usług będzie jednocześnie załącznikiem do protokołów zdawczo-odbiorczych stanowiących podstawę do realizacji płatności przez Zamawiającego. Ewidencja moŝe być przekazywana Zamawiającemu w formie elektronicznej ustalonej przez obie strony. 2. Treścią protokołów zdawczo-odbiorczych będą wyniki analizy ewidencji wykonanych w danym miesiącu usług oraz wyniki ewentualnych pisemnych uwag (skarg) Zamawiającego dotyczących realizacji usługi. 3. Zamawiający ma prawo skierować do Wykonawcy skargę w przypadku: 1) niemoŝności skomunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą; 2) niesatysfakcjonującego Zamawiającego poziomu merytorycznego świadczonej usługi przez Wykonawcę. Zamawiający Wykonawca /68

13 Załącznik Nr 3 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy Zespół osób wyznaczonych ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy powinien liczyć, co najmniej 10 osób, w tym: 1) co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w charakterze kierownika wdraŝania w okresie ostatnich 10 lat, w co najmniej 5 wdroŝeniach oprogramowania, z czego kaŝde powinno obejmować obszary kadr, płac i rachunkowości; 2) co najmniej trzy osoby posiadające doświadczenie, w co najmniej 1 wdroŝeniu oprogramowania obejmującego obszary kadr, płac i rachunkowości dla urzędów administracji rządowej szczebla centralnego w okresie ostatnich 5 lat; 3) sześć osób posiadających doświadczenie, w co najmniej 1 wdroŝeniu oprogramowania obejmującego obszary kadr, płac i rachunkowości. Zamawiający Wykonawca /68

14 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr BDGi /2011 z dnia.. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska Warszawa /68

15 Spis treści I. Słownik II. Cel i zakres przedsięwzięcia III. Lista przepisów prawnych III.1. Ustawy III.2. Rozporządzenia III.3. Rozporządzenia Unii Europejskiej IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia IV.1. Wymagania ogólne IV.2. Migracja IV.3. Kadry Płace IV.3.1. Kadry i Rozwój zawodowy/zarządzanie zasobami ludzkimi IV.3.2. Płace IV.3.3. Wspólne dla modułów Kadr i Płac IV.4. Finanse Księgowość / BudŜet zadaniowy IV.5. Kasa IV.6. Majątek trwały IV.7. Gospodarka magazynowa IV.8. Planowanie IV.9. Sprawozdawczość IV.10. Funkcjonalności dedykowane dla Zamawiającego IV.11. Dodatkowe moŝliwości Systemu V. UŜytkownicy i uprawnienia VI. Wymagania techniczne VI.1. Wymagania dla sieci komputerowej VI.2. Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie VI.3. Wymagania na oprogramowanie gotowe VI.4. Wymagania niefunkcjonalne VI.4.1. UŜyteczność VI.4.2. Niezawodność VI.4.3. Efektywność VII. Dane statystyczne VIII. Pomoc zintegrowana z programem IX. Wymagania związane z realizacją umowy IX.1. Etap I - Plan Realizacji Przedsięwzięcia IX.1.1. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.1.2. Akceptacja etapu IX.2. Etap II - Analiza IX.2.1. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.2.2. Akceptacja etapu IX.3. Etap III - Projekt Systemu IX.3.1. Akceptacja etapu IX.4. Etap IV - Dostawa wymaganych elementów sprzętowych i programowych IX.4.1. Lista czynności do wykonania IX.4.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.4.3. Akceptacja etapu IX.5. Etap V - Instalowanie platformy testowej IX.5.1. Lista czynności do wykonania /68

16 IX.5.2. Akceptacja etapu IX.6. Etap VI - Testowanie IX.6.1. Lista czynności do wykonania IX.6.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.6.3. Akceptacja etapu IX.7. Etap VII - Szkolenia uŝytkowników IX.7.1. Lista czynności do wykonania IX.7.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.7.3. Akceptacja etapu IX.8. Etap VIII - Przekazanie dokumentacji i nośników IX.8.1. Lista czynności do wykonania IX.8.2. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.8.3. Akceptacja etapu IX.9. Etap IX - Instalowanie platformy produkcyjnej IX.9.1. ZałoŜenia wstępne IX.9.2. Lista czynności do wykonania IX.9.3. Dokumenty niezbędne do odbioru etapu IX.9.4. Akceptacja etapu IX.10. Etap X - Odbiór Systemu IX ZałoŜenia wstępne IX Akceptacja etapu IX.11. Wytyczne do realizacji usług przez Wykonawcę po odbiorze Systemu /68

17 Słownik System - przez skrót ten rozumie się aplikację (program) informatyczną obejmującą swoim zakresem moduły: kadrowo płacowy; finansowo księgowy; planowania i budŝetu zadaniowego; środków trwałych i gospodarki magazynowej; spełniającą wymagania opisane w niniejszym dokumencie oraz zawierającą takŝe niezbędną funkcjonalność dedykowane dla Zamawiającego. System komputerowy pod względem zasobów sprzętowych i programowych składa się z: urządzeń komunikacyjnych (switche, routery, karty sieciowe); urządzeń komputerowych (stacje robocze, serwery, w tym serwer zaproponowany i dostarczony przez Wykonawcę, drukarki, czytniki kodów kreskowych, czytniki kart mikroprocesorowych, itp.); oprogramowania systemowego (system operacyjny na serwerze zaproponowany i dostarczony przez Wykonawcę oraz systemy operacyjne na stacjach roboczych); oprogramowanie bazodanowe (relacyjna baza danych - zaproponowana i zakupiona przez Wykonawcę); oprogramowanie aplikacyjne (program będący głównym przedmiotem umowy nazywanym systemem lub aplikacją); oprogramowanie dodatkowe (o ile będzie niezbędne do pracy operatorom systemu lub określone w wymaganiach zakupione i dostarczone przez Wykonawcę). Zadaniem systemu jest taka integracja poszczególnych składników, która będzie umoŝliwiać aplikacji realizację wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie. Operator Systemu (operator) pracownik Zamawiającego posiadający dostęp do modułów Systemu (funkcji, widoków, pól, firm lub wydzielonych grup danych) w zakresie nadanym przez Administratora Aplikacji, niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Lider pracownik wskazany przez Zamawiającego jako wiodący w danej grupie operatorów. Administrator Aplikacji pracownik wskazany przez Zamawiającego posiadający dostęp do kaŝdego modułu Systemu (funkcji, widoków, pól, firm lub wydzielonych grup danych) wraz z moŝliwością nadawania uprawnień oraz parametryzacją funkcji rozliczalności operatorów. Administrator Systemu Komputerowego - pracownik wskazany przez Zamawiającego, który będzie obsługiwał System w zakresie instalacji oprogramowania i konfiguracji sprzętu komputerowego. 17/68

18 Cel i zakres przedsięwzięcia Produktem przedsięwzięcia ma być zintegrowany system informatyczny umoŝliwiający między innymi przetwarzanie, informowanie, gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie danych i dokumentów. Dodatkowo system ma przekazywać oraz pobierać dane i dokumenty do/z innych systemów. Produkt ma wspomagać pracę następujących obszarów: Księgowo-Rachunkowego oraz Kasy; BudŜetu Zadaniowego; Kadrowego i Rozwoju zawodowego/ Zarządzania zasobami ludzkimi; Płacowego; Środków Trwałych i Gospodarki Magazynowej; Planowania; Sprawozdawczości; Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej (KZP); celem zautomatyzowania wykonywania prac poniŝszych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska i usprawnienia przepływu informacji pomiędzy nimi: DEPARTAMENTU EKONOMICZNEGO Wydziału BudŜetu Resortu I Wydziału BudŜetu Resortu II Wydziału Rozliczeń i Sprawozdawczości Resortu Zespołu ds. Przepływów Finansowych i Rachunkowości Zespół ds. Majątku Skarbu Państwa, Analiz i Fundacji BIURA DYREKTORA GENERALNEGO Wydziału Finansowo - Księgowego Wydziału Logistyki Wydziału Techniczno Gospodarczego Zespołu ds. płac BIURA KADR I SZKOLEŃ Wydziału Kadr Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Samodzielnego stanowiska ds. bhp i ppoŝ. Operatorzy systemu, będący pracownikami wyszczególnionych komórek, potrzebują zintegrowanego systemu informatycznego usprawniającego wykonywanie obowiązków. Minimalne niezbędne wymagania zostały umieszczone w niniejszym dokumencie. Specjalną grupę uŝytkowników będą stanowić Administratorzy Aplikacji, którzy będą mieli dostęp do wszystkich funkcji systemu, jak równieŝ będą pomagać uŝytkownikom w zadaniach przez nich 18/68

19 realizowanych. Dodatkowymi uŝytkownikami będą takŝe Administratorzy Systemu Komputerowego, którzy będą obsługiwali System w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego. System ma takŝe posiadać moŝliwość sprawdzenia przez kaŝdego pracownika Ministerstwa Środowiska zawartości bazy w zakresie kadrowo-płacowym oraz środków trwałych poprzez przeglądarkę internetową, ale tylko w zakresie do odczytu, w celu umoŝliwienia informowania oraz weryfikacji przechowywanych danych. System musi takŝe umoŝliwiać eksportowanie i importowanie informacji do/z innego systemu w celu uniknięcia pomyłek pisarskich przy wpisywaniu i aktualizowaniu danych. System musi udostępniać jednostkom podległym oraz departamentom / biurom pliki Ms Excel (xls, csv), Ms Word (doc., xml., txt.), celem uzupełnienia danych, a następnie importu i tworzenia zbiorczych zestawień / raportów (np. sprawozdania, zapotrzebowania na środki, harmonogramy dochodów i wydatków, plany finansowe dochodów i wydatków, itp.). System musi posiadać takŝe na bieŝąco aktualizowaną dokumentację, przeznaczoną dla uŝytkowników oraz administratorów. Wykonawca będzie takŝe aktualizował i dostarczał Zamawiającemu dokumentację opisującą wszystkie dane przechowywane w bazach danych. 19/68

20 Lista przepisów prawnych. System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa wyszczególnionymi poniŝej. Zamawiający wymaga, aby był on aktualizowany na bieŝąco, co do zgodności z obowiązującym prawem. W związku z powyŝszym ma obejmować niniejsze akty prawne wraz z wprowadzonymi w nich zmianami. Ustawy 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 277, poz. 1505, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn, zm,). 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223). 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.). 13. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726, z późn. zm.). 14. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). 15. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 20/68

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego na rzecz Sądów Apelacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez Umowa WZÓR zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w dniu... 2008 w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 5 lipca 2011 r. (RO/VII/14/2011) III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA F-1 Karta tematu badawczego F-2 Umowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr... pomiędzy: zawarta dnia..2008 roku w Warszawie Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../..

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA kupna sprzedaŝy Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą...... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: Pani Magdalena Mach Surowiec Dyrektor PCEiKZ przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 11 do siwz UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2008 roku r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Kupującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. wykształcenia pracowników. Szczegółowy opis dzieła przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

UMOWA O DZIEŁO. wykształcenia pracowników. Szczegółowy opis dzieła przedmiotu zamówienia zawiera załącznik UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Warszawie, w dniu 2009 r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, NIP 526-25- 01-444, reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo