Istotne Postanowienia Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne Postanowienia Umowy"

Transkrypt

1 Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: mgr Małgorzata Kołtuniak p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy a... /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu finansowo-księgowego ( w tym :środki trwałe gospodarka materiałowa) oraz kadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu CZMP, na zasadach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia Załączniku nr 1, Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia -,,Warunki formalne", Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu Zamówienia -,,Lista funkcji", Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych, Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym oraz Załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w 6: a) dostarczy Zamawiającemu licencje na system informatyczny do obsługi szpitala, do którego Wykonawcy przysługują wyłączne majątkowe prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia; b) wykona usługi wdrożeniowe systemu informatycznego do obsługi szpitala, o którym mowa w ustępie 1 lit. a niniejszego paragrafu, zwanego dalej Systemem, obejmujące: analizę przedwdrożeniową, szkolenia pracowników Zamawiającego, instalację Systemu, przeniesienie wszelkich zgromadzonych danych w systemie CliniNet produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i w systemie finansowo księgowym TETA dzierżawionych dotychczas przez Zamawiającego oraz w systemie kadrowo-płacowym ARISCO wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu, integrację z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET minimum w zakresie modułów: erejestracja, PACS/RIS NetRAAD firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. (Załącznik Nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia) oraz z użytkowanym u Zamawiającego systemem laboratoryjnym LAB3000 firmy InfoPublishing oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i prac związanych z Systemem, których celem jest przekazanie do korzystania Zamawiającemu poprawnie działającego Systemu zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną zawartą w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia; c) będzie utrzymywał działanie wdrożonego Systemu, zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną zawartą w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, który jest określony w 13 ustęp 1 Umowy; d) będzie wykonywał czynności serwisu opisane w dalszej części Umowy, w Okresie obowiązywania niniejszej umowy, który jest określony w 13 ustęp 1 Umowy; e) przeprowadzi szkolenia stanowiskowe użytkowników i administratorów systemu w niezbędnym zakresie wskazanym przez Zamawiającego; f) przeprowadzi szkolenia stanowiskowe we wskazanych komórkach organizacyjnych Zamawiającego. 3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nie nabywa prawa do udzielania dalszych licencji do Oprogramowania. 4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Oprogramowanie będące przedmiotem licencji i sublicencji, jest wolne od wad fizycznych i prawnych, nie narusza praw osób trzecich i nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot niniejszej Umowy jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i rozporządzeniami. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał gospodarczy, zasoby kadrowe oraz kwalifikacje i umiejętności do wykonania postanowień niniejszej Umowy z najwyższą starannością. 6. Wykonawcy jest znana sytuacja finansowa Zamawiającego. 1

2 2 - Staranność 1. Strony zobowiązują się wykonywać powierzone im czynności z należytą starannością wymaganą dla wykonania Umowy, jak i dla ochrony i zabezpieczenia interesów Stron, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami uczciwego obrotu. 2. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązuje się terminowo dostarczać informacje niezbędne do wdrożenia Systemu i terminowo dokonać odbioru wykonanych prac. 3 - Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy w odniesieniu do danych osobowych pacjentów, a także wszelkich innych wiadomości, informacji i danych dotyczących osób, będących stroną Umowy zawartej z Zamawiającym, jak również osób, które nie będąc stroną Umowy, dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem tej Umowy. Obowiązek ten wiąże Wykonawcę przez cały czas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 2. Obie Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie, iż informacje handlowe pozyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowane zostaną w poufności i wykorzystywane będą wyłącznie dla jej realizacji. Obowiązek ten wiąże Strony przez cały czas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 4 - Ochrona danych osobowych 1. Przy wykonywaniu działalności określonej niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dnia r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133, poz. 883) oraz w Rozporządzeniu z dnia r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521) i w Rozporządzeniu z dnia r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych osobowych zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej Generalnego Inspektora Biura Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522) pod rygorem odpowiedzialności materialnej przewidzianej ww. przepisami za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej, wynikającej z wyżej wymienionej Ustawy. Wykonawca może upoważnić do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego tylko takich pracowników, którzy podpisali zobowiązania do nieujawniania informacji o danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, obejmujące ich zbieranie, utrwalanie i przekazywanie jest dopuszczalne jedynie dla wykonania postanowień niniejszej Umowy i jedynie w zakresie czasowym niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu usługi do trwałego usuwania wszystkich pozyskanych informacji o osobach zawierających Umowy z Zamawiającym. 4. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, wszystkie dane zgromadzone w Systemie zostaną przekazane Zamawiającemu w jednym z dostępnych standardowych formatów: txt, xls, xml, DICOM. 5 - Definicje 1. Na potrzeby tej Umowy wprowadza się następujące definicje i pojęcia: System: skrótowa nazwa określająca Szpitalny System Informatyczny (HIS) oraz system finansowo- księgowy ( w tym :środki trwałe gospodarka materiałowa)- oraz kadrowo-płacowy, którego komponenty obejmuje pkt 1 Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Funkcjonalność Systemu opisana jest w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Użytkownik: jest to pojęcie tożsame z osobą Zamawiającego. Wdrożenie: Moduł: całokształt prac logistycznych i organizacyjnych, których celem jest doprowadzenie Systemu do Eksploatacji we wskazanej lokalizacji u Użytkownika. wyodrębniony funkcjonalnie fragment Systemu, przeznaczony do realizowania określonych funkcji użytkowych. Stacja Robocza: urządzenie przeznaczone do pracy w charakterze stanowiska roboczego umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie z Systemu. Lokalna sieć komputerowa, Sieć lokalna: Okablowanie i wszystkie komponenty umożliwiające wymianę informacji pomiędzy należącymi do Użytkownika urządzeniami służącymi do przetwarzania danych (w tym stacjami roboczymi, drukarkami, komputerami różnych typów itp.) włącznie z tymi urządzeniami. Dni: Usterka: dni robocze tj. dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. zgłoszona przez Zamawiającego i wynikająca z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę niezdolność pracy Systemu w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Błąd zwykły: Usterka Systemu powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Systemem wynikająca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 2

3 Błąd krytyczny: Usterka, która uniemożliwia użytkowanie Systemu (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Systemu. Upgrade: Update: nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji ma zmienioną Specyfikację. nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji ma usunięte ujawnione w czasie między dwoma ugrade ami usterki, posiadająca niezmienioną lub nieznacznie zmienioną Specyfikację. Czas naprawy: Czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu krytycznego lub błędu zwykłego, jaki mija od momentu zgłoszenia do jego usunięcia. Procedura awaryjna: W przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego. W takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły. 6 Wynagrodzenie i płatność 1. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy nie przekroczy kwoty PLN /słownie: PLN/ i składają się na nie wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy, podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. Podana w ust. 1 wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według właściwej stawki, do ustalonej w fakturze ceny. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 4. W dniu podpisania umowy wynagrodzenie określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/ 5. Kwota należna Wykonawcy będzie podlegać spłacie w 36 miesięcznych ratach. 6. Termin płatności I raty wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez strony umowy Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Spłata kolejnych rat będzie odbywać się w terminie 1 miesiąca od dnia spłaty poprzedniej raty. 7. Jako dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę brutto następuje z dniem urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu. 7 - Szczegółowe obowiązki Stron Umowy. 1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zobowiązuje się do: a) stworzenia niezbędnych warunków dla wykonania przedmiotu Umowy poprzez: 1. udostępnianie osobom wykonującym usługi ze Strony Wykonawcy dokumentów niezbędnych dla ich wykonania, a w szczególności: dokumentów źródłowych i wynikowych, instrukcji obiegu dokumentów, itp.; 2. przygotowania i skonfigurowania sprzętu komputerowego przeznaczonego do współpracy z Systemem w sposób zgodny z zaleceniami Wykonawcy poza komponentami określonymi w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, pkt.1.1; 3. udostępnienie Stacji Roboczej, infrastruktury sieciowej, urządzenia i pomieszczenia w celu poprawnej instalacji Oprogramowania; 4. udostępnienie zasobów informatycznych chronionych hasłem dostępu w zakresie i czasie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy; 5. dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do rozwiązania ewentualnych problemów powstałych w trakcie użytkowania oprogramowania; 6. wyznaczenie osób, które mają być przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie użycia Systemu; 7. współpracy przy wyznaczaniu wizyt szkoleniowych i instalacyjnych. 8. współdziałania przy rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych i formalno prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu w istniejącej Sieci lokalnej; 9. udostępnienie na stałe w okresie wdrożenia i Eksploatacji wydzielonej linii telefonicznej, ISDN i/lub łącze stałe pozwalające na zdalną obsługę (wsparcie) Systemu. W przypadku niespełnienia zapisu z tego ustępu wszystkie czasy reakcji i gwarancji określone w Załączniku 3 ulegają wydłużeniu do 5 dni; b) przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach; c) fizycznej obsługi mechanizmu sporządzania kopii bezpieczeństwa plików bazy danych dostarczonego przez Wykonawcę, jako części składowej Systemu oraz sporządzenia kopii bezpieczeństwa plików bazy danych we wszystkich przypadkach, kiedy jest to określone w programie i w ogólnie obowiązujących zasadach ochrony danych. W razie braku takich kopii bezpieczeństwa Wykonawca nie będzie w żadnym razie odpowiedzialny za pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem 1 Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 3

4 uszkodzonych lub utraconych danych, ani za jakąkolwiek bezpośrednią i pośrednią szkodę lub utratę dochodów poniesioną przez Zamawiającego, włącznie ze szkodą powstałą w wyniku przerwania działalności; d) w przypadku uszkodzenia bazy danych i/lub programu, potwierdzonego przez Wykonawcę, bezwzględnie zaprzestać pracy z programem. W przeciwnym przypadku Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające bezpośrednio i pośrednio z niezrealizowania powyższych warunków; e) informowania Wykonawcy o każdorazowym zamiarze wprowadzenia zmian organizacyjnych mających wpływ na działanie Systemu, z odpowiednim (minimum 3 dni) wyprzedzeniem, pozwalającym na dostosowanie do nich Systemu. O ile zakres zmian tego będzie wymagał Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram wdrożenia zmian organizacyjnych do Systemu. W przypadku nie powiadomienia o zmianach lub powiadomienia bez zachowania odpowiedniego terminu, a także w razie wprowadzenia zmian niezgodnych z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Systemu spowodowane koniecznością dostosowania Systemu do nowej struktury organizacyjnej. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za: a) Prawidłowe i bezawaryjne działanie Systemu; b) Wdrażanie i szkolenie w niezbędnym zakresie użytkowników i administratorów Systemu wskazanych przez Zamawiającego, na poziomie gwarantującym prawidłową eksploatację Systemu. Harmonogram ten musi być uzgodniony przez Strony. c) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu Dokumentacji Użytkowej dotyczącej Systemu na nośniku elektronicznym w formie uzgodnionej z Zamawiającym. d) Prowadzenie telefonicznej obsługi serwisowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. e) Prowadzenie serwisu gwarancyjnego Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. f) Zadania pielęgnacyjne: kontrola wykorzystania zasobów, kontrola zajętości przestrzeni dyskowej. g) Składanie comiesięcznych raportów o wykorzystaniu pensum godzin określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.1. h) Przygotowanie i dostarczenie źródeł danych do tworzenia nowych raportów wg specyfikacji Zamawiającego. 3. Wykonawca przeniesie dane z istniejących baz danych HIS Zamawiającego w aktualnym i kompletnym dla punktu przeniesienia zakresie wskazanym poniżej. a. przeniesie wszystkie dane zapisane w bazie danych HIS od r., b. zachowa ciągłość obecnie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej, c. umożliwi kontynuację sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom ambulatoryjnym oraz przebywającym w Szpitalu od kilkunastu lat (możliwość przesłania do NFZ pełnej historii hospitalizacji, porad ambulatoryjnych oraz historii rozliczeń), przy wykorzystaniu jednego modułu/aplikacji, d. umożliwi dokonywanie korekt zakwestionowanych przez NFZ świadczeń sprawozdanych i rozliczonych od roku 2008, e. zachowa przekazane do NFZ historyczne numeracje zestawów świadczeń, świadczeń i procedur rozliczeniowych oraz zachowa historyczną numerację wszystkich innych danych przekazanych do NFZ i potwierdzonych przez niego takich jak id uprawnień, numeracja sesji itp., f. zapewni możliwość wykonywania archiwalnych statystyk i raportów. g. przeniesienie bazy danych - katalog kontrahentów, h. przeniesienie bilansu zamknięcia z poprzedniego systemu, 4. W przypadku zmian kadrowych w personelu każdej ze Stron lub powstania przeszkód uniemożliwiających wyznaczonym osobom wykonywanie powierzonych funkcji, każda ze Stron zobowiązana jest do wyznaczania innych pracowników, którzy staną się odpowiedzialni za realizację nałożonych Umową obowiązków. Decyzje w tym zakresie powinny zapadać w czasie odpowiednim tak, aby nie opóźniać realizacji Umowy. Wyznaczając nowe osoby każda ze stron przyjmuje odpowiedzialność, iż osoby te mają umocowanie do wykonywania czynności ze skutkiem wprost na rzecz Stron. 8 - Gwarancje/Nadzór autorski 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na infrastrukturę do przetwarzania danych wynoszącą.. min. 36 miesięcy od dnia uruchomienia Systemu. 2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędów zainstalowanej wersji Oprogramowania w reżimach czasowych określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający jest zobowiązany w pełni współpracować z Wykonawcą w celu ustalenia przyczyny nieprawidłowości i usunięcia jej skutków. 4. Gwarancji nie podlegają błędy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad Eksploatacji Systemu zawartych w Instrukcji Użytkowania oraz niezgodność Systemu ze zmieniającymi się uwarunkowaniami (np. rozbudowa siedziby Zamawiającego, zmiany organizacyjne, zmiany wymogów funkcjonalnych) o ile nie zostały zgłoszone przez Zamawiającego w trybie opisanym w par.7, ust.1, lit.e. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowywania Systemu (w tym szczególnie modułu służącego do rozliczeń z NFZ) do wymogów obowiązujących przepisów prawnych, w tym Ministerstwa Zdrowia i NFZ przez cały okres obowiązywania umowy. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany będą poprawnie funkcjonować w Systemie najpóźniej w dniu wejścia w życie stosownych przepisów. 6. Zmiany w Systemie będą dokonywane przez Wykonawcę tak, aby termin instalacji Upgrade u lub Update u Systemu związanych z tymi zmianami pozwalał na użytkowanie Systemu zgodnie z terminami wymaganymi przez ustawy i przepisy 4

5 wykonawcze, najpóźniej w dniu wejścia w życie. W przypadku, gdyby termin ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych był krótszy niż 7 dni przed datą ich wejścia w życie i nie pozwalał na dostosowanie się do wymogów powyższych zapisów, Wykonawca poda termin dostarczenia i wprowadzenia Upgrade u lub Update u Systemu zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych. 7. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za błędy będące wynikiem wypadku losowego, nadużycia lub błędnego używania. 9 - Terminy realizacji Umowy 1. W okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca: 1.1. Dostarczy i skonfiguruje infrastrukturę do przetwarzania danych w konfiguracji opisanej w Załączniku nr 5 do OPZ Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych. Transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia dostosowanego na potrzeby serwerowni oraz instalacja i konfiguracja dostarczonych rozwiązań serwerowych (w tym ustawienie i montaż we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej, montaż dostarczonych rozwiązań serwerowych wraz z podłączeniem do wskazanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS oraz konfiguracja dostarczonych rozwiązań serwerowych do pracy w środowisku sieciowym Zamawiającego). Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych dostarczonych rozwiązań serwerowych oraz oprogramowania do tworzenia serwerów wirtualnych. Stworzenie wirtualnego środowiska przetwarzania danych szpitalnego systemu informatycznego (serwerów baz danych, aplikacji) z wykorzystaniem dostarczonych rozwiązań serwerowych i oprogramowania wspierającego tworzenie serwerów wirtualnych, zapewniającego wydajną pracę szpitalnego systemu informatycznego przy wykorzystaniu min. konfiguracji dwuwęzłowego serwera niezawodnościowego. Dostarczy licencje, dokumentację, instrukcje obsługi i uruchomi System, Przeniesie wszystkie dane zapisane w bazach danych szpitalnego systemu informatycznego aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego, wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu, Przeprowadzi szkolenia użytkowników oraz administratorów systemu, szkolenia stanowiskowe użytkowników i administratorów systemu zostaną potwierdzone Protokołami Szkoleń. Dokona integracji na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym, Rozszerzy funkcjonalność i zakres licencji posiadanego przez Zamawiającego archiwum obrazów medycznych klasy PACS o dystrybucję badań obrazowych poprzez przeglądarkę www do celów teleradiologii. 2. Przełączenie Systemów nastąpi w nocy, najpóźniej do godz rano. Powyższe prace nie spowodują przerwy w dostępie do systemu dłuższej niż 6 godz. Odbiór Systemu odbędzie się na podstawie Protokołów Odbioru Systemu oraz Protokołów Szkoleń podpisanych przez wskazanych przedstawicieli Stron. Ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołów Odbioru Systemu upoważniony jest Kierownik Działu Informatyki, a Protokołów Szkoleń - kierownik jednostki, w której Szkolenie zostało przeprowadzone. 3. W okresie 36 miesięcy od dnia podpisania ostatniego z protokołów o których mowa w ust. 2 Wykonawca zagwarantuje nadzór autorski oraz serwisowy nad systemem oraz zagwarantuje usługę konfiguracji i utrzymania dostarczonej infrastruktury do przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy Procedura wykonywania prac i kontakty 1. W celu realizacji Umowy Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami wdrożeniowymi i utrzymaniem Systemu: po stronie Zamawiającego -... po stronie Wykonawcy Strony będą przekazywać sobie korespondencję w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, na poniższe adresy: a) do Zamawiającego: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź b) do Wykonawcy: 3. W bieżącej działalności dopuszcza się również inne formy komunikacji takie jak fax, , telefon: a) do Zamawiającego: tel. :, fax: (0-42) b) do Wykonawcy tel.: fax: Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i upływu dodatkowo określonego terminu do podjęcia realizacji Umowy; b) Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania lub nie usunął zgłoszonych przez Zamawiającego wad w dodatkowo wyznaczonym terminie. 5

6 c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: a) Zamawiający nie rozpoczął realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie i upływu dodatkowo zakreślonego terminu do podjęcia realizacji Umowy; b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy; 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem do podjęcia realizacji obowiązków niewykonywanych lub wykonywanych niewłaściwie wraz z wyznaczeniem terminu, którego bezskuteczny upływ spowoduje rozwiązanie Umowy. Strony ustalają, że termin wyznaczony do podjęcia realizacji obowiązków nie będzie krótszy niż 7 dni. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, wszelkie prawa licencyjne oraz prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego, określonego w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia wygasają. 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 12 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02% kwoty określonej w 6 ust. 4 za niedotrzymanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w Umowie za każdą godzinę opóźnienia w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie usługi wdrożenia Systemu, b) za nieterminowe wykonanie obsługi i napraw w gwarantowanych terminach, określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie usuwania usterek Systemu; c) za niedostarczenie wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy d) za niewykonanie zobowiązania określonego w 8 ust. 5 Umowy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odpowiedzialności w pełnej kwocie poniesionej szkody, o ile zastrzeżone kary umowne nie pokrywają szkody w sposób oczywisty. 4. Ustalone zasady odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej w oparciu o naliczanie kar umownych, nie ograniczają odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli udowodni że: a) niewykonanie obowiązków zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą siła wyższa; 6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 6 ust. 4, w przypadku : a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach wskazanych w 11 ust Czas trwania Umowy i warunki jej rozwiązania 1. Umowa obowiązuje w okresie 42 miesięcy od dnia jej zawarcia. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 6 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. 14- Zmiany umowy Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 3. zmiany adresu siedziby firmy oraz siedziby serwisu i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; 4. zmiany terminów, o których mowa w 9 ust. 1, 2 i 3, i 13 ust 1. 6

7 15- Należyte wykonanie umowy 1. Wykonawca wnosi osobno zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy ustalonej 6 ust. 4 w kwocie PLN /słownie: PLN/ 2. Strony ustalają, że 70% wartości wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, a pozostałe 30% przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonanej. 4. Za dzień należytego wykonania umowy uznaje się dzień obustronnego podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Okres rękojmi za wady zostaje przedłużony do udzielonego przez Wykonawcę okresu gwarancji, nadzoru autorskiego oraz serwisowego nad systemem oraz utrzymania dostarczonej infrastruktury do przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy. 16- Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. 3. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy poddane zostaną jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszej Umowy. za Zamawiającego za Wykonawcę Załączniki do niniejszej umowy: 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Warunki formalne 1.2. Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia Lista funkcji 1.3. Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych 1.4. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym 1.5. Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych 2. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 7

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo