Istotne Postanowienia Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne Postanowienia Umowy"

Transkrypt

1 Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: mgr Małgorzata Kołtuniak p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy a... /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu finansowo-księgowego ( w tym :środki trwałe gospodarka materiałowa) oraz kadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu CZMP, na zasadach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia Załączniku nr 1, Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia -,,Warunki formalne", Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu Zamówienia -,,Lista funkcji", Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych, Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym oraz Załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w 6: a) dostarczy Zamawiającemu licencje na system informatyczny do obsługi szpitala, do którego Wykonawcy przysługują wyłączne majątkowe prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia; b) wykona usługi wdrożeniowe systemu informatycznego do obsługi szpitala, o którym mowa w ustępie 1 lit. a niniejszego paragrafu, zwanego dalej Systemem, obejmujące: analizę przedwdrożeniową, szkolenia pracowników Zamawiającego, instalację Systemu, przeniesienie wszelkich zgromadzonych danych w systemie CliniNet produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i w systemie finansowo księgowym TETA dzierżawionych dotychczas przez Zamawiającego oraz w systemie kadrowo-płacowym ARISCO wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu, integrację z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET minimum w zakresie modułów: erejestracja, PACS/RIS NetRAAD firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. (Załącznik Nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia) oraz z użytkowanym u Zamawiającego systemem laboratoryjnym LAB3000 firmy InfoPublishing oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i prac związanych z Systemem, których celem jest przekazanie do korzystania Zamawiającemu poprawnie działającego Systemu zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną zawartą w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia; c) będzie utrzymywał działanie wdrożonego Systemu, zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną zawartą w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, który jest określony w 13 ustęp 1 Umowy; d) będzie wykonywał czynności serwisu opisane w dalszej części Umowy, w Okresie obowiązywania niniejszej umowy, który jest określony w 13 ustęp 1 Umowy; e) przeprowadzi szkolenia stanowiskowe użytkowników i administratorów systemu w niezbędnym zakresie wskazanym przez Zamawiającego; f) przeprowadzi szkolenia stanowiskowe we wskazanych komórkach organizacyjnych Zamawiającego. 3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nie nabywa prawa do udzielania dalszych licencji do Oprogramowania. 4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Oprogramowanie będące przedmiotem licencji i sublicencji, jest wolne od wad fizycznych i prawnych, nie narusza praw osób trzecich i nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot niniejszej Umowy jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i rozporządzeniami. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał gospodarczy, zasoby kadrowe oraz kwalifikacje i umiejętności do wykonania postanowień niniejszej Umowy z najwyższą starannością. 6. Wykonawcy jest znana sytuacja finansowa Zamawiającego. 1

2 2 - Staranność 1. Strony zobowiązują się wykonywać powierzone im czynności z należytą starannością wymaganą dla wykonania Umowy, jak i dla ochrony i zabezpieczenia interesów Stron, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami uczciwego obrotu. 2. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązuje się terminowo dostarczać informacje niezbędne do wdrożenia Systemu i terminowo dokonać odbioru wykonanych prac. 3 - Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy w odniesieniu do danych osobowych pacjentów, a także wszelkich innych wiadomości, informacji i danych dotyczących osób, będących stroną Umowy zawartej z Zamawiającym, jak również osób, które nie będąc stroną Umowy, dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem tej Umowy. Obowiązek ten wiąże Wykonawcę przez cały czas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 2. Obie Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie, iż informacje handlowe pozyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowane zostaną w poufności i wykorzystywane będą wyłącznie dla jej realizacji. Obowiązek ten wiąże Strony przez cały czas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 4 - Ochrona danych osobowych 1. Przy wykonywaniu działalności określonej niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dnia r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133, poz. 883) oraz w Rozporządzeniu z dnia r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521) i w Rozporządzeniu z dnia r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych osobowych zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej Generalnego Inspektora Biura Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522) pod rygorem odpowiedzialności materialnej przewidzianej ww. przepisami za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej, wynikającej z wyżej wymienionej Ustawy. Wykonawca może upoważnić do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego tylko takich pracowników, którzy podpisali zobowiązania do nieujawniania informacji o danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, obejmujące ich zbieranie, utrwalanie i przekazywanie jest dopuszczalne jedynie dla wykonania postanowień niniejszej Umowy i jedynie w zakresie czasowym niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu usługi do trwałego usuwania wszystkich pozyskanych informacji o osobach zawierających Umowy z Zamawiającym. 4. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, wszystkie dane zgromadzone w Systemie zostaną przekazane Zamawiającemu w jednym z dostępnych standardowych formatów: txt, xls, xml, DICOM. 5 - Definicje 1. Na potrzeby tej Umowy wprowadza się następujące definicje i pojęcia: System: skrótowa nazwa określająca Szpitalny System Informatyczny (HIS) oraz system finansowo- księgowy ( w tym :środki trwałe gospodarka materiałowa)- oraz kadrowo-płacowy, którego komponenty obejmuje pkt 1 Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Funkcjonalność Systemu opisana jest w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Użytkownik: jest to pojęcie tożsame z osobą Zamawiającego. Wdrożenie: Moduł: całokształt prac logistycznych i organizacyjnych, których celem jest doprowadzenie Systemu do Eksploatacji we wskazanej lokalizacji u Użytkownika. wyodrębniony funkcjonalnie fragment Systemu, przeznaczony do realizowania określonych funkcji użytkowych. Stacja Robocza: urządzenie przeznaczone do pracy w charakterze stanowiska roboczego umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie z Systemu. Lokalna sieć komputerowa, Sieć lokalna: Okablowanie i wszystkie komponenty umożliwiające wymianę informacji pomiędzy należącymi do Użytkownika urządzeniami służącymi do przetwarzania danych (w tym stacjami roboczymi, drukarkami, komputerami różnych typów itp.) włącznie z tymi urządzeniami. Dni: Usterka: dni robocze tj. dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. zgłoszona przez Zamawiającego i wynikająca z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę niezdolność pracy Systemu w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Błąd zwykły: Usterka Systemu powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Systemem wynikająca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 2

3 Błąd krytyczny: Usterka, która uniemożliwia użytkowanie Systemu (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Systemu. Upgrade: Update: nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji ma zmienioną Specyfikację. nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji ma usunięte ujawnione w czasie między dwoma ugrade ami usterki, posiadająca niezmienioną lub nieznacznie zmienioną Specyfikację. Czas naprawy: Czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu krytycznego lub błędu zwykłego, jaki mija od momentu zgłoszenia do jego usunięcia. Procedura awaryjna: W przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego. W takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły. 6 Wynagrodzenie i płatność 1. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy nie przekroczy kwoty PLN /słownie: PLN/ i składają się na nie wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy, podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. Podana w ust. 1 wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według właściwej stawki, do ustalonej w fakturze ceny. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 4. W dniu podpisania umowy wynagrodzenie określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/ 5. Kwota należna Wykonawcy będzie podlegać spłacie w 36 miesięcznych ratach. 6. Termin płatności I raty wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez strony umowy Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Spłata kolejnych rat będzie odbywać się w terminie 1 miesiąca od dnia spłaty poprzedniej raty. 7. Jako dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę brutto następuje z dniem urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu. 7 - Szczegółowe obowiązki Stron Umowy. 1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zobowiązuje się do: a) stworzenia niezbędnych warunków dla wykonania przedmiotu Umowy poprzez: 1. udostępnianie osobom wykonującym usługi ze Strony Wykonawcy dokumentów niezbędnych dla ich wykonania, a w szczególności: dokumentów źródłowych i wynikowych, instrukcji obiegu dokumentów, itp.; 2. przygotowania i skonfigurowania sprzętu komputerowego przeznaczonego do współpracy z Systemem w sposób zgodny z zaleceniami Wykonawcy poza komponentami określonymi w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, pkt.1.1; 3. udostępnienie Stacji Roboczej, infrastruktury sieciowej, urządzenia i pomieszczenia w celu poprawnej instalacji Oprogramowania; 4. udostępnienie zasobów informatycznych chronionych hasłem dostępu w zakresie i czasie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy; 5. dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do rozwiązania ewentualnych problemów powstałych w trakcie użytkowania oprogramowania; 6. wyznaczenie osób, które mają być przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie użycia Systemu; 7. współpracy przy wyznaczaniu wizyt szkoleniowych i instalacyjnych. 8. współdziałania przy rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych i formalno prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu w istniejącej Sieci lokalnej; 9. udostępnienie na stałe w okresie wdrożenia i Eksploatacji wydzielonej linii telefonicznej, ISDN i/lub łącze stałe pozwalające na zdalną obsługę (wsparcie) Systemu. W przypadku niespełnienia zapisu z tego ustępu wszystkie czasy reakcji i gwarancji określone w Załączniku 3 ulegają wydłużeniu do 5 dni; b) przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach; c) fizycznej obsługi mechanizmu sporządzania kopii bezpieczeństwa plików bazy danych dostarczonego przez Wykonawcę, jako części składowej Systemu oraz sporządzenia kopii bezpieczeństwa plików bazy danych we wszystkich przypadkach, kiedy jest to określone w programie i w ogólnie obowiązujących zasadach ochrony danych. W razie braku takich kopii bezpieczeństwa Wykonawca nie będzie w żadnym razie odpowiedzialny za pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem 1 Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 3

4 uszkodzonych lub utraconych danych, ani za jakąkolwiek bezpośrednią i pośrednią szkodę lub utratę dochodów poniesioną przez Zamawiającego, włącznie ze szkodą powstałą w wyniku przerwania działalności; d) w przypadku uszkodzenia bazy danych i/lub programu, potwierdzonego przez Wykonawcę, bezwzględnie zaprzestać pracy z programem. W przeciwnym przypadku Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające bezpośrednio i pośrednio z niezrealizowania powyższych warunków; e) informowania Wykonawcy o każdorazowym zamiarze wprowadzenia zmian organizacyjnych mających wpływ na działanie Systemu, z odpowiednim (minimum 3 dni) wyprzedzeniem, pozwalającym na dostosowanie do nich Systemu. O ile zakres zmian tego będzie wymagał Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram wdrożenia zmian organizacyjnych do Systemu. W przypadku nie powiadomienia o zmianach lub powiadomienia bez zachowania odpowiedniego terminu, a także w razie wprowadzenia zmian niezgodnych z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Systemu spowodowane koniecznością dostosowania Systemu do nowej struktury organizacyjnej. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za: a) Prawidłowe i bezawaryjne działanie Systemu; b) Wdrażanie i szkolenie w niezbędnym zakresie użytkowników i administratorów Systemu wskazanych przez Zamawiającego, na poziomie gwarantującym prawidłową eksploatację Systemu. Harmonogram ten musi być uzgodniony przez Strony. c) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu Dokumentacji Użytkowej dotyczącej Systemu na nośniku elektronicznym w formie uzgodnionej z Zamawiającym. d) Prowadzenie telefonicznej obsługi serwisowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. e) Prowadzenie serwisu gwarancyjnego Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. f) Zadania pielęgnacyjne: kontrola wykorzystania zasobów, kontrola zajętości przestrzeni dyskowej. g) Składanie comiesięcznych raportów o wykorzystaniu pensum godzin określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia pkt. II.1. h) Przygotowanie i dostarczenie źródeł danych do tworzenia nowych raportów wg specyfikacji Zamawiającego. 3. Wykonawca przeniesie dane z istniejących baz danych HIS Zamawiającego w aktualnym i kompletnym dla punktu przeniesienia zakresie wskazanym poniżej. a. przeniesie wszystkie dane zapisane w bazie danych HIS od r., b. zachowa ciągłość obecnie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej, c. umożliwi kontynuację sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom ambulatoryjnym oraz przebywającym w Szpitalu od kilkunastu lat (możliwość przesłania do NFZ pełnej historii hospitalizacji, porad ambulatoryjnych oraz historii rozliczeń), przy wykorzystaniu jednego modułu/aplikacji, d. umożliwi dokonywanie korekt zakwestionowanych przez NFZ świadczeń sprawozdanych i rozliczonych od roku 2008, e. zachowa przekazane do NFZ historyczne numeracje zestawów świadczeń, świadczeń i procedur rozliczeniowych oraz zachowa historyczną numerację wszystkich innych danych przekazanych do NFZ i potwierdzonych przez niego takich jak id uprawnień, numeracja sesji itp., f. zapewni możliwość wykonywania archiwalnych statystyk i raportów. g. przeniesienie bazy danych - katalog kontrahentów, h. przeniesienie bilansu zamknięcia z poprzedniego systemu, 4. W przypadku zmian kadrowych w personelu każdej ze Stron lub powstania przeszkód uniemożliwiających wyznaczonym osobom wykonywanie powierzonych funkcji, każda ze Stron zobowiązana jest do wyznaczania innych pracowników, którzy staną się odpowiedzialni za realizację nałożonych Umową obowiązków. Decyzje w tym zakresie powinny zapadać w czasie odpowiednim tak, aby nie opóźniać realizacji Umowy. Wyznaczając nowe osoby każda ze stron przyjmuje odpowiedzialność, iż osoby te mają umocowanie do wykonywania czynności ze skutkiem wprost na rzecz Stron. 8 - Gwarancje/Nadzór autorski 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na infrastrukturę do przetwarzania danych wynoszącą.. min. 36 miesięcy od dnia uruchomienia Systemu. 2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędów zainstalowanej wersji Oprogramowania w reżimach czasowych określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający jest zobowiązany w pełni współpracować z Wykonawcą w celu ustalenia przyczyny nieprawidłowości i usunięcia jej skutków. 4. Gwarancji nie podlegają błędy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad Eksploatacji Systemu zawartych w Instrukcji Użytkowania oraz niezgodność Systemu ze zmieniającymi się uwarunkowaniami (np. rozbudowa siedziby Zamawiającego, zmiany organizacyjne, zmiany wymogów funkcjonalnych) o ile nie zostały zgłoszone przez Zamawiającego w trybie opisanym w par.7, ust.1, lit.e. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowywania Systemu (w tym szczególnie modułu służącego do rozliczeń z NFZ) do wymogów obowiązujących przepisów prawnych, w tym Ministerstwa Zdrowia i NFZ przez cały okres obowiązywania umowy. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany będą poprawnie funkcjonować w Systemie najpóźniej w dniu wejścia w życie stosownych przepisów. 6. Zmiany w Systemie będą dokonywane przez Wykonawcę tak, aby termin instalacji Upgrade u lub Update u Systemu związanych z tymi zmianami pozwalał na użytkowanie Systemu zgodnie z terminami wymaganymi przez ustawy i przepisy 4

5 wykonawcze, najpóźniej w dniu wejścia w życie. W przypadku, gdyby termin ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych był krótszy niż 7 dni przed datą ich wejścia w życie i nie pozwalał na dostosowanie się do wymogów powyższych zapisów, Wykonawca poda termin dostarczenia i wprowadzenia Upgrade u lub Update u Systemu zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych. 7. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za błędy będące wynikiem wypadku losowego, nadużycia lub błędnego używania. 9 - Terminy realizacji Umowy 1. W okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca: 1.1. Dostarczy i skonfiguruje infrastrukturę do przetwarzania danych w konfiguracji opisanej w Załączniku nr 5 do OPZ Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych. Transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia dostosowanego na potrzeby serwerowni oraz instalacja i konfiguracja dostarczonych rozwiązań serwerowych (w tym ustawienie i montaż we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej, montaż dostarczonych rozwiązań serwerowych wraz z podłączeniem do wskazanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS oraz konfiguracja dostarczonych rozwiązań serwerowych do pracy w środowisku sieciowym Zamawiającego). Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych dostarczonych rozwiązań serwerowych oraz oprogramowania do tworzenia serwerów wirtualnych. Stworzenie wirtualnego środowiska przetwarzania danych szpitalnego systemu informatycznego (serwerów baz danych, aplikacji) z wykorzystaniem dostarczonych rozwiązań serwerowych i oprogramowania wspierającego tworzenie serwerów wirtualnych, zapewniającego wydajną pracę szpitalnego systemu informatycznego przy wykorzystaniu min. konfiguracji dwuwęzłowego serwera niezawodnościowego. Dostarczy licencje, dokumentację, instrukcje obsługi i uruchomi System, Przeniesie wszystkie dane zapisane w bazach danych szpitalnego systemu informatycznego aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego, wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu, Przeprowadzi szkolenia użytkowników oraz administratorów systemu, szkolenia stanowiskowe użytkowników i administratorów systemu zostaną potwierdzone Protokołami Szkoleń. Dokona integracji na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym, Rozszerzy funkcjonalność i zakres licencji posiadanego przez Zamawiającego archiwum obrazów medycznych klasy PACS o dystrybucję badań obrazowych poprzez przeglądarkę www do celów teleradiologii. 2. Przełączenie Systemów nastąpi w nocy, najpóźniej do godz rano. Powyższe prace nie spowodują przerwy w dostępie do systemu dłuższej niż 6 godz. Odbiór Systemu odbędzie się na podstawie Protokołów Odbioru Systemu oraz Protokołów Szkoleń podpisanych przez wskazanych przedstawicieli Stron. Ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołów Odbioru Systemu upoważniony jest Kierownik Działu Informatyki, a Protokołów Szkoleń - kierownik jednostki, w której Szkolenie zostało przeprowadzone. 3. W okresie 36 miesięcy od dnia podpisania ostatniego z protokołów o których mowa w ust. 2 Wykonawca zagwarantuje nadzór autorski oraz serwisowy nad systemem oraz zagwarantuje usługę konfiguracji i utrzymania dostarczonej infrastruktury do przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy Procedura wykonywania prac i kontakty 1. W celu realizacji Umowy Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami wdrożeniowymi i utrzymaniem Systemu: po stronie Zamawiającego -... po stronie Wykonawcy Strony będą przekazywać sobie korespondencję w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, na poniższe adresy: a) do Zamawiającego: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź b) do Wykonawcy: 3. W bieżącej działalności dopuszcza się również inne formy komunikacji takie jak fax, , telefon: a) do Zamawiającego: tel. :, fax: (0-42) b) do Wykonawcy tel.: fax: Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i upływu dodatkowo określonego terminu do podjęcia realizacji Umowy; b) Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania lub nie usunął zgłoszonych przez Zamawiającego wad w dodatkowo wyznaczonym terminie. 5

6 c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: a) Zamawiający nie rozpoczął realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie i upływu dodatkowo zakreślonego terminu do podjęcia realizacji Umowy; b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy; 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem do podjęcia realizacji obowiązków niewykonywanych lub wykonywanych niewłaściwie wraz z wyznaczeniem terminu, którego bezskuteczny upływ spowoduje rozwiązanie Umowy. Strony ustalają, że termin wyznaczony do podjęcia realizacji obowiązków nie będzie krótszy niż 7 dni. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, wszelkie prawa licencyjne oraz prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego, określonego w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia wygasają. 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 12 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02% kwoty określonej w 6 ust. 4 za niedotrzymanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w Umowie za każdą godzinę opóźnienia w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie usługi wdrożenia Systemu, b) za nieterminowe wykonanie obsługi i napraw w gwarantowanych terminach, określonych w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie usuwania usterek Systemu; c) za niedostarczenie wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy d) za niewykonanie zobowiązania określonego w 8 ust. 5 Umowy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odpowiedzialności w pełnej kwocie poniesionej szkody, o ile zastrzeżone kary umowne nie pokrywają szkody w sposób oczywisty. 4. Ustalone zasady odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej w oparciu o naliczanie kar umownych, nie ograniczają odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli udowodni że: a) niewykonanie obowiązków zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą siła wyższa; 6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 6 ust. 4, w przypadku : a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach wskazanych w 11 ust Czas trwania Umowy i warunki jej rozwiązania 1. Umowa obowiązuje w okresie 42 miesięcy od dnia jej zawarcia. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 6 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. 14- Zmiany umowy Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 3. zmiany adresu siedziby firmy oraz siedziby serwisu i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; 4. zmiany terminów, o których mowa w 9 ust. 1, 2 i 3, i 13 ust 1. 6

7 15- Należyte wykonanie umowy 1. Wykonawca wnosi osobno zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy ustalonej 6 ust. 4 w kwocie PLN /słownie: PLN/ 2. Strony ustalają, że 70% wartości wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, a pozostałe 30% przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonanej. 4. Za dzień należytego wykonania umowy uznaje się dzień obustronnego podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Okres rękojmi za wady zostaje przedłużony do udzielonego przez Wykonawcę okresu gwarancji, nadzoru autorskiego oraz serwisowego nad systemem oraz utrzymania dostarczonej infrastruktury do przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy. 16- Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. 3. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy poddane zostaną jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszej Umowy. za Zamawiającego za Wykonawcę Załączniki do niniejszej umowy: 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Warunki formalne 1.2. Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia Lista funkcji 1.3. Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych 1.4. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym 1.5. Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacja infrastruktury do przetwarzania danych 2. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 7

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ WZÓR UMOWY 9 - ZMIANA - ZP/19/2015

SIWZ WZÓR UMOWY 9 - ZMIANA - ZP/19/2015 Załącznik Nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY - ZMIANA Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/19/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zał. nr 3 Projekt Umowy dla części I zamówienia. UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo