Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej, serdecznie przywitał senatorów, gości Senatu, a przede wszystkim Rektoraelekta wybranego na kadencję , prof. Jana Szmidta. Przypomniał, że zostali też wybrani prorektorzy w osobach: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Senat przywitał Rektora-elekta i prorektorów brawami. Rektor prof. W. KURNIK pogratulował Rektorowi-elektowi i prorektorom-elektom, a następnie zaproponował następujące poprawki do projektu porządku obrad: - wykreślenie punktu Nominacje profesorskie, ze względu na usprawiedliwioną nieobecność dwóch osób, których ten punkt dotyczy. - zmianę sformułowania w pkt. 10 na: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz odpisów tych dyplomów w tłumaczeniu na język angielski. Kierownik Biura Rektora mgr M. Sołtyski wyjaśnił, że z powodu zmiany brzmienia uchwały druga autopoprawka nie jest potrzebna. Następnie Rektor zaproponował dodanie punktu 6 o następującym brzmieniu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Senatu PW w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyborów do organów jednoosobowych PW i ich zastępców na kadencję Rektor poprosił o komentarz Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Prof. M. JAROSZ wyjaśnił, że jest to regulaminowa poprawka umożliwiająca przeprowadzenie powtórnych wyborów dziekana w Filii w Płocku, nie zmieniająca harmonogramu, ale uzupełniająca odpowiednie punkty zgodnie z treścią uchwały, która zostanie pokazana na ekranie. Rektor prof. W. KURNIK zaproponował kolejne zmiany w porządku obrad, czyli dodanie dwóch punktów po punkcie 11: - punkt 11`- Przyjęcie stanowiska Senatu PW w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. - punkt 11`` - Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia popiersia prof. Jana Czochralskiego w Dużej Auli Gmachu Głównego. Punkt ten został wycofany podczas poprzedniego posiedzenia Senatu, ale w trakcie ostatniego spotkania dziekani przekonali Rektora, żeby powrócić do tej sprawy i doprowadzić sprawę uhonorowania prof. J. Czochralskiego do końca, zgodnie z poprzednią uchwałą Senatu.

2 Prof. J. SZLAGOWSKI, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów poinformował, że w punkcie Wolne wnioski chciałby przedstawić informację na temat sytuacji finansowej Uczelni na początku roku i prac Komisji związanych z algorytmem i budżetem tego roku. Rektor prof. W. KURNIK, stwierdził że to nie wymaga korekty porządku obrad i spytał, czy są jeszcze uwagi, a wobec ich braku, Senat przyjął skorygowany porządek obrad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Wręczenie nominacji profesorskich. 3. Powołanie komisji skrutacyjnej. 4. Komunikat o nadanych stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego. 5. Informacje Rektora. 6. Podjęcie uchwal w sprawach osobowych: 6.1. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko prof. zwyczajnego prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacuta z Wydziału EiTI 6.2. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału SiMR o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. inż. Jana Maciejewskiego 6.3. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektrycznego o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. inż. Tomasza Markiewicza 6.4. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. Jana Nowińskiego 6.5. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. Krystynę Pękałę 6.6. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. inż. Macieja Sypka 6`. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 394/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyborów do organów jednoosobowych PW i ich zastępców na kadencję Informacja o pracach Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni. 8. Informacja o działalności klubów studenckich. 9. Informacje Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej o stanie bezpieczeństwa w Uczelni w 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych w PW. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fotonika na Wydziale Fizyki. 11`. Przyjęcie stanowiska w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 11``. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia popiersia prof. Jana Czochralskiego w Dużej Auli Gmachu Głównego 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego prof. dr inż. Janusza Rajskiego kandydata do tytułu doktora h.c. Politechniki Poznańskiej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Engela kandydata do tytułu doktora h.c. Politechniki Świętokrzyskiej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu przez AGH.

3 15. Sprawy wniesione i interpelacje. 16. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dn r. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad 2 Wręczenie nominacji profesorskich. Rektor prof. W. KURNIK, poinformował o nominacjach, które nie będą wręczone z powodu usprawiedliwionej nieobecności nominowanych. Na stanowisko prof. zwyczajnego od dnia 1 marca 2012 r. na czas nieokreślony został mianowany przez Rektora PW prof. dr hab. inż. Adam Proń zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym. Na stanowisko prof. nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nadzwyczajny dr hab. inż. Stefan Filipowicz zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym. 3 Powołanie komisji skrutacyjnej. Rektor prof. W. KURNIK zaproponował Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. prof. Henryk Zobel - przewodniczący 2. mgr inż. Waldemar Sander 3. Bartosz Sieklicki 4. Bartłomiej Ksiądz Senat powołał Komisję Skrutacyjną. 4 Komunikat o nadanych stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego. Rektor prof. W. KURNIK, poprosił Prorektora prof. T. Kulika o poprowadzenie tego punktu. Prorektor prof. T. KULIK, poinformował że w ostatnim okresie nadano 12 stopni doktora. Absolutnym rekordzistą jest Wydział EiTI, który nadał ich 6. Na drugim miejscu jest Wydział Fizyki, który nadał 2, a po jednym stopniu doktora nadały rady 4 wydziałów: Chemicznego, Elektrycznego, Inż. Materiałowej oraz Mechatroniki. Trzy czwarte, to doktorzy nauk technicznych, dwóch nauk fizycznych i jeden nauk chemicznych. Prof. T. Kulik pogratulował dziekanom, a szczególnie Rektorowi-elektowi, Dziekanowi Wydziału EiTI za tak wydajną promocję kadr. Jedna rozprawa była napisana w języku angielskim, a 11 w języku polskim. Lista doktorów habilitowanych zawiera 2 pozycje. Po jednym doktorze habilitowanym wypromowały Rady Wydziałów: Transportu i Elektrycznego. Prorektor pogratulował dziekanom w/wym. wydziałów i życzył sukcesów w dalszej promocji młodych kadr. 5 Informacje Rektora. Rektor prof. W. KURNIK, poprosił o zapoznanie się z wersją drukowaną informacji i zwrócił uwagę na 2 z nich. W dniach marca odbyło się w Katowicach posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. Porządek był długi, powstało sporo uchwał. Ważniejszą jest informacja, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała Zespół do spraw nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

4 Zbiera on teraz postulaty z różnych środowisk. Same uczelnie techniczne zgłosiły około 70 pkt. w których wartoby Ustawę poprawić. Uniwersytety w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) zgłosiły jeszcze więcej postulatów, ponad 200. Z naszej Uczelni w tym zespole zasiadają 2 osoby, prof. J. Lubacz z Rady Głównej i prof. J. Woźnicki, jako szef Komisji Legislacyjnej KRASP. Rektor zachęcił do zgłaszania postulatów oprócz tego, co zgłaszają KRUP i KRASP. Dyskusja i uchwała Prezydium KRASP dotyczyły też problemu dyscyplin naukowych w ramach dziedzin naukowych. Było to dyskutowane na przykładzie pedagogiki, która została przydzielona do nauk społecznych, w miejsce nauk humanistycznych, co sprawia ogromne kłopoty, ponieważ minima kadrowe nie spełniają wymagań formalnych. Były protesty zwłaszcza na UW, ale może to dotyczyć też naszej Uczelni, gdyby przyporządkowanie dyscyplin dziedzinom nauki było inne, niż do tej pory. Bardzo ożywiona dyskusja dotyczyła proponowanych zmian programowych w szkołach ponad-gimnazjalnych. W wyniku dyskusji z dziekanami i na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia, punkt ten został wprowadzony jako przyjecie stanowiska. Ostatnie posiedzenie KRASP odbędzie się w Warszawie. Główna część programu będzie na UW, ale w naszej Dużej Auli odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem rektorów ustępujących i rektorów-elektów. Zgromadzi się osób i będzie to ważne wydarzenie. Współpraca międzynarodowa uczelni akademickich to starania, od dwóch kadencji, o utworzenie polskiej wymiany akademickiej na wzór niemieckiej DAAD. Podkreślano wiele korzyści: naukowych, edukacyjnych, akademickich ale również i gospodarczych. Na początku tej kadencji rządu pojawiło się większe zrozumienie ze strony Ministerstwa dla tej inicjatywy i jest szansa że będziemy mieli nowe źródło finansowania stypendiów, zwłaszcza dla obcokrajowców, studentów z zagranicy czy uczonych, którzy by chcieli do nas przyjechać i spędzić czas na badaniach W rankingu firmy PRESS-SERVICE Monitoring PW zajęła 2 miejsce, jeśli chodzi o pojawianie się w mediach. To nie musi być wielki zaszczyt, bo mogą to być i negatywne informacje, ale uzyskaliśmy 25 tys. cytowań, co nas klasuje na 2 miejscu za UW, a przed Uniwersytetem Jagiellońskim który uzyskał tylko 20 tys. cytowań. Rektor wyraził przekonanie, że w większości tych publikacji byliśmy przedstawiani w pozytywnym świetle. Prorektor prof. T. KULIK przedstawił informacje z obszaru nauki. Jedna z nich dotyczy decyzji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pozytywnie zaopiniowała nasze zasady określone w Regulaminie przyznawania stypendiów doktorantom z części na działalność statutową. W konsekwencji doktoranci będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli stypendia będą netto. Druga sprawa dotyczy zarządzenia z 7 marca dotyczącego wynagrodzenia za pracę wykonaną na podstawie umowy o dzieło w projektach dotyczących badań stosowanych. Został ogłoszony pierwszy konkurs, a wynagrodzenie będzie umowne, bez konieczności stosowania stawek, tak jak prosili aplikanci. Został utworzony katalog projektów badawczych. COI wykonało software, który porządkuje wszystkie projekty badawcze. Każdy nowy projekt w momencie złożenia będzie dostępny w katalogu. Ostatnia sprawa, wiążąca się z pkt. 10, dotyczy dyplomów. 7 listopada ub. r. zwróciliśmy się do Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o sporządzenie katalogu nazw angielskich wszystkich dyscyplin naukowych i mamy ustną informację że Ministerstwo takie tłumaczenie wykonało i przekazało do Centralnej Komisji. Powinno to ułatwić wpisywanie danych na dyplomach doktora i doktora habilitowanego. Mgr S. ŁAPIŃSKI, Przewodniczący Rady Doktorantów zwrócił uwagę na rozmieszczone przed Salą Senatu ulotki promujących konferencję doktorantów i młodych naukowców, która odbędzie się we wrześniu.

5 6 Podjęcie uchwał w sprawach osobowych: Rektor prof. W. KURNIK poprosił Prorektora prof. R. Gawrońskiego o poprowadzenie tego punktu. Prorektor prof. R.GAWROŃSKI wyjaśnił że pierwsza z 6 spraw to: 6.1. wyrażenie zgody Senatu na mianowanie przez Rektora na stanowisko prof. zwyczajnego prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacuta z Wydziału EiTI. Prorektor poprosił prof. J. Lewandowskiego, Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadr o przybliżenie końcowego wniosku Komisji. Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek zdecydowanie. prof. dr hab. inż. Andrzej Pacuta głosowało tak nie wstrzym. nieważne Senat podjął uchwałę 426/XLVII/ zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału SiMR o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. inż. Jana Maciejewskiego Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek jednomyślnie. dr hab. inż. Jan Maciejewski głosowało tak nie wstrzym. nieważne zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektrycznego o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. inż. Tomasza Markiewicza Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek jednomyślnie. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz głosowało tak nie wstrzym. nieważne zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. Jana Nowińskiego Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek jednomyślnie. Dziekan prof. R. Bacewicz poprosił o wyjaśnienie informacji na temat liczby publikacji filadelfijskich dr Nowińskiego. dr hab. Jan Nowiński głosowało tak nie wstrzym. nieważne

6 6.5. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. Krystyny Pękały Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek jednomyślnie. dr hab.krystyna Pękała głosowało tak nie wstrzym. nieważne zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 5 lat dr hab. inż. Macieja Sypka Prof. J. LEWANDOWSKI poinformował, że Komisja popiera wniosek jednomyślnie. dr hab. inż. Maciej Sypka głosowało tak nie wstrzym. nieważne Senat podjął uchwałę 427/XLVII/2012 6`. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 394/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyborów do organów jednoosobowych PW i ich zastępców na kadencję Rektor prof. W. KURNIK poprosił o przedstawienie zmian prof. M. Jarosza, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Prof. M. JAROSZ, poinformował że w dniu 19 marca 2012 przesłał na ręce Rektora uchwałę Uczelnianej Komisji Wyborczej, która wnosi o uzupełnienie terminarza wyborów w PW w pkt. 14, 15 i 16. W pkt. 14 Komisja proponuje,, zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału i powtórne zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału w Filii PW w Płocku. Termin pozostaje bez zmian w stosunku do uchwalonego poprzednią uchwałą. W pkt. 15 brzmienie jest następujące,, otwarte zebrania przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana wydziału i powtórne otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcje dziekana wydziału Filii PW w Płocku. Terminarz jest identyczny. W pkt. 16 Wybory dziekanów na zebraniach kolegiów elektorów i powtórne wybory dziekana wydziału w Filii PW w Płocku. Terminy nie ulegają zmianie w stosunku do uchwalonych poprzednio. Rektor prof. W. KURNIK, spytał czy ktoś z członków Senatu chce zabrać głos w sprawie uchwały wyborczej w wyświetlonej wersji, a wobec braku chętnych poprosił o głosowanie. Uchwała 428/XLVII/2012 została przyjęta jednomyślnie. 7 Informacja o pracach Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni. Rektor prof. W. KURNIK, przywitał Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni prof. A. Kraszewskiego, który po zakończeniu pełnienia funkcji państwowych wrócił na Uczelnię i podjął bardzo aktywne działania w tym obszarze. Rektor poprosił Profesora o przedstawienie wyników prac Komisji.

7 Prof. A. KRASZEWSKI stwierdził, że w kwestii witalnego dla całej Uczelni systemu Campus, nie można powiedzieć, że nic się nie działo. Niestety, był to zbiór działań indywidualnych, bądź grup wydziałów, które podjęły własne inicjatywy z rozpaczy, ponieważ Campus, związany z projektem SOSNA, który miał być wykonany w ramach projektu SAP, nie został wykonany. Co więcej, z upływem czasu coraz bardziej traciliśmy nadzieję, że w tej technologii da się ten program wykonać dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych naszej Uczelni. W trakcie 2011 r. odbyły się bardzo intensywne prace nad programem ratunkowym. Zaistniał tu pewien spór, współzawodnictwo różnych programów, które konkurowały do łask poszczególnych wydziałów. Rozpatrywano również stary pomysł sprzed 10 lat zaadoptowania systemu USOS, który działa na około 40 uczelniach w Polsce, a powstał na UW. Komisja rozpatrywała zarówno ten jak i inne programy, biorąc pod uwagę ich wady i zalety, a przede wszystkim wychodząc z konstatacji, że nie istnieje żaden system, który byłby ot tak z półki przydatny dla naszej Uczelni. Są to programy dziekanackie i nie mają warstwy ogólno-uczelnianej. Każdy z tych programów wymagałby znacznych prac dodatkowych związanych z budową warstwy ogólno-uczelnianej i dostosowania się do istniejących programów. Brano też pod uwagę kwestie własnościowe. Tamte programy byłyby udostępnione w większości w formie licencji, a więc decydując się na nie, uzależniali byśmy się od ich właścicieli. Właścicielem USOSa jest konsorcjum polskich uczelni i w związku z tym może on być łatwo modyfikowany przez jego członków. W konsekwencji w 2011 roku Komisja rekomendowała Rektorowi podjęcie decyzji o adaptowaniu programu USOS na potrzeby Uczelni, początkowo w wersji pilotażowej na wybranych wydziałach. Po zbadaniu, które wydziały byłyby chętne podjąć takie prace, okazało się, że 3 wydziały tj. IŚ, MINI i SIMR są gotowe przystąpić do fazy pilotażowej tego projektu tak, aby już na nowy rok akademicki studenci wydziałów pilotażowych byliby wprowadzeni do programu. Po zarekomendowaniu Rektorowi takiego rozwiązania Uczelnia natychmiast zgłosiła akces do Międzyuczelnianego Centrum Informatyki, zostaliśmy przyjęci i czekamy na umowę. Zespół, który ma dokonywać tego wdrożenia rozpoczął działania, system został uruchomiony na jednym z serwerów w COI. Jesteśmy w trakcie budowy słowników wspólnych dla trzech wydziałów, trwają też inne niezbędne prace. Mamy nadzieję, że wydziały mają w miarę uporządkowane bazy danych studentów na obecnym 1 roku i będą mogły przenieść je do USOS-a. Jeżeli utrzymamy to tempo nadal, to od 1 października 2012 r. obecny I rok, który stanie się II rokiem znajdzie się już w USOS-ie. Jest to możliwe dzięki temu, że USOS jest produktem gotowym. System ma zalety i wady, z których największą jest to, że jest to system dość wiekowy, wykonany w technologii oraclowych forms-ów i raports-ów, które to technologie nie są już rozwijane przez Oracla. Jednak łatwiej jest w środowisku wyższych uczelni uniwersyteckich i technicznych Polski dokonać niezbędnych modyfikacji, niż robić system od początku. Wdrożenie USOS-a na wydziałach, które podjęły się tego wysiłku, jest możliwe mniej więcej w ciągu roku. Tworzenie własnego nowego systemu trwałoby 3 lata. Profesor odradza robienie tego w technologii SAP, która się do tego nie nadaje, czego już doświadczyliśmy, a z czego Profesor zdawał sprawozdanie Senatowi, zanim musiał zawiesić działalność jako szef Rektorskiej Komisji. Obserwowaliśmy, w jaki sposób było to wdrażane na 2 uniwersytetach Europejskich i mówiono nam, jak ogromne problemy były z tym związane. Dla przykładu, lokalni brytyjscy konsultanci SAP-a nie byli w stanie sobie poradzić z wdrożeniem systemu na Uniwersytecie w Newcastle i trzeba było importować specjalistów hinduskich, którzy sobie z tym poradzili. Dlatego zdaniem Komisji na tym etapie na Uczelni najbezpieczniejszym będzie wdrażanie USOS-a. Pozwoli nam to ocenić przydatność tego systemu dla naszej Uczelni, ale nie zamyka to dalszych dróg, czy to rozwoju innych systemów konkurujących z USOS-em jak Werbis lub DeanEx, czy też napisania wszystkiego od początku w jakiejś nowoczesnej technologii. Ale nie będzie tak, że wydziały, które w tej chwili nie mają niczego oprócz wiekowego SOD-a, będą musiały dalej borykać się właściwie

8 z brakiem informatyki na największej uczelni technicznej. Dlatego z przekonaniem Komisja rekomendowała kierownictwu Uczelni to rozwiązanie, które w krótkim czasie można adoptować. To nie będzie łatwe, bo konieczna jest zgoda zainteresowanych wydziałów na pewne wspólne słowniki i to, w jaki sposób będziemy kodowali poszczególne przedmioty będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy tymi wydziałami. Skoro udało to się na prawie 40 uczelniach krajowych, to Profesor nie widzi zasadniczych strukturalnych powodów dla których miałoby się nie udać u nas na PW. Druga informacja dotyczy sprawozdania, jakie dostała Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni z przeprowadzonego zadania audytowego w kwestiach dotyczących zarządzania procesami informatycznymi. Jest to bardzo dobry analityczny dokument, z którego wynika wiele wniosków. W związku z tym po przedstawieniu propozycji Rektorowi, Komisja otrzymała polecenie wykonania założeń do Strategii informatyzacji Uczelni, który to dokument nie istnieje, co jest podstawowym zarzutem audytora. Komisja chciałaby w krótkim czasie, tworząc szeroką grupę osób zainteresowanych współpracą, zaproponować Senatowi założenia do tej Strategii jeszcze w tej kadencji. To, że nie ma takich założeń jest istotnym problemem. Muszą one nawiązywać do Strategii Uczelni do roku 2020 i Profesor będzie prosił w tej kwestii o współpracę Rektora prof. R. Gawrońskiego. To jest najważniejszy wniosek, jaki wynika z prac Zespołu audytu wewnętrznego w kwestiach dotyczących informatyzacji na naszej Uczelni. Jest więcej wniosków, są wnioski pozytywne i negatywne, które również znajdą odzwierciedlenie w propozycjach Strategii. Natomiast niektóre będą wymagały decyzji kierownictwa Uczelni. Rektor prof. W. KURNIK, stwierdził, że jesteśmy w kręgu spraw systemów informatycznych, i poprosił Kanclerza o krótką informację na temat wdrażania SAP-a w tym obszarze, w jakim został już wprowadzony. Kanclerz dr K. DZIEDZIC stwierdził, że w zasadzie powolutku zbliżamy się do finiszowania, jeśli chodzi o część systemu, który na początku szumnie nazwany był zintegrowanym. Wycinek kadrowo-płacowy, który wzięliśmy na pierwszy ogień, nastręczał nam bardzo wiele problemów ze względu na to, że formuła użytkowania oprogramowania, którym dysponowaliśmy się wyczerpała, brakowało funkcjonalnośći. Panie z kadr i płac alarmowały, że trzeba się tym problemem zająć na już i dlatego zrobiliśmy to w pierwszym rzędzie. Odcinek kadrowo-płacowy na początku wydawał się bardzo prosty, a okazało się, że jest bardzo trudnym elementem do oprogramowania. Samo zbieranie danych kadrowych z 11 baz w procesie migracji okazało się bardzo dużym wyzwaniem. Udało się to zrobić, ale ludzie włożyli w to bardzo dużo wysiłku. W tej chwili poszło już 3 iteracje wypłat z nowego systemu, na bieżąco są poprawiane błędy, które wychodzą w każdym systemie, a wynikają szczególnie z migracji. Można powiedzieć, że właściwie na nowo zbudowaliśmy kadrową bazę danych, która w tym okresie zbiegła się z dyrektywą Ministerstwa odnośnie systemu Polon: studenckiego i pracowniczego. W konsekwencji mamy bazę danych, którą można uzupełnić i mieć pełny interfeis do Polonu tj. programu, w którym dajemy sprawozdanie do Ministerstwa. Za około 2 miesiące trzon programu kadrowo-płacowego zostanie w pełni zamknięty. W tej chwili myślimy o takim utrzymaniu go, które obejmowałoby pomoc firmy w newralgicznych momentach, kiedy będziemy jeszcze nieporadni, bo wiadomo, że system jest nowy. Pracownicy coraz bardziej przyjaźnie odnoszą się do niego. Członkowie Senatu otrzymali wynagrodzenia, więc system działa i będzie działał coraz lepiej. Ogrom pracy został wykonany w kierunku dalszego wdrażania poszczególnych modułów. Bardzo wiele końcówek zostało oprogramowanych do późniejszego, niedługiego wdrożenia modułu FK. Pani Kwestor też już bardzo ponagla, bo system ten musi być wdrożony w sposób naturalny, jako konsekwencja systemu kadrowo płacowego. Za 2 miesiące skończymy wdrażanie

9 systemu kadrowo-płacowego, a wtedy musimy się brać za system FK. Przede wszystkim musimy wytyczyć drogę, jaką mamy pójść w tej dziedzinie. Kanclerz zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi. Doc. J. WYBORSKI zauważył, że szkoda ostatnich 5 lat, bo już wtedy na tej sali mówił, że nie będzie systemu zintegrowanego, bo nie będzie obsługi toku studiów. Dlatego niestety nie mamy SOSNY, co najwyżej sosnę karłowatą, która na dodatek słabo działa. Czy pośpiech we wdrażaniu USOS a w tej chwili jest tak potrzebny? Może nowe władze Uczelni powinny się nad tym zastanowić? Czekaliśmy dziesięć lat, to może możemy poczekać jeszcze rok. A przyjaźń pracowników z SOSNĄ jest chyba przyjaźnią bardzo szorstką i ważne jest pytanie, czy ona się wygładzi. Wydaje się, że ten system nie jest dobry dla nas. Szkoda, że nie zasięgnęliśmy informacji, zanim zaczęliśmy wdrażać SAP a, że nie zostało sprawdzone jak to jest wdrażane w Europie. Wtedy zawierzyliśmy zapewnieniom, że system jest wspaniały. Nie ma co żałować, ale Docent zalecałby pewną ostrożność w podejmowaniu decyzji o wdrażaniu kolejnego systemu. Mgr D. SOŁTYSKA zaapelowała, żeby nie zapomnieć w tym projekcie o jednostkach pozawydziałowych. Studium obsługuje całą Uczelnię, ma 10 tys. studentów na lektoratach, ok. 4 tys. jest w grupach międzywydziałowych. W związku z tym Studium ma swój system w Oraclu, ale nie jest on zintegrowany z systemami wydziałowymi, a jeżeli nie będzie, to obsługa jednostek pozawydziałowych w zakresie usług będzie dużą porażką. Prof. A. KRASZEWSKI przypomniał, że 10, 11 lat temu, po analizie, Komisja zaproponowała kończącemu wtedy kadencję Rektorowi prof. J. Woźnickiemu, by jednak wejść w USOS-a. Ta rozmowa się powtórzyła w obecności Rektora prof. W. Kurnika. Zdaniem Profesora nie stać nas teraz, by tracić kolejny rok akademicki. Jeżeli stracimy ten rok, to wdrożymy to rok później. Niektóre wydziały jak np. SIMR nie mogą czekać na kolejne rozwiązania i wdrożą inne systemy. Prof. A. Kraszewski poprosił o opinię Rektora- elekta na ten temat. Sprawa jednostek poza-wydziałowych jest ogromnie ważna. Istnieją one również na innych uczelniach warszawskich i na UW i są oprogramowane. To, co jest możliwe do wdrożenia, będzie wdrażane, choć być może nie w fazie pilotażowej. Natomiast Profesor otrzymuje w tej chwili informacje od innych wydziałów, które mimo, że kończą wdrażanie jakiegoś systemu, mówią, że też chcą przystąpić do fazy pilotażowej. Zespół wdrażający nie może zaakceptować więcej niż 4 wydziały, bo wtedy faza pilotażowa i jej obsługa, a także obsługa poszczególnych wydziałów oraz faza prac nad wspólnymi słownikami, może zając tyle czasu, że zadanie nie zostanie wykonane w terminie przed początkiem roku akademickiego. Dziekan prof. J. SZMIDT stwierdził, że skoro zespół rekomenduje takie rozwiązanie, nie powinniśmy robić błędu, jaki zrobiliśmy kiedyś. Jeśli to możliwe, wprowadźmy to na 2 czy 3 wydziałach, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć jak to działa. Jest tu jeszcze jedna ważna kwestia. Na części wydziałów programy takie jak Verbis czy ERES są daleko bardziej rozwinięte niż USOS i to zarówno od strony funkcjonalnej, jak i narzędziowej. W związku z tym będzie to bardzo ciekawe wdrażanie. Musimy zobaczyć, na ile będziemy w stanie doprowadzić do buforów, które pozwolą włączyć się tym wydziałom gdyż, przynajmniej w pierwszym etapie, będą one chciały dołączyć się, a nie wprowadzać u siebie USOSa. Co do tej szorstkiej przyjaźni z karłowatą SOSNĄ, to Dziekan jako kierownik zakładu, wykonawca projektów badawczych przyznaje, że okres wdrażania SOSNY był bardzo trudny, ale wydaje się, że sytuacja się normalizuje. Nawet tacy poważni przeciwnicy jak 2 księgowe na Wydziale, które bardzo protestowały i mówiły, że tego się nie da zrobić, ostatnio mówiły, że już odczuwają korzyści płynące z tego systemu. Oczywiście pojawiają się różne błędy, ale musimy być dobrej myśli, że to co udało się nam uratować, będzie dla nas korzystne. 8. Informacja o działalności klubów studenckich.

10 Rektor prof. W. KURNIK, poprosił o poprowadzenie tego punktu i przedstawienie informacji Prorektora prof. W. Wieczorka i przywitał Prezesa Centralnego Klubu Studentów PW, Wiesława. Pękalę. Prorektor prof. W. WIECZOREK, poinformował, że Rektor zalecił kontrolę klubów studenckich i doktoranckich, jakie istnieją na PW. Mamy działające 4 kluby studenckie, 2 małe: Amplitron i Mechanik i 2 większe: Centralny Klub Studentów PW Stodoła i Klub Studentów PW Remont. Klub Stodoła prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów PW Stodoła, którego Prezesem jest obecny na posiedzeniu W. Pękala. Umowa zawarta początkowo w roku 1992, została znowelizowana w niewielkim stopniu 5 czerwca 2002 r. na czas nieoznaczony. Klub Remont prowadzony jest przez spółkę jawną Mierzejewski Kazimierz, Mierzejewska Agnieszka na podstawie umowy zawartej na okres 5 sierpnia 2004 r.- 30 grudnia 2006 r. i ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne umowy 3-letnie, o ile żadna ze stron jej nie wypowie. W dniu 3 lutego 2012 r. Rektor zlecił kontrolę klubów. Prorektor prof. W. Wieczorek spotykał się z przedstawicielami poszczególnych klubó. Głównym wynikiem tych spotkań jest stwierdzenie, że warunki spisane w umowach nijak nie przystają do obecnej rzeczywistości. Umowy należy zrewidować i skorygować, ale nie należy działać pochopnie. Postanowiono zawierać umowy począwszy od rozpoczynającej się kadencji z datą ich działania 1 stycznia 2013 r. Ponieważ przynajmniej część tych umów będzie przedmiotem obrad komisji senackich, prof. W. Wieczorek chciałby przybliżyć specyfikę i realia działania tych klubów i związki między nimi a PW, mając świadomość, że wygląda to troszkę inaczej, niż w czasach, kiedy większość senatorów była studentami. Następnie Prorektor poprosił Prezesa W. Pękalę o przedstawienie dzialanosci Klubu Stodoła. Prezes W. PĘKALA przedstawił problemy z jakimi boryka się od 2 dekad, czyli od podpisania umów. Przypomniał początki i wygląd klubu i pokazał członkom Senatu jedyne zachowane zdjęcie pierwszej siedziby klubu na ul. Emilii Plater, tj. barak, który był stołówką budowniczych Pałacu Kultury. Następnie Stodoła mieściła się przy ul. Trębackiej, Wspólnej, Nowowiejskiej i od października 1972 r. otrzymała budynek specjalnie zaprojektowany i wybudowany dla potrzeb Klubu przez zespół Tadeusza Szumielewicza, przez 25 lat pełniącego funkcję naczelnego architekta m.st. Warszawy. Okres lat 70-tych i przełomu lat 70-tych i 80-tych był z pewnością najlepszym okresem dla działalności Klubu, który otrzymał wtedy nową, bardzo atrakcyjną siedzibę i duże wsparcie w postaci mecenatu Uczelni. Mecenat polegał na pokrywaniu wszystkich kosztów utrzymania budynku, a także zatrudnieniu pracowników, gdzie w szczytowym momencie było to 45 etatów związanych z utrzymaniem obiektu, a także kilka etatów merytorycznych jak dyrygent orkiestry, choreograf, szef galerii i kierownik programowy. Mecenat PW obejmował również dofinansowanie różnych imprez. Dzięki tak szerokiemu mecenatowi Stodoła była jedną z najważniejszych instytucji centralnych w Polsce. Poza dużymi imprezami, które się wtedy odbywały, w Klubie działało kilkanaście sekcji studenckich, takich jak sekcja literacka, teatralna, tańca, muzyczna, fotograficzna czy klub filmowy. W sekcjach działało w tamtym czasie ponad pół tysiąca osób. Dobre czasy skończyły się na przełomie lat 80-tych i 90-tych, gdy PW również miała kłopoty budżetowe i w 1992 r. wycofała się z tak szerokiego mecenatu nad działalnością klubu Stodoła, czyli z finansowania kosztów eksploatacyjnych obiektu. W 1992 r. została podpisana umowa z nowo powstałym Stowarzyszeniem Stodoła, która przekazywała ciężar działalności i utrzymania budynku Stowarzyszeniu, natomiast PW zobowiązała się do prowadzenia i finansowaniajego remontów. Kolejne daty to kolejne kroki pogarszające działalność. W 1993 r. została wprowadzona ustawa VAT, która znacznie

11 ograniczyła dochody z gastronomi klubowej. W 1995 r. zaczęły się poważne problemy, poważne zaległości w Urzędzie Skarbowym, z których jakoś udało się wybrnąć, ale z powodu nieregularnych wypłat w 1996 r. odeszła grupa najstarszych pracowników. Z grupy 15 pracowników technicznych została tylko 1 osoba, która pracuje do dziś i jest szefem technicznym klubu. Rok 2004 to wprowadzenie 7% podatku VAT na bilety wstępu do Klubu. Powstające liczne kluby doprowadziły do sytuacji, że na przełomie 2005/2006 zaprzestano organizowania imprez tanecznych, dyskotek które w znacznej mierze finansowały działalność Klubu, ponieważ istniało bardzo dużo klubów, które specjalizowały się w tej działalności, były dobrze wyposażone i posiadały odpowiedni wystrój związany z formułą dyskoteki, na który Stodoła nie mogła się zdecydować, ponieważ w takim wystroju nie udałoby się prowadzić żadnych innych niż dyskoteka działań. Musianoby zrezygnować z koncertów i spektakli teatralnych. Czas to czas braku równowagi finansowej. Klub przynosił straty pokrywane przez Szkołę tańca Riwiera, która ma dobre wyniki finansowe. W 2010 r. udało się odzyskać równowagę finansową na skutek specjalizacji w projektach muzycznych. Klub zaczął organizować przede wszystkim koncerty muzyczne. W przełomie 2005/2006 Klub organizował 32 koncerty rocznie, w r było ich sto kilkanaście, co oznacza w przeciągu 5 lat 3-krotne zwiększenie liczby koncertów. 70 % koncertów jest wykonywana przez pracowników Klubu, 30% są to koncerty i projekty zewnętrznych promotorów. Prezes podkreślił, że działalność Klubu jest prowadzona przez nieliczną, kilkunastoosobową grupę ludzi, podczas gdy jeszcze w latach 80-tych, w Stodole do pracy codziennie pojawiało się sto kilkanaście osób, z czego część finansowana była przez PW, a część przez Stodołę, a reszta to były stałe umowy zlecenia. W r udało się Stodole odzyskać równowagę finansową, ale 1 stycznia 2011 r. zostały wprowadzone nowe podatki VAT i Szkoła tańca Riwiera zaczęła płacić 23% podatek, czyli ¼ przychodów odprowadzana jest teraz do Urzędu Skarbowego. W Stodole imprezy artystyczne zostały obłożone 23% podatkiem, ale mimo to dzięki doświadczeniom z przeszłości, udało się zakończyć rok 2011 symbolicznym dodatnim wynikiem finansowym. Dwa punkty optymistyczne w tym trudnym okresie czasu to przeprowadzenie 2-krotnie prac remontowych w Klubie Stodoła. W r prace dotyczyły wnętrz klubowych, udało się zmienić wystrój, ale była to konieczność, ponieważ Klub był tak zniszczony, że omijali go nawet studenci, a straż pożarna co roku ponawiała wnioski o zamknięciu Klubu. Następny remont był dopiero w 2003 r. obejmował on elementy zewnętrzne budynku. Bardzo dobrze od 2003 r. układa się współpraca z Samorządem Studentów PW. W 2003 r. odbyły się 1-sze Juwenalia na Syrence, potem kontynuowane dzięki studentom z PW którzy próbowali zintegrować inne uczelnie do idei robienia Juwenaliów. Powstały one wtedy również na innych uczelniach, mieliśmy przyjemność współorganizować pierwsze trzy edycje Juwenaliów na kampusie SGGW, na WAT, pierwsze w lasku bielańskim na UKSW i po raz pierwszy po dłuższym czasie na AWF. W 2007 r. byliśmy zaangażowani w 12 dużych koncertów Juwenalijnych w różnych częściach Warszawy i było to takie zaangażowanie, które powodowało pogorszenie programów Klubu Stodoła, która zaczęła od tego odchodzić, a uczelnie chciały się usamodzielnić w swoich własnych projektach. Poza tym uaktywniały się kluby na tych uczelniach np. Klub Progresja przejął naszą rolę na WAT i zaczął współorganizować Juwenalia z Samorządem WAT. My pozostaliśmy przy współpracy Juwenaliów na Syrence i skoncentrowaliśmy się na wyniku finansowym Klubu Stodoła, ponieważ wtedy już nie był zbyt dobry. Pozostałe płaszczyzny współpracy to otrzęsiny, nie tylko różnych wydziałów PW, ale również innych uczelni, jak WAT, Uniwersytet Pedagogiki Specjalnej i AWF. Klub współpracuje przy imprezach wydziałowych i udostępnia studentom bezpłatnie swoje pomieszczenia i pokrywa koszty obsługi takich imprez. Również ceny w barze są zmieniane na bardziej przyjazne dla studentów. Zdarzają się również jubileusze wydziałów, Klub współpracował ze ZZS przy przeglądzie artystycznym Gapon, organizował

12 swój przegląd Młode Wilki, był też taki rok kiedy obydwa przeglądy miały wspólny finał w Klubie Stodoła. Klub ma długą tradycję we wspól-organizowaniu koncertów, zaczęło się od koncertów z cyklu,,co czwartek muzyka. Klub jest również miejscem pracy studentów zatrudnionych na imprezach i przy ich przygotowaniu. Zdarza się, że studenci, którzy zaczynają od prostych prac przy obsłudze imprez, później kierują dużymi, skomplikowanymi projektami klubowymi. Od niedawna Klub ma też mała grupę wolontariuszy, którzy pracują przy obsłudze imprez. Sukcesem ostatnich 5 lat jest odzyskanie równowagi finansowej i to, że udało się to bez prowadzenia działalności bardzo komercyjnej, która przynosi złą opinię klubowi. Zaprzestanie działalności dyskotekowej poprawiło stosunki z sąsiadującym osiedlem i powoduje mniej negatywnych opinii na temat Klubu. Prezes podkreślił, że dzięki tej działalności w Klubie pojawiają się artyści światowej rangi, tacy jak Bob Dylan, Katy Perry, Morrisey, Limp Bizkit, czy Nigel Kennedy. W ciągu ostatnich lat wystąpiło ponad sto zespołów, Klub odnosi na tym polu coraz więcej sukcesów, organizując imprezy nie tylko w Klubie, ale również w innych miastach w Polsce. Czasami udaje się uzyskać bardzo dobre kontakty. 15 października będziemy organizowali w Sali Kongresowej bardzo prestiżowy koncert Dead Can Dance, na który bilety się już bardzo szybko wyprzedały. Wydaje się, że idzie to w dobrą stronę i ma szansę przynosić sporo prestiżu, który Uczelnia nasza może wykorzystać dla własnej promocji i może być elementem procesu humanizacji studiów technicznych. Przyszłość to niezbędne remonty i inwestycje, czyli ocieplenie budynku, wymiana izolacji całego przeciekającego dachu oraz nowa wentylacja. Coraz częściej słyszymy krytykę od osób, że chca przychodzić do Klubu, ponieważ są bardzo ciekawe imprezy, ale zbyt dużo rzeczy się im nie podoba. Następnie Prezes omówił szczegóły zmian w Klubie takich jak poszerzenie wejścia, dla zlikwidowania kolejek, dobudowanie drugiej szatni na poziomie parteru. Zadaszenie patia to możliwość stworzenia mniejszej sali koncertowej, oraz połączenie patia z holem głównym, co da poprawę funkcjonalności. Moglibyśmy organizować mniejsze koncerty dla wschodzących gwiazd. Kolejny punkt to zbudowanie pubu w wentylatorni. Stodoła jest Klubem tylko z nazwy, działa tylko wtedy, kiedy są koncerty. Klub nie oferuje żadnego miejsca dla spotkań, porozmawiania. Wiele grup związanych ze Stodołą byłoby zainteresowanych tą przestrzenią. Niezbędna jest też zmiana wystroju, który ma już 15 lat. Przydałaby się też sala widowiskowa wyposażona w jakąś rozsuwaną widownię, co umożliwiłoby zmianę repertuaru na troszeczkę spokojniejszą, łagodniejszą muzykę. Dzisiaj realizowany jest wariant mieszany. Widownia wypiętrzona amfiteatralnie pozwoliłaby uzyskać znacznie lepszy odbiór artystów. Mamy coraz więcej nowych obiektów, w związku z powstawaniem obiektów sportowych, będą się tam odbywały również koncerty i publiczność przychodząca do Klubu będzie oczekiwała podobnego standardu, jak w obiektach w tej chwili oddawanych. Artyści występujący w naszym klubie to artyści z ugruntowaną pozycją międzynarodową w różnych gatunkach muzycznych, od Katy Perry, która jest najważniejszą wokalistką nurtu popowego, po Bob Dylana czy Slayera, który jest reprezentantem bardzo ciężkiej muzyki. Prezes W. Pękala wyraził nadzieję że wspólnym wysiłkiem Klubu i Uczelni uda się doprowadzić do realizacji tych projektów. Są precedensy w kraju, Politechnika Gdańska klika lat temu wyremontowała swój Klub Kwadratowa, w tym roku AGH w Krakowie ma rozpocząć remont Klubu Studio. Prezes ma nadzieję, że również w ciągu tego roku uda się wspólnie wypracować pozytywną perspektywę dla Stodoły. Prorektor prof. W. WIECZOREK, podziękował za przedstawienie artystycznego dorobku Klubu Stodoła, a jednocześnie problemów lokalowych i technicznych, które ograniczają możliwości rozwoju. Wyraził też nadzieję, że Senat w momencie, kiedy będą przedstawiane propozycje zmian w umowach, będzie miał szerszy pogląd i lepsze zrozumienie dla zmian, jakie tam będą zawarte. Szanując czas Senatu wybrano prezentację jednego klubu

13 studenckiego, ale prof. W. Wieczorek ma sprawozdanie z Klubu Remont, które dołączone zostanie do protokółu i będzie do wglądu, jeżeli ktokolwiek będzie chciał zapoznać się z nim. Prof. W. Wieczorek zaprosił do dyskusji. Dziekan prof. K.LEWENSTEIN dodał tytułem uzupełnienia, że od 2006 r. Stowarzyszenie Stodoła wspomaga Wydział Mechatroniki i zajmuje się prowadzeniem i animacją w Klubie Studenckim Mechanik. Jest to znacznie mniejsza skala, ale Wydział ocenia tę współpracę bardzo dobrze i jest z niej bardzo zadowolony. Prorektor prof. W. WIECZOREK dodał, że od 2011 r. Stowarzyszenie Stodoła wspomaga również działalność Klubu Alfa. Prof. Z. FLORIAŃCZYK zapytał, czy nasze kluby mają zamiar skorzystać ze złotego jaja, jakim będzie Euro. Czy są przygotowane do wchłonięcia turystów i poprawienie swojej sytuacji finansowej na wiele lat. Prorektor prof. W. WIECZOREK wyjaśnił, że czynimy starania. Zapewne wiele osób wie, że kibice rosyjscy chcieli utworzyć swoją własną strefę kibica właśnie w Warszawie. Jednym z proponowanych im miejsc jest Pole Mokotowskie. Są prowadzone starania w celu umieszczenie Strefy kibica w obrębie naszej Syrenki we współdziałaniu z Klubem Stodoła. 9. Informacje Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej o stanie bezpieczeństwa w Uczelni w 2011 r. Rektor prof. W. KURNIK poprosił prof. A. Chudzikiewicza o przedstawienie tego punktu. Prof. A. CHUDZIKIEWICZ przypomniał, że tradycyjnie jak co roku, członkowie Senatu otrzymali krótkie sprawozdanie Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w PW o stanie bezpieczeństwa. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Rektora i w codziennym działaniu instytucje działające na PW mają to na uwadze. Jeśli chodzi o ocenę stanu bezpieczeństwa podstawowymi dokumentami są załączniki do Zarządzenia Nr 1 Rektora PW z dnia r., comiesięczne meldunki Straży Akademickiej o stanie bezpieczeństwa i porządku w obiektach i na terenach PW oraz roczne informacje Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej. W swojej prezentacji Profesor przedstawił statystykę zdarzeń w latach 2009, 2010 oraz Można zauważyć, że w 2011 r. tych zdarzeń troszkę przybyło, ale działo się to z uwagi na naruszenie Ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. Naruszenie to nie jest związane wyłącznie z działalnością studentów, ale z tym, co okoliczni mieszkańcy wyprawiają przed Gmachem Głównym, na terenie parku czy na terenach przyległych do PW. Ogólny wzrost zdarzeń o 24% nie odbiega od średnich zmian w tym zakresie w ostatnich czterech latach. Sa to zdarzenia w kategorii zdarzeń pospolitych tj. zakłócania porządku z uszkodzeniem mienia, naruszenie Ustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kradzieże (rowery parkowane w dowolnych miejscach na terenach PW, a nie w wyznaczonych przez Straż Akademicką). Skutkuje to zwiększeniem podjętych działań interwencyjnych i prewencyjnych. Nastąpił też wzrost zdarzeń w obiektach dydaktycznych Uczelni oraz na terenach domów studenckich, przy zmniejszeniu zdarzeń na terenach otwartych. Geografia zdarzeń to nieznaczne ich zwiększenie na niektórych terenach i niektórych gmachach. W filiach i ośrodkach Uczelni odnotowano niewiele zdarzeń, takich jak nagły zgon, czy uszkodzenie mienia. Komisja ds. Bezpieczeństwa w PW współpracuje z zespołem zajmującym się ochroną przeciwpożarową, raporty o stanie technicznym obiektów

14 PW są wykonywane regularnie. W ostatnim roku wykonano system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy w Gmachu Głównym. W końcowej fazie jest realizacja generalnego remontu DS. Tatrzańska z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zaktualizowano Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla 4 obiektów, zgodnie ze zmienionymi wymogami ich opracowania. Statystyka działań kontrolnych i pokontrolnych to kontrola w 2 obiektach przez Państwową Straż Pożarną. W Klubie Stodoła nie wydano decyzji pokontrolnej. Uzyskano pozwolenie na przystąpienie do użytkowania Gmachu MiNI, wykonanego w najwyższych standardach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego. Nie wykonano nałożonego w 2007 r. obowiązku wyposażenia DS. Riviera w dźwiękowy system ostrzegawczy i to jest to, czym należy się zająć. Prof. A. Chudzikiewicz podsumował, że na tle ogólnego stanu bezpieczeństwa w Warszawie, na terenach Politechniki Warszawskiej społeczność akademicka winna czuć się względnie bezpiecznie. Straż Akademicka, mając na uwadze te wszystkie uwarunkowania, wykonuje wszystkie czynności w toku służby patrolowej i zwraca uwagę na prewencję w szerokim tego słowa znaczeniu. W zakresie działań dotyczących ochrony ppoż. prowadzone są na bieżąco działania kontrolne, zmierzające do dostosowania obiektów i pomieszczeń PW do wymagań określonych stosownymi przepisami. Raport określa istniejące zagrożenia oraz, poprzez analizę kierunków działań, stara się im przeciwdziałać. Władze Uczelni, mając instrumenty w zakresie informacji dotyczącej skali wydarzeń i ich umiejscowienia w sferze naruszeń porządku i bezpieczeństwa, mogą je monitorować, ograniczając ramy zagrożeń rzutujących na pracę i proces dydaktyczny. Straż Akademicka, oprócz normalnych działań w zakresie prewencji i codziennych działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa, wykonuje szereg innych czynności związanych z ochroną wszelkich imprez, jakie odbywają się na terenie PW, organizowanych zarówno przez władze i studentów PW, jak również instytucje zewnetrzne. W 2011 r. było 46 interwencji policji, część na prośbę Straży Akademickiej, część z inicjatywy studentów, kilka z inicjatywy mieszkańców i pracowników. Policja zgodnie z wykonywaniem swoich zadań interweniowała 4 razy. Nie było żadnej odmowy wejścia zgodnie z art.227, a wszelkie wejścia były uzgadniane z władzami naszej Uczelni. Rektor PW prof. W. KURNIK podziękował za prezentację i otworzył dyskusję S. JEZIERSKI, Przewodniczący NSZZ Solidarność zapytał, jak wyglądają działania Straży Akademickiej na terenach zewnętrznych, czyli np. na Terenie Południowym i innych zewnętrznych obiektach PW. Czy są jakieś standartowe działania, czy tylko doraźne. Prof. A. CHUDZIKIEWICZ wyjaśnił, że działanie Straży Akademickiej poza Terenem Centralnym to normalne regularne patrole całodobowe. Nie ma tam stałego posterunku jak na Terenie Głównym, ale służba patrolowa jest tam regularnie wykonywana. Doc. W. MIRSKI zapytał, czy teren przed Gmachem Głównym jest pod ochroną Straży Akademickiej czy miasta. Prof. A. CHUDZIKIEWICZ, wyjaśnił że teoretycznie jest pod ochroną Straży Akademickiej, ale nie może ona podejmować żadnych działań mających na celu np. wyprowadzanie osób, które tam np. piją piwo. Straż Akademicka może tylko, i to czyni, informować i prosić Straż Miejską o interwencję, bo tylko ona może takie działania podejmować. Doc. W. MIRSKI, podziękował i wyjaśnił że kilka razy wracając wieczorem widział tam różne incydenty.

15 Dziekan prof. H. KISILOWSKA podziękowała Straży Akademickiej za pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Sytuacja uległa poprawie, ruszyła już winda na 4 piętro, kierownik SJO wystąpiła o dodatkowe godziny zajęć z języków dla studentki poruszającej się na wózku. Jednak bez pomocy Straży Akademickiej studiowanie dla tych osób nie byłoby możliwe. Kanclerz dr K. DZIEDZIC odniósł się do niewykonania zaleceń w przypadku Riviery. Zalecenie było, że należy to zrobić do 2007 r.. Uczelnia wykonuje karkołomną gimnastykę przy pomocy płk J. Płonczyńskiego, dlatego że od 2007 r. zbieraliśmy środki na kapitalny remont Tatrzańskiej, ktory pochłonie prawie 8 mln zł i zakończy się w połowie 2012 roku. Natomiast, jeśli pokażą się jakiekolwiek środki po tym remoncie to natychmiast dopełnimy obowiązków w Rivierze. Rektor PW prof. W. KURNIK, podziękował i spytał, czy są chętni do dalszej dyskusji, a z braku chętnych przeszedł do następnego punktu programu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych w PW. Rektor prof. W. KURNIK poprosił Prorektora prof. T. Kulika o poprowadzenie tego punktu. Prorektor prof. T. KULIK przypomniał, że w związku z nową ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a zwłaszcza z rozporządzeniem Pani Minister z 22 września ubiegłego roku, jesteśmy zobligowani do podjęcia decyzji w sprawie nowych wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Rozdz. 4 tego rozporządzenia szczegółowo przedstawia wszystkie elementy, które powinny być zawarte w tych dyplomach. Jeżeli chodzi o dyplom doktora, to mamy 14 pozycji począwszy od Godła, a skończywszy na pieczęci urzędowej. Jeśli chodzi o dyplomy doktora habilitowanego mamy pozycji 13, różnica wynika z tego, że w przypadku dyplomu doktora jest również imię i nazwisko promotora, a w przypadku doktora habilitowanego ta pozycja nie istnieje. Są jeszcze 2 drobne różnice. Pozycja 5 dotyczy tytułu rozprawy doktorskiej w przypadku dyplomu doktora, a w przypadku doktora habilitowanego ma być określone osiągnięcie naukowe lub artystyczne. Pozycja 12 to podpis promotora na dyplomie doktora, a w przypadku dyplomu doktora habilitowanego jest podpis Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej. Prorektor prof. T. Kulik poprosił mgr M. Sołtyskiego o wyświetlenie wersji polskiej dyplomu doktora i poinformował, że ma propozycję autopoprawki, jeśli chodzi o wersję angielską. Prorektor wyjaśnił, że osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego wydaje się jeden oryginał i jeden odpis w języku polskim, a na jej pisemny wniosek należy wydać tłumaczenie na język angielski. Nowością w dyplomach będą 2 kolory, nie jak do tej pory jeden kolor. Dyplomy doktora będą miały pewne elementy na zielono, natomiast w przypadku doktora habilitowanego na czerwono. Były różne dyskusje w różnych gremiach, propozycje opiniowała Senacka Komisja ds. Nauki, były zgłaszane pewne uwagi, które zostały uwzględnione. Dziekana prof. S. Wrona, na spotkaniu z dziekanami składał propozycję, żeby zmniejszyć słowo dyplom, kosztem wyeksponowania nazwiska i to zostało uczynione. Dyplomy oryginały będą formatu A3, natomiast odpisy i kopie formatu A4. Zostały również przygotowane wersje angielskie obu dyplomów i są one wiernym tłumaczeniem wersji polskiej. W stosunku do otrzymanej przez członków Senatu wersji dokonano ustandaryzowania, że na dyplomie do wypisania tam gdzie są pod doktorem, doktor filozofii będzie zostawione będzie miejsce na wpisanie nazwy wydziału.. Jest dokładny opis z dwoma załącznikami, podającymi szczegółowo wszystkie elementy.

16 Mgr M. SOŁTYSKI zauważył, że zgodnie z projektem uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje się tłumaczenie dyplomu na język angielski, więc wydaje się, że Senat nie może uchwalać wzoru dyplomu w języku angielskim, skoro ma to być tłumaczenie. Rektor prof. W. KURNIK uzupełnił informacje Prorektora. Dyplom jest jeden każdego stopnia, oryginał w języku polskim. Staraliśmy się zachować jak najwięcej z jego dotychczasowej formy, natomiast wprowadzić to, co jest wymagane przez Ustawę. Wersja angielska jest tłumaczeniem odpisu. Tak jak obecnie, dyplom wydaje się z odpisem, który zawiera podstawowe informacje i jest podpisywany przez tego, kto podpisuje oryginał. Nie ma wersji angielskiej dyplomu, tylko jest 1 odpis wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego i ten odpis jest tłumaczony. Nie ma potrzeby pokazywać wersji angielskiej czy tłumaczenia, bo to jest tylko tłumaczenie odpisu. Prorektor prof. T. KULIK podziękował Rektorowi za doprecyzowanie informacji, natomiast stwierdził, że są przygotowane wzory dyplomów, ich odpisów oraz tłumaczenia. Wprawdzie mamy jeszcze czas do 1 stycznia 2013 r., ale wzory są już opracowane. Prorektor poprosił o opinię Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki. Prof. L. GRADOŃ wyjaśnił, że Komisja zapoznała się z wersją dyplomów i odpisem, zostawiając dopracowanie tłumaczenia anglistom. W dyplomie Komisja chciała wyeksponować wizerunek Politechniki i dużymi literami nazwę dyplom. Generalnie rzecz biorąc Komisja przyjęła zaprezentowane wersje i wygląd dyplomów, zarówno z punktu widzenia zgodności z przepisami jak i estetyki. Opinia Komisji jest pozytywna. Prorektor prof. T. KULIK stwierdził, że trudno Senatowi oceniać estetykę, kiedy dyplom na ekranie ma zakłócone proporcje. Prof. M. KUJAWIŃSKA przypomniała, że zgodnie z Ustawą przy przewodzie doktorskim może być 2 promotorów i zapytała, czy będzie inny wzór na tę okoliczność. Prorektor prof. T. KULIK stwierdził, że będzie można dopisać co-promotora albo promotora pomocniczego. Ustalone jednak zostało, że będzie jeden wzór standardowy. Prof. W. PROSZYŃSKI, odnosząc się do tłumaczenia na język angielski, zaproponował pewne drobne korekty językowe. Dziekan prof. S. WINCENCIAK zauważył, że zgodnie z nowymi przepisami, doktorat może wynikać z zestawu publikacji, zatem jak wtedy będzie wyglądać dyplom. Dziekan prof. A. KOCAŃDA poinformował, że Senat ma moc stanowienia wewnętrznego prawa i eksponowania się na zewnątrz. Dziekan nie był na Posiedzeniu Komisji, więc nie mógł odnieść się do wersji angielskiej odpisu, ale nie zna czegoś takiego jak habilitated doctor. To nie istnieje i nie jest rozpoznawalne na świecie. Dziekan zapytał, czy musimy korzystać z narzucanej nam przez Ministerstwo wersji. Jest to nasz dokument, my uchwalamy jego treść, więc należy dążyć do tego, żeby wersja w języku angielskim też była dobra. Prorektor prof. T. KULIK poinformował, że jest to wzięte z Ustawy tłumaczonej na język angielski czyli jest to propozycja Ministerstwa, tak jak będzie proponowany cały katalog

17 dyscyplin w wersji angielskiej. Nie podoba nam się wiele rzeczy, ale prawa musimy tego przestrzegać. Dziekan prof. W. PRÓSZYŃSKI stwierdził, że nie odniósł się do tego zapisu, choć nie zna takiego odpowiednika doktora habilitowanego, gdyż przyznaje Rektorowi, że to jest chyba nie do pokonania. Prorektor prof. T. KULIK potwierdził, że jest to zgodne z wersją Ministerstwa, natomiast rolą Senatu jest zgoda na dokumenty zasadnicze, czyli wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego. Odpisy i tłumaczenie to rzecz dodatkowa i można je jeszcze dopracowywać. Te nowe wzory chcemy wprowadzić od 1 stycznia 2013 roku, choć mamy na to 2 lata od wprowadzenia Ustawy. Dziekan prof. H. KISILOWSKA stwierdziła, że warto by się zastanowić jeszcze nad jednym punktem tej uchwały, tzn. że, w zgodnych z prawem przypadkach odstępstw od modelu przyjętego w dyplomie, treść ustala Rektor. To nie jest kwestia zasadniczej zmiany, ale np. dodania w tym dyplomie wspomnianego promotora pomocniczego, czy że nie jest to rozprawa tylko zestaw artykułów. Należy zadbać, żeby potem nie było sytuacji, że wydział nie ma możliwości modyfikacji treści dyplomu. Prorektor prof. T. KULIK zapytał, czy w takim razie należy dopisać proponowane przez prof. H. Kisilowską zdanie. Doc. J. WYBORSKI zauważył, że do stycznia jest dużo czasu, więc w związku z tym proponuje zdjąć ten punkt z porządku obrad. Prorektor prof. T. KULIK zapytał, kto jest za wnioskiem doc. J. Wyborskiego. Rektor prof. W. KURNIK zauważył, że jesteśmy już bardzo blisko końca, poświeciwszy tyle czasu. Już raz wniosek był zdejmowany z agendy. Trzeba jedynie znaleźć formułę dotyczącą promotorstwa. Zdaniem Rektora propozycja jest dobra, w punkcie 4 trzeba napisać, że w przypadku zgodnych z prawem odstępstw od wzoru dyplomu zgodnie z ust. 1 właściwe treści ustala Rektor. Rektor przypomniał, że Senat nie przyjmuje wzoru tłumaczenia angielskiego, tylko jesteśmy zobowiązani do wydania tłumaczenia odpisu. Jak to przetłumaczymymy, zależy od nas, choć oczywiście jesteśmy zobowiązani tłumaczeniami oficjalnymi z Ministerstwa, ale będziemy przekonywać Ministerstwo, że zapis habilitated doctor nie jest rozumiany na świecie. Rektor zaapelował o głosowanie przedstawionej wersji i nieodkładanie tego punktu. Dr W. TREJCHEL zauważył, że Senat powinien uchwalić wzór, który obejmuje wszystkie przypadki, a nie taki, który będzie później przez kogoś modyfikowany. Zatem powinny to być gotowe wzory dla przypadków: gdy jest jeden promotor, gdy jest dwóch promotorów i gdy jest promotor pomocniczy. Wniosek o dopracowanie wzorów powinien być jednak uwzględniony. Prorektor prof. T. KULIK wyjaśnił, że taka była pierwsza propozycja, że przyjmujemy cały wachlarz różnych wzorów. Jednak zdaniem Komisji i Rektora powinien być jeden wzór. Prorektor spytał doc. J. Wyborskiego, czy odstępuje od swojego wniosku formalnego. Doc. J. WYBORSKI odpowiedział, że nie.

18 Prorektor prof. T. KULIK poprosił Senat o głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku doc. J. Wyborskiego W wyniku głosowania jawnego wniosek został odrzucony. Prorektor prof. T. KULIK stwierdził, że zbyt dużo pracy zostało włożone, możliwości jest wiele, ale to wydaje się najbardziej rozsądne rozwiązanie i zwrócił się do Senatu o głosowanie, kto jest za przyjęciem Uchwały wyświetlonej na ekranie. Senat przyjął uchwałę 429/XLVII/2012 jednonomyślnie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fotonika na Wydziale Fizyki. Rektor prof. W. KURNIK poprosił Prorektora prof. F. Kroka o poprowadzenie tego punktu. Prorektor prof. F. KROK, poprosił Dziekana Wydziału Fizyki prof. R. Bacewicza o krótkie przedstawienie wniosku Wydziału. Dziekan prof. R. BACEWICZ poinformował, że rozwój Wydziału Fizyki wymaga uruchamiania nowych kierunków. W chwili obecnej głównym kierunkiem jest Fizyka Techniczna, natomiast planowane jest uruchomienie kierunku studiów Fotonika. Fotonika to dziedzina nauki i techniki łącząca dokonania optyki, fizyki materii skondensowanej, elektroniki i informatyki. Dziekan zaprezentował starą historyczną anglojęzyczną definicję fotoniki, że fotonika jest sztuką ujarzmiania światła dla dobra ludzkości. Motywacją utworzenia tego kierunku jest rozwój, a także fakt, że fotonika jest ważną i szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy i technologii. Wydział Fizyki ma duży potencjał kadrowy w tej specjalności. Istineje potrzeba poszerzenia oferty dydaktycznej, a kierunek studiów Fotonika będzie pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce, co jest bardzo motywujące. Fotonika jest zaliczona do jednej z pięciu głównych dziedzin technologii wspieranych przez Unię Europejską, jest to jeden z głównych strategicznych celów badawczych w Unii, jak zadeklarowano w r Obok nanoelektroniki, nanotechnologii, biotechnologii i zaawansowanych materiałów. Kadra, która ten kierunek będzie prowadzić jest bardzo kompetentna i szeroka. Poczynając od fotoniki światłowodowej poprzez informatykę optyczną, optykę nieliniową, fotowoltaikę do laserów półprzewodnikowych reprezentowanych przez prof. M. Bugajskiego. Taką wschodzącą gwiazdą jest dr M. Zdrojek, który zajmuje się nanorurkami i grafenami również w kontekście optycznym i optoelektronicznym. Zatem Dziekan wnioskuje o utworzenie kierunku Fotonika dla studiów stacjonarnych I stopnia, profil ogólno-akademicki, kończących się tytułem zawodowym inżyniera w obszarze nauk technicznych. Planowane jest przyjęcie 60 studentów na 1 rok studiów. Następnie Dziekan przedstawił szczegółowy program zajęć na proponowanym kierunku, gdzie będzie dużo fizyki i matematyki, sporo informatyki i dużo przedmiotów w obszarze stricte fotoniki. Sem. 3 i 4 mają tych przedmiotów nieco więcej, niektóre z nich będą realizowane na Wydziale Mechatroniki, w przyszłości prawdopodobnie Wydział skorzysta ze współpracy z Wydziałem EiTI. Sem. 7 dyplomowy to laboratoria układów elektronicznych, holografii i praca dyplomowa. Następnie prof. R. Bacewicz przedstawił planowane przedmioty obieralne i przedmioty techniczne, które stanowią 111/218 całkowitej liczby ETCS. Laboratoria to 65/218 ETCS, bez praktyki i pracy dyplomowej. Ponieważ przyjęcie tego kierunku przez

19 Senat wymaga podania efektów kształcenia zostały one opracowane i pokrótce pokazane, na dowód że są. W zakresie wiedzy jest ich 19, w zakresie umiejętności 27 i w zakresie kompetencji społecznych 8. Efekty te są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. W sumie absolwent fotoniki to osoba, która posiada: wiedzę specjalistyczną z zakresu optyki falowej, fotoniki światłowodowej, materiałów i struktur fotonicznych, metod optycznego przetwarzania informacji, fotografii oraz holografii, szeroką wiedzę informatyczną, umiejętność posługiwania się językami programowania, akwizycji danych, a także projektowania wspomaganego komputerowo, umiejętność rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie fotoniki oraz obsługi niezbędnej do tego aparatury pomiarowej, diagnostycznej i laboratoryjnej oraz wiedzę i umiejętności przydatne w procesach projektowania i badania nowych urządzeń wykorzystujących układy fotoniczne. Prorektor prof. F. KROK podziękował Dziekanowi prof. R. Bacewiczowi i poprosił Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia, prof. K. Lewensteina o opinię Komisji. Dziekan prof. K. LEWENSTEIN oznajmił, że projekt po dyskusji uzyskał jednomyślne poparcie Komisji. Było to pierwsze poważne zetknięcie się z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przygotowanymi bardzo dobrze. Projekt został pozytywnie oceniony przez takich specjalistów jak prof. B. Macukow i prof. A. Kraśniewski. Projekt był recenzowany przez fotoników z Wydziału Mechatroniki w osobie prof. K. Patorskiego i też został bardzo dobrze przyjęty. Prorektor prof. F. KROK zapytał, czy ktoś z członków Senatu chce zabrać głos, a wobec braku chętnych poprosił o głosowanie uchwały, że Senat postanawia uruchomić z dniem 1 października 2012 r. studia I stopnia na Wydziale Fizyki kierunek Fotonika. Senat przyjął Uchwałę 430/XLVII/2012 jednomyślnie. Prorektor prof. F. KROK przypomniał że w Uchwale rekrutacyjnej podjętej w maju 2011r. były kierunki z gwiazdkami. W konsekwencji niektóre wydziały mają zobowiązanie, że może być rekrutacja na te kierunki w tym roku, o ile zostaną one uruchomione. Zatem najwyższy czas, żeby z tym występować na przyszłym Senacie. 11`. Przyjęcie stanowiska w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rektor prof. W. KURNIK, poprosił Prorektora prof. W. Wieczorka o przekazanie informacji. Prorektor prof. W. WIECZOREK poinformował, że sprawa jest odległa, gdyż jej początek to opublikowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Nas najbardziej interesuje załącznik nr 4, który mówi o podstawie kształcenia w szkołach ponad-gimnazjalnych, opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 4 poz. 17 z 2009 r. Natomiast to, do czego my się odnosimy to pewne uszczegółowienie Ministra Edukacji Narodowej podstawy programowej właśnie dla szkół ponad-gimnazjalnych. Albowiem w pierwotnym Rozporządzeniu określono etapy reformy w poszczególnych typach szkół. Reforma w szkołach ponad-gimnazjalnych zacznie działać od roku szkolnego , stąd też Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie doprecyzujące na czym ta nowa podstawa programowa ma polegać. Reforma

20 sprowadza się do tego, że uczniowie w szkołach ponad-gimnazjalnych po 1 roku kształcenia będą musieli podjąć decyzje, co do wyboru profilu kształcenia. Mogą to być profile humanistyczne, bądź profil ścisły i w tym momencie rezygnujemy z tak zwanego spiralnego systemu nauczania, czyli powtarzania treści zawartych w przedmiotach, które były już na poziomie gimnazjalnym i później powtarzane na poziomie licealnym. Uczniowie, którzy wybiorą profil ścisły, to np. swoją naukę historii ograniczą do 1 godzinnego przedmiotu historia i społeczeństwo w 2 i 3 roku nauczania. Uczniowie, którzy wybiorą profil humanistyczny, swoją naukę o chemii, fizyce i przedmiotach pokrewnych ograniczą do 1 godziny przyrody w 2 i 3 roku nauczania w szkołach średnich. To jest jedna sprawa, która nas dotyka. Druga bardzo niebezpieczna sprawa, to licea z programem autorskim. Mają one swój własny program wykorzystujący możliwości, jakie dają odpowiednie ustawy, kształtowania programu szkoły w oparciu o pewne godziny, będące w dyspozycji dyrekcji i rady szkoły. W związku z tym np. liceum Staszica zamiast 1 czy 2 godzin fizyki, ma ich 4 lub 5 w zależności od profilu klasy. Licea te w 1 roku będą musiały zrealizować całą podstawę programową. W związku z tym zdolna młodzież, która tam idzie, zamiast kontynuować na tym poziomie naukę matematyki, fizyki lub chemii, będzie uczyła się na 1 roku arcyciekawych przedmiotów typu historia tańca bądź coś, co żywcem przypomina przysposobienie obronne z okresu, kiedy Prorektor uczęszczał do szkoły licealnej. W przekonaniu prof. W. Wieczorka i p. Dyrektor Liceum Staszica może to zabić zainteresowania tych uczniów. Oni nie po to przychodzą do Staszica żeby uczyć się PO czy historii tańca, tylko po to, żeby pogłębiać wiedzę z matematyki, fizyki czy chemii. Żeby dać Senackiej Komisji ds. Ksztalcenia szansę jak najlepszego zapoznania się z tymi zmianami, Prorektor na obrady Komisji zaprosił Kuratora Oświaty p. Karola Semika oraz, jako głos od realizatora, Dyrektor Staszica panią E. Zawistowską, którzy się wypowiedzieli w tej kwestii. Rektor prof. W. KURNIK poprosił Dziekana prof. K. Lewensteina o relację z przebiegu dyskusji na posiedzeniu Komisji. Dziekan prof. K. LEWENSTEIN poinformował, że dyskusja była bardzo długa, zapoczątkowana wstępem Pana Kuratora, który o dziwo nie był entuzjastą tej reformy. Powiedział, że reforma jest w toku, przeszła już przez fazę gimnazjalną, wchodzi do liceów i mówiąc brutalnie, jest nie do zatrzymania. Bardzo nas to zaniepokoiło, zaczęliśmy sięgać jeszcze głębiej do historii, do decyzji Pana Ministra M. Handke i reformy kształcenia powodującej przejście od normalnej ośmioklasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum do systemu skróconej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zarówno Pani Dyrektor jak i Pan Kurator stwierdzili, że decyzje te nie były korzystne. Mogły się one pozytywnie skończyć tylko wtedy, kiedy zespoły szkół gimnazjum i liceum były organizowane w jednym miejscu. Natomiast każda inna próba kończyła się niepowodzeniem, zwłaszcza wychowawczym. Narzekaniem na przygotowanie kandydatów zwłaszcza z przedmiotów ścisłych nie było końca, a dodatkowo stwierdzono, że przygotowanie ogólne kandydatów, z którymi Uczelnia będzie musiała pracować też budzi pewne zastrzeżenia. Ogólnie wydźwięk dyskusji był hiobowy, a uładzone wnioski to projekt Stanowiska. Rektor prof. W. KURNIK zaprosił do dyskusji. Prof. L. GRADOŃ stwierdził, że nasz kraj znajduje się w bardzo niebezpiecznym momencie. Niszczymy podstawową tkankę istnienia narodowego. Wszelkiego rodzaju formy sprzeciwu są tutaj konieczne. Uczelnia daje produkt w postaci ludzi wykształconych, w miarę możliwości, bo to zależy, jaki produkt przychodzi na Uczelnię. Mamy tworzyć klasę średnią, bo z tego później się biorą dobro i siła Państwa. To, co zrobił Minister M. Handke, teraz jest

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo