SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ"

Transkrypt

1 Wojciech BORATY SKI Politechnika wi tokrzyska w Kielcach SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ 1. Wst p Obecnie w Polsce istnieje du a liczba firm zajmuj cych si produkcj i wdra aniem oprogramowania. S to systemy najcz ciej finansowo-ksi gowe, handlowe, kadrowo-p acowe i inne, równie systemy budowane na indywidualne zlecenie klienta. Firmy takie w wi kszo ci maj wdro ony system zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Przyczyn wdro enia systemu ISO s, m.in.: rosn ce wymagania klientów, utrzymanie wypracowanej pozycji na rynku oraz dalsze pozyskiwanie rynków zbytu w Polsce. Normy ISO okre laj wiele zasad, jakie nale y spe ni, aby osi gn powy sze cele. Prezentowany system E-kth spe niaj c normy ISO jest przede wszystkim odpowiedzi na wci rosn ce wymagania rynku i wspó czesnych klientów. Do najwa niejszych za o e budowanego systemu nale y zaliczy : cis e dostosowanie do struktury organizacji i produktów firmy, szeroko rozumiane zarz dzanie kontrahentami firmy. G ówne funkcjonalno ci systemu E-kth to: filtrowanie danych wg dynamicznie tworzonych i wci zmieniaj cych si kryteriów, symulacje nowych ofert dla klienta, raportowanie danych o kliencie, zarz dzanie baz produktów firmy wraz z realizacj raportów o ich sprzeda y, usprawnienie kontaktów z klientem oraz udost pnienie internetowego interfejsu dla klientów. 2. Analiza wymaga System E-kth powsta dla firmy informatycznej, która opracowa a i wdra a w asne oprogramowanie. Do najwa niejszych produktów firmy nale systemy: FK System finansowo-ksi gowy, pe na ksi gowo, rozbudowana obs uga rozrachunków itp., Handel Program handlowy, obs uga hurtowni, sklepów i wytwórni, Kadry Program kadrowy, ewidencja kadrowo-osobowa, P ace Program p acowy, listy p ac, kartoteka p acowa, itp. Wszystkie wy ej wymienione programy posiadaj budow modularn, dzi ki czemu klient wybiera tylko t funkcjonalno, która go interesuje. Dla Programu FK jest to np.: Modu Obs ugi VAT, Modu Rozrachunków, Modu Wezwa i Odsetek, Home Banking, itp.

2 100 Wojciech Boraty ski Cz programów sprzedawana jest w kilku wariantach, w zale no ci od wielko ci obs ugiwanej bazy danych (np. cena programu Kadry i P ace zale y od liczby pracowników. Dla u atwienia zarz dzania oprogramowaniem i jego dystrybucj wprowadzono dwie wielko ci: warto bazow i warto ca kowit. Warto bazowa programu, jest to suma cen wszystkich modu ów w wybranym wariancie. Warto bazowa mo e si zmienia w czasie, je li u ytkownik zakupi nowe modu y lub zakupi wariant na wi ksz liczb pracowników, mieszka itp. Warto ca kowita jest to warto bazowa z uwzgl dnieniem liczby stanowisk, liczby stanowisk do podgl du. Warto ca kowita stanowi podstaw wyliczenia op at pogwarancyjnych i kosztów zakupu nowej wersji (upgrade). Do g ównych zada systemu b dzie nale a o gromadzenie i przetwarzanie danych: o klientach firmy, wykupionym i zainstalowanym oprogramowaniu, wykupionych modu ach, o op atach oraz produktach firmy. Proponowany system realizuj cy powy sze za o enia b dzie wykorzystany do wspomagania pracy informatyków, wdro eniowców, jak równie sekretariatu. Aby zapewni dost p do aktualnych danych nanoszonych przez pracowników firmy, wprowadzono dwie bazy danych: G ówn na serwerze internetowym firmy i lokaln na komputerze osobistym. Dlatego wa nym elementem systemu s mechanizmy synchronizacji danych, dzi ki którym mo na wysy a i pobiera najnowsze dane. 3. Projekt wielowarstwowej architektury systemu W sk ad projektowanego system wchodz dwie aplikacje: Back-Office zbudowana w oparciu o architektur dwuwarstwow oraz Front-Office zbudowana w oparciu o architektur trójwarstwow. Aplikacja Back-Office jest wewn trzn aplikacj firmy, realizuj c funkcje zarz dzania kontrahentami w oparciu o dane z lokalnej bazy. Architektura aplikacji Back-Office zosta a przedstawiona na rysunku 1. Rys. 1. Schemat architektury aplikacji Back-Office

3 System E-KTH do zarz dzania kontrahentami firmy programistycznej 101 Aplikacja Front-Office jest zewn trzn aplikacj firmy, do której dost p ma ka dy klient z poziomu przegl darki internetowej. Klienci firmy korzystaj cy z tej aplikacji otrzymuj unikatowy Login i Has o. Po zalogowaniu si na stronie firmy maj mo liwo zmiany hase, podgl du/zmiany danych adresowych, podgl du danych zakupionego oprogramowania, wys ania wiadomo ci do firmy, itp. W aplikacji stworzono równie pewne elementy systemu CRM (Customer Relationship Management). CRM jest to strategia biznesowa polegaj ca na selekcjonowaniu i zarz dzaniu klientami w celu osi gni cia d ugoterminowych korzy ci. Architektura aplikacji Front-Office jest widoczna na rysunku 2. Rys. 2. Schemat architektury aplikacji Front-Office 4. Synchronizacja Synchronizacja danych mi dzy dwiema bazami danych MySQL i MSSQL jest kluczowym elementem zaprojektowanego systemu E-kth. Dzi ki niej wdro eniowcy firmy mog mie najnowsze i naj wie sze dane (wprowadzone przez pozosta ych pracowników, sekretariat i inne osoby) dost pne w centralnej bazie firmy.

4 102 Wojciech Boraty ski Synchronizacja odbywa si dwukierunkowo. Sprawdzane i aktualizowane s wszelkie aktualne zmiany (baza lokalna) z serwerem firmy, jak równie pobierane s inne nowsze (baza na serwerze g ównym) do bazy lokalnej (rysunek 3). Rys. 3. Synchronizacja mi dzy bazami danych Za o onym wynikiem operacji Synchronizowania danych jest stan obu baz danych 1:1, co oznacza, e identyfikatory tabel musz by takie same. W celu weryfikacji danych po zsynchronizowaniu zaimplementowano mechanizmy sprawdzaj ce obie bazy w celu wykrycia ewentualnych nieprawid owo ci synchronizacyjnych. Dla ka dej tabeli w jednej i drugiej bazie danych obliczana jest suma kontrolna rekordu CRC ze wszystkich atrybutów tabeli, w celu porównania zawarto ci rekordów. Wszelkie rozbie no ci lub ró nice w liczbie rekordów wskazuj na istniej ce nieprawid owo ci. 5. Podsumowanie Od momentu kiedy narodzi a si idea opracowania aplikacji wspomagaj cej obs ug i zarz dzanie kontrahentami firmy, system przeszed pewne przeobra enia. Powstawa y nowe pomys y, jak usprawni, rozwija poszczególne jego elementy, tak aby system by prosty w obs udze, spe nia oczekiwania pracowników i by wykorzystywany w pe ni. Opracowano wewn trzn aplikacj spe niaj c wymagane kryteria. Zarz dzanie klientem, raportowanie, wykresy, filtrowanie to jedne z wa niejszych funkcji w programie. Do z o ony system wyliczania op at wg wielu, specyficznych i zale nych od sprzedawanej aplikacji kryteriów usprawni dzia anie Obs ugi Klienta w firmie. Dzi ki zewn trznej aplikacji, ka dy klient uzyska dost p do swoich danych, informacji o wykupionych programach, aktualnych promocji, szybszej pomocy technicznej, opcji do ustawie priorytetu otrzymywanej korespondencji czyli wszystkich tych rozwi za, które maj za zadanie przyci gn klienta, utrzyma z nim sta y kontakt i zaoferowa profesjonaln obs ug.

5 System E-KTH do zarz dzania kontrahentami firmy programistycznej 103 Bibliografia: 1. Darakhvelidze P., Eugene M.: Delphi, Techniki bazodanowe i internetowe, Wyd. 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice Jakubowski A.: Delphi 4. Tworzenie systemów baz danych, Wyd. 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice Alur D., Crupi J., Malks D.: J2EE Wzorce Projektowe, Wyd. 2, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.

6

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo