PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika"

Transkrypt

1 MONITOR ISSN SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO _04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą i bez zgody... 5 Kontrola zwolnień lekarskich... 8 Terminy i skuteczne doręczenia decyzji TEMAT NUMERU WYPOWIEDZENIE Jak i kiedy dokonać wypowiedzenia nauczycielowi? Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie? Czy dyrektor może cofnąć wypowiedzenie? WYLICZENIA KADROWO-PŁACOWE Odprawa dla nauczyciela zwalnianego w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela PYTANIA I ODPOWIEDZI Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika administracji Skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca Ochrona związkowa emeryta Pozbawienie pracownika niepedagogicznego premii Dofinansowanie wycieczek z ZFŚS INFORMATOR KADROWO- Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2013 r Tabela Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę Tabela Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika szczegółowe informacje s. 2 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W KWIETNIU? do 30 kwietnia Dyrektorzy szkół i przedszkoli przekazują do organu prowadzącego projekty arkuszy organizacji. Jakie możliwości ma organ prowadzący, by nauczyciel mógł utrzymać pełny etat? 1 Kiedy można dokonać przeniesienia nauczyciela? 5 Już teraz pamiętaj, że w szkołach to ostatni dzień na wręczenie wypowiedzenia z powodu zmian organizacyjnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach można rozwiązać nauczycielski stosunek pracy. 20 Dowiedz się, jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie. 26 Czy można wycofać już wręczone wypowiedzenie? 29 Co w praktyce oznacza skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca? maja Przegląd aktualności NOWE WZORY DEKLARACJI Dodatek I INFORMACJI PFRON PROJEKT PRZEPISÓW W SPRAWIE E-ZWOLNIEŃ LEKARSKICH NOWA UCHWAŁA SN W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY

2 Szanowny Czytelniku! W bieżącym numerze Monitora Kadrowo-Płacowego dla Oświaty kontynuujemy rozpoczętą w marcu tematykę ruchu służbowego, przedstawiając praktyczne rozwiązania, które z pewnością będą pomocne przy podejmowaniu niekiedy trudnych, ale istotnych decyzji. Przypominamy o tym, jak ważne jest w sprawach kadrowych doręczenie pisma w sposób skuteczny i z zachowaniem określonego terminu. W jakiej sytuacji doręczenie będzie skuteczne i czy pismo wywoła skutki prawne, jeżeli będzie przesłane środkami komunikacji elektronicznej? Czy też ze względów dowodowych najkorzystniejsze będzie przesłanie go pocztą? Ponadto odmowa przyjęcia pisma nie zawsze musi oznacza nieskuteczność lub wadliwość wręczanego wypowiedzenia. Mam nadzieję, że informacje o zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla poprawności i ważności podejmowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola decyzji okażą się pomocne. Zapraszam do lektury! Anna Kalińska od 25 lat związana z oświatą jako nauczyciel, wizytator, a obecnie dyrektor wydziału w kuratorium oświaty, autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego, szkoleniowiec. TYLKO DLA PRENUMERATORÓW SERWIS Aby pobrać dokumenty, wystarczy się zalogować: Login: wypowiedzenie Ważne do: r. Hasło: kadry Wzory niezbędnych dokumentów. Co miesiąc nowe materiały! Nowe dokumenty na stronie: Przeniesienie nauczyciela przykładowe pisma kierowane do nauczyciela, dyrektora szkoły i organu prowadzącego Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie: art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 23 ust. 1 pkt 5, art. 23 ust. 1 pkt 6, art. 23 ust. 4 (porozumienie), art. 23 ust. 4 pkt 2 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w związku z: art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 23 ust. 1 pkt 5, art. 23 ust. 1 pkt 6, art. 23 ust. 4 (porozumienie), art. 23 ust. 4 pkt 2 w wersji dla szkół i przedszkoli owo lub za pośrednictwem specjalnego formularza na mogą Państwo skorzystać z indywidualnej porady prawnika. Zachęcamy do pisania na adres: Wydawca: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Wola Plaza, ul. Młynarska 8/12, Warszawa tel. (22) , faks (22) Rejestr przedsiębiorców: KRS (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) REGON: , NIP: Kapitał zakładowy: zł Zamówienia i prenumerata: tel. (22) , faks (22) Redakcja: Redaktor prowadząca: Anna Kalińska Przegląd aktualności: Dariusz Skrzyński Wydawca: Witold Korczyc Sekretarz redakcji: Daria Loska Grafika i skład: Marcin Ziółkowski Graphics & Design Studio, Nakład: 3000 egz. Copyright by Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2012 Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy, gdyż stanowi to naruszenie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie artykułów zamieszczonych w publikacji.

3 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu Pragmatyka służbowa nauczycieli przewiduje instytucję uzupełnienia pensum. Jest to szczególny instrument, który pozwala organowi prowadzącemu na zarządzanie kadrą pedagogiczną. Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest korzystne także dla samych nauczycieli. Daje bowiem szansę na utrzymanie całego etatu. Nauczyciel jest w dalszym ciągu zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, które są realizowane w dwu lub więcej szkołach w ramach jednego, tego samego stosunku pracy. Uzupełnienie etatu zostanie uruchomione wówczas, gdy w szkole macierzystej z powodu reorganizacji czy likwidacji etatów nie ma dla nauczyciela wystarczającej liczby godzin zajęć, koniecznych do zatrudnienia go w pełnym wymiarze pensum. Podstawowe kwestie związane z instytucją uzupełniania pensum reguluje art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z wymienionym przepisem organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub za jego zgodą na innym stanowisku, w celu uzupełnienia wymiaru zajęć w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Należy pamiętać, że uzupełniając pensum w innej szkole (szkołach), nauczyciel powinien realizować zajęcia, do których ma wymagane kwalifikacje. Organ prowadzący może nałożyć obowiązek uzupełnienia etatu wyłącznie wobec nauczyciela, który w szkole macierzystej zatrudniony jest co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć. Ważne Uzupełnienie następuje zawsze do pełnego pensum i dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. Nauczyciel, wobec którego zastosowano art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, w dalszym ciągu pozostaje zatrudniony w szkole macierzystej w pełnym wymiarze zajęć, jedynie część swojego pensum realizuje w innej szkole. Przykład 1 Pan Wojciech, nauczyciel matematyki, został zobowiązany przez organ prowadzący szkołę, w której jest zatrudniony, czyli szkołę podstawową, do uzupełnienia etatu w gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013. Pan Wojciech w dalszym ciągu jest pracownikiem szkoły podstawowej zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. Jedynie część pensum realizuje w gimnazjum, nie oznacza to jednak, że jest pracownikiem gimnazjum. Uzupełnianie pensum może się odbywać w jednej lub w kilku szkołach, na tym samym lub innym stanowisku. Jeżeli nauczyciel zostanie zobowiązany do uzupełnienia pensum w innej szkole (szkołach), ale na tym samym stanowisku, wówczas nie jest wymagana jego zgoda. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca 1991 r. (sygn. I PR 6/91), orzekając: Nie jest wymagana zgoda nauczyciela na pracę w innej szkole w tej samej miejscowości w celu uzupełnienia 1

4 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych (wychowawczych) w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu. Zgoda ta jest natomiast wymagana, w przypadku gdy organ prowadzący zaproponuje nauczycielowi uzupełnianie pensum na innym stanowisku niż dotychczas zajmowane przez nauczyciela. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na uzupełnianie etatu na innym stanowisku wówczas otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciela do uzupełnienia pensum może zobowiązać wyłącznie organ prowadzący. Nie może tego uczynić sam dyrektor szkoły. Niedopuszczalne jest także zawarcie pomiędzy dyrektorem szkoły macierzystej a dyrektorem szkoły, w której nauczyciel miałby uzupełniać pensum, porozumienia, zgodnie z którym na nauczyciela zostałby nałożony obowiązek uzupełnienia etatu. Ustawodawca, nakładając na organ prowadzący taki obowiązek, kierował się tym, że wyłącznie organ prowadzący dysponuje arkuszami organizacyjnymi prowadzonych przez siebie szkół i posiada wiedzę na temat możliwości świadczenia pracy przez nauczyciela w innej szkole w ramach uzupełnienia etatu. Dyrektor szkoły może zwrócić się do organu prowadzącego z wnioskiem w tej sprawie, a nawet może zaproponować szkołę, w której nauczyciel mógłby dopełnić pensum. Jednak wyłącznie pisemna decyzja organu prowadzącego jest podstawą zobowiązującą nauczyciela do uzupełnienia etatu. Zobowiązanie do uzupełnienia etatu powinno być dokonane na piśmie w formie polecenia organu prowadzącego, które jest skierowane do konkretnego nauczyciela. Pismo to powinno zawierać podstawę prawną, miejsce, w którym ma być realizowane pensum, jak też wymiar zajęć. Pismo tej samej treści organ prowadzący powinien wysłać do wiadomości dyrektorów szkół macierzystej szkoły nauczyciela oraz szkoły, w której nauczyciel będzie uzupełniał etat. Inna gmina Jak już wspomniano, uzupełnianie pensum może się odbywać w jednej lub w kilku szkołach, w tej samej miejscowości, w której znajduje się macierzysta szkoła nauczyciela, lub w innej miejscowości. Dość często zdarza się, że uzupełnienie etatu nauczyciel realizuje w innej miejscowości, która podlega innemu organowi prowadzącemu niż szkoła macierzysta. Powstaje wówczas pytanie dotyczące zasad finansowania kosztów dojazdu nauczyciela do takiej szkoły. Z uwagi na brak odrębnych regulacji powszechnie przyjmuje się, że nie ma przeszkód, by w tym zakresie stosować przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Kolejnym problemem jest kwestia refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela, który część swojego pensum realizuje w szkole prowadzonej przez inny organ prowadzący. W takiej sytuacji gminy same powinny pomiędzy sobą ustalać zasady rozliczania wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczyciela. W tym celu gminy powinny podpisać odpowiednie porozumienie, w którym zostanie ustalone, że gmina, w której nauczyciel uzupełnia pensum, refunduje macierzystej gminie nauczyciela część wynagrodzenia (płacy zasadniczej i innych składników). Taki problem nie występuje, gdy uzupełnianie pensum odbywa się na terenie jednego organu prowadzącego. Pieniądze na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli zatrudnionych NR 4 (8) KWIECIEŃ

5 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE na terenie jednej gminy pochodzą bowiem z jednego budżetu. Czy powstaje nowy stosunek pracy? Uzupełnianie pensum na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela nie oznacza nawiązania nowego, odrębnego stosunku pracy. Zmienia się wyłącznie miejsce świadczenia pracy. W tym przypadku pracodawcą nauczyciela w dalszym ciągu jest szkoła macierzysta, w której nauczyciel uzupełniający pensum jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Oznacza to, że szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum, nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku pracy. Ponieważ pracodawcą w dalszym ciągu jest macierzysta szkoła, całość wynagrodzenia, a zatem wynagrodzenie zasadnicze, inne składniki, takie jak dodatki za wysługę lat, motywacyjny czy nagrodę jubileuszową, również wypłaca nauczycielowi szkoła macierzysta. Godziny karciane Kolejnym problemem pojawiającym się przy świadczeniu pracy w ramach jednego stosunku pracy, ale w dwóch szkołach, są godziny karciane. Przykładowo nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej, jednak część swojego pensum w ramach uzupełnienia etatu realizuje w gimnazjum. Powstaje pytanie, czy ma obowiązek realizować godziny karciane w obu szkołach, proporcjonalnie do wymiaru pensum w każdej z placówek, czy tylko w szkole macierzystej. Przepisy Karty Nauczyciela nie dają w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy dyrektorzy szkół zastanawiają się, czy nie należałoby postąpić tak jak w przypadku zatrudnienia nauczyciela w zespole szkół. Wówczas jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w zespole szkół i realizuje pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami, w której szkole powinny być realizowane przez nauczyciela godziny karciane. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie pozwalają jednak na zastosowanie takiej analogii. W przypadku uzupełnienia etatu mamy do czynienia z inną sytuacją niż zatrudnienie nauczyciela w zespole szkół. Pracodawcą nauczyciela jest wyłącznie dyrektor szkoły macierzystej, nie jest nim natomiast dyrektor szkoły, w której nauczyciel świadczy pracę w ramach uzupełniania pensum. Dlatego też właściwy będzie wniosek, że nauczyciel, który uzupełnia pensum, realizuje godziny karciane w szkole macierzystej, czyli szkole, z którą wiąże go stosunek pracy. Możliwe jest także porozumienie się dyrektorów szkół, w których nauczyciel świadczy pracę, odnośnie do tego, w której szkole i w jakim wymiarze nauczyciel będzie realizował godziny karciane. Nie można jednak zapominać o tym, że za przydzielenie godzin i rozliczenie nauczyciela z wykonanych zadań odpowiada dyrektor, który zatrudnia nauczyciela. Ocena pracy Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Oceny tej dokonuje dyrektor, w której zatrudniony jest nauczyciel. A kto dokonuje oceny, gdy nauczyciel uzupełnia etat? To zagadnienie jednoznacznie rozstrzyga 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego 3

6 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. Oznacza to, że dyrektor macierzystej szkoły odpowiada za przebieg całej procedury dokonywania oceny. Sformułowanie w porozumieniu odnosi się do współpracy dyrektorów, czyli do uzyskania zgody co do ostatecznej oceny. W świetle przepisów dyrektor szkoły może, przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela, zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Z możliwości tej może skorzystać zarówno dyrektor szkoły macierzystej, jak i dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum. Godziny ponadwymiarowe Częstym problemem pojawiającym się przy uzupełnianiu etatu jest sprawa przydzielania godzin ponadwymiarowych. Zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Już z samego brzmienia przepisu wynika, że nauczycielowi, który uzupełnia etat, nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych. Uzupełnianie pensum odbywa się bowiem zawsze do pełnego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, obowiązującego nauczyciela. Jeżeli więc szkoła chce powierzyć nauczycielowi większą liczbę godzin zajęć niż konieczna do uzupełnienia pensum, wówczas musi zawrzeć z nim odrębną umowę o pracę. Umową zostaną objęte wyłącznie te godziny, które wykraczają poza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (pensum). Przykład 2 Pani Karolina jest nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej nr 1 zatrudnioną w pełnym wymiarze. W roku szkolnym 2012/2013 w macierzystej szkole było dla niej tylko 11 godzin. Organ prowadzący zobowiązał panią Karolinę do uzupełnienia etatu w szkole podstawowej nr 3 w wymiarze 7 godzin. Okazało się, że w szkole podstawowej nr 3 jest wakat z języka polskiego w wymiarze 10 godzin. Pani Karolina w ramach stosunku pracy zawartego ze szkołą nr 1 realizuje 7 godzin jako uzupełnienie etatu. Natomiast na pozostałe 3 godziny szkoła nr 3 powinna zawrzeć z panią Karoliną drugą umowę o pracę. Dyrektor tej szkoły nie może przydzielić w tym przypadku godzin ponadwymiarowych w wymiarze 3 godzin. Uzupełnienie etatu a powierzenie pełnienia obowiązków Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Wprawdzie stanowisko powierza się co do zasady w szkole od 1 września, a zatem kiedy rozpoczyna się nowy rok szkolny, na okres 5 lat, czyli do 31 sierpnia. A zatem organ prowadzący ma czas na przeprowadzenie nowego konkursu. Życie jednak niesie wiele niespodzianek i może się zdarzyć, że kadencja zakończy się wcześniej. Wówczas do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Powstaje pytanie, czy pełnienie obowiązków dyrektora można powierzyć nauczycielowi, który w szkole uzupełnia etat. Przecież jest nauczycielem tej szkoły, chociaż nie wiąże NR 4 (8) KWIECIEŃ

7 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE go z nią żaden stosunek pracy. Problem ten rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lipca 2012 r. (sygn. I OSK 944/12). W uzasadnieniu do wyroku sąd stwierdził, że: Powierzenie stanowiska dyrektora w trybie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty może dotyczyć tylko nauczyciela zatrudnionego w tej szkole. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której nauczyciel uzupełniający pensum w danej szkole, lecz zatrudniony w innej szkole, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, pozostawałby w zależności służbowej od dyrektora innej szkoły. Jest to sytuacja niedopuszczalna, gdyż kierowanie działalnością szkoły wymaga znacznego zakresu swobody działania. Działanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły nie może być natomiast krępowane przez zależność służbową od innego dyrektora szkoły. Joanna Skrobisz prawnik specjalistka prawa pracy Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) art. 22 ust. 1 i 35 ust. 2; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538) 2 ust. 4; Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). Przeniesienie nauczyciela za zgodą i bez zgody Pragmatyka nauczycielska przewiduje dwa sposoby zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela bez konieczności dokonywania wypowiedzenia: za jego zgodą lub bez takiej zgody. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dokonać przeniesienia nauczyciela. Pierwszy przypadek jest określony w art. 18, drugi w art. 19 Karty Nauczyciela i dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na podstawie mianowania. Przeniesienie odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy i może być dokonane przez dyrektora lub organ prowadzący. Nauczyciel przeniesiony w trybie art. 18 lub 19 Karty Nauczyciela jest nadal zatrudniony na podstawie mianowania. Przeniesienie powinno również uwzględniać kwa- lifikacje nauczyciela do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przenoszony. Zmiana warunków pracy dotyczy miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, natomiast pozostałe warunki pracy i płacy nie mogą być zmienione na mniej korzystne niż dotychczasowe. W związku z kontynuacją stosunku pracy (nie dochodzi do rozwiązania ani wygaśnięcia) nie powstaje obowiązek wydania świadectwa pracy. Przenoszony nauczyciel nie 5

8 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO jest również zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Dotychczasowy dyrektor przekazuje akta osobowe nauczyciela oraz pozostałą dokumentację pracowniczą nowej szkole. Przeniesienie przez dyrektora szkoły lub przedszkola Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole lub przedszkolu, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. To dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przenoszony, występuje do organu prowadzącego o opinię w tej sprawie. Przeniesienie jest możliwe, jeżeli dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, wyrazi na to zgodę. Jeżeli dyrektor nie wyrazi takiej zgody, nauczyciel może rozwiązać stosunek pracy i zatrudnić się w drugiej szkole. W przypadku przeniesienia nauczyciela z urzędu do innej miejscowości należy zapewnić nauczycielowi mieszkanie odpowiednie do jego stanu rodzinnego i miejsce pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Nauczyciel zmieniający miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem może być zwolniony od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres, nie dłuższy niż 7 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 21 ust. 2 Karty Nauczyciela). Przysługuje mu także zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników urzędów państwowych (art. 21 ust. 1 Karty Nauczyciela). Pismo do nauczyciela wzór dostępny na (nazwa i adres szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony) Pani/Pan... Działając na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z Pani/Pana prośbą z dnia... przenoszę Panią/Pana z dniem... do... na stanowisko... W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w dniu... do... celem objęcia stanowiska.... (podpis dyrektora szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony) Do wiadomości: Dyrektor szkoły, z której nauczyciel jest przenoszony. NR 4 (8) KWIECIEŃ

9 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE Pismo do nauczyciela wzór dostępny na (nazwa i adres szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony) Pani/Pan... Działając na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku ze zgodą wyrażoną w dniu... przenoszę Panią/Pana z dniem... do... na stanowisko... W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w dniu... do... celem objęcia stanowiska.... (podpis dyrektora szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony) Do wiadomości: Dyrektor szkoły, z której nauczyciel jest przenoszony. Pismo do nauczyciela wzór dostępny na (nazwa i adres organu prowadzącego) Pani/Pan... Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z koniecznością zapewnienia Szkole... obsady nauczyciela z wymaganymi kwalifi kacjami odpowiadającymi potrzebom programowym przenoszę Panią/Pana z dniem... do... na stanowisko... Jednocześnie informuję, że przeniesienie będzie trwało nie dłużej niż 3 lata, z prawem powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko. Zmianie nie ulega obowiązujący Panią/Pana tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, ustalone wynagrodzenie i stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania.... (podpis organu prowadzącego) Do wiadomości: 1) dyrektor szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony, 2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel jest przenoszony. 7

10 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły. Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) art. 18 i 19; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) art. 97 1; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 9; Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) art. 26 ust. 2. Na stronie są dostępne również wzory pism kierowanych do organu prowadzącego i dyrektora szkoły Pobierz! Kontrola zwolnień lekarskich Według informacji przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach odnotowano wzrost absencji chorobowej wśród osób pracujących, co automatycznie przekłada się na zwiększenie nakładów finansowych na wypłatę wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, w tym również zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych. Wpływa to na obciążenie kosztów pracodawców i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nadwerężony stan finansów publicznych obliguje ZUS do podejmowania działań mających zapobiec nieuzasadnionym uszczupleniom środków publicznych, dlatego zdecydowano o wzmożeniu czynności kontrolnych mających ukrócić nadużywanie korzystania ze świadczeń, zarówno przez osoby zatrudnione, jak i przez lekarzy wystawiających zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, w szczególności tych, którzy wystawiają ich bardzo dużo. Warto nadmienić, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie lekarza wystawiającego zwolnienie ZUS ma możliwość cofnięcia lekarzowi upoważnienia do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy nawet na okres do 12 miesięcy. Uwaga! ZUS jest uprawniony do zweryfi kowania każdego zwolnienia lekarskiego, które stanowi podstawę do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Zakres kontroli Absencja pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w związku z orzecze- NR 4 (8) KWIECIEŃ

11 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE niem niezdolności do pracy z powodu choroby może być poddana kontroli w zakresie prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, jak również w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, czyli ustalenia, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Warto jednak przybliżyć kilka najważniejszych z praktycznego punktu widzenia zagadnień. Czy i kiedy kontrolę może przeprowadzić pracodawca? Zasadniczo systematyczne kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich są ustawowym obowiązkiem ZUS. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jednocześnie ustawa ta przewiduje również możliwość przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przez pracodawcę (płatnika składek), którym np. w przypadku placówki szkolnej jest jej dyrektor. Pomimo że pracodawcy mogą również we własnym zakresie przeprowadzać kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich swoich pracowników, nie zawsze wiedzą, jak skorzystać ze swoich praw, dlatego coraz częściej ZUS informuje o prowadzeniu bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Uwaga! Uprawnienie do kontroli przysługuje pracodawcy płatnikowi składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Natomiast kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy pracowników zatrudnionych u pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych przeprowadzają upoważnieni pracownicy terenowych jednostek organizacyjnych ZUS który z uwagi na liczbę ubezpieczonych jest płatnikiem zasiłków dla tych pracowników. Niezależnie od tego, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej formalnej kontroli zwolnień lekarskich, jak też kontroli sposobu ich wykorzystywania, ZUS każdorazowo na wniosek pracodawcy przeprowadzi kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności pracownika do pracy niezależnie od okresu, na jaki zostało wystawione. Taką kontrolę przeprowadza lekarz orzecznik. W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do kontroli? Zasadniczo wybór osób kontrolowanych prowadzony jest w sposób losowy, ewentualnie na wniosek pracodawców. Jednakże szczególnej uwadze ZUS oraz pracodawców poddawane są zwolnienia lekarskie, które mogą budzić wątpliwości ze względu na długi termin niezdolności do pracy z tytułu określonego schorzenia albo osób, które nie stawiły się w wyznaczonym terminie na badanie 9

12 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Co budzi wątpliwości kontrolujących? Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy typowani są w szczególności pracownicy, którzy: korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy; uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od pracy od różnych lekarzy; korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych; byli już pozbawieni prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy; składali wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%. W jaki sposób ZUS może zweryfikować, czy zwolnienie lekarskie było uzasadnione? Najczęściej lekarz orzecznik ZUS przeprowadza badanie pracownika w miejscu jego pobytu, ale może również przeprowadzić je w placówce ZUS. Lekarz orzecznik jest również uprawniony do skierowania danej osoby na badanie przez konsultanta ZUS, badania dodatkowe lub obserwację szpitalną. Ponadto ma też prawo zażądać od lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie, udostępnienia pełnej dokumentacji lekarskiej będącej podstawą wystawienia zwolnienia, a także uzyskania wszelkich informacji i wyjaśnień w tej sprawie. Płatnik składek jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy w: miejscu zamieszkania osoby zatrudnionej; miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku pracownika, który pracuje również u innego pracodawcy albo prowadzi własną działalność gospodarczą); miejscu czasowego pobytu; innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe. W przypadku przeprowadzania kontroli w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zatrudnionej i stwierdzenia jej nieobecności pracodawca (lub ZUS) może ponowić kontrolę celem uzyskania od pracownika wyjaśnienia przyczyny tej nieobecności. Warto jednakże zwrócić uwagę, że nieobecność pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie przesądza jeszcze o pozbawieniu go prawa do świadczeń. Może bowiem okazać się, że opuszczenie mieszkania przez chorego było uzasadnione, np. spowodowane koniecznością wykupienia lekarstw w aptece lub udaniem się na kontrolną wizytę lekarską. Dopiero odmowa udzielenia przez pracownika wyjaśnienia przyczyn nieobecności w domu w czasie kontroli albo nieudzielenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez pracodawcę (lub ZUS) może stanowić uzasadnioną podstawę do uznania przez płatnika składek, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem. Wówczas taka osoba może być pozbawiona prawa do zasiłku chorobowego. Zauważyć należy, iż w tej sytuacji pracodawca ma też podstawy do odmowy prawa do wynagrodzenia za okres choroby wypłacanego w trybie art. 92 kodeksu pracy przez okres 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia) w danym roku kalendarzowym. Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może podlegać NR 4 (8) KWIECIEŃ

13 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE każde zwolnienie bez względu na wskazania lekarskie zamieszczone na zaświadczeniu lekarskim na druku ZUS ZLA chory powinien leżeć lub chory może chodzić. Powyższe może budzić w praktyce wiele wątpliwości, w szczególności gdy dotyczy sposobu oceny postępowania niezdolnego do pracy pracownika, jeśli w zaświadczeniu lekarskim w polu Wskazania lekarskie wystawionego na druku ZUS ZLA lekarz wpisze cyfrę 2 oznaczającą chory może chodzić. W tej kwestii warto wskazać na orzecznictwo sądowe, zgodnie z którym taka adnotacja lekarza wcale nie oznacza, że pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynności, a w szczególności, że w okresie tego zwolnienia może wykonywać pracę. W takim przypadku osoba niezdolna do pracy jest upoważniona do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego. A nawet jeśli w przypadku sporządzenia przez lekarza na zwolnieniu adnotacji Chory powinien leżeć z ustaleń kontroli wynika, że w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracownik wykonywał czynności niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, ponieważ nie było innych domowników lub osób do wykonania tych czynności (np. musiał dokonać zakupu podstawowych artykułów żywnościowych), brak jest jeszcze podstaw, aby uznać, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. Warto zauważyć, iż fakt wyjazdu na okres leczenia do rodziny także nie może być podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia, jednak pod warunkiem że pracownik wskazał pracodawcy to miejsce pobytu. Jakie sankcje może ponieść nieuczciwy pracownik? Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli pracodawca (lub ZUS) stwierdzi, że wystąpiła choćby jedna z tych okoliczności, pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim. Warto jednak zwrócić uwagę, że cały okres niezdolności do pracy, za który pozbawia się prawa do zasiłku z powodu niezgodnego z prawem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy, wlicza się do okresu zasiłkowego, tj. do okresu, przez który pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (wynagrodzenia wypłacanego na podstawie art. 92 kodeksu pracy oraz zasiłku). A to oznacza, że okres wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy jest krótszy o okres, za który pozbawiono pracownika prawa do świadczeń. Dodajmy, iż pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy także za okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane na podstawie art. 92 kodeksu pracy ze środków pracodawcy. Jeżeli zostanie ustalone, że pracownik w czasie niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem, traci prawo do wynagrodzenia z art. 92 kodeksu pracy za cały okres niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA. Ponadto zgodnie z art pkt 2 kodeksu pracy prawo do wynagrodzenia za czas choroby nie przysługuje we wszystkich przypadkach, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. A ponieważ okres, za który w wyniku ustaleń kontroli pozbawiono pracownika prawa do wynagrodzenia, podlega wliczeniu do okresu 33 dni (lub 14 dni 11

14 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia), oznacza to, że nieuczciwy pracownik traci nie tylko prawo do tego wynagrodzenia, ale także skraca o ten okres niewykorzystane dni, za które wypłaca się wskazane wynagrodzenie. Wyjątek od zasady Orzecznictwo Sądu Najwyższego wprowadziło wyjątek od zasady pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim od pracy, w trakcie którego stwierdzono wykonywanie pracy zarobkowej. Wyjątek ten dotyczy zaświadczenia lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu i poszpitalny okres niezdolności do pracy. Jeśli zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, podlegające kontroli, obejmuje okres pobytu w szpitalu i poszpitalny okres niezdolności do pracy, utrata prawa do zasiłku chorobowego dotyczy tylko okresu niezdolności do pracy po wypisaniu ze szpitala. Protokół z kontroli W przypadku gdy w toku kontroli pracodawca ustali, że pracownik wykorzystuje zaświadczenie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem lub wykonuje w trakcie zwolnienia pracę zarobkową, powinien sporządzić tzw. protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, na wzór zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. W protokole pracodawca powinien szczegółowo opisać nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej kontroli, a w szczególności wskazać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy lub okoliczności wykonywania pracy zarobkowej. Tak sporządzony protokół powinien być podpisany przez pracodawcę, a następnie przedłożony skontrolowanemu pracownikowi w celu wniesienia przez niego ewentualnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Dokonane przez siebie wpisy w protokole pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem. Uwaga! Prawidłowo sporządzony protokół stanowi podstawę do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty kontrolowanym zaświadczeniem lekarskim o niezdolności do pracy wystawionym na druku ZUS ZLA. Przykład Jan Nowakowski urodzony w 1973 r. przedłożył swojemu pracodawcy, tj. dyrektorowi szkoły, w której zatrudnionych jest 35 osób, dwa zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza na przypadające po sobie okresy pierwsze: od 4 do 28 stycznia 2013 r. oraz drugie: od 29 stycznia do 18 lutego 2013 r. Ponieważ była to pierwsza niezdolność do pracy pana Nowakowskiego w tym roku kalendarzowym, za okres od 4 stycznia do 5 lutego 2013 r., tj. za okres 33 dni niezdolności, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, powinno przysługiwać mu prawo do wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego ze środków pracodawcy, a począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy, tj. od 6 do 18 lutego 2013 r. prawo do zasiłku chorobowego, którego płatnikiem jest również dyrektor szkoły. Przeprowadzone na zlecenie dyrektora szkoły postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystywania przez Jana Nowakowskiego zwolnienia lekarskiego od pracy dowiodło, że Jan Nowakowski w dniu NR 4 (8) KWIECIEŃ

15 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE 1 lutego 2013 r., a więc w trakcie zwolnienia, wykonywał pracę zarobkową w innej firmie. Ustalenia te zostały zapisane w protokole z kontroli. Na tej podstawie Jan Nowakowski został pozbawiony prawa do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego za okres od 29 stycznia do 18 lutego 2013 r., tj. cały okres objęty drugim zaświadczeniem lekarskim. Kiedy ZUS powinien rozstrzygnąć spór poprzez wydanie decyzji? W przypadku gdy pracodawca po dokonaniu kontroli ma wątpliwości, czy należy uznać, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem, może wystąpić o ich rozstrzygnięcie do właściwego terytorialnie oddziału ZUS. Organ rentowy w razie konieczności wystąpi o opinię do lekarza, czy okoliczności ustalone przez pracodawcę w wyniku kontroli można uznać za niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. W sytuacji gdy sprawa nabierze charakteru spornego między pracodawcą a pracownikiem w kwestii nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego na wniosek pracodawcy lub pracownika ZUS powinien wydać decyzję w sprawie pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego (opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego). W decyzji ZUS powinien pouczyć strony o prawie (wskazując tryb i termin) złożenia odwołania do sądu rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w celu ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu. Protokół z kontroli może być sporządzony przez pracodawcę także po powrocie pracownika do pracy, tj. po zakończeniu okresu wskazanego w zaświadczeniu lekarskim o niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie można wykluczyć sytuacji, w której pracodawca pozyskuje informacje wskazujące na niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy, np. o wykonywaniu przez chorego pracownika pracy zarobkowej u innego pracodawcy. Stwierdzone nieprawidłowości wraz ze stosowną dokumentacją pracodawca powinien opisać w protokole i przedłożyć pracownikowi, który może złożyć do niego swoje zastrzeżenia. Na podstawie protokołu pracodawca ma prawo wystąpić do ZUS o wydanie decyzji w sprawie zwrotu przez pracownika wypłaconego zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wydaniem decyzji dokona najpierw szczegółowej analizy materiału dowodowego, jednak w razie uznania racji pracodawcy zobowiąże pracownika do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie brutto bezpośrednio na numer konta bankowego ZUS. Oczywiście od tej decyzji ZUS pracownikowi również przysługuje odwołanie do sądu. Uwaga! Pracodawca nie dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych, w sytuacji gdy do zwrotu zasiłku zobowiązany jest pracownik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w sprawach związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzaną przez pracodawcę w następujących sytuacjach: gdy pracodawca ma wątpliwości co do ustaleń kontroli; gdy pracownik nie zgadza się z ustaleniami kontroli; zawsze na żądanie pracownika lub pracodawcy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że ZUS nie jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, przewidzianego 13

16 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO w art. 92 kodeksu pracy. Zatem pracodawca nie może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji w sprawie zwrotu przez nieuczciwego pracownika nienależnie wypłaconego mu w trybie ww. artykułu wynagrodzenia. Ewa Markiewicz Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 743); Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.); Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2002 r. (sygn. III AUa 3189/01, Pr. Pracy z 2003 r. nr 10, poz. 43); Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2000 r. (sygn. II UKN 634/99, OSNAPiUS z 2002 r. nr 2, poz. 48). Terminy i skuteczne doręczenia decyzji W trakcie codziennej pracy dyrektor podejmuje różne decyzje. Nie wszystkie są decyzjami administracyjnymi. Uznanie niektórych decyzji za skutecznie doręczone ma ogromne znaczenie dla skutków prawnych dokonanych czynności objętych tymi decyzjami. Rodzaje decyzji podejmowanych przez dyrektora W działalności oświatowej występują dwie kategorie decyzji decyzje kierownicze i decyzje administracyjne. Jedną tworzą decyzje niebędące aktem stosowania prawa administracyjnego, np. wystawienie oceny, przyznanie nagrody, wyznaczenie terminu apelu szkolnego, oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy itp. Są to decyzje kierownicze. Drugą grupę stanowią decyzje administracyjne będące rozstrzygnięciem władczym, zawierające normy prawa administracyjnego, podlegające trybowi odwoławczemu i zaskarżeniu. Do wydania tego rodzaju decyzji ustawodawca używa zwykle sformułowania w drodze decyzji. Są to decyzje podejmowane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Decyzje administracyjne dyrektora to: skreślenie ucznia/wychowanka z listy uczniów art. 39 ust. 2 ust. o systemie oświaty; wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej art. 16 ustawy o systemie oświaty; w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty; w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki art. 66 ustawy o systemie oświaty; NR 4 (8) KWIECIEŃ

17 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE udzielenie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty; udzielenie zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty; nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego art. 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela. Wiele decyzji dyrektor zobowiązany jest podjąć w określonym terminie wskazanym w przepisie prawa (np. w ciągu miesiąca), inne niezwłocznie, a jeszcze inne nie mają określonych terminów granicznych. W tym ostatnim przypadku z pomocą mogą przyjść regulacje dotyczące terminów rozpatrywania spraw czy odpowiadania na wnioski pracownicze, określone w instrukcji kancelaryjnej. Obliczanie terminów Każdy termin trzeba badać indywidualnie, co oznacza, że nie sposób przeanalizować setek spraw i przypisać w każdym przypadku konkretny termin do załatwienia danej sprawy. Przypominam, że jest kilka rodzajów terminów: zawite, prekluzyjne, prawa materialnego, proceduralne itd. Nie w każdym przypadku ich upływ powoduje negatywne konsekwencje. Takimi terminami są np. terminy wymienione w przepisach w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 20 dni na przedłożenie dyrektorowi projektu planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę, a 30 dni przez pozostałych nauczycieli (odpowiednio 3 ust. 1 i 4 ust. 4). Takie terminy instrukcyjne mają na celu jedynie sprawność i szybkość postępowania ich upływ nie pociąga za sobą utraty uprawnienia, w przeciwieństwie do terminów prawa materialnego np. zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela niezłożenie przez nauczyciela mianowanego wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu skutkuje ponownym odbyciem stażu w pełnym wymiarze. Przy obliczaniu terminów należy kierować się następującymi zasadami ogólnymi: w zależności od rodzaju danego postępowania (cywilne, administracyjne, podatkowe) mogą być różne zasady obliczania terminów; jeżeli nie ma określonych zasad obliczania terminu w przepisach regulujących dane zagadnienie, stosujemy przepisy dotyczące terminów z kodeksu cywilnego; terminy z kodeksu postępowania administracyjnego stosujemy w postępowaniu administracyjnym. Należy mieć na uwadze korzystną uchwałę NSA (w składzie 7 sędziów z 15 czerwca 2011 r., sygn. I OPS 1/11) w sprawie uznania soboty za dzień wolny od pracy, co w praktyce oznacza, że jeśli ostatni dzień terminu na wykonanie czynności w postępowaniu administracyjnym przypadnie w sobotę, to termin automatycznie ulegnie przesunięciu na poniedziałek. W praktyce największe znaczenie ma zachowanie terminów związanych z dostarczeniem decyzji kierowniczej oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy i decyzji administracyjnych. W obu przypadkach ich skuteczne doręczenie ma ogromne znaczenie nie tylko dlatego, że stanowi początek biegu terminów procesowych (np. na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji czy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę), ale również dlatego że ustanawia daną czynność jako prawnie skuteczną. 15

18 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO Terminy związane z rozwiązaniem stosunku pracy w oświacie Do 30 kwietnia dyrektor ma obowiązek opracować arkusz organizacji kolejnego roku szkolnego. Wymaga to wielu decyzji, często niepopularnych, mających na celu dostosowanie liczby zatrudnionych pracowników do opracowywanego arkusza. Często zmiany organizacyjne mogą spowodować brak godzin dydaktycznych dla zatrudnionych w niej nauczycieli. Konsekwencją jest rozwiązanie stosunku pracy lub na wniosek pracownika przeniesienie w stan nieczynny, lub gdy to możliwe ograniczenie zatrudnienia. Ruch kadrowy w szkole feryjnej odbywa się w maju. Jest to zdeterminowane przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Wiele przepisów Karty Nauczyciela przewiduje rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie 3-miesięcznego wypowiedzenia. Co w praktyce powoduje, że wypowiedzenia umowy należy dokonać do 31 maja danego roku, by skutek w postaci rozwiązania stosunku pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem nastąpił z końcem roku szkolnego. Najpóźniej w dniu 31 maja nauczycielowi powinno być skutecznie doręczone pismo o wypowiedzeniu stosunku pracy. Nauczycieli placówek nieferyjnych (przedszkoli) nie dotyczą zasady określające terminy rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego. Ruch kadrowy w tych placówkach praktycznie trwa przez cały rok. Z pracownikami niepedagogicznymi (w placówce feryjnej i nieferyjnej) stosunek pracy można rozwiązać w dowolnej chwili (w tym w trakcie roku szkolnego) oczywiście zgodnie z przepisami kodeksu pracy. W świetle art kodeksu pracy okres wypowie- dzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie (pod warunkiem że strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem) art. 33 kodeksu pracy. Natomiast okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika niepedagogicznego wynosi 3 dni robocze. Dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia, jest datą rozwiązania stosunku pracy. Poprawne obliczenie długości tego okresu ma zatem istotne znaczenie praktyczne. Przepisy kodeksu pracy przewidują 3 długości okresu wypowiedzenia: 3-dniowy, liczony w tygodniach, liczony w miesiącach. W przypadku 3-dniowego okresu wypowiedzenia termin jego zakończenia liczy się na zasadach określonych w art. 111 kodeksu cywilnego wypowiedzenie skończy się zatem z upływem ostatniego dnia, z tym że nie uwzględnia się dnia, w którym złożono wypowiedzenie. Natomiast określenie 3 dni robocze oznacza wszystkie dni (łącznie z dniami wolnymi od pracy wynikającymi z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy najczęściej są to soboty), NR 4 (8) KWIECIEŃ

19 MONITOR KADROWO PORADY I KOMENTARZE z wyjątkiem niedziel oraz świąt. W przeciwieństwie do okresów wypowiedzenia obejmujących tygodnie, 3-dniowy okres wypowiedzenia nie kończy się w sobotę, np. pracownik otrzymał 3-dniowe wypowiedzenie w poniedziałek, a zatem umowa o pracę rozwiąże się w czwartek. Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę (art kodeksu pracy), np. pracodawca złożył 2-tygodniowe wypowiedzenie 25 marca 2013 r. (poniedziałek), umowa rozwiąże się 13 kwietnia 2013 r. (sobota). Natomiast okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc lub jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca (art kodeksu pracy). Zdaniem Sądu Najwyższego okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącach rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy (wyrok SN z 8 listopada 1988 r., sygn. I PRN 48/88, niepubl.). Nie ma znaczenia, że ostatnim dniem miesiąca jest dzień wolny od pracy. Skuteczne doręczanie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę Domniemanie doręczenia Kwestia skuteczności doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy nie została uregulowana w prawie pracy. Z tego względu należy posiłkować się treścią art. 61 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy oraz w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Oznacza to, że poniższe zasady dotyczą w równym stopniu nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią. Zatem o doręczeniu pracownikowi pisma należy mówić nie tylko wtedy, gdy osobiście zostało mu ono wręczone, ale także wówczas, gdy np. zostało doręczone drogą pocztową w taki sposób, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią pisma. Nie chodzi tu przy tym o faktyczne zapoznanie się z treścią pisma, lecz o realną możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy. Bez znaczenia dla skuteczności wypowiedzenia stosunku pracy jest to, że pracownik nie skorzystał z tej możliwości z własnej woli. Jeżeli pracownik nie podjął listu poleconego, to powody niepodjęcia przesyłki mogły być różne, od celowego działania adresata (gdy np. ten spodziewał się niekorzystnych dla siebie informacji), po faktyczny brak możliwości odebrania listu poleconego (np. kradzież zawartości skrzynki pocztowej, brak możliwości udania się na pocztę w godzinach jej urzędowania, pomimo iż awizo zostało podjęte). Odmowa przyjęcia listu poleconego lub nieodebranie go z poczty, mimo dwukrotnego awizowania przesyłki, nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie stosunku pracy i nie opóźnia rozpoczęcia biegu terminu jego rozwiązania. W przypadku listu poleconego za datę doręczenia wypowiedzenia należy uznać ostatni dzień, w którym pracownik mógł podjąć list z poczty po dwukrotnym jego awizowaniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się więc za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy), nawet jeśli faktycznie tego nie uczynił (por. wyrok SN z 23 stycznia 1998 r., sygn. I PKN 501/97). 17

20 PORADY I KOMENTARZE MONITOR KADROWO Należy pamiętać, że w razie ewentualnego sporu sądowego to pracodawca będzie musiał udowodnić zajście zdarzenia uzasadniającego dokonanie zwolnienia oraz fakt, że oświadczenie rozwiązujące umowę o pracę dotarło do pracownika w sposób skuteczny. Obalenie domniemania doręczenia Awizowanie przesyłki stwarza domniemanie możliwości zapoznania się z treścią pisma w niej zawartego. Przed sądem pracy pracownik może jednak dowodzić, że z przyczyn obiektywnych nie mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na podjęcie przesyłki poleconej zawierającej to oświadczenie, mimo jej dwukrotnego awizowania (postanowienie SN z 9 lipca 2009 r., sygn. II PZP 3/09). Pracownik może bowiem wykazać, że nie miał możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia woli pracodawcy, ponieważ przebywał poza miejscem zamieszkania w czasie, gdy przesyłka została złożona w urzędzie pocztowym. Należy jednak zauważyć, że kwestia daty doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy (i ewentualnego przekroczenia zasad rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy) nie wpływa na jego ważność i prawnie wiążący skutek tego oświadczenia woli, lecz wprost jedynie na termin ewentualnego wniesienia przez nauczyciela odwołania od wypowiedzenia. Wypowiedzenie przesłane faksem lub em Wypowiedzenie można również przekazać pracownikowi faksem lub em. Doręczenie wypowiedzenia w ten sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu do odwołania do sądu pracy, ale stanowi naruszenie art kodeksu pracy, nakazującego pisemną formę wypowiedzenia (uchwała SN z 2 października 2002 r., sygn. III PZP 17/02). Pracownik może zatem dokonane w taki sposób wypowiedzenie skutecznie zaskarżyć. Wymogu formy pisemnej nie narusza wypowiedzenie dokonane jednocześnie em i tradycyjną pocztą. Mamy tu do czynienia z podwójnym doręczeniem tego samego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, z których to złożone em nie spełnia wymogu pisemności (wyrok SN z 18 stycznia 2007 r., sygn. II PK 178/06). Inne formy doręczenia wypowiedzenia Wypowiedzenie można wręczyć pracownikowi także podczas bezpośredniej rozmowy, najlepiej w obecności świadka, tak żeby w przypadku sporu można było udowodnić fakt zapoznania nauczyciela z tym pismem. Jego skuteczność nie będzie zależna od tego, czy pracownik potwierdzi odbiór wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne także wówczas, gdy pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia, nie podpisał go, czy oświadczył, że nie zgadza się z jego treścią. Wystarczy, że pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie lub tylko usiłował tego dokonać np. położył pismo przed pracownikiem i poprosił go o podpis potwierdzający, że dokument został wręczony. Skutecznym doręczeniem jest także przypadek, gdy pod podanym adresem list odbierze inna osoba dorosła. Skuteczne doręczenie decyzji administracyjnej Zwykłe sposoby doręczenia Właściwe doręczenie decyzji administracyjnej ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Doręczenie jest momentem, od którego decyzja trafia do obrotu prawnego. Od momentu doręczenia płyną terminy, np. odwołania się od decyzji. Data, jaką opatrzony jest dokument, lub data przyjęcia decyzji administracyjnej, nie ma tu znaczenia. NR 4 (8) KWIECIEŃ

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK I. WSTĘP Obowiązek przeprowadzania przez płatnika składek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5 PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 dyrektor powiadamia na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny (chyba, że

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR 105/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 19 IM. JANA BRZECHWY W GORZOWIE WLKP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać (tekst po aktualizacji uwzględniający wprowadzone zmiany przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w zakresie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa Bogusława Wojtczak Plan Wprowadzenie Obsadzanie stanowiska dyrektora szkoły Zależność pracownicza dyrektora szkoły wobec organu

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest:

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest: Załącznik do Uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\ PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego 1. Rozpoczęcie stażu 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień nie później niż w ciągu 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne U C H W A Ł A Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu określają

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Procedury pytania-komentarze

Procedury pytania-komentarze Procedury pytania-komentarze Sprawdź, czy nauczyciel jest zatrudniony w Twojej szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Sprawdź, czy nauczyciel korzystał już z takiego urlopu. Jeżeli tak, to

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD PRACY WYKONYWANA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK Spis treści I. WSTĘP... 3 II. PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ... 3 III. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz.U.2012.1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, Jolanta Zarzecka-Sawicka Sposoby rozwiązania umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem przez oświadczenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy KWIECIEŃ - MAJ 2014 SPIS TREŚCI 1. OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY SPRZECZNY Z DYREKTYWĄ RADY 99/70/WE Z DNIA 28 CZERWCA 1999 R. 2. ZWRÓT

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 6990 UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania

Bardziej szczegółowo

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Awans zawodowy nauczycieli - procedury Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo