OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 ALBIT Software Kielce ul. Naruszewicza 38 FAX/TEL ; ; GSM ; Dokumentacja techniczna OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ALBIT FKP Zintegrowany System Finansowo Kadrowo - Płacowy Kielce, 2010 Wersja: 3.5

2 Zawartość 1 System FKP wg Ustawy o Rachunkowości Księgi rachunkowe Dziennik ( Zapisy księgowe ) Księga główna Księgi pomocnicze Zestawienie obrotów i sald kont księgi główna Zasoby ochrony danych Wydruki Obowiązki Użytkownika systemu finansowo - księgowego Opis struktury bazy danych Zintegrowany System FKP Wykaz zbiorów danych systemu informatycznego Wykaz programów tworzących system informatyczny Powiązania między programami systemu ALBIT FKP Algorytmy przetwarzania danych Zabezpieczenie bazy danych Kopiowanie pliku bazy danych Używanie odtwarzanej bazy danych Karta dopuszczenia do stosowania przez jednostkę nowych wersji programu ALBIT FK Analiza zgodności programu S t r o n a

3 1 System FKP wg Ustawy o Rachunkowości Przepisy ustawy określają szczególne wymagania stawiane systemom przetwarzania danych, które wspomagają prowadzenie rachunkowości w kontekście zasad, jakie obowiązują generalnie w rachunkowości. W skrócie wymagania dotyczą wiarygodności informacji zawartych w księgach rachunkowych, ich bezbłędności, sprawdzalności i bieżącego prowadzenia. Wymagania te stawiane są zarówno przyjętym rozwiązaniom technicznym, jak metodzie i staranności prowadzenia ewidencji księgowej przez użytkownika tych systemów. Obydwa te czynniki techniczny i ludzki składają się na wynik finalny prowadzonej księgowości, stąd nawet najsprawniejszy system komputerowy nie stanowi gwarancji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niezależnie jednak od oceny jakości pracy księgowego, ustawa określa zestaw cech programu, które stanowią warunki konieczne do dopuszczenia go do używania, a także czynności, które muszą być wykonywane w przypadku stosowania księgowości komputerowej. 1.1 Księgi rachunkowe Zgodnie z art. 13 Ustawy o Rachunkowości system komputerowy musi zapewnić uzyskanie następujących rodzajów urządzeń księgowych składających się na księgi rachunkowe. Urządzeniami tymi są : Dziennik, Księga Główna ( ewidencja syntetyczna ), Księgi pomocnicze ( ewidencja analityczna ), Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych. Wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz ) Księgi rachunkowe powinny być : trwale oznaczone nazwą ( pełną lub skróconą ) jednostki, której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzani. wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego oraz daty sporządzenia. 3 S t r o n a

4 1.2 Dziennik ( Zapisy księgowe ) Dziennik to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonywanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły w każdym roku obrotowym. Sprawdzian liczności operacji stanowi numeracja porządkowa pozycji dziennika i łączna wartość ich sumy ( obroty dziennika ), ustalana narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawienia ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. W Dzienniku powinno następować : automatyczne numerowanie kolejnych pozycji, pod którą zapis jest zarejestrowany; numeracja ta zapewnia ich ciągłość w roku obrotowym, co nie wyklucza możliwości uwzględniania w niej podziału na poszczególne miesiące i/lub rodzaje dzienników, pod warunkiem zachowania jednoznaczności w tym zakresie, automatyczną kontrolę zaliczania zapisu do miesiąca, w którym rejestrowana operacja została faktycznie dokonana i niedopuszczenie do niekontrolowanego i nieuprawnionego przeniesienia go pomiędzy miesiącami, automatyczne sumowanie obrotów narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Moduł ALBIT FK pozwala na wprowadzenie zapisów księgowych do jednego dziennika. Oprócz numeru pozycji, zapis księgowy automatyczny, otrzymuje informację o osobie wprowadzającej i ewentualnie o sobie, która dokonała jej ostatniej modyfikacji. Przeglądanie zapisów jak również ich wydruk jest możliwy w układzie chronologicznym. Do dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Istnieje także możliwość generowania zapisów z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Automatycznemu księgowaniu podlegają faktury, dokumenty kasowe oraz bankowe, lista płac z modułów Płace i Kadry oraz Biegli. W przypadku zapisów generowanych przez program, zgodnie z art. 20 Ustawy o Rachunkowości uzyskują one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych. Jest możliwość stwierdzenia źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie. Dane źródłowe w miejscu ich powstania są chronione tj. nie 4 S t r o n a

5 podlegają modyfikacji oraz usunięciu. Wydruk Dziennika udostępniono z poziomu Wydruki//Dziennik. Opcje wydruku : Dziennik Syntetyczny lub analityczny Dziennik wer. 2 Dziennik zapisów księgowych Dziennik wer. 3 Lista księgowań w dzienniku Uwaga : Dziennik księgowy powinien być drukowany co miesiąc. Wymogi stawiane dziennikowi księgowemu zawarto a Art. 14 Ustawy o Rachunkowości. Dziennik powinien : 1. Zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. 2. Umożliwiać uzgadnianie jego obrotów z obrotami zestawieniami obrotów i sald kont księgi głównej. 3. Kolejno numerować zapisy księgowe, a sumy zapisów ( obroty ) liczyć w sposób ciągły. 4. Jeżeli stosowane są dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy. 5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialne za treść zapisu. 1.3 Księga główna Zgodnie z wymogami ustawy o Rachunkowości wydruk księgi główna to wydruk kont syntetycznych wraz z zapisami zachowującymi chronologię. W zbiorach tych danych obowiązuje zaliczenie kwoty każdej operacji w ciężar jednego konta i na dobro kilku kont ( lub na odwrót ), tak by sumy obciążeń i uznań tych kont były równe. Zbiory tych danych mają dostarczyć informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach wartości tych wielkości ekonomicznych, które zostały wyróżnione w zakładowym planie kont jako konta bilansowe i wynikowe ( czyli, według co najmniej takiego stopnia szczegółowości, z jakim dane ksiąg rachunkowych wykazywane są w sprawozdaniu 5 S t r o n a

6 finansowym ), ich sumach łącznych ( obrotach kont ) i saldach, ustalanych narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Sprawdzianem ich zgodności z dziennikiem jest równość narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami dziennika. Technicznie sprawdzian taki ustawa nakazuje przeprowadzić za każdy miesiąc w drodze zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie takie, nazywane w praktyce także bilansem brutto, próbnym lub surowym, ustawodawca zalicza do ksiąg rachunkowych, wymagając tym samym istnienia w tych księgach formalnego zbioru danych, sprawdzającego ich wewnętrzną zgodność. Wydruk Księgi Głównej udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna, Opcja wydruku: - Księga Główna podstawowy wydruk księgi główna. - Księga Główna Tabelaryczna Księga Główna w układzie tzw. Amerykanki - Księga Główna Syntetyczna Księga główna z podziałem kont wg układu dziennika - Księga Główna Analityczna Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk Zestawienie Obrotów i Sald jak i Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych. - Zestawienie wg jednostek Wydruk zestawienia wg kryterium jednostka. Uwaga: Księga główna powinna być drukowana co najmniej na koniec okresu obrachunkowego lub na dzień sporządzania inwentaryzacji Konta księgi głównej reguluje art. 15 Ustawy o Rachunkowości. - Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu syntetycznym*. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. - Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej *w ujęciu systematyczne tj. zgodnie z zarachowywaniem ich na konta syntetyczne 1.4 Księgi pomocnicze Wydruk ksiąg pomocniczych to wydruk poszczególnych kont analitycznych wraz z zapisami księgowymi zachowującymi chronologię. Inaczej mówiąc księgi pomocnicze tworzą dodatkowe przekroje zapisów księgowych uporządkowanych systematycznie. Obejmują one operacje 6 S t r o n a

7 księgowe, sklasyfikowane według bardziej szczegółowych kryteriów, uzupełniających te, zgodnie z którymi są one gromadzone na kontach księgi głównej. Lista tych ksiąg jest stała; tworzy się je stosowanie do potrzeb jednostki lub wymagań przepisów prawa. Ustawa Wymienia tylko typowe spośród nich: konta szczegółowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; materiałów, towarów i produktów; rozrachunków z kontrahentami i pracownikami; operacji zakupu i sprzedaży. Analogicznie można w miarę potrzeby wyodrębnić także i inne zbiory danych tworzące księgi pomocnicze, np. księga operacji kasowych, bankowych, weksli i czeków obcych, akcji i udziałów itp. Księgi pomocnicze mogą być prowadzone ( art.16 ust.1 ) na dwa sposoby jako wyodrębnione dla każdej z nich : podzbiory danych w ramach księgi głównej; sumy obrotów i sald kont pomocniczych stanowią wówczas obroty i saldo odpowiadających im kont księgi głównej, a zapisy dokonywane są w nich uprzednio lub równocześnie z zapisami na kontach księgi głównej. Tak rozbudowaną księgę główną określa się zwykle w praktyce jako księgowość finansowa, podsystemy rachunkowości poza księgą główną, które uszczegółowienia zapisów księgi głównej, mają strukturę danych rozbudowaną w dostosowaniu do różnorodnych zadań rachunkowości ( ustalenie i ewidencja dla : odpisów amortyzacyjnych, rachuby płac, ubezpieczeń społecznych, podatków, rozliczania otwartych pozycji dla należności i zobowiązań przy operacji zakupu ). Dane tych podsystemów zasilają wówczas księgę główną, tworząc zbiory zapisów księgowych uporządkowane według wymagań księgowości finansowej zapewniając zgodność zapisów w księgach pomocniczych i księgi głównej. Niezależnie od sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych sprawdzian zgodności każdej z nich z odpowiadającymi jej kontami księgi głównej stanowi równość sumy sald kont pomocniczych i salda właściwego konta księgi głównej. Technicznie sprawdzian taki należy wykonać : na koniec roku obrotowego dla wszystkich kont ksiąg pomocniczych, na dzień inwentaryzacji określonych składników majątkowych dla tych kont ksiąg pomocniczych, które te składniki reprezentują. Wydruk Ksiąg Pomocniczych udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna, Opcja wydruku: - Księga Główna Analityczna Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk Zestawienie Obrotów i Sald jak i Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych. 7 S t r o n a

8 Uwaga: Księga główna powinna być drukowana co najmniej na koniec okresu obrachunkowego lub na dzień sporządzania inwentaryzacji Konta ksiąg pomocniczych reguluje art. 16 Ustawy o Rachunkowości. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęci systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. 1.5 Zestawienie obrotów i sald kont księgi główna Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zawiera następujące elementy : symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Wydruk Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna, Opcja wydruku: - Księga Główna Analityczna Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk Zestawienie Obrotów i Sald Uwaga : Wydruk zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej należy sporządzać nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej reguluje art. 18 Ustawy o Rachunkowości. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca. 8 S t r o n a

9 Zestawienie powinno zawierać : - symbole lub nazwy kont, - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów na okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych ( kont analitycznych ) Także zestawienie sald kont pomocniczych ustawodawca zalicza do ksiąg rachunkowych, nakładając obowiązek istnienia w tych księgach formalnego zbioru danych, sprawdzającego wewnętrzną ich zgodność. Wydruk Zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych udostępniono z poziomu: Wydruki/Księga Główna, Opcja wydruku: - Księga Główna Analityczna Analityczne zestawienie kont księgowych umożliwiające wydruk Zestawienia Obrotów i Sald Kont Ksiąg Pomocniczych. Uwaga : Wydruk zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych należy wykonać najpóźniej na koniec okresu obrachunkowego, a na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych reguluje art. 18Ustawy o Rachunkowości. Sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. 9 S t r o n a

10 1.6 Zasoby ochrony danych Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych; fizyczne zabezpieczenie dostępu do sprzętu i programów; system kontroli przebiegu przetwarzania danych ( dziennika pracy systemu). Ochrona danych polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu kopii rezerwowych zbiorów danych na nośnikach magnetycznych oraz na zapewnieniu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych ( Art. 71 ). Ponadto : program kontroluje ciągłości zapisów w dzienniku ( dziennikach ) art. 14 ust. 4 ustawy o rachunkowości. pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów. Ustawa dopuszcza wprowadzanie do ksiąg zapisów za pośrednictwem urządzeń łączności lub magnetycznych nośników danych, a więc np. z innych kartotek dysku stałego, poprzez dyskietki lub drogą transmisji sieciowej. Warunkiem uznania takiej operacji technicznej jest, by każdy zapis umożliwiał identyfikację źródła jego pochodzenia, np. urządzenia nadawczego, źródłowego zbioru przekazywanych danych czy ich systemu (art. 20 ust. 5 pkt 1). Sprawdzian stanowią wydruki tych zapisów na papierze, właściwe dla zbiorów je przekazanych ( swoiste polecenie księgowania ) i przyjmujących (np. sekwencja pozycji w odpowiednim dzienniku ). W przypadku przenoszenia zapisów między zbiorami danych składających się na księgi rachunkowe, zapisy księgowe umożliwiają ( art. 20 ust. 5 pkt 2 ) identyfikację źródła ich pochodzenia, tj. zbiorów danych przekazujących je po dokonaniu pierwotnej ich rejestracji. zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania danych oraz kompletności i identyczności zapisów ( art. 20. ust. 5 pkt. 3 ). Program działa w dużej mierze w oparciu o księgowanie dokumentów źródłowych schematami księgowymi. Prawidłowość oraz kompletność księgowania zależy od zdefiniowanego przez użytkownika schematu. Program ma wbudowane sprawdzenie poprawności schematu księgowego, który kontroluje schemat pod względem formalnym ( czy użytkownik nie popełnił błędu np. składni przy 10 S t r o n a

11 wprowadzaniu warunku ). Za prawidłowość i kompletność pod względem merytorycznym odpowiada użytkownik. Po każdym księgowaniu schematem na ekranie dla celów kontrolnych pojawią się informacje z przebiegu księgowania, gdzie widoczne są konta, ich strony, kwoty i opis oraz czy ostatecznie dokument został z powodzeniem zaksięgowany. Ponadto program pozwala na wprowadzenie do dziennika tylko zapisów zbilansowanych chyba, że w zapisie występują tylko konta pozabilansowe. zapewnia trwałość zapisów. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc na późniejsze dopiski lub zmiany ( Art. 23 ). Program komputerowy musi zapewniać procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub modyfikacją. W razie ujawnienia błędów, dozwolone są tylko korekty przez wprowadzenie zapisów korygujących dodatnich lub ujemnych ( Art. 25 ). chroni dane przed dostępem osób nieuprawnionych umożliwia zamknięcie okresu wiarygodność prowadzenia ksiąg wymaga, by zapisy były dokonywane w sposób trwały bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski i zmiany. Zapis zatwierdzony nie może być modyfikowany, a funkcja zamknięcia okresu blokuje możliwość dopisywania księgowań. Nie jest możliwa modyfikacja, ani usuwanie zapisów o dacie wcześniejszej od daty zamknięcia. pozwala na przypisanie operatorom zakazów w obrębie poszczególnych dzienników księgowych w zakresie: dostępu do przeglądania, dostępu do dodawania zapisów, dostępu do poprawiania zapisów. dostępu do kasowania zapisów, znajdujących się w buforze w ramach przeglądania księgowań na poszczególnych kontach księgowych prawa te są jednoznaczne z prawami dostępu do przeglądania odpowiednich rejestrów blokad dostępu do określonych procedur np. do zatwierdzenia zapisów księgowych blokad dostępu baz danych 11 S t r o n a

12 1.7 Wydruki Wydruk ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są : trwale oznaczone nazwą pełną jednostki, której dotyczą, zrozumiałą nazwą księgi, której dotyczą lub, z którą są związane wskutek roli, jaką odpowiadające im zbiory danych pełnią w organizacji ksiąg rachunkowych, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, każda strona księgi rachunkowej jest automatycznie numerowana, z wyraźnym oznaczeniem ostatniej ( koniec wydruku ), na kolejnych stronach księgi rachunkowej ma miejsce sumowanie zapisów, przy czym została zapewniona kontrola ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald, oznaczone nazwą programu przetwarzania ( jego aktualnej wersji ). 1.8 Obowiązki Użytkownika systemu finansowo - księgowego. Ustawa o Rachunkowości Art. 10 nakłada na jednostkę gospodarczą obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości, między innymi : określenie roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych, meto wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej : zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej ( ewidencji syntetycznej ), przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ( ewidencji analitycznej ) i ich powiązania z kontami księgi głównej, wykaz zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera musi w szczególności zawierać strukturę danych każdego z nich wraz ze zrozumiale wyrażonymi nazwami i wyjaśnieniem znaczenia stosowanych kodów. Z wykazu powinna wynikać zawartość informacyjna poszczególnych zbiorów, wzajemne ich powiązania oraz rola, jaką każdy z nich spełnia w organizacji całokształtu ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. Ustawa nie przesądza szczegółowej organizacji zbiorów danych, zobowiązuje jednak do tego, by 12 S t r o n a

13 programy komputerowe, operujące danymi tych zbiorów, zapewniały uzyskiwanie informacji księgowej w formie dziennika (dzienników), księgi głównej i ksiąg pomocniczych, oraz zestawień obrotów i sald stanowiących sprawdzian zgodności ksiąg, opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, pisemne stwierdzenie o dopuszczeniu przez jednostkę programu (programów) i każdej jego zmiany do stosowania we własnej rachunkowości. Chodzi tu o notyfikowanie, że jednostka świadomie dokonuje wyboru lub zmiany dotychczas stosowanych programów lub rozszerza zakres ich stosowania. Wymaganie to rodzi dla jednostki obowiązek starannego sprawdzenia tych programów, upewnia się co do ich przydatności do potrzeb jednostki i zgodności z obowiązującymi ją przepisami, poprawności i zadowalającej sprawności działania. Odpowiedzialność za podjętą decyzję ponosi kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba, opis przeznaczenia każdego programu, sposobu działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystania podczas przetwarzania danych, zasady ochrony danych, przed nieuprawnionymi jej zmianami i rozpowszechnianiem oraz staranne jej przechowywanie w trakcie używania programu oraz przez 5 lat po tym okresie (art. 74, 71). Jest więc traktowana jako istotny dla jednostki dokument systemu przetwarzania w rachunkowości, poddany obowiązkowi archiwowania, sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów. Uwaga : Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w powyższych punktach. Zgodnie z art. 71 Ustawy o Rachunkowości na użytkowniku oprogramowania spoczywa obowiązek : 13 S t r o n a

14 systematycznego tworzenia kopii rezerwowych zbiorów danych na nośnikach magnetycznych zapewnienia ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych stosowanie odpornych na zagrożenia nośników danych dobór środków ochrony zewnętrznej. 1.9 Opis struktury bazy danych Ustawa o rachunkowości nakłada na producentów oprogramowania poniższą strukturę ksiąg rachunkowych oraz ich powiązania: 14 S t r o n a

15 Tabele znajdują się w bazie SQL FK7_xxxx.FDB gdzie xxxx oznacza wyróżnik roku. TABELA OPIS ZAWARTOŚĆ C_BOOK_TO_GROUP_DEFINITION Tabela systemowa C_DEF_GRUPY_ROZLICZENIA Definicje Grupy rozliczeniowe rozrachunków C_GRUPY_ROZLICZENIA Grupy rozliczeniowe rozrachunków FK_ANALITYKA Definicje analityk planu kont FK_AUTOLOGOWANIE Parametr systemu FK FK_BO_PARAGRAFU Bilans otwarcia kart paragrafowych Bilans otwarcia kart paragrafowych wg FK_BO_PARA_WG_JEDNOSTEK jednostek FK_BO_USTAWIENIA Parametr systemu FK FK_BUDZET_ZADANIOWY Definicja budżetu zadaniowego FK_BZ_MIERNIKI Definicja budżetu zadaniowego - mierniki FK_CPV Definicja kodów CPV FK_DATA_OBSLUGI Parametr systemu FK FK_DEFINICJA_A_Z_P Definicja klasyfikacji budżetowej Definicje dokumentów schematów FK_DEF_BZ księgowania BZ Definicje dokumentów schematów FK_DEF_PLACE księgowania PŁAC FK_DEF_PRZELEW Definicje przelewów elektronicznych FK_DEF_PRZELEW_POZ Definicje przelewów elektronicznych FK_DEF_WB_KWOTY Definicje wyciągów bankowych FK_DEF_WB_RODZAJE Definicje wyciągów bankowych FK_DEF_ZEST Definicje zestawień FK_DRZEWO Definicja grupowania planu kont FK_EURO Definicje walut FK_EXTERNAL_PROGRAM Parametr systemu FK FK_FAKTURY Definicje rozrachunków FK_FAKTURY_LICZNIKI Definicje rozrachunków FK_FAKTURY_POZYCJE Definicje rozrachunków FK_FIRMY Nazwy kartotek firm FK_GRUPA Nazwy kartotek grup firm FK_JEDNOSTKA Nazwy jednostek FK_JEDNOSTKA_MIAR Definicje jednostek miar FK_JEDNOSTKA_ORG Definicje jednostek organizacyjnych FK_JEDN_ORG_2_USER Definicje organów FK_JEDN_ORG_USTAWIENIA Definicje organów FK_KARTOTEKI Nazwy kartotek osobowych FK_KART_PROSTE Definicje kartotek osobowych FK_KART_Z_PARAGRAFAMI Definicje kartotek paragrafowych FK_KATEGORIE Definicje kategorii FK_KG Zapisy księgowe analityczne Dziennik, KG FK_KONTA Zapisy księgowe syntetyczne Dziennik, KG FK_KONTA_BANKOWE Nazwy i ustawienia kont bankowych 15 S t r o n a

16 FK_KSIEGA_GLOWNA Tablica nagłówków dokumentów Księga główna FK_MIESIAC Tabela systemowa FK_OPCJE_DZ Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_OPCJE_FR Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_OPCJE_FV_VAT Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_OPCJE_RK Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_OPCJE_WB Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_OSOBY Kartoteki osobowe FK_PARAGRAFY Definicje kartotek paragrafowych FK_PARAMETRY Parametr systemu FK FK_PK Definicje poleceń księgowania FK_PK_POZYCJE Definicje pozycji poleceń księgowania FK_PLANKONT Definicje planu kont FK_PLAN_A_Z_P Definicje planu FK_PLAN_PARAGRAFU Definicje planu FK_PLAN_SZCZEGOLY_A_Z_P Definicje planu FK_PLAN_WYDRUK Definicje planu FK_PLAN_ZADAN Definicje planu FK_PLAN_ZADANIA Definicje planu FK_PLAN_ZADANIA_PARAGRAF Definicje planu FK_POM_AKTUALIZACJA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_A_Z_P Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_BZ Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_DEF_PAR Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_DEF_ZEST Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_FILTR_KSIEGOWANIA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_FV_KOREKTY Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_JEND_ORG Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_KARTOTEKI Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_KONTA_FIRMY Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_OSOBY Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_PARAGRAF Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_PK_PARAGRAFY Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_POZIOM1 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_POZIOM2 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_POZIOM3 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_PROGRAMY Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_PRZEPISANIA_BO Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_RAPORTOWANIE Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_UB1 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_UB2 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_UPRAWNIENIA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_URB23 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_URB28Z_W Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_URB28Z_Z Tablica relacyjna definicji systemu FK 16 S t r o n a

17 FK_POM_URB28Z_ZOB Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_URZIS Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_UZZWFJ Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_WS Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_WS_DEKRETACJA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_WYDRUK_PK Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_ZADANIA_DEKRETACJA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_POM_ZADANIA_PARA Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_RAPORTOWANIE Definicje raportów systemu FK FK_RAPORTY Definicje raportów systemu FK FK_RAPORTY_POZYCJE Definicje raportów systemu FK FK_RB28 Definicje sprawozdania FK_RODZAJE_DOK Definicje rodzajów dokumentów systemu FK_ROZDZIALY Definicja klasyfikacji budżetowej FK_ROZKSIEGOWANIE1 Tabela syntetyczna zapisów księgowych Dziennik, KG FK_ROZKSIEGOWANIE2 Tabela analityczna zapisów księgowych Dziennik, KG FK_SCIEZKI Parametr systemu FK FK_SUBKONTA_POZIOM1 Definicje analityki subkontowej FK_SUBKONTA_POZIOM2 Definicje analityki subkontowej FK_SUBKONTA_POZIOM3 Definicje analityki subkontowej FK_SZABLONY Definicje szablonów księgowania FK_SZABLONY_DEKRETY Definicje szablonów księgowania FK_SZABLONY_USTAWIENIA Definicje szablonów księgowania FK_TRESCI Parametr systemu FK FK_TRYBY_P Parametr systemu FK FK_TYPY_BADAN Parametr systemu FK FK_TYPY_DOKUMENTOW Parametr systemu FK FK_UPRAWNIENIA_MENU Definicja zabezpieczeń systemu FK FK_USTAWIENIA_BILANS1 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_BILANS2 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_KART_OS Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_RB23 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_RB28 Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_RB28Z Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_RZIS Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_WYDRUKOW Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_USTAWIENIA_ZZWFJ Tablica relacyjna definicji systemu FK FK_WNIOSKI_ZAA Wnioski zaangażowania FK_WNIOSKI_ZAA_POZ Wnioski zaangażowania - definicja FK_WS Wydatki strukturalne FK_WS_POZ Wydatki strukturalne - definicja FK_WYDRUK_PK_BAZA Definicje raportów systemu FK FK_WYDZIALY Definicja wydziałów FK_ZADANIA Zadania budżetowe - definicja FK_ZAMKNIECIE_MIESIACA Parametr systemu FK 17 S t r o n a

18 FK_ZAPISY_MIESIECZNE Tabela obrotów i sald kont Obroty i salda FK_ZESTAWIENIA Definicje raportów systemu FK FK_ZRODLA_FINANSOWANIA Parametr systemu FK HASLA Definicja zabezpieczeń systemu FK IDENTYFIKATOR Definicja zabezpieczeń systemu FK INTERFACEGRAPH Tabela systemowa KD_PK_DEFINICJA Tablica relacyjna definicji systemu FK K_PK_KASA Tablica relacyjna definicji systemu FK K_PK_RACHUNKI Tablica relacyjna definicji systemu FK K_PK_RB_SPEC Tablica relacyjna definicji systemu FK K_PK_SUMY Tablica relacyjna definicji systemu FK K_PRZELEW Tablica relacyjna definicji systemu FK K_ZESTAW Tablica relacyjna definicji systemu FK LICENCJA Definicja zabezpieczeń systemu FK PK_DA Tablica relacyjna definicji systemu FK PK_KST Tablica relacyjna definicji systemu FK POZIOM Parametr systemu FK P_PK_DEF Tablica relacyjna definicji systemu FK SD_PK_DEFINICJA Tablica relacyjna definicji systemu FK SEMAFOR Definicja zabezpieczeń systemu FK UPRAWNIENIA Definicja zabezpieczeń systemu FK USTAWIENIA Parametr systemu FK UZYTKOWNICY Definicja zabezpieczeń systemu FK UZYTKOWNICY2UPRAWNIENIA Definicja zabezpieczeń systemu FK WLASCICIEL Definicja zabezpieczeń systemu FK Tabele przechowujące dane o zapisach księgowych. TABELA OPIS ZAWARTOŚĆ FK_KG Zapisy księgowe analityczne Dziennik, KG FK_KONTA Zapisy księgowe syntetyczne Dziennik, KG FK_KSIEGA_GLOWNA Tablica nagłówków dokumentów Księga główna FK_ROZKSIEGOWANIE1 Tabela syntetyczna zapisów księgowych Dziennik, KG FK_ROZKSIEGOWANIE2 Tabela analityczna zapisów księgowych Dziennik, KG FK_ZAPISY_MIESIECZNE Tabela obrotów i sald kont Obroty i salda Tabela FK_KG Pole Typ pola Długość pola opis ID_KONTA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_ROZ2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KSIEGI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RODZAJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK 18 S t r o n a

19 ID_KONTA_DO_ZAANGAZOWANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_DO_980 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WNIOSKU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WNIOSKU_ZAA_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RK INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RK_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PK INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_ZADANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK KWOTA_PS DOUBLE Kwota dokumentu ID_PS INT Dane zarezerwowane dla systemu FK KONTO_PS 30 Zapis konta syntetycznego pozycji strony winien Pełna ścieżka księgowania pozycji 100 PS strony winien KWOTA DOUBLE Pełna kwota dokumentu WN DOUBLE Kwota zapisu strony winien MA DOUBLE Kwota zapisu strony ma POZIOM_PS SCIEZKA_PS Pełna ścieżka księgowania pozycji strony winien Analityka konta syntetycznego strony winien Pełna ścieżka księgowania pozycji 100 STRONA_LEWA strony winien Pełna ścieżka księgowania pozycji 100 STRONA_PRAWA strony ma P INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P1 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P3 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Treść dokumentu - Dane 150 P8 zarezerwowane dla systemu FK P9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P11 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P12 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P13 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P14 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK P15 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK1 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK2 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK3 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK 19 S t r o n a

20 ZNACZNIK4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK8 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_USERLOGIN DOD_KTO DOD_DATA INT ID użytkownika - dane zarezerwowane dla systemu FK Login użytkownika wprowadzającego dokument do systemu Data wprowadzenia dokumentu do systemu Login użytkownika wprowadzającego 20 MOD_KTO zmiany na dokumencie Data wprowadzenia zmian na 35 MOD_DATA dokumencie ROZ2_LP INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ROZ2_NR_DOKUMENTU 70 Numer dokumentu ROZ2_TRESC Treść numeru dokumentu ROZ2_WARTOSC DOUBLE Kwota dokumentu ID użytkownika - dane INT ROZ2_ID_USERLOGIN1 zarezerwowane dla systemu FK ROZ2_DATA_WYSTAWIENIA 10 Data wystawienia dokumentu Data wpływu dokumentu do 10 ROZ2_DATA_WPLYWU jednostki, oddziału ROZ2_DATA_OPERACJI 10 Data operacji ROZ2_RODZAJ_DOKUMENTU 50 Rodzaj dokumentu ROZ2_DOD_KTO ROZ2_DOD_DATA ROZ2_MOD_KTO ROZ2_MOD_DATA Login użytkownika wprowadzającego dokument do systemu Data wprowadzenia dokumentu do systemu Login użytkownika wprowadzającego zmiany na dokumencie Data wprowadzenia zmian na dokumencie Numer księgowy przypisany do INT NR_KSIEGOWY pozycji dokumentu DATA_KSIEGOWANIA 10 Data księgowania DATA_WPLYWU 10 Data wpływu DATA_OPERACJI 10 Data operacji DATA_WYSTAWIENIA 10 Data wystawienia dokumentu RODZAJ_DOKUMENTU 50 Symbol dokumentu NR_DOKUMENTU 70 Symbol dokumentu wraz z numerm NUMER_DOKUMENTU1 70 Symbol dokumentu NUMER_DOKUMENTU2 INT Numer dokumentu 20 S t r o n a

21 NUMER_UZYTKOWNIKA1 50 Dane zarezerwowane dla systemu FK NUMER_UZYTKOWNIKA2 50 Dane zarezerwowane dla systemu FK NUMER_UNIKATOWY 13 Dane zarezerwowane dla systemu FK SUMA DOUBLE Kwota dokumentu ROZNICA TEXT 1 Znacznik bilansowania się dokmentu TRESC Treść pozycji dokumentu TRYB_PRACY INT Znacznik dla wyróżnienia dokumentów: niezaksięgowany, zaksięgowany, przedpłata. BO TEXT 1 Znacznik dokumentu bilans otwarcia ROK 4 Rok księgowania dokumentu MIESIAC 2 Miesiąc księgowania dokumentu ID użytkownika - dane INT KG_ID_USERLOGIN zarezerwowane dla systemu FK KG_ZNACZNIK TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK KG_LP INT Dane zarezerwowane dla systemu FK KG_PRZENIESIENIE TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK KG_DATA_Z 35 Data księgowania KG_ID_USERLOGIN_Z KG_DOD_KTO KG_DOD_DATA KG_MOD_KTO INT ID użytkownika - dane zarezerwowane dla systemu FK Login użytkownika wprowadzającego pozycję dokument do systemu Data wprowadzenia pozycji dokumentu do systemu Login użytkownika wprowadzającego zmiany na pzycji dokumentu Data wprowadzenia zmian na pozycji 35 KG_MOD_DATA dokumetu STRONA TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PODPOZYCJI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WS INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WS_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_UMOWY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RB28 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WPISU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Tabela FK_KONTA Pole Typ pola Długość pola opis ID_KONTA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_ROZ2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK KWOTA_WN DOUBLE Zapis kwoty strony winien Zapis konta syntetycznego strony 30 KONTO_WN winien Pełna ścieżka księgowania strony 100 WN winien KWOTA DOUBLE Kwota dokumentu 21 S t r o n a

22 KONTO_MA 30 Zapis konta syntetycznego strony ma MA 100 Pełna ścieżka księgowania strony ma KWOTA_MA DOUBLE Zapis kwoty strony ma DOD_KTO DOD_DATA Login użytkownika wprowadzającego dokument do systemu Data wprowadzenia dokumentu do systemu Login użytkownika wprowadzającego 20 MOD_KTO zmiany na dokumencie Data wprowadzenia zmian na 35 MOD_DATA dokumencie ID_WN INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Pełna ścieżka księgowania strny 200 POZIOM_LEWY winien Analityka konta syntetycznego strony 100 SCIEZKA_LEWA winien ID_MA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK POZIOM_PRAWY 200 Pełna ścieżka księgowania strony ma Analityka konta syntetycznego strony 100 SCIEZKA_PRAWA ma W INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W1 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W3 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Treść dokumentu - Dane 150 W8 zarezerwowane dla systemu FK W9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M1 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M3 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Treść pozycji - Dane zarezerwowane 150 M8 dla systemu FK M9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KSIEGI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_USERLOGIN INT Dane zarezerwowane dla systemu FK 22 S t r o n a

23 W11 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W12 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W13 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W14 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W15 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M11 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M12 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M13 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M14 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK M15 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK1 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK2 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK3 TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RK_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RK INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK8 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PK INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF_WN INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF_MA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK RODZAJ_WPISU_FV TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_980 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DOKUMENTU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_NTD INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RK_KASA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_POZYCJE_KASA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK DOD_DATA2 35 Data dodania dokumentu - dane zarezerwowane dla systemu FK Data modyfikowania dokumentu - 35 MOD_DATA2 dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF_WB INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF_WB_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF_WB_KWOTY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PROGRAMU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_ZADANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_DO_ZAANGAZOWANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK STRONA_DO_ZAANGAZOWANIA TEXT 2 Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_DO_980 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK 23 S t r o n a

24 ID_ZAPIS_TECHNICZNY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK LP_WNIOSKU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WNIOSKU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WNIOSKU_ZAA_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_APARTMENT_SETTLEMENT INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_COMPONENT_GROUP INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WS INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WS_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_UMOWY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PK_UMOWY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PK_UMOWY_POZ INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_ZADANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_DO_ZADANIA INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_WS INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KONTA_DO_WS INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RB28 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_WPISU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Tabela FK_KSIEGA_GLOWNA Pole Typ pola Długość pola opis ID_KSIEGI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK NR_KSIEGOWY INT Numer księgowy dokumentu DATA_KSIEGOWANIA 10 Data księgowania dokumentu DATA_WPLYWU 10 Data wpływu dokumentu do jednostki, oddziału DATA_OPERACJI 10 Data operacji RODZAJ_DOKUMENTU 50 Rodzaj dokumentu NR_DOKUMENTU 70 Numer dokumentu w rejestrze SUMA DOUBLE Kwota dokumentu ROZNICA TEXT 1 Znacznik bilansowania się dokmentu TRESC Treść dokumentu ID_RODZAJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Login użytkownika wprowadzającego dokument 20 DOD_KTO do systemu DOD_DATA 35 Data wprowadzenia dokumentu do systemu Login użytkownika wprowadzającego zmiany na 20 MOD_KTO dokumencie MOD_DATA 35 Data wprowadzenia zmian na dokumencie Znacznik dla wyróżnienia dokumentów: INT TRYB_PRACY niezaksięgowany, zaksięgowany, przedpłata. BO TEXT 1 Znacznik dokumentu bilans otwarcia ROK 4 Rok księgowania dokumentu MIESIAC 2 Miesiąc księgowania dokumentu ID użytkownika - dane zarezerwowane dla INT ID_USERLOGIN systemu FK DATA_WYSTAWIENIA 10 Data wystawienia dokumentu 24 S t r o n a

25 NUMER_UNIKATOWY 13 Dane zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK LP INT Numer dokumentu w rejestrze Data zaksięgowania dokumentu do Księgi 35 DATA_Z główna ID_USERLOGIN_Z INT Użytkownik, który zaksięgował dokument DOD_DATA2 35 Data dodania dokumentu - dane zarezerwowane dla systemu FK Data modyfikowania dokumentu - dane 35 MOD_DATA2 zarezerwowane dla systemu FK NUMER_UZYTKOWNIKA1 50 Numer użytkownika NUMER_UZYTKOWNIKA2 50 Numer użytkownika NUMER_DOKUMENTU1 70 Symbol rodzaju dokumentu NUMER_DOKUMENTU2 INT Numer dokumentu PRZENIESIENIE TEXT 1 Dane zarezerwowane dla systemu FK ARCHIWUM TEXT 1 Znacznik dokumentu z okresu zamkniętego ID_FAKTURY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RAPORTY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PK_UMOWY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Tabela FK_ROZKSIEGOWANIE1 Pole Typ pola Długość pola opis ID_ROZ1 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_KSIEGI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK KONTO 50 Symbol konta WN DOUBLE Kwota strony Wn MA DOUBLE Kwota strony Ma BILANSOWE_WN DOUBLE Kwota bilansowa strony Wn BILANSOWE_MA DOUBLE Kwota bilansowa strony Ma POZABILANSOWE_WN DOUBLE Kwota pozabilansowa strony Wn POZABILANSOWE_MA DOUBLE Kwota pozabilansowa strony Ma TRYB_PRACY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK DATA 35 Data dokumentu NUMER INT Dane zarezerwowane dla systemu FK DOD_KTO Login użytkownika, który wpowadzał pozycję 20 dokumentu DOD_DATA 35 Data wpowadzenia pozycji do dokumentu MOD_KTO 20 Login użytkownika wprowadzającego zmiany na pozycji MOD_DATA 35 Data modyfikacji pozycji ID_USERLOGIN INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PLAN INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Tabela FK_ROZKSIEGOWANIE2 Pole Typ pola Długość pola opis ID_ROZ2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK 25 S t r o n a

26 ID_KSIEGI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK LP INT Liczba porządkowa dokumentu w rejestrze NR_DOKUMENTU 70 Numer dokumentu TRESC Treść pozycji dokumentu WARTOSC DOUBLE Suma pozycji Login użytkownika, który wpowadzał pozycję 20 DOD_KTO dokumentu DOD_DATA 35 Data wpowadzenia pozycji do dokumentu Login użytkownika wprowadzającego zmiany na 20 MOD_KTO pozycji MOD_DATA 35 Data modyfikacji pozycji ID użytkownika - dane zarezerwowane dla systemu INT ID_USERLOGIN FK DATA_WYSTAWIENIA 10 Data wystawienia dokumentu DATA_WPLYWU 10 Data wpływu dokumentu do jednostki, oddziału DATA_OPERACJI 10 Data operacji RODZAJ_DOKUMENTU 50 Rodzaj dokumentu NUMER_UNIKATOWY 13 Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY INT Dane zarezerwowane dla systemu FK DATA_KSIEGOWANIA 10 Data księgowania dokumentu ROZ_W TEXT 1 Znacznik księgowań w dokumencie RODZAJ_WPISU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK DOD_DATA2 35 Data dodania pozycji dokumentu - dane zarezerwowane dla systemu FK Data modyfikowania pozycji dokumentu - dane 35 MOD_DATA2 zarezerwowane dla systemu FK ZNACZNIK_PRZELEWU 35 Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_ZESTAW INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_PROGRAMU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK LP_UNIKATOWE SHORT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_FAKTURY_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_RAPORTY_POZYCJE INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_CZ Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_APARTMENT INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Tabela FK_ZAPISY_MIESIECZNE Pole Typ pola Długość pola opis SCIEZKA 150 Analityka konta syntetycznego MIESIAC INT Miesiąc księgowania dokumentu ID_JEDNOSTKI INT Dane zarezerwowane dla systemu FK WN DECIMAL Kwota Winien MA DECIMAL Kwota Ma ID_PLANU INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W1 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W2 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK 26 S t r o n a

27 W3 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W4 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W5 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W6 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W7 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W8 150 Dane zarezerwowane dla systemu FK W9 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W10 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK W11 INT Dane zarezerwowane dla systemu FK ID_DEF INT Dane zarezerwowane dla systemu FK Wydruk Zestawienia kontrolnego udostępniono z poziomu: Wydruki/Zestawienie kontrolne dziennika. Uwaga : Wydruk zestawienia kontrolnego wykonuje się na żądanie. 27 S t r o n a

28 2 Zintegrowany System FKP 2.1 Wykaz zbiorów danych systemu informatycznego Każdy z programów tworzących zintegrowany system informatycznych przechowuje w swoich bazach danych dane osobowe, księgi rachunkowe oraz inne dane. Wykaz poszczególnych baz danych wraz z danymi które są w nich przechowywane: Program Plik bazy danych Dane przechowywane w bazie FK7 Płace, Kadry FK7_xxxx.FDB* KADRY4.GDB Księga Główna, Dziennik oraz rejestry pomocnicze Dane osobowe oraz rejestr list wypłat pracowników Dochody_karta DOCHODY_K.GDB Księga dochodów Sumy Depozytowa DB_SUMY_DEP.FDB Księgi depozytów oraz sum na zlecenie Kasa KASA.GDB Rejestr dokumentów kasowych Biegli KŚT BIEGLI2.FDB KST.GDB Dane osobowe oraz rozliczenia biegłych, ławników, kuratorów, adwokatów, itd. Księgi środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Komornicy OS2.FDB Rozliczenia zaliczek komorniczych Archiwum ARCHIWUM.FDB Rejestr akt archiwalnych Pożyczki Socjalne PS.GDB Rozliczenia spraw socjalnych PZ PZ.GDB Rejestr schematów planowania budżetu Sprawozdawczość SPR.FDB Rejestr sprawozdań - nazwa pliku bazy danych uzależniona jest od roku 28 S t r o n a

29 2.2 Wykaz programów tworzących system informatyczny Zintegrowany system Finansowo Księgowy firmy ALBIT jest zestawem programów służących do pełnej obsługi księgowości w jednostkach budżetowych. Na system składają się poszczególne moduły: Biegli program służy ewidencjonowaniu danych biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, ławników, adwokatów, kuratorów i innych. Na podstawie wprowadzonych danych można tworzyć listy wypłat rachunków oraz faktur dla tych grup; Dochody w module tym prowadzona jest analityka rachunku dochodów budżetowych. W podziale na poszczególne karty paragrafowe zapisywane są obroty na koncie dochodów (wpłaty, zwroty oraz zwroty do Ministerstwa Finansów); Depozyty moduł pozwala na prowadzenie analityki rachunków bankowych depozytów oraz sum na zlecenie, w podziale na odpowiednie księgi; Kasa program służy do ewidencji operacji kasowych. Pozwala na drukowanie dokumentów wpłat i wypłat z kasy oraz dokumentów Raportów Kasowych i zestawień; Komornicy w programie tym prowadzona jest ewidencja zaliczek komorniczych w podziale na utworzone karty komorników; FK jest to program służący do rejestracji i drukowania wpisów księgi (Księga Główna wraz z analitykami: podstawową, subkontową, paragrafową, itd.). Do programu FK przenosić można dane z innych modułów firmy ALBIT (m.in. Dochodów, Biegłych czy Płac); Sprawozdawczość moduł ten służy do tworzenia, ewidencji oraz przesyłania między jednostkami sprawozdań. Część sprawozdań może być tworzona automatycznie z poziomu innych programów na podstawie zawartych w nich danych (Dochody, FK, Płace oraz Sumy Depozytowe); Płace, Kadry połączone ze sobą programy służące do ewidencji kartotek pracowników wraz z ich przebiegiem zatrudnienia i możliwością tworzenia list wynagrodzeń w podziale na grupy (hierarchie) oraz możliwością ewidencji umów zlecenia i o dzieło (Prace Zlecone); Środki Trwałe KŚT w module tym ewidencjonowane są środki trwałe (z możliwością liczenia umorzeń), pozostałe środki trwałe oraz magazyn; Pożyczki Socjalne jest to moduł powiązany z programem do obsługi Płac. Pozwala na ewidencję świadczeń socjalnych dla pracowników (z możliwością przesyłania danych do 29 S t r o n a

30 programu płacowego); PZ program ten służy do planowania budżetu z tytułu wynagrodzeń pracowników, na podstawie danych zawartych w modułach Płace i Kadry tworzone są schematy planowania, które mogą być przesyłane między jednostkami; Archiwum program służący do ewidencji archiwum w podziale na poszczególne akta i teczki; 2.3 Powiązania między programami systemu ALBIT FKP Programy mogą między sobą wymieniać dane. Dane osobowe oraz rachunkowe zapisywane są w plikowych bazach danych opartych na serwerze Firebird SQL. Każdy z modułów posiada swój własny plik bazy danych. Bazy danych nie są ze sobą fizycznie powiązane. Przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi modułami polega na możliwości odczytu oraz/lub zapisu danych na bazach danych innych programów (przykładowo moduł FK pobiera dane bezpośrednio z baz innych programów). Dostęp do plików baz danych uzyskiwany jest poprzez odpowiednią konfigurację źródeł danych ODBC, dzięki temu każdy z programów może uzyskać dostęp do zasobów zapisanych w innym programie. Ma to wpływ również na bezpieczeństwo danych ponieważ pliki baz danych mogą być umieszczone w osobnych lokalizacjach (nawet na osobnych serwerach), które nie muszą być udostępniane użytkownikom. Odpowiednie zdefiniowanie połączeń między programami pozwala na zoptymalizowanie pracy oraz wykorzystanie mechanizmów pozwalających na automatyzacje części zadań (przykładem może być automatyczne dekretowanie dokumentów PK w systemie FK pobieranych z innych programów). Oprócz możliwości przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi modułami systemu Finansowo Księgowego istnieje również możliwość zdefiniowania połączeń z systemami bankowymi. Współpraca polega na eksporcie danych do plików systemu bankowego oraz odczytu danych z plikowych wyciągów bankowych. Programy, które generują pliki przelewów do systemów bankowych: 30 S t r o n a

31 Biegli (listy wynagrodzeń); Płace (listy płac); Dochody (zwroty dochodów); Sumy Depozytowe (zwroty depozytów); FK (faktury); Komornicy (przelewy zaliczek komorniczych). Programy odczytujące dane z wyciągów bankowych: Dochody; Sumy Depozytowe; FK. Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami oraz systemami zewnętrznymi (systemy bankowe oraz Trezor). Ponadto istnieje możliwość połączenia modułu Sum Depozytowych z systemem bankowym 31 S t r o n a

32 wykorzystując obsługę mikrokont (mikrorachunków). Dzięki czemu można zautomatyzować wyliczanie odsetek od depozytów. Poniżej znajduje się schemat połączeń z wykorzystaniem elektronicznych wyciągów bankowych. 32 S t r o n a

33 Z systemu informatycznego można również generować pliki zgłoszeń oraz rozliczeń do systemu PŁATNIK ZUS. Programy połączone z tym systemem przedstawione są na poniższym schemacie. Ponadto istnieje możliwość generowania sprawozdań do systemu TREZOR (z modułu Sprawozdawczość). 33 S t r o n a

34 3 Algorytmy przetwarzania danych 1. Program Finansowo Księgowy: W programie FK dane księgowane są w poszczególnych rejestrach. Wykorzystując połączenia z innymi programami importować można Polecenia Księgowania oraz Raporty Kasowe, które zaksięgowane mogą być w Rejestrze Dokumentów Zewnętrznych lub Raportów Kasowych. W rejestrze Wyciągów Bankowych, księgowane są czytane z systemu bankowego elektroniczne wyciągi. Pozycje na wyciągu bankowym, które wykorzystują automatyzację dekretacji (listy wynagrodzeń z programu Płac lub Biegłych oraz faktury, które zostały zapłacone przy użyciu Rejestru faktur) zostaną rozpoznane przez system, przez co automatycznie zostaną im nadane księgowania (dekretacje). Rejestr Dokumentów Użytkownika służy do ewidencji dodatkowych dokumentów, które zostaną stworzone przez użytkownika. Jeżeli wszystkie dokumenty księgowe znajdują się w odpowiednich rejestrach, można je przypisać do Księgi Główna programu. Z dokumentów w ten sposób zaksięgowanych tworzyć można wydruki Księgi, zestawień oraz Sprawozdania. 34 S t r o n a

35 Procesy wprowadzania i przetwarzania danych (algorytmy przetwarzania) 35 S t r o n a

36 36 S t r o n a

37 37 S t r o n a

38 Finansowo - Księgowy (Oddział finansowy) Finansowo - Księgowy (Oddział Gospodarczy, Oddział Administracyjny, Oddział Inwestycyjny, Oddział informatyczny, Oddział kadr, Oddział finansowy) 38 S t r o n a

39 Finansowo - Księgowy (Oddział finansowy) 39 S t r o n a

40 Finansowo - Księgowy (Wszystkie oddziały) 40 S t r o n a

41 41 S t r o n a

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Potwierdzamy, że moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja rachunkowości Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji, które są potencjalnie użyteczne do podejmowania decyzji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo